INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE"

Transkrypt

1 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE ART - PRO ódÿ, kwiecieñ 2005 r.

2 2 i OFERTA 2005! FESTO DIDACTIC ul. Mszczonowska 7, Janki k/warszawy, RASZYN tel , fax

3 Szczecin LUBUSKIE Zielona Góra Poznañ DOLNOŒL SKIE Wroc³aw Gdañsk POMORSKIE Opole Bydgoszcz WARMIÑSKO- MAZURSKIE PODLASKIE KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE ódÿ Olsztyn Koszalin ZACHODNIO- POMORSKIE MAZOWIECKIE Warszawa Kielce OPOLSKIE Katowice Kraków PODKARPACKIE ŒL SKIE MA OPOLSKIE Rzeszów Bia³ystok ÓDZKIE LUBELSKIE Lublin ŒWIÊTOKRZYSKIE 3 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Wykaz placówek w województwach: DOLNOŒL SKIE...4 KUJAWSKO-POMORSKIE...30 LUBELSKIE...44 PODLASKIE LUBUSKIE...54 POMORSKIE ÓDZKIE...59 ŒL SKIE MA OPOLSKIE...93 ŒWIÊTOKRZYSKIE MAZOWIECKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE OPOLSKIE WIELKOPOLSKIE PODKARPACKIE ZACHODNIOPOMORSKIE INFORMATOR POWINIEN BYÆ DOSTÊPNY WE WSZYSTKICH SZKO ACH ŒREDNICH W KRAJU. W szko³ach prosimy pytaæ w sekretariatach, u pedagogów szkolnych lub w bibliotekach szkolnych. ISBN x Opracowa³ zespó³ redakcyjny: Bo ena Grodzka, Krystyna Grudziecka, Janina Grzegorczyk, Monika Kunkel, El bieta uczyñska, Barbara Majewska, Teresa Niciak Wydawca: ART - PRO Firma Wielobran owa, ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax (0-42) , , , , Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ ofert. Wszelkie prawa zastrze one.

4 18 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Marketingu i Reklamy "Cds - 6" specjalista ds. marketingu i reklamy. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Logistyki "Cds - 6" logistyk-spedytor. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aranzacji Wnetrz projektant aran acji wnêtrz - wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aran acji Kwiatowej i Ogrodowej "Cds - 6" zawód: projektant aran acji kwiatowej i ogrodowej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Psychologiczno- Socjologiczne "Cds - 6" psycholog komunikacji spo³ecznej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Prywatne Policealne Studium Administracyjno-Prawne "Compendium" ul. Zaporoska 71 tel. (071) , kszta³ci w zakresie: podstaw prawa, gospodarki rynkowej, finansów, marketingu oraz obs³ugi urz¹dzeñ biurowych. Prywatne Policealne Studium Klimatyzacji Compendium Kszta³ci w zakresie monta u, eksploatacji i naprawy urz¹dzeñ klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie zaocznym Policealne Studium Informatyczne "Copernicus" Policealne Studium Ekonomiczne "Copernicus" ul. Inowroc³awska 56, tel. (071) Policealne Studium Diagnostyki Samochodowej "Diagnos" ul. ul. Borowska 105 tel. (0 71) w. 29, Policealne Studium Reklamy "Creo" ul. Trzebnicka 42, tel. (0 71) Edukacja ul. Krakowska tel. (071) Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Prawa i Administracji Policealne Studium Informatyki Policealne Studium Turystyczne Roczne Studium Mened ersko- Administracyjne Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomik" ul. Worcella 3 Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomicus" ul. Dawida 9/11, tel. (071) , Policealne Studium Ekonomiczno - Administracyjne ul. Krucza 49 tel Policealne Studium Hodowli Koni Equus ul. Stab³owicka 147, tel Policealne Studium Sportu i Rekreacji "FIT" ul. Wejherowska 28 tel Zespó³ Szkó³ Gastronomii i Hotelarstwa HO-GA Policealne Studium Cateringu, Dietetyczne, Hotelarstwa, Turystyki ul. Jednoœci Narodowej 46 (0 71) Policealne Studium Geodezji i Katastru "GEOTEST" ul. Dawida 5/7 tel Policealne Studium Hotelarsko- Gastronomiczne ul. Kamienna 86 tel Policealne Studium Zawodowe Informatyki dla Doros³ych przy Polskim Towarzystwie Informatycznym ul. Brücknera 10 tel

5 p letnie zaoczne zawód: technik drogownictwa adres : Wroc³aw, ul Têczowa 60 tel. (71) do 15-tej i , lat dzia³alnoœci! Policealne Studium Budowy Dróg Policealne Studium Ekonomiczne Interstudium i Mostów ul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) ul. Têczowa 60 tel. (0 71) do godz , 345- Policealne Studium Farmaceutyczne 30-26, ul. Skwierzyñska 1/7 zawód: technik drogownictwa tel. (0-71) , Nasza reklama powy ej Policealne Studium Informatyczne Policealne Studium Obs³ugi Turystycznej kierunek kszta³cenia: technik Policealne Studium Us³ug Kosmetycznych farmaceutyczny ul. Podwale 64 tel system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy nasza reklama w województwie podlaskim Policealne Studium Techniki Hotelarstwa "Internauka" Prywatne Medyczne Studium Policealne Studium Informatyki Techniki Dentystycznej KM Dental "Internauka" ul. Ojców Oblatów 1, tel./fax: (071) Policealne Studium Sekretarek i Asystentów Managera "Internauka" Policealne Studium Farmacji technik dentystyczny. System kszta³cenia: "Internauka" stacjonarny ul. Stab³owicka 95 tel WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE

6 20 Policealne Studium Wiza u i Makija u Policealne Studium Organizacji Turystyki "Mur" ul. Trzebnicka w. 41 Policealne Studium Projektowania i Stylizacji Ubioru Mur Policealne Studium Administracyjnoul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) Biurowe "Oœwiata" ul. Ruska 46b Studium Prawa i Administracji "Norma" tel./fax (071) , tel Ekonomiczne Studium "Norma" Studium Prawa i Administracji "Norma" System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny ul. Sk³adowa 2/4, tel. (0 71) Okres nauki: 2 lata Zawód: - technik administracji, - technik prac Policealne Studium Bezpieczeñstwa i biurowych Higieny Pracy "Novum" Specjalnoœæ: - specjalista d/s marketingu i Policealne Studium Prawno- biznesu, - administracja celna, skarbowa i Administracyjne "Novum" samorz¹dowa, - agent d/s ubezpieczeñ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne spo³ecznych "Novum" Policealne Studium Ekonomiczne ul. Prosta 16, tel. (071) "Oœwiata" System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny Policealna Szko³a Detektywów Okres nauki: 2 lata i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Zawód: technik ekonomista Specjalnoœæ: - finanse i rachunkowoœæ ul. Stawowa 24, tel. (071) rachunkowoœæ i analiza ekonomiczna Policealne Studium Obs³ugi Turystycznej "Oœwiata" specjalnoœci: technik ochrony fizycznej osób i System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny mienia, detektyw, cz³onek s³u b porz¹dkowych, Okres nauki: 2 lata kierownik ds. bezpieczeñstwa imprezy masowej, Zawód: technik obs³ugi turystycznej nauka w systemie zaocznym i w systemie Policealne Studium Bezpieczeñstwa stacjonarnym. i Higieny Pracy "Oœwiata" wiêcej o naszej szkole w reklamie na ok³adce technik bezpieczeñstwa i higieny pracy. Nauka informatora trwa 1 rok (w systemie zaocznym) Policealna Szko³a Pracowników S³u b Policealne Studium Hotelarstwa Socjalnych O'CHIKARA "Oœwiata" Zawód: pracownik socjalny System kszta³cenia: stacjonarny i zaoczny System kszta³cenia: zaoczny Okres nauki: 2 lata Okres nauki: dwa lata Zawód: technik hotelarstwa Regionalny Oœrodek Edukacji Prywatne Policealne Studium ul. Poniatowskiego 9, tel. (0 71) Fotograficzne "PHO-BOS" Studium Administracji ul. Drobnera 5, Studium Architektury tel./fax: (071) , Studium Hotelarstwa Studium Informatyki Studium Ochrony Œrodowiska Nauka trwa 2 lata (4 semestry) w zawodzie Studium Reklamy fototechnik. Studium S³u b Ochrony i Detektywistyki Studium Turystyki Mened erskie Studium Policealne "Point" ul. Energetyczna 14 tel. (071)

7 28 P Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu Wydzia³ Zdrowia Publicznego - Filia w Œwidnicy ul.traugutta 5, tel./fax w roku akademickim 2005/2006 prowadzi rekrutacjê na studia licencjackie na kierunku: - Pielêgniarstwo Termin sk³adania dokumentów , tegoroczni maturzyœci do Policealna Szko³a Medyczna w roku szkolnym 2005/2006 prowadzi kszta³cenie na policealnych kierunkach: - Terapia Zajêciowa - 2 lata - Opiekunka Œrodowiskowa - 1 rok - Asystent Osoby Niepe³nosprawnej - 1 rok Termin sk³adania dokumentów Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Stronie Œl¹skie ul. Koœciuszki 20 tel. (074) technik obs³ugi turystycznej, technik hotelarstwa Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Informatyczne Strzegom, ul. Krótka 6 Zespó³ Szkó³ w Strzegomiu Strzegom, ul. Krótka Policealne Studium Zawodowe "BIOS" Strzelin, ul. Sienkiewicza Zespó³ Szkó³ Zawodowych Szczytna ul. Wolnoœci 80 tel. (074) technik prac biurowych Policealna Szko³a Medyczna Œwidnica, Traugutta 5 tel./fax kierunki: - Terapia Zajêciowa - 2 lata - Opiekunka Œrodowiskowa - 1 rok - Asystent Osoby Niepe³nosprawnej - 1 rok Nasza reklama powy ej Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Œwidnica, ul. ks. Agnieszki 2 tel Policealne Studium Administracji Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym i wieczorowym Policealne Studium Reklamy Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym i wieczorowym Policealne Studium Ekonomiczne

8 29 Dzienne i Zaoczne Nauka trwa 2 lata Policealne Studium Rachunkowoœci Zaoczne i Wieczorowe Nauka trwa 2 lata Policealne Studium Zawodowe-zaoczne Zespó³ Szkó³ Budowlano - Elektrycznych Œwidnica, ul. Wa³brzyska Szko³a Policealna 1 -roczna Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Hotelarsko - Turystycznych Œwidnica, ul. Równa Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Mechanicznych im. Kopernika Œwidnica, ul. Sikorskiego Szko³a Policealna Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony Policealna Szko³a Edukacji Europejskiej Œwidnica, ul. Wa³brzyska Policealna Szko³a Turystyki Studium Finansów Szko³a Europejska "EuroCollege" Œwidnica, ul. Westerplatte Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Prosiñskiego Œwiebodzice, ul. Pi³sudskiego Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa Œwiebodzice, Mokrzeszów Policealne Studium Agrobiznesu Policealne Studium Zawodowe Policealne Studium Ekonomiczne "MUR" Twardogóra, ul. Wroc³awska 6, pow. oleœnicki tel Diecezjalne Kolegium Teologiczne Diecezji Legnickiej w Wa³brzychu ul. Garbarska 4 Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wa³brzych, ul. Niepodleg³oœci 88 tel Zespó³ Szkó³ Nr 5 im. M. Tytusa Hubera Wa³brzych, ul. Ogrodowa 2a Szko³a Policealna Zaoczna Zespó³ Szkó³ Nr 6 Wa³brzych, ul. K³odzka Szko³a Policealna Zespó³ Szkó³ Nr 8 Wa³brzych, al. Wyzwolenia Szko³a Policealna Szko³a Policealna Szko³a Policealna Zaoczna Policealna Szko³a S³u b Ochrony "ELEKTRA" Wa³brzych, ul. Grodzka 71 tel Policealne Studium Pracowników Ochrony Miêdzynarodowej federacji Modern Ju Jitsu Wa³brzych, ul. Przywodna 1 Zespó³ Szkó³ w Wo³owie im. Koœciuszki Wo³ów, ul. Koœciuszki Policealne Studium Informatyczne Zaoczne Wo³ów, ul. Koœciuszki Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 Z¹bkowice Œl¹skie, ul. Wroc³awska 17 tel Policealne Studium Administracji dla Doros³ych Policealne Studium Informatyczne dla Doros³ych Policealne Studium Rachunkowoœci Policealne Studium BHP Zgorzelec, ul. Powst. Œl¹skich

9 30 Szko³a S³u b Ochrony "KOBRA" Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10A tel Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych Zgorzelec, ul. Powstañców Œl¹skich 1 Szko³a Policealna tel Policealne Studium Administracji Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10 Policealne Studium BHP DZDZ Z³otoryja, ul. Wojska Polskiego 50 tel Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Sucharskiego Z³otoryja, ul. Wojska Polskiego 50 Szko³a Policealna Powiatowy Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II migród, ul. Willowa KUJAWSKO-POMORSKIE nauczanie historii i spo³eczeñstwa (M), SZKO Y WY SZE kszta³cenie zintegrowane i nauczanie muzyki (M), kszta³cenie zintegrowane i terapia dziecka studia magisterskie, (M), kszta³cenie zintegrowane (Muz), logopedia in ynierskie, licencjackie (M), opieka i wychowanie z profilaktyk¹ spo³eczn¹ (M), pedagogika pracy i andragogika Akademia Bydgoska (Muz), pedagogika spo³eczna (Muz), praca im. Kazimierza Wielkiego socjalna (M), resocjalizacja (Muz), Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 resocjalizacja (M), Psychologia (M), Biologia tel. (052) (Muz, Z), Edukacja techniczno-informatyczna Kierunki: Administracja (lic.), Filologia o (Muz, Z), Fizyka (Z), Geografia (M), specjalnoœci: angielska (lic., Muz), germañska Informatyka (in - 3,5 letnie), Matematyka (M, Muz), lingwistyka stosowana j. angielski z j. (Muz, M, Z), Wychowanie fizyczne (Z) niemieckim (M), lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim (M), lingwistyka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim (M), Oœrodek Studiów Wy szych w Bydgoszczy rosyjska (M), Filologia polska (M), Historia Bydgoszcz, œw. Trójcy 37, tel. (052) (M), Politologia (M), Edukacja artystyczna w system zaoczny zakresie sztuki muzycznej (M, lic.), Pedagogika (Muz, M), Pedagogika o specjalnoœciach: Akademia Medyczna w Bydgoszczy doradztwo zawodowe i przedsiêbiorczoœæ (M), im. Ludwika Rydygiera edukacja dla bezpieczeñstwa (Muz), edukacja Bydgoszcz, ul. Jagielloñska obronna (M), edukacja przedszkolna i nauczanie tel , , muzyki (M), edukacja przedszkolna i terapia dziecka (M), kszta³cenie zintegrowane i

10 31 KIERUNKI Lekarski Biotechnologia Farmacja Analityka medyczna - specjalnoœæ biomedycyna laboratoryjna - specjalnoœæ biomedycyna informatyczna Fizjoterapia Pielêgniarstwo Zdrowie publiczne - specjalnoœæ dietetyka - specjalnoœæ organizacja i zarz¹dzanie w ochronie zdrowia - specjalnoœæ ratownictwo medyczne - specjalnoœæ kosmetologia Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego Bydgoszcz, ul. S³owackiego 7 tel. (052) , fax (052) Wydzia³y: -Wydzia³ Kompozycji i Teorii Muzyki -Wydzia³ Instrumentalny. Specjalnoœæ: Pedagogika Instrumentalna -Wydzia³ Wokalno-Aktorski -Wydzia³ Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Kujawsko-Pomorska Szko³a Wy sza w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. dr. Emila Warmiñskiego 3, u. Be³zy 2, ul. Piotrowskiego tel. (052) , tel./fax kierunek: administracja w specjalnoœci administracja publiczna; pedagogika w specjalnoœciach: resocjalizacja z profilaktyk¹ spo³eczn¹, opieka i wychowanie z profilaktyk¹ uzale nieñ, animacja spo³eczno-kulturowa, gerontologia pedagogiczna, ekonomia w specjalnoœciach: ekonomika przedsiêbiorstw, ekonomika gospodarki ywnoœciowej, ekonomika i organizacja gastronomii i hotelarstwa Nasza reklama poni ej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

11 158 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Pañstwowa Medyczna Wy sza Szko³a Zawodowa w Opolu Opole, ul. Katowicka 68, tel.: (0-77) w. 328, 334 kierunki: pielêgniarstwo, po³o nictwo. Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Nysie Nysa, ul. Grodzka 19 tel.: (0-77) , specjalnoœci: informatyka stosowana, zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami, finanse i zarz¹dzanie organizacjami, architektura œrodowiska, renowacja zabytków rzemios³a artystycznego i detalu architektonicznego, ratownictwo medyczne, pielêgniarstwo. kierunki: zdrowie publiczne; filologia ze specjalnoœciami: "filologia", "filologia germañska", "filologia czeska", "filologia angielska". Politechnika Opolska Opole, ul. Miko³ajczyka 5 tel. (0-77) Kierunki: Automatyka i robotyka (in.), Budownictwo (mgr + in.), Edukacja techniczno-informatyczna (mgr+in.), Elektronika i telekomunikacja (in.), Elektrotechnika (mgr + in.), Europeistyka (lic.), Fizjoterapia (lic.), Informatyka (mgr + in.), In ynieria œrodowiska (mgr+in.), Mechanika i budowa maszyn (mgr + in.), Technika rolnicza i leœna (in.), Turystyka i rekreacja (lic.), Wychowanie fizyczne (mgr + lic.), Zarz¹dzanie i marketing (mgr + in.), Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji (in.) Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11, tel. (77) , (77) Kierunki: Studia dzienne: Administracja (Z), Biologia (M,Mu), Chemia (M), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (M), Ekonomia (M,Mu), Filologia polska (M), Filologia (M), Filozofia (M), Fizyka (M,Mu), Historia (M), Informatyka (Z), In ynieria œrodowiska (M,Mu), Kulturoznawstwo (M), Matematyka (M,Mu), Nauki o rodzinie (M), Ochrona œrodowiska (M), Pedagogika (M), Politologia (M), Prawo (M), Psychologia (M), Socjologia (M), Teologia (M), Edukacja techniczno - informatyczna (Z), Zarz¹dzanie i marketing (Z), Studia zaoczne: Administracja (Z), Biologia (M,Mu) Ekonomia (dwustopniowa), Filologia polska (M,Mu), Filologia (M), Historia (M), Informatyka (Z), In ynieria œrodowiska (dwustopniowa), Kulturoznawstwo (M), Matematyka (M,Mu), Nauki o rodzinie (M), Ochrona œrodowiska (M), Pedagogika (M), Politologia (dwustopniowa), Prawo (M), Socjologia (dwustopniowa), Teologia (M), Edukacja techniczno - informatyczna (Z), Zarz¹dzanie i marketing (Z), Studia wieczorowe:filologia(m),psychologia M Wy sza Szko³a Humanistyczno- Ekonomiczna Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 tel.(0-77) kierunek: pedagogika (Z) w specjalnoœciach: pedagogika resocjalizacyjna, zarz¹dzanie i ekonomika oœwiaty specjalnoœæ: ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêb. (Z), finanse i rachunkowoœæ (Z)

12 (dla pocz¹tkuj¹cych) (dla zaawansowanych) p Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Wojewódzki Oœrodek Metodyczny - Opole i Administracji Opole, ul. Dubois 36 Opole, ul. ul. Niedzia³kowskiego 18, tel. (0-77) , fax: tel. (0-77) , tel./fax kierunek: zarz¹dzanie i marketing (M), pedagogika (Z), politologia (Z), socjologia (Z), informatyka i ekonometria (Z) SZKO Y POLICEALNE STUDIA Opole PODYPLOMOWE Zespó³ Szkó³ Prywatnych Wojewódzki Oœrodek Doskonalenia PROGRESS Informatycznego i Politechnicznego - ul. Rejtana 7 Opole Biuro Informacyjno-Rekrutacyjne Opole, ul. G³ogowska 27 ul. Krakowska 53, lok. 5 tel./fax (77) , , tel. (077) , fax Wiêcej o naszych szko³ach w reklamie poni ej WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Zespó³ Szkó³ Prywatnych Opole, ul. T. Rejtana 7 DWULETNIE SZKO Y POLICEALNE z uprawnieniami szkó³ publicznych Ÿ Studium Administracyjno-Prawne: - administracja - biurowoœæ Ÿ Studium Turystyczno-Hotelarskie: - hotelarstwo - obs³uga turystyczna Ÿ Studium Ekonomiczne: - ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw - finanse i rachunkowoœæ oraz Ÿ Studium Jêzyków Obcych : - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski ROCZNE SZKO Y POLICEALNE Ÿ Studium Jêzyków Obcych : - angielski - niemiecki Ÿ Studium Detektywistyczne i Ochrony Mienia Ÿ Studium Dziennikarskie i Public Relations Ÿ Studium Kulturalno-Artystyczne: - mened erów kultury - fotografii artystycznej - konserwacji antyków Ÿ Studium Sekretarek i Asystentów Dyrektorów Ÿ Studium Marketingu i Reklamy Ÿ Studium Podatkowe i Doradców Podatkowych NOWOŒÆ: Matura wg starego trybu dla osób ze œrednim wykszta³ceniem Biuro Informacyjno-Rekrutacyjne PROGRESS tel.: (077) Opole, ul. Krakowska 53, lok. 5, fax: (077)

13 160 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smo³ki Opole, ul. Piastowska 18/20 tel w. 345, fax Medyczne Studium Zawodowe ul. Katowicka 68 tel. (77) Policealne Studium Informatyczne przy Zespole Szkó³ Elektrycznych ul. Koœciuszki tel. (077) Prywatna ul. Katowicka 39 p.21 (077) w.416 Policealne Szko³y Towarzystwa Edukacji Bankowej Policealna Szko³a Bankowoœci i Finansów Szko³a Informatyki i Internetu Niepubliczne Studium Finansów Roczna Policealna Szko³a Informatyki i Internetu Szko³a Europejska Eurocollege Policealne Studium Humanistyczne Niepubliczna Szko³a Reklamy Szko³a Jêzyków Ars Lingua ul. Osmañczyka 22 tel. (077) Policealne Studium Administracyjno Politologiczne WSERO Policealne Studium Administracyjno Politologiczne dla Doros³ych WSERO ul. Arki Bo ka 1 tel. (077) Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Turystyczno - Hotelarskie Policealne Studium Zawodowe Pracowników S³u b Spo³ecznych dla Doros³ych Policealne Studium Zawodowe BHP dla Doros³ych ul. Niedzia³kowskiego 18 tel. (077) Policealne Studium Kosmetyczne -Szko³a Prywatna ul. Ozimska 16 tel. (077) Policealne studium Public Relations i Doradztwa Personalnego ul. Strzelców Bytomskich Policealne Studium Kosmetyki Policealna Szko³a Kosmetyki i Masa u ul. Luboszycka 11 tel. (077) Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony Policealna Szko³a Edukacji Europejskiej ul. Dubois 28, tel. (077) Policealna Szko³a Pracowników Ochrony ul. Powstañców Œl. 19 Dwuletnie Centrum Edukacji Policealnej Roczne Centrum Edukacji Policealnej ul. Reymonta 43 tel. (077) Studium Dyrygentury Chóralnej ul. Kominka 1a tel. (077) Studium Jêzykowo- Komputerowe ul. Hallera 9 Szko³a Asystentów Dyrektorów Firm Niemiecko Polskich SAD ul. Powstañców Œl. 26 tel. (077) TOP EDUCATION Dwuletnie Studium Policealne Biznesu, Administracji i Jêzyków Obcych Roczne Studium Policealne Biznesu, Administracji i Jêzyków Obcych ul. Piastowska 17 tel. (077) wew.25 Wroc³awska Szko³a Mened erów sp. z o.o. Dwuletnie Policealne Studium ul. Szpitalna 17 tel. (077) Zespó³ Szkó³ Stowarzyszenia Oœwiatowców Polskich Opolska Szko³a Zarz¹dzania i Administracji Szko³y Policealne

14 161 ul. O.J. Czaplaka 1 B, tel/fax (077) , kierunki: -technik administracji -technik ekonomista - technik rachunkowoœci -technik informatyk -technik architekt -technik BHP - technik obs³ugi turystycznej -pracownik socjalny -asystent osoby niepe³nosprawnej - opiekunka œrodowiskowa -opiekun w domu pomocy spo³ecznej Centrum Nauki i Biznesu ak Policealne Studium Zawodowe ul. Ozimska 25 tel: województwo opolskie POWIAT BRZESKI Prywatna Szko³a Policealna Brzeg, ul.1 Maja 7 tel./fax (077) kierunki: technik farmaceutyczny, technik grafik komputerowy, technik administracji sieci Grodków, ul. Powstañców Œl. 24 POWIAT G UBCZYCKI Medyczne Studium Zawodowe Branice, ul. Szpitalna 18 tel. (077) Policealne Studium Pracowników Socjalnych Bliszczyce POWIAT KÊDZIE YN-KO LE Niepubliczna Policealna Szko³a Ekonomiczna dla Doros³ych Policealna Szko³a Informatyczna Kêdzierzyn - KoŸle, ul. S³awiêcicka 79 tel. (0-77) Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych WZDZ w Opolu Kêdzierzyn-KoŸle, ul. Mieszka 14 tel Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Kêdzierzyn-KoŸle, ul. B. Westerplatte 1 tel POWIAT KLUCZBORSKI Polcealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Kluczbork, ul. Byczyñska 7 tel Policealna Szko³a Ekonomiczna Kluczbork, ul. Marii Sk³odowskiej Curie13 tel POWIAT NYSKI Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 tel Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych PROMOCJA w Nysie Nysa, ul. Poznañska 1 tel Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Cech Rzemios³ Ró nych Nysa, ul. A.Krajowej 26 tel Policealna Szko³a Zawodowa dla Doros³ych Paczków, ul. Sienkiewicza 22 tel Prywatne Policealne Studium Zawodowe G³ucho³azy, ul. S³owackiego 1 tel WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

15 211 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Œwiêtokrzyska im. Jana Kochanowskiego Kielce, ul. eromskiego 5,tel. (041) Kierunki: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, biologia, chemia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, filologia, filologia polska, fizjoterapia, fizyka, geografia, historia, matematyka, pedagogika, pielêgniarstwo, politologia, zarz¹dzanie i marketing. Politechnika Œwiêtokrzyska Kielce, al. Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego 7 tel. (041) Kierunki: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, in ynieria œrodowiska, mechanika i budowa maszyn, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, zarz¹dzanie i marketing. Œwiêtokrzyski Instytut Teologiczny przy Wydziale Teologii Katolickiego UL Kielce, al. Jana Paw³a II tel. (041) Œwiêtokrzyska Szko³a Wy sza Kielce, ul. Zagnañska 84A, kierunek: pedagogika (Z) w specjalnoœci resocjalizacja; fizjoterapia (Z), Wszechnica Œwiêtokrzyska Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel.(0-41) Wydzia³ Humanistyczno-Pedagogiczny tel.(0-41) Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Turystyki fax: (041) Typ studiów: licencjackie dzienne i zaoczne Kierunki studiów: Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna ze zintegrowan¹ edukacj¹ wczesnoszkoln¹ i przedszkoln¹; pedagogika opiekuñcza i pracy socjalnej z doradztwem zawodowym; pedagogika zawodowa z zarz¹dzaniem w oœwiacie; pedagogika z informacj¹ naukow¹ i bibliotekoznawstwem; pedagogika rodziny z socjoterapi¹; pedagogika opiekuñcza z arteterapi¹; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedi¹ szkoln¹; pedagogika z ekologi¹; pedagogika resocjalizacyjna i s¹dowa; pedagogika z turystyk¹. Filologia - filologia angielska; filologia angielska o profilu nauczycielskim. Wychowanie fizyczne Turystyka i rekreacja Fizjoterapia wiêcej o naszej szkole w reklamie na stronach kolorowych, przed stron¹ tytu³ow¹ Wy sza Szko³a Administracji Publicznej Kielce, ul. Staffa 7 tel. (0-41) , tel./fax kierunki: administracja publiczna (specjalizacje: - administracja europejska, - finanse publiczne, - informatyka w pracy administracji, - administracja i sprawy obywatelskie); integracja europejska (specjalizacje: - europejskie zarz¹dzanie administracj¹, - zarz¹dzanie projektami procesie integracji europejskiej). Studia licencjackie, dzienne i zaoczne WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE

16 212 WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE Wy sza Szko³a Biznesu i Przedsiêbiorczoœci Ostrowiec Œwiêtokrzyski, Akademicka 12 tel./fax /041/ , studia licencjackie (dzienne i zaoczne) kierunki: ekonomia (specjalnoœci: mened erska, integracja europejska, informatyka w biznesie, prawo w gospodarce, ekonomika i turystyka handlu); pedagogika (specjalnoœci: opiekuñcza i praca socjalna; opiekuñcza z nauczaniem jêzyka angielskiego, resocjalizacyjna i profilaktyka uzale nieñ, spo³eczna i pomoc psychologicznopedagogiczna, pedagogika mediacji spo³ecznej); politologia - specjalnoœci: administracja publiczna, integracja europejska, lokalna polityka bezpieczeñstwa, polityka informacyjna i dziennikarstwo prasowe; fizjoterapia (dzienny i wieczorowy), geodezja i kartografia; pielêgniarstwo; wychowanie fizyczne. Na kierunku Ekonomia WSBiP prowadzi w³asne UZUPE NIAJ CE STUDIA MAGISTERSKIE, Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych - specjalnoœæ: anglistyka, germanistyka wiêcej o naszej szkole w reklamie na stronach kolorowych, przed stron¹ tytu³ow¹ Wy sza Szko³a Ekonomii i Administracji Kielce, ul. Karczówkowska 41 (41) informacja , kierunki: ekonomia (M), politologia (Z), informatyka (Z), finanse i bankowoœæ (Z), europeistyka (Z) Wy sza Szko³a Handlowa im. Boles³awa Markowskiego Kielce, ul. Peryferyjna 15 tel. (0-41) , fax: (0-41) WYDZIA EKONOMII I ADMINISTRACJI kierunek: EKONOMIA studia magisterskie (dzienne 4,5 roku), studia in ynierskie (3,5 roku), specjalnoœci: ekonomika handlu i us³ug, finanse, studia uzupe³niaj¹ce magisterskie (dzienne i zaoczne 1,5 roku, 2 lata) studia licencjackie (dzienne i zaoczne) specjalnoœci: finanse, ekonomika handlu i us³ug, socjologia zachowañ rynkowych, europejska wspó³praca gospodarczo-finansowa, ekonomika us³ug pocztowych studia in ynierskie (3,5 roku) - biznes elektroniczny kierunek ADMINISTRACJA Studia licencjackie (dzienne i zaoczne) specjalnoœci: administracja samorz¹dowa, administracja systemami bezpieczeñstwa (dziennne), bezpieczeñstwo publiczne i ochrona (zaoczne), administracja w integracji europejskiej, ochrona granic pañstwa (zaoczne) WYDZIA ZARZ DZANIA I INFORMATYKI STOSOWANEJ kierunek: ZARZ DZANIE I MARKETING studia licencjackie i in ynierskie (dzienne i zaoczne) specjalnoœci: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, handel zagraniczny i obs³uga celna, turystyka i hotelarstwo, informatyka w zarz¹dzaniu (in ynierskie), transport i logistyka (in ynierskie), diagnostyka i jakoœæ (in ynierskie) kierunek: WZORNICTWO studia licencjackie (dzienne) specjalnoœæ: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej wiêcej o naszej szkole w reklamie na wewnêtrznych stronach ok³adki informatora Wy sza Szko³a Humanistyczno- Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense Sandomierz, ul. Krakowska 26 tel , fax Kierunki: administracja, biologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, matematyka z informatyk¹, ogrodnictwo, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo, zarz¹dzanie i marketing Nasza reklama obok

17 p Wy sza Szko³a Technik Komputerowych komunikacja spo³eczna (Z), nauki o rodzinie i Telekomunikacji (Z), ochrona œrodowiska (Z), politologia (Z) Kielce, ul. Œwiêtokrzyska 15 p. 245 Wydzia³ Zamiejscowy w Skar ysku tel. (0-41) Kamiennej - kierunek: ekonomia (Z) specjalnoœci: telekomunikacja, systemy Wydzia³ Zamiejscowy w Jêdrzejowie - teleinformatyczne kierunek: ekonomia (Z) Wy sza Szko³a Telekomunikacji Wy sza Szko³a Umiejêtnoœci Zawodowych i Informatyki Piñczów, ul. 1 Maja 10, Kielce, ul. Helenówek 2 tel./fax (0-41) tel. (0-41) , kierunek: pielêgniarstwo (Z) kierunek: elektronika i telekomunikacja (Z) w specjalnoœci teleinformatyka, budownictwo Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Gospodark¹ (Z) w specjalnoœci eksploatacja i utrzymanie Regionaln¹ i Turystyk¹ obiektów budowlanych Kielce, ul. Piwnika Ponurego 49 tel./fax (041) , tel Wy sza Szko³a Umiejêtnoœci Kielce, ul. Weso³a 52, Olszewskiego 6 studia licencjackie 3-letnie, dzienne i tel. (0-41) , fax zaoczne na kierunku - ekonomia o Kierunki: ekonomia (M), finanse i bankowoœæ specjalnoœci: hotelarstwo, obs³uga ruchu (Z), filologia (Z), informatyka (Z), socjologia (Z), turystyka i rekreacja (Z), gospodarka przestrzenna (Z), architektura i urbanistyka (Z), zdrowie publiczne (Z), dziennikarstwo i Sandomierz ul. Krakowska 26 tel fax Wydzia³ Humanistyczny Wydzia³ Prawa i Ekonomii filologia polska (Akredytacja PKA) administracja - komunikacja jêzykowa - administracja w zakresie integracji z Uni¹ Europejsk¹ - logopedia - administracja gospodarcza - edytorstwo komputerowe - administracja publiczna historia (Akredytacja PKA) zarz¹dzanie i marketing - bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - obrót towarowy z zagranic¹ - dokumentacja archiwalna - symulacja i zarz¹dzanie jakoœci¹ i organizacja archiwów samorz¹dowych Wydzia³ Przyrodniczo-Matematyczny edytorstwo komputerowe biologia (Akredytacja PKA) pedagogika specjalna - przyrodoznawstwo - oligofrenopedagogika - biologia œrodowiska - resocjalizacja matematyka z informatyk¹ kulturoznawstwo ogrodnictwo (Akredytacja PKA) - krytyka, animacja i promocja sztuki - agrobiznes - dziedzictwo kulturowe regionu - agroturystyka i przewodnictwo turystyczne - produkcja ogrodnicza edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pielêgniarstwo (w trakcie ubiegania siê o zgodê MENiS) WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych L.p. SZKOŁY POLICEALNE Adres Miasto Kod pocztowy Rodzaj placówki 1. Szkoła Menadżerów "abor" we Pabianicka 2 Wrocław

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE

SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5 tel: 41 349 72 27, fax 41 349 72 01 http://www.ujk.edu.pl/ Wydział Humanistyczny 25-509 Kielce ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 Szko³a WILIAMS posiada uprawnienia szko³y publicznej Wystawiamy zaœwiadczenia: ZUS, KRUS, MOPS i inne. Liceum Ogólnokszta³c¹ce Szko³y Policealne Studia I i II stopnia Studia

Bardziej szczegółowo

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie sp. pedagogika społeczno-opiekuńcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE

SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA II STOPNIA stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-369 Kielce ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 261XllI12008

Uchwała Nr 261XllI12008 Ąy '\DFMIA POMO~lSi~ N Słupsku 6-200 SŁUPSK ~... rciszewskiego 22 a.el. 0598405327 Uchwała Nr 261XllI12008 wprowadzająca ANEKS nr 1 do Uchwały nr 10/081XI1 z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Powiat M. Olsztyn UWAGA: Wszystkie dane dotyczą uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy.

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy. Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 19 października 2014 r. albo do wyczerpania uchwalonego limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W celu ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO L.p NAZWA UCZELNI KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie - Społeczno-opiekuńcza Zarządzanie

Bardziej szczegółowo