UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Kłodzkiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku(dz.u. Nr 98 poz z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Nr 46 Ministra finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków ( Dz. Urz. Min.Fin. Nr 14, poz.60 ) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala co następuje : 1 Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2 Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. O

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 192 /99 z dnia 30 grudnia 1999 roku ORGAN FINANSOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku funkcji organu finansowego: 1. Wykaz kont księgowych wraz z opisem: Symbol konta U szczegółow ię nie Nazwa konta i zasady zapisów Rachunek bieżący budżetu Konto służy do ewidencji wszelkiego typu operacji pieniężnych, dokonywanych na bankowym rachunku bieżącym budżetu powiatu. Operacje pieniężne m ogą dotyczyć np.: - dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetow e - środków otrzymanych z innych budżetów, np. z budżetu państwa - subwencje, dotacje na zadania zlecone i celowe - zaciągniętych kredytów bankowych - realizowanych przez powiat wydatków budżetow ych - środków przelanych podległym jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków budżetowych spłaconych kredytów bankowych -w płaty nadwyżki środków obrotowych środków specjalnych jednostek budżetowych, wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot nastąpił po upływie okresu przejściowego roku budżetowego, w którym wydatków dokonano, wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem wpływów z oprocentowania sum depozytowych, środków specjalnych i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konto może wykazywać dwa salda - saldo Wn i saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Saldo Ma oznacza stan zaciągniętego przez pow iat kredytu bankowego. Zapisy na koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego i dołączonych do niego dowodów, w związku z czym zapisy na koncie zgodne są z zapisami w banku Kredyty bankowe Konto służ)' do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat na finansowanie potrzeb powiatu. N a koncie księguje się te kredyty (udzielone nie tylko przez bank finansujący powiat), których kwota zostanie przelana na bankowy rachunek bieżący budżetu powiatu. Konto może wykazywać saldo Ma. Oznacza ono stan udzielonego powiatowi kredytu bankowego, który pozostał do spłaty Inne środki pieniężne Konto służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Zalicza się do nich: 1. środki otrzymane od innych budżetów w wypadku, gdy środki te zostały przelane w poprzednim okresie sprawozdawczym, lecz są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdaw czego,

3 2. kwoty wpłacane do banku z tytułu dochodów budżetowych w wypadku, gdy bank potwierdził wpłatę w następnym okresie spraw ozdaw czym, 3. przelewy dochodów budżetowych zrealizowane przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym, lecz objęte wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdaw czym. Konto może wykazywać saldo Wn. Oznacza ono stan środków pieniężnych w drodze, tj. środków, które powinny wpłynąć na bankowy rachunek bieżący budżetu gminy R ozliczenie dochodów budżetowych Konto jest przeznaczone do rozliczenia budżetu powiatu z podległymi jednostkam i budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. Dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe księguje się na stronie Wn na podstawie sprawozdania Rb-25 w korespondencji z kontem 901. W pływy dochodów budżetowych na rachunek bieżący budżetu powiatu, dokonywane w drodze przelewów przez jednostki budżetowe, ujmuje się na stronie Ma w korespondencji ze stroną Wn konta 133. Konto może wykazywać dwa salda Wn i Ma. Saldo Wn oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych sprawozdaniami Rb-25 lecz nie przekazanych do końca okresu sprawozdaw czego na rachunek bieżący budżetu powiatu. Saldo M a oznacza stan dochodów budżetowych przelanych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący budżetu powiatu, lecz nie objętych jeszcze sprawozdaniem Rb Rozliczenie wydatków budżetowych Konto jest przeznaczone do rozliczenia budżetu gminy z podległymi jednostkam i budżetowymi z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków budżetowych ze środków budżetowych, przekazanych im przez powiat. Środki przelane z rachunku bieżącego budżetu powiatu poszczególnych jednostek budżetowych na pokrycie ich wydatków budżetowych, ujmuje się na stronie Wn w korespondencji ze stroną Ma konta 133. Wydatki dokonywane przez jednostki budżetowe z otrzymanych środków, w wysokości wynikającej ze sprawozdania Rb-25, ujmuje się na stronie Ma, w korespondencji ze stroną konta 902. Konto może wykazywać dwa salda - Wn i Ma. Saldo Wn oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych sprawozdaniami Rb-25 o dochodach budżetowych, lecz nie przelanych do końca okresu sprawozdawczego na rachunek bieżący budżetu powiatu. Saldo ma oznacza stan dochodów budżetowych przelanych przez jednostki budżetowa na rachunek bieżący budżetu powiatu, lecz nie objętych jeszcze sprawozdaniem Rozrachunki budżetu Konto jest przeznaczone do ewidencji wszelkich rozrachunków, dotyczących budżetu powiatu, na koncie tym ujmuje się przede wszystkim: - rozliczenia z Urzędem W ojewódzkim z tytułu subwencji, dotacji itp. - rozliczenia z tytułu niewłaściwie wpłaconych oraz wypłaconych sum na bankowy rachunek bieżący budżetu powiatu - rozliczenia z tytułu różnych pozostałych rozrachunków. Konto może wykazywać dwa salda - saldo Wn i Ma. Saldo Wn oznacza stan należności powiatu od innych jednostek lub budżetów. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań powiatu wobec innych jednostek lub budżetów. Na koncie tym nie wolno kompensować sald z różnymi jednostkam i lub z tymi samymi jednostkam i, lecz powstałe z różnych tytułów Dochody budżetu Konto jest przeznaczone do ewidencji dochodów osiągniętych przez

4 budżet powiatu w danym roku kalendarzowym. Na stronie Wn tego konta ujmuje się: - zrealizowane wpływy z tytułu dochodów budżetowych jednostki lub zadania budżetowego przeniesionego w ciągu roku do innego budżetu - zm niejszenie dochodów z tytułu zwrotu nadmiernie przelanej dotacji na zadania zlecone lub subwencji - przeniesienie na koniec roku sumy osiągniętych przez powiat dochodów budżetu na konto 960 Na stronie Ma ujmuje się: - zrealizowane dochody budżetowe na podstawie sprawozdań budżetow ych Rb-25 - zrealizowane dochody budżetowe lub zadania budżetowego przeniesionego w ciągu roku z innego budżetu - równowartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczonej przez radę powiatu na finansowanie zadań budżetowych roku bieżącego -wpływy z tytułu podatków i opłat wpłacanych bezpośrednio na rachunek bieżący budżetu powiatu, w korespondencji z kontem 133 Na koniec roku konto 901 nie wykazuje salda. W ciągu roku konto wykazuje saldo Ma. Saldo to obrazuje wysokość zrealizowanych przez powiat dochodów. W końcu roku saldo konta 901 jest przenoszone na konto W ydatki budżetu Konto jest przeznaczone do ewidencji wydatków budżetu zrealizowanych przez jednostki budżetowe, objęte budżetem powiatu w danym roku kalendarzowym. Na stronie W n tego konta ujmuje się: - wydatki budżetowe dokonane przez podległe powiatowi jednostki budżetow e - na podstawie sprawozdania Rb-25 - zrealizowane wydatki budżetowe jednostki lub zadania budżetowego przeniesionego w ciągu roku z innego budżetu - zrealizow ane wydatki budżetu powiatu w korespondencji z kontem wydatki do rozliczenia z innymi budżetami, w korespondencji z kontem 224 N a stronie M a tego konta ujmuje się: - wydatki dotyczące jednostek i zadań budżetowych przeniesionych w ciągu roku do innego budżetu w korespondencji z kontem 224, - korekty dokonanych wydatków budżetowych, powodujących ich zm niejszenie w korespondencji z kontem 133, - przeniesienie na koniec roku sumy zrealizowanych przez powiat w ydatków budżetu na konto 960. N a koniec roku konto nie wykazuje salda. W ciągu roku konto wykazuje saldo Wn. Saldo to obrazuje wysokość poniesionych przez budżet powiatu wydatków N iedobór lub nadwyżka budżetu Konto przeznaczone jest do ustalenia w sposób księgowy pod datą ostatniego dnia roku budżetowego wyniku wykonania budżetu Na stronie Wn księguje się: - na koniec roku - przeniesienie dokonanych w ciągu roku wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem w ciągu roku - przeznaczenie części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na przyznanie dodatkowych wydatków budżetowych w drodze zmiany budżetu przez Radę Powiatu Na stronie Ma tego konta księguje się na koniec roku przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji ze stroną Wn konta 901 Konto m oże wykazywać dwa salda -0 saldo Wn lub Ma. Saldo W n oznacza stan nie pokrytego niedoboru budżetowego roku bieżącego lub lat ubiegłych.

5 2. Księgowość syntetyczna prowadzona jest w postaci kartoteki zawierającej poszczególne konta syntetyczne. Księgowość analityczna prowadzona je st w postaci kartoteki do poszczególnego konta syntetycznego, w podziale zgodnym z klasyfikacją budżetow ą. M iesięczne obroty w celu sprawdzenia popraw ności ewidencji są przenoszone do obrotówki. Na kartach kontowych rejestruje się operacje chronologicznie, zamykając poszczególne miesiące podsumowaniem zapisów, czyli ustaleniem obrotów danego miesiąca, obrotów narastających od początku roku i sald. M nogość zapisów na koncie może powodować, że jedna karta kontowa dla jednego konta nie wystarcza, stąd w prawym górnym rogu druku wpisuje się kolejne numery w sytuacji, gdy konto obejmuje więcej niż jed n ą kartę. Zasady tw orzenia kont analitycznych do poszczególnych kont syntetycznych budżetu powiatu: 1) do konta syntetycznego 133- Rachunek bieżący budżetu - do ewidencji operacji pieniężnych ( dochodów i w ydatków ) dokonywanych na bankowym rachunku bieżącym budżetu 2) do konta syntetycznego 134- Kredyty bankow e z podziałem na przeznaczenie kredytu 3) do konta syntetycznego 140- Środki pieniężne w drodze z podziałem na: B środki otrzymane od innych budżetów, jeśli zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdaw czym, natomiast na w yciągu bankowym widnieje data obecnego okresu przelewy dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objęte wyciągami bankowymi w następnym okresie sprawozdawczym 4) do konta syntetycznego 222- Rozliczenie dochodów budżetowych - konto może wykazywać dwa salda saldo Wn oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowym sprawozdaniem, lecz nie przekazanych na rachunek bieżący budżetu saldo Ct inform uje o dochodach budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący budżetu, lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami 5) do konta syntetycznego 223- Rozliczenie wydatków budżetowych- według poszczególnych jednostek budżetowych, którym przekazano środki na wydatki w celu ustalenia kwot, jakie muszą one rozliczyć w sprawozdaniach o w ydatkach lub zwrócić po zakończeniu roku bądź w przypadku zaprzestania w ykonyw ania zadań 6) do konta syntetycznego 224- R ozrachunki budżetu - z tytułu: udziałów w dochodach innych budżetów dotacji i subwencji pobranych i udzielonych przez budżet pow iatu pożyczek 7) do konta syntetycznego 901- D ochody budżetu - według podziałek klasyfikacji budżetowej 8) do konta syntetycznego W ydatki budżetu - według podziałek klasyfikacji budżetowej 9) konto syntetyczne 960- Niedobór lub nadwyżka budżetu - przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu powiatu 10) do konta syntetycznego 991- Dochody budżetu - według podziałek klasyfikacji budżetowej- służy do księgowania planu dochodów i jeg o zmian / jest to konto pozabilansowe / 11) do konta syntetycznego 992- Wydatki budżetu - według podziałek klasyfikacji budżetowej- służy do księgowania planu wydatków i jeg o zmian / jest to konto pozabilansowe / r / 'Ó a riu s z M ikn s a - ^

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu Załącznik nr 8 Plan kont dla budŝetu tj. organu dotyczy projektu edukacyjnego realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Y4 Youth warden of the young zone

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i dowodów księgowych oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa dla

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 października 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo