INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE"

Transkrypt

1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE ART - PRO ódÿ, kwiecieñ 2004 r. 1

2 SPIS TREŒCI Szczecin Koszalin ZACHODNIO- POMORSKIE LUBUSKIE Zielona Góra Poznañ Gdañsk POMORSKIE Bydgoszcz KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE ódÿ Olsztyn WARMIÑSKO- MAZURSKIE MAZOWIECKIE Warszawa SPIS TREŒCI PODLASKIE Bia³ystok ÓDZKIE DOLNOŒL SKIE LUBELSKIE Wroc³aw Lublin ŒWIÊTOKRZYSKIE Opole Kielce OPOLSKIE Katowice Kraków PODKARPACKIE ŒL SKIE MA OPOLSKIE Rzeszów Wykaz placówek w województwach: DOLNOŒL SKIE...3 KUJAWSKO-POMORSKIE...19 LUBELSKIE...31 LUBUSKIE...41 ÓDZKIE...44 MA OPOLSKIE...72 MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŒL SKIE ŒWIÊTOKRZYSKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE wydawnictwa, ksiêgarnie, kursy INFORMATOR POWINIEN BYÆ DOSTÊPNY WE WSZYSTKICH SZKO ACH ŒREDNICH W KRAJU. W szko³ach prosimy pytaæ w sekretariatach, u pedagogów szkolnych lub w bibliotekach szkolnych. ISBN Opracowa³ zespó³ redakcyjny: Bo ena Grodzka, Janina Grzegorczyk, Monika Kunkel, El bieta uczyñska, Barbara Majewska, Miros³awa Ulowska, Pawe³ Wronka Wydawca: ART - PRO Firma Wielobran owa, ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax (0-42) , , , , Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ ofert. Wszelkie prawa zastrze one. 2

3 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wroc³aw, ul. Komandorska 118/ tel. (71) , fax (71) Kierunki: ekonomia, finanse i bankowoœæ, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, stosunki miêdzynarodowe, zarz¹dzanie i in ynieria produkcja, zarz¹dzanie i marketing. Filia Jelenia Góra ul. Nowowiejska 3 tel. (075) Wydzia³ Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu tel. (0-71) studia dzienne: lekarski - mgr, stomatologiczny - mgr, farmacja - mgr, analityka medyczna - lic, pielêgniarstwo - lic, pielêgniarstwo - mgr, 2-letnie uzupe³niaj¹ce: po³o nictwo - lic, fizjoterapia - lic, ratownictwo medyczne - lic, zdrowie publiczne - lic; wieczorowe: lekarski - mgr, stomatologiczny - mgr, farmacja - mgr, fizjoterapia - lic, kosmetologia - lic, 2-letnie dla techników analityki medycznej - lic; zaoczne: pielêgniarstwo - mgr 5-letnie, pielêgniarstwo - mgr 2-letnie uzupe³niaj¹ce, pielêgniarstwo - lic 2-letnie (uzupe³niaj¹ce) dla dyplomowanych pielêgniarek, po³o nictwo - lic 2-letnie (uzupe³niaj¹ce) dla dyplomowanych po³o nych, fizjoterapia 2-letnie - lic (uzupe³niaj¹ce) dla techników fizjoterapii. Zarz¹dzanie Instyt.Opieki Zdr i Spo³. 2-letnie uzup mgr. Wydzia³ Zdrowia Publicznego -Filia w Œwidnicy ul.traugutta 5, tel./fax kszta³cenie licencjackie na kierunkach: - Pilêgniarstwo - Fizjoterapia Akademia Muzyczna im. Karola Lipiñskiego Wroc³aw, pl. 1 Maja 2 tel , Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Wroc³aw, ul. Norwida 25/27 tel. centr. (71) , fax Kierunki: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, in ynieria œrodowiska, ochrona œrodowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leœna, technologia ywnoœci i ywienie cz³owieka, towaroznawstwo, weterynaria, zarz¹dzanie i marketing, zootechnika. Akademia Sztuk Piêknych Wroc³aw, Plac Polski 3/4 tel. (71) fax ; Kszta³cimy m³odzie w systemie studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych na kierunkach: malarstwo,rze ba,grafika,architektura wnêtrz, wzornictwo, wzornictwo: projektowanie ceramiki, projektowanie szk³a. Akademia Wychowania Fizycznego Wroc³aw, ul. Banacha 11 tel. (71) , fax (71) Kierunki: fizjoterapia, wychowanie fizyczne. 3 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE

4 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE semestrów. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna 4 semestry. Higiena zwierz¹t rzeÿnych i ywnoœci pochodzenia zwierzêcego 4 semestry. Rozród zwierz¹t 5 semestrów. Epizootiologia i administracja weterynaryjna 4 semestry. Przetwórstwo p³odów rolnych i ywienie cz³owieka 2 semestry. Przetwórstwo miêsa i jaj 2 semestry Zarz¹dzanie jakoœci¹ w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzêcego 2 semestry Ochrona i kszta³towanie œrodowiska 2 semestry. Organizacja i zarz¹dzanie w agrobiznesie 2 semestry. Rynki hurtowe i gie³dy produktów rolnych 2 semestry Dolnoœl¹ski Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wroc³awiu Wroc³aw, ul. Dawida 1a tel. centrala , 28, 29 Dolnoœl¹ska Szko³a Wy sza Edukacji TWP Wroc³aw, ul. Wagonowa 9 tel. (0-71) , Studia podyplomowe: Wydzia³ Pedagogiczny Studia podyplomowe Instytut dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej Studia podyplomowe Instytut stosunków miêdzynarodowych Dolnoœl¹ska Wy sza Szko³a S³u b Publicznych,,ASESOR" Wroc³aw, ul. Komuny Paryskiej 36/38 tel. (071) , Oœrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oœwiaty VULCAN Wroc³aw, ul. Kazimierska 15 tel. (071) , faks Szko³a Policealna Pracowników S³u b Spo³ecznych ul. Hubska 7 tel. (071) , tel/fax kierunki: system dzienny: "pracownik socjalny" -2,5 roku system zaoczny "pracownik socjalny" - 2,5 roku "opiekun w Domu Pomocy Spo³ecznej" - 2 lata "opiekunka œrodowiskowa" - 1 rok Policealne Studium Konserwacji Zabytków "Abakus" ul. P. Skargi 29/31 Szko³a Mened erów "Abor" ul. Pabianicka 2, sekretariat: ul. ¹kowa 8, tel./fax (71) , Autorskie Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej Abrys ul. Robotnicza 36/38, tel. (71) specjalnoœci: fotografia artystyczna, architektura wnêtrz, tkanina artystyczna. Policealne Studium Poligraficzne "Adiust" ul. Mennicza 21/23, tel. (0 71) Technik Poligraf - wieczorowe i zaoczne Akademia FENG-SHUI Studium Edukacji Ekologicznej specjalizacja: sztuki mantyczne, radiestezja, terapie naturalne ul. Starograniczna 28 tel. (071) , , SZKO Y POLICEALNE Wroc³aw Akademicka Szko³a Umiejêtnoœci ul. Szymanowskiego 7 Policealna Szko³a Zawodowa BHP "Aned" ul. Powstañców Œl. 210/218 tel. (0 71) , w. 26, 47

5 Policealna Szko³a Turystyki "Aned" ul. Powstañców Œl. 210/218 tel. (0 71) , w. 26, 47 Archidiecezjalne Kolegium Katechetyczne ul. Grabiszyñska 103, tel. (071) Policealne Studium Zawodowe "Asystent" ul. Dawida 11/19, tel. (0 71) do 37 Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Awangarda" ul. Podwale 20 Policealne Studium Zawodowe "Barbados" Policealne Studium Ekonomiczne"Barbados" Policealne Studium Reklamy "Barbados" Bulwar Ikara 19, tel. (0 71) Studium Filmowo-Telewizyjne al. Dêbowa 9 B, tel. (71) Studium Fizjoterapii i Masa u "Biostudio" Studium Niekonwencjonalnych Metod Leczenia "Biostudio" Studium Fizjoterapii i Masa u "Biostudio" Studium Niekonwencjonalnych Metod Leczenia "Biostudio" Rogowska 38 a, tel. (0 71) Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard 2000" ul. Podwale 57, tel. (0 71) Kosmetyczne Policealne Studium Zawodowe magistra Andrzeja Czamary ul. Koœciuszki 4 tel. (071) specjalnoœæ: technik us³ug kosmetycznych Kosmetyczne Policealne Studium Zawodowe mgr A. Czamara ul. Koœciuszki 4, Wroc³aw, tel. (0-71) WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE specjalnoœæ: TECHNIK US UG KOSMETYCZNYCH Szko³a posiada uprawnienia szko³y publicznej. Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ technika. Szko³a kszta³ci w systemie dziennym, istnieje równie mo liwoœæ nauki w inne dni tygodnia. W szkole nadobowi¹zkowo prowadzone s¹ równie zajêcia z jêzyka niemieckiego i angielskiego. Szko³a posiada profesjonalne gabinety wyposa one w sprzêt generacji Jonto Comed. koszt nauki: wpisowe - 70 z³ czesne miesiêczne z³ - tryb dzienny z³ - w inne dni tygodnia p-027b-1 9

6 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE wiêcej o naszej szkole w reklamie poni ej Pomaturalne Studium "Business College" ul. Komandorska 118/120 Policealne Studium Zawodowe "Business i Bankowoœæ" ul. Drukarska 50 tel. (071) , technik ekonomista (specjalnoœci: finanse i rachunkowoœæ, bankowoœæ) - w systemie zaocznym i wieczorowym. Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe 6 ul.jednoœci Narodowej 79 tel./fax (071) Policealne Studium Zarz¹dzania i Obrotu Nieruchomoœciami "Cds - 6" zarz¹dca i poœrednik obrotu nieruchomoœciami. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Marketingu i Reklamy "Cds - 6" specjalista ds. marketingu i reklamy. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Logistyki "Cds - 6" logistyk-spedytor. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aranzacji Wnetrz projektant aran acji wnêtrz - wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Aran acji Kwiatowej i Ogrodowej "Cds - 6" zawód: projektant aran acji kwiatowej i ogrodowej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny. Okres nauki: 1 rok Policealne Studium Psychologiczno- Socjologiczne "Cds - 6" psycholog komunikacji spo³ecznej. System kszta³cenia: wieczorowy, zaoczny, korespondencyjny. Okres nauki: 1 rok Prywatne Policealne Studium Administracyjno-Prawne "Compendium" ul. Zaporoska 71 tel. (071) , kszta³ci w zakresie: podstaw prawa, gospodarki rynkowej, finansów, marketingu oraz obs³ugi 10 urz¹dzeñ biurowych. Prywatne Policealne Studium Klimatyzacji Compendium Kszta³ci w zakresie monta u, eksploatacji i naprawy urz¹dzeñ klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie zaocznym Policealne Studium Informatyczne "Copernicus" Policealne Studium Ekonomiczne "Copernicus" ul. Inowroc³awska 56, tel. (071) Policealne Studium Diagnostyki Samochodowej "Diagnos" ul. ul. Borowska 105 tel. (0 71) w. 29, Policealne Studium Reklamy "Creo" ul. Trzebnicka 42, tel. (0 71) Edukacja ul. K³odnicka 36 tel. (071) , Policealne Studium Ekonomiczne Policealne Studium Prawa i Administracji Policealne Studium Informatyki Policealne Studium Turystyczne Roczne Studium Mened ersko- Administracyjne Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomik" ul. Worcella 3 Policealne Studium Ekonomiczne "Ekonomicus" ul. Dawida 9/11, tel. (071) , Policealne Studium Hodowli Koni Equus ul. Stab³owicka 147, tel Policealne Studium Sportu i Rekreacji "FIT" ul. Ruska 58/59, tel. (071) Zespó³ Szkó³ Gastronomii i Hotelarstwa HO-GA Policealne Studium Cateringu,

7 Dietetyczne, Hotelarstwa, Turystyki ul. Jednoœci Narodowej 46 tel. (0 71) Policealne Studium Techniki Hotelarstwa "Internauka" Policealne Studium Informatyki "Internauka" Policealne Studium Sekretarek i Asystentów Managera "Internauka" Policealne Studium Farmacji "Internauka" pl. Zgody 5, tel. (0 71) Policealne Studium Ekonomiczne Interstudium ul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) Policealne Studium Farmaceutyczne ul. Skwierzyñska 1/7 tel. (0-71) , kierunek kszta³cenia: technik farmaceutyczny system kszta³cenia: stacjonarny weekendowy Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM Dental ul. Ojców Oblatów 1, tel./fax: (071) technik dentystyczny. System kszta³cenia: stacjonarny Policealne Studium Wiza u i Makija u "Mur" Policealne Studium Projektowania i Stylizacji Ubioru Mur ul. Trzebnicka 33, tel. (0 71) Prywatne Medyczne Studium Fizjoterapii magistra Andrzeja Czamary ul. Koœciuszki 4 tel. (071) specjalnoœæ: technik fizjoterapii wiêcej o naszej szkole w reklamie poni ej Prywatne Medyczne Studium Fizjoterapii mgr A. Czamara ul. Koœciuszki 4, Wroc³aw, tel. (0-71) specjalnoœæ: TECHNIK FIZJOTERAPII Szko³a posiada uprawnienia szko³y publicznej. Nauka trwa 2,5 roku, odbywa siê w trybie dziennym.absolwenci uzyskuj¹ tytu³ technika fizjoterapii. Szko³a posiada w³asn¹ bibliotekê oraz si³owniê. W szkole nadobowi¹zkowo prowadzone s¹ równie zajêcia z jêzyka niemieckiego i angielskiego. WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE koszt nauki: wpisowe - 70 z³ czesne miesiêczne z³ - tryb dzienny p-027c-1 11

8 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Policealne Studium Zawodowe Skêpe, ul. Wymyœliñska 2 tel: , fax: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Policealne Studium Zawodowe Szubin, ul. Kochanowskiego 1 tel: Medyczne Studium Zawodowe Œwiecie, ul. Woj. Polskiego 85 tel: , fax: Policealna Szko³a Komputerowa Policealna Studium Administracji "OSKAR" POLIolicealna Studium Rachunkowoœci "OSKAR" Œwiecie, ul. wirki i Wigury 6. tel: , fax: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Policealne Studium Zawodowe SZUBIN, KOCHANOWSKIEGO 1... tel: "BLOK" Sp. z o.o. - Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Toruñ, ul. Batorego 37/41 tel: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne Wojewódzka Biblioteka Publiczna Ksi¹ nica Kopernikañska Toruñ, ul. S³owackiego 8 tel , fax wiêcej o naszych placówkach w reklamie w województwie mazowieckim CENTRUM EDUKACJI DOROS YCH Policealne Studium Toruñ, ul. œw. Józefa 26 tel: Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Policealne Studium Zawodowe Toruñ, pl.œw. Katarzyny 8 tel. (0-56) dla doros³ych i zaoczne Medyczne Studium Zawodowe Toruñ, ul. œw. Jana 1/3 tel: , , fax Policealne Studium Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) zawód : - technik bezpieczeñstwa i higieny pracy Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Toruñ, ul. Legionów 19/25 tel. (0-56) , zawód: - technik architekt, - technik budownictwa, technik geodeta Policealne Studium Budowy i Utrzymania Dróg Toruñ, ul. Legionów 19/25 tel. (0-56) / zawód: - technik budownictwa - drogi i mosty ko³owe Policealne Studium Informatyki, Ekonomii i Administracji Toruñ, ul. yskowskiego 28 tel. (0-56) / zawód: - technik administracji, - technik ekonomista, - technik informatyk ( ze specjalizacj¹), - technik informatyk ( bez specjalizcji), - technik rachunkowoœci

9 Szko³y Policealne Toruñskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) , zawód : - technik ochrony fizycznej osób i mienia Policealna Szko³a Projektowania i Konfekcjonowania Odzie y Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) , zawód : - technik technologii odzie y ( ze specjalnoœci¹ : komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji odzie y) nasza reklama poni ej Policealne Studium BHP Toruñ, ul. Jêczmienna 23 tel. (056) , zawód : - technik bhp nasza reklama poni ej Policealne Studium Obs³ugi Turystycznej Toruñ, ul. Fa³ata 88/90 tel. (0-56) zawód: - technik obs³ugi turystycznej Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych Toruñ, Szosa Che³miñska 224/ tel: Policealne Studium Humanistyczne Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel: w. 30 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE p

10 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Policealne Studium Kszta³cenia Kadr Toruñ, ul. œw. Katarzyny 4 tel: Policealna Szko³a Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej Toruñ, ul. Sienkiewicza 29 tel. (0-56) zawód : - technik organizacji us³ug gastronomicznych - technik technologii ywienia- ywienie zbiorowe Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne Toruñ, ul. Osikowa 15 tel: Prywatne Pomaturalne Studium Jêzyków Obcych o Profilu Mened erskim Toruñ, ul. ó³kiewskiego 46 tel. (056) , fax Studium Policealne Fama Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel. (0-56) Studium Policealne Towarzystwa Nowoczesnej Edukacji Toruñ, ul. Koœciuszki 41/47 tel. (56) Dwuletni cykl kszta³cenia. Kierunki kszta³cenia: -plastyk /grafika wydawnicza i reklamowa, fotografia, projektowanie, dekorowanie wnêtrz i pawilonów wystawienniczych/, -technik organizacji reklamy. -technik poligraf/ komputerowe przygotowanie produkcji, druk offsetowy/ SZKO A EUROPEJSKA EUROCOLLEGE" Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel: w. 30 Szko³a Policealna Pracowników S³u b Spo³ecznych Toruñ, ul. J. Bartkiewiczówny tel: , fax: dzienna i dla doros³ych Toruñska Szko³a Zarz¹dzania Toruñ, Gagarina 13a tel. (056) , fax TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ Policealne Studium Finansów Szko³a Jêzyków Obcych "ARS LINGUA" Szko³a Reklamy Szko³a Zarz¹dzania i Finansów Toruñ, ul. M³odzie owa 31 tel: Zaoczne Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Toruñ, ul. Bema 66 tel: ZDZ - Policealne Studium Zawodowe dla Doros³ych Toruñ, ó³kiewskiego 37/41, tel Zespó³ Szkó³ Nr 3 Policealna Studium Hotelarstwa Toruñ, Szosa Che³miñska 224/ tel: Zespó³ Szkó³ Budowlanych Policealna Szko³a Budownictwa Toruñ, ul. Legionów 19/25 tel: , Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Policealne Studium Ekonomiczne Toruñ, ul. Gunwaldzka 39 tel: Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Policealne Studium Ekonomiczne (1 roczne)toruñ, ul. Gunwaldzka 39 tel: Zespó³ Szkó³ Mech., El. i Elektronicznych Policealne Studium Zawodowe Toruñ, ul. œw. Józefa 26 tel:

11 Szko³y Policealne dla Doros³ych Toruñskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Policealna Szko³a Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej Toruñ, ul. Osikowa 10 tel. (056) zawód : - technik organiuzacji us³ug gastronomicznych Policealna Szko³a Us³ug Hotelarskich Toruñ, ul. Osikowa 10 tel. (056) zawód : - technik hotelarstwa nasza reklama poni ej Szko³y Policealne dla Doros³ych Toruñskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Policealna Szko³a Us³ug Turystycznych Toruñ, ul. Osikowa 10 tel. (056) zawód : - technik obs³ugi turystycznej nasza reklama poni ej Policealne Studium Finanowo-Bankowe Policealne Studium Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska Policealne Studium Podatków Policealne Studium Pracowników S³u b Specjalnych Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne Policealne Studium Przedsiêbiorczoœci Tuchola, ul. Piastowska 23 SZKO Y POLICEALNE DLA DOROS YCH TORUÑSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE w TORUNIU UL. OSIKOWA 10 (0-56) TORUÑ, ( WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE p

12 SZKO Y WY SZE studia magisterskie, in ynierskie, licencjackie Akademia Rolnicza w Lublinie Lublin, ul. Akademicka 13 Sekretariat: tel. (81) fax Biuro Rektora: tel. (81) , , Dzia³ Organizacji Studiów: tel. (81) , kierunki nauczania w naszej reklamie poni ej i Wydzia³ Rolniczy kierunki: F rolnictwo F architektura krajobrazu (otwartego) F technologia ywnoœci i ywienie cz³owieka F biotechnologia F towaroznawstwo Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej kierunek F weterynaria Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego Lublin, Al. Rac³awickie 1 tel. (081) fax (48) WYDZIA LEKARSKI Z ODDZIA EM ANGLOJÊZYCZNYM i ODDZIA EM STOMATOLOGICZNYM ORAZ WYDZIA FARMACEUTYCZNY Z ODDZIA EM ANALITYKI MEDYCZNEJ studia dzienne, kierunki studiów: lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna Studia licencjackie (3 letnie) kierunek - Analityka Medyczna* studia wieczorowe, kierunki studiów: lekarski, stomatologia, farmacja WYDZIA PIELÊGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU Z ODDZIA EM ZAOCZNYM Akademia Rolnicza w Lublinie à Miêdzywydzia³owe Studium Pedagogiczne. à Miêdzywydzia³owe Studium Zarz¹dzania w Agrobiznesie. à Miêdzywydzia³owe Studium Zastosowañ Informatyki w Rolnictwie. à Podyplomowe Studium Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska Przyrodniczego à Podyplomowe Studium Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska Przyrodniczego dla Nauczycieli Podyplomowe Studium Technika i Technologia Produkcji Pasz à à Podyplomowe Studium Florystyczne. Wydzia³ Biologii i Hodowli Zwierz¹t kierunki: F zootechnika F ochrona œrodowiska F biologia Wydzia³ Ogrodniczy kierunki: F ogrodnictwo F architektura krajobrazu (parku i ogrodów) Wydzia³ In ynierii Produkcji kierunki: F technika rolnicza i leœna F zarz¹dzanie i in ynieria produkcji à à à à à à Podyplomowe Studium Zarz¹dzanie Jakoœci¹ w Produkcji ywnoœci Podyplomowe Studium Wiedzy o Unii Europejskiej AGRO-UNIA Podyplomowe Studium "Mened er Ekologicznej Produkcji ywnoœci" Podyplomowe Studium Marketingu i Zarz¹dzania w Agrobiznesie Studium Specjalizacyjne Chorób Psów i Kotów - Studium Podyplomowe Podyplomowe Studium Integracji Europejskich. Obszarów Wiejskich. 31 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Studia licencjackie (3 letnie), dzienne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo, po³o nictwo, dietetyka kliniczna i zasady ywienia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, na kierunku zdrowie publiczne*: zdrowie publiczne; studia zaoczne na kierunku pielêgniarstwo: fizjoterapia * w przypadku uzyskania zgody MENiS MAGISTERSKIE STUDIA UZUPE NIAJ CE (2 letnie), studia dzienne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo, po³o nictwo, studia zaoczne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo, po³o nictwo MAGISTERSKIE STUDIA (5 letnie) dla dyplomowanych pielêgniarek i po³o nych, studia zaoczne na kierunku pielêgniarstwo: pielêgniarstwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin, al. Rac³awickie tel. (081) , , Wydzia³ Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski tel. (084) Studia dzienne: administracja, architektura krajobrazu, ekonomia, filologia angielska, filologia germañska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romañska, filologia s³owiañska, filozofia przyrody nieo ywionej, filozofia przyrody o ywionej, filozofia teoretyczna, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka sp. informatyka, Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Humanistyczne, muzykologia, nauki o rodzinie, ochrona œrodowiska, prawo kanoniczne, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia, teologia, zarz¹dzanie i marketing Studia wieczorowe administracja, psychologia Studia zaoczne administracja, ekonomia, filologia angielska, filologia germañska, filologia romañska, filologia s³owiañska, informatyka, matematyka (MU), pedagogika, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, zarz¹dzanie i marketing Studia eksternistyczne 32 filozofia teoretyczna, filozofia przyrody nieo ywionej, filozofia przyrody o ywionej, historia, historia sztuki, nauki o rodzinie, pedagogika, teologia Lubelska Szko³a Biznesu - Szko³a Wy sza Lublin, ul. Narutowicza 8 tel. (081) , tel./fax specjalnoœæ: finanse przedsiêbiorstw i bankowoœæ Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Bia³ej Podlaskiej Bia³a Podlaska, ul. Sidorska 95/97 tel.: (0-83) , specjalnoœci: organizacja i obs³uga turystyki i rekreacji, jêzyk niemiecki, jêzyk angielski, jêzyk rosyjski, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, pedagogika spo³eczna, pielêgniarstwo ogólne, informatyka stosowana. Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Che³mie Che³m, ul. Partyzantów 40 tel.: (0-82) , specjalnoœci: matematyka z informatyk¹, nauczanie matematyki, filologia angielska, filologia germañska. Politechnika Lubelska Lublin, ul. Bernardyñska 13 wydzia³y: Wydzia³ Mechaniczny, Wydzia³ Elektryczny, Wydzia³ In ynierii Budowlanej i Sanitarnej, Wydzia³ Zarz¹dzania i Podstaw Techniki, Kierunki: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, in ynieria œrodowiska, mechanika i budowa maszyn, wychowanie techniczne, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, zarz¹dzanie i marketing. Pu³awska Szko³a Wy sza Pu³awy, ul. Moniuszki 1 tel./fax (0-81) , Kierunki studiów: administracja, politologia, socjologia, zarz¹dzanie i marketing

14 Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Wydzia³ Artystyczny Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym Kazimierz Dolny, ul. Nadwiœlañska 9 prowadzi nabór na 3-letnie licencjackie p³atne studia wieczorowe na rok akademicki 2004/2005 na kierunki: grafika malarstwo Egzamin wstêpny sk³ada siê z czêœci praktycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu historii sztuki. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzian z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany o³ówkiem, wêglem lub kredk¹), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub p³ótnie). Termin sk³adania dokumentów - 28 maja do 5 lipca 2004 r. Egzamin wstêpny rozpoczyna siê 8 lipca 2004 r. Informacje: Dziekanat Wydzia³u Artystycznego UMCS w Lublinie, tel. 081/ , wew. 125 oraz Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym, tel. 081/ p-033 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Szko³a Wy sza im. B. Jañskiego Warszawa, ul. Che³mska 21a..(022) Wydzia³ zamiejscowy w Che³mie - studia zawodowe: zarz¹dzanie i marketing Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Lublin, Plac Marii Curie-Sk³odowskiej 5 tel.: (081) , fax.:(081) Informacje o rekrutacji: Dzia³ Toku Studiów: (081) Kierunki: administracja, archeologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowotechniczna, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, geografia, grafika, historia, informatyka, jazz i muzyka estradowa, kulturoznawstwo, malarstwo, matematyka, ochrona œrodowiska, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki miêdzynarodowe, zarz¹dzanie i marketing. Wydzia³ Artystyczny Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym Informacje: Dziekanat Wydzia³u Artystycznego UMCS w Lublinie, tel. 081/ , wew. 125 oraz Kolegium Sztuk Piêknych w Kazimierzu Dolnym, tel. 081/ wiêcej w naszej reklamie powy ej Wy sza Szko³a Biznesu i Administracji uków, ul. Siedlecka 56 tel. (025) specjalnoœæ: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Wy sza Szko³a Ekonomii i Innowacji Lublin, ul. Melgiewska 7/9Lublin tel./fax (081) , specjalnoœci: finanse i rozwój regionalny, ekonomika ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, obs³uga rynku nieruchomoœci, administracja publiczna, informatyka w biznesie 33

15 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE specjalnoœci: komunikacja spo³eczna i public relations, administracja publiczna POWIAT SIEDLECKI Akademia Podlaska w Siedlcach Siedlce, 3 Maja 54...(0-25) Kierunki: studia dzienne: biologia, administracja, filologia - sp. anglistyka; filologia polska, historia, pedagogika - sp. opiekuñczo-wychowawcza, sp. przysposobienie obronne i obrona cywilna; rolnictwo, filologia - sp. germanistyka; informatyka, pedagogika - sp. kszta³cenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, politologia, chemia, filologia - sp. rusycystyka, matematyka, pedagogika - sp. kulturalnooœwiatowa, sp. pedagogika z plastyk¹, zarz¹dzanie i marketing,zootechnika studia zaoczne: filologia polska, historia, matematyka, pedagogika - sp. kszta³cenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, sp. opiekuñczo-wychowawcza, sp.pedagogika z plastyk¹; zarz¹dzanie i marketing,, administracja, biologia, filologia - sp. anglistyka, sp. germanistyka, sp. rusycystyka; pedagogika sp. przysposobienie obronne i obrona cywilna, politologia, rolnictwo, zootechnika studia wieczorowe: historia studia dzienne mgr uzupe³niaj¹ce: informatyka, studia zaoczne mgr uzupe³niaj¹ce: biologia, informatyka, pedagogika: sp. kszta³cenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, sp. opiekuñczo-wychowawcza, sp. przysposobienie obronne i obrona cywilna; zarz¹dzanie i marketing, zootechnika, rolnictwo Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych Siedlce, ul. As³anowicza 2...tel./fax (025) kierunki: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski Papieski Wydzia³ Teologiczny w Warszawie Instytut Teologiczny w Siedlcach Siedlce, Soko³owska l24...(0-25) Wy sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania Siedlce, Soko³owska (0-25) specjalnoœci: doradztwo podatkowe i administracja finansowa, finanse i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, administracja gospodarcza, administracja samorz¹dowa, informatyka ekonomiczna POWIAT SOCHACZEWSKI Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Marketingu Sochaczew, ul. Licealna 18 tel. (0-46) Kierunek studiów: zarz¹dzanie i marketing POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI Uniwersytet ódzki Bromierzyk...(0-22) POWIAT WYSZKOWSKI Szko³a Wy sza im. Paw³a W³odkowica Wyszków, Geodetów 45...(0-29) studia zawodowe: administracja, informatyka, pedagogika, politologia, zarz¹dzanie i marketing Wy sza Szko³a Dzia³alnoœci Gospodarczej w Warszawie Rz¹œnik, Wyszkowska 24...(0-29) POWIAT YRARDOWSKI Wy sza Szko³a Rozwoju Lokalnego yrardów, ul. Waryñskiego 1, tel./fax {046} , Kierunek studiów: ekonomia wiêcej o naszej szkole w reklamie obok STUDIA PODYPLOMOWE (wybrane) 118

16 REKTOR: Prof. dr hab. Witold Rakowski PROREKTOR: dr Krystyna Królikowska - Waœ DZIEKAN WYDZIA U EKONOMICZNEGO: dr Zbigniew Grzyma³a wyk³adowcy g³ównie z SGH WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE DZIEKANAT WSRL ul. Waryñskiego 1, yrardów, tel./fax {046} , wtorki, czwartki podczas zjazdów: soboty, niedziele 8 17 p

17 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Akademia Obrony Narodowej al. gen. Chruœciela , , fax studia podyplomowe: - obronnoœæ pañstwa - edukacja obronna i zarz¹dzanie kryzysami - bezpieczeñstwo ekologiczne - bezpieczeñstwo informacyjne - zarz¹dzanie lotnictwem - zarz¹dzanie i dowodzenie Akademia Podlaska w Siedlcach Siedlce, 3 Maja 54...(0-25) Wydzia³ Nauk Œcis³ych Podyplomowe Studium Chemii "Chemia w nowej szkole" (2-semestralne). Podyplomowe Studium Metody multimedialnego nauczania przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum (2-semestralne). Podyplomowe Studium Informatyki (3-semestralne). Podyplomowe Studium Zastosowañ Informatyki (3-semestralne). Podyplomowe Studium Matematyka w Nowej Szkole (2-semestralne). Podyplomowe Studium Matematycznych Podstaw Zarz¹dzania Finansami (2- semestralne). Podyplomowe Studium BHP - Zagro enia, Prawo i Praktyka (2-semestralne). Podyplomowe Studium Fizyka z Zastosowaniem Technologii Informacyjnych w Jej Nauczaniu (2-semestralne).Wydzia³ Humanistyczny Podyplomowe Studium Filologii Polskiej (4- semestralne). Podyplomowe Studium Biblioteki oœwiatowe i edukacja medialna (2-semestralne). Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Spo³eczeñstwie (4-semestralne) Podyplomowe Studium Edukacji Obronnej (2- semestralne). Podyplomowe Studium Kszta³cenia Zintegrowanego (2-semestralne). Podyplomowe Studium Pedagogiki Integracyjnej (3-semestralne). Podyplomowe Studium Pedagogiki Opiekuñczo-Wychowawczej (2-semestralne). Podyplomowe Studium Wychowania Przedszkolnego (2-semestralne). Podyplomowe Studium Wiedzy o spo³eczeñstwie (2-semestralne). Podyplomowe Studium Zaburzeñ Komunikacji Jêzykowej w zakresie czytania i pisania (4-semestralne). Podyplomowe Studium Stymulacji Rozwoju Psychicznego Ucznia (3-semestralne) 120 Wydzia³ Rolniczy - Podyplomowe Studium Kszta³cenia Blokowego w zakresie Przyrody (3-semestralne). Podyplomowe Studium Pedagogiczne (2-semstalne). Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Œrodowiska (3- semestralne). Wydzia³ Zarz¹dzania - Podyplomowe Studium S³u by Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarz¹dzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (2- semestralne). Podyplomowe Studium Zarz¹dzania (2-semestralne). Podyplomowe Studium Zarz¹dzania Oœwiat¹ (2-semestralne). Podyplomowe Studium Zastosowania Informatyki w Zarz¹dzaniu (2-semestralne) Akademia Teatralna w Warszawie im. A. Zelwerowicza ul. Miodowa 22/ , Podyplomowe Studium Wymowy (2-letnie) Centrum Medyczne Kszta³cenia Podyplomowego ul. Marymoncka COLLEGIUM CIVITAS Pa³ac Kultury i Nauki, XII piêtro Plac Defilad 1 tel. (22) do 9 studia podyplomowe Instytut Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk Sekretariat Studium IBL PAN: Warszawa, ul. Nowy Œwiat 72, pok. 142 tel. (0-22) , Polska Fundacja Upowszechniania Nauki Sekretariat PFUN: Pa³ac Kultury i Nauki, Warszawa, p.2107 tel. (0-22) ; fax (0-22) Podyplomowe Studia Europeistyczne Nowa Europa" Podyplomowe Studia Komunikacji Spo³ecznej i Mediów Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej - Warszawa Warszawa, ul. Spartañska 1B, centrala tel. (022) ,

18 Oœrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowañ Komputerowych - Warszawa Warszawa ul. Raszyñska 8/10 telefon: (0-22) , fax Studium Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli. Studium Rozwoju, Informatyki i Pedagogiki Zdolnoœci. Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej (SPEI29). Studium Podyplomowe Edukacji Informatycznej. Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Ciechanowie Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33 tel./fax (0-23) www. pwszciechanow.edu.pl PODYPLOMOWE zaoczne 3 - semestralne: technika i wychowanie komunikacyjne, organizacja i zarz¹dzanie oœwiat¹ 2 - semestralne: praktyka dzia³alnoœci gospodarczej, logopedia, historia Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w P³ocku, Plac D¹browskiego 2 Rektorat - tel./fax (0-24) Dzia³ Nauczania - tel. (0-24) Organizacja i zarz¹dzanie oœwiat¹ Edukacja zintegrowana w klasach I-III Terapia pedagogiczna Pedagogika integracyjna Oligofrenopedagogika Terapia psychologiczno- pedagogiczna Terapia humanistyczna dla nauczycieli Studia metodyczno- kulturowe w zakresie j.angielskiego/niemieckiego Rytmika w placówkach oœwiatowowychowawczych Historia Informatyka Matematyka W'ychowanie fizyczne i zdrowotne Terapia ruchowa i gimnastyka kompensacyjnokorekcyjna Przedsiêbiorczoœæ Rachunkowoœæ finansowa i zarz¹dcza Integracja Europejska - Polska w Unii Europejskiej Politechnika Radomska im. Kazimierza Pu³askiego Radom, J. Malczewskiego 29 Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - tel. (0-48) , , WYDZIA EKONOMICZNY Radom, ul. Chrobrego 31 (Dziekanat tel do 40), Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku ekonomia jest Studium Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania. Wiêcej informacji na stronie WYDZIA MECHANICZNY Radom, ul Krasickiego 54 (Dziekanat tel ) Studia podyplomowe w zakresie rekonstrukcja wypadku drogowego i likwidacja szkód powypadkowych. Wiêcej informacji na stronie WYDZIA NAUCZYCIELSKI Radom, ul. Malczewskiego 20A (Dziekanat tel ) Studium Dokszta³cania i Doskonalenia Nauczycieli Wydzia³u Nauczycielskiego prowadzi studia podyplomowe dla nauczycieli z wy szym wykszta³ceniem w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. Wiêcej informacji na stronie Polsko - Japoñska Wy sza Szko³a Technik Komputerowych ul. Koszykowa , fax Studia Podyplomowe: Bazy danych i ich aplikacje z u yciem systemu ORACLE. Bankowoœæ Elektroniczna. IT w Biznesie. Technologie Internetu. Technologie Informacyjne w Nauczaniu Jêzyków Obcych. Prywatna Wy sza Szko³a Ochrony Œrodowiska Radom, ul. Zubrzyckiego WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE szkoły specjalne przysposabiające do pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ - SZKOŁA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych L.p. SZKOŁY POLICEALNE Adres Miasto Kod pocztowy Rodzaj placówki 1. Szkoła Menadżerów "abor" we Pabianicka 2 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Zebrano informacje o dalszej edukacji 161 absolwentów liceum i technikum. Klasa 3A profil matematyczno-fizyczny Politechnika Gdańska 12 Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122) Lp. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy. Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 19 października 2014 r. albo do wyczerpania uchwalonego limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W celu ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI w ramach projektu Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry pracowniczej regionu Warmii i Mazur do wymogów rynku pracy praktyki studentów UWM w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA 4 - LETNIEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICYEGO W KAROLEWIE w zawodzie : technik mechanizacji rolnictwa 311[22] na rok szkolny 2011/2012. Lp

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE TABL.1(80). STUDENCI a SZKÓŁ WYŻSZYCH (łącznie z cudzoziemcami) Stan w dniu 30 XI 2006 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych O G Ó Ł E M...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych i tematycznych. Lp. Nazwa konkursu/organizator Etap edukacji

I. Wykaz konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych i tematycznych. Lp. Nazwa konkursu/organizator Etap edukacji Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad punktowanych w naborze wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu: Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej II edycja w roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 Szko³a WILIAMS posiada uprawnienia szko³y publicznej Wystawiamy zaœwiadczenia: ZUS, KRUS, MOPS i inne. Liceum Ogólnokszta³c¹ce Szko³y Policealne Studia I i II stopnia Studia

Bardziej szczegółowo