INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE"

Transkrypt

1 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE ART - PRO ódÿ, kwiecieñ 2005 r.

2 2 i OFERTA 2005! FESTO DIDACTIC ul. Mszczonowska 7, Janki k/warszawy, RASZYN tel , fax

3 Szczecin LUBUSKIE Zielona Góra Poznañ DOLNOŒL SKIE Wroc³aw Gdañsk POMORSKIE Opole Bydgoszcz WARMIÑSKO- MAZURSKIE PODLASKIE KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE ódÿ Olsztyn Koszalin ZACHODNIO- POMORSKIE MAZOWIECKIE Warszawa Kielce OPOLSKIE Katowice Kraków PODKARPACKIE ŒL SKIE MA OPOLSKIE Rzeszów Bia³ystok ÓDZKIE LUBELSKIE Lublin ŒWIÊTOKRZYSKIE 3 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Wykaz placówek w województwach: DOLNOŒL SKIE...4 KUJAWSKO-POMORSKIE...30 LUBELSKIE...44 PODLASKIE LUBUSKIE...54 POMORSKIE ÓDZKIE...59 ŒL SKIE MA OPOLSKIE...93 ŒWIÊTOKRZYSKIE MAZOWIECKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE OPOLSKIE WIELKOPOLSKIE PODKARPACKIE ZACHODNIOPOMORSKIE INFORMATOR POWINIEN BYÆ DOSTÊPNY WE WSZYSTKICH SZKO ACH ŒREDNICH W KRAJU. W szko³ach prosimy pytaæ w sekretariatach, u pedagogów szkolnych lub w bibliotekach szkolnych. ISBN x Opracowa³ zespó³ redakcyjny: Bo ena Grodzka, Krystyna Grudziecka, Janina Grzegorczyk, Monika Kunkel, El bieta uczyñska, Barbara Majewska, Teresa Niciak Wydawca: ART - PRO Firma Wielobran owa, ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax (0-42) , , , , Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ ofert. Wszelkie prawa zastrze one.

4 18 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Marketingu i Reklamy "Cds - 6" specjalista ds. marketingu i reklamy. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Logistyki "Cds - 6" logistyk-spedytor. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aranzacji Wnetrz projektant aran acji wnêtrz - wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aran acji Kwiatowej i Ogrodowej "Cds - 6" zawód: projektant aran acji kwiatowej i ogrodowej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Psychologiczno- Socjologiczne "Cds - 6" psycholog komunikacji spo³ecznej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Prywatne Policealne Studium Administracyjno-Prawne "Compendium" ul. Zaporoska 71 tel. (071) , kszta³ci w zakresie: podstaw prawa, gospodarki rynkowej, finansów, marketingu oraz obs³ugi urz¹dzeñ biurowych. Prywatne Policealne Studium Klimatyzacji Compendium Kszta³ci w zakresie monta u, eksploatacji i naprawy urz¹dzeñ klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie zaocznym Policealne Studium Informatyczne "Copernicus" Policealne Studium Ekonomiczne "Copernicus" ul. Inowroc³awska 56, tel. (071) Policealne Studium Diagnostyki Samochodowej "Diagnos" ul. ul. Borowska 105 tel. (0 71) w. 29, Policealne Studium Reklamy "Creo" ul. Trzebnicka 42, tel. (0 71) Edukacja ul. Krakowska tel. (071) Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Prawa i Administracji Policealne Studium Informatyki Policealne Studium Turystyczne Roczne Studium Mened ersko- Administracyjne Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomik" ul. Worcella 3 Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomicus" ul. Dawida 9/11, tel. (071) , Policealne Studium Ekonomiczno - Administracyjne ul. Krucza 49 tel Policealne Studium Hodowli Koni Equus ul. Stab³owicka 147, tel Policealne Studium Sportu i Rekreacji "FIT" ul. Wejherowska 28 tel Zespó³ Szkó³ Gastronomii i Hotelarstwa HO-GA Policealne Studium Cateringu, Dietetyczne, Hotelarstwa, Turystyki ul. Jednoœci Narodowej 46 (0 71) Policealne Studium Geodezji i Katastru "GEOTEST" ul. Dawida 5/7 tel Policealne Studium Hotelarsko- Gastronomiczne ul. Kamienna 86 tel Policealne Studium Zawodowe Informatyki dla Doros³ych przy Polskim Towarzystwie Informatycznym ul. Brücknera 10 tel

5 p letnie zaoczne zawód: technik drogownictwa adres : Wroc³aw, ul Têczowa 60 tel. (71) do 15-tej i , lat dzia³alnoœci! Policealne Studium Budowy Dróg Policealne Studium Ekonomiczne Interstudium i Mostów ul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) ul. Têczowa 60 tel. (0 71) do godz , 345- Policealne Studium Farmaceutyczne 30-26, ul. Skwierzyñska 1/7 zawód: technik drogownictwa tel. (0-71) , Nasza reklama powy ej Policealne Studium Informatyczne Policealne Studium Obs³ugi Turystycznej kierunek kszta³cenia: technik Policealne Studium Us³ug Kosmetycznych farmaceutyczny ul. Podwale 64 tel system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy nasza reklama w województwie podlaskim Policealne Studium Techniki Hotelarstwa "Internauka" Prywatne Medyczne Studium Policealne Studium Informatyki Techniki Dentystycznej KM Dental "Internauka" ul. Ojców Oblatów 1, tel./fax: (071) Policealne Studium Sekretarek i Asystentów Managera "Internauka" Policealne Studium Farmacji technik dentystyczny. System kszta³cenia: "Internauka" stacjonarny ul. Stab³owicka 95 tel WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE

6 20 Policealne Studium Wiza u i Makija u Policealne Studium Organizacji Turystyki "Mur" ul. Trzebnicka w. 41 Policealne Studium Projektowania i Stylizacji Ubioru Mur Policealne Studium Administracyjnoul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) Biurowe "Oœwiata" ul. Ruska 46b Studium Prawa i Administracji "Norma" tel./fax (071) , tel Ekonomiczne Studium "Norma" Studium Prawa i Administracji "Norma" System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny ul. Sk³adowa 2/4, tel. (0 71) Okres nauki: 2 lata Zawód: - technik administracji, - technik prac Policealne Studium Bezpieczeñstwa i biurowych Higieny Pracy "Novum" Specjalnoœæ: - specjalista d/s marketingu i Policealne Studium Prawno- biznesu, - administracja celna, skarbowa i Administracyjne "Novum" samorz¹dowa, - agent d/s ubezpieczeñ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne spo³ecznych "Novum" Policealne Studium Ekonomiczne ul. Prosta 16, tel. (071) "Oœwiata" System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny Policealna Szko³a Detektywów Okres nauki: 2 lata i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Zawód: technik ekonomista Specjalnoœæ: - finanse i rachunkowoœæ ul. Stawowa 24, tel. (071) rachunkowoœæ i analiza ekonomiczna Policealne Studium Obs³ugi Turystycznej "Oœwiata" specjalnoœci: technik ochrony fizycznej osób i System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny mienia, detektyw, cz³onek s³u b porz¹dkowych, Okres nauki: 2 lata kierownik ds. bezpieczeñstwa imprezy masowej, Zawód: technik obs³ugi turystycznej nauka w systemie zaocznym i w systemie Policealne Studium Bezpieczeñstwa stacjonarnym. i Higieny Pracy "Oœwiata" wiêcej o naszej szkole w reklamie na ok³adce technik bezpieczeñstwa i higieny pracy. Nauka informatora trwa 1 rok (w systemie zaocznym) Policealna Szko³a Pracowników S³u b Policealne Studium Hotelarstwa Socjalnych O'CHIKARA "Oœwiata" Zawód: pracownik socjalny System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny System kszta³cenia: zaoczny Okres nauki: 2 lata Okres nauki: dwa lata Zawód: technik hotelarstwa Regionalny Oœrodek Edukacji Prywatne Policealne Studium ul. Poniatowskiego 9, tel. (0 71) Fotograficzne "PHO-BOS" Studium Administracji ul. Drobnera 5, Studium Architektury tel./fax: (071) , Studium Hotelarstwa Studium Informatyki Studium Ochrony Œrodowiska Nauka trwa 2 lata (4 semestry) w zawodzie Studium Reklamy fototechnik. Studium S³u b Ochrony i Detektywistyki Studium Turystyki Mened erskie Studium Policealne "Point" ul. Energetyczna 14 tel. (071)

7 28 P Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu Wydzia³ Zdrowia Publicznego - Filia w Œwidnicy ul.traugutta 5, tel./fax w roku akademickim 2005/2006 prowadzi rekrutacjê na studia licencjackie na kierunku: - Pielêgniarstwo Termin sk³adania dokumentów , tegoroczni maturzyœci do Policealna Szko³a Medyczna w roku szkolnym 2005/2006 prowadzi kszta³cenie na policealnych kierunkach: - Terapia Zajêciowa - 2 lata - Opiekunka Œrodowiskowa - 1 rok - Asystent Osoby Niepe³nosprawnej - 1 rok Termin sk³adania dokumentów Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Stronie Œl¹skie ul. Koœciuszki 20 tel. (074) technik obs³ugi turystycznej, technik hotelarstwa Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Informatyczne Strzegom, ul. Krótka 6 Zespó³ Szkó³ w Strzegomiu Strzegom, ul. Krótka Policealne Studium Zawodowe "BIOS" Strzelin, ul. Sienkiewicza Zespó³ Szkó³ Zawodowych Szczytna ul. Wolnoœci 80 tel. (074) technik prac biurowych Policealna Szko³a Medyczna Œwidnica, Traugutta 5 tel./fax kierunki: - Terapia Zajêciowa - 2 lata - Opiekunka Œrodowiskowa - 1 rok - Asystent Osoby Niepe³nosprawnej - 1 rok Nasza reklama powy ej Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Œwidnica, ul. ks. Agnieszki 2 tel Policealne Studium Administracji Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym i wieczorowym Policealne Studium Reklamy Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym i wieczorowym Policealne Studium Ekonomiczne

8 29 Dzienne i Zaoczne Nauka trwa 2 lata Policealne Studium Rachunkowoœci Zaoczne i Wieczorowe Nauka trwa 2 lata Policealne Studium Zawodowe-zaoczne Zespó³ Szkó³ Budowlano - Elektrycznych Œwidnica, ul. Wa³brzyska Szko³a Policealna 1 -roczna Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Hotelarsko - Turystycznych Œwidnica, ul. Równa Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Mechanicznych im. Kopernika Œwidnica, ul. Sikorskiego Szko³a Policealna Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony Policealna Szko³a Edukacji Europejskiej Œwidnica, ul. Wa³brzyska Policealna Szko³a Turystyki Studium Finansów Szko³a Europejska "EuroCollege" Œwidnica, ul. Westerplatte Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Prosiñskiego Œwiebodzice, ul. Pi³sudskiego Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa Œwiebodzice, Mokrzeszów Policealne Studium Agrobiznesu Policealne Studium Zawodowe Policealne Studium Ekonomiczne "MUR" Twardogóra, ul. Wroc³awska 6, pow. oleœnicki tel Diecezjalne Kolegium Teologiczne Diecezji Legnickiej w Wa³brzychu ul. Garbarska 4 Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wa³brzych, ul. Niepodleg³oœci 88 tel Zespó³ Szkó³ Nr 5 im. M. Tytusa Hubera Wa³brzych, ul. Ogrodowa 2a Szko³a Policealna Zaoczna Zespó³ Szkó³ Nr 6 Wa³brzych, ul. K³odzka Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Nr 8 Wa³brzych, al. Wyzwolenia Szko³a Policealna Szko³a Policealna Szko³a Policealna Zaoczna Policealna Szko³a S³u b Ochrony "ELEKTRA" Wa³brzych, ul. Grodzka 71 tel Policealne Studium Pracowników Ochrony Miêdzynarodowej federacji Modern Ju Jitsu Wa³brzych, ul. Przywodna 1 Zespó³ Szkó³ w Wo³owie im. Koœciuszki Wo³ów, ul. Koœciuszki Policealne Studium Informatyczne Zaoczne Wo³ów, ul. Koœciuszki Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 Z¹bkowice Œl¹skie, ul. Wroc³awska 17 tel Policealne Studium Administracji dla Doros³ych Policealne Studium Informatyczne dla Doros³ych Policealne Studium Rachunkowoœci Policealne Studium BHP Zgorzelec, ul. Powst. Œl¹skich

9 30 Szko³a S³u b Ochrony "KOBRA" Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10A tel Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych Zgorzelec, ul. Powstañców Œl¹skich 1 Szko³a Policealna tel Policealne Studium Administracji Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10 Policealne Studium BHP DZDZ Z³otoryja, ul. Wojska Polskiego 50 tel Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Sucharskiego Z³otoryja, ul. Wojska Polskiego 50 Szko³a Policealna Powiatowy Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II migród, ul. Willowa KUJAWSKO-POMORSKIE nauczanie historii i spo³eczeñstwa (M), SZKO Y WY SZE kszta³cenie zintegrowane i nauczanie muzyki (M), kszta³cenie zintegrowane i terapia dziecka studia magisterskie, (M), kszta³cenie zintegrowane (Muz), logopedia in ynierskie, licencjackie (M), opieka i wychowanie z profilaktyk¹ spo³eczn¹ (M), pedagogika pracy i andragogika Akademia Bydgoska (Muz), pedagogika spo³eczna (Muz), praca im. Kazimierza Wielkiego socjalna (M), resocjalizacja (Muz), Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 resocjalizacja (M), Psychologia (M), Biologia tel. (052) (Muz, Z), Edukacja techniczno-informatyczna Kierunki: Administracja (lic.), Filologia o (Muz, Z), Fizyka (Z), Geografia (M), specjalnoœci: angielska (lic., Muz), germañska Informatyka (in - 3,5 letnie), Matematyka (M, Muz), lingwistyka stosowana j. angielski z j. (Muz, M, Z), Wychowanie fizyczne (Z) niemieckim (M), lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim (M), lingwistyka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim (M), Oœrodek Studiów Wy szych w Bydgoszczy rosyjska (M), Filologia polska (M), Historia Bydgoszcz, œw. Trójcy 37, tel. (052) (M), Politologia (M), Edukacja artystyczna w system zaoczny zakresie sztuki muzycznej (M, lic.), Pedagogika (Muz, M), Pedagogika o specjalnoœciach: Akademia Medyczna w Bydgoszczy doradztwo zawodowe i przedsiêbiorczoœæ (M), im. Ludwika Rydygiera edukacja dla bezpieczeñstwa (Muz), edukacja Bydgoszcz, ul. Jagielloñska obronna (M), edukacja przedszkolna i nauczanie tel , , muzyki (M), edukacja przedszkolna i terapia dziecka (M), kszta³cenie zintegrowane i

10 31 KIERUNKI Lekarski Biotechnologia Farmacja Analityka medyczna - specjalnoœæ biomedycyna laboratoryjna - specjalnoœæ biomedycyna informatyczna Fizjoterapia Pielêgniarstwo Zdrowie publiczne - specjalnoœæ dietetyka - specjalnoœæ organizacja i zarz¹dzanie w ochronie zdrowia - specjalnoœæ ratownictwo medyczne - specjalnoœæ kosmetologia Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego Bydgoszcz, ul. S³owackiego 7 tel. (052) , fax (052) Wydzia³y: -Wydzia³ Kompozycji i Teorii Muzyki -Wydzia³ Instrumentalny. Specjalnoœæ: Pedagogika Instrumentalna -Wydzia³ Wokalno-Aktorski -Wydzia³ Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Kujawsko-Pomorska Szko³a Wy sza w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. dr. Emila Warmiñskiego 3, u. Be³zy 2, ul. Piotrowskiego tel. (052) , tel./fax kierunek: administracja w specjalnoœci administracja publiczna; pedagogika w specjalnoœciach: resocjalizacja z profilaktyk¹ spo³eczn¹, opieka i wychowanie z profilaktyk¹ uzale nieñ, animacja spo³eczno-kulturowa, gerontologia pedagogiczna, ekonomia w specjalnoœciach: ekonomika przedsiêbiorstw, ekonomika gospodarki ywnoœciowej, ekonomika i organizacja gastronomii i hotelarstwa Nasza reklama poni ej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

11 158 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Pañstwowa Medyczna Wy sza Szko³a Zawodowa w Opolu Opole, ul. Katowicka 68, tel.: (0-77) w. 328, 334 kierunki: pielêgniarstwo, po³o nictwo. Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Nysie Nysa, ul. Grodzka 19 tel.: (0-77) , specjalnoœci: informatyka stosowana, zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami, finanse i zarz¹dzanie organizacjami, architektura œrodowiska, renowacja zabytków rzemios³a artystycznego i detalu architektonicznego, ratownictwo medyczne, pielêgniarstwo. kierunki: zdrowie publiczne; filologia ze specjalnoœciami: "filologia", "filologia germañska", "filologia czeska", "filologia angielska". Politechnika Opolska Opole, ul. Miko³ajczyka 5 tel. (0-77) Kierunki: Automatyka i robotyka (in.), Budownictwo (mgr + in.), Edukacja techniczno-informatyczna (mgr+in.), Elektronika i telekomunikacja (in.), Elektrotechnika (mgr + in.), Europeistyka (lic.), Fizjoterapia (lic.), Informatyka (mgr + in.), In ynieria œrodowiska (mgr+in.), Mechanika i budowa maszyn (mgr + in.), Technika rolnicza i leœna (in.), Turystyka i rekreacja (lic.), Wychowanie fizyczne (mgr + lic.), Zarz¹dzanie i marketing (mgr + in.), Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji (in.) Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11, tel. (77) , (77) Kierunki: Studia dzienne: Administracja (Z), Biologia (M,Mu), Chemia (M), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (M), Ekonomia (M,Mu), Filologia polska (M), Filologia (M), Filozofia (M), Fizyka (M,Mu), Historia (M), Informatyka (Z), In ynieria œrodowiska (M,Mu), Kulturoznawstwo (M), Matematyka (M,Mu), Nauki o rodzinie (M), Ochrona œrodowiska (M), Pedagogika (M), Politologia (M), Prawo (M), Psychologia (M), Socjologia (M), Teologia (M), Edukacja techniczno - informatyczna (Z), Zarz¹dzanie i marketing (Z), Studia zaoczne: Administracja (Z), Biologia (M,Mu) Ekonomia (dwustopniowa), Filologia polska (M,Mu), Filologia (M), Historia (M), Informatyka (Z), In ynieria œrodowiska (dwustopniowa), Kulturoznawstwo (M), Matematyka (M,Mu), Nauki o rodzinie (M), Ochrona œrodowiska (M), Pedagogika (M), Politologia (dwustopniowa), Prawo (M), Socjologia (dwustopniowa), Teologia (M), Edukacja techniczno - informatyczna (Z), Zarz¹dzanie i marketing (Z), Studia wieczorowe:filologia(m),psychologia M Wy sza Szko³a Humanistyczno- Ekonomiczna Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 tel.(0-77) kierunek: pedagogika (Z) w specjalnoœciach: pedagogika resocjalizacyjna, zarz¹dzanie i ekonomika oœwiaty specjalnoœæ: ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêb. (Z), finanse i rachunkowoœæ (Z)

12 (dla pocz¹tkuj¹cych) (dla zaawansowanych) p Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Wojewódzki Oœrodek Metodyczny - Opole i Administracji Opole, ul. Dubois 36 Opole, ul. ul. Niedzia³kowskiego 18, tel. (0-77) , fax: tel. (0-77) , tel./fax kierunek: zarz¹dzanie i marketing (M), pedagogika (Z), politologia (Z), socjologia (Z), informatyka i ekonometria (Z) SZKO Y POLICEALNE STUDIA Opole PODYPLOMOWE Zespó³ Szkó³ Prywatnych Wojewódzki Oœrodek Doskonalenia PROGRESS Informatycznego i Politechnicznego - ul. Rejtana 7 Opole Biuro Informacyjno-Rekrutacyjne Opole, ul. G³ogowska 27 ul. Krakowska 53, lok. 5 tel./fax (77) , , tel. (077) , fax Wiêcej o naszych szko³ach w reklamie poni ej WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Zespó³ Szkó³ Prywatnych Opole, ul. T. Rejtana 7 DWULETNIE SZKO Y POLICEALNE z uprawnieniami szkó³ publicznych Ÿ Studium Administracyjno-Prawne: - administracja - biurowoœæ Ÿ Studium Turystyczno-Hotelarskie: - hotelarstwo - obs³uga turystyczna Ÿ Studium Ekonomiczne: - ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw - finanse i rachunkowoœæ oraz Ÿ Studium Jêzyków Obcych : - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski ROCZNE SZKO Y POLICEALNE Ÿ Studium Jêzyków Obcych : - angielski - niemiecki Ÿ Studium Detektywistyczne i Ochrony Mienia Ÿ Studium Dziennikarskie i Public Relations Ÿ Studium Kulturalno-Artystyczne: - mened erów kultury - fotografii artystycznej - konserwacji antyków Ÿ Studium Sekretarek i Asystentów Dyrektorów Ÿ Studium Marketingu i Reklamy Ÿ Studium Podatkowe i Doradców Podatkowych NOWOŒÆ: Matura wg starego trybu dla osób ze œrednim wykszta³ceniem Biuro Informacyjno-Rekrutacyjne PROGRESS tel.: (077) Opole, ul. Krakowska 53, lok. 5, fax: (077)

13 160 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smo³ki Opole, ul. Piastowska 18/20 tel w. 345, fax Medyczne Studium Zawodowe ul. Katowicka 68 tel. (77) Policealne Studium Informatyczne przy Zespole Szkó³ Elektrycznych ul. Koœciuszki tel. (077) Prywatna ul. Katowicka 39 p.21 (077) w.416 Policealne Szko³y Towarzystwa Edukacji Bankowej Policealna Szko³a Bankowoœci i Finansów Szko³a Informatyki i Internetu Niepubliczne Studium Finansów Roczna Policealna Szko³a Informatyki i Internetu Szko³a Europejska Eurocollege Policealne Studium Humanistyczne Niepubliczna Szko³a Reklamy Szko³a Jêzyków Ars Lingua ul. Osmañczyka 22 tel. (077) Policealne Studium Administracyjno Politologiczne WSERO Policealne Studium Administracyjno Politologiczne dla Doros³ych WSERO ul. Arki Bo ka 1 tel. (077) Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Turystyczno - Hotelarskie Policealne Studium Zawodowe Pracowników S³u b Spo³ecznych dla Doros³ych Policealne Studium Zawodowe BHP dla Doros³ych ul. Niedzia³kowskiego 18 tel. (077) Policealne Studium Kosmetyczne -Szko³a Prywatna ul. Ozimska 16 tel. (077) Policealne studium Public Relations i Doradztwa Personalnego ul. Strzelców Bytomskich Policealne Studium Kosmetyki Policealna Szko³a Kosmetyki i Masa u ul. Luboszycka 11 tel. (077) Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony Policealna Szko³a Edukacji Europejskiej ul. Dubois 28, tel. (077) Policealna Szko³a Pracowników Ochrony ul. Powstañców Œl. 19 Dwuletnie Centrum Edukacji Policealnej Roczne Centrum Edukacji Policealnej ul. Reymonta 43 tel. (077) Studium Dyrygentury Chóralnej ul. Kominka 1a tel. (077) Studium Jêzykowo- Komputerowe ul. Hallera 9 Szko³a Asystentów Dyrektorów Firm Niemiecko Polskich SAD ul. Powstañców Œl. 26 tel. (077) TOP EDUCATION Dwuletnie Studium Policealne Biznesu, Administracji i Jêzyków Obcych Roczne Studium Policealne Biznesu, Administracji i Jêzyków Obcych ul. Piastowska 17 tel. (077) wew.25 Wroc³awska Szko³a Mened erów sp. z o.o. Dwuletnie Policealne Studium ul. Szpitalna 17 tel. (077) Zespó³ Szkó³ Stowarzyszenia Oœwiatowców Polskich Opolska Szko³a Zarz¹dzania i Administracji Szko³y Policealne

14 161 ul. O.J. Czaplaka 1 B, tel/fax (077) , kierunki: -technik administracji -technik ekonomista - technik rachunkowoœci -technik informatyk -technik architekt -technik BHP - technik obs³ugi turystycznej -pracownik socjalny -asystent osoby niepe³nosprawnej - opiekunka œrodowiskowa -opiekun w domu pomocy spo³ecznej Centrum Nauki i Biznesu ak Policealne Studium Zawodowe ul. Ozimska 25 tel: województwo opolskie POWIAT BRZESKI Prywatna Szko³a Policealna Brzeg, ul.1 Maja 7 tel./fax (077) kierunki: technik farmaceutyczny, technik grafik komputerowy, technik administracji sieci Grodków, ul. Powstañców Œl. 24 POWIAT G UBCZYCKI Medyczne Studium Zawodowe Branice, ul. Szpitalna 18 tel. (077) Policealne Studium Pracowników Socjalnych Bliszczyce POWIAT KÊDZIE YN-KO LE Niepubliczna Policealna Szko³a Ekonomiczna dla Doros³ych Policealna Szko³a Informatyczna Kêdzierzyn - KoŸle, ul. S³awiêcicka 79 tel. (0-77) Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych WZDZ w Opolu Kêdzierzyn-KoŸle, ul. Mieszka 14 tel Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Kêdzierzyn-KoŸle, ul. B. Westerplatte 1 tel POWIAT KLUCZBORSKI Polcealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Kluczbork, ul. Byczyñska 7 tel Policealna Szko³a Ekonomiczna Kluczbork, ul. Marii Sk³odowskiej Curie13 tel POWIAT NYSKI Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 tel Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych PROMOCJA w Nysie Nysa, ul. Poznañska 1 tel Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Cech Rzemios³ Ró nych Nysa, ul. A.Krajowej 26 tel Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Paczków, ul. Sienkiewicza 22 tel Prywatne Policealne Studium Zawodowe G³ucho³azy, ul. S³owackiego 1 tel WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

15 211 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Œwiêtokrzyska im. Jana Kochanowskiego Kielce, ul. eromskiego 5,tel. (041) Kierunki: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, biologia, chemia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, filologia, filologia polska, fizjoterapia, fizyka, geografia, historia, matematyka, pedagogika, pielêgniarstwo, politologia, zarz¹dzanie i marketing. Politechnika Œwiêtokrzyska Kielce, al. Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego 7 tel. (041) Kierunki: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, in ynieria œrodowiska, mechanika i budowa maszyn, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, zarz¹dzanie i marketing. Œwiêtokrzyski Instytut Teologiczny przy Wydziale Teologii Katolickiego UL Kielce, al. Jana Paw³a II tel. (041) Œwiêtokrzyska Szko³a Wy sza Kielce, ul. Zagnañska 84A, kierunek: pedagogika (Z) w specjalnoœci resocjalizacja; fizjoterapia (Z), Wszechnica Œwiêtokrzyska Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel.(0-41) Wydzia³ Humanistyczno-Pedagogiczny tel.(0-41) Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Turystyki fax: (041) Typ studiów: licencjackie dzienne i zaoczne Kierunki studiów: Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna ze zintegrowan¹ edukacj¹ wczesnoszkoln¹ i przedszkoln¹; pedagogika opiekuñcza i pracy socjalnej z doradztwem zawodowym; pedagogika zawodowa z zarz¹dzaniem w oœwiacie; pedagogika z informacj¹ naukow¹ i bibliotekoznawstwem; pedagogika rodziny z socjoterapi¹; pedagogika opiekuñcza z arteterapi¹; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedi¹ szkoln¹; pedagogika z ekologi¹; pedagogika resocjalizacyjna i s¹dowa; pedagogika z turystyk¹. Filologia - filologia angielska; filologia angielska o profilu nauczycielskim. Wychowanie fizyczne Turystyka i rekreacja Fizjoterapia wiêcej o naszej szkole w reklamie na stronach kolorowych, przed stron¹ tytu³ow¹ Wy sza Szko³a Administracji Publicznej Kielce, ul. Staffa 7 tel. (0-41) , tel./fax kierunki: administracja publiczna (specjalizacje: - administracja europejska, - finanse publiczne, - informatyka w pracy administracji, - administracja i sprawy obywatelskie); integracja europejska (specjalizacje: - europejskie zarz¹dzanie administracj¹, - zarz¹dzanie projektami procesie integracji europejskiej). Studia licencjackie, dzienne i zaoczne WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE

16 212 WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE Wy sza Szko³a Biznesu i Przedsiêbiorczoœci Ostrowiec Œwiêtokrzyski, Akademicka 12 tel./fax /041/ , studia licencjackie (dzienne i zaoczne) kierunki: ekonomia (specjalnoœci: mened erska, integracja europejska, informatyka w biznesie, prawo w gospodarce, ekonomika i turystyka handlu); pedagogika (specjalnoœci: opiekuñcza i praca socjalna; opiekuñcza z nauczaniem jêzyka angielskiego, resocjalizacyjna i profilaktyka uzale nieñ, spo³eczna i pomoc psychologicznopedagogiczna, pedagogika mediacji spo³ecznej); politologia - specjalnoœci: administracja publiczna, integracja europejska, lokalna polityka bezpieczeñstwa, polityka informacyjna i dziennikarstwo prasowe; fizjoterapia (dzienny i wieczorowy), geodezja i kartografia; pielêgniarstwo; wychowanie fizyczne. Na kierunku Ekonomia WSBiP prowadzi w³asne UZUPE NIAJ CE STUDIA MAGISTERSKIE, Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych - specjalnoœæ: anglistyka, germanistyka wiêcej o naszej szkole w reklamie na stronach kolorowych, przed stron¹ tytu³ow¹ Wy sza Szko³a Ekonomii i Administracji Kielce, ul. Karczówkowska 41 (41) informacja , kierunki: ekonomia (M), politologia (Z), informatyka (Z), finanse i bankowoœæ (Z), europeistyka (Z) Wy sza Szko³a Handlowa im. Boles³awa Markowskiego Kielce, ul. Peryferyjna 15 tel. (0-41) , fax: (0-41) WYDZIA EKONOMII I ADMINISTRACJI kierunek: EKONOMIA studia magisterskie (dzienne 4,5 roku), studia in ynierskie (3,5 roku), specjalnoœci: ekonomika handlu i us³ug, finanse, studia uzupe³niaj¹ce magisterskie (dzienne i zaoczne 1,5 roku, 2 lata) studia licencjackie (dzienne i zaoczne) specjalnoœci: finanse, ekonomika handlu i us³ug, socjologia zachowañ rynkowych, europejska wspó³praca gospodarczo-finansowa, ekonomika us³ug pocztowych studia in ynierskie (3,5 roku) - biznes elektroniczny kierunek ADMINISTRACJA Studia licencjackie (dzienne i zaoczne) specjalnoœci: administracja samorz¹dowa, administracja systemami bezpieczeñstwa (dziennne), bezpieczeñstwo publiczne i ochrona (zaoczne), administracja w integracji europejskiej, ochrona granic pañstwa (zaoczne) WYDZIA ZARZ DZANIA I INFORMATYKI STOSOWANEJ kierunek: ZARZ DZANIE I MARKETING studia licencjackie i in ynierskie (dzienne i zaoczne) specjalnoœci: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, handel zagraniczny i obs³uga celna, turystyka i hotelarstwo, informatyka w zarz¹dzaniu (in ynierskie), transport i logistyka (in ynierskie), diagnostyka i jakoœæ (in ynierskie) kierunek: WZORNICTWO studia licencjackie (dzienne) specjalnoœæ: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej wiêcej o naszej szkole w reklamie na wewnêtrznych stronach ok³adki informatora Wy sza Szko³a Humanistyczno- Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense Sandomierz, ul. Krakowska 26 tel , fax Kierunki: administracja, biologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, matematyka z informatyk¹, ogrodnictwo, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo, zarz¹dzanie i marketing Nasza reklama obok

17 p Wy sza Szko³a Technik Komputerowych komunikacja spo³eczna (Z), nauki o rodzinie i Telekomunikacji (Z), ochrona œrodowiska (Z), politologia (Z) Kielce, ul. Œwiêtokrzyska 15 p. 245 Wydzia³ Zamiejscowy w Skar ysku tel. (0-41) Kamiennej - kierunek: ekonomia (Z) specjalnoœci: telekomunikacja, systemy Wydzia³ Zamiejscowy w Jêdrzejowie - teleinformatyczne kierunek: ekonomia (Z) Wy sza Szko³a Telekomunikacji Wy sza Szko³a Umiejêtnoœci Zawodowych i Informatyki Piñczów, ul. 1 Maja 10, Kielce, ul. Helenówek 2 tel./fax (0-41) tel. (0-41) , kierunek: pielêgniarstwo (Z) kierunek: elektronika i telekomunikacja (Z) w specjalnoœci teleinformatyka, budownictwo Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Gospodark¹ (Z) w specjalnoœci eksploatacja i utrzymanie Regionaln¹ i Turystyk¹ obiektów budowlanych Kielce, ul. Piwnika Ponurego 49 tel./fax (041) , tel Wy sza Szko³a Umiejêtnoœci Kielce, ul. Weso³a 52, Olszewskiego 6 studia licencjackie 3-letnie, dzienne i tel. (0-41) , fax zaoczne na kierunku - ekonomia o Kierunki: ekonomia (M), finanse i bankowoœæ specjalnoœci: hotelarstwo, obs³uga ruchu (Z), filologia (Z), informatyka (Z), socjologia (Z), turystyka i rekreacja (Z), gospodarka przestrzenna (Z), architektura i urbanistyka (Z), zdrowie publiczne (Z), dziennikarstwo i Sandomierz ul. Krakowska 26 tel fax Wydzia³ Humanistyczny Wydzia³ Prawa i Ekonomii filologia polska (Akredytacja PKA) administracja - komunikacja jêzykowa - administracja w zakresie integracji z Uni¹ Europejsk¹ - logopedia - administracja gospodarcza - edytorstwo komputerowe - administracja publiczna historia (Akredytacja PKA) zarz¹dzanie i marketing - bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - obrót towarowy z zagranic¹ - dokumentacja archiwalna - symulacja i zarz¹dzanie jakoœci¹ i organizacja archiwów samorz¹dowych Wydzia³ Przyrodniczo-Matematyczny edytorstwo komputerowe biologia (Akredytacja PKA) pedagogika specjalna - przyrodoznawstwo - oligofrenopedagogika - biologia œrodowiska - resocjalizacja matematyka z informatyk¹ kulturoznawstwo ogrodnictwo (Akredytacja PKA) - krytyka, animacja i promocja sztuki - agrobiznes - dziedzictwo kulturowe regionu - agroturystyka i przewodnictwo turystyczne - produkcja ogrodnicza edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pielêgniarstwo (w trakcie ubiegania siê o zgodê MENiS) WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski

REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski Bêdzin Bielsko-Bia³a REGION KATOWICKI I LO im. Miko³aja Kopernika Bêdzin ul. Kopernika 2, tel. 761 59 20 Klasy: specjalizacje wstêpne w pierwszej klasie w przedmiotach: historia, biologia, geografia; Od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM BIAŁYSTOK 2009 Maturzysto - czas na decyzję!

Bardziej szczegółowo

www.domatury.pl PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe

www.domatury.pl PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe www.domatury.pl egzemplarz bezp atny PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe l Karta zwrotna uczelni l Ksià ki i podr czniki NA

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 Szko³a WILIAMS posiada uprawnienia szko³y publicznej Wystawiamy zaœwiadczenia: ZUS, KRUS, MOPS i inne. Liceum Ogólnokszta³c¹ce Szko³y Policealne Studia I i II stopnia Studia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013 O SZCZECINKU zczecinek to pe³ne dyskretnego uroku miasto, Sw którym ju ponad siedem stuleci burzliwej historii splata siê z nios¹c¹ nowe wyzwania wspó³czes-noœci¹.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Informator na rok szkolny 2014/2015

Informator na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 1 Nak³ad: 700 szt. Druk: Zak³ady Graficzne Drukarz Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5 tel. 14 621-22-46, tel./fax

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica

Bardziej szczegółowo

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008)

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Zbigniew D³ugosz Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2009 1 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce INFORMATOR 2012/2013 SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce 2013 wydanie 3 2 Wstęp Po raz trzeci, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 1 SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16-30 KWIETNIA 2007/134 (8) W turystyce zaczyna brakowaç ràk do pracy Rodzimy przemys turystyczny coraz wyraêniej odczuwa brak pracowników.

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES

RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES Dlaczego Rodzic? Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą

Bardziej szczegółowo

Jakość Kapitału Społecznego

Jakość Kapitału Społecznego Jakość Kapitału Społecznego Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych Projekt realizowany w ramach Priorytetu Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo