INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE"

Transkrypt

1 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE ART - PRO ódÿ, kwiecieñ 2006 r.

2 2 i OFERTA 2006 FESTO DIDACTIC ul. Mszczonowska 7, Janki k/warszawy, RASZYN tel , fax

3 P Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne W ramach CEBID dzia³a 2-letnie Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne o specjalnoœci bibliotekarskiej i archiwistycznej w Warszawie i 14 filiach zlokalizowanych w wojewódzkich bibliotekach publicznych. Szko³a realizuje nowoczesny program nauczania dostosowany do standardów Unii Europejskiej dro ny z programem studiów wy szych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne zlokalizowane jest w siedzibie Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, ul. Hankiewicza 1, Warszawa Dyrektor PSZZ: mgr Miros³awa Majewska Sekretariat PSZZ: tel. (022) , fax: (022) CEBID prowadzi 14 filii: w Bia³ymstoku, Gdañsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, odzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze.

4 4 i-097-7

5 p INFORMATOR POWINIEN BYÆ DOSTÊPNY WE WSZYSTKICH SZKO ACH ŒREDNICH W KRAJU. W szko³ach prosimy pytaæ w sekretariatach, u pedagogów szkolnych lub w bibliotekach szkolnych. ISBN Opracowa³ zespó³ redakcyjny: Jerzy Boczkowski, Bo ena Grodzka, Krystyna Grudziecka, Janina Grzegorczyk, Hanna Karliñska, Monika Kunkel, Barbara Majewska, Miros³awa Ulowska Redaktor techniczny: Katarzyna Paw³owska Wydawca: ART - PRO Firma Wielobran owa, ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax , , , , Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ ofert. Wszelkie prawa zastrze one.

6 6 Szczecin LUBUSKIE Zielona Góra Poznañ DOLNOŒL SKIE Wroc³aw Gdañsk POMORSKIE Opole Bydgoszcz WARMIÑSKO- MAZURSKIE KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE ódÿ Olsztyn Koszalin ZACHODNIO- POMORSKIE MAZOWIECKIE Warszawa PODLASKIE Bia³ystok ÓDZKIE LUBELSKIE Lublin ŒWIÊTOKRZYSKIE Kielce OPOLSKIE Katowice Kraków PODKARPACKIE ŒL SKIE MA OPOLSKIE Rzeszów SPIS TREŒCI Wykaz placówek w województwach: DOLNOŒL SKIE...7 KUJAWSKO-POMORSKIE...35 LUBELSKIE...48 PODLASKIE LUBUSKIE...57 POMORSKIE ÓDZKIE...65 ŒL SKIE MA OPOLSKIE...97 ŒWIÊTOKRZYSKIE MAZOWIECKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE OPOLSKIE WIELKOPOLSKIE PODKARPACKIE ZACHODNIOPOMORSKIE...246

7 7 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wroc³aw, ul. Komandorska 118/ tel , fax Kierunki: Studia dzienne STOSUNKI MIÊDZYNARODOWE handel zagraniczny, europeistyka, miêdzynarodowa gospodarka przestrzenna ZARZ DZANIE I MARKETING ekonomika i zarz¹dzanie w przedsiêbiorstwie, komunikacja marketingowa, marketing miêdzynarodowy, zarz¹dzanie marketingowe w Wa³brzychu, kszta³towanie wspó³czesnego mened era, logistyka, zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem, zarz¹dzanie informacj¹ marketingow¹, zarz¹dzanie kadrami, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, zarz¹dzanie prac¹ we wspó³czesnej firmie, zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI zarz¹dzanie i in ynieria produkcji ywnoœci, zarz¹dzanie i in ynieria w przemyœle chemicznym, zarz¹dzanie i in ynieria ochrony œrodowiska FINANSE I BANKOWOŒÆ bankowoœæ i ubezpieczenia, finanse przedsiêbiorstw i instytucji samorz¹dowych, finanse europejskie publiczne i przedsiêbiorstw, finanse ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, nieruchomoœci, rachunkowoœæ i auditing, rachunkowoœæ i auditing sektora publicznego, us³ugi finansowe na jednolitym rynku UE, zarz¹dzanie finansami, zarz¹dzanie ryzykiem INFORMATYKA I EKONOMETRIA analiza danych, e-biznes, ekonometria mened erska, informatyka w zarz¹dzaniu, metody i systemy wspomagania decyzji, sterowanie jakoœci¹, technologie informacyjne i komunikacyjne, us³ugi informatyczne, zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹ EKONOMIA analiza ekonomiczna, finanse i rachunkowoœæ, gospodarka i administracja publiczna (studia wy³¹cznie w Jeleniej Górze), gospodarka europejska, marketing zarz¹dzanie gospodark¹ turystyczn¹ i hotelarstwem, zarz¹dzanie jakoœci¹ i œrodowiskiem, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Studia wieczorowe FINANSE I BANKOWOŒÆ STOSUNKI MIÊDZYNARODOWE ZARZ DZANIE I MARKETING INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia zaoczne FINANSE I BANKOWOŒÆ STOSUNKI MIÊDZYNARODOWE ZARZ DZANIE I MARKETING INFORMATYKA I EKONOMETRIA EKONOMIA Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu tel Wydzia³ Lekarski Kierunek lekarski - 6 letnie studia wy sze odpowiadaj¹ce studiom magisterskim (lekarz medycyny) Wydzia³ Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia - 5 letnie studia wy sze odpowiadaj¹ce studiom magisterskim (lekarz stomatolog) Wydzia³ Farmaceutyczny Farmacja - 5 letnie studia magisterskie Analityka medyczna - 3 letnie studia WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE

8 58 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznañ, ul. Wieniawskiego 1 Wydzia³ Teologiczny Zielona Góra, ul. Bu³garska 30 tel (Gorzów Wlkp) Collegium Polonicum w S³ubicach S³ubice, ul. Koœciuszki 1 tel Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. centr , fax Dzia³ Kszta³cenia: tel , Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Architektura wnêtrz - dzienne, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Matematyka, Filologia - dzienne, Filologia polska, Filozofia, Historia, Politologia, Budownictwo, In ynieria œrodowiska, Ochrona œrodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Edukacja techniczno-informatyczna (wychowanie techniczne), Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, Pedagogika, Socjologia, Astronomia - dzienne, Fizyka - dzienne, Fizyka techniczna - dzienne, Zarz¹dzanie i marketing, Wy sza Samorz¹dowa Szko³a Zawodowa Kamieñ Ma³y 89, Witnica tel kierunek: ochrona œrodowiska (Z) w specjalnoœci kszta³towanie i ochrona œrodowiska Wy sza Szko³a Biznesu Gorzów Wlkp., ul. Myœliborska 30 tel./fax , Kierunki studiów: socjologia, zarz¹dzanie i marketing. Typy studiów: licencjackie 3-letnie; tryb dzienny i zaoczny. Wy sza Informatyczna Szko³a Zawodowa Gorzów Wielkopolski, ul. Myœliborska 34 tel , fax kierunek: informatyka, filologia Zachodnia Wy sza Szko³a Handlu i Finansów Miêdzynarodowych Plac S³owiañski 12, Zielona Góra tel /5, fax kierunek: ekonomia (Z) w specjalnoœci handel miêdzynarodowy, gospodarowanie nieruchomoœciami STUDIA PODYPLOMOWE (wybrane) Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli - Zielona Góra Zielona Góra, ul. Chopina 15a tel STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYKI dla nauczycieli Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. centr , fax Dzia³ Kszta³cenia: tel , , Podyplomowe studia edukacji artystycznej, Podyplomowe studia terapii przez sztukê, Podyplomowe studia w zakresie terapii pedagogicznej i logopedii, Podyplomowe studia terapii pedagogicznej dla logopedów Wojewódzki Oœrodek Metodyczny - Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., ul. okietka 23 tel STUDIA PODYPLOMOWE: Zarz¹dzanie Oœwiat¹. Zarz¹dzanie Oœwiat¹ (dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego) - studia jednosemestralne. Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. Edukacja Medialna i Czytelnicza. Przyrodoznawstwo - dwie specjalnoœci: "Przyroda" "Ekologia z ochron¹ œrodowiska". Pedagogika przedszkolna. Wiedza o kulturze. Informatyka. Matematyka. Pedagogika Specjalna. Socjoterapia. Wiedza o spo³eczeñstwie i edukacja europejska

9 p Medyczne Studium Zawodowe SZKO Y im. M. Sk³odowskiej-Curie POLICEALNE ul. Wazów 44 tel opiekunka dzieciêca, technik fizjoterapii, Zielona Góra technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, dietetyk, terapeuta zajêciowy, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej technik us³ug kosmetycznych, pracownik Informacyjnej i Dokumentacyjnej socjalny, asystent osoby niepe³nosprawnej Pomaturalne Studium ZawodoweZaoczne Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wojewódzka i Miejska Biblioteka i Praktycznego Publiczna im. C. K. Norwida ul. D³uga 13 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 tel , fax tel , fax Szko³y Policealne Technik: bhp, informatyk, ekonomista, Nasza reklama na stronie 3 informatora rachunkowoœci,prac biurowych, hotelarstwa, obs³ugi turystycznej, obs³ugi i naprawy Policealne Studium Techniki Dentyst. pojazdów samochodowych, dróg i mostów ul. Towarowa 14 tel kolejowych, budownictwa, rolnik, organizacji us³ug gastronomicznych, us³ug kosmetycznych, Szko³a Policealna Bankowoœci i Finansów administracji, agrobiznesu, in ynierii œrodowiska Szko³a Informatyki i Internetu i melioracji ul. Francuska 10 tel Nasza reklama poni ej. Posiadamy znak jakoœci ISO 9001:2000 Zielona Góra, ul. D³uga 13 tel fax WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

10 60 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Policealne Studium Farmaceutyczne ul. Francuska 25A tel kierunek kszta³cenia: technik farmaceutyczny system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA ul. Strzelecka 22 tel specjalnoœci: technik ochrony fizycznej osób i mienia, detektyw, cz³onek s³u b porz¹dkowych, kierownik ds. bezpieczeñstwa imprezy masowej Nasza rekalma na ok³adce przedniej informatora oraz na stronach 151 i 238. Policealne Studium Reklamy ul. Francuska 25A tel technik organizacji reklamy Szko³a Policealna ul. Botaniczna 50 tel , fax technik architekt technik geodeta technik technologii drewna Szko³a Policealna ul. Wroc³awska 65a tel./fax , tel technik prac biurowych technik elektryk/technik mechanik technik handlowiec/technik ekonomista Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Szko³a Policealna Nr 3 ul. D³uga 5 tel tel./fax W dwóch zawodach: rachunkowoœæ, handlowiec Szko³a Policealna dla Doros³ych ul. Botaniczna 77 tel , technik bhp Szko³a Policealna ul. Staszica 2 tel , , , fax technik informatyk, technik mechanik, technik spedytor, technik elektryk Prywatne Studium Administracji i Gospodarki ul. Szosa Kisieliñska 18 tel TEB Edukacja Szko³y policealne... Zielona Góra, ul. Chopina 11/13 Telefon: Faks: Nasza reklama na stronie 5 informatora. Centrum Nauki i Biznesu ak Niepodleg³oœci 8a tel infolinia: Nasza reklama na stronie 4 informatora. województwo lubuskie Szko³a Policealna Drezdenko, ul. Konopnickiej 2 tel technik handlowiec Medyczne Studium Zawodowe Gorzów Wlkp. ul. Dowgielewiczowej 5 tel technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, technik farmaceutyczny, terapeuta zajêciowy, ratownik medyczny, technik us³ug kosmetycznych Policealne Studium Informatyczne Gorzów Wlkp. ul. Nowa 5 tel fax system dzienny, wieczorowy, zaoczny tytu³ technik informatyk czas trwania - 1,5 roku

11 61 Policealna Szko³a Detektywów Centrum Nauki i Biznesu ak i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 8 ul. Kazimierza Wielkiego 65A tel tel fax infolinia: specjalnoœci: technik ochrony fizycznej osób Nasza reklama na stronie 4 informatora. i mienia, detektyw, cz³onek s³u b porz¹dkowych, kierownik ds. bezpieczeñstwa Szko³a Policealna imprezy masowej Gubin, ul. Rac³awicka 1 Nasza rekalma na ok³adce przedniej tel informatora oraz na stronie 151 i 238. technik handlowiec, ekonomista, rachunkowoœci, informatyk, obs³ugi Studium Kszta³cenia Ekonomicznego turystycznej, organizacji us³ug "BIZNES" S.C gastronomicznych Gorzów Wlkp. ul. 30 Stycznia tel Szko³a Policealna Gubin, ul. Pu³askiego 1 tel Szko³a Policealna technik informatyk, obs³ugi turystycznej Gorzów Wlkp. ul. 30 Stycznia tel Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych technik administracji, technik ekonomista I³owa, ul. Pa³acowa 1 tel Szko³a Policealna Pracowników S³u b Spo³ecznych Szko³a Policealna dla Doros³ych Gorzów Wlkp. ul. Dowgielewiczowej 7 Krosno Od.,ul. Szkolna 1 tel tel technik administracji pracownik socjalny asystent osoby niepe³nosprawnej Szko³a Policealna Lubsko, ul. Chopina 10 tel Szko³a Policealna technik prac biurowych Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 67 tel Szko³a Policealna technik informatyk Lubsko, ul. Dworcowa 2 technik organizacji reklamy, tel technik administracji, technik elektryk, mechanik, informatyk, technikrachunkowoœci budownictwa, BHP, mechatronik, elektronik, ekonomista, handlowiec TEB Edukacja Szko³y policealne Szko³a Policealna Lubsko, ul. Powstañców Wlkp. 2 Gorzów Wielkopolski, ul. Okrzei 42 tel Telefon: technik mechanik, ywienia i gospodarstwa Faks: domowego, technik obs³ugi turystycznej Nasza reklama na stronie 5 informatora. Prywatne Policealne Studium Ekonomiczne AWANS Miêdzyrzecz, ul. Libelta 4 tel WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

12 152 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Policealne Studium Administracyjno - Handlowe Policealne Studium Hotelarsko - Gastronomiczne i Obs³ugi Turystycznej Chodakowska Policealne Studium Architektoniczno - Budowlane Przyrynek Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne Rakowiecka w. 24 Policealne Studium Ekonomiczne Stawki Zespó³ Szkó³ Nr 3 Policealne Studium Ekonomiczne Nr 7 Joliot Curie 13 Zespó³ Szkó³ Nr 7 Policealne Studium Ekonomiczne Nr 5 Ch³odna 36/ Policealne Studium Ekonomiczne dla Doros³ych Sekuritas Deotymy Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Nr 1 Policealne Studium Ekonomiczne Noakowskiego 6... Zespó³ Szkó³ Nr 5 Policealne Studium Ekonomiczne Szczawnicka 1 Hotelarsko-Turystyczne ul. Krasno³êcka 3 tel Kszta³cimy w zawodzie - 2 lata (4 semestry): technik hotelarstwa, technik obs³ugi turystycznej, technik us³ug gastronomicznych, kelner - specjalizacja sommelier (doradca w zakresie win) Zespó³ Szkó³ im. in. Stanis³awa Wysockiego Policealne Studium Kolejowe Szczêœliwicka 56 Policealne Studium Kosmetyczne Policealne Studium Techniki Inscenizacji Teatru, Filmu i Telewizji Policealne Studium Turystyczne Podwale Policealne Studium Kosmetyczne Rakowiecka 2d Policealne Studium Informacji, Archiwistyki i Ksiêgarstwa eromskiego Policealne Studium Informatyczne Fundacji Kultury Informatycznej Bokserska Zespó³ Szkó³ Nr 18 Policealne Studium Informacji, Archiwistyki i Ksiêgarstwa eromskiego 81 Zespó³ Szkó³ Elektronicznych i Licealnych Policealne Studium Elektroniczne i Informatyczne gen. Zaj¹czka Technik informatyk Zespó³ Szkó³ Nr 14 Policealne Studium Geodezyjne Policealne Studium Drogowe Szanajcy Zespó³ Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych Policealne Studium Policealne Studium Informatyki i Rachunkowoœci Sêdziowska 1...tel kierunki: informatyka; finanse i rachunkowoœæ Nasza reklama obok. Zespó³ Szkó³ Odzie owych i Licealnych Policealne Studium Odzie owe Kazimierzowska 60

13 w Policealne Studium Show-Biznesu Zespó³ Szkó³ nr 26 przy Wy szej Szkole Promocji w Warszawie Szko³a Policealna Nr 17 Al. Jerozolimskie 44 tel. (0-22) Urbanistów 3 Policealne Studium Reklamy tel przy Wy szej Szkole Promocji w Warszawie fax Al. Jerozolimskie 44 tel. (0-22) Policealne Studium Public Relations zawóe: technik informacji naukowej i Doradztwa Personalnego Nasza reklama na stronach kolorowych przy Wy szej Szkole Promocji w Warszawie przed stron¹ tytu³ow¹ informatora. Al. Jerozolimskie 44 tel. (0-22) Policealne Studium Rachunkowoœci Zespó³ Szkó³ Dzieci Warszawy im. gen. Stefana Grota-Roweckiego Namys³owska 1 Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Licealnych...tel , Nr 1 Szko³a Policealna Nr 21 Policealne Studium Samochodowe - Technik elektryk Ho a 88 Zespó³ Szkó³ Nr 23 Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Licealnych Policealne Studium Budowlane Nr 2 Policealne Studium Ekonomiczne dla Policealne Studium Samochodowe Doros³ych Jana Paw³a II 69 Górnoœl¹ska 31...tel WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Warszawa, ul. Sêdziowska 1 tel. (+48) Prywatna szko³a policealna (o uprawnieniach szko³y publicznej) za³o ona w 1992 r. prowadzi naukê w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, na dwóch kierunkach: Informujemy równie, e szko³a prowadzi nauczanie przez internet

14 154 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Zespó³ Szkó³ Policealnych Pañstwowe Studium Stenotypii i Jêzyków Obcych Policealne Studium Administracji Pañstwowej Policealne Studium Sekretarskie Ogrodowa Zespó³ Szkó³ Nr 27 Rzymowskiego 38 Zespó³ Szkó³ Nr 21 Saska 78 Zespó³ Szkó³ Nr 4 Szczêœliwicka Zespó³ Szkó³ Nr 12 Siennicka Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych Nr 1 Wiœniowa 56 Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych Nr 2 Z³ota 58 Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Licealnych Nr 3 W³oœciañska 35 Technik mechatronik Zespó³ Szkó³ Nr 22 Konopczyñskiego 4 Zespó³ Szkó³ Nr 28 ywnego 25 Zespó³ Szkó³ Fototechnicznych Spokojna Centrum Kszta³cenia Europejskiego Narbutta 65/ Policealna Szko³a Artystyczna Akademii Filmu i Telewizji Che³mska re yseria, sztuka operatorska, monta, organizacja produkcji, scenariopisarstwo, realizacja dÿwiêku Policealne Zawodowe Studium-Business School ul. eromskiego 22/ kierunki:informatyka, OBS UGA CELNA HOTELARSTWO, TURYSTYKA, BANKOWOŒÆ, HANDEL ZAGRANICZNY, FINANSE i RACHUNKOWOŒÆ, ZARZ DZANIE i MARKETING PRYWATNE CENTRUM KSZTA CENIA ZAWODOWEGO Prywatna Szko³a Policealna nr 1 ul. Kijowska 3 tel./fax , TECHNIK HODOWCA KONI, STRUSI i KÓZ - TECHNIK WETERYNARII - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - TECHNIK RACHUNKOWOŒCI ROLNEJ - TECHNIK ROLNIK Studio Sztuki ul. gen. J. Zaj¹czka 7 tel tel charakteryzacja i stylizacja, - stylizacja fryzur - wiza - projektowanie mody - kreacja przestrzeni - grafika komputerowa - fotografia Nasza reklama obok.

15 155 w charakteryzacja i stylizacja wiza stylizacja fryzur projektowanie WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE mody kreacja przestrzeni grafika komputerowa fotografia

16 */ oraz 8-klasowej szko³y podstawowej 202 p WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE Publiczna placówka kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia doros³ych Oferta edukacyjna CKU w systemie wieczorowym i zaocznym: CENTRUM KSZTA CENIA USTAWICZNEGO im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu Szko³a Policealna dla Doros³ych Bytom, ul. Powstañców Œl¹skich 10, tel zawód: echnik budownictwa, technik geodeta, technik obs³ugi turystycznej, technik administracji, technik informatyk (specjalizacje: administrator sieci komputerowych, projektant baz danych i projektant stron internetowych), technik bezpieczeñstwa i higieny pracy, technik mechatronik, technik ekonomista, technik rachunkowoœci, technik ochrony œrodowiska, technik logistyk Nasza reklama powy ej. PSB Chorzów, ul. Sportowa 29, tel.: (032) Szko³a Organizacji i Zarz¹dzania Cieszyn, ul. Ma³a ¹ka 10, tel.(33) zawód: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obs³ugi turystycznej, technik technologii ywienia, ZDZ Katowice Cieszyn, pl. Londzina 3, tel zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowoœci Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta l1, tel.: (0-32) , zawód: technik administracji,

17 203 MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE CzeladŸ, ul. Tuwima 14a, tel. (032) zawód: pielêgniarka, ortoptystka, CzeladŸ, ul. Grodziecka 29, tel zawód: technik hotelarstwa, Czerwonka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, tel.: (0-32) zawód: technik prac biurowych, technik informatyk, Policealne Szko³a Administracji Publicznej w Czêstochowie Czêstochowa, al. Jana Paw³a II 126/130, tel.: , zawód: technik administracji, Czêstochowa. ul. Warszawska 142, tel.: (0-34) zawód: technik handlowiec, Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Turystyczne Czêstochowa, ul. Augustyna 28/30 tel.: (0-34) zawód: technik ekonomista, technik obs³ugi turystycznej, Policealne Studium Rachunkowoœci i Controllingu dla Doros³ych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Kierunki: technik rachunkowoœci, technik administracji, technik ekonomista Policealne Studium Informatyczne dla Doros³ych Stowarzyszenia Rachunkowoœæ Kierunki: technik informatyk, technik BHP Policealne Studium Edukacji Technicznej dla Doros³ych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Kierunki: technik us³ug kosmetycznych, technik us³ug fryzjerskich, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, Stowarzyszenie Rachunkowoœæ Czêstochowa, ul. Waty Dwernickiego 121, tel./fax 034/ www. sre.pl, Czêstochowa, ul. Worcella 1. tel zawód: technik organizacji ywienia i gospodarstwa domowego, technik ywienia, MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. dr. W. Biegañskiego Czêstochowa, ui. D¹browskiego 75, tel.: (0-34) , fax zawód po 4 sem.: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, trapeuta zajêciowy Czêstochowa, ul. Augustyna 3/7, tel.: (0-34) , zawód: technik informatyk, Czêstochowa, ul. Jasnogórska 84/90, tel.: (0-34) , zawód: technik informatyk, technik architekt, technik bhp, Czêstochowa, ul. B. Prusa 20, tel zawód: technik elektryk, technik mechanik,. Czêstochowa, ul. Krakowska 80, blok 17 zawód: krawiec, tel.: (0-34) Policealne Centrum Kszta³cenia Zawodowego Czêstochowa, ul. Ogrodowa 47 tel , fax Szko³a policealna Kierunki: Ratownik medyczny (system dzienny), Detektyw i pracownik ochrony (system zaoczny), Technik architekt (system dzienny i zaoczny), Mened er (system dzienny i zaoczny), Technik rachunkowoœci i finansów (system zaoczny), Technik obs³ugi turystycznej (system dzienny i zaoczny), Technik WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE

18 204 WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE hotelarstwa (system dzienny i zaoczny), Technik informatyk (system zaoczny), Technik bhp (system zaoczny) ZDZ Katowice Czêstochowa, ul. Jagielloñska 141, tel.: , fax zawód: technik us³ug kosmetycznych, technik us³ug fryzjerskich Policealne Studium Ekonomiczne Zawód: technik ekonomista Policealne Studium Optyczne Czêstochowa, pl. Daszyñskiego 1 tel.: (0-34) zawód: technik optyk-optyka okularowa, Policealne Studium "DrukTur" Czêstochowa, al. NMP 14. tel. (034) zawód: technik administracji - publicznej, celnik, ubezpieczenia; technik ekonomista - zarz¹dzanie i marketing; technik prac biurowych, Zespó³ Szkó³ Mened erskich Czêstochowa, ul. Rz¹sawska 40, tel zawód: technik ekonomista, technik handlowiec, Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony Czêstochowa, al. Jana Paw³a II 95, tel.: (0-34) zawód: detektyw, pracownik ochrony, Niepubliczne Medyczne Studium Techniki Farmacutycznej zawód: technik farmacji, Niepubliczne Medyczne Studium Asystentek Stomatologicznych zawód: asystentka stomatologiczna, Niepubliczne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej zawód: technik dentystyczny, Czêstochowa, ul. Wa³y Dwernickiego 121, tel.: (0-34) w. 317 Czêstochowa, ui. Worcella 1, tel zawód: technik obs³ugi turystycznej, technik hotelarstwa, technik technologii ywienia, Szko³a Biznesu i Jêzyków Obcych Czêstochowa, ul. Jasnogórska 84/90 tel.: (0-34) zawód: technik ekonomista, technik handlowiec, Centrum Nauki i Biznesu ak Czêstochowa, ul. al. Wolnoœci 11 tel infolinia: Nasza reklama na stronie 4 informatora. Szko³a Policealna Nr 2 D¹browa Górnicza, ul. J. Pi³sudskiego 5, tel.: (0-32) , zawód: technik ekonomista, D¹browa Górnicza, ul. añcuckiego 10 tel.: (0-32) , zawód: technik informatyk, Policealne Studium Mened erskie "NESTO" D¹browa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 11, tel.: (0-32) zawód: technik handlowiec, Centrum Nauki i Biznesu " ak" Gliwice, ul. Zwyciêstwa 14 tel infolinia: Nasza reklama na stronie 4 informatora. Policealne Studium Farnmaceutyczne Gliwice, ul. Okrzei 20 tel. (0-32) ,

19 205 kierunek kszta³cenia: technik farmaceutyczny system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy Gliwice, ul. Jasna 31. tel.: (0-32) zawód: technik elektryk, TEB Edukacja Szko³y Policealne Jastrzêbie Zdrój, ul. Wielkopolska 20, Gliwice, ul. Akademicka 5, tel.: (0-32) tel zawód: technik administracji, technik prac Nasza reklama na stronie 5 informatora. biurowych, Medyczne Studium Zawodowe Niepubliczna Szko³a Policealna S³u b Gliwice, ul. Hutnicza 9, tel.: (0-32) Socjalnych dla Doros³ych zawód: pielêgniarka, opiekunka dzieciêca, Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 6, tel.: (0-32) Medyczne Studium Zawodowe zawód: pracownik socjalny Gliwice, ul. Chudoby 10 tel.: (0-32) Niepubliczna Szko³a Policealna Ochrony zawód: technik analityki medycznej, technik Osób i Mienia dla Doros³ych farmacji, Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 6, tel.: (0-32) zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Gliwice, ul. Kiliñskiego 24a, tel Niepubliczna Szko³a Policealna zawód: technik ochrony œrodowiska, Rachunkowoœci i Finansów dla Doros³ych Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 6, tel.: (0-32) Gliwice, ul. Kozielska 1, tel.: (0-32) zawód: technik ekonomista, rachunkowoœci zawód: technik ekonomista, TEB Edukacja Szko³y Policealne Gliwice, ul. Warszawska 35, tel: zawód: technik elektronik, Jastrzêbie Zdrój, ul. Harcerska 12 tel. (032) Gliwice, ul. Okrzei 20. tel.: (0-32) Studium Zdrowia i Urody zawód: technik ochrony œrodowiska, technik zawód: technik us³ug kosmetycznych, masa, ekonomista, technik informatyk, wiza, instruktor fitness Studium Edukacji Spo³ecznej w CKU zawód: pracownik socjalny, windykator Gliwice, ul. Okrzei 20, tel.: (0-32) nale noœci, sekretarka-asystentka, podstawy zawód: technik ekonomista, technik bhp, socjologii i psychologii Szko³a Informatyki i Internetu zawód: technik informatyk, grafik Gliwice, ul. Bojkowska 16, tel.: komputerowy, administrator sieci zawód: technik budownictwa, technik architekt, Szko³a Projektowania i Reklamy zawód: technik organizacji reklamy, dekorator Policealne Studium Jêzyków Obcych i wnêtrz, projektant mody Administracji BRITAM Studium Jêzyków ARS LINGUA Gliwice, ul. Górnych Wa³ów 40. j. angielski, niemiecki, w³oski, hiszpañski, tel.(32) rosyjski, francuski, angielski/niemiecki z zawód: technik prac biurowych informatyk¹ szko³a dzienna, cykl nauczania - 2 lata Szko³a Turystyki WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE

20 214 WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE WYDZIA EKONOMII I ZARZ DZANIA Kierunek: Ekonomia studia magisterskie jednolite stacjonarne: ekonomika handlu i us³ug, finanse; studia uzupe³niaj¹ce magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, studia licencjackie: finanse, ekonomika handlu i us³ug, europejska wspó³praca gospodarczo-finansowa, ekonomika us³ug pocztowych; studia inzynierskie: biznes elektroniczny, obrót wycena i zarzadzanie nieruchomoœciami; Kierunek: Zarz¹dzanie i Marketing studia licencjackie i in ynierskie: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, handel zagraniczny i obs³uga celna, turystyka i hotelarstwo, informatyka w zarz¹dzaniu (in.), transport i logistyka (in.), diagnostyka i jakoœæ (in.); WYDZIA ADMINISTRACYJNO-HUMANISTYCZNY Kierunek: Administracja studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne: administracja systemami bezpieczeñstwa (st), bezpieczeñstwo publiczne i ochrona (nst), ochrona granic pañstwa (nst), administracja samorz¹dowa, administracja w integracji europejskiej; Kierunek: Pedagogika studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne: pedagogika opiekuñczo-socjalna, organizacja rehabilitacji i opieka osób starszych, resocjalizacja; WYDZIA NAUK TECHNICZNYCH I WZORNICTWA Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja studia in ynierskie stacjonarne i niestacjonarne: teleinformatyka, in ynieria elektroniczna i komputerowa, techniki multimedialne; Kierunek: Budownictwo studia in ynierskie stacjonarne i niestacjonarne: eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych; Kierunek: Wzornictwo studia licencjackie stacjonarne: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej Wiêcej o naszej szkole w reklamie na stronach kolorowych przed stron¹ tytu³ow¹ informatora. Wy sza Szko³a Humanistyczno- Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense Sandomierz, ul. Krakowska 26 tel , fax Kierunki: Wydzia³ Humanistyczny filologia polska, historia, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Wydzia³ Prawa i Ekonomii administracja, zarz¹dzanie i marketing Wydzia³ Przyrodniczo-Matematyczny biologia, matematyka z informatyk¹, ogrodnictwo, pielêgniarstwo Nasza reklama obok. Wy sza Szko³a Telekomunikacji i Informatyki Kielce, ul. Helenówek 2 tel. (0-41) , kierunek: elektronika i telekomunikacja (Z) w specjalnoœci teleinformatyka, budownictwo (Z) w specjalnoœci eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Gospodark¹ Regionaln¹ i Turystyk¹ Kielce, ul. Piwnika Ponurego 49 tel./fax , tel kierunki: ekonomia w specjalnoœciach: hotelarstwo i obs³uga ruchu turystycznego, gospodarka regionalna oraz ze specjalnoœci¹ zarz¹dzanie œrodowiskiem, ekonomika informacji i reklamy, ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw, obs³uga rynku nieruchomoœci; pedagogika w specjalnoœciach: logopedia, diagnoza i terapia pedagogiczna, resocjalizacja, opieka i pomoc spo³eczna; Nasza reklama obok.

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Powiat M. Olsztyn UWAGA: Wszystkie dane dotyczą uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PUBLICZNE ADRES TELEFON 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE

SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE - z uprawnieniami szkół publicznych - dotacja 2009 rok Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 576/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. Lp. Nazwa szkoły i adres

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MIASTO JELENIA GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 85,5 50,8 78,2 59,5

MIASTO JELENIA GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 85,5 50,8 78,2 59,5 CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 1 513[02] OPIEKUN MEDYCZNY 27 26 96,3% 2 322[12] TECHNIK MASAśYSTA 4 1 25,0% 3 514[02] TECHNIK

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON SZKOŁY PUBLICZNE 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON SZKOŁY PUBLICZNE 1. Szkoła Policealna Nr 1 Zespół Szkół Medycznych im. H. Chrzanowskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne

Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne Lp. Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego Wyniki zdających, którzy przystapili do etapu pis i

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 6-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel/fax (0-87) 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08 e-mail: biau@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.augustow.pl RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WROCŁAW. Powiat: Województwo: 74,7. Gmina: Miasto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WROCŁAW. Powiat: Województwo: 74,7. Gmina: Miasto: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Powiat: Gmina: Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ("stary egzamin") według szkół i zawodów Sesja letnia 2015 r. (przystępujący po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół w powiecie malborskim. Na podstawie art.5 ust.5a, art.17 ust.5 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 WYKAZ PUBLICZYCH SZKÓŁ POADGIMAZJALYCH W POWIECIE KROŚIEŃSKIM I. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie sp. pedagogika społeczno-opiekuńcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niŝ samorząd organ

Uszczegółowienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niŝ samorząd organ Załącznik nr 16 B Uszczegółowienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niŝ samorząd organ Rozdział 801 01 Szkoły podstawowe 1. 801 01 2540 Społeczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 B Uszczegółowienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niŝ samorząd organ Rozdział 801 01 Szkoły podstawowe 1 801 01 2540 Społeczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0 Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Bielany 14313 Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica 1692 Warszawa ul. Kolektorska 9/11 14313-13W 341[3] Technik handlowiec

Bardziej szczegółowo

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6 Liczba osób na miejsce Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 I stopień i jednolite magisterskie Lp. Kierunek Miejsc Kandydaci na miejsce 1 Administracja (niestacjonarne I 100 0,21 2 Administracja (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO L.p NAZWA UCZELNI KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie - Społeczno-opiekuńcza Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo