Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WERSJA 2.0 Katowice, maj 2014 r

2 Spis treści OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY... 5 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 5 Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia)... 8 Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Działanie 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Pod Promocja samozatrudnienia projekty konkursowe Pod Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Pod Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Pod Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty zwrotne - projekty konkursowe OŚ PRIORYTETOWA VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 32 Działanie 8.1 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Pod Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa projekty konkursowe Pod Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji projekty pozakonkursowe negocjacyjne - Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne Pod Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - Obszary Strategicznej Interwencji Pod Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) projekty konkursowe Pod Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty pozakonkursowe negocjacyjne - Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne Pod Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Działanie 8.2 Wzrost transferu wiedzy w regionie Pod Wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami sfery B+R, przedsiębiorstwami, administracją publiczną i prosumentami projekty konkursowe Pod Podnoszenie kompetencji pracowników MŚP w sieciach współpracy i klastrach w ramach specjalizacji regionalnych projekty pozakonkursowe Pod Wsparcie współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami w obszarze komercjalizacji - projekty pozakonkursowe Pod Wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami sfery B+R, przedsiębiorstwami, 2

3 administracją publiczną i prosumentami w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Pod Monitorowanie działań na rzecz specjalizacji regionalnych w tym inteligentnych - projekty pozakonkursowe Działanie 8.3 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Pod Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - projekty konkursowe Pod Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty pozakonkursowe negocjacyjne Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne Pod Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Działanie 8.4 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Pod Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej projekty konkursowe Pod Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej projekty pozakonkursowe Pod Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty pozakonkursowe negocjacyjne Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie: 9.1 Aktywna integracja Pod Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych projekty konkursowe Pod Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty pozakonkursowe Pod Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych89 Pod Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Pod Rozwój usług społecznych i zdrowotnych projekty konkursowe Pod Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Pod Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Pod Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej - projekty konkursowe Pod Koordynacja i realizacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie projekty pozakonkursowe Pod Rozwój ekonomii społecznej na obszarach rewitalizowanych- projekty w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność projekty konkursowe117 OŚ PRIORYTETOWA XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

4 Pod Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej projekty konkursowe 127 Pod Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Pod Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Pod Poprawa efektywności kształcenia ogólnego projekty konkursowe Pod Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Działanie 11.2 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Pod Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego projekty konkursowe Pod Kształtowanie wizerunku szkolnictwa zawodowego projekt pozakonkursowy Pod Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Działanie 11.3 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży Działanie 11.4 Uczenie się przez całe życie dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu Pod Kształcenie ustawiczne projekty konkursowe Pod Kształcenie ustawiczne na obszarach rewitalizowanych - projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

5 OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1. Nazwa operacyjnego programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Numer i nazwa osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy 3. Nazwa finansującego priorytetową Funduszu oś Europejski Fundusz Społeczny 4. Instytucja RPO Zarządzająca Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca 8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (jeśli a Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 8.5 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników b Numer i nazwa działania 12. Cel i uzasadnienie działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Celem działania jest: Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących pracy. 5

6 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami Uzasadnienie podjętego działania: Sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa oraz kraju wymusza konieczność kontynuowania działań podjętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Osoby nieaktywne zawodowo potrzebują kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Wyniki badań ewaluacyjnych wskazują jednoznacznie, że wsparcie dobrane pod kątem potrzeb rynku pracy może okazać się mniej skuteczne niż wsparcie dostosowane do indywidualnych predyspozycji osób niezatrudnionych 1. Realizacja działania wspierającego osoby poszukujące pracy i pozostające bez zatrudnienia w uzyskaniu zatrudnienia poprzez dostępne dla wszystkich, aktywne instrumenty rynku pracy (służące między innymi określaniu indywidualnych potrzeb, świadczeniu zindywidualizowanych usług i porad, prowadzeniu ukierunkowanych szkoleń, weryfikacji zdobytych kompetencji i umiejętności), przyczyni się do wzrostu zatrudnienia oraz spójności społecznej. Wsparcie to ma się przełożyć na faktyczne efekty na rynku pracy, w postaci wzrostu zatrudnienia. Dzięki zindywidualizowanemu wsparciu do poszczególnych osób i instytucji w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy poprawie ulegnie dostęp do zatrudnienia. Aktywność zawodowa mieszkańców województwa śląskiego jest kluczowym wyznacznikiem mającym wpływ na rozwój społecznogospodarczy regionu. Poprzez wdrażanie skutecznych i efektywnych narzędzi oraz instrumentów aktywnej polityki rynku pracy zwiększymy wskaźnik zatrudnienia, wspierając osoby pozostające bez zatrudnienia i poszukujące pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy to jedno z najważniejszych wyzwań nie tylko dla regionu czy kraju, ale dla całej Unii Europejskiej. Brak pracy dotykający setek tysięcy osób w regionie stanowi przyczynę dramatów osobistych, ogranicza także szanse rozwojowe województwa. Działania promujące geograficzną i zawodową mobilność pracowników poprzez informowanie, doradztwo oraz pomoc obywatelom Unii Europejskiej zainteresowanym podjęciem pracy w innym kraju oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudnić pracownika z zagranicy, będą wspierane poprzez sieć EURES 2 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 14. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 102- Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez 1 Coffey International Development; Skuteczność i efektywność wsparcia udzielanego osobom pozostającym bez zatrudnienia w ramach wybranych operacji Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Katowice, 2012 r. 2 EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy utworzoną przez publiczne służby zatrudnienia. Związki zawodowe i organizacje pracodawców są również jej uczestnikami na zasadzie partnerstwa. Celem sieci EURES jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (27 członków Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein i Islandia) oraz Szwajcaria 6

7 lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników Temat priorytetowy Nie dotyczy b (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna d Typ obszaru 01- Duże obszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) 02- Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 03- Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) e Działalność gospodarcza 01- Zintegrowane inwestycje terytorialne miejskie Terytorialne 02- inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego f mechanizmy rozwoju obszarów miejskich wdrażania 03- Zintegrowane inwestycje terytorialne inne 07 - Nie dotyczy g Lokalizacja PL22 Śląskie 15. Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być kwalifikowalnych w ramach ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. działania (jeśli 16. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów Tryb konkursowy (z wyłączeniem publicznych służb 17. a przeprowadzania zatrudnienia) naboru wniosków o pozakonkursowy pozakonkursowy negocjacyjny Tryb oceny b wniosków o Część finansowa 18. Alokacja finansowa na ogółem a Wkład ze środków EURO unijnych na b. Wkład ze środków publicznych krajowych na c. Przewidywana wielkość środków prywatnych na Maksymalny udział 19. środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny 20. beneficjenta (%) (jeśli 21. Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 22. Dzień rozpoczęcia W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 7

8 kwalifikowalności wydatków pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o. Minimalna / Maksymalna 23. wartość projektu (jeśli Minimalna / Maksymalna 24. kwota wsparcia (jeśli dotyczy 25. Forma płatności Zaliczka 26. Wysokość udziału crossfinancingu (%) Do 10% 27. Wskaźniki dla typów działań/typów projektów Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wskaźniki produktu: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (K/M) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (K/M) Liczba osób w wieku lat objętych wsparciem w programie(k/m) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie(k/m) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (K/M) Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie(k/m) Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia) 1. Typy operacji 1. Realizacja kompleksowych programów aktywizacji zawodowej i działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących m.in.: pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (np. IPD); wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring); staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 8

9 lub zmiany kwalifikacji zawodowych; organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych 3 ; przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; inne aktywne instrumenty rynku pracy, zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb 4. =wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; subsydiowanie zatrudnienia. 2. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla poszukujących pracy i pracodawców. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Temat priorytetowy b (dla interwencji Nie dotyczy cross-financing) c Forma finansowania 01-Dotacja bezzwrotna d Typ obszaru e Działalność gospodarcza f Lokalizacja PL22 Śląskie Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli Beneficjenci Typ beneficjentów a b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów Tryb a przeprowadzania Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia, Osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne. Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)z wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia Pracodawcy. konkursowy. 3 Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturowa 4 Z wyłączeniem dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. 9

10 naboru wniosków o Tryb oceny b wniosków o Część finansowa 7. Alokacja finansowa na pod ogółem Wkład ze środków unijnych na a Wkład ze środków b publicznych krajowych na Przewidywana wielkość c środków prywatnych na Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli Pomoc publiczna (jeśli Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 5. Minimalna / Maksymalna 12. wartość projektu (jeśli Minimalna / Maksymalna 13. kwota wsparcia (jeśli 14. Forma płatności Zaliczka 15. Wysokość udziału crossfinancingu (%) Do 10% 5 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) 10

11 Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach usług rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych instrumentów rynku pracy, realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia, realizacja kompleksowych programów aktywizacji zawodowej i działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących m.in.: pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (np. IPD); wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring); 1. Typy operacji staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych 6 ; przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; inne aktywne instrumenty rynku pracy, zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb ; wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; subsydiowanie zatrudnienia; działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla poszukujących pracy i pracodawców. 2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Temat priorytetowy b (dla interwencji Nie dotyczy cross-financing) c Forma finansowania 01-Dotacja bezzwrotna d Typ obszaru e Działalność gospodarcza Nie dotyczy f Lokalizacja PL22 Śląskie 3. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 4. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 5. Beneficjenci Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 6 Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość ekspresja kulturalna. 11

12 a b Typ beneficjentów Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli Publiczne służby zatrudnienia Osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne. Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia Pracodawcy. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów Tryb 6. a przeprowadzania pozakonkursowy. naboru wniosków o Tryb oceny b wniosków o Część finansowa 7. Alokacja finansowa na pod ogółem a. Wkład ze środków unijnych na Wkład ze środków b. publicznych krajowych na Przewidywana wielkość c. środków prywatnych na Maksymalny udział środków 8. UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny 9. beneficjenta (%) (jeśli 10. Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa Dzień rozpoczęcia W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion kwalifikowalności wydatków pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji 11. lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 7. 7 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) 12

13 Minimalna / Maksymalna 12. wartość projektu (jeśli Minimalna / Maksymalna 13. kwota wsparcia (jeśli 14. Forma płatności Zaliczka 15. Wysokość udziału crossfinancingu (%) Do 10% Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 1. Typy operacji Realizacja kompleksowych programów aktywizacji zawodowej i działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących m.in.: pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (np. IPD); wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring); staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych 8 ; przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; inne aktywne instrumenty rynku pracy, zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb 9. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; subsydiowanie zatrudnienia. 2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Temat priorytetowy b (dla interwencji Nie dotyczy cross-financing) c Forma finansowania 01- Dotacja bezzwrotna d Typ obszaru e Działalność gospodarcza f Lokalizacja PL22 Śląskie 3. Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być kwalifikowalnych w ramach ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 8 Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 9 Z wyłączeniem dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. 13

14 działania (jeśli Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli Beneficjenci Typ beneficjentów a 6. b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne. Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia Pracodawcy. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów Tryb przeprowadzania a pozakonkursowy negocjacyjny naboru wniosków o Tryb oceny wniosków b o Część finansowa 7. Alokacja finansowa na pod ogółem a. Wkład ze środków unijnych na Wkład ze środków b. publicznych krajowych na Przewidywana c wielkość środków prywatnych na Maksymalny udział środków 8. UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny 9. beneficjenta (%) (jeśli 10. Pomoc publiczna (jeśli Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 11. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 14

15 Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 14. Forma płatności Zaliczka 15. Wysokość udziału crossfinancingu (%) Do 10% 10. Pod Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji 1. Typy operacji 1. Realizacja kompleksowych programów aktywizacji zawodowej i działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących m.in.: pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (np. IPD); wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring); staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych 11 ; przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; inne aktywne instrumenty rynku pracy, zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb Wsparcie pracodawców w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy, poprzez m.in.: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; subsydiowanie zatrudnienia. 2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy b Temat priorytetowy Nie dotyczy 10 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) 11 Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 12 Z wyłączeniem dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. 15

16 (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01-Dotacja bezzwrotna d Typ obszaru e Działalność gospodarcza f Lokalizacja PL22 Śląskie 3. Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być kwalifikowalnych w ramach ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. działania (jeśli 4. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 5. Beneficjenci Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie a dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupy docelowe Osoby pozostające bez zatrudnienia, (osoby, instytucje, w szczególności: grupy społeczne osoby długotrwale bezrobotne, bezpośrednio osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, b korzystające z osoby powyżej 50 roku życia, pomocy) (jeśli kobiety, osoby niepełnosprawne. Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia Pracodawcy. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów Tryb przeprowadzania 6. a naboru wniosków o Tryb oceny wniosków b o Część finansowa 7. Alokacja finansowa na pod ogółem Wkład ze środków a. unijnych na Wkład ze środków publicznych b. krajowych na Przewidywana wielkość środków c prywatnych na Maksymalny udział środków UE w wydatkach 8 kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład 9. własny beneficjenta (%) (jeśli 10. Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 16

17 11. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 13. Minimalna / 12. Maksymalna wartość projektu (jeśli Minimalna / 13. Maksymalna kwota wsparcia (jeśli 14. Forma płatności Zaliczka 15. Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% 13 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) 17

18 Działanie 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 1. Nazwa operacyjnego programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Numer i nazwa osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy 3. Nazwa finansującego priorytetową Funduszu oś Europejski Fundusz Społeczny 4. Instytucja RPO Zarządzająca Zarząd Województwa Śląskiego 5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli Instytucja Wdrażająca 6. (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeśli 7. Instytucja Certyfikująca Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (jeśli Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Numer i nazwa działania 8.7 praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Celem działania jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. 12. Cel i uzasadnienie działania Uzasadnienie podjętego działania: Celem działania jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Uzasadnienie podjętego działania: Wsparcie procesu tworzenia przedsiębiorstw i 18

19 rozpoczynania działalności gospodarczej jest m prowzrostowym i prorozwojowym, sprzyjającym zatrudnieniu i gospodarczej pomyślności. Jak wskazują liczne badania, postawy przedsiębiorcze są dość powszechne w naszym społeczeństwie. Oczekuje się, iż ograniczenie problemu dostępu do kapitału jako głównej bariery przedsiębiorczości pozwoli na wykorzystanie tego istniejącego potencjału rozwojowego, mającego istotny wpływ na poziom zawodowej aktywności oraz inne wskaźniki makroekonomiczne (wzrost PKB, wskaźnik HDI). W kontekście tym należy zauważyć, iż Śląsk wyróżnia się sprzyjającym przedsiębiorczości najwyższym w kraju współczynnikiem urbanizacji oraz największą liczbą osób zamieszkałych w mieście. Skuteczność i efektywność wsparcia uzależniona jest od kilku przynajmniej czynników: dywersyfikacji instrumentów i źródeł finansowania; kompleksowości i adekwatności wsparcia o charakterze doradczym i szkoleniowym (w tym diagnoza predyspozycji i predylekcji osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą); możliwości dodatkowego wsparcia doradczego i finansowego dla firm w początkowym okresie działalności; skorelowania wsparcia z popytem na dany rodzaj działalności (branżę). Pomoc o charakterze bezzwrotnym (dotacja) skierowana będzie w głównej mierze do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, których możliwości uzyskania kapitału na warunkach rynkowych są poważnie ograniczone. Zwrotna pomocy finansowa, stwarzająca możliwość reinwestowania środków (pożyczki, poręczenia) uruchomiona zostanie wobec pozostałych odbiorców, zwłaszcza osób pracujących Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych Temat priorytetowy 104 -Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i a tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Temat priorytetowy Nie dotyczy b (dla interwencji cross-financing) c 01-Dotacja bezzwrotna Forma finansowania 02-Dotacja zwrotna 01- Duże obszary miejskie (o ludności > i dużej gęstości zaludnienia) d Typ obszaru 02- Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 03- Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) e Działalność gospodarcza 01- Zintegrowane inwestycje terytorialne miejskie 02- inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego f rozwoju obszarów miejskich 03- Zintegrowane inwestycje terytorialne inne 07 - Nie dotyczy 19

20 g Lokalizacja PL22 Śląskie Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 15. kwalifikowalnych w ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. ramach działania (jeśli 16. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów Tryb 17. a przeprowadzania konkursowy naboru wniosków o pozakonkursowy negocjacyjny Tryb oceny b wniosków o Część finansowa 18. Alokacja finansowa na ogółem a. Wkład ze środków EURO unijnych na Wkład ze środków b. publicznych krajowych na Przewidywana wielkość c. środków prywatnych na Maksymalny udział 19 środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny 20. beneficjenta (%) (jeśli 21. Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o. Minimalna / Maksymalna 22. kwota wsparcia (jeśli dotyczy 23. Forma płatności Zaliczka 24. Wysokość udziału crossfinancingu (%) Do 10% 25. Wskaźniki dla typów działań/typów projektów Wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek (K/M) 20

21 Wskaźnik produktu: Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (K/M) Pod Promocja samozatrudnienia projekty konkursowe 1. Typy operacji 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów: diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo (indywidualne i grupowe), coaching, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie dotacji w wysokości do 50 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, którego okres i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. 2. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów: przyznanie dotacji w wysokości do 70 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, doradztwo (indywidualne i grupowe), coaching, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm, wsparcie pomostowe, którego okres i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy; 3. Wsparcie firm w początkowym okresie działalności 14, poprzez zastosowanie następujących instrumentów: mentoring, coaching, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm, 14 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności. 21

22 poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej m.in. poprzez porady prawne, podatkowe, marketingowe; 2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy Temat priorytetowy Nie dotyczy b (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01-Dotacja bezzwrotna d Typ obszaru e Działalność gospodarcza f Lokalizacja PL22 Śląskie Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 3. kwalifikowalnych w ramach ponoszone zgodnie prawodawstwem krajowym. działania (jeśli 4. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 5. Beneficjenci Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub a oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia 6. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne b bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o b Tryb oceny wniosków o Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy przed datą przystąpienie do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności, Przedsiębiorstwa w początkowym okresie działalności 15 Konkursowy Część finansowa 7. Alokacja finansowa na pod ogółem Wkład ze środków a. unijnych na Wkład ze środków publicznych b. krajowych na Przewidywana wielkość środków c prywatnych na Maksymalny udział środków 11. UE w wydatkach 15 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności. 22

23 kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa Dzień rozpoczęcia W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion kwalifikowalności wydatków pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. 15. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 16. Minimalna / Maksymalna 16 kwota wsparcia (jeśli 17. Forma płatności Zaliczka 18. Wysokość udziału crossfinancingu (%) Do 10% Pod Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 1. Typy operacji 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów: diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo (indywidualne i grupowe), coaching, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie dotacji w wysokości do 50 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, którego długość i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. 2. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów: przyznanie dotacji w wysokości do 70 tys. zł na 16 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str ) 23

24 2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, doradztwo (indywidualne i grupowe), coaching, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm, wsparcie pomostowe, którego okres i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy; 3. Wsparcie firm w początkowym okresie działalności 17, poprzez zastosowanie następujących instrumentów: mentoring, coaching, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm, poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej m.in. poprzez porady prawne, podatkowe, marketingowe; a Temat priorytetowy Temat priorytetowy Nie dotyczy b (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01-Dotacja bezzwrotna d Typ obszaru e Działalność gospodarcza f Lokalizacja PL22 Śląskie Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 3. kwalifikowalnych w ramach ponoszone zgodnie prawodawstwem krajowym. działania (jeśli 4. Zakres stosowania crossfinancingu (jeśli 5. Beneficjenci Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie a dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe W zakresie typu operacji nr 1: (osoby, instytucje, Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność grupy społeczne gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy b bezpośrednio przed datą przystąpienie do projektu nie posiadały korzystające z zarejestrowanej działalności, pomocy) (jeśli W zakresie typu operacji nr 2: Studenci 17 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności. 24

25 Absolwenci, Doktoranci Pracownicy naukowi W zakresie typu operacji nr 3: Przedsiębiorstwa w początkowym okresie działalności 18 Tryb przeprowadzania 6. naboru i oceny operacji/projektów a Tryb konkursowy negocjacyjny przeprowadzania naboru wniosków o b Tryb oceny wniosków o Część finansowa 7. Alokacja finansowa na pod ogółem a. Wkład ze środków unijnych na Wkład ze środków b. publicznych krajowych na Przewidywana c wielkość środków prywatnych na Maksymalny udział środków 8. UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny 9. beneficjenta (%) (jeśli 10. Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa Dzień rozpoczęcia W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion kwalifikowalności wydatków pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która 11. data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności. 19 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z , str

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WERSJA 1.0 Katowice, lipiec 2013 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 1. Nazwa działania/ poddziałania 2. Cele szczegółowe działania/poddziała nia Działanie 1.2 Poddziałani e Poddziałani

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 21 maja 2015 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

2. Cel/e szczegółowy/e działania. 3. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

2. Cel/e szczegółowy/e działania. 3. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ Priorytet inwestycyjny 10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 1. Nazwa działania 7.4

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 3. Charakter osi Pro rata 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) Oś I Osoby młode na rynku

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km) 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Szczecin, 07 maja 2014 roku Podział Interwencji EFS kraj/region POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy POWER Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform Wsparcie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. stanu przygotowania WUP do realizacji POWER RPO WKP Toruń, r.

Informacja nt. stanu przygotowania WUP do realizacji POWER RPO WKP Toruń, r. Informacja nt. stanu przygotowania WUP do realizacji POWER 2014 2020 RPO WKP 2014 2020 Toruń, 27.03.2015 r. PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1. 1. - Wsparcie osób młodych pozostających

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej Urząd Miasta Częstochowy PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice TYTUŁ PREZENTACJI III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 12.12.2013 r. Katowice Harmonogram prac opracowanie 3 wersji RPO WSL Wrzesieo/ październik 2013r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA. 1. Nazwa działania Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 2. Cel/e szczegółowy/e działania

OPIS DZIAŁANIA. 1. Nazwa działania Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 2. Cel/e szczegółowy/e działania OPIS DZIAŁANIA Priorytet inwestycyjny 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014-2020 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014-2020 Poznań, 25.11.2014 r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

(nazwa i kwota w EUR) EFRR ,00

(nazwa i kwota w EUR) EFRR ,00 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw. Zwiększone

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ Poznań,10.09.2014 r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego DOKUMENTY KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo