"Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym""

Transkrypt

1 Olsztyn, 20 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL 7.2.1/MKIS.TRZY KROKI/03/2013 na realizację usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: "Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym" w ramach projektu TRZY KROKI realizowanego przez Zamawiającego wraz z partnerami: MOPS w Olsztynie i AMCO Sp. z o.o. w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zamawiający: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ul. Panasa 1A, Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie tel , faks REGON , NIP Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkolenia zawodowego I. Opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: "Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym", nadającego uprawnienia do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).Program ww. szkolenia musi być zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r., nr 69, poz. 368).Kurs przeprowadzony dla 1 beneficjenta projektu TRZY KROKI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach POKL;

2 I.1.Czas trwania kursu zawodowego: 280 godzin I.2.Termin przeprowadzenia kursu zawodowego: Okres realizacji kursu zawodowego :VIII.2013r. X. 2013r. - ewentualnie kontynuacja XI. 2013r. po uzgodnieniu z Zamawiającym. Szczegółowe terminy zajęć zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą. I.3.Miejsce przeprowadzenia kursów zawodowych: Olsztyn I.4.Opis systemu realizacji szkoleń Szkolenia odbywać się będą w dniach pn.-pt. I.5.Każdy oferent, z którym zostanie podpisana umowa na realizację kursu zawodowego będzie zobowiązany do: Zapewnienia ubezpieczenia NNW oraz niezbędnych badań uczestnikowi kursu; Opracowania materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla uczestnika, z zakresu tematycznego dotyczącego prowadzonego kursu zawodowego, w postaci, np. prezentacji multimedialnych, materiałów dodatkowych, itp., Prowadzenia kursu zawodowego w ustalonym terminie, a w razie wystąpienia obiektywnych przesłanek uniemożliwiających poprowadzenie zajęć, poinformowanie o tym Zamawiającego na min. 7 dni przed wyznaczonym terminem i wyznaczenie zastępstwa. Oferent nie może zlecić wykonania kursów zawodowych innemu podwykonawcy. Dbania o odpowiednią informację uczestnika kursu zawodowego o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zapewnienia przez Wykonawcę swobodnego dostępu do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach szkolenia (WC, umywalka), dostępu do niezbędnych środków czystości (tj. papier toaletowy, mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarka do rąk). Po zakończeniu zajęć Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia uczestnikowi zaświadczenia o odbyciu kursu zawodowego. Wszelkie zaświadczenia winny zawierać logotypy EFS POKL; Wykonawca powinien zapewnić wysoką jakość szkolenia, wysokie kwalifikacje kadry nauczającej oraz zapewnić, że osoba prowadząca zajęcia będzie indywidualnie odpowiadała na potrzeby uczestnika kursu. Wykonawca dostarczy Zlecającemu listy obecności potwierdzające udział uczestnika w zajęciach zatwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia.

3 Oferent zabezpiecza: sale szkoleniowe ( do zajęć teoretycznych i praktycznych) w Olsztynie, sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu zawodowego. II. Informacje dotyczące zamówienia: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursu zawodowego. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunków udziału w zamówieniu jest przesłanie wypełnionego załącznika nr 2 Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia. III. Kryteria oceny oferty: Maksymalna ilość punktów - 40 pkt Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: a) Cena brutto za kurs zawodowy wartość wagowa oceny cena brutto - max 30 pkt Punkty zostaną obliczone wg wzoru: C = ( Cmin/Co x ) x 30 pkt gdzie: C liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny C min najniższa cena brutto za przeprowadzenie kursu zawodowego spośród złożonych ofert C o x cena oferty ocenianej Jeżeli najwyżej ocenione oferty będą przekraczały kwotę określoną w budżecie na realizację zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji. b) Doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursu zawodowego max. 10 pkt Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunków udziału w zamówieniu jest przesłanie wypełnionego załącznika nr 2 Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: D= ( Dmin/D x ) x 10 pkt gdzie:

4 D liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium doświadczenie D min najniższa ilość przeprowadzonych kursów zawodowych spośród złożonych ofert D x ilość przeprowadzonych kursów zawodowych oferty ocenianej IV. Oświadczenie: Z możliwości składania ofert wyklucza się podmioty powiązane ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez tego typu powiązania rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorcą polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. Termin złożenia oferty: do dnia 05 lipca 2013r. do godziny 10:00. Oferty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą honorowane z uwagi na wymogi dot. oryginału podpisu. Oferty dostarczone po godzinie 10:00 dnia 05 lipca 2013 r. niezależnie od daty stempla pocztowego zostaną odrzucone. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). VI. Opis przygotowania oferty: Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej. Ofertę należy przesłać pocztą listem poleconym bądź pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście - na adres Biura Projektu: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

5 ul. Panasa 1A, Olsztyn Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący poufność jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do dnia otwarcia ofert. Opakowanie powinno być opatrzone: - nazwą i adresem Zamawiającego, - nazwą i adresem Wykonawcy, - oznaczeniem: Oferta na realizację usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym" Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu zał. Nr 1. Do oferty należy dołączyć: 1. wypełniony Załącznik nr 2 2. Oświadczenie o braku powiązań( zgodne z pkt. IV niniejszego Zapytania ofertowego). VII. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego: 15 lipca 2013r. VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi, drogą ową, wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. IX. Odrzucenie oferty Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy: 1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w pkt. VI. niniejszego Zapytania Ofertowego i na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 3. Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego. 4. Jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość. X. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie gdy: 1. Nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 2. Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 3. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu, na podstawie której finansowane jest zamówienie. 4. Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

6 XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. W postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się w formie telefonicznej oraz za pomocą poczty elektronicznej ( droga owa dot. informacji o wynikach postępowania). 2. Złożenie oferty dopuszczalne jest wyłącznie w formie pisemnej. 3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego drogą telefoniczną. 4.Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy. 5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy. 6. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień, codziennie w dni robocze jest: Elżbieta Orłowska kierownik projektu, tel w godz XII. Pozostałe informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 10 dni roboczych- czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 2. Na każdym etapie realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i oceny prac w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca przystępując do postępowania wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4. Wykonawca, który jest zaangażowany w realizację zadań w innym projekcie / innych projektach w rozumieniu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów przy jednoczesnym udostępnieniu Zamawiającemu ww. ewidencji w odniesieniu do okresu realizacji projektu. Załączniki do Zapytania ofertowego: 1. Załącznik nr 1 do oferty Wzór formularza oferty cenowej, szczegółowy opis proponowanego kursu zawodowego; 2. Załącznik nr 2 do oferty - Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia; Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru ofert) nie przysługują odwołania. Kierownik Projektu Elżbieta Orłowska

7 Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty cenowej, szczegółowy opis proponowanego kursu zawodowego (czas trwania całego kursu, ilość godzin zajęć teoretycznych, ilość godzin zajęć praktycznych, zakres tematyczny zajęć teoretycznych, zakres tematyczny zajęć praktycznych, rodzaj uzyskiwanych po kursie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych- sposób potwierdzenia tych kwalifikacji lub umiejętności, np. certyfikaty, uprawnienia ) /pieczęć lub dane Wykonawcy, w tym adres / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ul. Panasa 1A, Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie tel , faks REGON , NIP W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR POKL 7.2.1/MKIS.TRZY KROKI/03/2013 na realizację usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: w związku z realizacją projektu: TRZY KROKI współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Oferuję wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę brutto wynoszącą. PLN (słownie.), 2. Szczegółowy opis proponowanego kursu zawodowego:..

8 3. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 5. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty kurs zawodowy zrealizuję zgodnie z programem kursu. 6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy i realizacji kursu w terminie ustalonym wraz z Zamawiającym. 7. Oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję: a. Posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia wymaganymi przez przepisy prawne; b. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia; c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: Otwarcia w stosunku do niego likwidacji lub ogłoszenia upadłości, Zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. /miejscowość, data/. /podpis /

9 Załącznik nr 2 Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 2 lat kursów zawodowych: "Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym". Należy opisać minimum 3 kursy. Lp. Opis kursu zawodowego Ilość przeszkolonych osób Data Wykonania (od - do) Odbiorca (nazwa, adres, telefon, e- mail)

10 Razem: Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy... (imię i nazwisko) Data :...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1. D&G Consulting Sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 46 02-797 Warszawa, Tel. (22) 510 36 40, fax (22) 510 36 39 Warszawa, dn. 21 lipca 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EFS-R/2014 na Merytoryczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 06.09.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OWES/2013 W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź dn. 14.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych Nr ref.: GH/1/2012 Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 2/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 31.01.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo