PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO WERSJA 2.0 Katowice, maj 2014 r.

2 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 2

3 Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Referat oceny projektów 1 Referat oceny projektów 2 Referat oceny projektów 3 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 3

4 Spis treści OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA GOSPODARKA...6 Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura adawcza...7 Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsięiorstwach Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji OŚ PRIORYTETOWA II. CYFROWE ŚLĄSKIE Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług pulicznych Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA III. KONKURENCYJNOŚD MŚP Działanie 3.1 Rozwój inkuatorów przedsięiorczości Działanie 3.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na oszarach typu rownfield Działanie 3.3. Innowacje w MŚP Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym OŚ PRIORYTETOWA IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Działanie 4.2 Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsięiorstwach Działanie 4.3 Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze pulicznej i sektorze mieszkaniowym Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Działanie 5.4 Ochrona różnorodności iologicznej Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służ ratowniczych OŚ PRIORYTETOWA VI. TRANSPORT Działanie 6.1. Budowa i rozudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu Działanie 6.2. Transport kolejowy Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 4

5 OŚ PRIORYTETOWA X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Działanie: 10.3 Rewitalizacja oszarów zdegradowanych Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Działanie: 10.5 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośd OŚ PRIORYTETOWA XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 5

6 OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA GOSPODARKA Cele Opis Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 6

7 Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura adawcza 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata I. Nowoczesna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli Ministerstwo Finansów 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 1.1. Udoskonalanie infrastruktury adań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie adań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Numer i nazwa działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura adawcza 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie jakości adań naukowych prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury adawczej. Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrost liczy prowadzonych adań stosowanych i prac rozwojowych Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 7

8 realizowanych przez kluczowe instytucje adawczo-rozwojowe w regionie wykorzystujące wspartą infrastrukturę adawczą. 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje 1. Rozwój kluczowej infrastruktury adawczej, służącej projektów 1 realizacji adań naukowych 2 zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Infrastruktura na rzecz adań naukowych i innowacji (puliczna) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) e f Działalność gospodarcza Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci 1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 2 Wsparcie infrastruktury służącej realizacji adań stosowanych i prac rozwojowych 3 Regionalne inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 8

9 a Typ eneficjentów 1. Uczelnie; 2. Jednostki naukowe 4 ; 3. Konsorcja naukowe 5 ; 4. Konsorcja naukowo-przemysłowe 67 ; 5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów pulicznych, 7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osoowość prawną lu zdolność prawną; 8. Fundacje; 9. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 Zgodnie z definicją Ustawy o zasadach finansowania nauki z dn r. 5 Konsorcjum naukowe grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie oejmujące adania naukowe, prace rozwojowe lu inwestycje służące potrzeom adań naukowych lu prac rozwojowych (jest to konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum umowa zawierana jest z Koordynatorem konsorcjum/liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum. 6 Reprezentowane przez jednostki naukowe 7 Konsorcjum naukowo-przemysłowe grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsięiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie oejmujące adania naukowe, prace rozwojowe lu inwestycje służące potrzeom adań naukowych lu prac rozwojowych (jest to konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 9

10 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków ,00 EUR W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 8 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 10

11 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA Typ projektu nr 1 - poprzez rozwój kluczowej infrastruktury należy rozumieć udowę/ przeudowę/ modernizację niezędnej infrastruktury oraz zakup sprzętu B+R, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oecne zasoy nie są wystarczające, y realizować założone cele adawcze. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Wskaźniki produktu Jednostka pomiaru Fundusz Kategoria regionu Wartość docelowa (2023) Źródło danych Częstotliwość pomiaru Licza wspartych laoratoriów adawczych [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte 59 LSI/KSI roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 11

12 Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsięiorstwach 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata I. Nowoczesna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 1.2 promowanie inwestycji przedsięiorstw w adania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsięiorstwami, ośrodkami adawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług pulicznych, tworzenia sieci, poudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie adań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 12

13 Numer i nazwa działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsięiorstwach 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie zaangażowania przedsięiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki. Uzasadnieniem podjętego działania jest zwiększenie nakładów przedsięiorstw na działalność innowacyjną i adawczo-rozwojową służącą realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje projektów 9 1. Tworzenie lu rozwój istniejącego zaplecza adawczorozwojowego w przedsięiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. 2. Wsparcie prac B+R w przedsięiorstwach. 3. Wsparcie wdrożenia własnych lu zakupionych wyników adań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lu innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związane z wdrażanym produktem lu usługą. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Procesy adawcze i innowacyjne w dużych przedsięiorstwach Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane ezpośrednio z działaniami adawczymi i innowacyjnymi Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsięiorstwach, związane ezpośrednio z działaniami adawczymi i innowacyjnymi Procesy adawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy onów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w oszarze usług i innowacje społeczne) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) 9 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 13

14 c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) 02 - Małe oszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia e f Działalność gospodarcza Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci a Typ eneficjentów 1.Przedsięiorstwa 2. Konsorcja naukowo-przemysłowe 10 Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 10 reprezentowane przez przedsięiorstwa Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 14

15 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli ,00 EUR 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 11 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 15

16 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Wskaźniki produktu Licza przedsięiorstw otrzymujących wsparcie Licza wspartych laoratoriów adawczych Jednostka pomiaru Fundusz Kategoria regionu [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte Wartość docelowa (2023) Źródło danych 55 LSI/KSI (licza podpisany ch umów o dofinasow anie) 11 LSI/KSI (licza podpisany ch umów o dofinasow anie) Częstotliwość Pomiaru roczna roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 16

17 Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata I. Nowoczesna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 1.2 promowanie inwestycji przedsięiorstw w adania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsięiorstwami, ośrodkami adawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług pulicznych, tworzenia sieci, poudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie adań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 17

18 dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Numer i nazwa działania 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost poziomu wyspecjalizowanych usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz gospodarki. Uzasadnieniem podjętego działania jest podniesienie jakości świadczonych usług innowacyjnych oferowanych przez istniejące/funkcjonujące ośrodki innowacji tj. centra transferu technologii, inkuatory technologiczne, parki technologiczne (parki naukowo-technologiczne, parki adawcze, parki przemysłowo technologiczne), zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje 1. Rozwój i udostępnianie niezędnej infrastruktury projektów 12 (laoratoria) istniejących ośrodków innowacji, 13 w celu świadczenia innowacyjnych usług, zgodnych z RIS WSL oraz PRT. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Infrastruktura na rzecz adań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) e Działalność gospodarcza 12 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 13 K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsięiorczości, Warszawa Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie istniejące/funkcjonujące centra transferu technologii, inkuatory technologiczne, parki technologiczne (parki naukowo-technologiczne, parki adawcze i parki przemysłowo technologiczne). Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 18

19 f Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci a Typ eneficjentów 1. Podmioty zarządzające ośrodkami innowacji. Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli Przedsięiorcy 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na ,00 EUR Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 19

20 działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. 28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 14 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 20

21 Poprzez rozwój i udostępnianie niezędnej infrastruktury (laoratoria) istniejących ośrodków innowacji należy rozumieć udowę/ przeudowę/ modernizację niezędnej infrastruktury oraz zakup sprzętu B+R do laoratorium, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oecne zasoy nie są wystarczające, y realizować założone cele. OBJAŚNIENIA POJĘĆ: Instytucja otoczenia iznesu należy przez to rozumieć mikroprzedsięiorcę, małego lu średniego przedsięiorcę, a także przedsięiorcę innego niż mikroprzedsięiorca, mały lu średni przedsięiorca, ez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lu przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsięiorczości. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Jednostka pomiaru Fundusz Kategori a regionu Wartość docelowa (2022) Źródło danych Częstotliwość monitorowania Wskaźniki produktu Licza instytucji otoczenia iznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte 37 LSI/KSI roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 21

22 OŚ PRIORYTETOWA II. CYFROWE ŚLĄSKIE Cele Opis Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 22

23 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług pulicznych 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego II. Cyfrowe Śląskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 2.3 wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Numer i nazwa działania 2.1. Elektroniczne usługi i zasoy puliczne 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania pulicznych usług oraz zasoów cyfrowych 15 w regionie. Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający 15 W tym usług moilnych Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 23

24 poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania przez podmioty świadczące usługi puliczne na szczelu regionalnym i lokalnym technik informacyjnokomunikacyjnych oraz ich inteligentne zastosowanie. 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje projektów E-usługi puliczne. 2. Cyfrowe zasoy puliczne. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień pulicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji pulicznej, ezpieczeństwa cyernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej) Dostęp do informacji sektora pulicznego (w tym otwartych danych w zakresie e- kultury, iliotek cyfrowych, zasoów cyfrowych i turystyki elektronicznej) Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e- zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służie osoom starszym) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) d Typ oszaru 01 Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) 02 Małe oszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 03 Oszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) e Działalność gospodarcza f Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 g Lokalizacja PL22 Śląskie 16 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 24

25 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing) w zakresie analiz i doradztwa przedwdrożeniowego oraz szkoleń niezędnych do realizacji celów inwestycji. a Typ eneficjentów Jednostki organizujące lu wykonujące zadania puliczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lu regionalnym, zaliczane do kategorii: Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Jednostki sektora finansów pulicznych; 3. Podmioty, w których większość udziałów lu akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lu ich związki i stowarzyszenia; 4. Osoy prawne i fizyczne ędące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; 5. Organizacje turystyczne; 6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku pulicznego w sferze zadań pulicznych; 7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury; 8. Uczelnie / szkoły wyższe; 9. Służy ratownicze i ezpieczeństwa pulicznego Jednostki naukowo-adawcze, posiadające osoowość prawną lu zdolność prawną; 11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osoowość prawną lu zdolność prawną; 12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie pulicznej radiofonii i telewizji; 13. Podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie pulicznoprywatnym oraz ustawy o koncesji na rooty udowlane lu usługi; 14. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera; 17 Do których zastosowanie znajduje art ust. 5 Ustawy o finansach pulicznych Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 25

26 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) , 00 EUR 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 26

27 okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA W ramach 1. typu projektu wsparcie uzyskają w szczególności projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu systemów i aplikacji ułatwiających realizację zadań pulicznych (np. z zakresu e- administracji, e-zdrowia, e-edukacji) lu usprawniających korzystanie z elektronicznych usług pulicznych. W ramach 2. typu projektu realizowane ędą projekty polegające na digitalizacji lu utworzeniu w formie cyfrowej pulicznych zasoów, w szczególności kulturowych, naukowych i edukacyjnych, ędących w posiadaniu instytucji szczela regionalnego/lokalnego i zapewnieniu otwartego dostępu do tych zasoów (z uwzględnieniem aspektu archiwizacji). Digitalizacji, udoskonaleniu lu utworzeniu w formie cyfrowej podlegać mogą także zasoy administracyjne, np. zasoy mapowe, należy mieć jednak na uwadze wymóg otwartego cyfrowego dostępu do zdigitalizowanych treści (wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, gdy zdigitalizowane zasoy ojęte są tajemnicą ustawowo chronioną). Zasoy te powinny yć ponadto udostępnione w otwartym standardzie plików 19. Powyższe nie uchyia odręnym wymogom wynikającym z właściwych przepisów prawa powszechnie oowiązującego. Udostępniając zasoy puliczne, podmiot zoowiązany powinien kierować się następującymi zasadami ogólnymi: 1) zasadą otwartości, zgodnie z którą podmioty zoowiązane mają oowiązek ich udostępniania ez ograniczeń prawnych dla ich poierania, kopiowania, dalszego 18 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) 19 Zgodnie z projektem założeń projektu ustawy o otwartych zasoach pulicznych. Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 27

28 udostępniania oraz wykorzystywania; 2) zasadą dostępności, zgodnie z którą podmiot zoowiązany ma oowiązek zapewnienia faktycznej możliwości dostępu do zasoów pulicznych oraz ich wykorzystywania; 3) zasadą jakości, zgodnie z którą zasoy puliczne mają yć zgodne z aktualnymi standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 4) zasadą użyteczności, zgodnie z którą nastąpi połączenie zagwarantowanej ustawowo otwartości zasoów pulicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 5) zasadami przejrzystości, niedyskryminacji oraz niewyłączności, określonymi w rozdziale 2a ustawy o dostępie do informacji pulicznej. Udostępnianie cyfrowych, w tym zdigitalizowanych, treści musi odywać się z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zgodnie z regulacjami zapisanymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach Działania 2.1 nie ędą wspierane projekty, których zakres pokrywa się z przedsięwzięciami realizowanymi 20 lu planowanymi do wsparcia 21 na szczelu krajowym. W działaniu 2.1 dopuszcza się wdrażanie systemów związanych z usprawnieniem zarządzania organizacją (np. wprowadzających elektroniczny oieg dokumentów) tylko w połączeniu z uruchomieniem lu usprawnieniem e-usług (kompleksowość projektu). W ramach Działania 2.1 dopuszcza się utworzenie pulicznych punktów dostępu do Internetu np. w formie hotspotów tylko jako element projektu związanego z wdrożeniem systemu informatycznego pozwalającego świadczyć e-usługi. Realizowane projekty z zakresu e-administracji powinny yć zintegrowane z platformami epuap i PEUP (SEKAP) oraz zakładać kompatyilność z innymi systemami wyższego i niższego rzędu. Udostępniane w ramach projektów e-usługowych rejestry puliczne powinny współpracować z innymi rejestrami pulicznymi. Zgodnie z polityką horyzontalną równych szans, nowo tworzone lu modernizowane witryny internetowe powinny yć przystosowane do potrze osó niepełnosprawnych (zgodne przynajmniej ze standardem WCAG 2.0). W ramach Działania 2.1 dopuszcza się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu ędącego integralną częścią projektu w celu zwiększenia jego efektywności. Co do zasady, mechanizm ten nie powinien zastępować wsparcia możliwego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Jednostka pomiaru Fundusz Kategoria regionu Wartość docelowa (2023) Źródło danych Częstotliwość monitorowania Wskaźniki produktu Licza urzędów, które poprawiły efektywność funkcjonowania dzięki awansowi cyfrowemu szt. EFRR regiony słaiej rozwinięte 95 LSI/KSI roczna 20 Np. projekt P1 realizowany w oszarze ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 21 Np. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 28

29 Licza zainstalowanych aplikacji w instytucjach pulicznych szt. EFRR regiony słaiej rozwinięte 633 LSI/KSI roczna Licza zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora pulicznego szt. EFRR regiony słaiej rozwinięte LSI/KSI roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 29

30 Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego II. Cyfrowe Śląskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzeowania na TIK Numer i nazwa działania 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsięiorstwach. Powyższe przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w zakresie dostarczania na rynek usług i produktów (e-iznes), jak i w zakresie szeroko rozumianego zarządzania przedsięiorstwem, jak również do kontaktów z innymi podmiotami, co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 30

31 procesów iznesowych przedsięiorstw. Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych oraz ich inteligentnego zastosowania w oszarze gospodarki. 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje projektów Wsparcie wykorzystania TIK w procesach iznesowych w przedsięiorstwach. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-iznes i sieciowe procesy iznesowe), żywych laoratoriów, przedsięiorstw internetowych i nowych przedsięiorstw TIK Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) 02 - Małe oszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 03 - Oszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) e f Działalność gospodarcza Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing) w zakresie analiz i doradztwa przedwdrożeniowego oraz szkoleń niezędnych do realizacji 22 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 31

32 18. Beneficjenci celów inwestycji. a Typ eneficjentów mikro, małe i średnie przedsięiorstwa 23 Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli ,00 EUR 23 W rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 32

33 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA W ramach działania w szczególności wspierane ędą wszelkie projekty oejmujące: - działania przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-iznes); - zwiększenie wykorzystania TIK w wewnątrz firmy; - wykorzystanie TIK do kontaktów iznesowych z innymi podmiotami. W ramach powyższego priorytetu inwestycyjnego dopuszcza się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu ędącego integralną częścią projektu w celu zwiększenia jego efektywności. Co 24 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 33

34 do zasady mechanizm ten nie powinien zastępować wsparcia możliwego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach cross-financingu możliwe ędzie pokrycie kosztów szkoleń związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań, programów internetowych, technologii zarówno dla administratorów, jak i osó, które z danego rozwiązania ędą korzystać. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Jednostka pomiaru Wartość azowa Rok azowy Wartość docelowa (2023) Źródło danych Częstotliwość monitorowania Wskaźnik produktu Licza przedsięiorstw otrzymujących wsparcie szt LSI/KSI (licza podpisanych umów o dofinasowanie) roczna OBJAŚNIENIA POJĘĆ dla Działań 2.1 i 2.2 e-iznes (iznes elektroniczny, e-usiness) - działalność gospodarcza prowadzona w oparciu o narzędzia teleinformatyczne w szczególności aplikacje internetowe, moilne. TIK technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and Communications Technology); technologie pozyskiwania / produkcji, gromadzenia / przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących. e-usługa - usługa świadczona za pomocą Internetu lu sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka, a jej wykonanie ez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe 25. produkt cyfrowy - jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, dostępnym za pośrednictwem TIK, na indywidualne żądanie usługoiorcy, ez jednoczesnej oecności stron w tej samej lokalizacji. Produkty cyfrowe mogą yć ezpośrednio kupowane i sprzedawane, mogą yć sprzedawane licencje na korzystanie z nich, lu mogą yć składnikiem innych produktów lu usług. W tym trzecim przypadku ich koszty są wliczone w cenę tych innych produktów lu usług. Przykładowe produkty cyfrowe to: ebooki, kursy on-line, aplikacje na urządzenia moilne, dokumenty i mapy w postaci cyfrowej. usługa moilna e-usługa przystosowana do korzystania z niej za pomocą przenośnych urządzeń elektronicznych. usługa puliczna usługa świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych (mieszkańcy, przedsięiorcy) w stosunku do podmiotu świadczącego usługę. Warunki, zakres podmiotowy i przedmiotowy usługi pulicznej wynika z aktów prawa powszechnie oowiązującego. Usługi takie 25 W rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r., Rozdział III, art. 11. Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 34

35 świadczone są ezpośrednio przez administrację puliczną lu poprzez finansowanie podmiotów, którym powierzono wykonanie danej usługi 26. Świadczący usługę puliczną podmiot kieruje się względami interesu pulicznego - celem świadczenia usług pulicznych nie jest zysk, nie wyklucza to jednak możliwości poierania opłat od osó/podmiotów uprawnionych (np. opłata za wydanie prawa jazdy, opłata za korzystanie z komunikacji pulicznej). Finansowanie usług pulicznych podlega ocenie z perspektywy reguł pomocy pulicznej w zakresie, w jakim usługi te mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. system informatyczny - zespół współpracujących ze soą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); e-administracja (elektroniczna administracja puliczna, e-government) wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania administracji pulicznej. e-edukacja - edukacji. wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze e-zdrowie zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych relacjach lekarzy, instytucji ochrony zdrowia (szpitali, przychodni) i ich pacjentów. E-zdrowie oejmuje narzędzia lu rozwiązania związane z produktami, systemami i usługami dla organów i pracowników służy zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrze systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i oywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osoiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na azie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapoiegać, diagnozować i leczyć choroy, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni try życia. interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów pulicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy iznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych. neutralność technologiczna - zasada równego traktowania przez władze puliczne technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapoiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozudowie i modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lu przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i rozwiązań. otwarty standard plików zgodnie z definicją zawartą w Europejskich Ramach Interoperacyjności wer zasoy puliczne zgodnie z projektowaną ustawą o otwartych zasoach pulicznych są rozumiane jako treści końcowe, wytworzone przez podmioty puliczne lu finansowane ze środków pulicznych, niezależnie od sposou ich wytworzenia i utrwalenia oraz oejmujące głównie treści o charakterze kulturowym, edukacyjnym lu naukowym. Są to na przykład analizy, raporty, opracowania, zestawienia danych, mapy, filmy, treści audiowizualne oraz inne produkty końcowe zawierające przetworzoną lu skompilowaną informację. 26 np. zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U j.t.) 27 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 35

36 Udostępniając zasoy puliczne, podmiot zoowiązany powinien kierować się następującymi, określonymi w ustawie zasadami ogólnymi: 1) zasadą otwartości, zgodnie z którą podmioty zoowiązane mają oowiązek ich udostępniania ez ograniczeń prawnych dla ich poierania, kopiowania, dalszego udostępniania oraz wykorzystywania (na zasadach określonych w projektowanej ustawie i uzależnionych od typu zasou pulicznego); 2) zasadą dostępności, zgodnie z którą podmiot zoowiązany ma oowiązek zapewnienia faktycznej możliwości dostępu do zasoów pulicznych oraz ich wykorzystywania; 3) zasadą jakości, zgodnie z którą zasoy puliczne mają yć zgodne z aktualnymi standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 4) zasadą użyteczności, zgodnie z którą nastąpi połączenie zagwarantowanej ustawowo otwartości zasoów pulicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 5) zasadami przejrzystości, niedyskryminacji oraz niewyłączności, określonymi w rozdziale 2a ustawy o dostępnie do informacji pulicznej. W przypadku projektów polegających na digitalizacji zasoów konieczne jest udostępnienie zdigitalizowanych zasoów, z wyjątkiem przypadków, gdy zdigitalizowane zasoy ojęte są tajemnicą ustawowo chronioną. Format udostępnianych zasoów powinien umożliwiać dalsze przetwarzanie danych. Konieczność udostępnienia zdigitalizowanych zasoów nie uchyia wymogom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. chmura oliczeniowa (ang. cloud computing) - model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. aplikacje cyfrowe (program użytkowy) - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego. Do projektów realizowanych w ramach działania 2.1. zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania puliczne (Dz.U j.t.) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z późn. zm.), z zastrzeżeniem warunków określonych w URPO oraz innych dokumentów programowych. Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 36

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Cyfrowych Usług Publicznych w RPO WSL lata Zabrze roku

Wsparcie Cyfrowych Usług Publicznych w RPO WSL lata Zabrze roku Wsparcie Cyfrowych Usług Publicznych w RPO WSL lata 2014-2020 Zabrze 18.03.2016 roku REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja prawie 3,5 mld EUR Dwufunduszowy program

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ Priorytet inwestycyjny 1b. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

(nazwa i kwota w EUR) EFRR ,00

(nazwa i kwota w EUR) EFRR ,00 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw. Zwiększone

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km) 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo