Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska"

Transkrypt

1 Mariola Łuczak * Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska Wstęp Konkurencyjność na rynku międzynarodowym skłania poszczególne kraje do podjęcia działań związanych z marką narodową. Analiza marki narodowej wymaga spojrzenia na kilka obszarów funkcjonowania państwa, a wśród nich na turystykę jako istotny element budowania tożsamości oraz kanał komunikacji o marce. To właśnie turystyka jest dla Polski szansą na stworzenie dobrej reputacji i zainteresowanie krajem wielu potencjalnych odwiedzających, a w dalszej perspektywie także innych interesariuszy, np. inwestorów czy potencjalnych mieszkańców, jak też obecnych mieszkańców, ludzi kultury, nauki czy polityki, którzy powinni stać się najlepszymi ambasadorami marki kraju. W artykule przedstawiono teoretyczne spojrzenie na pojęcia marki i brandingu w odniesieniu do państwa, wskazano na rolę turystyki w tworzeniu marki Polski oraz stwierdzono stan obecny znaczenia marki narodowej naszego kraju na świecie. Podstawowym celem było określenie znaczenia turystyki w budowaniu marki narodowej. W realizacji celu posłużono się metodą opisową i przedstawiono wybrane, dostępne dane ilościowe dotyczące wyników badań związanych z wizerunkiem Polski oraz pokazujące pozycję marki Polski w rankingach międzynarodowych. 1. Czym jest marka narodowa Markami określa się współcześnie wiele rzeczy. Mogą być nimi zarówno centra handlowe, jak też przedsiębiorstwa, uczelnie, artyści, sportowcy czy politycy. Coraz częściej także miasta, regiony czy kraje są określane i traktowane jako marki. Nieformalnie można powiedzieć, że marka to nic innego, jak dobre imię i dobra sława tego, co zaoferujemy odbiorcom [Anholt & Hildreth, 2005, s. 9]. Według S. Anholta marka jest duchem organizacji, powszechnym celem, który łączy organizację, miejsce, firmę oraz reputacją, która jest * Dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, wzr.ug.edu.pl

2 118 Mariola Łuczak rezultatem zachowania organizacji lub samego produktu, lub też doświadczenia ludzi z produktem lub usługą. Oznacza to, że marka nie jest związana tylko i wyłącznie ze świadomym aktem jej tworzenia [Anholt, 2005, s. 4]. Marka przyciąga ludzi i przekonuje ich, że dany produkt posiada pewne cechy, których w rzeczywistości może mu brakować [Beckwith, 2006, s. 113]. Marka jest mnożnikiem wartości i jako taka zapewnia właścicielowi podstawową przewagę konkurencyjną: jest równie dobra, jak lokata w banku. Można ją zastawiać, kupować, sprzedawać, można w nią inwestować, można poprzez dobre lub złe zarządzanie zwiększać lub zmniejszać jej wartość [Anholt, 2006, s. 7 8]. Istotne wydaje się także ukazanie marki odnoszącej sukces, która, według L. de Chernatony i M. McDonald, oznacza ( ) możliwe do zidentyfikowania produkt, usługa, osoba lub miejsce, uzupełnione o trwałe wartości uznawane przez nabywcę lub użytkownika za odpowiednie, takie, które w najwyższym stopniu zaspokajają jego potrzeby [de Chrtnatony, 2003, s. 24]. W definicjach marki można wyróżnić dwa sposoby jej rozumienia: jeden z punktu widzenia właściciela marki, zaś drugi z punktu widzenia nabywcy marki [Zawadzka, 2009, s. 7]. Odnosząc się do punktu widzenia właściciela mówimy o tożsamości marki (brand identity). Zgodnie z opinią J.N. Kapferera na tożsamość marki składa się sześć najistotniejszych elementów, czyli: cechy, osobowość, kultura, związki, odbicie oraz wizerunek własny [Dębski, 2009, s. 96]. Analizując zagadnienie w aspekcie miejsca turystycznego (kraju) można stwierdzić, iż o jego tożsamości będą decydować aspekty związane z turystyką, kulturą, dziedzictwem, posiadaniem markowych produktów, a także wynikające z prowadzonej polityki, inwestowania czy zdolności do przyciągania nowych mieszkańców i biznesu. Natomiast patrząc na markę z punktu widzenia jej odbiorcy mówimy o wizerunku marki (brand image). To nie właściciel kreuje wizerunek marki, powstaje on wyłącznie w głowach konsumentów w wyniku odbierania przez nich i przetwarzania licznych, związanych z nią sygnałów (użytkowanie, opinie, obietnice reklamowe, opakowanie, cena, miejsce sprzedaży i in.). Właściciel marki nie kreuje jej wizerunku, ale definiuje jej tożsamość, która go współtworzy [Kall, 2006, s ]. Największym wyzwaniem pozostaje odpowiednie przełożenie tożsamości marki na jej wizerunek. Najlepiej w taki sposób, aby obraz marki stworzony przez właściciela marki był identyczny z obrazem powsta-

3 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska 119 jącym w umysłach konsumentów, co nie zawsze ma miejsce. Wizerunek kraju, jego reputacja to kluczowy aspekt pozwalający budować markę narodową. I właśnie tutaj nabiera znaczenia proces brandingu. Instytut Marki Polskiej definiuje branding jako proces projektowania, planowania, budowania i komunikowania marki jej tożsamości, nazwy, symboliki czy wartości w celu zbudowania reputacji i wizerunku [Instytut Marki Polskiej, 2006]. Powszechne jest przekonanie, że branding to jedynie strategia komunikacji, hasło, tożsamość wizualna czy logo. W rzeczywistości jest on pojęciem znacznie szerszym. Jest to strategiczny proces tworzenia długoterminowej wizji miejsca (a w naszym przypadku kraju), które ma być istotne i atrakcyjne z punktu widzenia jego kluczowych odbiorców i wpływa ono na pozytywne postrzeganie miejsca. Projekt brandingu miejsca powinien być zakotwiczony w społecznych, politycznych i gospodarczych celach społeczności, poprzez skupienie się na jego ważnych cechach wyróżniających, zidentyfikowaniu obietnicy poczynionej kluczowym grupom odbiorców, jak też ciągłym komunikowaniu najistotniejszych, pozytywnych atrybutów obszaru. Niezależnie od tego czy kraj chce odbudować, wzmocnić, czy ożywić swój wizerunek, całościowa strategia marki jest pierwszym krokiem do osiągnięcia celu [Branding your city, 2006, s. 3]. Okazuje się, iż miejsca takie, jakimi są państwa, także przyjmują pewien wizerunek marki. Każde państwo będzie przyciągało odbiorców za pomocą istotnych wartości, które są typowe dla danej lokalizacji. Proces tworzenia marki dla miejsca wymaga określenia tych wyjątkowych wartości, a następnie wypracowanie wspólnej strategii, która może zostać wprowadzona przez wszystkie organizacje działające w takim miejscu [de Charnatony, 2003, s. 25]. Kreując markę mamy na celu zwiększenie jej świadomości, znajomości, jak też uzyskanie preferencji dla jej wizerunku i sprawienie, że będzie ona wyżej ceniona niż inne znajdujące się na rynku marki, a następnie sprowokowanie jej zakupu [Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Gryszkiewicz, 2007, s. 31]. W tym miejscu należałoby bliżej przyjrzeć się pojęciu marki narodowej, która stanowi całościową kompozycję wizerunku i reputacji, które składają się na sumę wartości funkcjonalnych i emocjonalnych, dostarczanych przez kraj otoczeniu (światu), a które są znane, cenione

4 120 Mariola Łuczak i pożądane przez interesariuszy marki, czyli organizacje, grupy i ludzi, wywierających wpływ na kraj lub na których on może wpływać. Marka narodowa to suma uogólnionych doświadczeń jej interesariuszy [Olins, 2004, s. 281]. Natomiast branding narodowy oznacza tym samym pewną koncepcję, która pozwala traktować kraje jako marki i stosować wobec nich narzędzia zarządcze celem poprawy konkurencyjności ich gospodarek na rynku globalnym. Natomiast nawiązując do definicji marki narodowej będzie to proces o charakterze społecznym i zarządczym, którego celem staje się zbudowanie wizerunku i reputacji kraju na arenie międzynarodowej. Są one pożądane z punktu widzenia strategicznych uwarunkowań jego rozwoju [Hereźniak, 2011, s. 23]. 2. Kanały komunikacji marki narodowej Według S. Anholta można wyróżnić sześć kanałów narodowego zachowania i narodowej komunikacji, które autor przedstawia w postaci wierzchołków sześciokąta foremnego (rysunek 1). Rysunek 1. Sześciokąt kanałów komunikacji Źródło: [Anholt, 2005, s. 14]. Według autora kraje komunikują się ze światem przez kanały komunikacji, co pozwala w sposób zamierzony lub nie budować ich reputację. Wśród kanałów komunikacji wymienia [Anholt, 2007, s ]: 1. Markowy eksport chodzi tutaj przede wszystkim o eksportowane produkty markowe, które stają się swoistą wizytówką kraju pocho-

5 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska 121 dzenia, potrafiącego wyraźnie ten fakt wyeksponować (np. Sony Made in Japan). 2. Politykę wewnętrzną i zagraniczną wszystkie decyzje polityczne, które wpływają na kształtowanie wizerunku w kraju i zagranicą. 3. Inwestycje zagraniczne i imigrację czyli sposoby, za pomocą których kraj pozyskuje inwestycje zagraniczne, doprowadza do osiedlania się zagranicznych przedsiębiorstw, jak też wykwalifikowanych kadr czy studentów zagranicznych. 4. Kulturę i dziedzictwo oznacza wymianę kulturalną ze światem oraz eksport własnej kultury poza granice kraju np. dzieła pisarzy, filmowców, muzyków czy osiągnięcia sportowe słynne poza granicami kraju. 5. Ludzi mowa tutaj o mieszkańcach danego kraju, do których należą rozpoznawalne osoby ze świata polityki, mediów czy sportu, jak też zwykli obywatele kraju, którzy swoim zachowaniem i stosunkiem do obcokrajowców dają świadectwo o miejscu. 6. Turystykę zarówno promocja turystyczna, jak też bezpośrednie doświadczenia osób, które odwiedzają dane państwo to elementy tworzące jego reputację. Narodowe organizacje turystyczne dysponują zwykle dużymi budżetami, jak też posiadają sztab ludzi niezbędny do realizacji działań marketingowych, stąd ich rola w realizacji narodowego brandingu wydaje się nie do przecenienia. Branding jest dyscypliną, która w uporządkowany sposób grupuje kanały komunikacji danego państwa w kilka logicznie dobranych mega kanałów, których może być od czterech do ośmiu, zależnie od specyfiki kraju. Jednakże turystyka zawsze pozostaje jednym z najistotniejszych, a czasami jedynym kanałem możliwym do wykorzystania [Boruc, 2008, s. 25]. Według M. Hereźniak architektura marki narodowej może dotyczyć czterech obszarów funkcjonowania parasolowej marki narodowej, do których autorka zalicza: dyplomację publiczną (słynne osobistości, osiągnięcia polityczne, kulturalne, naukowe, sportowe i in.), bezpośrednie inwestycje zagraniczne (lokalizacje inwestycyjne, pakiety dla inwestorów i in.), markowy eksport (marki firm, wyrobów, usług, kapitał ludzki i in.) oraz turystykę (regiony, miasta, atrakcje turystyczne, wydarzenia turystyczne i in.). Elementy wyróżnione w ramach poszczególnych obszarów same w sobie mogą być markami wzmacniającymi markę narodową [Hereźniak, 2011, s ].

6 122 Mariola Łuczak Wydaje się, iż niezależnie od tego, którą koncepcję weźmiemy pod uwagę, w przypadku budowania marki narodowej Polski, istotne znaczenie należy przypisać turystyce. To właśnie pozytywne skojarzenia związane z Polską mogą stać się punktem wyjścia dla budowania silnej reputacji kraju. Wymaga to zgodności idei przewodniej marki turystycznej z ideą przewodnią marki narodowej, co pozwoli na jasną komunikację, brak dysonansu w tym zakresie oraz pozwoli na zbudowanie pozytywnych skojarzeń z marką Polska. 3. Znaczenie turystyki w działaniach związanych z tworzeniem marki Polska Wspieranie tworzenia marki narodowej Polski to zadanie powołanego przez Skarb Państwa i Krajową Izbę Gospodarczą w 1998 roku Instytutu Marki Polskiej (IMP) pod nazwą Fundacja Promocja Polska. Główne zadania to: szerzenie wiedzy na temat marek miejsc i regionów, firm, a także tworzenie przychylnego klimatu wokół pomysłu tworzenia marki narodowej w środowiskach opiniotwórczych. IMP objął przywództwo nad programem budowania marki narodowej, który na przestrzeni lat przybrał postać kolejnych etapów: Marka Markom (etap I, lata ), Marka dla Polski (etap II, lata ), Program brandingu narodowego Polski (etap III, lata 2007/ ). Przełomowy okazał się drugi etap prac, w którym nawiązano oficjalną współpracę z zespołem konsultantów o charakterze międzynarodowym pod przewodnictwem W. Olinsa eksperta w zakresie kreowania marek firmowych i narodowych [Hereźniak, 2011, s. 206, 209]. W przypadku tworzenia marki narodowej Polska wybrano koncepcję oparcia jej na czterech obszarach funkcjonalnych: dyplomacji publicznej, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (inwestycje zewnętrzne), eksporcie oraz turystyce. Turystyka wydaje się być w naturalny sposób istotnym kanałem komunikacji marki Polski, gdyż opiera się o elementy produktu turystycznego obszarowego, które w obiektywnej ocenie są niezwykle istotne dla obcokrajowców. Polska posiada niezwykle bogatą przyrodę, ukształtowanie terenu, a także dziedzictwo historyczne w postaci wydarzeń, ludzi i zabytków, co wielokrotnie było przedmiotem analiz. W toku prac nad marką narodową Polski w ramach projektu Marka dla Polski wypracowano ogólną ideę przewodnią marki Polska, która zawarła się w haśle creative tension tłumaczonym jako: twórcza przekora,

7 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska 123 energia, dynamizm, napięcie czy nawet zwątpienie. Jest ona z pewnością prawdziwa także dla turystyki. Skrócona wersja powyższej myśli przewodniej brzmi następująco: Polska czerpie swoją osobowość, siłę i niepowtarzalność z bogactwa pozornie przeciwstawnych cech. Jest częścią Zachodu, ale rozumie również Wschód. Polacy są pełni pasji i idealistyczni, ale także praktyczni i zaradni. Polski charakter cechuje ambicja, ale też praktyczna przyziemność. Zarazem romantyzm i pozytywizm. Jednocześnie cnotliwość i grzeszność. Wielkoduszność i małostkowość. Cechy te współistnieją obok siebie. Są sprzeczne, ale nasze. Umiemy z nimi żyć i budować. To właśnie twórcze napięcie jest powodem, dla którego Polska wydaje tak wielu indywidualistów, przedsiębiorców, artystów i sportowców. To ono sprawia, że Polska ciągle, czasem burzliwie, zmienia się i przekształca. Twórcze napięcie sprawia też, że Polacy zawsze próbowali osiągać to, co zdawało się niemożliwe i często im się to udawało [Boruc, 2005, s. 42]. Samo przekonanie o tym, że Polska może stać się europejską, turystyczną potęgą, jest wyrazem swoistej twórczej przekory, choć nie jest sytuacją zupełnie niemożliwą, patrząc na to w długiej perspektywie. Pewnie nigdy nie będziemy mogli pochwalić się gorącym klimatem, ciepłą wodą i słońcem, ale możemy wykorzystać inne nasze atuty kulturowe, przekorę naszych pokoleń, które zaistniały na kartach historii czy wielkie wydarzenia, jakim będzie z pewnością tegoroczne EURO 2012, organizowane w Polsce i na Ukrainie. Realizacja marki narodowej w przypadku Polski wymaga na początek kreatywnego wykorzystania turystyki, jako najlepszego kanału komunikacji i wykorzystania jej jako istotnej tożsamości konkurencyjnej naszego kraju. Wzrost wpływów z turystyki może spowodować dostrzeżenie jej znaczenia na polu gospodarczym, zaś wzrost znaczenia to także nowe inwestycje oraz bardziej ukierunkowana promocja oraz lepszy wizerunek kraju w oczach odwiedzających. Istotną rolę w tworzeniu marki narodowej ma tutaj do odegrania Polska Organizacja Turystyczna. Prezydent RP podpisał ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu r., na mocy której powstała POT jako: wyspecjalizowana organizacja rządowo-samorządowa [Ustawa z dnia ]. Ustawa ta weszła w życie r. Polska Organizacja Turystyczna należy do ponad 100 podobnych, pod względem realizowanych zadań i celów, organizacji NTO na świecie

8 124 Mariola Łuczak [Gaj, 2006, s ]. Zadaniem ustawowym POT jest stałe doskonalenie wizerunku Polski w kraju i za granicą. Są to działania na rzecz promocji Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, a zarazem nowoczesnego, bogatego w niespotykane już, w niektórych krajach, walory naturalne oraz opartego na swych korzeniach, dziedzictwie kulturowym. Ponadto organizacja ma za zadanie rozwijanie i ustawiczne doskonalenie systemu it w kraju i na świecie. Istotne są również rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej, dla której POT przedstawia opinie, plany i oferuje pomoc w jej tworzeniu. Polska Organizacja Turystyczna jest zobowiązana także do realizacji zadań zlecanych jej przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym ROT-y i LOT-y, organizacje i stowarzyszenia turystyczne oraz polskie przedstawicielstwa zagraniczne [Ustawa z dnia ]. POT może być realnym centrum realizacji zmian związanych z marką Polski, przy założeniu wzmożonej współpracy z wieloma partnerami i realizacji zadań statutowych, które wiążą się z systematyczną promocją i innymi działaniami, które wpływają na wizerunek kraju. Istotną rolę odgrywają tutaj zarówno identyfikacja wizualna, jak też kampanie reklamowe. Kluczowe znaczenie dla wizualnego wyrażenia idei przewodniej marki ma symbol, logo czy też logotyp. Polska potrzebuje wyrazistego i atrakcyjnego symbolu, choć stworzono już, na potrzeby kreowania wizerunku kraju, dwa bądź trzy symbole. Żaden z nich nie został uznany za wystarczająco dobry, a zatem i ostateczny, gdyż za żadnym z nich nie stoi przytoczona wcześniej idea przewodnia marki naszego kraju [Boruc, 2005, s. 45]. Turystyczne logo Polski powstało w ramach strategii produktów markowych. Dnia 12 września 2001 roku powstało Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki [Ustawa z dnia ]. Polskiej Organizacji Turystycznej przyznano w dokumencie wyłączne prawo używania znaku promocyjnego. Zgodnie z zasadami korzystania oraz użyczania znaku POLSKA jest on prawnie chroniony i zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. POT reguluje, iż znak ten jest traktowany jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług. Znak POLSKA jest użyczany bezpłatnie, po uzyskaniu pisemnej zgody na wykorzystanie

9 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska 125 znaku dla celów promocyjnych [POT, 2011, Zasady korzystania oraz użyczania znaku Polska, dostęp dnia ]. Turystyczne logo Polski przedstawiono w postaci rysunku 2. Rysunek 2. Turystyczne logo Polski Źródło: [POT. dostęp dnia ]. Poszczególne części (obraz, nazwa, czcionka, kolor, obszar i kontekst użytkowania) składają się na logo, które jednak jest czymś więcej niż ich prostą sumą. Znak graficzny POLSKA ma miękkie kształty. Wyrysowany jest swobodną i naturalną linią. Prostota i naturalność to najbardziej widoczne składniki znaku. W kompozycji wykorzystano cztery kolory: zielony oznaczający piękną przyrodę, niebieski będący wyrazem morskich fal oraz wód rzek i jezior, granatowy obrazujący wysokie góry oraz czerwony w którym odbiorca powinien dostrzec ciepło domowego ogniska (gościnność), a także aspekty historyczne (zamki gotyckie licznie występujące w Polsce). Wśród najistotniejszych wad tego logo należy wymienić brak indywidualności, odrębnego, narodowego charakteru. W znaku nie zawarto indywidualnych, unikatowych cech Polski, co powoduje, że jest on bardzo ogólnikowy. Takie logo mogłoby symbolizować wiele innych miejsc na świecie, a zmieniona nazwa użytkownika nie wpłynęłaby znacząco na czytelność przekazu [Kaczmarek i in., 2005, s ]. Mocną stroną znaku jest konsekwentne stosowanie go we wszelkich materiałach drukowanych i środkach wizualnych. Inne wykorzystywane symbole Polski to biało czerwone okno z otwartymi okiennicami, które powstało na potrzeby Wystawy Światowej EXPO 2000 w Hanowerze, czy obecne prezentowane logo na Wystawie Światowej w Szanghaju 2010, któremu towarzyszy motyw ludowej wycinanki, czy też biało-czerwony latawiec unoszący się nad napisem Polska, pisany czcionką wykorzystaną do stworzenia napisu Solidarność, który miał promować nasz kraj w momencie wstępowania do Unii Europejskiej. Obydwa znaki miały charakter wyłącznie okazjonal-

10 126 Mariola Łuczak ny i były krytykowane z powodu niezbyt dobrej grafiki czy też nie najlepszych skojarzeń (latawiec oznacza może ulotność, częste zmiany). Promocją Polski, poza POT, zajmuje się wiele organizacji, ale bez spójnej myśli i prowadzenia działań koordynujących. Skutkiem jest brak jednolitej i sensownej narodowej promocji [Boruc, 2005, s. 45]. Turystyczna marka Polski jest turystycznym wcieleniem (mutacją) marki kraju. Nazwa marki powinna brzmieć: Polska i powinna być pierwszą nazwą marki, obecną w każdym przekazie. Dopuszczalne jest wykorzystywanie obcojęzycznych odpowiedników nazwy, ale wyłącznie jako uzupełnienie nazwy Polska. a nazwa, po upowszechnieniu, powinna stać się bezkonkurencyjnym wyróżnikiem [Boruc, 2008, s. 67]. Budowanie całościowej marki POLSKA jest szansą na uzyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku międzynarodowym. Turystyczne logo i jego zmiana wydaje się sprawą drugorzędną i konsekwentnie stosowane w obecnej wersji może być istotnym elementem w budowaniu wizerunku kraju. Kolejnym elementem budowania dobrej reputacji marki narodowej są realizowane kampanie promocyjne. Ostatnia polska kampania multimedialna obejmuje lata i dotyczy trzech rynków: niemieckiego, brytyjskiego i francuskiego. Pozycjonowanie Polski w jej wymiarze turystycznym opiera się o slogan Move Your Imagination, które ma wspomagać emocjonalne przesłanie marki. Natomiast elementem wizualnym, wspierającym slogan, jest tradycyjna krajka. Kampania opiera się o komunikację związaną z UEFA EURO 2012 i dlatego wykorzystuje logo turnieju, jak też dla ujednolicenia komunikacji różnych instytucji w krajkę wkomponowano nazwę POLSKA. Główną ideą kampanii jest przedstawienie zadowolonego turysty, który po powrocie do swojego kraju poleca Polskę innym, gdyż pozostawiła ona w nim niezatarte wspomnienia. Wszystkie wykorzystane narzędzia miały na celu ukazanie głównych bohaterów kampanii i ich relacji związanych z pobytem w Polsce. Bohaterowie, zależnie od rynku, którego dotyczył przekaz, nosili charakterystyczne imiona, np. na rynku brytyjskim byli to Joe, Sheila, Kate, Rachael i James. Główny spot wizerunkowy to zaproszenie do Polski wysłane przez radosnych i energicznych Polaków. Odbiorcą docelowym byli zainteresowani turystyką miejską i kulturową, także nastawieni na turystykę aktywną i wypoczynek w obszarach cennych przyrodniczo, ludzie młodzi w wieku lat, a także 35+ i 50+, bez

11 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska 127 dzieci, turyści biznesowi, a także niemieckie rodziny, matki z dziećmi, jak też dziadkowie z wnukami [Materiał POT, 2011, s. 1 2]. Wśród wykorzystanych narzędzi przekazu promocyjnego znalazły się: 1. Działania z zakresu public relations, do których należy organizacja podróży studyjnych dla blogerów, których osobiste doznania z podróży do Polski znalazły miejsce na ich blogach (udział wzięło 50 blogerów z Wielkiej Brytanii, 114 z Francji oraz 192 z Niemiec). 2. Gra internetowa, w której gracze wcielają się w rolę turystów i mają możliwość poznania interesujących miejsc w Polsce, a wzięcie w niej udziału uprawniało do udziału w losowaniu dziesięciu weekendowych pobytów. 3. Spot wizerunkowy, który jest od 8 czerwca 2011 roku dostępny na kanale You Tube polandtravel, w którym jest widoczna energia i humor Polaków, zapraszających do przyjazdu do Polski. Główne przesłanie to hasło Poland-feel invited. Oprócz spotu głównego powstały również cztery spoty produktowe, które zachęcają do odwiedzenia Polski z uwagi na możliwość uprawiania turystyki aktywnej, wypoczynku w naturalnym środowisku, wykorzystania różnych form turystyki aktywnej, a także turystyki biznesowej. Autorem idei głównej, jak też spotów produktowych oraz za dobór narzędzi promocji odpowiada Grupa Eskadra, zaś spot wizerunkowy przygotowała oraz za produkcję i kreację odpowiada agencja BBDO Sp. z o.o. Reklama telewizyjna przy wykorzystaniu spotu wizerunkowego odbywała się na rynku brytyjskim (BSkyB, ITV1, ITV2), niemieckim (Kabel 1, RTL, RTL 2, SAT 1, VOX) oraz francuskim (Canal Plus, France 2, France 3, France 4, France 5, NRJ 12, NT1, T F 1., TMC, W9 i inne kanały). Spot był pokazywany także na 10 stacjach londyńskiego metra. 4. Reklama prasowa objęła łącznie 280 reklam na temat polskich produktów turystycznych. Wykorzystano wiele tytułów prasowych na rynku brytyjskim (Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror, Daily Star, The Guardian, The Independent, The Sun, The Times London, Evening Standard, Metro, Independent On Sunday, Mail On Sunday, News of the World, The Observer, Sunday Telegraph, Sunday Times oraz inne tytuły), niemieckim (ADAC Motorwelt, BILD Bild am Sonntag, Bild der Frau, Brigitte, Computer Bild, Focus, Frau Aktuell, Gala, Kicker Sportmagazin, RTV, Spiegel,, Sport Bild, Stern i inne

12 128 Mariola Łuczak tytuły) oraz francuskim (20 Minutes, Direct Ville Plus, Le Nouvel Obervateur, Pars Match, Elle, Marie Claire i inne tytuły). 5. Reklama outdorowa została zastosowana na wszystkich trzech rynkach docelowych, w tym na rynku brytyjskim zastosowano 25 tysięcy tablic, na rynku niemieckim 7 tysięcy naklejek, zaś na rynku francuskim 11 tysięcy banerów i naklejek. 6. Inne narzędzia dotyczące wszystkich produktów: wykorzystanie portali społecznościowych, kampanie odsłonowe display i w wyszukiwarkach. 7. Inne narzędzia dotyczące turystyki biznesowej: cykle prezentacji promujących Polskę na rynkach docelowych, skierowane do partnerów Poland Convention Bureau oraz miejskich i regionalnych Convention Bureau; wizyty studyjne dla organizatorów wydarzeń i spotkań biznesowych, gospodarczych i politycznych; udział w targach przemysłu spotkań IMEX oraz reklama w prasie branżowej, a wszystkie te narzędzia mają zastosowanie do trzech rynków docelowych. Obecna realizacja działań promocyjnych to największa dotychczasowa kampania reklamowa Polski. Zrealizowano ją w ramach działań mających na celu promocję polskiej turystyki oraz wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Realizacja ta była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski). Beneficjentem środków jest Polska Organizacja Turystyczna, która, jak już wcześniej stwierdzono jest naturalnym centrum realizacji zmian związanych z marką Polski, przy założeniu istotnej roli turystyki jako istotnego kanału komunikacji i budowy reputacji kraju. Zbliżające się piłkarskie mistrzostwa UEFA EURO 2012 są kolejną ważną okazją do zwrócenia uwagi na nasz kraj, jego atrakcje i zróżnicowane możliwości zagospodarowania czasu wolnego, a jednocześnie szansą na wizerunkową rewolucję. 4. Siła marki narodowej Polska i rola turystyki Badania TNS OBOP z 2009 roku potwierdziły, że wśród Europejczyków Polska ma wizerunek kraju opierającego się na tradycjonalizmie, zapóźnionego i religijnego. Natomiast niewielu respondentom kojarzy się z dynamicznym rozwojem i nowoczesnością. Z kolei badania tej samej agencji z 2011 roku potwierdzają, że w Polsce są piękne krajobrazy,

13 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska 129 w Polsce jest wiele miejsc ważnych dla kultury europejskiej, Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie dla turystów zagranicznych, turyści chcieliby nasz kraj lepiej poznać, a poza tym respondenci uznali, że Polska i jej walory turystyczne wymagają większej reklamy [Walas, 2011, s ]. Aktualne badania, zrealizowane w 2011 przez agencję ARC Rynek i Opinia na zlecenie POT w związku z przedstawioną wcześniej kampanią promocyjną, prowadzoną na trzech rynkach, wskazują, że skojarzenia z Polską są zarówno pozytywne, jak też negatywne. Grupa brytyjska uważa, iż Polska to kraj bardzo doświadczony przez historię (54%), w którym jest wiele pięknych miast (19%), zaś Francuzi kojarzą z Polską słynne postacie np. Lech Wałęsa, Jan Paweł II i Fryderyk Chopin (19%), a dla Niemców to głównie piękne krajobrazy, takie jak Mazury czy Morze Bałtyckie (35%). Natomiast skojarzenia negatywne to: w grupie brytyjskiej brzydka pogoda i zimno (14%), francuskiej mocne alkohole (10%), zaś niemieckiej kradzieże i oszustwa (18%). Pytania wspomagane pokazują, że Polska jest kojarzona przede wszystkim z historią i tradycją (74% Niemcy, 71% Wielka Brytania i 50% Francja). Badani zwrócili uwagę również na zabytki historyczne, liczne miejsca związane z historią Polski i Europy, piękne krajobrazy i przyrodę. Turyści nie powinni mieć problemu ze znalezieniem informacji turystycznych i Polska może pozytywnie zaskoczyć odwiedzających, co należy uznać za czynniki sprzyjające rozwojowi turystyki w naszym kraju. Wśród czynników, które wpływają negatywnie na przyjazdy do Polski wymieniono: trudności w porozumiewaniu się oraz zły stan infrastruktury turystycznej [Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: niemieckim, brytyjskim i francuskim, 2011, s. 9 11]. W porównaniu do innych państw Polska jest oceniana raczej pozytywnie. I tak Brytyjczycy uznają, że jest wolnorynkowa, nowoczesna i dynamicznie się rozwija, zaś Francuzi uznają, że jest inspirująca, różnorodna i wzbudzająca emocje, natomiast Niemcy uznają Polskę za kraj wolnorynkowy, jednak nadal tradycyjny. Polska plasuje się w zestawieniu niżej niż Czechy i Węgry. Wyniki badań w obszarze atrakcyjności turystycznej Polski pokazują, że zagraniczny turysta, który odwiedził Polskę, jest bardzo zadowolony z wizyty (74% Francuzów, 72% Brytyjczyków oraz 65% Niemców). Respondenci wysoko ocenili kulturę, przyrodę oraz atrakcyjnie niskie ceny, natomiast negatywnie został oceniony transport lokalny i powszechność dostępu do Internetu. Badani nie koja-

14 130 Mariola Łuczak rzą w sposób spontaniczny zbyt wielu działań promocyjnych związanych z Polską (94% Brytyjczyków i Francuzów oraz 90% Niemców). Najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem są Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku (50% Niemców, 30% Francuzów i Brytyjczyków) [Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: niemieckim, brytyjskim i francuskim, 2011, s ]. Badaniem, które najszerzej analizuje markę Polski, jest metodologia Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (NBI), która wykorzystuje do badań kondycję marki narodowej na podstawie przedstawionego wcześniej modelu sześciokąta marki narodowej według S. Anholta w odniesieniu do 50 krajów świata. Poniżej przedstawiono przegląd sytuacji w poszczególnych obszarach w odniesieniu do naszego kraju. Tablica 1. Miejsce marki Polska w zestawieniu NBI w latach wśród 50 państw Obszar marki narodowej Markowy eksport Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kultura i dziedzictwo Ludzie Inwestycje zagraniczne i imigracja Turystyka Źródło: The Anholt-GfK Roper Brands Index 2010 Report, Prepared for Sweden, GfK Roper Public Affairs & Corporate Communications, October 2010, New York, s. 16, 21, 27, 31, 36. Ogólna pozycja Polski w 2010 roku, w tym zestawieniu na 50 analizowanych państw, to 26. miejsce z wynikiem punktowym 53,6. Na czołowych miejscach znalazły się natomiast Stany Zjednoczone (68,15), Niemcy (67,62) oraz Francja (66,96). Świadomość zmian, które dokonały się i nadal mają miejsce w Polsce, powoduje, a należą do nich przemiany ustrojowe czy dofinansowanie z funduszy europejskich w związku z przystąpieniem do UE i organizacją ważnych wydarzeń, iż obcokrajowcy przypisują istotne znaczenie polityce czy inwestycjom zagranicznym. Okazuje się, iż najniższe miejsca zajmujemy w obszarach, które powszechnie są uznawane w naszym kraju za naszą mocną stronę, czyli turystyka, kultura i dziedzictwo. Może to wynikać z braku znajomości naszych walorów turystycznych czy naszych twórców na świecie. Jest to wynik z jednej strony braku odpowiednich działań promocyjnych, a z drugiej strony stereotypów, które panują zagranicą, iż jesteśmy może

15 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska 131 i nową destynacją, ale nudną i nieodróżniającą nas od wielu innych podobnych państw o zbliżonych walorach. Powszechne jest przekonanie, że jesteśmy byłym krajem postkomunistycznym, szarym i zanieczyszczonym, a brak działań, które przełamywałyby ten stereotyp, powoduje, że nadal jest on obecny. Inną metodologią, która zestawia marki państw, jest Future Brand, w której respondenci to nie losowo wybrani obywatele, ale osoby często podróżujące biznesowo lub rekreacyjnie, a także eksperci z branży turystycznej, pisarze, wydawcy i analitycy. W tym badaniu analizie podlegają takie obszary, jak system wartości, jakość życia, przyjazność dla realizacji biznesu, kultura i dziedzictwo oraz turystyka. Zestawienie objęło 113 państw z całego świata, jednak analiza w poszczególnych obszarach dotyczyła 25 najważniejszych krajów. Okazuje się, iż Polska nie zajęła żadnej wysoko punktowanej pozycji w tych obszarach. Natomiast wśród analizowanych 33 państw europejskich Polska znalazła się 29. miejscu, wyprzedzając Rosję o jedną pozycję. Natomiast w ogólnym rankingu zajęliśmy pozycję 79., odnotowując zwyżkę znaczenia naszej marki narodowej o trzy pozycje. W rankingu FutureBrand czołowe pozycje zajmują Canada, Szwajcaria i Nowa Zelandia [The Future Brand, , Country Brand Index, s. 3, 9, 76, 79]. Nie jest to wynik, który byłby powodem do dumy z naszej marki narodowej, gdyż nie została ona doceniona przez specjalistów i osoby często podróżujące po świecie i mające rozmaite doświadczenia w tym zakresie. Pocieszające może być jednakże to, że wyniki prowadzonych badań są bardzo zależne od przyjętej metodologii i doboru próby, co pozwala na odpowiednie uzasadnienie postawionych tez. Dlatego też istotne wydaje się monitorowanie marki Polski w świecie na podstawie własnych badań, które powinny być realizowane cyklicznie. Pozwoli to na stałe monitorowanie reputacji kraju i wprowadzanie niezbędnych zmian, pozwalające na jej lepsze postrzeganie. Zakończenie Z pewnością turystyka stanowi istotny kanał komunikacji marki narodowej Polski. Zintegrowane działania różnych instytucji i organizacji pod przewodnictwem Polskiej Organizacji Turystycznej są właściwym kierunkiem dla budowania marki naszego kraju. Niezbędnym elementem działań wydaje się także przekonanie ludzi, mieszkańców

16 132 Mariola Łuczak kraju do aktywnego promowania Polski poza granicami, gdyż nie ma lepszych ambasadorów marki kraju, jak jego mieszkańcy. Marki miejsc turystycznych zrodziły się jako wyraz uznania dla ich atrakcyjności, jakości, przewidywalności i oryginalności. Wszystkie marki powstają podobnie, zaś dynamika ich wzrostu jest podzielona na cztery etapy. Po pierwsze, musi być ona wyrazista i odmienna, co wyróżnia ją spośród konkurentów. Po drugie, musi być użyteczna. Po trzecie, powinna cieszyć się szacunkiem, a wraz z nim lojalnością konsumentów. No i po czwarte, jej zadaniem jest dążyć do osiągnięcia stanu zażyłości z klientem. Marka to mocny wizerunek i dobra reputacja. Natomiast branding jawi się jako sztuka uwodzenia, w której na równi ze wszystkimi metodami i technikami marketingowymi, ogromne znaczenie mają urok, instynkt i intuicja. Turystyka zawsze polegała na uwodzeniu urodą, egzotyką czy atrakcyjnością. Istotne wydaje się, aby Polska jako kraj, była marką i jednocześnie reprezentowała wiele marek np. bardzo rozpoznawalnych poza granicami miast, takich jak: Kraków, Warszawa, Wrocław czy Gdańsk [Boruc, 2005, s ] Osiągnięciu zamierzonych celów powinny sprzyjać działania promocyjne naszego kraju, realizowane poza jego granicami i stałe zmiany dokonywane w ramach produktu turystycznego, gdyż jedynie takie kompleksowe podejście może zagwarantować sukces na arenie międzynarodowej i zajmowanie znaczących pozycji w rankingach wszystkich agencji badawczych. Literatura 1. Anholt S. & Hildreth J. (2005), Brand America. Tajemnica Megamarki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa. 2. Anholt S. (2005), Brand America. Tajemnica Megamarki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa. 3. Anholt S. (2006), Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa. 4. Anholt S. (2007), Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa. 5. Anholt S., (2005), Brands beyond business, The Brands Lecture dcf3, dostęp dnia

17 Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: niemieckim, brytyjskim i francuskim: przed kampanią (2011), ARC Rynek i Opinia, Warszawa. 7. Beckwith H. (2006), Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice. 8. Boruc M.A. (2005), Marka dla Polski. Poparcie dla turystyki, [w:] Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, J. Walasek (red.), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa. 9. Boruc M.A. (2008), Ekspertyza. Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata , Instytut Marki Polskiej, POT, Warszawa. 10. Branding your city (2006), Prophet, CEOs for Cities, marzec 2006, 0your%20city%20-%20ceo.pdf. 11. de Charnatony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 12. de Chernatony, McDonald M. (1998), Creating powerful brands in consumer, service and industrial markets, Butterworth-Heinemann, Oxford. 13. Dębski M. (2009), Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa. 14. Gaj J. (2006), Dzieje turystyki w Polsce, Almamer WSE, Warszawa. 15. Hereźniak M. (2011), Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa. 16. Instytut Marki Polskiej, Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Gryszkiewicz B. (2007), Komunikacja marketingowa w turystyce, Śląsk Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice. 18. Kall J. (2006), Jak zbudować silną markę od podstaw, Wydawnictwo HELION, Gliwice. 19. Materiał POT (2011), Kampania multimedialna na rynku niemieckim, brytyjskim i francuskim, Warszawa. 20. Olins W. (2004), O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa. 21. POT (2011), Zasady korzystania oraz użyczania znaku Polska,

18 134 Mariola Łuczak 22. The Anholt-GfK Roper Brands Index 2010 Report, Prepared for Sweden, GfK Roper Public Affairs & Corporate Communications, October 2010, New York. 23. The FutureBrand, Country Brand Index. 24. Ustawa z dnia r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U. z 1999 r. nr 62, poz Ustawa z dnia , Dz.U. nr 105 poz Walas B. (red) (2011), Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki , Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa. 27. Zawadzka A.M., (2006), Dlaczego przywiązujemy się do marki?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Streszczenie W artykule przedstawiono teoretyczne spojrzenie na pojęcia marki i brandingu w odniesieniu do państwa, wskazano na rolę turystyki w tworzeniu marki Polski oraz stwierdzono stan obecny znaczenia marki narodowej naszego kraju na świecie. Podstawowym celem było określenie znaczenia turystyki w budowaniu marki narodowej. W realizacji celu posłużono się metodą opisową i przedstawiono wybrane, dostępne dane ilościowe dotyczące wyników badań związanych z wizerunkiem Polski oraz pokazujące pozycję marki Polski w rankingach międzynarodowych. Słowa kluczowe marka, marka narodowa, branding, sześciokąt marki kraju The meaning of the tourism in construction of the national mark Poland (Summary) The theoretical look presents in this article on notions of marks and branding with reference to the country, on the role of tourism in the creation of the mark Poland and the author states the present meaning of the mark of our national country, ascertain in the world. The determination of the meaning of tourism in the construction of the national mark was the basic purpose in the article. The author used in the realization of that purpose the descriptive method and chose the available, quantitative data, which gave the concerning result research related to the polish mark and showed the position of the national mark of Poland in the international rankings. Keywords brand, national brand, branding, country brand hexagon

ZAŁOŻENIE FUNDACJI MARKA DLA POLSKI. Briefing prasowy 12 czerwca 2015

ZAŁOŻENIE FUNDACJI MARKA DLA POLSKI. Briefing prasowy 12 czerwca 2015 ZAŁOŻENIE FUNDACJI MARKA DLA POLSKI Briefing prasowy 12 czerwca 2015 ZAŁOŻENIE FUNDACJI DLACZEGO? brak wyrazistego wizerunku Polski za granicą brak marki brak polskich marek w TOP 500 brandów na świecie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNA MARKA POLSKI. Łukasz Goździor

TURYSTYCZNA MARKA POLSKI. Łukasz Goździor TURYSTYCZNA MARKA POLSKI Łukasz Goździor FUNDACJA MARKA DLA POLSKI DLACZEGO? 1. Brak wyrazistego wizerunku Polski za granicą brak marki; 2. Brak polskich marek w TOP 500 brandów na świecie; 3. Konieczność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA MULTIMEDIALNA 2011-2012 NA RYNKU NIEMIECKIM, BRYTYJSKIM I FRANCUSKIM

KAMPANIA MULTIMEDIALNA 2011-2012 NA RYNKU NIEMIECKIM, BRYTYJSKIM I FRANCUSKIM SZANOWNI PAŃSTWO KAMPANIA MULTIMEDIALNA 2011-2012 NA RYNKU NIEMIECKIM, BRYTYJSKIM I FRANCUSKIM W ramach działań mających na celu promocję polskiej turystyki oraz wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci)

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci) Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej 2016 (beneficjenci) str. 2 1. 2. 3. wprowadzenie logo zasady pisowni str. 3 str. 9 str. 25 1 wprowadzenie podstawowe wartości str. 3 Pozytywna energia jest

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy OD MARKI LOKALNEJ DO MARKI REGIONU Jacek Pogorzelski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci.

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci. o nas. W I LIKE ART zajmujemy się budowaniem wizerunku marek i dostarczaniem skutecznych rozwiązań graficznych. Nasze prace obejmują szeroko rozumiane działania projektowe, od identyfikacji wizualnej po

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności,

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, 1. Przedmiot kampanii Przedmiotem kampanii są tereny inwestycyjne położone na obszarze gminy, ale także sam region jako marka terytorialna. Kampania powinna informować o atrakcyjności inwestycyjnej Czerwionki-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM Katowice, 09.03.2010 r. Promocja regionu Historia 2005

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA 2016-2022 INFORMACJE O PROGRAMIE W PREZENTACJI Dlaczego i po co powstał Program Strategiczny Promocji (PSP)? W jaki sposób PSP pomaga realizować cele

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 9 października 2012 r. Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania Zaprezentowany 9 października nowy wizerunek Warty będzie promowany największą w historii spółki

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk Convention Bureau GOT

Gdańsk Convention Bureau GOT GOT Konferencja Bursztyn złoto Bałtyku kultura turystyka rekreacja w ramach VII Forum Europa Nostra Bursztyn jako wyróżnik turystyczny i biznesowy Gdańska i Regionu Anna Górska Prezes Zarządu Gdańska Organizacja

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku.

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku. P O R T F O L I O Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz Patrzymy w przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że najlepsze efekty osiąga się dzięki pełnemu zaangażowaniu w tworzenie długofalowej, bazującej na wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania plakatów outdoorowych

Zasady projektowania plakatów outdoorowych Zasady projektowania plakatów outdoorowych Dlaczego projektowanie plakatu jest ważne Wyzwania dla kreacji Przekazać pożądane treści za pomocą przekazu, z którym odbiorca ma kontakt przeciętnie przez ok.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej.

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej. 20 Enspirion Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok Enspirion Grupa ENERGA Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Uporządkowanie księgi identyfikacji, projekt wybranych nośników identyfikacyjnych i wizerunkowych.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress)

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Piotr Zmyślony, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PEMES

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot wieczność i piękno nie biorą sie znikąd... KIM JESTEŚMY? jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Nasza oferta jest skierowana

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja vs dywersyfikacja w reklamie na przykładach kampanii reklamowych międzynarodowych marek

Standaryzacja vs dywersyfikacja w reklamie na przykładach kampanii reklamowych międzynarodowych marek Standaryzacja vs dywersyfikacja w reklamie na przykładach kampanii reklamowych międzynarodowych marek Małgorzata Szwajkiewicz marka: Apple produkt: iphone 4s i 6 Firma Apple jest przykładem firmy, która

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy sponsorskiej. Wierzymy, że to co zaproponujemy, zachęci Państwa do współpracy z nami. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Turystyka medyczna w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej. I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej Kraków, października 2016

Turystyka medyczna w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej. I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej Kraków, października 2016 Turystyka medyczna w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej Kraków, 13-14 października 2016 TURYSTYKA MEDYCZNA jest dziedziną bardzo dynamicznie rozwijającą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ;

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ; SZKOLENIE Branding, strategia budowania marki tel.: +48 22 100-48-96; +48 607-341-275; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMOstroda 01/07/2011- ID:2011-091325 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja:

Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja: Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja: 16.10 15.11.2010 11.10.2010 Założenia Kampania ma na celu realizację zadania polegającego na utrwaleniu wizualizacji logotypu oraz

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego w 2014 roku zdecydowano się na opracowanie Logo dla Polski?

Dlaczego w 2014 roku zdecydowano się na opracowanie Logo dla Polski? POLSKA.SPRING INTO NEW. FAQ Dlaczego w 2014 roku zdecydowano się na opracowanie Logo dla Polski? Kto był inicjatorem pomysłu Logo Polski i jaki jest cel wprowadzenia jednego logo? Kto może korzystać z

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE )

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) Konferencja podsumowująca, GDAŃSK, 25.11.2015 Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

12- -20 prezentacja firmowa

12- -20 prezentacja firmowa 12- -20 .01 zakres działalności COPYWRITING PROJEKTOWANIE DTP BRANDING NAMING PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ MARKETINGOWYCH GRAFIKA REKLAMOWA PROJEKTOWANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ STRONY INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

branding+design systemy identyfikacji wizualnej

branding+design systemy identyfikacji wizualnej branding+design systemy identyfikacji wizualnej branding+design Dobra identyfikacja wyróżnia firmę na tle konkurencji, współtworząc charakter marki i spójny wizerunek firmy. Dobrze opracowany podręcznik

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo