INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE"

Transkrypt

1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE ART - PRO ódÿ, kwiecieñ 2004 r. 1

2 SPIS TREŒCI Szczecin Koszalin ZACHODNIO- POMORSKIE LUBUSKIE Zielona Góra Poznañ Gdañsk POMORSKIE Bydgoszcz KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE ódÿ Olsztyn WARMIÑSKO- MAZURSKIE MAZOWIECKIE Warszawa SPIS TREŒCI PODLASKIE Bia³ystok ÓDZKIE DOLNOŒL SKIE LUBELSKIE Wroc³aw Lublin ŒWIÊTOKRZYSKIE Opole Kielce OPOLSKIE Katowice Kraków PODKARPACKIE ŒL SKIE MA OPOLSKIE Rzeszów Wykaz placówek w województwach: DOLNOŒL SKIE...3 KUJAWSKO-POMORSKIE...19 LUBELSKIE...31 LUBUSKIE...41 ÓDZKIE...44 MA OPOLSKIE...72 MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŒL SKIE ŒWIÊTOKRZYSKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE wydawnictwa, ksiêgarnie, kursy INFORMATOR POWINIEN BYÆ DOSTÊPNY WE WSZYSTKICH SZKO ACH ŒREDNICH W KRAJU. W szko³ach prosimy pytaæ w sekretariatach, u pedagogów szkolnych lub w bibliotekach szkolnych. ISBN Opracowa³ zespó³ redakcyjny: Bo ena Grodzka, Janina Grzegorczyk, Monika Kunkel, El bieta uczyñska, Barbara Majewska, Miros³awa Ulowska, Pawe³ Wronka Wydawca: ART - PRO Firma Wielobran owa, ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax (0-42) , , , , Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ ofert. Wszelkie prawa zastrze one. 2

3 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wroc³aw, ul. Komandorska 118/ tel. (71) , fax (71) Kierunki: ekonomia, finanse i bankowoœæ, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, stosunki miêdzynarodowe, zarz¹dzanie i in ynieria produkcja, zarz¹dzanie i marketing. Filia Jelenia Góra ul. Nowowiejska 3 tel. (075) Wydzia³ Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu tel. (0-71) studia dzienne: lekarski - mgr, stomatologiczny - mgr, farmacja - mgr, analityka medyczna - lic, pielêgniarstwo - lic, pielêgniarstwo - mgr, 2-letnie uzupe³niaj¹ce: po³o nictwo - lic, fizjoterapia - lic, ratownictwo medyczne - lic, zdrowie publiczne - lic; wieczorowe: lekarski - mgr, stomatologiczny - mgr, farmacja - mgr, fizjoterapia - lic, kosmetologia - lic, 2-letnie dla techników analityki medycznej - lic; zaoczne: pielêgniarstwo - mgr 5-letnie, pielêgniarstwo - mgr 2-letnie uzupe³niaj¹ce, pielêgniarstwo - lic 2-letnie (uzupe³niaj¹ce) dla dyplomowanych pielêgniarek, po³o nictwo - lic 2-letnie (uzupe³niaj¹ce) dla dyplomowanych po³o nych, fizjoterapia 2-letnie - lic (uzupe³niaj¹ce) dla techników fizjoterapii. Zarz¹dzanie Instyt.Opieki Zdr i Spo³. 2-letnie uzup mgr. Wydzia³ Zdrowia Publicznego -Filia w Œwidnicy ul.traugutta 5, tel./fax kszta³cenie licencjackie na kierunkach: - Pilêgniarstwo - Fizjoterapia Akademia Muzyczna im. Karola Lipiñskiego Wroc³aw, pl. 1 Maja 2 tel , Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Wroc³aw, ul. Norwida 25/27 tel. centr. (71) , fax Kierunki: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, in ynieria œrodowiska, ochrona œrodowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leœna, technologia ywnoœci i ywienie cz³owieka, towaroznawstwo, weterynaria, zarz¹dzanie i marketing, zootechnika. Akademia Sztuk Piêknych Wroc³aw, Plac Polski 3/4 tel. (71) fax ; Kszta³cimy m³odzie w systemie studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych na kierunkach: malarstwo,rze ba,grafika,architektura wnêtrz, wzornictwo, wzornictwo: projektowanie ceramiki, projektowanie szk³a. Akademia Wychowania Fizycznego Wroc³aw, ul. Banacha 11 tel. (71) , fax (71) Kierunki: fizjoterapia, wychowanie fizyczne. 3 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE

4 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE semestrów. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna 4 semestry. Higiena zwierz¹t rzeÿnych i ywnoœci pochodzenia zwierzêcego 4 semestry. Rozród zwierz¹t 5 semestrów. Epizootiologia i administracja weterynaryjna 4 semestry. Przetwórstwo p³odów rolnych i ywienie cz³owieka 2 semestry. Przetwórstwo miêsa i jaj 2 semestry Zarz¹dzanie jakoœci¹ w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzêcego 2 semestry Ochrona i kszta³towanie œrodowiska 2 semestry. Organizacja i zarz¹dzanie w agrobiznesie 2 semestry. Rynki hurtowe i gie³dy produktów rolnych 2 semestry Dolnoœl¹ski Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wroc³awiu Wroc³aw, ul. Dawida 1a tel. centrala , 28, 29 Dolnoœl¹ska Szko³a Wy sza Edukacji TWP Wroc³aw, ul. Wagonowa 9 tel. (0-71) , Studia podyplomowe: Wydzia³ Pedagogiczny Studia podyplomowe Instytut dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej Studia podyplomowe Instytut stosunków miêdzynarodowych Dolnoœl¹ska Wy sza Szko³a S³u b Publicznych,,ASESOR" Wroc³aw, ul. Komuny Paryskiej 36/38 tel. (071) , Oœrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oœwiaty VULCAN Wroc³aw, ul. Kazimierska 15 tel. (071) , faks Szko³a Policealna Pracowników S³u b Spo³ecznych ul. Hubska 7 tel. (071) , tel/fax kierunki: system dzienny: "pracownik socjalny" -2,5 roku system zaoczny "pracownik socjalny" - 2,5 roku "opiekun w Domu Pomocy Spo³ecznej" - 2 lata "opiekunka œrodowiskowa" - 1 rok Policealne Studium Konserwacji Zabytków "Abakus" ul. P. Skargi 29/31 Szko³a Mened erów "Abor" ul. Pabianicka 2, sekretariat: ul. ¹kowa 8, tel./fax (71) , Autorskie Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej Abrys ul. Robotnicza 36/38, tel. (71) specjalnoœci: fotografia artystyczna, architektura wnêtrz, tkanina artystyczna. Policealne Studium Poligraficzne "Adiust" ul. Mennicza 21/23, tel. (0 71) Technik Poligraf - wieczorowe i zaoczne Akademia FENG-SHUI Studium Edukacji Ekologicznej specjalizacja: sztuki mantyczne, radiestezja, terapie naturalne ul. Starograniczna 28 tel. (071) , , SZKO Y POLICEALNE Wroc³aw Akademicka Szko³a Umiejêtnoœci ul. Szymanowskiego 7 Policealna Szko³a Zawodowa BHP "Aned" ul. Powstañców Œl. 210/218 tel. (0 71) , w. 26, 47

5 Policealna Szko³a Turystyki "Aned" ul. Powstañców Œl. 210/218 tel. (0 71) , w. 26, 47 Archidiecezjalne Kolegium Katechetyczne ul. Grabiszyñska 103, tel. (071) Policealne Studium Zawodowe "Asystent" ul. Dawida 11/19, tel. (0 71) do 37 Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Awangarda" ul. Podwale 20 Policealne Studium Zawodowe "Barbados" Policealne Studium Ekonomiczne"Barbados" Policealne Studium Reklamy "Barbados" Bulwar Ikara 19, tel. (0 71) Studium Filmowo-Telewizyjne al. Dêbowa 9 B, tel. (71) Studium Fizjoterapii i Masa u "Biostudio" Studium Niekonwencjonalnych Metod Leczenia "Biostudio" Studium Fizjoterapii i Masa u "Biostudio" Studium Niekonwencjonalnych Metod Leczenia "Biostudio" Rogowska 38 a, tel. (0 71) Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard 2000" ul. Podwale 57, tel. (0 71) Kosmetyczne Policealne Studium Zawodowe magistra Andrzeja Czamary ul. Koœciuszki 4 tel. (071) specjalnoœæ: technik us³ug kosmetycznych Kosmetyczne Policealne Studium Zawodowe mgr A. Czamara ul. Koœciuszki 4, Wroc³aw, tel. (0-71) WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE specjalnoœæ: TECHNIK US UG KOSMETYCZNYCH Szko³a posiada uprawnienia szko³y publicznej. Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ technika. Szko³a kszta³ci w systemie dziennym, istnieje równie mo liwoœæ nauki w inne dni tygodnia. W szkole nadobowi¹zkowo prowadzone s¹ równie zajêcia z jêzyka niemieckiego i angielskiego. Szko³a posiada profesjonalne gabinety wyposa one w sprzêt generacji Jonto Comed. koszt nauki: wpisowe - 70 z³ czesne miesiêczne z³ - tryb dzienny z³ - w inne dni tygodnia p-027b-1 9

6 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE wiêcej o naszej szkole w reklamie poni ej Pomaturalne Studium "Business College" ul. Komandorska 118/120 Policealne Studium Zawodowe "Business i Bankowoœæ" ul. Drukarska 50 tel. (071) , technik ekonomista (specjalnoœci: finanse i rachunkowoœæ, bankowoœæ) - w systemie zaocznym i wieczorowym. Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe 6 ul.jednoœci Narodowej 79 tel./fax (071) Policealne Studium Zarz¹dzania i Obrotu Nieruchomoœciami "Cds - 6" zarz¹dca i poœrednik obrotu nieruchomoœciami. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Marketingu i Reklamy "Cds - 6" specjalista ds. marketingu i reklamy. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Logistyki "Cds - 6" logistyk-spedytor. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aranzacji Wnetrz projektant aran acji wnêtrz - wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aran acji Kwiatowej i Ogrodowej "Cds - 6" zawód: projektant aran acji kwiatowej i ogrodowej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Psychologiczno- Socjologiczne "Cds - 6" psycholog komunikacji spo³ecznej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Prywatne Policealne Studium Administracyjno-Prawne "Compendium" ul. Zaporoska 71 tel. (071) , kszta³ci w zakresie: podstaw prawa, gospodarki rynkowej, finansów, marketingu oraz obs³ugi 10 urz¹dzeñ biurowych. Prywatne Policealne Studium Klimatyzacji Compendium Kszta³ci w zakresie monta u, eksploatacji i naprawy urz¹dzeñ klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie zaocznym Policealne Studium Informatyczne "Copernicus" Policealne Studium Ekonomiczne "Copernicus" ul. Inowroc³awska 56, tel. (071) Policealne Studium Diagnostyki Samochodowej "Diagnos" ul. ul. Borowska 105 tel. (0 71) w. 29, Policealne Studium Reklamy "Creo" ul. Trzebnicka 42, tel. (0 71) Edukacja ul. K³odnicka 36 tel. (071) , Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Prawa i Administracji Policealne Studium Informatyki Policealne Studium Turystyczne Roczne Studium Mened ersko- Administracyjne Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomik" ul. Worcella 3 Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomicus" ul. Dawida 9/11, tel. (071) , Policealne Studium Hodowli Koni Equus ul. Stab³owicka 147, tel Policealne Studium Sportu i Rekreacji "FIT" ul. Ruska 58/59, tel. (071) Zespó³ Szkó³ Gastronomii i Hotelarstwa HO-GA Policealne Studium Cateringu,

7 Dietetyczne, Hotelarstwa, Turystyki ul. Jednoœci Narodowej 46 tel. (0 71) Policealne Studium Techniki Hotelarstwa "Internauka" Policealne Studium Informatyki "Internauka" Policealne Studium Sekretarek i Asystentów Managera "Internauka" Policealne Studium Farmacji "Internauka" pl. Zgody 5, tel. (0 71) Policealne Studium Ekonomiczne Interstudium ul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) Policealne Studium Farmaceutyczne ul. Skwierzyñska 1/7 tel. (0-71) , kierunek kszta³cenia: technik farmaceutyczny system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM Dental ul. Ojców Oblatów 1, tel./fax: (071) technik dentystyczny. System kszta³cenia: stacjonarny Policealne Studium Wiza u i Makija u "Mur" Policealne Studium Projektowania i Stylizacji Ubioru Mur ul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) Prywatne Medyczne Studium Fizjoterapii magistra Andrzeja Czamary ul. Koœciuszki 4 tel. (071) specjalnoœæ: technik fizjoterapii wiêcej o naszej szkole w reklamie poni ej Prywatne Medyczne Studium Fizjoterapii mgr A. Czamara ul. Koœciuszki 4, Wroc³aw, tel. (0-71) specjalnoœæ: TECHNIK FIZJOTERAPII Szko³a posiada uprawnienia szko³y publicznej. Nauka trwa 2,5 roku, odbywa siê w trybie dziennym.absolwenci uzyskuj¹ tytu³ technika fizjoterapii. Szko³a posiada w³asn¹ bibliotekê oraz si³owniê. W szkole nadobowi¹zkowo prowadzone s¹ równie zajêcia z jêzyka niemieckiego i angielskiego. WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE koszt nauki: wpisowe - 70 z³ czesne miesiêczne z³ - tryb dzienny p-027c-1 11

8 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Policealne Studium Zawodowe Skêpe, ul. Wymyœliñska 2 tel: , fax: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Policealne Studium Zawodowe Szubin, ul. Kochanowskiego 1 tel: Medyczne Studium Zawodowe Œwiecie, ul. Woj. Polskiego 85 tel: , fax: Policealna Szko³a Komputerowa Policealna Studium Administracji "OSKAR" POLIolicealna Studium Rachunkowoœci "OSKAR" Œwiecie, ul. wirki i Wigury 6. tel: , fax: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Policealne Studium Zawodowe SZUBIN, KOCHANOWSKIEGO 1... tel: "BLOK" Sp. z o.o. - Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Toruñ, ul. Batorego 37/41 tel: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne Wojewódzka Biblioteka Publiczna Ksi¹ nica Kopernikañska Toruñ, ul. S³owackiego 8 tel , fax wiêcej o naszych placówkach w reklamie w województwie mazowieckim CENTRUM EDUKACJI DOROS YCH Policealne Studium Toruñ, ul. œw. Józefa 26 tel: Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Policealne Studium Zawodowe Toruñ, pl.œw. Katarzyny 8 tel. (0-56) dla doros³ych i zaoczne Medyczne Studium Zawodowe Toruñ, ul. œw. Jana 1/3 tel: , , fax Policealne Studium Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) zawód : - technik bezpieczeñstwa i higieny pracy Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Toruñ, ul. Legionów 19/25 tel. (0-56) , zawód: - technik architekt, - technik budownictwa, technik geodeta Policealne Studium Budowy i Utrzymania Dróg Toruñ, ul. Legionów 19/25 tel. (0-56) / zawód: - technik budownictwa - drogi i mosty ko³owe Policealne Studium Informatyki, Ekonomii i Administracji Toruñ, ul. yskowskiego 28 tel. (0-56) / zawód: - technik administracji, - technik ekonomista, - technik informatyk ( ze specjalizacj¹), - technik informatyk ( bez specjalizcji), - technik rachunkowoœci

9 Szko³y Policealne Toruñskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) , zawód : - technik ochrony fizycznej osób i mienia Policealna Szko³a Projektowania i Konfekcjonowania Odzie y Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) , zawód : - technik technologii odzie y ( ze specjalnoœci¹ : komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji odzie y) nasza reklama poni ej Policealne Studium BHP Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) , zawód : - technik bhp nasza reklama poni ej Policealne Studium Obs³ugi Turystycznej Toruñ, ul. Fa³ata 88/90 tel. (0-56) zawód: - technik obs³ugi turystycznej Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych Toruñ, Szosa Che³miñska 224/ tel: Policealne Studium Humanistyczne Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel: w. 30 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE p

10 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Policealne Studium Kszta³cenia Kadr Toruñ, ul. œw. Katarzyny 4 tel: Policealna Szko³a Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej Toruñ, ul. Sienkiewicza 29 tel. (0-56) zawód : - technik organizacji us³ug gastronomicznych - technik technologii ywienia- ywienie zbiorowe Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne Toruñ, ul. Osikowa 15 tel: Prywatne Pomaturalne Studium Jêzyków Obcych o Profilu Mened erskim Toruñ, ul. ó³kiewskiego 46 tel. (056) , fax Studium Policealne Fama Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel. (0-56) Studium Policealne Towarzystwa Nowoczesnej Edukacji Toruñ, ul. Koœciuszki 41/47 tel. (56) Dwuletni cykl kszta³cenia. Kierunki kszta³cenia: -plastyk /grafika wydawnicza i reklamowa, fotografia, projektowanie, dekorowanie wnêtrz i pawilonów wystawienniczych/, -technik organizacji reklamy. -technik poligraf/ komputerowe przygotowanie produkcji, druk offsetowy/ SZKO A EUROPEJSKA EUROCOLLEGE" Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel: w. 30 Szko³a Policealna Pracowników S³u b Spo³ecznych Toruñ, ul. J. Bartkiewiczówny tel: , fax: dzienna i dla doros³ych Toruñska Szko³a Zarz¹dzania Toruñ, Gagarina 13a tel. (056) , fax TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ Policealne Studium Finansów Szko³a Jêzyków Obcych "ARS LINGUA" Szko³a Reklamy Szko³a Zarz¹dzania i Finansów Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel: Zaoczne Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Toruñ, ul. Bema 66 tel: ZDZ - Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Toruñ, ó³kiewskiego 37/41, tel Zespó³ Szkó³ Nr 3 Policealna Studium Hotelarstwa Toruñ, Szosa Che³miñska 224/ tel: Zespó³ Szkó³ Budowlanych Policealna Szko³a Budownictwa Toruñ, ul. Legionów 19/25 tel: , Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Policealne Studium Ekonomiczne Toruñ, ul. Gunwaldzka 39 tel: Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Policealne Studium Ekonomiczne (1 roczne)toruñ, ul. Gunwaldzka 39 tel: Zespó³ Szkó³ Mech., El. i Elektronicznych Policealne Studium Zawodowe Toruñ, ul. œw. Józefa 26 tel:

11 Szko³y Policealne dla Doros³ych Toruñskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Policealna Szko³a Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej Toruñ, ul. Osikowa 10 tel. (056) zawód : - technik organiuzacji us³ug gastronomicznych Policealna Szko³a Us³ug Hotelarskich Toruñ, ul. Osikowa 10 tel. (056) zawód : - technik hotelarstwa nasza reklama poni ej Szko³y Policealne dla Doros³ych Toruñskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Policealna Szko³a Us³ug Turystycznych Toruñ, ul. Osikowa 10 tel. (056) zawód : - technik obs³ugi turystycznej nasza reklama poni ej Policealne Studium Finanowo-Bankowe Policealne Studium Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska Policealne Studium Podatków Policealne Studium Pracowników S³u b Specjalnych Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne Policealne Studium Przedsiêbiorczoœci Tuchola, ul. Piastowska 23 SZKO Y POLICEALNE DLA DOROS YCH TORUÑSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE w TORUNIU UL. OSIKOWA 10 (0-56) TORUÑ, ( WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE p

12 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Rolnicza w Lublinie Lublin, ul. Akademicka 13 Sekretariat: tel. (81) fax Biuro Rektora: tel. (81) , , Dzia³ Organizacji Studiów: tel. (81) , kierunki nauczania w naszej reklamie poni ej i Wydzia³ Rolniczy kierunki: F rolnictwo F architektura krajobrazu (otwartego) F technologia ywnoœci i ywienie cz³owieka F biotechnologia F towaroznawstwo Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej kierunek F weterynaria Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego Lublin, Al. Rac³awickie 1 tel. (081) fax (48) WYDZIA LEKARSKI Z ODDZIA EM ANGLOJÊZYCZNYM i ODDZIA EM STOMATOLOGICZNYM ORAZ WYDZIA FARMACEUTYCZNY Z ODDZIA EM ANALITYKI MEDYCZNEJ studia dzienne, kierunki studiów: lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna Studia licencjackie (3 letnie) kierunek - Analityka Medyczna* studia wieczorowe, kierunki studiów: lekarski, stomatologia, farmacja WYDZIA PIELÊGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU Z ODDZIA EM ZAOCZNYM Akademia Rolnicza w Lublinie à Miêdzywydzia³owe Studium Pedagogiczne. à Miêdzywydzia³owe Studium Zarz¹dzania w Agrobiznesie. à Miêdzywydzia³owe Studium Zastosowañ Informatyki w Rolnictwie. à Podyplomowe Studium Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska Przyrodniczego à Podyplomowe Studium Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska Przyrodniczego dla Nauczycieli Podyplomowe Studium Technika i Technologia Produkcji Pasz à à Podyplomowe Studium Florystyczne. Wydzia³ Biologii i Hodowli Zwierz¹t kierunki: F zootechnika F ochrona œrodowiska F biologia Wydzia³ Ogrodniczy kierunki: F ogrodnictwo F architektura krajobrazu (parku i ogrodów) Wydzia³ In ynierii Produkcji kierunki: F technika rolnicza i leœna F zarz¹dzanie i in ynieria produkcji à à à à à à Podyplomowe Studium Zarz¹dzanie Jakoœci¹ w Produkcji ywnoœci Podyplomowe Studium Wiedzy o Unii Europejskiej AGRO-UNIA Podyplomowe Studium "Mened er Ekologicznej Produkcji ywnoœci" Podyplomowe Studium Marketingu i Zarz¹dzania w Agrobiznesie Studium Specjalizacyjne Chorób Psów i Kotów - Studium Podyplomowe Podyplomowe Studium Integracji Europejskich. Obszarów Wiejskich. 31 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Studia licencjackie (3 letnie), dzienne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo, po³o nictwo, dietetyka kliniczna i zasady ywienia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, na kierunku zdrowie publiczne*: zdrowie publiczne; studia zaoczne na kierunku pielêgniarstwo: fizjoterapia * w przypadku uzyskania zgody MENiS MAGISTERSKIE STUDIA UZUPE NIAJ CE (2 letnie), studia dzienne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo, po³o nictwo, studia zaoczne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo, po³o nictwo MAGISTERSKIE STUDIA (5 letnie) dla dyplomowanych pielêgniarek i po³o nych, studia zaoczne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin, al. Rac³awickie tel. (081) , , Wydzia³ Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski tel. (084) Studia dzienne: administracja, architektura krajobrazu, ekonomia, filologia angielska, filologia germañska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romañska, filologia s³owiañska, filozofia przyrody nieo ywionej, filozofia przyrody o ywionej, filozofia teoretyczna, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka sp. informatyka, Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Humanistyczne, muzykologia, nauki o rodzinie, ochrona œrodowiska, prawo kanoniczne, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia, teologia, zarz¹dzanie i marketing Studia wieczorowe administracja, psychologia Studia zaoczne administracja, ekonomia, filologia angielska, filologia germañska, filologia romañska, filologia s³owiañska, informatyka, matematyka (MU), pedagogika, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, zarz¹dzanie i marketing Studia eksternistyczne 32 filozofia teoretyczna, filozofia przyrody nieo ywionej, filozofia przyrody o ywionej, historia, historia sztuki, nauki o rodzinie, pedagogika, teologia Lubelska Szko³a Biznesu - Szko³a Wy sza Lublin, ul. Narutowicza 8 tel. (081) , tel./fax specjalnoœæ: finanse przedsiêbiorstw i bankowoœæ Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Bia³ej Podlaskiej Bia³a Podlaska, ul. Sidorska 95/97 tel.: (0-83) , specjalnoœci: organizacja i obs³uga turystyki i rekreacji, jêzyk niemiecki, jêzyk angielski, jêzyk rosyjski, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, pedagogika spo³eczna, pielêgniarstwo ogólne, informatyka stosowana. Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Che³mie Che³m, ul. Partyzantów 40 tel.: (0-82) , specjalnoœci: matematyka z informatyk¹, nauczanie matematyki, filologia angielska, filologia germañska. Politechnika Lubelska Lublin, ul. Bernardyñska 13 wydzia³y: Wydzia³ Mechaniczny, Wydzia³ Elektryczny, Wydzia³ In ynierii Budowlanej i Sanitarnej, Wydzia³ Zarz¹dzania i Podstaw Techniki, Kierunki: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, in ynieria œrodowiska, mechanika i budowa maszyn, wychowanie techniczne, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, zarz¹dzanie i marketing. Pu³awska Szko³a Wy sza Pu³awy, ul. Moniuszki 1 tel./fax (0-81) , Kierunki studiów: administracja, politologia, socjologia, zarz¹dzanie i marketing

14 Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Wydzia³ Artystyczny Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym Kazimierz Dolny, ul. Nadwiœlañska 9 prowadzi nabór na 3-letnie licencjackie p³atne studia wieczorowe na rok akademicki 2004/2005 na kierunki: grafika malarstwo Egzamin wstêpny sk³ada siê z czêœci praktycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu historii sztuki. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzian z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany o³ówkiem, wêglem lub kredk¹), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub p³ótnie). Termin sk³adania dokumentów - 28 maja do 5 lipca 2004 r. Egzamin wstêpny rozpoczyna siê 8 lipca 2004 r. Informacje: Dziekanat Wydzia³u Artystycznego UMCS w Lublinie, tel. 081/ , wew. 125 oraz Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym, tel. 081/ p-033 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Szko³a Wy sza im. B. Jañskiego Warszawa, ul. Che³mska 21a..(022) Wydzia³ zamiejscowy w Che³mie - studia zawodowe: zarz¹dzanie i marketing Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Lublin, Plac Marii Curie-Sk³odowskiej 5 tel.: (081) , fax.:(081) Informacje o rekrutacji: Dzia³ Toku Studiów: (081) Kierunki: administracja, archeologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowotechniczna, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, geografia, grafika, historia, informatyka, jazz i muzyka estradowa, kulturoznawstwo, malarstwo, matematyka, ochrona œrodowiska, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki miêdzynarodowe, zarz¹dzanie i marketing. Wydzia³ Artystyczny Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym Informacje: Dziekanat Wydzia³u Artystycznego UMCS w Lublinie, tel. 081/ , wew. 125 oraz Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym, tel. 081/ wiêcej w naszej reklamie powy ej Wy sza Szko³a Biznesu i Administracji uków, ul. Siedlecka 56 tel. (025) specjalnoœæ: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Wy sza Szko³a Ekonomii i Innowacji Lublin, ul. Melgiewska 7/9Lublin tel./fax (081) , specjalnoœci: finanse i rozwój regionalny, ekonomika ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, obs³uga rynku nieruchomoœci, administracja publiczna, informatyka w biznesie 33

15 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE specjalnoœci: komunikacja spo³eczna i public relations, administracja publiczna POWIAT SIEDLECKI Akademia Podlaska w Siedlcach Siedlce, 3 Maja 54...(0-25) Kierunki: studia dzienne: biologia, administracja, filologia - sp. anglistyka; filologia polska, historia, pedagogika - sp. opiekuñczo-wychowawcza, sp. przysposobienie obronne i obrona cywilna; rolnictwo, filologia - sp. germanistyka; informatyka, pedagogika - sp. kszta³cenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, politologia, chemia, filologia - sp. rusycystyka, matematyka, pedagogika - sp. kulturalnooœwiatowa, sp. pedagogika z plastyk¹, zarz¹dzanie i marketing,zootechnika studia zaoczne: filologia polska, historia, matematyka, pedagogika - sp. kszta³cenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, sp. opiekuñczo-wychowawcza, sp.pedagogika z plastyk¹; zarz¹dzanie i marketing,, administracja, biologia, filologia - sp. anglistyka, sp. germanistyka, sp. rusycystyka; pedagogika sp. przysposobienie obronne i obrona cywilna, politologia, rolnictwo, zootechnika studia wieczorowe: historia studia dzienne mgr uzupe³niaj¹ce: informatyka, studia zaoczne mgr uzupe³niaj¹ce: biologia, informatyka, pedagogika: sp. kszta³cenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, sp. opiekuñczo-wychowawcza, sp. przysposobienie obronne i obrona cywilna; zarz¹dzanie i marketing, zootechnika, rolnictwo Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych Siedlce, ul. As³anowicza 2...tel./fax (025) kierunki: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski Papieski Wydzia³ Teologiczny w Warszawie Instytut Teologiczny w Siedlcach Siedlce, Soko³owska l24...(0-25) Wy sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania Siedlce, Soko³owska (0-25) specjalnoœci: doradztwo podatkowe i administracja finansowa, finanse i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, administracja gospodarcza, administracja samorz¹dowa, informatyka ekonomiczna POWIAT SOCHACZEWSKI Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Marketingu Sochaczew, ul. Licealna 18 tel. (0-46) Kierunek studiów: zarz¹dzanie i marketing POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI Uniwersytet ódzki Bromierzyk...(0-22) POWIAT WYSZKOWSKI Szko³a Wy sza im. Paw³a W³odkowica Wyszków, Geodetów 45...(0-29) studia zawodowe: administracja, informatyka, pedagogika, politologia, zarz¹dzanie i marketing Wy sza Szko³a Dzia³alnoœci Gospodarczej w Warszawie Rz¹œnik, Wyszkowska 24...(0-29) POWIAT YRARDOWSKI Wy sza Szko³a Rozwoju Lokalnego yrardów, ul. Waryñskiego 1, tel./fax {046} , Kierunek studiów: ekonomia wiêcej o naszej szkole w reklamie obok STUDIA PODYPLOMOWE (wybrane) 118

16 REKTOR: Prof. dr hab. Witold Rakowski PROREKTOR: dr Krystyna Królikowska - Waœ DZIEKAN WYDZIA U EKONOMICZNEGO: dr Zbigniew Grzyma³a wyk³adowcy g³ównie z SGH WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE DZIEKANAT WSRL ul. Waryñskiego 1, yrardów, tel./fax {046} , wtorki, czwartki podczas zjazdów: soboty, niedziele 8 17 p

17 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Akademia Obrony Narodowej al. gen. Chruœciela , , fax studia podyplomowe: - obronnoœæ pañstwa - edukacja obronna i zarz¹dzanie kryzysami - bezpieczeñstwo ekologiczne - bezpieczeñstwo informacyjne - zarz¹dzanie lotnictwem - zarz¹dzanie i dowodzenie Akademia Podlaska w Siedlcach Siedlce, 3 Maja 54...(0-25) Wydzia³ Nauk Œcis³ych Podyplomowe Studium Chemii "Chemia w nowej szkole" (2-semestralne). Podyplomowe Studium Metody multimedialnego nauczania przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum (2-semestralne). Podyplomowe Studium Informatyki (3-semestralne). Podyplomowe Studium Zastosowañ Informatyki (3-semestralne). Podyplomowe Studium Matematyka w Nowej Szkole (2-semestralne). Podyplomowe Studium Matematycznych Podstaw Zarz¹dzania Finansami (2- semestralne). Podyplomowe Studium BHP - Zagro enia, Prawo i Praktyka (2-semestralne). Podyplomowe Studium Fizyka z Zastosowaniem Technologii Informacyjnych w Jej Nauczaniu (2-semestralne).Wydzia³ Humanistyczny Podyplomowe Studium Filologii Polskiej (4- semestralne). Podyplomowe Studium Biblioteki oœwiatowe i edukacja medialna (2-semestralne). Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Spo³eczeñstwie (4-semestralne) Podyplomowe Studium Edukacji Obronnej (2- semestralne). Podyplomowe Studium Kszta³cenia Zintegrowanego (2-semestralne). Podyplomowe Studium Pedagogiki Integracyjnej (3-semestralne). Podyplomowe Studium Pedagogiki Opiekuñczo-Wychowawczej (2-semestralne). Podyplomowe Studium Wychowania Przedszkolnego (2-semestralne). Podyplomowe Studium Wiedzy o spo³eczeñstwie (2-semestralne). Podyplomowe Studium Zaburzeñ Komunikacji Jêzykowej w zakresie czytania i pisania (4-semestralne). Podyplomowe Studium Stymulacji Rozwoju Psychicznego Ucznia (3-semestralne) 120 Wydzia³ Rolniczy - Podyplomowe Studium Kszta³cenia Blokowego w zakresie Przyrody (3-semestralne). Podyplomowe Studium Pedagogiczne (2-semstalne). Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Œrodowiska (3- semestralne). Wydzia³ Zarz¹dzania - Podyplomowe Studium S³u by Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarz¹dzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (2- semestralne). Podyplomowe Studium Zarz¹dzania (2-semestralne). Podyplomowe Studium Zarz¹dzania Oœwiat¹ (2-semestralne). Podyplomowe Studium Zastosowania Informatyki w Zarz¹dzaniu (2-semestralne) Akademia Teatralna w Warszawie im. A. Zelwerowicza ul. Miodowa 22/ , Podyplomowe Studium Wymowy (2-letnie) Centrum Medyczne Kszta³cenia Podyplomowego ul. Marymoncka COLLEGIUM CIVITAS Pa³ac Kultury i Nauki, XII piêtro Plac Defilad 1 tel. (22) do 9 studia podyplomowe Instytut Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk Sekretariat Studium IBL PAN: Warszawa, ul. Nowy Œwiat 72, pok. 142 tel. (0-22) , Polska Fundacja Upowszechniania Nauki Sekretariat PFUN: Pa³ac Kultury i Nauki, Warszawa, p.2107 tel. (0-22) ; fax (0-22) Podyplomowe Studia Europeistyczne Nowa Europa" Podyplomowe Studia Komunikacji Spo³ecznej i Mediów Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej - Warszawa Warszawa, ul. Spartañska 1B, centrala tel. (022) ,

18 Oœrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowañ Komputerowych - Warszawa Warszawa ul. Raszyñska 8/10 telefon: (0-22) , fax Studium Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli. Studium Rozwoju, Informatyki i Pedagogiki Zdolnoœci. Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej (SPEI29). Studium Podyplomowe Edukacji Informatycznej. Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Ciechanowie Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33 tel./fax (0-23) www. pwszciechanow.edu.pl PODYPLOMOWE zaoczne 3 - semestralne: technika i wychowanie komunikacyjne, organizacja i zarz¹dzanie oœwiat¹ 2 - semestralne: praktyka dzia³alnoœci gospodarczej, logopedia, historia Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w P³ocku, Plac D¹browskiego 2 Rektorat - tel./fax (0-24) Dzia³ Nauczania - tel. (0-24) Organizacja i zarz¹dzanie oœwiat¹ Edukacja zintegrowana w klasach I-III Terapia pedagogiczna Pedagogika integracyjna Oligofrenopedagogika Terapia psychologiczno- pedagogiczna Terapia humanistyczna dla nauczycieli Studia metodyczno- kulturowe w zakresie j.angielskiego/niemieckiego Rytmika w placówkach oœwiatowowychowawczych Historia Informatyka Matematyka W'ychowanie fizyczne i zdrowotne Terapia ruchowa i gimnastyka kompensacyjnokorekcyjna Przedsiêbiorczoœæ Rachunkowoœæ finansowa i zarz¹dcza Integracja Europejska - Polska w Unii Europejskiej Politechnika Radomska im. Kazimierza Pu³askiego Radom, J. Malczewskiego 29 Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - tel. (0-48) , , WYDZIA EKONOMICZNY Radom, ul. Chrobrego 31 (Dziekanat tel do 40), Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku ekonomia jest Studium Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania. Wiêcej informacji na stronie WYDZIA MECHANICZNY Radom, ul Krasickiego 54 (Dziekanat tel ) Studia podyplomowe w zakresie rekonstrukcja wypadku drogowego i likwidacja szkód powypadkowych. Wiêcej informacji na stronie WYDZIA NAUCZYCIELSKI Radom, ul. Malczewskiego 20A (Dziekanat tel ) Studium Dokszta³cania i Doskonalenia Nauczycieli Wydzia³u Nauczycielskiego prowadzi studia podyplomowe dla nauczycieli z wy szym wykszta³ceniem w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. Wiêcej informacji na stronie Polsko - Japoñska Wy sza Szko³a Technik Komputerowych ul. Koszykowa , fax Studia Podyplomowe: Bazy danych i ich aplikacje z u yciem systemu ORACLE. Bankowoœæ Elektroniczna. IT w Biznesie. Technologie Internetu. Technologie Informacyjne w Nauczaniu Jêzyków Obcych. Prywatna Wy sza Szko³a Ochrony Œrodowiska Radom, ul. Zubrzyckiego WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski

REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski Bêdzin Bielsko-Bia³a REGION KATOWICKI I LO im. Miko³aja Kopernika Bêdzin ul. Kopernika 2, tel. 761 59 20 Klasy: specjalizacje wstêpne w pierwszej klasie w przedmiotach: historia, biologia, geografia; Od

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Informator na rok szkolny 2014/2015

Informator na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 1 Nak³ad: 700 szt. Druk: Zak³ady Graficzne Drukarz Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5 tel. 14 621-22-46, tel./fax

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008)

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Zbigniew D³ugosz Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2009 1 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo