PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO WERSJA 2.0 Katowice, maj 2014 r.

2 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 2

3 Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Referat oceny projektów 1 Referat oceny projektów 2 Referat oceny projektów 3 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 3

4 Spis treści OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA GOSPODARKA...6 Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura adawcza...7 Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsięiorstwach Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji OŚ PRIORYTETOWA II. CYFROWE ŚLĄSKIE Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług pulicznych Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA III. KONKURENCYJNOŚD MŚP Działanie 3.1 Rozwój inkuatorów przedsięiorczości Działanie 3.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na oszarach typu rownfield Działanie 3.3. Innowacje w MŚP Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym OŚ PRIORYTETOWA IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Działanie 4.2 Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsięiorstwach Działanie 4.3 Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze pulicznej i sektorze mieszkaniowym Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Działanie 5.4 Ochrona różnorodności iologicznej Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służ ratowniczych OŚ PRIORYTETOWA VI. TRANSPORT Działanie 6.1. Budowa i rozudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu Działanie 6.2. Transport kolejowy Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 4

5 OŚ PRIORYTETOWA X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Działanie: 10.3 Rewitalizacja oszarów zdegradowanych Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Działanie: 10.5 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośd OŚ PRIORYTETOWA XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 5

6 OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA GOSPODARKA Cele Opis Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 6

7 Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura adawcza 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata I. Nowoczesna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli Ministerstwo Finansów 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 1.1. Udoskonalanie infrastruktury adań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie adań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Numer i nazwa działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura adawcza 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie jakości adań naukowych prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury adawczej. Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrost liczy prowadzonych adań stosowanych i prac rozwojowych Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 7

8 realizowanych przez kluczowe instytucje adawczo-rozwojowe w regionie wykorzystujące wspartą infrastrukturę adawczą. 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje 1. Rozwój kluczowej infrastruktury adawczej, służącej projektów 1 realizacji adań naukowych 2 zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Infrastruktura na rzecz adań naukowych i innowacji (puliczna) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) e f Działalność gospodarcza Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci 1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 2 Wsparcie infrastruktury służącej realizacji adań stosowanych i prac rozwojowych 3 Regionalne inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 8

9 a Typ eneficjentów 1. Uczelnie; 2. Jednostki naukowe 4 ; 3. Konsorcja naukowe 5 ; 4. Konsorcja naukowo-przemysłowe 67 ; 5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów pulicznych, 7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osoowość prawną lu zdolność prawną; 8. Fundacje; 9. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 Zgodnie z definicją Ustawy o zasadach finansowania nauki z dn r. 5 Konsorcjum naukowe grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie oejmujące adania naukowe, prace rozwojowe lu inwestycje służące potrzeom adań naukowych lu prac rozwojowych (jest to konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum umowa zawierana jest z Koordynatorem konsorcjum/liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum. 6 Reprezentowane przez jednostki naukowe 7 Konsorcjum naukowo-przemysłowe grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsięiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie oejmujące adania naukowe, prace rozwojowe lu inwestycje służące potrzeom adań naukowych lu prac rozwojowych (jest to konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 9

10 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków ,00 EUR W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 8 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 10

11 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA Typ projektu nr 1 - poprzez rozwój kluczowej infrastruktury należy rozumieć udowę/ przeudowę/ modernizację niezędnej infrastruktury oraz zakup sprzętu B+R, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oecne zasoy nie są wystarczające, y realizować założone cele adawcze. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Wskaźniki produktu Jednostka pomiaru Fundusz Kategoria regionu Wartość docelowa (2023) Źródło danych Częstotliwość pomiaru Licza wspartych laoratoriów adawczych [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte 59 LSI/KSI roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 11

12 Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsięiorstwach 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata I. Nowoczesna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 1.2 promowanie inwestycji przedsięiorstw w adania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsięiorstwami, ośrodkami adawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług pulicznych, tworzenia sieci, poudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie adań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 12

13 Numer i nazwa działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsięiorstwach 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie zaangażowania przedsięiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki. Uzasadnieniem podjętego działania jest zwiększenie nakładów przedsięiorstw na działalność innowacyjną i adawczo-rozwojową służącą realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje projektów 9 1. Tworzenie lu rozwój istniejącego zaplecza adawczorozwojowego w przedsięiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. 2. Wsparcie prac B+R w przedsięiorstwach. 3. Wsparcie wdrożenia własnych lu zakupionych wyników adań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lu innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związane z wdrażanym produktem lu usługą. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Procesy adawcze i innowacyjne w dużych przedsięiorstwach Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane ezpośrednio z działaniami adawczymi i innowacyjnymi Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsięiorstwach, związane ezpośrednio z działaniami adawczymi i innowacyjnymi Procesy adawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy onów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w oszarze usług i innowacje społeczne) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) 9 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 13

14 c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) 02 - Małe oszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia e f Działalność gospodarcza Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci a Typ eneficjentów 1.Przedsięiorstwa 2. Konsorcja naukowo-przemysłowe 10 Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 10 reprezentowane przez przedsięiorstwa Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 14

15 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli ,00 EUR 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 11 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 15

16 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Wskaźniki produktu Licza przedsięiorstw otrzymujących wsparcie Licza wspartych laoratoriów adawczych Jednostka pomiaru Fundusz Kategoria regionu [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte Wartość docelowa (2023) Źródło danych 55 LSI/KSI (licza podpisany ch umów o dofinasow anie) 11 LSI/KSI (licza podpisany ch umów o dofinasow anie) Częstotliwość Pomiaru roczna roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 16

17 Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata I. Nowoczesna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 1.2 promowanie inwestycji przedsięiorstw w adania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsięiorstwami, ośrodkami adawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług pulicznych, tworzenia sieci, poudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie adań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 17

18 dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Numer i nazwa działania 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost poziomu wyspecjalizowanych usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz gospodarki. Uzasadnieniem podjętego działania jest podniesienie jakości świadczonych usług innowacyjnych oferowanych przez istniejące/funkcjonujące ośrodki innowacji tj. centra transferu technologii, inkuatory technologiczne, parki technologiczne (parki naukowo-technologiczne, parki adawcze, parki przemysłowo technologiczne), zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje 1. Rozwój i udostępnianie niezędnej infrastruktury projektów 12 (laoratoria) istniejących ośrodków innowacji, 13 w celu świadczenia innowacyjnych usług, zgodnych z RIS WSL oraz PRT. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Infrastruktura na rzecz adań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) e Działalność gospodarcza 12 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 13 K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsięiorczości, Warszawa Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie istniejące/funkcjonujące centra transferu technologii, inkuatory technologiczne, parki technologiczne (parki naukowo-technologiczne, parki adawcze i parki przemysłowo technologiczne). Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 18

19 f Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci a Typ eneficjentów 1. Podmioty zarządzające ośrodkami innowacji. Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli Przedsięiorcy 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na ,00 EUR Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 19

20 działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. 28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 14 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 20

21 Poprzez rozwój i udostępnianie niezędnej infrastruktury (laoratoria) istniejących ośrodków innowacji należy rozumieć udowę/ przeudowę/ modernizację niezędnej infrastruktury oraz zakup sprzętu B+R do laoratorium, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oecne zasoy nie są wystarczające, y realizować założone cele. OBJAŚNIENIA POJĘĆ: Instytucja otoczenia iznesu należy przez to rozumieć mikroprzedsięiorcę, małego lu średniego przedsięiorcę, a także przedsięiorcę innego niż mikroprzedsięiorca, mały lu średni przedsięiorca, ez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lu przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsięiorczości. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Jednostka pomiaru Fundusz Kategori a regionu Wartość docelowa (2022) Źródło danych Częstotliwość monitorowania Wskaźniki produktu Licza instytucji otoczenia iznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług [szt.] EFRR regiony słaiej rozwinięte 37 LSI/KSI roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 21

22 OŚ PRIORYTETOWA II. CYFROWE ŚLĄSKIE Cele Opis Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 22

23 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług pulicznych 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego II. Cyfrowe Śląskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 2.3 wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Numer i nazwa działania 2.1. Elektroniczne usługi i zasoy puliczne 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania pulicznych usług oraz zasoów cyfrowych 15 w regionie. Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający 15 W tym usług moilnych Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 23

24 poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania przez podmioty świadczące usługi puliczne na szczelu regionalnym i lokalnym technik informacyjnokomunikacyjnych oraz ich inteligentne zastosowanie. 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje projektów E-usługi puliczne. 2. Cyfrowe zasoy puliczne. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień pulicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji pulicznej, ezpieczeństwa cyernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej) Dostęp do informacji sektora pulicznego (w tym otwartych danych w zakresie e- kultury, iliotek cyfrowych, zasoów cyfrowych i turystyki elektronicznej) Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e- zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służie osoom starszym) Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) d Typ oszaru 01 Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) 02 Małe oszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 03 Oszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) e Działalność gospodarcza f Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 g Lokalizacja PL22 Śląskie 16 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 24

25 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 18. Beneficjenci Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing) w zakresie analiz i doradztwa przedwdrożeniowego oraz szkoleń niezędnych do realizacji celów inwestycji. a Typ eneficjentów Jednostki organizujące lu wykonujące zadania puliczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lu regionalnym, zaliczane do kategorii: Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Jednostki sektora finansów pulicznych; 3. Podmioty, w których większość udziałów lu akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lu ich związki i stowarzyszenia; 4. Osoy prawne i fizyczne ędące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; 5. Organizacje turystyczne; 6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku pulicznego w sferze zadań pulicznych; 7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury; 8. Uczelnie / szkoły wyższe; 9. Służy ratownicze i ezpieczeństwa pulicznego Jednostki naukowo-adawcze, posiadające osoowość prawną lu zdolność prawną; 11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osoowość prawną lu zdolność prawną; 12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie pulicznej radiofonii i telewizji; 13. Podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie pulicznoprywatnym oraz ustawy o koncesji na rooty udowlane lu usługi; 14. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera; 17 Do których zastosowanie znajduje art ust. 5 Ustawy o finansach pulicznych Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 25

26 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) , 00 EUR 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 26

27 okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA W ramach 1. typu projektu wsparcie uzyskają w szczególności projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu systemów i aplikacji ułatwiających realizację zadań pulicznych (np. z zakresu e- administracji, e-zdrowia, e-edukacji) lu usprawniających korzystanie z elektronicznych usług pulicznych. W ramach 2. typu projektu realizowane ędą projekty polegające na digitalizacji lu utworzeniu w formie cyfrowej pulicznych zasoów, w szczególności kulturowych, naukowych i edukacyjnych, ędących w posiadaniu instytucji szczela regionalnego/lokalnego i zapewnieniu otwartego dostępu do tych zasoów (z uwzględnieniem aspektu archiwizacji). Digitalizacji, udoskonaleniu lu utworzeniu w formie cyfrowej podlegać mogą także zasoy administracyjne, np. zasoy mapowe, należy mieć jednak na uwadze wymóg otwartego cyfrowego dostępu do zdigitalizowanych treści (wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, gdy zdigitalizowane zasoy ojęte są tajemnicą ustawowo chronioną). Zasoy te powinny yć ponadto udostępnione w otwartym standardzie plików 19. Powyższe nie uchyia odręnym wymogom wynikającym z właściwych przepisów prawa powszechnie oowiązującego. Udostępniając zasoy puliczne, podmiot zoowiązany powinien kierować się następującymi zasadami ogólnymi: 1) zasadą otwartości, zgodnie z którą podmioty zoowiązane mają oowiązek ich udostępniania ez ograniczeń prawnych dla ich poierania, kopiowania, dalszego 18 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) 19 Zgodnie z projektem założeń projektu ustawy o otwartych zasoach pulicznych. Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 27

28 udostępniania oraz wykorzystywania; 2) zasadą dostępności, zgodnie z którą podmiot zoowiązany ma oowiązek zapewnienia faktycznej możliwości dostępu do zasoów pulicznych oraz ich wykorzystywania; 3) zasadą jakości, zgodnie z którą zasoy puliczne mają yć zgodne z aktualnymi standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 4) zasadą użyteczności, zgodnie z którą nastąpi połączenie zagwarantowanej ustawowo otwartości zasoów pulicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 5) zasadami przejrzystości, niedyskryminacji oraz niewyłączności, określonymi w rozdziale 2a ustawy o dostępie do informacji pulicznej. Udostępnianie cyfrowych, w tym zdigitalizowanych, treści musi odywać się z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zgodnie z regulacjami zapisanymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach Działania 2.1 nie ędą wspierane projekty, których zakres pokrywa się z przedsięwzięciami realizowanymi 20 lu planowanymi do wsparcia 21 na szczelu krajowym. W działaniu 2.1 dopuszcza się wdrażanie systemów związanych z usprawnieniem zarządzania organizacją (np. wprowadzających elektroniczny oieg dokumentów) tylko w połączeniu z uruchomieniem lu usprawnieniem e-usług (kompleksowość projektu). W ramach Działania 2.1 dopuszcza się utworzenie pulicznych punktów dostępu do Internetu np. w formie hotspotów tylko jako element projektu związanego z wdrożeniem systemu informatycznego pozwalającego świadczyć e-usługi. Realizowane projekty z zakresu e-administracji powinny yć zintegrowane z platformami epuap i PEUP (SEKAP) oraz zakładać kompatyilność z innymi systemami wyższego i niższego rzędu. Udostępniane w ramach projektów e-usługowych rejestry puliczne powinny współpracować z innymi rejestrami pulicznymi. Zgodnie z polityką horyzontalną równych szans, nowo tworzone lu modernizowane witryny internetowe powinny yć przystosowane do potrze osó niepełnosprawnych (zgodne przynajmniej ze standardem WCAG 2.0). W ramach Działania 2.1 dopuszcza się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu ędącego integralną częścią projektu w celu zwiększenia jego efektywności. Co do zasady, mechanizm ten nie powinien zastępować wsparcia możliwego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Jednostka pomiaru Fundusz Kategoria regionu Wartość docelowa (2023) Źródło danych Częstotliwość monitorowania Wskaźniki produktu Licza urzędów, które poprawiły efektywność funkcjonowania dzięki awansowi cyfrowemu szt. EFRR regiony słaiej rozwinięte 95 LSI/KSI roczna 20 Np. projekt P1 realizowany w oszarze ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 21 Np. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 28

29 Licza zainstalowanych aplikacji w instytucjach pulicznych szt. EFRR regiony słaiej rozwinięte 633 LSI/KSI roczna Licza zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora pulicznego szt. EFRR regiony słaiej rozwinięte LSI/KSI roczna Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 29

30 Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową 4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego II. Cyfrowe Śląskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Zarząd Województwa Śląskiego 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz eneficjentów (jeśli 11. a Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego Ministerstwo Finansów 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzeowania na TIK Numer i nazwa działania 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsięiorstwach. Powyższe przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w zakresie dostarczania na rynek usług i produktów (e-iznes), jak i w zakresie szeroko rozumianego zarządzania przedsięiorstwem, jak również do kontaktów z innymi podmiotami, co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 30

31 procesów iznesowych przedsięiorstw. Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych oraz ich inteligentnego zastosowania w oszarze gospodarki. 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami 14. Przykładowe rodzaje projektów Wsparcie wykorzystania TIK w procesach iznesowych w przedsięiorstwach. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-iznes i sieciowe procesy iznesowe), żywych laoratoriów, przedsięiorstw internetowych i nowych przedsięiorstw TIK Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 - Dotacja ezzwrotna 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej ezpośrednio z EFRR) d Typ oszaru 01 - Duże oszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) 02 - Małe oszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 03 - Oszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) e f Działalność gospodarcza Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 - g Lokalizacja PL22 Śląskie 16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 17. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing) w zakresie analiz i doradztwa przedwdrożeniowego oraz szkoleń niezędnych do realizacji 22 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 31

32 18. Beneficjenci celów inwestycji. a Typ eneficjentów mikro, małe i średnie przedsięiorstwa 23 Grupy docelowe (osoy, instytucje, grupy społeczne ezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli 19. Try przeprowadzania naoru i oceny operacji/projektów a Try przeprowadzania naoru wniosków o dofinansowanie Try oceny wniosków o dofinansowanie Część finansowa 20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 21. Wkład ze środków unijnych na działanie 22. Wkład ze środków pulicznych krajowych na działanie 23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkład własny eneficjenta (%) (jeśli ,00 EUR 23 W rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 32

33 26. Pomoc puliczna (jeśli 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy pulicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez eneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lu dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. W zakresie projektów ojętych pomocą puliczną rozpoczęcie okresu kwalifikowalności ędzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących pomocy pulicznej. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wyrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lu w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 29. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 30. Forma płatności 31. Wysokość udziału crossfinancingu (%) 10 % DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA W ramach działania w szczególności wspierane ędą wszelkie projekty oejmujące: - działania przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-iznes); - zwiększenie wykorzystania TIK w wewnątrz firmy; - wykorzystanie TIK do kontaktów iznesowych z innymi podmiotami. W ramach powyższego priorytetu inwestycyjnego dopuszcza się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu ędącego integralną częścią projektu w celu zwiększenia jego efektywności. Co 24 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 33

34 do zasady mechanizm ten nie powinien zastępować wsparcia możliwego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach cross-financingu możliwe ędzie pokrycie kosztów szkoleń związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań, programów internetowych, technologii zarówno dla administratorów, jak i osó, które z danego rozwiązania ędą korzystać. Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej Wskaźnik Jednostka pomiaru Wartość azowa Rok azowy Wartość docelowa (2023) Źródło danych Częstotliwość monitorowania Wskaźnik produktu Licza przedsięiorstw otrzymujących wsparcie szt LSI/KSI (licza podpisanych umów o dofinasowanie) roczna OBJAŚNIENIA POJĘĆ dla Działań 2.1 i 2.2 e-iznes (iznes elektroniczny, e-usiness) - działalność gospodarcza prowadzona w oparciu o narzędzia teleinformatyczne w szczególności aplikacje internetowe, moilne. TIK technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and Communications Technology); technologie pozyskiwania / produkcji, gromadzenia / przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących. e-usługa - usługa świadczona za pomocą Internetu lu sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka, a jej wykonanie ez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe 25. produkt cyfrowy - jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, dostępnym za pośrednictwem TIK, na indywidualne żądanie usługoiorcy, ez jednoczesnej oecności stron w tej samej lokalizacji. Produkty cyfrowe mogą yć ezpośrednio kupowane i sprzedawane, mogą yć sprzedawane licencje na korzystanie z nich, lu mogą yć składnikiem innych produktów lu usług. W tym trzecim przypadku ich koszty są wliczone w cenę tych innych produktów lu usług. Przykładowe produkty cyfrowe to: ebooki, kursy on-line, aplikacje na urządzenia moilne, dokumenty i mapy w postaci cyfrowej. usługa moilna e-usługa przystosowana do korzystania z niej za pomocą przenośnych urządzeń elektronicznych. usługa puliczna usługa świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych (mieszkańcy, przedsięiorcy) w stosunku do podmiotu świadczącego usługę. Warunki, zakres podmiotowy i przedmiotowy usługi pulicznej wynika z aktów prawa powszechnie oowiązującego. Usługi takie 25 W rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r., Rozdział III, art. 11. Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 34

35 świadczone są ezpośrednio przez administrację puliczną lu poprzez finansowanie podmiotów, którym powierzono wykonanie danej usługi 26. Świadczący usługę puliczną podmiot kieruje się względami interesu pulicznego - celem świadczenia usług pulicznych nie jest zysk, nie wyklucza to jednak możliwości poierania opłat od osó/podmiotów uprawnionych (np. opłata za wydanie prawa jazdy, opłata za korzystanie z komunikacji pulicznej). Finansowanie usług pulicznych podlega ocenie z perspektywy reguł pomocy pulicznej w zakresie, w jakim usługi te mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. system informatyczny - zespół współpracujących ze soą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); e-administracja (elektroniczna administracja puliczna, e-government) wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania administracji pulicznej. e-edukacja - edukacji. wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze e-zdrowie zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych relacjach lekarzy, instytucji ochrony zdrowia (szpitali, przychodni) i ich pacjentów. E-zdrowie oejmuje narzędzia lu rozwiązania związane z produktami, systemami i usługami dla organów i pracowników służy zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrze systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i oywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osoiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na azie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapoiegać, diagnozować i leczyć choroy, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni try życia. interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów pulicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy iznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych. neutralność technologiczna - zasada równego traktowania przez władze puliczne technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapoiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozudowie i modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lu przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i rozwiązań. otwarty standard plików zgodnie z definicją zawartą w Europejskich Ramach Interoperacyjności wer zasoy puliczne zgodnie z projektowaną ustawą o otwartych zasoach pulicznych są rozumiane jako treści końcowe, wytworzone przez podmioty puliczne lu finansowane ze środków pulicznych, niezależnie od sposou ich wytworzenia i utrwalenia oraz oejmujące głównie treści o charakterze kulturowym, edukacyjnym lu naukowym. Są to na przykład analizy, raporty, opracowania, zestawienia danych, mapy, filmy, treści audiowizualne oraz inne produkty końcowe zawierające przetworzoną lu skompilowaną informację. 26 np. zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U j.t.) 27 Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 35

36 Udostępniając zasoy puliczne, podmiot zoowiązany powinien kierować się następującymi, określonymi w ustawie zasadami ogólnymi: 1) zasadą otwartości, zgodnie z którą podmioty zoowiązane mają oowiązek ich udostępniania ez ograniczeń prawnych dla ich poierania, kopiowania, dalszego udostępniania oraz wykorzystywania (na zasadach określonych w projektowanej ustawie i uzależnionych od typu zasou pulicznego); 2) zasadą dostępności, zgodnie z którą podmiot zoowiązany ma oowiązek zapewnienia faktycznej możliwości dostępu do zasoów pulicznych oraz ich wykorzystywania; 3) zasadą jakości, zgodnie z którą zasoy puliczne mają yć zgodne z aktualnymi standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 4) zasadą użyteczności, zgodnie z którą nastąpi połączenie zagwarantowanej ustawowo otwartości zasoów pulicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 5) zasadami przejrzystości, niedyskryminacji oraz niewyłączności, określonymi w rozdziale 2a ustawy o dostępnie do informacji pulicznej. W przypadku projektów polegających na digitalizacji zasoów konieczne jest udostępnienie zdigitalizowanych zasoów, z wyjątkiem przypadków, gdy zdigitalizowane zasoy ojęte są tajemnicą ustawowo chronioną. Format udostępnianych zasoów powinien umożliwiać dalsze przetwarzanie danych. Konieczność udostępnienia zdigitalizowanych zasoów nie uchyia wymogom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. chmura oliczeniowa (ang. cloud computing) - model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. aplikacje cyfrowe (program użytkowy) - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego. Do projektów realizowanych w ramach działania 2.1. zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania puliczne (Dz.U j.t.) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z późn. zm.), z zastrzeżeniem warunków określonych w URPO oraz innych dokumentów programowych. Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 36

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w zakresie EFFR

Załącznik nr 2 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w zakresie EFFR 1 1. OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA 2 1. OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA Działanie 1.2. Typ beneficjentów: Dodać: Podmioty zarządzające klastrami Brak klastrów w typach beneficjentów. Klastry są narzędziem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w

Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 23/757/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Planowany termin naboru: 31.07.2015 30.09.2015. Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 80 003 200 zł

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Planowany termin naboru: 31.07.2015 30.09.2015. Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 80 003 200 zł 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Planowany termin naboru: 31.07.2015 30.09.2015 Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 80 003 200 zł Minimalna i maksymalna wartość projektu 85%, bądź poziom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo