Protokół SMTP. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - służy tylko do przesyłania poczty między komputerami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół SMTP. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - służy tylko do przesyłania poczty między komputerami."

Transkrypt

1

2

3

4 Protokół SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - służy tylko do przesyłania poczty między komputerami. Nie specyfikuje on systemu pocztowego wysyłającego ani odbierającego, nazw użytkowników, sposobu przechowywania informacji przez serwery pocztowe, wielkości przesyłki, liczby przesyłek. SMTP określa jedynie format komunikatów wymienianych przez maszynę nadającą przesyłkę i odbierającą ją. Komunikaty w ASCII.

5 MIME Aby umożliwić dołączanie do listów poczty elektronicznej plików różnego rodzaju aplikacji zdefiniowano rozszerzenie SMTP zwane MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Umożliwia ono zakodowanie dowolnego typu danych w ASCII. Dzięki temu, przy pomocy SMTP można przesyłać w listach różnego rodzaju załączniki. Dane zakodowane przez MIME w nagłówkach zawierają informację konieczną do ich zdekodowania.

6 Poczta elektroniczna Nadawca tworzy list, a następnie łączy się przy pomocy swojego klienta pocztowego (MUA Mail User Agent) z serwerem (MTA - Mail Transfer Agent), który go wyśle. Najczęściej program wysyłającego umieszcza go w swojej lokalnej kolejce listów oczekujących na wysłanie (standard 5 dni). Zgromadzone w kolejkach przesyłki mogą przebywać w nich określony czas; limit czasowy przekroczony i list nie zostanie w tym czasie wysłany do odbiorcy, serwer usuwa taką wiadomość ze swoich kolejek -> komunikat.

7

8 POP3 Protokół dostępu do skrzynek pocztowych POP3 (Post Office Protocol Version 3) - służy do wykonywania operacji kasowania oraz odczytywania listów przechowywanych w skrzynce pocztowej na innym komputerze. Na komputerze (niekoniecznie serwerze pocztowym), przez który użytkownicy mają mieć możliwość sięgania do swoich skrzynek, na 110 porcie TCP uruchamiany jest proces demon oczekujący na połączenia.

9 IMAP Podobnie jak POP3, protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) pozwala użytkownikom na zdalny dostęp do swoich skrzynek pocztowych na serwerach. Klient pocztowy użytkownika, podobnie jak w poprzednim przypadku, musi nawiązać połączenie TCP z serwerem IMAP, port 143.

10 IMAP vs. POP3 IMAP - możliwość dokładnego zarządzania wiadomościami na serwerze oraz możliwość szybkiego ich odbierania; możliwość wysyłania klientowi tylko nagłówków wiadomości. Użytkownicy mogą sortować nadchodzące przesyłki i zapisywać je do różnych skrzynek zgodnie ze zdefiniowanymi przez siebie regułami. możliwość rozsyłania wiadomości w grupie użytkowników bez potrzeby obciążania serwera pocztowego: zapisanie wiadomość w skrzynce, którą będą mogli wybrać użytkownicy tej grupy w konfiguracji swoich klientów IMAP.

11

12 Przesyłanie plików Kopiowanie (FTP, SCP). Dostęp zintegrowany z systemem operacyjnym, gdzie operacje dostępu do zdalnych plików są dla użytkownika niewidoczne (NFS, CIFS). W obu jednak przypadkach protokoły muszą uwzględniać prawa dostępu do pliku, różnice w nazwach plików, różnice w reprezentacjach binarnych (choć czasami konwersja formatów powodowałaby utratę danych i jest niemożliwa).

13 Protokół FTP FTP (File Transfer Protocol) pierwszy przeznaczony specjalnie do transferu plików. Aby z niego korzystać, użytkownik musi mieć program klienta np. opcja w Windows Commander. Klient łączy się ze wskazanym serwerem FTP, próbując otworzyć sesję TCP na porcie 21. Użytkownik musi podać identyfikator w postaci nazwy użytkownika i hasła. Serwer i klient FTP używają odrębnego połączenia do przesyłania danych sterujących oraz odrębnych połączeń do transmisji każdego z czytanych lub zapisywanych plików.

14 Protokół FTP Wszystkie komendy wysyłane do serwera oraz jego odpowiedzi są przesyłane w kodzie ASCII (tak samo jak w przypadku SMTP, POP3, IMAP). Do transmisji danych wykorzystywany jest protokół UDP.

15 Protokół NFS Sieciowy system plików (NFS, Network File System) - opracowany przez firmę Sun Microsystems; zapewnia użytkownikowi "przezroczysty" dostęp do plików i programów położonych na innych komputerach. Konieczne do tego jest jedynie uruchomienie serwera NFS oraz wyposażenie użytkownika w program klienta. Jest to standardowym sieciowy system plików na systemach Uniksowych.

16

17 SCP SCP (Secure Copy) - najczęściej interpretowany jako fragment oprogramowania SSH (usługa ta jest instalowana w systemach przy okazji uruchamiania tego serwisu). Można z niej jednak korzystać bez instalacji całego SSH. Windows (WinSCP, pscp); UNIX (scp, Midnight Commander). Przypomina FTP; mechanizm autoryzacji użytkownika; w przeciwieństwie jednak do FTP, SCP nie używa dwóch odrębnych kanałów do komunikacji i transferu danych. Stosuje mechanizmy kryptograficzne.

18

19 Usługi terminalowe Możliwość korzystania z zasobów innych komputerów pracujących w odległych miejscach, nie posiadając dostępu do konsoli tych maszyn. Przykłady: Serwisy W W W, np. wyszukiwarki internetowe. Poprzez odpowiedni interfejs oferują one dostęp do bazy adresów oraz możliwość ich przeszukiwania. Często np. studenci chcą korzystać z kompilatorów zainstalowanych na serwerach uczelnianych, pracownicy ze specjalistycznego oprogramowania używanego w firmie, itd. Wówczas protokoły te oferującą dostęp do wszystkich poleceń na odległym systemie.

20

21 Telnet Umożliwia użytkownikowi zestawienie sesji TCP między dwoma odległymi systemami; na jednym z nich musi pracować proces serwera TELNET a użytkownik musi być wyposażony w program klienta. Użytkownik może wskazać serwer TELNET podając jego nazwę lub numer IP; autoryzacja użytkownika. Jednak przesyłane dane nie są w żaden sposób zabezpieczone przed podsłuchem. Klient przesyła do serwera informacje o wszystkich naciśniętych klawiszach. Zwrotnie przyjmuje znaki, które przysłał serwer i wyświetla je na terminalu użytkownika.

22 Telnet Serwer TELNET musi obsługiwać wiele sesji jednocześnie, zazwyczaj jeden proces serwera oczekuje na nowe połączenia na porcie 23 TCP. Dalej przekazuje on obsługę połączenia tworzonemu w tym celu procesowi podrzędnemu. Różnorodność systemów operacyjnych; w celu rozwiązania problemu TELNET definiuje tzw. sieciowy terminal wirtualny (Network Virtual Terminal - NVT). Dzięki niemu klient i serwer posługują się tym samym interfejsem w komunikacji między sobą.

23

24 SSH Secure Shell - funkcjonalnie zbliżony do usługi TELNET; użytkownik musi posiadać program klienta łączącego się z procesem serwera. odporny na podsłuch sieciowy - cała komunikacja między dwoma zdalnymi systemami jest szyfrowana; proces serwera oczekuje na połączenia na porcie 22 TCP; po połączeniu przekazuje obsługę do procesu potomnego, sam czekając dalej na nowe połączenia. klient i serwer SSH ustalają między sobą rodzaj algorytmu szyfrującego, zasady kompresji przesyłanych danych, możliwość przesyłania informacji generowanych przez aplikacje działające w środowiskach graficznych.

25 SSH - szyfrowanie Klucze: prywatny i publiczny. Wiadomość zaszyfrowana kluczem publicznym może być odczytana tylko przez kogoś, kto posiada klucz prywatny z tej pary kluczy. Klient SSH przekazuje serwerowi, której ze znanych mu par klucz-użytkownik ma użyć. Jeżeli serwer nie znajdzie informacji zabraniającej mu na zestawiania połączeń z komputerem użytkownika, wyśle klientowi numer losowy zaszyfrowany kluczem publicznym użytkownika. Ponieważ klucz prywatny jest zabezpieczony tzw. wyrażeniem przejściowym, więc tylko użytkownik znający to wyrażenie będzie w stanie odczytać wiadomość od serwera. W ten sposób użytkownik potwierdzi swoją tożsamość.

26 SSH - szyfrowanie W przypadku, gdy klucze publiczny i prywatny nie zostały wygenerowane, serwer SSH wyśle klientowi zapytanie o nazwę użytkownika i jego hasło.

27 RDP RDP (Remote Desktop Protocol) - podobnie jak SSH czy TELNET daje możliwość zdalnego dostępu do serwera. SSH i telnet służą głównie do pracy z terminalami tekstowymi, to RDP jest wykorzystywany głównie w usługach Terminal Services systemów firmy Microsoft. SSH daje możliwość tunelowania połączeń do serwera XWindows; jest to dodatkowa cecha SSH. RDP przenoszenia całe środowisko graficzne użytkownika na lokalny komputer.

28

29 RDP RDP nie wprowadza dużego dodatkowego obciążenia dla lokalnego komputera - zadaniem lokalnej maszyny jest tylko i wyłącznie obsługa aplikacji wyświetlającej wyniki działania programów uruchomionych na serwerze. daje możliwość wprowadzania oszczędności w firmach na sprzęcie, gdyż użytkownicy mniej wydajnych maszyn mogą uruchamiać duże aplikacje na serwerze aplikacja zainstalowana na serwerze Windows NT Terminal Server lub następnych wersjach systemu Windows, może być wykorzystywana przez dowolnego użytkownika, który ma aplikację klienta Terminal Services - administrator musi dbać o uaktualnienia oprogramowania tylko na jednym komputerze.

30

31

32 HTTP HTTP i WWW nie są to dwa tożsame pojęcia. WWW składa się z trzech rzeczy: protokołu HTTP, języka HTML i systemu nazewnictwa URI (Uniform Resource Identifier). Protokół HTTP jest używany do komunikacji między komponentami WWW, czyli np. przeglądarkami stron, serwerami proxy. Przy pomocy HTTP informacje są przesyłane w wielu różnych formatach, językach i kodowaniach znaków. Składnia wiadomości jest oparta o przedstawiony wcześniej MIME.

33

34 HTTP URI do identyfikacji zasobów w sieci; mechanizm "zapytanie-odpowiedź" przy wymianie danych; brak nawiązywania sesji między klientem a serwerem; zawieranie informacji o zasobach, które mogą być użyte na różne sposoby.

35 URI (Uniform Resource Identifier) URI pozwala na umieszczenie zasobu (pliku) gdziekolwiek w sieci Internet; separuje nazwę od rodzaju zasobu; URI jest sformatowanym ciągiem znaków wskazuje na zasób, niezależnie jakiego typu i niezależnie w jakim miejscu w sieci się znajduje; URI jest kombinacją URL (Uniform Resource Locator) i URN (Uniform Resource Name): jeśli zasób X został umieszczony pod adresem i adresem to są to dwa adresy URL; każdy z nich jest URI zasobu X; jeżeli zasobem X jest książka o nadanym numerze ISBN (International Society of Book Numbers) to jej URN jest właśnie ten numer.

36 Serwer proxy Serwer pośredniczący (pośrednik, proxy) oprogramowanie lub serwer z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu użytkownika. Użytkownik zleca pośrednikowi zadania za pomocą odpowiedniego klienta - klient FTP czy przeglądarka internetowa. Pośredniki (proxy) aplikacyjne, transferujące zapytania aplikacji, w istocie pełnią funkcję oprogramowania pośredniczącego i realizują "trasowanie zależne od danych".

37

38 Cookies Problem utrzymywania sesji zaczął być bardzo odczuwalny, gdy serwis WWW musiał przechowywać jakieś informacje o wcześniejszych odwołaniach, np. sklepy internetowe, banki elektroniczne, itd. Rozwiązaniem najczęściej stosowanym są ciasteczka (cookies). Przy każdym wysyłaniu zapytania do serwera, aplikacja użytkownika dołącza ciasteczko z informacjami o nim.

39

40

41

42 USENET NNTP (Network News Transfer Protocol) połączenie nieszyfrowane lub szyfrowane. Aplikacja, służąca do odczytywania artykułów z serwera news, otwiera połączenie TCP z serwerem na porcie 119. Podczas przetwarzania komend serwer pamięta nazwę bieżącej grupy news oraz numer artykułu pobranego przez klienta.

43 RSS Umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych.

44 P2P P2P (peer-to-peer równy z równym) model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa (w przeciwieństwie do modelu klientserwer). Programy do wymiany plików w Internecie. Sieci bez centralnego serwera, oraz sieci z centralnym serwerem/serwerami (bardziej efektywne; informacje o użytkownikach podłączonych w danej chwili do sieci, oraz w niektórych wypadkach, o udostępnianych zasobach); centralne serwery oferują czasami także dodatkowe usługi, jak np. czat.

45 BitTorrent BitTorrent protokół wymiany i dystrybucji plików przez Internet, którego celem jest odciążenie łączy serwera udostępniającego pliki. Zaleta w porównaniu do protokołu HTTP - podział pasma pomiędzy osoby, które w tym samym czasie pobierają dany plik (użytkownik w czasie pobierania wysyła fragmenty pliku innym użytkownikom); Pobranie metapliku o rozszerzeniu.torrent, zawierającego informacje o zawartości, adresie trackera (serwer przekazujący informacje o innych użytkownikach pobierających dany plik) i sumach kontrolnych poszczególnych plików przesyłanych przez sieć.

46

47

48 Wirusy Wirusy komputerowe - proste programy komputerowe, które potrafią się powielać na komputerze użytkownika bez jego wiedzy. Często powstawały jako wynik nudów programistów. Nieszkodliwe (otwarcie okienka z komunikatem) jak i procedura formatowania dysku twardego. Wirusy generalnie atakują systemy operacyjne stworzone przez firmę Microsoft; są też pojedyncze wirusy działające w środowisku UNIX. Zagrożenie - nie tylko pliki zawierające programy, ale też pliki, w których przesyłane są dokumenty; dokumenty nadesłane od znanej osoby - odbiorca próbuje je otworzyć, co powoduje uruchomienie makra z wirusem.

49 Wirusy Kolejne generacje wirusów potrafią coraz więcej są wyposażane we własne serwery pocztowe co pozwala im się samodzielnie rozsyłać; korzystają z książek adresowych (utrudnia to wykrycie fałszerstwa, gdyż dość często otrzymuje list od znanej sobie osoby); Wykorzystywane są błędy w językach skryptowych baz danych, współdzielone zasoby w systemie Windows, dziury w oprogramowaniu oraz błędy w protokołach komunikacyjnych takich jak na przykład sieci p2p (np. Kazaa); Wirusy posiadły także możliwość zakłócania pracy sieci; niektóre - próbując się rozsyłać - generują spory ruch sieciowy lub określonego dnia atakują wybrany serwis sieciowy;

50 Wirusy Rozwój narzędzi programistycznych powoduje też szybkie powstawanie nowych odmian tego samego wirusa - najczęściej wykorzystują tę samą lukę w systemach do rozprzestrzenia a zmieniania jest dodatkowa funkcjonalność. Wirusy zaczęto dzielić na różne kategorie. Najczęściej spotykanymi na zwami są robaki i trojany.

51 Robaki Robakami (Worms) określa się programy podobne do wirusów, które zostały opracowane w celu szybkiego zainfekowania jak największej liczby komputerów. Ich masowa reprodukcja powoduje ogromny ruch w sieci - w symulacjach teoretycznego robaka o nazwie Warhol Worm stwierdzono, że w ciągu kwadransa jest możliwe zarażenie nawet komputerów.

52 Konie trojańskie (trojany) Konie trojańskie - po zainfekowaniu systemu nie czynią w nim żadnych zniszczeń tylko oczekują na polecenia z zewnątrz; ich kod zawarty jest w dwóch plikach: w jednym jest kod "wirusa", który jest instalowany na komputerze ofiary, w drugim pliku jest kod "sterownika" za pomocą, którego można sterować trojanem na komputerze ofiary. trojan daje możliwość przejęcia kontroli nad komputerem ofiary.

53 Dialery Dialery nie są wirusami; są to programiki, które zmieniają ustawienia sieciowe komputera wyposażonego w modem; dialer dokonuje zmiany numeru telefonu, za pomocą którego jest realizowany dostęp do Internetu na inny numer. Najczęściej jest to numer telefonu typu gdzie opłata za wynosi kilka złotych za minutę; operatorzy tych numerów mają podpisane umowy na dzielenie zysków z operatorami telekomunikacyjnymi, oferują oni najczęściej dostęp do płatnych serwisów pornograficznych; są one instalowane na komputerach w sposób podstępny, przypominający działanie wirusów.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 VPN VPN (wirtualne sieci prywatne) - rozszerzenie prywatnej sieci LAN najczęściej chronionej firewallem na wybrane komputery znajdujące się w sieci publicznej. Podczas transmisji dane są szyfrowane, dzięki czemu nawet po ich przechwyceniu przez niepowołane osoby ich odczytanie jest bardzo utrudnione, a czasami prawie nie możliwe (potrzebny odpowiedni klucz). Możliwe jest sprawdzanie tożsamości zdalnego użytkownika poprzez uwierzytelnianie kryptograficzne. Dane są enkapsulowane w pakietach IP, co pozwala na przeźroczyste przenoszenie danych transmitowanych w różnych protokołach.

67 VPN Trzy podstawowe typy połączeń: klient do klienta, klient do sieci, sieć do sieci. VPN'y powstały głównie jako odpowiedź na potrzebę zapewnienia bezpiecznej transmisji danych pomiędzy użytkownikami znajdującymi się poza firmą (np. w podróży), a siecią firmy. Taniej jest wykorzystywać jako platformę transmisji Internet; połączenie do lokalnego dostawcy Internetu jest znacznie tańsze niż połączenie do siedziby firmy. Okazało się, że budowa bezpiecznych połączeń pomiędzy oddziałami firm za pomocą dedykowanych łączy jest równie kosztowna, więc rozszerzono standardy VPN na potrzeby budowy połączeń typu sieć do sieci.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 7 Model TCP/IP protokoły warstwy aplikacji Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera pocztowego. Autorzy: Barbara Słonina, Piotr Sudia, Piotr Szczypek IVFDS

Konfiguracja serwera pocztowego. Autorzy: Barbara Słonina, Piotr Sudia, Piotr Szczypek IVFDS Konfiguracja serwera pocztowego Autorzy: Barbara Słonina, Piotr Sudia, Piotr Szczypek IVFDS 1 STRESZCZENIE Celem naszej pracy jest zainstalowanie systemu operacyjnego Linux Debian 3.0 a następnie zaimplementowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Platformy softwarowe dla rozwoju systemów intranetowych i internetowych

Platformy softwarowe dla rozwoju systemów intranetowych i internetowych Platformy softwarowe dla rozwoju systemów intranetowych i internetowych Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Do Środowiska Lotus Domino

Wprowadzenie Do Środowiska Lotus Domino LOTUS DOMINO Plan Prezentacji Wprowadzenie Do Środowiska Lotus Domino (1) Wstęp (2) Aplikacje składowe środowiskadomino (3) Najważniejsze serwery uruchamiane w ramach środowiska (4) Zakres funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

iseries Poczta elektroniczna

iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Poczta elektroniczna...............................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi ii iseries: Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi Spis treści Część 1. Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi.................

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Pytania SO - Inne. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO - Inne. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Inne Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Inne (1) Skaner antywirusowy wykrył niepożądane oprogramowanie. Z opisu wynika, że jest to dialer, który pozostawiony w systemie: A) przejmie pełną

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo