Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr."

Transkrypt

1 Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr. pomiędzy następującymi stronami: Miastem Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań w którego imieniu działa jednostka budżetowa Zarząd Transportu Miejskiego, z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 59, posiadająca NIP..., działająca na podstawie Uchwały Nr XVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia r. oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2011 r., będącą Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym lub ZTM, reprezentowana przez: Bogusława Bajońskiego Dyrektora Naczelnego, działającego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo Nr 303/2013 z dnia 27 marca 2013 r. oraz., z siedzibą w., ul..., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w., VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym w wysokości.., reprezentowany przez:.. Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą lub Operatorem. W dalszej części Umowy Zamawiający oraz Operator zwani są łącznie Stronami. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Ramy prawne organizacji lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) dla Miasta Poznania 1) Uchwała Rady Miasta Poznania z 18 listopada 1999 roku (nr XXIII/269/III/99) w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania wyznaczone zostały główne kierunki modyfikacji i rozwoju polityki transportowej Poznania. 1/18

2 2) Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 roku (nr CVI/1266/IV/2006) przyjęto Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata , który szczegółowo określa priorytety w polityce transportowej dla aglomeracji poznańskiej oraz ustala zadania w zakresie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego w kontekście możliwości finansowania tych zadań ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej. 3) Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 roku (nr XXXVIII/411/V/2008) w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, na mocy której Zamawiający stał się organizatorem lokalnego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej oraz upoważnienie Dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej. 4) Porozumienie międzygminne z dnia 13 maja 2010 r. z Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej). 2. Przepisy i inne dokumenty prawa europejskiego oraz polskiego, które Strony będą brały pod uwagę przy wykonywaniu i interpretacji Umowy: 1) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, 2) wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) w sprawach dotyczących zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w publicznym transporcie drogowym, 3) Przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do działalności w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) oraz do stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi, w szczególności: a) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, b) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., c) Ustawa z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw, d) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, e) Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, f) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, 2/18

3 g) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, h) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe, i) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, j) Regulamin przewozów określający warunki obsługi podróżnych, odpraw i przewozu osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej), organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 450/2011 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2011 r., ze zmianami. 3. Strony przyjmują do wiadomości i zgodnie potwierdzają, że: 1) Niniejsza Umowa powinna być interpretowana oraz wykonywana w taki sposób, aby była w pełni zgodna z duchem i z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w szczególności z art. 93 i art. 106 tego Traktatu). Dlatego też, w razie jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności postanowień niniejszej Umowy z postanowieniami Traktatu lub w razie wątpliwości co do interpretacji Umowy, Strony będą w dobrej wierze dążyć do niezwłocznego uzgodnienia nowej treści Umowy lub do ustalenia takiej wykładni jej postanowień, aby Umowa nie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń w świetle Traktatu, w szczególności w świetle reguł zgodności ze wspólnym rynkiem oraz z warunkami udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także Rozporządzenia WE 1370; 2) Postanowienia Umowy odnoszące się do lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) będą odpowiednio stosowane także w ramach zintegrowanego transportu aglomeracyjnego, zgodnie z ustaloną polityką transportową Miasta Poznania; 3) Wykonawca będzie posiadał status Operatora ptz w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 8) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie potrzebę integrowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji poznańskiej, Strony ustalają, co następuje: 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) świadczenie przez Operatora usługi przewozu regularnego, w ramach publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) na liniach autobusowych nr 728 i 729, zgodnie z rozkładem jazdy w okresie jego obowiązywania. Rozkład jazdy oraz wymiar pracy przewozowej zawiera Załącznik nr 1 do Umowy; 3/18

4 2) uregulowanie zasad prowadzenia przez ZTM i Operatora emisji, dystrybucji i sprzedaży biletów ważnych na liniach komunikacyjnych objętych umową. 2. W związku z powyższym, Umowa określa szczegółowe zasady, na jakich Operator będzie wykonywał, w ogólnym publicznym interesie gospodarczym, na liniach autobusowych określonych w Załączniku nr 1, zadania własne Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), w granicach administracyjnych Miasta Poznania oraz w granicach gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło stosowne porozumienie międzygminne (dalej w Umowie: obszarze aglomeracyjnym). 3. Wybór Operatora został dokonany na podstawie art.19 ust. 1 pkt. 1) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w związku z art. 39 Ustawy Pzp. 3 OŚWIADCZENIA STRON 1. Operator oświadcza i zapewnia, że: 1) posiada wszelkie wymagane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i regulaminy niezbędne dla wykonywania usług przewozowych będących przedmiotem niniejszej Umowy; 2) środki transportu oraz usługi świadczone przez Operatora w zakresie transportu zbiorowego spełniają wymogi obowiązujących przepisów; 3) jest świadomy uwarunkowań prawnych dotyczących lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) i jest gotów do świadczenia tych usług na zasadach ustalonych w niniejszej Umowie; 4) dokonuje cesji, na podstawie art. 509 KC, na rzecz ZTM wpływów ze sprzedaży przez Operatora biletów, które stanowić będą dochód budżetu Miasta Poznania; 5) uprawnionym do wykonywania, w oparciu o art. 33a prawa przewozowego, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów jest ZTM, a wpływy finansowe uzyskane w wyniku tej kontroli, stanowić będą dochód budżetu Miasta Poznania, 6) posiada potencjał technicznych i organizacyjny wystarczający dla realizacji zleconego zakresu zadań; 7) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na cały okres obowiązywania Umowy, a suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi.. Operator w dniu podpisania Umowy przedstawił oryginał podpisanej polisy OC. W przypadku nie przedłożenia przez Operatora stosownej Umowy ubezpieczenia OC, Umowa pod rygorem nieważności zostanie uznana za niezawar- 4/18

5 tą. Każdorazowo przed upływem terminu ważności Umowy ubezpieczenia OC Operator, najpóźniej na 30 dni przed upływem tego terminu, przedłoży ZTM dowód zawarcia Umowy ubezpieczenia OC w oryginale wraz z dowodem uiszczenia należnej składki. W przypadku zawarcia przez Operatora nowej Umowy ubezpieczenia OC w trakcie trwania niniejszej Umowy, zobowiązany jest on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia nowej Umowy ubezpieczeniowej OC, każdorazowo przedstawić ZTM oryginał nowej Umowy OC wraz z dowodem uiszczenia należnej składki. 2. ZTM oświadcza, że prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. ZTM jest uprawniony i zobowiązany do następujących działań: 1) kształtowania więźby ruchu w sieci lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w ramach publicznego transportu zbiorowego w obszarze aglomeracyjnym; 2) ustalania wielkości usług przewozowych dla sieci lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w ramach publicznego transportu zbiorowego w obszarze aglomeracyjnym; 3) ustalania standardów świadczonych usług, wzorca jakości, zasad oceny jakości usług, zasad kontroli oraz kar i zasad naliczania kwot nienależnych z tytułu niezrealizowania przyjętych standardów świadczonych usług; 4) określania szczególnych standardów dla funkcjonowania linii komunikacyjnych, a w szczególności ustalania preferowanej częstotliwości w poszczególnych porach dnia i rodzaju taboru, kursującego na danej linii komunikacyjnej; 5) przygotowania rozkładów jazdy i przekazania ich Operatorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 4; 6) kontroli jakości i efektywności świadczonych przez Operatora usług przewozowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5; 7) prowadzenia badań komunikacji miejskiej, w tym badań napełnień pojazdów, co zwalnia Operatora z obowiązku informowania o liczbie pasażerów danej linii komunikacyjnej; 8) kontroli przestrzegania przez Operatora Regulaminu przewozów (Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 450/2011/P z dnia 14 lipca 2011r., ze zmianami); 9) ustalania przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także określania czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia określonych tras komunikacyjnych z ruchu; 5/18

6 10) określania typów pojazdów eksploatowanych na liniach komunikacyjnych; 11) emisji, dystrybucji i sprzedaży biletów oraz innych nośników opłat za przejazdy, w tym karty miejskiej PEKA, w zintegrowanym systemie publicznego transportu zbiorowego; 12) kontroli uiszczania opłat za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego; 13) wdrażania, we współpracy z Operatorem, informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. 2. Operator jest uprawniony i zobowiązany do następujących działań: 1) wykonywania usług przewozu osób i rzeczy na liniach autobusowych, zgodnie z zakresem szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 (wymiar pracy przewozowej); 2) przestrzegania Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ; 3) poinformowania ZTM o stanie taboru komunikacyjnego na dzień 1. lutego i 30. czerwca 2014 r. oraz do każdorazowego informowania ZTM o zmianach stanu taboru podczas trwania Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4) zapewnienia właściwego stanu technicznego i sanitarnego autobusów; 5) zapewnienia jednolitych i estetycznych ubiorów kierowcom autobusów zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi u Operatorowi; 6) stosowania oznakowania i wyposażenia taboru, zgodnie z Załącznikiem nr 2; 7) sprzedaży, w pojazdach wyposażonych w automaty biletowe, biletów jednorazowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 8) sprzedaży, w pojazdach nie wyposażonych w automaty biletowe, biletów jednorazowych przez kierowców autobusów, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 9) rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez pasażerów i ZTM oraz skarg i reklamacji wnoszonych przez pasażerów na zasadach określonych w 10; 10) niezwłocznego powiadamiania ZTM o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot Umowy; 11) składania miesięcznych informacji i sprawozdań o funkcjonowaniu komunikacji, a w szczególności, w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca sprawozdań z realizacji pracy przewozowej również w wersji elektronicznej i w ujęciu narastającym, o kursach niezrealizowanych z podaniem przyczyn ich niewykonania oraz o kursach wykonanych niezgodnie z zaplanowanymi w rozkładach jazdy, w oparciu o odpowiedni przydział typów pojazdów do tras linii komunikacyjnych (niezgodnie z rozkładami jazdy Operatorowi zatwier- 6/18

7 dzonymi przez ZTM), wg Załącznika, o którym mowa w 8 ust. 6; 12) oznakowania znakiem informacyjnym ZTM pojazdów wykonujących prace przewozową z tytułu niniejszej Umowy znak informacyjny ZTM umieszczony w pasie nadokiennym przy przedniej krawędzi pierwszych drzwi; 13) umieszczenia na własny koszt w autobusach informacji: a) o których mówi art. 46 ust.1 pkt. 6) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, b) dotyczących komunikatów dla pasażerów, które przygotowuje i przekazuje w postaci elektronicznej ZTM; przepis ten stosuje się także do gablot informacyjnych wiat przystankowych i tabliczek informacyjnych na słupkach przystankowych), c) dotyczących przepisów porządkowych oraz układu linii komunikacyjnych (schematu linii komunikacyjnych tzw. termometru), które zostaną dostarczone przez ZTM; 14) umieszczania, w ramach wolnych miejsc, w nośnikach zamontowanych wewnątrz pojazdów, komunikatów i plakatów, promujących publiczny transport zbiorowy; 15) wprowadzania w życie rozkładów jazdy przekazanych przez ZTM, zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 4; 16) umieszczania rozkładów jazdy na wszystkich przystankach, których ten rozkład dotyczy, według wzoru dostarczonego przez ZTM w trakcie realizacji Umowy; 17) umieszczania numerów linii na wszystkich przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy według wzoru dostarczonego przez ZTM w trakcie realizacji Umowy; 18) informowania pasażerów, w sposób uzgodniony z ZTM, o zasadach funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) oraz o warunkach korzystania z usług przewozowych, przygotowanych i przesłanych drogą elektroniczną przez ZTM; 19) umożliwienia przeprowadzenia kontroli biletowej w środkach transportu i realizowania przez prowadzących pojazdy ustnych poleceń kontrolerów w zakresie: a) wyłączania i włączania kasowników, o ile taka możliwość istnieje; b) zatrzymania pojazdu na pętli końcowej w przypadku agresji ze strony osoby nie posiadającej biletu; 20) umożliwienia montażu, na stałe lub na okres testów, elementów wyposażenia związanego z dystrybucją biletów, liczeniem pasażerów, dynamiczną informacją pasażerską i elektroniczną oceną jakości świadczonych usług; 21) umożliwienia dostępu do pojazdu w zajezdni Operatora w celu wykonania przeglądu, naprawy lub wymiany elementów, o których mowa w pkt. 19; 22) udostępniania wszystkich dokumentów i informacji mających związek z wykonaniem i rozliczaniem Umowy; 7/18

8 23) uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi; 24) wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz dostosowywania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej zdolności ruchowej. 5 ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁALNOŚCI OPERATORA Umowa będzie wykonywana w granicach Miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. 6 ZMIANA ZAKRESU USŁUG ZTM zastrzega sobie prawo: 1. do zwiększenia zakresu usług przewozowych o maksymalnie 2%, 2. do zmniejszenia zakresu usług przewozowych o maksymalnie 10%, w stosunku do pierwotnego planu pracy przewozowej określonej Załącznikiem nr 1. 7 OCENA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPERATORA 1. ZTM ma prawo kontroli świadczonych przez Operatora usług przewozowych, stosownie do wzorca jakości określonego w Załączniku nr 5, oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie objętych Umową usług. 2. Szczegóły dotyczące standardów świadczonych usług, wskaźników oceny ich jakości, zasad naliczania kwot nienależnych i kar umownych z tytułu niezrealizowania przyjętych wskaźników jakości i standardów świadczonych usług oraz zasad prowadzania kontroli, określa Załącznik nr Standardy, o których mowa w Załączniku nr 5, uwzględniają cele polityki transportowej Miasta Poznania, warunki techniczne infrastruktury drogowej, stopień zorganizowania systemu organizacji ruchu oraz możliwości techniczne Operatorowi. 4. Kontrola jakości może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu Operatora (do 6 h przed rozpoczęciem) z udziałem jego przedstawiciela lub kontrolę 8/18

9 bez udziału przedstawicieli Operatorowi mogą przeprowadzać: samodzielnie upoważnieni pracownicy ZTM lub firma zewnętrzna działająca w imieniu ZTM. Wyniki kontroli przeprowadzonej w powyższych formach mają jednakowe znaczenie dla oceny prawidłowego wykonywania przez Operatora przedmiotu Umowy. 5. Kontrola jakości może być prowadzona w formie obserwacji w terenie lub analizy dokumentów eksploatacyjnych Operatorowi oraz zapisów z systemów elektronicznych zainstalowanych w pojazdach, które Operator zobowiązany jest udostępnić ZTM, na jego żądanie w ciągu 3 dni od przekazania pisemnego wniosku. 6. Na podstawie przeprowadzonych kontroli jakości i standardów usług wg wzorca jakości, do 15-tego każdego miesiąca, po miesiącu kontrolowanym, sporządzany jest raport miesięczny przekazywany Operatorowii. 7. Operatorowi przysługuje prawo wniesienia, w formie pisemnej, odwołania od raportu miesięcznego, o którym mowa w ust. 6. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Operator wnosi do ZTM w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie raportu miesięcznego Operatorowi. ZTM rozpatrzy odwołanie Operatorowi w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów usług, określonych w Załączniku nr 7, rozdział III, tablica nr 3, Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych. 8. Po realizacji procedury odwoławczej, określonej w ust. 7, Operator ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. 9. W przypadku kontroli dokumentów eksploatacyjnych Operatorowi sporządzany jest protokół, podpisany przez osoby dokonujące kontroli, w którym określone muszą być uchybienia oraz numery pojazdów, w których stwierdzono uchybienia. 10. Informacje o stwierdzonych uchybieniach z zakresu kontroli, o której mowa w ust. 9, ZTM będzie przekazywał Operatorowi w formie pisemnej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia przez ZTM wystąpienia uchybienia. 8 ZASADY WYNAGRADZANIA ZA WYKONANE USŁUGI PRZEWOZOWE 1. Miernikiem wielkości usług przewozowych jest praca przewozowa liczona w wozokilometrach, której wielkość na dany rok kalendarzowy określona jest w Załączniku nr Operator otrzymuje wynagrodzenie netto stanowiące iloczyn wykonanej pracy przewozowej (wozokilometrów) i stawki netto za wozokilometr, powiększone o należny podatek VAT. 9/18

10 3. Całkowite wynagrodzenie za wskazaną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pracę przewozową wynosi: Kwota netto:. zł (słownie:....) plus obowiązujący podatek VAT, tj.. zł. Łącznie, wynagrodzenie brutto wynosi: zł. 4. Cenę jednostkową netto za 1 wozokilometr (1wzkm) zwaną dalej stawką netto za wzkm lub stawką, za wykonanie przez Operatora usług przewozowych, zleconych przez ZTM, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, ustala się w kwocie netto:.... zł (słownie:..) plus obowiązujący podatek VAT, tj.. zł; stawka brutto za jeden wozokilometr wynosi:. zł. 5. Określone w ust. 4 stawki netto za wzkm ustalone zostały na podstawie oferty złożonej przez Operatora i są stawkami stałymi uwzględniającymi wszelkie koszty Operatorowi oraz ryzyka związane z mogącymi wystąpić w okresie obowiązywania Umowy zmianami warunków, w szczególności inflacji i wzrostu cen, płac i kosztów ponoszonych przez Operatora w związku z wykonywaniem Umowy. Stawka określona w ust. 4 nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu a Operator zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 6. ZTM zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy (wydłużenie lub skrócenie kursów, zmianę trasy przejazdu, wprowadzenie dodatkowych kursów, likwidację kursów, zmianę godzin odjazdów kursów), z tym, że łączna praca przewozowa może ulec opcji zwiększenia o maksymalnie 2% lub zmniejszeniu o maksymalnie 10% w stosunku do zakładanej wielkości wozokilometrów ogółem. 7. Rozliczenie wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych, na podstawie niniejszej Umowy, następować będzie w cyklach miesięcznych w oparciu o stawkę określoną w ust. 4, na podstawie cząstkowych faktur VAT, wystawianych przez Operatora w następującej formie: 1) pierwsza faktura zaliczkowa VAT, wystawiona na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, stanowić będzie podstawę do wypłacania wynagrodzenia zaliczkowego w wysokości 80% należnego Operatorowi za dany miesiąc świadczenia usług przewozowych, ustalonego na podstawie miesięcznego harmonogramu zamówionych wozokilometrów oraz obowiązujących cen jednostkowych netto; 2) do 20-tego dnia następnego miesiąca Operator przedłoży ZTM informację o ilości faktycznie wykonanych w poprzednim miesiącu wozokilometrów wraz z rozliczeniową fakturą VAT, obejmującą rozliczenie wynagrodzenia za świadczone usługi przewozowe w poprzednim miesiącu, przy czym, do rozliczeniowej faktury VAT Operator załącza sprawozdanie z wykonanej pracy przewozowej za dany miesiąc, zgodnie z wzorem arkusza spra- 10/18

11 wozdawczego zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy. 8. Termin płatności faktur przez ZTM wynosi 14 dni od daty ich otrzymania. 9. Za moment zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZTM. 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez ZTM za wykonaną usługę Operator może naliczyć ZTM odsetki ustawowe. 11. Po sprawdzeniu przez ZTM wykonania pracy przewozowej oraz osiągniętych wskaźników jakościowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5, na poszczególnych liniach komunikacyjnych, ewentualne różnice w postaci nadpłaty lub niedopłaty z tego tytułu, Operator rozliczy na podstawie odrębnej faktury korygującej do faktury za dany miesiąc. 12. Jeżeli Operator nie wykona usług przewozowych zgodnie z rozkładem jazdy, z przyczyn nie leżących po stronie Operatorowi, Operatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości równoważnej wielkości niewykonanej pracy przewozowej pomnożonej przez ceny jednostkowe netto pokrywające koszty stałe, w tym koszty finansowe i koszty osobowe prowadzących pojazdy. Do przyczyn upoważniających uruchomienie wypłaty wynagrodzenia za niewykonaną pracę przewozową należy zaliczyć w szczególności: 1) brak możliwości przejazdu po trasie linii komunikacyjnej z powodu awaryjnego uszkodzenia jezdni; 2) interwencję Policji lub innych służb porządkowych w związku z wykonywaniem przez nie czynności służbowych; 3) zatrzymanie pojazdu na pętli końcowej przez kontrolerów biletowych ZTM, celem wykonania czynności służbowych; 4) nieprzejezdność tras spowodowaną przypadkami siły wyższej, którym Operator nie mógł zapobiec, w tym, w szczególności czynnikami atmosferycznymi, takimi jak: huragan, gołoledź, powódź, oraz zablokowaniem tras przez osoby trzecie. 13. Jeżeli Operator nie wykona usług przewozowych zgodnie z rozkładem jazdy z winy ZTM, Operatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości niewykonanej pracy przewozowej pomnożonej przez ceny jednostkowe netto pokrywające koszty stałe. 14. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej (NIP): ZTM: Operator:. 11/18

12 9 ZASADY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ OPERATORA 1. W ramach nałożonego zobowiązania do świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), określonego w 2 ust.1, Operator będzie prowadził sprzedaż biletów na liniach komunikacyjnych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów określone są w Załączniku nr 6 do Umowy. 2. Operator otrzyma upust od sprzedanych biletów w wysokościach i na zasadach określonych w Załączniku nr SKARGI I REKLAMACJE 1. Operator rozpatruje skargi i reklamacje wnoszone przez pasażerów w związku z realizacją komunikacji miejskiej, w tym wniesione do ZTM i przekazane do rozpatrzenia Operatorowi, dotyczące prawidłowości i rzetelności wykonywania usług, będących przedmiotem Umowy. 2. Skargi i reklamacje powinny być rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. W odpowiedzi na skargę lub reklamację Operator powinien wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne, z przytoczeniem przepisów prawa, na jakich się oparł. Odpowiedź na skargę lub reklamację doręcza się wnoszącemu pisemnie lub elektronicznie na adres, z którego została wysłana. 3. Operator zaspokaja we własnym zakresie uzasadnione roszczenia zgłoszone przez pasażerów i inne osoby, które poniosły szkodę, w związku z wykonywaniem przez Operatora usług, stanowiących przedmiot Umowy. 4. Operator jest zobowiązany przekazywać ZTM, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji, składanej przez pasażerów w związku z realizacją usług oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ZA WYKONANIE UMOWY 1. Operator ponosi wobec ZTM odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 12/18

13 2. Operator odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem usług przewozowych, chyba że szkoda powstała wskutek działania siły wyższej lub działań osób trzecich, za działania których Operator nie ponosi odpowiedzialności. 3. Operator zobowiązany jest do zaspokajania wszelkich słusznych roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne podmioty, które poniosły szkody w związku z realizacją przez Operatora przedmiotu Umowy. 4. W zakresie zastrzeżonych w załącznikach do Umowy kar umownych, ZTM zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 12 ZASADY PODWYKONAWSTWA 1. Operator może wykonywać część usług przewozowych objętych niniejszą Umową z pomocą innych podmiotów (podwykonawców). 2. Operator jest zobowiązany do wykonywania przeważającej części usług objętych niniejszą Umową. Miernikiem określającym czy powierzone podwykonawcy usługi nie naruszają przepisu art. 5, ust. 2, lit. e) Rozporządzenia 1370/2007 będzie liczba wozokilometrów, które Operator zamierza świadczyć przy pomocy podwykonawcy, w stosunku do liczby wozokilometrów ogółem, do których świadczenia jest zobligowany Umową. 3. Za działania podwykonawcy Operator będzie odpowiadał jak za działania własne. 4. Za działania podwykonawców, Operator odpowiada w pełnym zakresie jak za działania własne. 5. Operator ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzono obowiązki określone w niniejszej umowie w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Operatora. 6. W każdym czasie świadczenia usługi przed rozpoczęciem tego świadczenia przez podwykonawcę, Operator zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów przewidzianych przepisami prawa tegoż podwykonawcę. 13 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 13/18

14 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZTM może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Operator może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 4. ZTM ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie realizowania z winy Operatora rozkładu jazdy w wymiarze co najmniej 40% zamówionej pracy przewozowej przez 7 (siedem) kolejnych dni. 5. ZTM ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku: 1) niezrealizowania z winy Operatora zaplanowanego rozkładu jazdy w wymiarze co najmniej 15% ogółem zamówionej pracy przewozowej w okresie trzech kolejnych miesięcy lub; 2) niewykonania z winy Operatora, co najmniej 30% zamówionych kursów pod względem punktualności przez dwa kolejne miesiące. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie określonym w ust. 5, ZTM ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Operatorowi w miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 14 ZMIANY UMOWY 1. Zmiany tras linii komunikacyjnych, rozkładów jazdy i przydziału typów pojazdów do tras linii komunikacyjnych, nie powodujące zwiększenia wydatków ZTM w danym roku kalendarzowym na realizację niniejszej Umowy, nie wymagają zmiany Umowy w drodze aneksów, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. ZTM na podstawie art. 144 ustawy Pzp, dopuści zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany tras linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy, wynikających z: a) uruchomienia nowych dróg umożliwiających poprowadzenie nimi linii autobusowych, b) powstania nowych generatorów ruchu takich, jak osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej, centra rozrywkowo handlowe i tym podobne, c) optymalizacji ich przebiegu, d) remontów, inwestycji i utrudnień w ruchu, 14/18

15 e) wniosków pasażerów, f) integracji publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM z innymi gałęziami transportu, np. koleją; 2) zmiany wysokości upustów za sprzedaż biletów przez Operatora, określonych Zarządzeniem Dyrektora ZTM w Poznaniu; 3) zmiany wyposażenia pojazdów wynikające z postępu naukowo technicznego i technologicznego; 4) wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej); 5) zmian organizacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) organizowanego przez ZTM na terenie Miasta Poznania i gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia międzygminne; 6) rozpoczęcia działalności przez Związek Międzygminny pn. Transport Publiczny Metropolii Poznań; 7) zmian w budżecie Miasta Poznania; 8) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 9) zmian danych adresowych. 3. Z zastrzeżeniem ust. 1, wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze aneksów, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15 KARY UMOWNE 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Operator jest zobowiązany do zapłacenia ZTM następujących kar umownych: 1) 25% kwoty brutto pozostałej w planie ZTM do zapłaty Operatorowi za okres, na który Umowa została zawarta, za odstąpienie od Umowy przez ZTM z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Operator, 2) 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 3, za odstąpienie od Umowy przez Operatora. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Operatora z przyczyn nie objętych niniejszą Umową, ZTM zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8, przysługującego Operatorowi w miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 3. W przypadku niewyposażenia pojazdów w kasowniki biletów elektronicznych systemu PEKA oraz w terminale kierowcy, określone w Załączniku nr 2 do Umowy, najpóźniej do dnia 1 marca 2014 r., ZTM zastrzega sobie prawo do naliczenia do- 15/18

16 datkowo kary umownej w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wyposażeniu pojazdów. 4. Z zastrzeżeniem 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ZTM nalicza kary umowne i kwoty nienależne, z tytułu niezrealizowania przyjętych wskaźników jakości i standardów świadczonych usług na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy. 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZTM może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 17 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 1. Strony deklarują wolę rozstrzygania spraw spornych, wynikających z bieżącej realizacji Umowy, w drodze negocjacji prowadzonej w dobrej wierze. 2. W razie nie dających się przezwyciężyć sporów co do interpretacji treści i sposobu realizacji Umowy, mimo zastosowania wytycznych w 1 ust. 3, Strony mogą powołać niezależnych ekspertów lub negocjatorów i zawrzeć ugodę na podstawie ich ustaleń. 3. W razie braku możliwości zawarcia porozumienia, spory pomiędzy Stronami w sprawach związanych z wykonaniem Umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla siedziby ZTM Sąd powszechny w Poznaniu. 18 KLAUZULA SALWATORYJNA 1. Strony uważają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności pozostałych. 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy, w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w zapisach Umowy, które uznane zostały za nieważne lub niewykonalne. 16/18

17 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Operatorowi przez pasażerów podczas przewozów. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów prawa europejskiego. 3. W przypadku uchylenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, w pozostałym zakresie umowa pozostaje w mocy. 4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach; po dwa dla każdej ze Stron. Lista załączników: 1. Załącznik nr 1 do Umowy Zakres usług świadczonych przez Operatora (wymiar pracy przewozowej) w danym roku kalendarzowym; 2. Załącznik nr 2 do Umowy Oznakowanie i wyposażenie taboru; 3. Załącznik nr 3 do Umowy Zasady umieszczania reklam na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych taboru autobusowego; 4. Załącznik nr 4 do Umowy Zasady przygotowywania i rozpowszechniania rozkładów jazdy; 5. Załącznik nr 5 do Umowy Standardy usług, wzorzec jakości, ocena jakości usług, zasady kontroli oraz kary umowne i kwoty nienależne z tytułu niezrealizowania przyjętych standardów świadczonych usług; 6. Załącznik nr 6 do Umowy Zasady sprzedaży biletów; 17/18

18 7. Załącznik nr 7 do Umowy Informacja Operatora o stanie taboru komunikacyjnego na dzień 1. lutego i 30. czerwca 2014 r.; Podpisy stron W imieniu ZTM W imieniu Operatora 18/18

Umowa zawarta w Poznaniu w dniu roku pomiędzy:

Umowa zawarta w Poznaniu w dniu roku pomiędzy: POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY. Umowa zawarta w Poznaniu w dniu roku pomiędzy: Miasto Poznań, reprezentowane przez Bogusława Bajońskiego Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 zawarta dnia.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 reprezentowaną przez Pana

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 35-959 Rzeszów Aleja Wyzwolenia 6, pok.26 NIP 517 02 83 749 Regon 180411226 wpisanym do

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy: Gminą Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce NIP: 8571841524, REGON: 811684396 reprezentowaną przez: Stanisława Gnosowskiego Wójt Gminy Brojce

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR.

Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR. Postępowanie nr FI.271.11.2016 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR. zawarta w dniu.. roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy:

zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12, (NIP 646-10-33-710) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez:

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez: U M O W A NR RZP.272.51..2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa U M O W A Nr... projekt Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy : Jolanta Barska zwany dalej Zamawiającym, a...... reprezentowany przez:...... wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a... z/s...zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:..

UMOWA Nr. a... z/s...zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. UMOWA Nr Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Gniezno z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 9-11,NIP 7842299718, Regon 631259519 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gniezno mgr inż.

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr...

- WZÓR - UMOWA Nr... - WZÓR - UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo