INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE"

Transkrypt

1 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE ART - PRO ódÿ, kwiecieñ 2006 r.

2 2 i OFERTA 2006 FESTO DIDACTIC ul. Mszczonowska 7, Janki k/warszawy, RASZYN tel , fax

3 P Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne W ramach CEBID dzia³a 2-letnie Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne o specjalnoœci bibliotekarskiej i archiwistycznej w Warszawie i 14 filiach zlokalizowanych w wojewódzkich bibliotekach publicznych. Szko³a realizuje nowoczesny program nauczania dostosowany do standardów Unii Europejskiej dro ny z programem studiów wy szych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne zlokalizowane jest w siedzibie Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, ul. Hankiewicza 1, Warszawa Dyrektor PSZZ: mgr Miros³awa Majewska Sekretariat PSZZ: tel. (022) , fax: (022) CEBID prowadzi 14 filii: w Bia³ymstoku, Gdañsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, odzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze.

4 4 i-097-7

5 p INFORMATOR POWINIEN BYÆ DOSTÊPNY WE WSZYSTKICH SZKO ACH ŒREDNICH W KRAJU. W szko³ach prosimy pytaæ w sekretariatach, u pedagogów szkolnych lub w bibliotekach szkolnych. ISBN Opracowa³ zespó³ redakcyjny: Jerzy Boczkowski, Bo ena Grodzka, Krystyna Grudziecka, Janina Grzegorczyk, Hanna Karliñska, Monika Kunkel, Barbara Majewska, Miros³awa Ulowska Redaktor techniczny: Katarzyna Paw³owska Wydawca: ART - PRO Firma Wielobran owa, ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax , , , , Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ ofert. Wszelkie prawa zastrze one.

6 6 Szczecin LUBUSKIE Zielona Góra Poznañ DOLNOŒL SKIE Wroc³aw Gdañsk POMORSKIE Opole Bydgoszcz WARMIÑSKO- MAZURSKIE KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE ódÿ Olsztyn Koszalin ZACHODNIO- POMORSKIE MAZOWIECKIE Warszawa PODLASKIE Bia³ystok ÓDZKIE LUBELSKIE Lublin ŒWIÊTOKRZYSKIE Kielce OPOLSKIE Katowice Kraków PODKARPACKIE ŒL SKIE MA OPOLSKIE Rzeszów SPIS TREŒCI Wykaz placówek w województwach: DOLNOŒL SKIE...7 KUJAWSKO-POMORSKIE...35 LUBELSKIE...48 PODLASKIE LUBUSKIE...57 POMORSKIE ÓDZKIE...65 ŒL SKIE MA OPOLSKIE...97 ŒWIÊTOKRZYSKIE MAZOWIECKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE OPOLSKIE WIELKOPOLSKIE PODKARPACKIE ZACHODNIOPOMORSKIE...246

7 7 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wroc³aw, ul. Komandorska 118/ tel , fax Kierunki: Studia dzienne STOSUNKI MIÊDZYNARODOWE handel zagraniczny, europeistyka, miêdzynarodowa gospodarka przestrzenna ZARZ DZANIE I MARKETING ekonomika i zarz¹dzanie w przedsiêbiorstwie, komunikacja marketingowa, marketing miêdzynarodowy, zarz¹dzanie marketingowe w Wa³brzychu, kszta³towanie wspó³czesnego mened era, logistyka, zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem, zarz¹dzanie informacj¹ marketingow¹, zarz¹dzanie kadrami, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, zarz¹dzanie prac¹ we wspó³czesnej firmie, zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI zarz¹dzanie i in ynieria produkcji ywnoœci, zarz¹dzanie i in ynieria w przemyœle chemicznym, zarz¹dzanie i in ynieria ochrony œrodowiska FINANSE I BANKOWOŒÆ bankowoœæ i ubezpieczenia, finanse przedsiêbiorstw i instytucji samorz¹dowych, finanse europejskie publiczne i przedsiêbiorstw, finanse ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, nieruchomoœci, rachunkowoœæ i auditing, rachunkowoœæ i auditing sektora publicznego, us³ugi finansowe na jednolitym rynku UE, zarz¹dzanie finansami, zarz¹dzanie ryzykiem INFORMATYKA I EKONOMETRIA analiza danych, e-biznes, ekonometria mened erska, informatyka w zarz¹dzaniu, metody i systemy wspomagania decyzji, sterowanie jakoœci¹, technologie informacyjne i komunikacyjne, us³ugi informatyczne, zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹ EKONOMIA analiza ekonomiczna, finanse i rachunkowoœæ, gospodarka i administracja publiczna (studia wy³¹cznie w Jeleniej Górze), gospodarka europejska, marketing zarz¹dzanie gospodark¹ turystyczn¹ i hotelarstwem, zarz¹dzanie jakoœci¹ i œrodowiskiem, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Studia wieczorowe FINANSE I BANKOWOŒÆ STOSUNKI MIÊDZYNARODOWE ZARZ DZANIE I MARKETING INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia zaoczne FINANSE I BANKOWOŒÆ STOSUNKI MIÊDZYNARODOWE ZARZ DZANIE I MARKETING INFORMATYKA I EKONOMETRIA EKONOMIA Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu tel Wydzia³ Lekarski Kierunek lekarski - 6 letnie studia wy sze odpowiadaj¹ce studiom magisterskim (lekarz medycyny) Wydzia³ Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia - 5 letnie studia wy sze odpowiadaj¹ce studiom magisterskim (lekarz stomatolog) Wydzia³ Farmaceutyczny Farmacja - 5 letnie studia magisterskie Analityka medyczna - 3 letnie studia WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE

8 58 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznañ, ul. Wieniawskiego 1 Wydzia³ Teologiczny Zielona Góra, ul. Bu³garska 30 tel (Gorzów Wlkp) Collegium Polonicum w S³ubicach S³ubice, ul. Koœciuszki 1 tel Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. centr , fax Dzia³ Kszta³cenia: tel , Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Architektura wnêtrz - dzienne, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Matematyka, Filologia - dzienne, Filologia polska, Filozofia, Historia, Politologia, Budownictwo, In ynieria œrodowiska, Ochrona œrodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Edukacja techniczno-informatyczna (wychowanie techniczne), Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, Pedagogika, Socjologia, Astronomia - dzienne, Fizyka - dzienne, Fizyka techniczna - dzienne, Zarz¹dzanie i marketing, Wy sza Samorz¹dowa Szko³a Zawodowa Kamieñ Ma³y 89, Witnica tel kierunek: ochrona œrodowiska (Z) w specjalnoœci kszta³towanie i ochrona œrodowiska Wy sza Szko³a Biznesu Gorzów Wlkp., ul. Myœliborska 30 tel./fax , Kierunki studiów: socjologia, zarz¹dzanie i marketing. Typy studiów: licencjackie 3-letnie; tryb dzienny i zaoczny. Wy sza Informatyczna Szko³a Zawodowa Gorzów Wielkopolski, ul. Myœliborska 34 tel , fax kierunek: informatyka, filologia Zachodnia Wy sza Szko³a Handlu i Finansów Miêdzynarodowych Plac S³owiañski 12, Zielona Góra tel /5, fax kierunek: ekonomia (Z) w specjalnoœci handel miêdzynarodowy, gospodarowanie nieruchomoœciami STUDIA PODYPLOMOWE (wybrane) Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli - Zielona Góra Zielona Góra, ul. Chopina 15a tel STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYKI dla nauczycieli Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. centr , fax Dzia³ Kszta³cenia: tel , , Podyplomowe studia edukacji artystycznej, Podyplomowe studia terapii przez sztukê, Podyplomowe studia w zakresie terapii pedagogicznej i logopedii, Podyplomowe studia terapii pedagogicznej dla logopedów Wojewódzki Oœrodek Metodyczny - Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., ul. okietka 23 tel STUDIA PODYPLOMOWE: Zarz¹dzanie Oœwiat¹. Zarz¹dzanie Oœwiat¹ (dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego) - studia jednosemestralne. Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. Edukacja Medialna i Czytelnicza. Przyrodoznawstwo - dwie specjalnoœci: "Przyroda" "Ekologia z ochron¹ œrodowiska". Pedagogika przedszkolna. Wiedza o kulturze. Informatyka. Matematyka. Pedagogika Specjalna. Socjoterapia. Wiedza o spo³eczeñstwie i edukacja europejska

9 p Medyczne Studium Zawodowe SZKO Y im. M. Sk³odowskiej-Curie POLICEALNE ul. Wazów 44 tel opiekunka dzieciêca, technik fizjoterapii, Zielona Góra technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, dietetyk, terapeuta zajêciowy, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej technik us³ug kosmetycznych, pracownik Informacyjnej i Dokumentacyjnej socjalny, asystent osoby niepe³nosprawnej Pomaturalne Studium ZawodoweZaoczne Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wojewódzka i Miejska Biblioteka i Praktycznego Publiczna im. C. K. Norwida ul. D³uga 13 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 tel , fax tel , fax Szko³y Policealne Technik: bhp, informatyk, ekonomista, Nasza reklama na stronie 3 informatora rachunkowoœci,prac biurowych, hotelarstwa, obs³ugi turystycznej, obs³ugi i naprawy Policealne Studium Techniki Dentyst. pojazdów samochodowych, dróg i mostów ul. Towarowa 14 tel kolejowych, budownictwa, rolnik, organizacji us³ug gastronomicznych, us³ug kosmetycznych, Szko³a Policealna Bankowoœci i Finansów administracji, agrobiznesu, in ynierii œrodowiska Szko³a Informatyki i Internetu i melioracji ul. Francuska 10 tel Nasza reklama poni ej. Posiadamy znak jakoœci ISO 9001:2000 Zielona Góra, ul. D³uga 13 tel fax WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

10 60 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Policealne Studium Farmaceutyczne ul. Francuska 25A tel kierunek kszta³cenia: technik farmaceutyczny system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA ul. Strzelecka 22 tel specjalnoœci: technik ochrony fizycznej osób i mienia, detektyw, cz³onek s³u b porz¹dkowych, kierownik ds. bezpieczeñstwa imprezy masowej Nasza rekalma na ok³adce przedniej informatora oraz na stronach 151 i 238. Policealne Studium Reklamy ul. Francuska 25A tel technik organizacji reklamy Szko³a Policealna ul. Botaniczna 50 tel , fax technik architekt technik geodeta technik technologii drewna Szko³a Policealna ul. Wroc³awska 65a tel./fax , tel technik prac biurowych technik elektryk/technik mechanik technik handlowiec/technik ekonomista Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Szko³a Policealna Nr 3 ul. D³uga 5 tel tel./fax W dwóch zawodach: rachunkowoœæ, handlowiec Szko³a Policealna dla Doros³ych ul. Botaniczna 77 tel , technik bhp Szko³a Policealna ul. Staszica 2 tel , , , fax technik informatyk, technik mechanik, technik spedytor, technik elektryk Prywatne Studium Administracji i Gospodarki ul. Szosa Kisieliñska 18 tel TEB Edukacja Szko³y policealne... Zielona Góra, ul. Chopina 11/13 Telefon: Faks: Nasza reklama na stronie 5 informatora. Centrum Nauki i Biznesu ak Niepodleg³oœci 8a tel infolinia: Nasza reklama na stronie 4 informatora. województwo lubuskie Szko³a Policealna Drezdenko, ul. Konopnickiej 2 tel technik handlowiec Medyczne Studium Zawodowe Gorzów Wlkp. ul. Dowgielewiczowej 5 tel technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, technik farmaceutyczny, terapeuta zajêciowy, ratownik medyczny, technik us³ug kosmetycznych Policealne Studium Informatyczne Gorzów Wlkp. ul. Nowa 5 tel fax system dzienny, wieczorowy, zaoczny tytu³ technik informatyk czas trwania - 1,5 roku

11 61 Policealna Szko³a Detektywów Centrum Nauki i Biznesu ak i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 8 ul. Kazimierza Wielkiego 65A tel tel fax infolinia: specjalnoœci: technik ochrony fizycznej osób Nasza reklama na stronie 4 informatora. i mienia, detektyw, cz³onek s³u b porz¹dkowych, kierownik ds. bezpieczeñstwa Szko³a Policealna imprezy masowej Gubin, ul. Rac³awicka 1 Nasza rekalma na ok³adce przedniej tel informatora oraz na stronie 151 i 238. technik handlowiec, ekonomista, rachunkowoœci, informatyk, obs³ugi Studium Kszta³cenia Ekonomicznego turystycznej, organizacji us³ug "BIZNES" S.C gastronomicznych Gorzów Wlkp. ul. 30 Stycznia tel Szko³a Policealna Gubin, ul. Pu³askiego 1 tel Szko³a Policealna technik informatyk, obs³ugi turystycznej Gorzów Wlkp. ul. 30 Stycznia tel Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych technik administracji, technik ekonomista I³owa, ul. Pa³acowa 1 tel Szko³a Policealna Pracowników S³u b Spo³ecznych Szko³a Policealna dla Doros³ych Gorzów Wlkp. ul. Dowgielewiczowej 7 Krosno Od.,ul. Szkolna 1 tel tel technik administracji pracownik socjalny asystent osoby niepe³nosprawnej Szko³a Policealna Lubsko, ul. Chopina 10 tel Szko³a Policealna technik prac biurowych Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 67 tel Szko³a Policealna technik informatyk Lubsko, ul. Dworcowa 2 technik organizacji reklamy, tel technik administracji, technik elektryk, mechanik, informatyk, technikrachunkowoœci budownictwa, BHP, mechatronik, elektronik, ekonomista, handlowiec TEB Edukacja Szko³y policealne Szko³a Policealna Lubsko, ul. Powstañców Wlkp. 2 Gorzów Wielkopolski, ul. Okrzei 42 tel Telefon: technik mechanik, ywienia i gospodarstwa Faks: domowego, technik obs³ugi turystycznej Nasza reklama na stronie 5 informatora. Prywatne Policealne Studium Ekonomiczne AWANS Miêdzyrzecz, ul. Libelta 4 tel WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

12 152 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Policealne Studium Administracyjno - Handlowe Policealne Studium Hotelarsko - Gastronomiczne i Obs³ugi Turystycznej Chodakowska Policealne Studium Architektoniczno - Budowlane Przyrynek Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne Rakowiecka w. 24 Policealne Studium Ekonomiczne Stawki Zespó³ Szkó³ Nr 3 Policealne Studium Ekonomiczne Nr 7 Joliot Curie 13 Zespó³ Szkó³ Nr 7 Policealne Studium Ekonomiczne Nr 5 Ch³odna 36/ Policealne Studium Ekonomiczne dla Doros³ych Sekuritas Deotymy Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Nr 1 Policealne Studium Ekonomiczne Noakowskiego 6... Zespó³ Szkó³ Nr 5 Policealne Studium Ekonomiczne Szczawnicka 1 Hotelarsko-Turystyczne ul. Krasno³êcka 3 tel Kszta³cimy w zawodzie - 2 lata (4 semestry): technik hotelarstwa, technik obs³ugi turystycznej, technik us³ug gastronomicznych, kelner - specjalizacja sommelier (doradca w zakresie win) Zespó³ Szkó³ im. in. Stanis³awa Wysockiego Policealne Studium Kolejowe Szczêœliwicka 56 Policealne Studium Kosmetyczne Policealne Studium Techniki Inscenizacji Teatru, Filmu i Telewizji Policealne Studium Turystyczne Podwale Policealne Studium Kosmetyczne Rakowiecka 2d Policealne Studium Informacji, Archiwistyki i Ksiêgarstwa eromskiego Policealne Studium Informatyczne Fundacji Kultury Informatycznej Bokserska Zespó³ Szkó³ Nr 18 Policealne Studium Informacji, Archiwistyki i Ksiêgarstwa eromskiego 81 Zespó³ Szkó³ Elektronicznych i Licealnych Policealne Studium Elektroniczne i Informatyczne gen. Zaj¹czka Technik informatyk Zespó³ Szkó³ Nr 14 Policealne Studium Geodezyjne Policealne Studium Drogowe Szanajcy Zespó³ Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych Policealne Studium Policealne Studium Informatyki i Rachunkowoœci Sêdziowska 1...tel kierunki: informatyka; finanse i rachunkowoœæ Nasza reklama obok. Zespó³ Szkó³ Odzie owych i Licealnych Policealne Studium Odzie owe Kazimierzowska 60

13 w Policealne Studium Show-Biznesu Zespó³ Szkó³ nr 26 przy Wy szej Szkole Promocji w Warszawie Szko³a Policealna Nr 17 Al. Jerozolimskie 44 tel. (0-22) Urbanistów 3 Policealne Studium Reklamy tel przy Wy szej Szkole Promocji w Warszawie fax Al. Jerozolimskie 44 tel. (0-22) Policealne Studium Public Relations zawóe: technik informacji naukowej i Doradztwa Personalnego Nasza reklama na stronach kolorowych przy Wy szej Szkole Promocji w Warszawie przed stron¹ tytu³ow¹ informatora. Al. Jerozolimskie 44 tel. (0-22) Policealne Studium Rachunkowoœci Zespó³ Szkó³ Dzieci Warszawy im. gen. Stefana Grota-Roweckiego Namys³owska 1 Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Licealnych...tel , Nr 1 Szko³a Policealna Nr 21 Policealne Studium Samochodowe - Technik elektryk Ho a 88 Zespó³ Szkó³ Nr 23 Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Licealnych Policealne Studium Budowlane Nr 2 Policealne Studium Ekonomiczne dla Policealne Studium Samochodowe Doros³ych Jana Paw³a II 69 Górnoœl¹ska 31...tel WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Warszawa, ul. Sêdziowska 1 tel. (+48) Prywatna szko³a policealna (o uprawnieniach szko³y publicznej) za³o ona w 1992 r. prowadzi naukê w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, na dwóch kierunkach: Informujemy równie, e szko³a prowadzi nauczanie przez internet

14 154 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Zespó³ Szkó³ Policealnych Pañstwowe Studium Stenotypii i Jêzyków Obcych Policealne Studium Administracji Pañstwowej Policealne Studium Sekretarskie Ogrodowa Zespó³ Szkó³ Nr 27 Rzymowskiego 38 Zespó³ Szkó³ Nr 21 Saska 78 Zespó³ Szkó³ Nr 4 Szczêœliwicka Zespó³ Szkó³ Nr 12 Siennicka Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych Nr 1 Wiœniowa 56 Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych Nr 2 Z³ota 58 Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Licealnych Nr 3 W³oœciañska 35 Technik mechatronik Zespó³ Szkó³ Nr 22 Konopczyñskiego 4 Zespó³ Szkó³ Nr 28 ywnego 25 Zespó³ Szkó³ Fototechnicznych Spokojna Centrum Kszta³cenia Europejskiego Narbutta 65/ Policealna Szko³a Artystyczna Akademii Filmu i Telewizji Che³mska re yseria, sztuka operatorska, monta, organizacja produkcji, scenariopisarstwo, realizacja dÿwiêku Policealne Zawodowe Studium-Business School ul. eromskiego 22/ kierunki:informatyka, OBS UGA CELNA HOTELARSTWO, TURYSTYKA, BANKOWOŒÆ, HANDEL ZAGRANICZNY, FINANSE i RACHUNKOWOŒÆ, ZARZ DZANIE i MARKETING PRYWATNE CENTRUM KSZTA CENIA ZAWODOWEGO Prywatna Szko³a Policealna nr 1 ul. Kijowska 3 tel./fax , TECHNIK HODOWCA KONI, STRUSI i KÓZ - TECHNIK WETERYNARII - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - TECHNIK RACHUNKOWOŒCI ROLNEJ - TECHNIK ROLNIK Studio Sztuki ul. gen. J. Zaj¹czka 7 tel tel charakteryzacja i stylizacja, - stylizacja fryzur - wiza - projektowanie mody - kreacja przestrzeni - grafika komputerowa - fotografia Nasza reklama obok.

15 155 w charakteryzacja i stylizacja wiza stylizacja fryzur projektowanie WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE mody kreacja przestrzeni grafika komputerowa fotografia

16 */ oraz 8-klasowej szko³y podstawowej 202 p WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE Publiczna placówka kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia doros³ych Oferta edukacyjna CKU w systemie wieczorowym i zaocznym: CENTRUM KSZTA CENIA USTAWICZNEGO im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu Szko³a Policealna dla Doros³ych Bytom, ul. Powstañców Œl¹skich 10, tel zawód: echnik budownictwa, technik geodeta, technik obs³ugi turystycznej, technik administracji, technik informatyk (specjalizacje: administrator sieci komputerowych, projektant baz danych i projektant stron internetowych), technik bezpieczeñstwa i higieny pracy, technik mechatronik, technik ekonomista, technik rachunkowoœci, technik ochrony œrodowiska, technik logistyk Nasza reklama powy ej. PSB Chorzów, ul. Sportowa 29, tel.: (032) Szko³a Organizacji i Zarz¹dzania Cieszyn, ul. Ma³a ¹ka 10, tel.(33) zawód: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obs³ugi turystycznej, technik technologii ywienia, ZDZ Katowice Cieszyn, pl. Londzina 3, tel zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowoœci Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta l1, tel.: (0-32) , zawód: technik administracji,

17 203 MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE CzeladŸ, ul. Tuwima 14a, tel. (032) zawód: pielêgniarka, ortoptystka, CzeladŸ, ul. Grodziecka 29, tel zawód: technik hotelarstwa, Czerwonka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, tel.: (0-32) zawód: technik prac biurowych, technik informatyk, Policealne Szko³a Administracji Publicznej w Czêstochowie Czêstochowa, al. Jana Paw³a II 126/130, tel.: , zawód: technik administracji, Czêstochowa. ul. Warszawska 142, tel.: (0-34) zawód: technik handlowiec, Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Turystyczne Czêstochowa, ul. Augustyna 28/30 tel.: (0-34) zawód: technik ekonomista, technik obs³ugi turystycznej, Policealne Studium Rachunkowoœci i Controllingu dla Doros³ych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Kierunki: technik rachunkowoœci, technik administracji, technik ekonomista Policealne Studium Informatyczne dla Doros³ych Stowarzyszenia Rachunkowoœæ Kierunki: technik informatyk, technik BHP Policealne Studium Edukacji Technicznej dla Doros³ych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Kierunki: technik us³ug kosmetycznych, technik us³ug fryzjerskich, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, Stowarzyszenie Rachunkowoœæ Czêstochowa, ul. Waty Dwernickiego 121, tel./fax 034/ www. sre.pl, Czêstochowa, ul. Worcella 1. tel zawód: technik organizacji ywienia i gospodarstwa domowego, technik ywienia, MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. dr. W. Biegañskiego Czêstochowa, ui. D¹browskiego 75, tel.: (0-34) , fax zawód po 4 sem.: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, trapeuta zajêciowy Czêstochowa, ul. Augustyna 3/7, tel.: (0-34) , zawód: technik informatyk, Czêstochowa, ul. Jasnogórska 84/90, tel.: (0-34) , zawód: technik informatyk, technik architekt, technik bhp, Czêstochowa, ul. B. Prusa 20, tel zawód: technik elektryk, technik mechanik,. Czêstochowa, ul. Krakowska 80, blok 17 zawód: krawiec, tel.: (0-34) Policealne Centrum Kszta³cenia Zawodowego Czêstochowa, ul. Ogrodowa 47 tel , fax Szko³a policealna Kierunki: Ratownik medyczny (system dzienny), Detektyw i pracownik ochrony (system zaoczny), Technik architekt (system dzienny i zaoczny), Mened er (system dzienny i zaoczny), Technik rachunkowoœci i finansów (system zaoczny), Technik obs³ugi turystycznej (system dzienny i zaoczny), Technik WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE

18 204 WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE hotelarstwa (system dzienny i zaoczny), Technik informatyk (system zaoczny), Technik bhp (system zaoczny) ZDZ Katowice Czêstochowa, ul. Jagielloñska 141, tel.: , fax zawód: technik us³ug kosmetycznych, technik us³ug fryzjerskich Policealne Studium Ekonomiczne Zawód: technik ekonomista Policealne Studium Optyczne Czêstochowa, pl. Daszyñskiego 1 tel.: (0-34) zawód: technik optyk-optyka okularowa, Policealne Studium "DrukTur" Czêstochowa, al. NMP 14. tel. (034) zawód: technik administracji - publicznej, celnik, ubezpieczenia; technik ekonomista - zarz¹dzanie i marketing; technik prac biurowych, Zespó³ Szkó³ Mened erskich Czêstochowa, ul. Rz¹sawska 40, tel zawód: technik ekonomista, technik handlowiec, Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony Czêstochowa, al. Jana Paw³a II 95, tel.: (0-34) zawód: detektyw, pracownik ochrony, Niepubliczne Medyczne Studium Techniki Farmacutycznej zawód: technik farmacji, Niepubliczne Medyczne Studium Asystentek Stomatologicznych zawód: asystentka stomatologiczna, Niepubliczne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej zawód: technik dentystyczny, Czêstochowa, ul. Wa³y Dwernickiego 121, tel.: (0-34) w. 317 Czêstochowa, ui. Worcella 1, tel zawód: technik obs³ugi turystycznej, technik hotelarstwa, technik technologii ywienia, Szko³a Biznesu i Jêzyków Obcych Czêstochowa, ul. Jasnogórska 84/90 tel.: (0-34) zawód: technik ekonomista, technik handlowiec, Centrum Nauki i Biznesu ak Czêstochowa, ul. al. Wolnoœci 11 tel infolinia: Nasza reklama na stronie 4 informatora. Szko³a Policealna Nr 2 D¹browa Górnicza, ul. J. Pi³sudskiego 5, tel.: (0-32) , zawód: technik ekonomista, D¹browa Górnicza, ul. añcuckiego 10 tel.: (0-32) , zawód: technik informatyk, Policealne Studium Mened erskie "NESTO" D¹browa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 11, tel.: (0-32) zawód: technik handlowiec, Centrum Nauki i Biznesu " ak" Gliwice, ul. Zwyciêstwa 14 tel infolinia: Nasza reklama na stronie 4 informatora. Policealne Studium Farnmaceutyczne Gliwice, ul. Okrzei 20 tel. (0-32) ,

19 205 kierunek kszta³cenia: technik farmaceutyczny system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy Gliwice, ul. Jasna 31. tel.: (0-32) zawód: technik elektryk, TEB Edukacja Szko³y Policealne Jastrzêbie Zdrój, ul. Wielkopolska 20, Gliwice, ul. Akademicka 5, tel.: (0-32) tel zawód: technik administracji, technik prac Nasza reklama na stronie 5 informatora. biurowych, Medyczne Studium Zawodowe Niepubliczna Szko³a Policealna S³u b Gliwice, ul. Hutnicza 9, tel.: (0-32) Socjalnych dla Doros³ych zawód: pielêgniarka, opiekunka dzieciêca, Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 6, tel.: (0-32) Medyczne Studium Zawodowe zawód: pracownik socjalny Gliwice, ul. Chudoby 10 tel.: (0-32) Niepubliczna Szko³a Policealna Ochrony zawód: technik analityki medycznej, technik Osób i Mienia dla Doros³ych farmacji, Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 6, tel.: (0-32) zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Gliwice, ul. Kiliñskiego 24a, tel Niepubliczna Szko³a Policealna zawód: technik ochrony œrodowiska, Rachunkowoœci i Finansów dla Doros³ych Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 6, tel.: (0-32) Gliwice, ul. Kozielska 1, tel.: (0-32) zawód: technik ekonomista, rachunkowoœci zawód: technik ekonomista, TEB Edukacja Szko³y Policealne Gliwice, ul. Warszawska 35, tel: zawód: technik elektronik, Jastrzêbie Zdrój, ul. Harcerska 12 tel. (032) Gliwice, ul. Okrzei 20. tel.: (0-32) Studium Zdrowia i Urody zawód: technik ochrony œrodowiska, technik zawód: technik us³ug kosmetycznych, masa, ekonomista, technik informatyk, wiza, instruktor fitness Studium Edukacji Spo³ecznej w CKU zawód: pracownik socjalny, windykator Gliwice, ul. Okrzei 20, tel.: (0-32) nale noœci, sekretarka-asystentka, podstawy zawód: technik ekonomista, technik bhp, socjologii i psychologii Szko³a Informatyki i Internetu zawód: technik informatyk, grafik Gliwice, ul. Bojkowska 16, tel.: komputerowy, administrator sieci zawód: technik budownictwa, technik architekt, Szko³a Projektowania i Reklamy zawód: technik organizacji reklamy, dekorator Policealne Studium Jêzyków Obcych i wnêtrz, projektant mody Administracji BRITAM Studium Jêzyków ARS LINGUA Gliwice, ul. Górnych Wa³ów 40. j. angielski, niemiecki, w³oski, hiszpañski, tel.(32) rosyjski, francuski, angielski/niemiecki z zawód: technik prac biurowych informatyk¹ szko³a dzienna, cykl nauczania - 2 lata Szko³a Turystyki WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE

20 214 WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE WYDZIA EKONOMII I ZARZ DZANIA Kierunek: Ekonomia studia magisterskie jednolite stacjonarne: ekonomika handlu i us³ug, finanse; studia uzupe³niaj¹ce magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, studia licencjackie: finanse, ekonomika handlu i us³ug, europejska wspó³praca gospodarczo-finansowa, ekonomika us³ug pocztowych; studia inzynierskie: biznes elektroniczny, obrót wycena i zarzadzanie nieruchomoœciami; Kierunek: Zarz¹dzanie i Marketing studia licencjackie i in ynierskie: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, handel zagraniczny i obs³uga celna, turystyka i hotelarstwo, informatyka w zarz¹dzaniu (in.), transport i logistyka (in.), diagnostyka i jakoœæ (in.); WYDZIA ADMINISTRACYJNO-HUMANISTYCZNY Kierunek: Administracja studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne: administracja systemami bezpieczeñstwa (st), bezpieczeñstwo publiczne i ochrona (nst), ochrona granic pañstwa (nst), administracja samorz¹dowa, administracja w integracji europejskiej; Kierunek: Pedagogika studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne: pedagogika opiekuñczo-socjalna, organizacja rehabilitacji i opieka osób starszych, resocjalizacja; WYDZIA NAUK TECHNICZNYCH I WZORNICTWA Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja studia in ynierskie stacjonarne i niestacjonarne: teleinformatyka, in ynieria elektroniczna i komputerowa, techniki multimedialne; Kierunek: Budownictwo studia in ynierskie stacjonarne i niestacjonarne: eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych; Kierunek: Wzornictwo studia licencjackie stacjonarne: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej Wiêcej o naszej szkole w reklamie na stronach kolorowych przed stron¹ tytu³ow¹ informatora. Wy sza Szko³a Humanistyczno- Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense Sandomierz, ul. Krakowska 26 tel , fax Kierunki: Wydzia³ Humanistyczny filologia polska, historia, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Wydzia³ Prawa i Ekonomii administracja, zarz¹dzanie i marketing Wydzia³ Przyrodniczo-Matematyczny biologia, matematyka z informatyk¹, ogrodnictwo, pielêgniarstwo Nasza reklama obok. Wy sza Szko³a Telekomunikacji i Informatyki Kielce, ul. Helenówek 2 tel. (0-41) , kierunek: elektronika i telekomunikacja (Z) w specjalnoœci teleinformatyka, budownictwo (Z) w specjalnoœci eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Gospodark¹ Regionaln¹ i Turystyk¹ Kielce, ul. Piwnika Ponurego 49 tel./fax , tel kierunki: ekonomia w specjalnoœciach: hotelarstwo i obs³uga ruchu turystycznego, gospodarka regionalna oraz ze specjalnoœci¹ zarz¹dzanie œrodowiskiem, ekonomika informacji i reklamy, ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw, obs³uga rynku nieruchomoœci; pedagogika w specjalnoœciach: logopedia, diagnoza i terapia pedagogiczna, resocjalizacja, opieka i pomoc spo³eczna; Nasza reklama obok.

REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski

REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski Bêdzin Bielsko-Bia³a REGION KATOWICKI I LO im. Miko³aja Kopernika Bêdzin ul. Kopernika 2, tel. 761 59 20 Klasy: specjalizacje wstêpne w pierwszej klasie w przedmiotach: historia, biologia, geografia; Od

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008)

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Zbigniew D³ugosz Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2009 1 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Andrzej Brejnak Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Jakość Kapitału Społecznego

Jakość Kapitału Społecznego Jakość Kapitału Społecznego Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych Projekt realizowany w ramach Priorytetu Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Bank informacji o osobach bezrobotnych z wyższym wykształceniem na dzień 11.10.2013

Bank informacji o osobach bezrobotnych z wyższym wykształceniem na dzień 11.10.2013 Uwaga!!! a : szkolenia zawodowe wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy EGED: - bezrobotny bs- absolwent bs27at - bezrobotny w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej, który nie ukończył 27

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo