Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr."

Transkrypt

1 Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr. pomiędzy następującymi stronami: Miastem Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań w którego imieniu działa jednostka budżetowa Zarząd Transportu Miejskiego, z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 59, posiadająca NIP..., działająca na podstawie Uchwały Nr XVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia r. oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2011 r., będącą Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym lub ZTM, reprezentowana przez: Bogusława Bajońskiego Dyrektora Naczelnego, działającego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo Nr 303/2013 z dnia 27 marca 2013 r. oraz., z siedzibą w., ul..., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w., VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym w wysokości.., reprezentowany przez:.. Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą lub Operatorem. W dalszej części Umowy Zamawiający oraz Operator zwani są łącznie Stronami. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Ramy prawne organizacji lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) dla Miasta Poznania 1) Uchwała Rady Miasta Poznania z 18 listopada 1999 roku (nr XXIII/269/III/99) w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania wyznaczone zostały główne kierunki modyfikacji i rozwoju polityki transportowej Poznania. 1/18

2 2) Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 roku (nr CVI/1266/IV/2006) przyjęto Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata , który szczegółowo określa priorytety w polityce transportowej dla aglomeracji poznańskiej oraz ustala zadania w zakresie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego w kontekście możliwości finansowania tych zadań ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej. 3) Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 roku (nr XXXVIII/411/V/2008) w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, na mocy której Zamawiający stał się organizatorem lokalnego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej oraz upoważnienie Dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej. 4) Porozumienie międzygminne z dnia 13 maja 2010 r. z Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej). 2. Przepisy i inne dokumenty prawa europejskiego oraz polskiego, które Strony będą brały pod uwagę przy wykonywaniu i interpretacji Umowy: 1) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, 2) wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) w sprawach dotyczących zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w publicznym transporcie drogowym, 3) Przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do działalności w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) oraz do stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi, w szczególności: a) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, b) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., c) Ustawa z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw, d) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, e) Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, f) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, 2/18

3 g) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, h) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe, i) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, j) Regulamin przewozów określający warunki obsługi podróżnych, odpraw i przewozu osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej), organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 450/2011 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2011 r., ze zmianami. 3. Strony przyjmują do wiadomości i zgodnie potwierdzają, że: 1) Niniejsza Umowa powinna być interpretowana oraz wykonywana w taki sposób, aby była w pełni zgodna z duchem i z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w szczególności z art. 93 i art. 106 tego Traktatu). Dlatego też, w razie jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności postanowień niniejszej Umowy z postanowieniami Traktatu lub w razie wątpliwości co do interpretacji Umowy, Strony będą w dobrej wierze dążyć do niezwłocznego uzgodnienia nowej treści Umowy lub do ustalenia takiej wykładni jej postanowień, aby Umowa nie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń w świetle Traktatu, w szczególności w świetle reguł zgodności ze wspólnym rynkiem oraz z warunkami udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także Rozporządzenia WE 1370; 2) Postanowienia Umowy odnoszące się do lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) będą odpowiednio stosowane także w ramach zintegrowanego transportu aglomeracyjnego, zgodnie z ustaloną polityką transportową Miasta Poznania; 3) Wykonawca będzie posiadał status Operatora ptz w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 8) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie potrzebę integrowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji poznańskiej, Strony ustalają, co następuje: 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) świadczenie przez Operatora usługi przewozu regularnego, w ramach publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) na liniach autobusowych nr 728 i 729, zgodnie z rozkładem jazdy w okresie jego obowiązywania. Rozkład jazdy oraz wymiar pracy przewozowej zawiera Załącznik nr 1 do Umowy; 3/18

4 2) uregulowanie zasad prowadzenia przez ZTM i Operatora emisji, dystrybucji i sprzedaży biletów ważnych na liniach komunikacyjnych objętych umową. 2. W związku z powyższym, Umowa określa szczegółowe zasady, na jakich Operator będzie wykonywał, w ogólnym publicznym interesie gospodarczym, na liniach autobusowych określonych w Załączniku nr 1, zadania własne Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), w granicach administracyjnych Miasta Poznania oraz w granicach gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło stosowne porozumienie międzygminne (dalej w Umowie: obszarze aglomeracyjnym). 3. Wybór Operatora został dokonany na podstawie art.19 ust. 1 pkt. 1) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w związku z art. 39 Ustawy Pzp. 3 OŚWIADCZENIA STRON 1. Operator oświadcza i zapewnia, że: 1) posiada wszelkie wymagane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i regulaminy niezbędne dla wykonywania usług przewozowych będących przedmiotem niniejszej Umowy; 2) środki transportu oraz usługi świadczone przez Operatora w zakresie transportu zbiorowego spełniają wymogi obowiązujących przepisów; 3) jest świadomy uwarunkowań prawnych dotyczących lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) i jest gotów do świadczenia tych usług na zasadach ustalonych w niniejszej Umowie; 4) dokonuje cesji, na podstawie art. 509 KC, na rzecz ZTM wpływów ze sprzedaży przez Operatora biletów, które stanowić będą dochód budżetu Miasta Poznania; 5) uprawnionym do wykonywania, w oparciu o art. 33a prawa przewozowego, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów jest ZTM, a wpływy finansowe uzyskane w wyniku tej kontroli, stanowić będą dochód budżetu Miasta Poznania, 6) posiada potencjał technicznych i organizacyjny wystarczający dla realizacji zleconego zakresu zadań; 7) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na cały okres obowiązywania Umowy, a suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi.. Operator w dniu podpisania Umowy przedstawił oryginał podpisanej polisy OC. W przypadku nie przedłożenia przez Operatora stosownej Umowy ubezpieczenia OC, Umowa pod rygorem nieważności zostanie uznana za niezawar- 4/18

5 tą. Każdorazowo przed upływem terminu ważności Umowy ubezpieczenia OC Operator, najpóźniej na 30 dni przed upływem tego terminu, przedłoży ZTM dowód zawarcia Umowy ubezpieczenia OC w oryginale wraz z dowodem uiszczenia należnej składki. W przypadku zawarcia przez Operatora nowej Umowy ubezpieczenia OC w trakcie trwania niniejszej Umowy, zobowiązany jest on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia nowej Umowy ubezpieczeniowej OC, każdorazowo przedstawić ZTM oryginał nowej Umowy OC wraz z dowodem uiszczenia należnej składki. 2. ZTM oświadcza, że prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. ZTM jest uprawniony i zobowiązany do następujących działań: 1) kształtowania więźby ruchu w sieci lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w ramach publicznego transportu zbiorowego w obszarze aglomeracyjnym; 2) ustalania wielkości usług przewozowych dla sieci lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w ramach publicznego transportu zbiorowego w obszarze aglomeracyjnym; 3) ustalania standardów świadczonych usług, wzorca jakości, zasad oceny jakości usług, zasad kontroli oraz kar i zasad naliczania kwot nienależnych z tytułu niezrealizowania przyjętych standardów świadczonych usług; 4) określania szczególnych standardów dla funkcjonowania linii komunikacyjnych, a w szczególności ustalania preferowanej częstotliwości w poszczególnych porach dnia i rodzaju taboru, kursującego na danej linii komunikacyjnej; 5) przygotowania rozkładów jazdy i przekazania ich Operatorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 4; 6) kontroli jakości i efektywności świadczonych przez Operatora usług przewozowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5; 7) prowadzenia badań komunikacji miejskiej, w tym badań napełnień pojazdów, co zwalnia Operatora z obowiązku informowania o liczbie pasażerów danej linii komunikacyjnej; 8) kontroli przestrzegania przez Operatora Regulaminu przewozów (Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 450/2011/P z dnia 14 lipca 2011r., ze zmianami); 9) ustalania przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także określania czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia określonych tras komunikacyjnych z ruchu; 5/18

6 10) określania typów pojazdów eksploatowanych na liniach komunikacyjnych; 11) emisji, dystrybucji i sprzedaży biletów oraz innych nośników opłat za przejazdy, w tym karty miejskiej PEKA, w zintegrowanym systemie publicznego transportu zbiorowego; 12) kontroli uiszczania opłat za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego; 13) wdrażania, we współpracy z Operatorem, informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. 2. Operator jest uprawniony i zobowiązany do następujących działań: 1) wykonywania usług przewozu osób i rzeczy na liniach autobusowych, zgodnie z zakresem szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 (wymiar pracy przewozowej); 2) przestrzegania Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ; 3) poinformowania ZTM o stanie taboru komunikacyjnego na dzień 1. lutego i 30. czerwca 2014 r. oraz do każdorazowego informowania ZTM o zmianach stanu taboru podczas trwania Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4) zapewnienia właściwego stanu technicznego i sanitarnego autobusów; 5) zapewnienia jednolitych i estetycznych ubiorów kierowcom autobusów zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi u Operatorowi; 6) stosowania oznakowania i wyposażenia taboru, zgodnie z Załącznikiem nr 2; 7) sprzedaży, w pojazdach wyposażonych w automaty biletowe, biletów jednorazowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 8) sprzedaży, w pojazdach nie wyposażonych w automaty biletowe, biletów jednorazowych przez kierowców autobusów, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 9) rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez pasażerów i ZTM oraz skarg i reklamacji wnoszonych przez pasażerów na zasadach określonych w 10; 10) niezwłocznego powiadamiania ZTM o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot Umowy; 11) składania miesięcznych informacji i sprawozdań o funkcjonowaniu komunikacji, a w szczególności, w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca sprawozdań z realizacji pracy przewozowej również w wersji elektronicznej i w ujęciu narastającym, o kursach niezrealizowanych z podaniem przyczyn ich niewykonania oraz o kursach wykonanych niezgodnie z zaplanowanymi w rozkładach jazdy, w oparciu o odpowiedni przydział typów pojazdów do tras linii komunikacyjnych (niezgodnie z rozkładami jazdy Operatorowi zatwier- 6/18

7 dzonymi przez ZTM), wg Załącznika, o którym mowa w 8 ust. 6; 12) oznakowania znakiem informacyjnym ZTM pojazdów wykonujących prace przewozową z tytułu niniejszej Umowy znak informacyjny ZTM umieszczony w pasie nadokiennym przy przedniej krawędzi pierwszych drzwi; 13) umieszczenia na własny koszt w autobusach informacji: a) o których mówi art. 46 ust.1 pkt. 6) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, b) dotyczących komunikatów dla pasażerów, które przygotowuje i przekazuje w postaci elektronicznej ZTM; przepis ten stosuje się także do gablot informacyjnych wiat przystankowych i tabliczek informacyjnych na słupkach przystankowych), c) dotyczących przepisów porządkowych oraz układu linii komunikacyjnych (schematu linii komunikacyjnych tzw. termometru), które zostaną dostarczone przez ZTM; 14) umieszczania, w ramach wolnych miejsc, w nośnikach zamontowanych wewnątrz pojazdów, komunikatów i plakatów, promujących publiczny transport zbiorowy; 15) wprowadzania w życie rozkładów jazdy przekazanych przez ZTM, zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 4; 16) umieszczania rozkładów jazdy na wszystkich przystankach, których ten rozkład dotyczy, według wzoru dostarczonego przez ZTM w trakcie realizacji Umowy; 17) umieszczania numerów linii na wszystkich przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy według wzoru dostarczonego przez ZTM w trakcie realizacji Umowy; 18) informowania pasażerów, w sposób uzgodniony z ZTM, o zasadach funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) oraz o warunkach korzystania z usług przewozowych, przygotowanych i przesłanych drogą elektroniczną przez ZTM; 19) umożliwienia przeprowadzenia kontroli biletowej w środkach transportu i realizowania przez prowadzących pojazdy ustnych poleceń kontrolerów w zakresie: a) wyłączania i włączania kasowników, o ile taka możliwość istnieje; b) zatrzymania pojazdu na pętli końcowej w przypadku agresji ze strony osoby nie posiadającej biletu; 20) umożliwienia montażu, na stałe lub na okres testów, elementów wyposażenia związanego z dystrybucją biletów, liczeniem pasażerów, dynamiczną informacją pasażerską i elektroniczną oceną jakości świadczonych usług; 21) umożliwienia dostępu do pojazdu w zajezdni Operatora w celu wykonania przeglądu, naprawy lub wymiany elementów, o których mowa w pkt. 19; 22) udostępniania wszystkich dokumentów i informacji mających związek z wykonaniem i rozliczaniem Umowy; 7/18

8 23) uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi; 24) wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz dostosowywania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej zdolności ruchowej. 5 ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁALNOŚCI OPERATORA Umowa będzie wykonywana w granicach Miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. 6 ZMIANA ZAKRESU USŁUG ZTM zastrzega sobie prawo: 1. do zwiększenia zakresu usług przewozowych o maksymalnie 2%, 2. do zmniejszenia zakresu usług przewozowych o maksymalnie 10%, w stosunku do pierwotnego planu pracy przewozowej określonej Załącznikiem nr 1. 7 OCENA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPERATORA 1. ZTM ma prawo kontroli świadczonych przez Operatora usług przewozowych, stosownie do wzorca jakości określonego w Załączniku nr 5, oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie objętych Umową usług. 2. Szczegóły dotyczące standardów świadczonych usług, wskaźników oceny ich jakości, zasad naliczania kwot nienależnych i kar umownych z tytułu niezrealizowania przyjętych wskaźników jakości i standardów świadczonych usług oraz zasad prowadzania kontroli, określa Załącznik nr Standardy, o których mowa w Załączniku nr 5, uwzględniają cele polityki transportowej Miasta Poznania, warunki techniczne infrastruktury drogowej, stopień zorganizowania systemu organizacji ruchu oraz możliwości techniczne Operatorowi. 4. Kontrola jakości może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu Operatora (do 6 h przed rozpoczęciem) z udziałem jego przedstawiciela lub kontrolę 8/18

9 bez udziału przedstawicieli Operatorowi mogą przeprowadzać: samodzielnie upoważnieni pracownicy ZTM lub firma zewnętrzna działająca w imieniu ZTM. Wyniki kontroli przeprowadzonej w powyższych formach mają jednakowe znaczenie dla oceny prawidłowego wykonywania przez Operatora przedmiotu Umowy. 5. Kontrola jakości może być prowadzona w formie obserwacji w terenie lub analizy dokumentów eksploatacyjnych Operatorowi oraz zapisów z systemów elektronicznych zainstalowanych w pojazdach, które Operator zobowiązany jest udostępnić ZTM, na jego żądanie w ciągu 3 dni od przekazania pisemnego wniosku. 6. Na podstawie przeprowadzonych kontroli jakości i standardów usług wg wzorca jakości, do 15-tego każdego miesiąca, po miesiącu kontrolowanym, sporządzany jest raport miesięczny przekazywany Operatorowii. 7. Operatorowi przysługuje prawo wniesienia, w formie pisemnej, odwołania od raportu miesięcznego, o którym mowa w ust. 6. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Operator wnosi do ZTM w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie raportu miesięcznego Operatorowi. ZTM rozpatrzy odwołanie Operatorowi w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów usług, określonych w Załączniku nr 7, rozdział III, tablica nr 3, Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych. 8. Po realizacji procedury odwoławczej, określonej w ust. 7, Operator ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. 9. W przypadku kontroli dokumentów eksploatacyjnych Operatorowi sporządzany jest protokół, podpisany przez osoby dokonujące kontroli, w którym określone muszą być uchybienia oraz numery pojazdów, w których stwierdzono uchybienia. 10. Informacje o stwierdzonych uchybieniach z zakresu kontroli, o której mowa w ust. 9, ZTM będzie przekazywał Operatorowi w formie pisemnej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia przez ZTM wystąpienia uchybienia. 8 ZASADY WYNAGRADZANIA ZA WYKONANE USŁUGI PRZEWOZOWE 1. Miernikiem wielkości usług przewozowych jest praca przewozowa liczona w wozokilometrach, której wielkość na dany rok kalendarzowy określona jest w Załączniku nr Operator otrzymuje wynagrodzenie netto stanowiące iloczyn wykonanej pracy przewozowej (wozokilometrów) i stawki netto za wozokilometr, powiększone o należny podatek VAT. 9/18

10 3. Całkowite wynagrodzenie za wskazaną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pracę przewozową wynosi: Kwota netto:. zł (słownie:....) plus obowiązujący podatek VAT, tj.. zł. Łącznie, wynagrodzenie brutto wynosi: zł. 4. Cenę jednostkową netto za 1 wozokilometr (1wzkm) zwaną dalej stawką netto za wzkm lub stawką, za wykonanie przez Operatora usług przewozowych, zleconych przez ZTM, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, ustala się w kwocie netto:.... zł (słownie:..) plus obowiązujący podatek VAT, tj.. zł; stawka brutto za jeden wozokilometr wynosi:. zł. 5. Określone w ust. 4 stawki netto za wzkm ustalone zostały na podstawie oferty złożonej przez Operatora i są stawkami stałymi uwzględniającymi wszelkie koszty Operatorowi oraz ryzyka związane z mogącymi wystąpić w okresie obowiązywania Umowy zmianami warunków, w szczególności inflacji i wzrostu cen, płac i kosztów ponoszonych przez Operatora w związku z wykonywaniem Umowy. Stawka określona w ust. 4 nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu a Operator zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 6. ZTM zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy (wydłużenie lub skrócenie kursów, zmianę trasy przejazdu, wprowadzenie dodatkowych kursów, likwidację kursów, zmianę godzin odjazdów kursów), z tym, że łączna praca przewozowa może ulec opcji zwiększenia o maksymalnie 2% lub zmniejszeniu o maksymalnie 10% w stosunku do zakładanej wielkości wozokilometrów ogółem. 7. Rozliczenie wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych, na podstawie niniejszej Umowy, następować będzie w cyklach miesięcznych w oparciu o stawkę określoną w ust. 4, na podstawie cząstkowych faktur VAT, wystawianych przez Operatora w następującej formie: 1) pierwsza faktura zaliczkowa VAT, wystawiona na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, stanowić będzie podstawę do wypłacania wynagrodzenia zaliczkowego w wysokości 80% należnego Operatorowi za dany miesiąc świadczenia usług przewozowych, ustalonego na podstawie miesięcznego harmonogramu zamówionych wozokilometrów oraz obowiązujących cen jednostkowych netto; 2) do 20-tego dnia następnego miesiąca Operator przedłoży ZTM informację o ilości faktycznie wykonanych w poprzednim miesiącu wozokilometrów wraz z rozliczeniową fakturą VAT, obejmującą rozliczenie wynagrodzenia za świadczone usługi przewozowe w poprzednim miesiącu, przy czym, do rozliczeniowej faktury VAT Operator załącza sprawozdanie z wykonanej pracy przewozowej za dany miesiąc, zgodnie z wzorem arkusza spra- 10/18

11 wozdawczego zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy. 8. Termin płatności faktur przez ZTM wynosi 14 dni od daty ich otrzymania. 9. Za moment zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZTM. 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez ZTM za wykonaną usługę Operator może naliczyć ZTM odsetki ustawowe. 11. Po sprawdzeniu przez ZTM wykonania pracy przewozowej oraz osiągniętych wskaźników jakościowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5, na poszczególnych liniach komunikacyjnych, ewentualne różnice w postaci nadpłaty lub niedopłaty z tego tytułu, Operator rozliczy na podstawie odrębnej faktury korygującej do faktury za dany miesiąc. 12. Jeżeli Operator nie wykona usług przewozowych zgodnie z rozkładem jazdy, z przyczyn nie leżących po stronie Operatorowi, Operatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości równoważnej wielkości niewykonanej pracy przewozowej pomnożonej przez ceny jednostkowe netto pokrywające koszty stałe, w tym koszty finansowe i koszty osobowe prowadzących pojazdy. Do przyczyn upoważniających uruchomienie wypłaty wynagrodzenia za niewykonaną pracę przewozową należy zaliczyć w szczególności: 1) brak możliwości przejazdu po trasie linii komunikacyjnej z powodu awaryjnego uszkodzenia jezdni; 2) interwencję Policji lub innych służb porządkowych w związku z wykonywaniem przez nie czynności służbowych; 3) zatrzymanie pojazdu na pętli końcowej przez kontrolerów biletowych ZTM, celem wykonania czynności służbowych; 4) nieprzejezdność tras spowodowaną przypadkami siły wyższej, którym Operator nie mógł zapobiec, w tym, w szczególności czynnikami atmosferycznymi, takimi jak: huragan, gołoledź, powódź, oraz zablokowaniem tras przez osoby trzecie. 13. Jeżeli Operator nie wykona usług przewozowych zgodnie z rozkładem jazdy z winy ZTM, Operatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości niewykonanej pracy przewozowej pomnożonej przez ceny jednostkowe netto pokrywające koszty stałe. 14. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej (NIP): ZTM: Operator:. 11/18

12 9 ZASADY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ OPERATORA 1. W ramach nałożonego zobowiązania do świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), określonego w 2 ust.1, Operator będzie prowadził sprzedaż biletów na liniach komunikacyjnych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów określone są w Załączniku nr 6 do Umowy. 2. Operator otrzyma upust od sprzedanych biletów w wysokościach i na zasadach określonych w Załączniku nr SKARGI I REKLAMACJE 1. Operator rozpatruje skargi i reklamacje wnoszone przez pasażerów w związku z realizacją komunikacji miejskiej, w tym wniesione do ZTM i przekazane do rozpatrzenia Operatorowi, dotyczące prawidłowości i rzetelności wykonywania usług, będących przedmiotem Umowy. 2. Skargi i reklamacje powinny być rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. W odpowiedzi na skargę lub reklamację Operator powinien wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne, z przytoczeniem przepisów prawa, na jakich się oparł. Odpowiedź na skargę lub reklamację doręcza się wnoszącemu pisemnie lub elektronicznie na adres, z którego została wysłana. 3. Operator zaspokaja we własnym zakresie uzasadnione roszczenia zgłoszone przez pasażerów i inne osoby, które poniosły szkodę, w związku z wykonywaniem przez Operatora usług, stanowiących przedmiot Umowy. 4. Operator jest zobowiązany przekazywać ZTM, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji, składanej przez pasażerów w związku z realizacją usług oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ZA WYKONANIE UMOWY 1. Operator ponosi wobec ZTM odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 12/18

13 2. Operator odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem usług przewozowych, chyba że szkoda powstała wskutek działania siły wyższej lub działań osób trzecich, za działania których Operator nie ponosi odpowiedzialności. 3. Operator zobowiązany jest do zaspokajania wszelkich słusznych roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne podmioty, które poniosły szkody w związku z realizacją przez Operatora przedmiotu Umowy. 4. W zakresie zastrzeżonych w załącznikach do Umowy kar umownych, ZTM zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 12 ZASADY PODWYKONAWSTWA 1. Operator może wykonywać część usług przewozowych objętych niniejszą Umową z pomocą innych podmiotów (podwykonawców). 2. Operator jest zobowiązany do wykonywania przeważającej części usług objętych niniejszą Umową. Miernikiem określającym czy powierzone podwykonawcy usługi nie naruszają przepisu art. 5, ust. 2, lit. e) Rozporządzenia 1370/2007 będzie liczba wozokilometrów, które Operator zamierza świadczyć przy pomocy podwykonawcy, w stosunku do liczby wozokilometrów ogółem, do których świadczenia jest zobligowany Umową. 3. Za działania podwykonawcy Operator będzie odpowiadał jak za działania własne. 4. Za działania podwykonawców, Operator odpowiada w pełnym zakresie jak za działania własne. 5. Operator ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzono obowiązki określone w niniejszej umowie w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Operatora. 6. W każdym czasie świadczenia usługi przed rozpoczęciem tego świadczenia przez podwykonawcę, Operator zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów przewidzianych przepisami prawa tegoż podwykonawcę. 13 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 13/18

14 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZTM może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Operator może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 4. ZTM ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie realizowania z winy Operatora rozkładu jazdy w wymiarze co najmniej 40% zamówionej pracy przewozowej przez 7 (siedem) kolejnych dni. 5. ZTM ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku: 1) niezrealizowania z winy Operatora zaplanowanego rozkładu jazdy w wymiarze co najmniej 15% ogółem zamówionej pracy przewozowej w okresie trzech kolejnych miesięcy lub; 2) niewykonania z winy Operatora, co najmniej 30% zamówionych kursów pod względem punktualności przez dwa kolejne miesiące. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie określonym w ust. 5, ZTM ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Operatorowi w miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 14 ZMIANY UMOWY 1. Zmiany tras linii komunikacyjnych, rozkładów jazdy i przydziału typów pojazdów do tras linii komunikacyjnych, nie powodujące zwiększenia wydatków ZTM w danym roku kalendarzowym na realizację niniejszej Umowy, nie wymagają zmiany Umowy w drodze aneksów, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. ZTM na podstawie art. 144 ustawy Pzp, dopuści zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany tras linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy, wynikających z: a) uruchomienia nowych dróg umożliwiających poprowadzenie nimi linii autobusowych, b) powstania nowych generatorów ruchu takich, jak osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej, centra rozrywkowo handlowe i tym podobne, c) optymalizacji ich przebiegu, d) remontów, inwestycji i utrudnień w ruchu, 14/18

15 e) wniosków pasażerów, f) integracji publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM z innymi gałęziami transportu, np. koleją; 2) zmiany wysokości upustów za sprzedaż biletów przez Operatora, określonych Zarządzeniem Dyrektora ZTM w Poznaniu; 3) zmiany wyposażenia pojazdów wynikające z postępu naukowo technicznego i technologicznego; 4) wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej); 5) zmian organizacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) organizowanego przez ZTM na terenie Miasta Poznania i gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia międzygminne; 6) rozpoczęcia działalności przez Związek Międzygminny pn. Transport Publiczny Metropolii Poznań; 7) zmian w budżecie Miasta Poznania; 8) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 9) zmian danych adresowych. 3. Z zastrzeżeniem ust. 1, wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze aneksów, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15 KARY UMOWNE 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Operator jest zobowiązany do zapłacenia ZTM następujących kar umownych: 1) 25% kwoty brutto pozostałej w planie ZTM do zapłaty Operatorowi za okres, na który Umowa została zawarta, za odstąpienie od Umowy przez ZTM z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Operator, 2) 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 3, za odstąpienie od Umowy przez Operatora. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Operatora z przyczyn nie objętych niniejszą Umową, ZTM zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8, przysługującego Operatorowi w miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 3. W przypadku niewyposażenia pojazdów w kasowniki biletów elektronicznych systemu PEKA oraz w terminale kierowcy, określone w Załączniku nr 2 do Umowy, najpóźniej do dnia 1 marca 2014 r., ZTM zastrzega sobie prawo do naliczenia do- 15/18

16 datkowo kary umownej w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wyposażeniu pojazdów. 4. Z zastrzeżeniem 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ZTM nalicza kary umowne i kwoty nienależne, z tytułu niezrealizowania przyjętych wskaźników jakości i standardów świadczonych usług na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy. 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZTM może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 17 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 1. Strony deklarują wolę rozstrzygania spraw spornych, wynikających z bieżącej realizacji Umowy, w drodze negocjacji prowadzonej w dobrej wierze. 2. W razie nie dających się przezwyciężyć sporów co do interpretacji treści i sposobu realizacji Umowy, mimo zastosowania wytycznych w 1 ust. 3, Strony mogą powołać niezależnych ekspertów lub negocjatorów i zawrzeć ugodę na podstawie ich ustaleń. 3. W razie braku możliwości zawarcia porozumienia, spory pomiędzy Stronami w sprawach związanych z wykonaniem Umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla siedziby ZTM Sąd powszechny w Poznaniu. 18 KLAUZULA SALWATORYJNA 1. Strony uważają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności pozostałych. 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy, w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w zapisach Umowy, które uznane zostały za nieważne lub niewykonalne. 16/18

17 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Operatorowi przez pasażerów podczas przewozów. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów prawa europejskiego. 3. W przypadku uchylenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, w pozostałym zakresie umowa pozostaje w mocy. 4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach; po dwa dla każdej ze Stron. Lista załączników: 1. Załącznik nr 1 do Umowy Zakres usług świadczonych przez Operatora (wymiar pracy przewozowej) w danym roku kalendarzowym; 2. Załącznik nr 2 do Umowy Oznakowanie i wyposażenie taboru; 3. Załącznik nr 3 do Umowy Zasady umieszczania reklam na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych taboru autobusowego; 4. Załącznik nr 4 do Umowy Zasady przygotowywania i rozpowszechniania rozkładów jazdy; 5. Załącznik nr 5 do Umowy Standardy usług, wzorzec jakości, ocena jakości usług, zasady kontroli oraz kary umowne i kwoty nienależne z tytułu niezrealizowania przyjętych standardów świadczonych usług; 6. Załącznik nr 6 do Umowy Zasady sprzedaży biletów; 17/18

18 7. Załącznik nr 7 do Umowy Informacja Operatora o stanie taboru komunikacyjnego na dzień 1. lutego i 30. czerwca 2014 r.; Podpisy stron W imieniu ZTM W imieniu Operatora 18/18

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór Gmina Byczyna Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo