SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SK Moduł 12 - Studia Informatyczne"

Transkrypt

1 1 z :29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część z nich jest nawet postrzegana jako synonim posiadania dostępu do sieci Internet, np. usługi WWW, poczta elektroniczna, a ich brak zmniejsza w znaczącym stopniu atrakcyjność posiadania tegoż dostępu. Oprócz nich istnieje liczna grupa usług, nieco mniej popularnych, wykorzystywanych w sieciach lokalnych i coraz częściej w sieciach rozległych, np. usługi terminalowe, o których również będzie

2 2 z :29 mowa w tym rozdziale. Kolejność omawiania usług będzie następująca: poczta elektroniczna, transmisja danych, usługi terminalowe, serwisy informacyjne, synchronizacja czasu, dostęp do informacji o użytkownikach. Na działanie niektórych z wymienionych usług składa się jeden lub więcej zaprojektowanych dla tego celu protokołów. W omówieniu działania tych usług, protokoły te zostaną również przedstawione. Idea przesyłania informacji w postaci elektronicznej między użytkownikami w sieci jest tak samo stara, jak pomysł połączenia komputerów w sieć. Najczęściej pierwszym doświadczeniem z sieciami dla większości użytkowników było wysłanie/odebranie a. Wygoda, szybkość i prostota programów pocztowych sprawiają, że poczta elektroniczna jest najczęściej wykorzystywaną usługą w sieciach. Co więcej, dla licznej grupy użytkowników dostępność tej usługi całkowicie zaspokaja ich potrzeby wykorzystania sieci. Przedstawione poniżej protokoły ukrywają przed użytkownikiem mechanizm przesyłania poczty między serwerami oraz metody dostępu do jego skrzynek pocztowych.

3 3 z :29 Simple Mail Transfer Protocol służy tylko i wyłącznie do przesyłania poczty między komputerami. Nie specyfikuje on systemu pocztowego wysyłającego ani odbierającego, nazw użytkowników, sposobu przechowywania informacji przez serwery pocztowe, wielkości przesyłki, liczby przesyłek. Są to najczęściej parametry konfigurowane przez administratorów serwerów pocztowych i nie mają nic wspólnego z protokołem SMTP jako takim. Standard SMTP określa jedynie format komunikatów wymienianych przez maszynę nadającą przesyłkę i odbierającą ją. Komunikaty te są przesyłane w postaci czytelnych tekstów ASCII, co pozwala na komunikację dowolnych serwerów pocztowych bazujących na dowolnych systemach operacyjnych. Zestaw znaków ASCII jest bardzo prosty i znany większości użytkowników. Standardowa procedura wysyłania listu opiera się na utworzeniu połączenia TCP

4 4 z :29 ze zdalną maszyną i oczekiwaniu aż ta przyśle komunikat: 220 <nazwa maszyny> ESMTP server ready. Dalej następuje, np.: HELO <nazwa maszyny wysyłającej> 250 <nazwa maszyny odbierającej> Hello <nazwa maszyny wysyłającej> [<adres IP maszyny wysyłającej> ], pleased to meet you MAIL FROM: Sender ok. RCPT TO: Recipient ok. DATA 354 Enter mail, end with "." on a~line by itself <treść listu> SMTP nie przewiduje przesyłania danych w kodzie innego typu niż ASCII. Aby umożliwić dołączanie do listów poczty elektronicznej plików różnego rodzaju aplikacji, IETF (ang.internet Engineering Task Force) zdefiniowała rozszerzenie SMTP zwane MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions). Umożliwia ono zakodowanie dowolnego typu danych w ASCII. Dzięki temu, przy pomocy SMTP można przesyłać w listach różnego rodzaju załączniki. Dane zakodowane przez MIME w nagłówkach zawierają informację konieczną do ich zdekodowania. W szczególności jest w nich zawarty typ zakodowanych danych, sposób kodowania oraz wersja MIME. List zawiera również podobnego typu informacje, aby umożliwić przesyłanie danych dowolnego typu. Przykład przesyłki zawierającej załącznik przedstawiony jest na slajdzie.

5 5 z :29 Jak widać, w nagłówku listu jest umieszczona informacja o użyciu MIME w wersji 1.0 oraz o tym, że list składa się z kilku części (Content-Type: multipart/mixed). Każda z nich może być zakodowana w innym formacie, co również przedstawia przykład. Standard MIME wymaga od aplikacji używania pary identyfikatorów, rozdzielonych znakiem "/" w nagłówku Content-Type. Pierwszy identyfikator, oprócz przedstawionego w przykładzie, informuje o typie danych. Możliwe są następujące typy: text - tekst, image - obrazy typu GIF, JPEG, BMP, itd; audio - dane audio, video - dane video, application - dane programu, message - list poczty elektronicznej. Drugi identyfikator natomiast definiuje dokładniej, jakiego typu są to dane. Standard MIME wymusza również, aby dany typ danych zawierał konkretne "podtypy", np. dane audio nie mogą w podtypie zawierać gif.

6 6 z :29 Dla przedstawionego w przykładzie typu multipart, oprócz danych mixed IETF przewidział inne typy danych: alternative - wiele typów kodowania tych samych danych, parallel - gdy pojedyncze części powinny być oglądane wspólnie, np. audio i video, digest - gdy przesyłka zawiera zbiór innych listów, np. fragment archiwum jakiejś listy dyskusyjnej. Dostarczanie przesyłek poczty elektronicznej odbywa się w następujący sposób. Nadawca tworzy list, a następnie łączy się przy pomocy swojego klienta pocztowego (MUA - ang. Mail User Agent) z serwerem (MTA - ang. Mail Transfer Agent), który go wyśle. Jeżeli połączenie się nie uda, to list nie jest wysyłany. Najczęściej program wysyłającego umieszcza go w swojej lokalnej kolejce listów oczekujących na wysłanie. Po ustalonym czasie lub przy próbie wysłania kolejnego listu i nawiązaniu połączenia z serwerem, wszystkie listy oczekujące na wysłanie zostaną przekazane do serwera. Przykład konfiguracji klienta poczty przedstawia slajd. Serwer pocztowy gromadzi listy do wysłania w zdefiniowanych kolejkach. Po umieszczeniu przesyłki w kolejce, serwer nawiązuje połączenie z odległym serwerem pocztowym. Na podstawie informacji w nagłówkach listu, lokalny

7 7 z :29 serwer wie, w jakiej domenie DNS znajduje się adresat. Dzięki temu oraz rekordom MX systemu DNS może ustalić nazwę i adres IP maszyny obsługującej pocztę elektroniczną w domenie adresata. Po ustaleniu adresu IP próbuje nawiązać połączenie TCP z odległą maszyną. Jeśli się to uda, przesyła wiadomość do tej maszyny i po potwierdzeniu jej odebrania likwiduje kopię przesyłki w lokalnej kolejce. Zgromadzone w kolejkach przesyłki mogą przebywać w nich określony, zdefiniowany czas. Jeśli ten limit czasowy zostanie przekroczony i list nie zostanie w tym czasie wysłany do odbiorcy, serwer usuwa taką wiadomość ze swoich kolejek. Nadawca jest informowany o tym fakcie przez otrzymanie komunikatu o błędzie od serwera. Najczęstszą przyczyną powstawania tego typu sytuacji są błędne informacje w nagłówkach listów lub brak odpowiednich wpisów w rekordach systemu DNS. Drugą z możliwych przyczyn jest awaria, niedostępność odległego serwera pocztowego w tym czasie. Zgodnie ze standardami serwer powinien przechowywać listy przez 5 dni. Utrzymywanie serwerów pocztowych na komputerze każdego użytkownika oraz ich ciągła praca w ciągu doby są zbyt kosztowne dla większości firm. Poza tym jest to zbyt skomplikowane w przypadku, gdy użytkownicy nie potrafią rozwiązać problemów powstających przy obsłudze serwera. Dlatego też w prawie 100% firm jest uruchomiony jeden lub kilka serwerów pocztowych dla użytkowników. Ułatwia to ich administrację oraz utrzymanie. Jednocześnie powstaje problem dostępu do skrzynek pocztowych użytkowników na serwerze. Najczęściej administratorzy chcą unikać sytuacji, w której dostęp do serwera pocztowego ma każdy użytkownik chcący przeczytać pocztę elektroniczną. Z wysłaniem nie ma problemu, gdyż wystarczy otworzyć sesję TCP z serwerem i przekazać mu wiadomość. W celu rozwiązania problemu w dokumencie RFC 1939 został zdefiniowany protokół dostępu do skrzynek pocztowych -- POP3 (and. Post Office Protocol Version 3). Służy on do wykonywania operacji

8 8 z :29 kasowania oraz odczytywania listów przechowywanych w skrzynce pocztowej na innym komputerze. Alternatywnym protokołem dla POP3 jest opisany w dalszej części IMAP. Użytkownik konfigurując swojego klienta pocztowego zazwyczaj może wybrać jeden z tych protokołów. Przykład przedstawia slajd. W tym celu, na komputerze (niekoniecznie na serwerze pocztowym), przez który użytkownicy mają mieć możliwość sięgania do swoich skrzynek pocztowych, na 110 porcie TCP uruchamiany jest proces demon oczekujący na połączenia. Program pocztowy użytkownika otwiera połączenie TCP z serwerem POP3 i oczekuje na zgłoszenie się serwisu. Następnie wydaje ciąg komend oczekując na odpowiedzi od serwera. Po ich wykonaniu następuje rozłączenie. Zbiór komend rozumianych przez serwer POP3 jest ściśle zdefiniowany. Komendy muszą być przesyłane w ASCII, argumenty oddzielone spacjami, nie mogą być dłuższe niż 40 znaków. Serwer musi odpowiadać na nieznane, nie zaimplementowane komendy informacją o błędzie -ERR lub +OK w przeciwnym wypadku. W ramach jednej sesji serwer POP3 pracuje kolejno w kilku trybach. Zaraz po nawiązaniu połączenia znajduje się w trybie autoryzacji. Przejście do następnego trybu następuje, gdy klient pomyślnie przejdzie proces identyfikacji -- poda prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Serwer wówczas uzyskuje prawo do przeczytania zawartości skrzynki użytkownika. Po przeczytaniu informuje o liczbie wiadomości w skrzynce i przechodzi do trybu transakcyjnego. Po przesłaniu wiadomości ze skrzynki serwer czeka na komendę QUIT. Po jej otrzymaniu przechodzi do trybu odświeżania informacji na serwerze. W tym trybie aktualizowana jest informacja o przeczytanych bądź nieprzeczytanych wiadomościach w skrzynce użytkownika oraz zwalniane są uprzednio zajęte zasoby systemu. Następnie serwer zamyka połączenie TCP. Przed wejściem w tryb transakcyjny serwer POP3 blokuje dostęp do skrzynki, aby ochronić ją przed modyfikacją zanim serwer przejdzie do trybu odświeżania

9 9 z :29 informacji o skrzynce. Po otwarciu skrzynki serwer POP3 przypisuje każdej wiadomości numer (zaczynając od 1) oraz sprawdza wielkość każdej z nich w bajtach. Gdy serwer zmienia tryb pracy na transakcyjny, jest wyświetlana informacja o liczbie wiadomości i ich łącznej wielkości. Prezentuje to przykład na slajdzie. W trybie transakcyjnym serwer może otrzymać komendy: stat - odpowiada liczbą wiadomości oraz ich łączną wielkością w bajtach, list - podaje numer każdej wiadomości oraz jej wielkość w bajtach, retr <numer_wiadomości> - przesyła wraz z nagłówkami treść wiadomości o podanym numerze, dele <numer_wiadomości> - usuwa wiadomość o podanym numerze, noop - serwer nic nie robi, odpowiada +OK, rset - jeśli jakiekolwiek wiadomości były zaznaczone jako "usunięte" znaczniki usunięcia są cofane, top <numer_wiadomości> <liczba> - komenda może dotyczyć tylko wiadomości nie oznaczonych jako skasowane. Serwer odpowiada liczbą linii (począwszy od nagłówka) wskazanej wiadomości, uidl - <numer_wiadomości> - serwer odpowiada unikalnym numerem wiadomości. Numer ten jest zawsze stały niezależnie od sesji. Służy programom klientów do rozróżnienia, które

10 10 z :29 wiadomości są nowe, a które były już wcześniej odczytane. W przypadku nie podania numeru wiadomości serwer przedstawia identyfikatory dla wszystkich wiadomości w skrzynce, quit - rozłączenie. Oprócz identyfikacji przez nazwę użytkownika i hasło niektóre serwery POP3 mają zaimplementowaną metodę, w której użytkownik jest rozpoznawany na podstawie nazwy oraz skrótu MD5 znacznika czasowego oraz podanej frazy. W ten sposób hasło użytkownika nie jest przesyłane otwartym tekstem przez sieć. Protokół ten został zdefiniowany w dokumencie RFC1730. Jego uaktualnienie zawiera RFC3501. Przedstawione poniżej omówienie odnosi się do wersji 4 protokołu IMAP. Poprzednie, 2 i 2bis, są raczej rzadko używane. Podobnie jak POP3, protokół IMAP pozwala użytkownikom na zdalny dostęp do swoich skrzynek pocztowych na serwerach, ich modyfikowanie, przeszukiwanie, tworzenie folderów, ustawianie flag. Nie pozwala na wysyłanie wiadomości poczty elektronicznej. Klient pocztowy użytkownika, podobnie jak w poprzednim przypadku, musi nawiązać połączenie TCP z serwerem IMAP, port 143. Przed każdą komendą klient generuje dla niej identyfikator tzw. tag, np. A0001. Do serwera wysyłana jest cała komenda poprzedzona tym identyfikatorem. W przypadku wystąpienia błędu serwer odpowiada komunikatem BAD i podaje identyfikator komendy, która spowodowała błąd. W przeciwnym przypadku

11 11 z :29 serwer zwraca OK. Jest jeszcze jeden rodzaj komunikatu - NO - zwracany przez serwer, gdy wystąpi błąd nie związany z formatem komendy lub protokołem. Komendy wysyłane do/lub z serwera są w postaci normalnego tekstu. Serwery IMAP również pracują w kilku trybach. Większość komend, które klient może wydać serwerowi jest ściśle przypisana do trybu pracy. Komend jest znacznie więcej w porównaniu z protokołem POP3. Tryby pracy to: nie autentyzowany - serwer pracuje w tym stanie dopóki, użytkownik nie zostanie prawidłowo zidentyfikowany, autentyzowany - serwer przechodzi do tego trybu po podaniu przez użytkownika informacji potrzebnych do jego rozpoznania; klient musi w tym trybie wybrać skrzynkę pocztową, modyfikacje skrzynki - użytkownik może modyfikować wybraną skrzynkę, rozłączanie - zakończenie sesji. W przeciwieństwie do POP3, przy pomocy protokołu IMAPv4 użytkownik może mieć zdefiniowane na serwerze kilka katalogów ze skrzynkami pocztowymi. Dlatego też wymagane jest określenie jednej skrzynki jako głównej. Kolejne mogą być podane w dowolnej kolejności. Ponieważ to serwer wykonuje

12 12 z :29 zlecone mu zadania zarządzania skrzynkami, może on w dowolnym momencie wysłać do klienta komunikat, np. o pojawieniu się w skrzynce nowej poczty czy też prośbę o potwierdzenie usunięcia wiadomości. Co więcej, serwer może przetwarzać kolejne polecenia klienta bez czekania na zakończenie poprzednich komend. Odstępstwem od tego jest sytuacja, w której wynik działania poprzednich komend może mieć wpływ na następne. Serwer sam rozpoznaje taką sytuację i wówczas czeka na zakończenie poprzednich poleceń. Po otwarciu sesji TCP między klientem a serwerem, klient może wydać serwerowi następujące komendy: CAPABILITY - serwer odpowiada listą obsługiwanych przez niego opcji, NOOP - nie robi nic, LOGOUT - rozłączenie. Są to jedyne trzy komendy, które klient może wydać serwerowi w każdym stanie. Przedstawia to przykład na slajdzie. Po otwarciu sesji TCP z serwerem klient protokołu IMAP znajduje się w pierwszym z wymienionych trybów pracy. Przebywając w nim może wydać serwerowi komendę AUTHENTICATE lub LOGIN. Komendy te mogą mieć kilka różnych argumentów, które określają sposób autoryzacji użytkownika. Jeśli serwer obsługuje wybrany sposób autoryzacji, to rozpoczyna wysyłanie serii zapytań do klienta. Każde z tych zapytań musi zaczynać się od +. Komunikaty są kodowane przy użyciu kodowania BASE64. Jeśli klient chce przerwać proces

13 13 z :29 autoryzacji, to wysyła do serwera znak *. Oprócz samego procesu autoryzacji serwer może negocjować z klientem sposób zabezpieczenia tej sesji. Jeśli obie strony zgodzą się na stosowanie wybranego mechanizmu ochrony sesji, to jest on stosowany do każdego komunikatu wymienianego między serwerem a klientem. Nie ma jednak wymagań na to, które z metod autoryzacji muszą być obsługiwane przez serwer, jak również wymagań stosowania określonych sposobów zabezpieczania sesji. Najprostszym sposobem jest podanie nazwy użytkownika i hasła. Prezentuje to przykład na slajdzie.

14 14 z :29 Po rozpoznaniu użytkownika przez serwer następuje przejście do kolejnego z wymienionych trybów pracy. Użytkownik może wysyłać do serwera polecenia: SELECT - wybór skrzynki pocztowej; serwer musi odpowiedzieć ustawiając jedną z flag: <n> EXISTS - liczba wiadomości w skrzynce, <n> RECENT - liczba nowych wiadomości od czasu ostatniego jej czytania, OK [UIDVALIDITY <n>] - unikalny identyfikator skrzynki; jest on stały dla wszystkich sesji. Serwer może modyfikować tylko jedną skrzynkę na raz. Zmiana skrzynki powoduje, że poprzednia przestaje być dostępna. Jeśli wybrana skrzynka również okaże się niedostępna, to serwer nie będzie operował na żadnej skrzynce czekając znowu na komendę SELECT. Po wydaniu komendy SELECT skrzynka jest otwarta w trybie read-write. EXAMINE - działa tak samo jak SELECT, ale otwiera skrzynkę w trybie read-only, CRATE - tworzy nową skrzynkę o nazwie podanej

15 15 z :29 jako argument, DELETE - usuwa skrzynkę o podanej nazwie, RENAME - zmienia nazwę podanej skrzynki na nową, SUBSCRIBE - dodaje skrzynkę do zbioru aktywnych lub inaczej zapisanych; klient IMAP4 może użytkownikowi pokazywać wiadomości, pojawiające się tylko w tych skrzynkach, do których użytkownik jest zapisany, UNSUBSCRIBE - działanie odwrotne, LIST - służy do pobierania z serwera listy elementów pasujących do wzorca, z miejsca wskazanego argumentem komendy, np.: C: a005 list "~/Mail/" "% S: * LIST (\Noselect) "/" ~/Mail/foo S: * LIST () "/" ~/Mail/archive S: a005 OK LIST completed Pierwszym argumentem zazwyczaj jest katalog ze skrzynkami pocztowymi. Drugi wyszukuje skrzynki zgodnie z maską; możliwe jest podawanie wzorców np, "%", który oznacza skrzynkę o dowolnej nazwie w katalogu podanym jako argument pierwszy, LSUB - komenda działa tak samo jak LIST z tym, że brane są pod uwagę tylko skrzynki oznaczone jako aktywne, APPEND - zapisuje do wskazanej skrzynki podany argument tesktowy (wiadomość). Jak widać możliwości, które oferuje serwer IMAP, są znacznie większe niż w protokole POP3. Daje on użytkownikowi duże możliwości zarządzania swoimi wiadomościami na serwerze. Dodatkowo możliwości te są poszerzone o zbiór komend dostępny w trybie czytania wiadomości z wybranej skrzynki: CHECK - wymusza na serwerze sprawdzanie wszelkiego typu statusu lub stanów skrzynki, np. synchronizację zawartości skrzynki w pamięci serwera z zawartością zapisaną na dysku, CLOSE - usuwa wszystkie wiadomości z ustawioną flagą usunięta oraz zamyka wybraną wcześniej skrzynkę; serwer przechodzi do trybu oczekiwania wyboru skrzynki przez klienta, EXPUNGE - usuwa z aktualnej skrzynki wszystkie wiadomości z ustawioną flagę usunięta, SEARCH - przeszukuje wiadomości pod kątem zawierania wskazanego kryterium; dopuszczalne są logiczne wyrażenia: OR, AND i NOT; serwer zwraca

16 16 z :29 identyfikator wiadomości spełniającej podane warunki przeszukiwania, FETCH - pozwala na pobranie z serwera danych związanych z daną wiadomością, między innymi przez komendy (są to tylko przykłady większej liczby komend tego typu): ALL - cała wiadomość, BODY - treść wiadomości, BODY[<section>] - treść ze wskazanej sekcji (przydatne przy wiadomościach typu multipart/mixed PARTIAL - pozwala na pobranie z serwera konkretnej liczby bajtów, od wskazanej pozycji wybranej wiadomości, ALTER - zapisuje zmiany wprowadzone w wiadomości w skrzynce, COPY - zapisuje wskazaną wiadomość do wskazanej skrzynki. Z punktu widzenia użytkownika, najważniejszą funkcją oferowaną przez serwery IMAP, jest możliwość dokładnego zarządzania wiadomościami na serwerze oraz możliwość szybkiego ich odbierania. W przeciwieństwie do serwerów POP3, serwery IMAP mogą wysyłać klientowi tylko nagłówki wiadomości bez ich treści. Dla użytkowników łączących się z siecią przez zwykłe modemy jest to ogromne udogodnienie. Mogą od razu kasować niechciane wiadomości bez przesyłania ich na swój lokalny komputer. Użytkownicy mogą sortować nadchodzące przesyłki i zapisywać je do różnych skrzynek zgodnie ze zdefiniowanymi przez siebie regułami. Inną zaletą korzystania z serwerów IMAP jest możliwość rozsyłania wiadomości w grupie użytkowników bez potrzeby obciążania serwera pocztowego. Wystarczy, że zapisze on wiadomość w podanej skrzynce, którą będą mogli

17 17 z :29 wybrać użytkownicy tej grupy w konfiguracji swoich klientów IMAP. W przypadku serwera POP3 konieczne w takim wypadku jest rozesłanie wiadomości do wszystkich użytkowników. W konfiguracji klienta POP3 można też stworzyć dodatkowe konto u każdego klienta w grupie, a klientom kazać odbierać pocztę również z tych dodatkowych kont. Jest to jednak rozwiązanie bardziej złożone niż w protokole IMAP. Przesyłanie plików przez użytkowników jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji. Stanowią one znaczną część ruchu w sieciach komputerowych. Protokoły do tego używane zapewniają dostęp do plików na innych komputerach dwiema drogami: albo przez kopiowanie (FTP, SCP) albo jako dostęp zintegrowany z systemem operacyjnym, gdzie operacje dostępu do zdalnych plików są dla użytkownika niewidoczne (NFS, CIFS). W obu jednak przypadkach protokoły muszą uwzględniać prawa dostępu do pliku (nie zawsze zapisywane w ten sam sposób jak w systemie lokalnym), różnice w nazwach plików, różnice w reprezentacjach binarnych (choć czasami konwersja formatów powodowałaby utratę danych i jest niemożliwa).

18 18 z :29 FTP (ang. File Transfer Protocol) był pierwszym z protokołów przeznaczonych specjalnie do transferu plików. Aby z niego korzystać, użytkownik musi mieć program klienta. Program klienta oferuje użytkownikowi dostęp interakcyjny. Program ten łączy się ze wskazanym serwerem FTP, próbując otworzyć sesję TCP na porcie 21. Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji przesłania danych do lub z serwera, użytkownik musi podać identyfikator w postaci nazwy użytkownika i hasła. Serwer i klient FTP używają odrębnego połączenia do przesyłania danych sterujących oraz odrębnych połączeń do transmisji każdego z czytanych lub zapisywanych plików z osobna. Połączenie sterujące jest otwarte tak długo jak trwa sesja FTP. Wszystkie komendy wysyłane do serwera oraz jego odpowiedzi są przesyłane w kodzie ASCII (tak samo jak w przypadku SMTP, POP3, IMAP).

19 19 z :29 Do transmisji danych wykorzystywany jest protokół UDP. Klient lokalnie używa dowolnego, numeru portu niezajętego przez inną aplikację. Wysyła do serwera jego numer i czeka, aż serwer wybierze swój port. Następnie klient otwiera połączenie ze wskazanym portem i transmituje dane. Jest to tzw. tryb active pracy klienta. Serwer może również do tego celu użyć zastrzeżonego numeru portu TCP Alternatywą trybu active jest passive. W trybie tym to serwer pracuje tylko i wyłącznie na porcie 20. W trakcie pracy z serwerem użytkownik może specyfikować format zapisywanych lub odczytywanych danych (dane binarne, w kodzie ASCII). Oprócz tego może wydawać serwerowi cały szereg dodatkowych komend. Ich listę można uzyskać przez uruchomienie klienta ftp i wydaniu komendy help. Oprócz protokołu FTP istnieje TFTP (ang. Trivial FTP). W odróżnieniu od FTP protokół ten nie ma wbudowanych mechanizmów autoryzacji i nie ma możliwości pracy w trybie interakcyjnym z użytkownikiem. Dzięki temu pliki binarne klienta TFTP oraz serwera zajmują niewiele miejsca w pamięci. Korzystają z tego producenci urządzeń sieciowych, którzy na kliencie TFTP opierają możliwości instalowania nowszych wersji oprogramowania, bezdyskowe stacje robocze, które przy pomocy TFTP pobierają z serwera pliki z obrazem jądra. Sieciowy system plików (ang. Network File System) został opracowany przez firmę Sun Microsystems. System ten zapewnia użytkownikowi "przezroczysty" dostęp do plików i programów położonych na innych komputerach. Konieczne do tego jest jedynie uruchomienie serwera NFS oraz wyposażenie użytkownika w program klienta. Klient może wysyłać do serwera polecenia otwarcia, zapisania, odczytania pliku. Serwer sprawdza czy użytkownik, który wysyła te polecenia ma prawo do wykonania tych operacji. Informacje o tym są pobierane przez serwer na podstawie identyfikatora użytkownika, który albo istnieje w lokalnych dla serwera plikach konfiguracyjnych (np. /etc/passwd i musi być identyczny na stacji użytkownika i serwerze w systemach UNIX) albo są dostępne przez serwisy takie jak NIS lub NIS+ (ang. Network Information Service). Oprócz tego

20 20 z :29 serwer określa z jakimi prawami udostępniane są wskazane w konfiguracji zasoby. W szczególności może zabronić wykonywania programów z ustawionym bitem SUID [*]. Projektanci NFS oparli ten protokół o dwa wcześniej opracowane protokoły: RPC (ang. Remote Procedure Call) oraz XDR (ang. external Data Representation). Mechanizm RPC daje możliwość podzielenia kodu aplikacji na kod serwera i klienta. Programista może wydzielić wybrane funkcje jako odległe i wskazać to kompilatorowi. Kompilator wówczas dołącza odpowiednie kody procedur RPC w trakcie kompilacji programu. RPC ukrywa przed programistą wszelkie szczegóły protokołów. Dzięki temu jest chętnie wykorzystywany do budowy systemów rozproszonych. Program klient wywołując zdalną procedurę sam tworzy odpowiedni rodzaj komunikatu i wysyła go do serwera. Nawiązanie połączenia jest zupełnie niewidoczne dla użytkownika. Drugi z protokołów, XDR, daje możliwość przekazywania danych w środowisku heterogenicznym bez konieczności ich konwersji do odpowiednich typów standardów sprzętowych. Jego główną zaletą jest automatyczna konwersja formatów danych między klientami a serwerami systemu NFS. SCP (ang. Secure Copy) jest usługą najczęściej interpretowaną jako fragment oprogramowania SSH (opisanego w dalszej części). Wynika to stąd, że usługa ta jest instalowana w systemach przy okazji uruchamiania tego serwisu. Można z niej jednak korzystać bez instalacji całego SSH. W chwili obecnej dostępne są programy SCP działające zarówno w środowisku Windows (WinSCP, pscp) jak i wszelkiego typu systemach UNIX. Slajd przedstawia przykład działania programu WinSCP. W swoim działaniu, z dotychczas wymienionych usług, SCP najbardziej przypomina FTP. Oferuje mechanizm autoryzacji użytkownika przed wykonaniem operacji odczytu lub zapisu plików. W przeciwieństwie jednak do FTP, SCP nie używa dwóch odrębnych kanałów do komunikacji i transferu danych. Poza tym nie pracuje w trybie interaktywnym z użytkownikiem, choć

21 21 z :29 niektóre programy np. WinSCP pozwalają na to. To, co wyróżnia SCP, to stosowanie mechanizmów kryptograficznych przy wymianie danych między serwerem a klientem. Najczęściej są to te same mechanizmy, które oferuje SSH, gdyż to właśnie ta usługa jest wykorzystywana do zestawiania sesji, wymiany kluczy między serwerem a klientem, ustalaniu parametrów transmisji (kompresja przesyłanych danych lub jej brak, częstotliwość wymiany klucza). Dosyć często zdarza się sytuacja, w której użytkownicy chcieliby mieć możliwość korzystania z zasobów innych komputerów pracujących w odległych miejscach, nie posiadając dostępu do konsoli tych maszyn. Jednym ze sposobów zapewniających ten rodzaj pracy są serwisy WWW, np. wyszukiwarki internetowe. Poprzez odpowiedni interfejs oferują one dostęp do bazy adresów oraz możliwość ich przeszukiwania. Nie zawsze jednak chodzi tylko o tego typu dostęp. Często np. studenci chcą korzystać z kompilatorów zainstalowanych na serwerach uczelnianych, pracownicy ze specjalistycznego oprogramowania używanego w firmie, itd. Wówczas nieocenione stają się możliwości korzystania z opisanych poniżej protokołów oferujących dostęp do wszystkich poleceń na odległym systemie.

22 22 z :29 Protokół ten umożliwia użytkownikowi zestawienie sesji TCP między dwoma odległymi systemami. Na jednym z nich musi pracować proces serwera TELNET. Użytkownik musi być wyposażony w program klienta. Użytkownik może wskazać serwer TELNET podając jego nazwę lub numer IP. Serwer przeprowadza autoryzację użytkownika. W tym celu musi on podać nazwę użytkownika i hasło. Jednak przesyłane dane, pomiędzy klientem i serwerem, nie są w żaden sposób zabezpieczone przed podsłuchem. Po nawiązaniu sesji TCP klient przesyła do serwera informacje o wszystkich naciśniętych klawiszach. Zwrotnie przyjmuje znaki, które przysłał serwer i wyświetla je na terminalu użytkownika. Ponieważ serwer TELNET musi obsługiwać wiele sesji jednocześnie, zazwyczaj jeden proces serwera oczekuje na nowe połączenia na porcie 23 TCP. Dalej przekazuje on obsługę połączenia

23 23 z :29 tworzonemu w tym celu procesowi podrzędnemu. Dla użytkownika, po nawiązaniu sesji przy pomocy TELNET, praca z odległym systemem przebiega w sposób przypominający pracę na lokalnej konsoli. Największy problem, z jakim mieli do czynienia autorzy tego protokołu, to różnorodność systemów operacyjnych na jakich może działać klient i serwer. Heterogeniczność środowisk niesie za sobą różną interpretację znaków pochodzących z klawiatury, możliwość używania 7 bitowego lub 8 bitowego zbioru znaków ASCII. W celu rozwiązania problemu TELNET definiuje tzw. sieciowy terminal wirtualny (ang. Network Virtual Terminal - NVT). Dzięki niemu klient i serwer posługują się tym samym interfejsem w komunikacji między sobą. Poza tym protokół umożliwia negocjowanie opcji (oprócz zbioru opcji standardowych) oraz nie wymaga, aby dane wejściowe klienta pochodziły z klawiatury, a dane wyjściowe były wyświetlane na ekranie. Sieciowy terminal wirtualny wykorzystuje mechanizm tzw. pseudoterminali w systemach operacyjnych.

24 24 z :29 Oferują one działającym programom dostęp do systemu przekazując znaki przesyłane przez klienta tak jakby pochodziły z klawiatury. Bez tego mechanizmu budowa serwerów TELNET byłaby niemożliwa. To, czy wiersze tekstu powinny się kończyć znakiem CR, LF, czy też CR-LF, który z klawiszy (lub ich sekwencji) daje możliwość przerwania programu, zależy od systemu operacyjnego. Dlatego też polecenia użytkownika są tłumaczone na format NVT i wysyłane do serwera. Wirtualny terminal po stronie serwera tłumaczy je na format swojego systemu operacyjnego. Podobnie dzieje się przy przesyłaniu odpowiedzi serwera do klienta. Umożliwienie przerywania działających programów jest bardzo istotne. Dzięki temu program, działający bez kontroli, wywołany przez użytkownika, może zostać zatrzymany bez zbędnego obciążania serwera. NVT do tego celu używa funkcji sterujących pokazanych na slajdzie. Projektanci NVT zdecydowali o rozdzieleniu poleceń od zwykłych danych przesyłanych w kodzie ASCII między klientem a serwerem. Dzięki temu definiowanie nowych funkcji kontrolnych jest bardzo przejrzyste i elastyczne. Nie ma kłopotu z interpretacją, czy znak powinien być potraktowany jako dane czy jako funkcja kontrolna. Aby zapanować nad programem, który nie działa prawidłowo na odległej maszynie, to jednak czasami nie wystarczające. W przypadku, gdy program użytkownika wykonuje nieskończone pętle, nie czytając danych z wejścia i nie generując danych na wyjściu, w pewnym momencie bufory systemu operacyjnego mogą się zapełnić. Serwer nie będzie mógł wówczas zapisać większej ilości danych w buforze pseudoterminalu. Musi więc zaprzestać czytania danych z połączenia TCP, co spowoduje zapełnienie buforów

PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ Poczta elektroniczna służy do przesyłania komunikatów tekstowych, jak również dołączonych do nich informacji nietekstowych (obraz, dźwięk) pomiędzy użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Protokół SMTP. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - służy tylko do przesyłania poczty między komputerami.

Protokół SMTP. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - służy tylko do przesyłania poczty między komputerami. Protokół SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - służy tylko do przesyłania poczty między komputerami. Nie specyfikuje on systemu pocztowego wysyłającego ani odbierającego, nazw użytkowników, sposobu

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Java wybrane technologie

Java wybrane technologie Java wybrane technologie spotkanie nr 2 JavaMail 1 Wprowadzenie JavaMail 1.4 (opiera się na JavaBean Activation Framework (JAF) 1.1) odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych dla twórców

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podziała zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy usługę lub udostępnia

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 5 Architektura WWW Architektura WWW Serwer to program, który: Obsługuje repozytorium dokumentów Udostępnia dokumenty klientom Komunikacja: protokół HTTP Warstwa klienta HTTP

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji - wprowadzenie Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji System kontroli wersji (ang. version/revision control system) służy do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 7: Transport: protokół TCP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 7: Transport: protokół TCP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 7: Transport: protokół TCP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 7 1 / 23 W poprzednim odcinku Niezawodny transport Algorytmy

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ZDALNY PRZEZ DDNS

DOSTĘP ZDALNY PRZEZ DDNS DOSTĘP ZDALNY PRZEZ DDNS Ten artykuł jest opisem konfiguracji urządzeń oraz zasady działania usługi DDNS, pozwalającej na uzyskanie zdalnego dostępu do komputera podłączonego do sieci Internet. Dowiesz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail 1 Wprowadzenie JavaMail 1.4 (opiera się na JavaBean Activation Framework (JAF) 1.1) odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX - użytkownicy. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX - użytkownicy. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX - użytkownicy Konta użytkowników Mechanizm kont użytkowników został wprowadzony, gdy z systemów komputerowych zaczęła korzystać większa ilość osób, niezależnie od tego, ile osób

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Protokoły warstwy aplikacji i ich zastosowanie

Protokoły warstwy aplikacji i ich zastosowanie Protokoły warstwy aplikacji i ich zastosowanie HTTP (HyperText Transfer Protocol) Protokół leżący u podstaw działania World Wide Web. Określa sposób formatowania i przesyłania dokumentów oraz komendy sterujące

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Hypertext Xanadu Project (Ted Nelson) propozycja prezentacji dokumentów pozwalającej czytelnikowi dokonywać wyboru Otwarte, płynne oraz ewoluujące

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej możliwości podsłuchiwania/przechwytywania ruchu sieciowego pakiet dsniff demonstracja kilku narzędzi z pakietu dsniff metody przeciwdziałania Podsłuchiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Analiza malware Remote Administration Tool (RAT) DarkComet BeSTi@

Analiza malware Remote Administration Tool (RAT) DarkComet BeSTi@ Analiza malware Remote Administration Tool (RAT) DarkComet BeSTi@ 24 marzec, 2014 Wstęp Tydzień temu do wielu skrzynek pocztowych w Polsce trafił email z linkiem do pliku podszywającego się pod nową aktualizację

Bardziej szczegółowo

1. FTP 2. SMTP 3. POP3

1. FTP 2. SMTP 3. POP3 1. FTP FTP jest to protokół transferu plików (File Transfer Protocol), który umożliwia ich wymianę między serwerem, a klientem w obydwie strony. Jest on najpowszechniej wykorzystywaną metodą w Internecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla kierunku MECHATRONIKA

INFORMATYKA dla kierunku MECHATRONIKA INFORMATYKA dla kierunku MECHATRONIKA Część 11 Usługi sieciowe dr hab. inż. Marek Galewski Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Mechaniki i Mechatroniki 1 Usługi sieciowe Typowe usługi sieciowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo