REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady świadczenia przez Kancelarię GSL usług prawnych w ramach Abonamentu. 2. Definicje: Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z wielkiej litery, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu: Abonament Kancelaria GSL pakiet usług prawnych, których zakres jest określony szczegółowo w Regulaminie, świadczonych przez Kancelarię GSL na rzecz Uprawnionego w oparciu o zawartą Umowę świadcząca usługi prawne w ramach Abonamentu kancelaria prawna Goźlińska, Staszewska Lisiak i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 4 lok. 223, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: Numer identyfikujący numer nadawany każdemu Uprawnionemu w ramach zawarcia Umowy, wykorzystywany do weryfikacji jego prawa do korzystania z Abonamentu Uprawniony lekarz w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. 1997, Nr 28, poz. 152, z późn, zm.) wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, w formie jakiejkolwiek praktyki przewidzianej prawem, jak również inna osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654, ze zm), który na podstawie zawartej z Kancelarią GSL Umowy i Regulaminu jest uprawniony do korzystania z usług prawnych objętych Abonamentem Okres rozliczeniowy przedział czasowy wykonywania usługi prawnej objętej Abonamentem, przyjęty dla celów finansowego rozliczania z Uprawnionym, obliczany od pierwszego dnia obowiązywania Umowy. Ustala się jednomiesięczny (1) okres rozliczeniowy. Prawnicy GSL osoby o wykształceniu wyższym prawniczym - w szczególności adwokat lub radca prawny, aplikant adwokacki lub radcowski oraz odpowiednim dla celów świadczonych usług doświadczeniu,

2 wykonujące na rzecz Uprawnionego w imieniu Kancelarii GSL usługi prawne objęte Abonamentem Umowa umowa w przedmiocie świadczenia usług prawnych objętych Abonamentem zawarta pomiędzy Uprawnionym i Kancelarią GSL w ramach procesu rejestracyjnego, której treść określa Regulamin 3. Przedmiot Regulaminu. Zakres Abonamentu. 1. Kancelaria GSL na podstawie zawartej z Uprawnionym Umowy na świadczenie usług prawnych w ramach Abonamentu świadczy na jego rzecz usługi prawne, w oparciu o prawo polskie, w zakresie zagadnień związanych z wykonywaniem przez Uprawnionego zawodu medycznego, przez co należy w szczególności rozumieć doradztwo prawne w zakresie przepisów regulujących prowadzenie przez Uprawnionego działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług medycznych mające na celu ochronę interesu prawnego Uprawnionego, zwłaszcza wobec kierowanych w stosunku do niego roszczeń cywilnoprawnych wynikających z wykonywania czynności zawodowych. Z zakresu usług wyłączone jest doradztwo podatkowe. 2. Regulamin w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje sposób korzystania z usług prawnych objętych Abonamentem w ramach Umowy. 3. W ramach Abonamentu Kancelaria GSL świadczy na rzecz Uprawnionego następujące usługi prawne: a) udzielanie za pośrednictwem dedykowanej infolinii prawnej lub drogą elektroniczną porad prawnych w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Uprawnionego, b) udzielanie informacji o wysokości kosztów sądowych i skarbowych związanych z planowanym podjęciem przez Uprawnionego lub prowadzonych wobec niego określonych działań wynikających z przekazanego przez niego opisu sprawy, c) udostępnienie i przesłanie Uprawnionemu drogą elektroniczną: a) aktualnie obowiązujących aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, uchwał, dyrektyw, regulaminów, etc.) lub wskazanych nowelizacji tych aktów oraz b) aktualnych informacji o obowiązujących ustawowych i urzędowych wskaźnikach i stawkach (Diety, Emerytury i Renty, Odsetki, PKD, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od spadków i darowizn, Ryczałt samochodowy, Składki ubezpieczeniowe, Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, Taksa notarialna, Wysokość opłaty skarbowej w sprawach z zakresu administracji publiczne), d) sporządzanie dla Uprawnionego opinii/analiz prawnych rozumianych jako stanowisko obejmujące analizę zgłoszonego problemu prawnego, będące oceną sytuacji prawnej na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego stanu faktycznego i przekazanych dokumentów, e) przygotowywanie lub/i weryfikacja przekazanych projektów pism, umów i innych dokumentów, f) nadzór dedykowanego Prawnika GSL. 4. W ramach Abonamentu Uprawnionemu przysługuje prawo wykorzystania do pięciu (5) godzin pracy Prawnika GSL w każdym Okresie rozliczeniowym. W przypadku niewykorzystania w danym Okresie rozliczeniowym całości przysługującego Uprawnionemu limitu, pozostały niewykorzystany czas może zostać wykorzystany w pierwszym kolejnym Okresie rozliczeniowym. Poziom wykorzystania limitu przewidzianego na dany Okres rozliczeniowy wynika z raportu, o którym mowa w pkt. 6 poniżej. 5. W przypadku wykorzystania limitu czasu Prawnika GSL dostępnego w danym Okresie rozliczeniowym Uprawniony ma prawo do dalszego korzystania z usług prawnych objętych Abonamentem po uprzednim zakupieniu kolejnych dodatkowych godzin pracy Prawnika GSL. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii GSL z tytułu świadczenia usług w zakresie godzin 2 z 8

3 dodatkowych określają postanowienia 8 ust. 2 Regulaminu. Uprawniony drogą mailową na adres dokona zgłoszenia zamiaru skorzystania i zakupu godzin dodatkowych ze wskazaniem ilości zamawianych godzin. W terminie 3 dni od dnia zgłoszenia Uprawniony jest zobowiązany dokonać płatności z tego tytułu zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu. Uprawniony ma prawo skorzystać z usług objętych Abonamentem w ramach dodatkowych godzin od momentu wpływu środków z tego tytułu na wskazany w 8 Regulaminu rachunek bankowy. 6. Prawnicy GSL prowadzą dla każdego Uprawnionego raport z wykonywanych czynności i wykorzystanego na te czynności czasu. Aktualny raport jest przekazywany Uprawnionemu na każde jego żądanie. Najmniejszą jednostką czasu stosowaną do raportowania jest 10 minut. 7. Świadczenie usług prawnych innych niż objętych Abonamentem, w tym polegających na reprezentowaniu Uprawnionego w postępowaniach sądowych lub/i administracyjnych oraz przed wszelkimi innymi podmiotami trzecimi, może być wykonywane wyłącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i odrębnego, niezależnego od Abonamentu, zlecenia, za preferencyjnym dla Uprawnionego wynagrodzeniem ustalonym każdorazowo w zależności od charakteru sprawy. 4. Obowiązek współdziałania Uprawniony będzie współdziałał z Kancelarią GSL w zakresie wykonania Umowy, a w szczególności dostarczał w ustalonych z Kancelarią GSL terminach, kompletne i prawidłowe materiały i informacje niezbędne do należytego wykonywania usługi. Uprawniony ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów i informacji, a także za skutki wynikające z nieprzekazania Kancelarii GSL informacji lub dokumentów, które miały znaczenie w danej sprawie. Kancelaria GSL ma prawa wstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu przekazania przez Uprawnionego wymaganych informacji i dokumentów. Kancelaria GSL nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, w tym za nieprawidłowe wykonanie usługi, wynikłe z powodu nie udzielenia przez Uprawnionego niezbędnych dla wykonaniu usługi informacji i dokumentów lub udzielenia nieprawidłowych informacji lub dokumentów. 5. Procedura zawarcia Umowy. 1. Kancelaria GSL świadczy na rzecz Uprawnionego usługi prawne w ramach Abonamentu na podstawie zawartej z nim Umowy, opartej na niniejszym Regulaminie. 2. Na procedurę zawarcia Umowy składają się: a) wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie lub/i o co najmniej wszystkie dane wskazane w nim jako obowiązkowe, b) zapoznanie się przez Uprawnionego z treścią Regulaminu i złożenie oświadczenia o zapoznaniu i akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym i kliknięciu na zakończenie procesu wypełniania formularza ikony z napisem Zamawiam ; c) złożenie oświadczenia przez Uprawnionego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uprawnionego przez Kancelarię GSL w celu realizacji Umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym i kliknięciu na zakończenie procesu wypełniania formularza ikony z napisem Zamawiam ; d) po zakończeniu procesu wypełnienia formularza i kliknięciu na ikonę z napisem Zamawiam Uprawniony zostanie przekierowany do podstrony Płatności w celu uiszczenia wynagrodzenia za pierwszy Okres rozliczeniowy z tytułu świadczenia usługi w ramach Abonamentu; e) po dokonaniu płatności przez Uprawnionego i potwierdzeniu jej wpłynięcia na rachunek bankowy Kancelarii GSL zostanie przesłana do Uprawnionego wiadomość potwierdzająca: 3 z 8

4 wpływ środków, fakt zawarcia Umowy i nadany w związku z tym Uprawnionemu indywidualny Numer identyfikacyjny. f) wraz z wiadomości wskazaną w pkt 3) powyżej Uprawniony otrzyma w załączniku treść Regulaminu. Umowa zostaje zawarta z dniem wpływu na rachunek Kancelarii GSL w całości środków pieniężnych za pierwszy Okres rozliczeniowy. Od tego momentu Uprawniony ma możliwość korzystania z usługi prawnej w ramach Abonamentu. g) Kancelaria GSL może wprowadzić możliwość wpłacania zaliczek na poczet wynagrodzenia, w szczególności w przypadku wprowadzania ofert rabatowych określonych w 8 ust 3 Regulaminu. Nie wpływa to na moment zawarcia Umowy i możliwość rozpoczęcia korzystania z usługi prawnej, określone w pkt f) powyżej. 3. Do przeprowadzenia procesu rejestracji zmierzającego do zawarcia Umowy niezbędne jest posiadanie przez Uprawnionego urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej). 4. Akceptacja Regulaminu w ramach procedury rejestracyjnej jest równoznaczna ze złożeniem przez Uprawnionego oświadczeń o następującej treści: a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia Umowy, b) przystępuję do korzystania z usług objętych Abonamentem dobrowolnie, c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki bycia Uprawnionym, d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich, e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, g) wszelkie dane i informacje przekazuję dobrowolnie, h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych i wszelkich wiadomości od administratora danych, i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne. 6. Dane osobowe. 1. Uprawniony wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uprawnionego przez Kancelarię GSL w celu realizacji Umowy. 2. Kancelaria GSL, chroni dane osobowe Uprawnionych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Kancelarię GSL i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Uprawniony ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa). 3. Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym przez Uprawnionego jest całkowicie dobrowolne, niemniej konieczne do zawarcia Umowy i świadczenia usług w ramach Abonamentu. Kancelaria GSL nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez Uprawnionego określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania danych osobowych Uprawniony zostanie odrębnie powiadomiony. 4. Uprawniony wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Kancelarię GSL następujących danych technicznych i technologicznych: 4 z 8

5 a) adres IP, b) wywołany adres internetowy (URL), c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu, d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, e) innych informacji transmitowanych protokołem http. 5. Uprawniony wyraża zgodę na przechowywanie przez Kancelarię GSL na jego komputerach niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies ) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Kancelarię GSL, a w szczególności do przeprowadzenia procesu rejestracyjnego Uprawnionego. 7. Zasady świadczenia usług prawnych w ramach Abonamentu 1. Usługi prawne w ramach Abonamentu są świadczone przez Prawników GSL za pośrednictwem dedykowanej infolinii prawnej pod numerem oraz drogą elektroniczną na adres wskazany przez Uprawnionego w formularzu rejestracyjnym. Usługi są świadczone w dni robocze w godzinach Uprawniony, celem skorzystania z usługi prawnej objętej Abonamentem jest zobowiązany: a) skontaktować się z numerem infolinii prawnej lub drogą elektroniczną na adres oraz wskazać dane pozwalające na jego weryfikację w systemie podmiotów Uprawnionych do korzystania z Abonamentu tj. imię, nazwisko, Numer identyfikujący oraz nr PESEL. b) przedstawić zakres oczekiwanego zakresu usługi prawnej w ramach Abonamentu, c) przedstawić opis stanu faktycznego będącego przedmiotem problemu prawnego, ewentualnie przesłać na wskazany adres wszelkie dokumenty oraz korespondencję dotyczącą tego zdarzenia, d) wskazać numer telefonu lub/i adres do kontaktów niezbędnych do świadczenia usługi, o ile uległy zmianie w tym zakresie dane wskazane formularzu rejestracyjnym. 3. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia Uprawnionego w dni robocze oraz w ciągu 72 godzin w przypadku zgłoszenia w pozostałych dniach Prawnik GSL nawiąże kontakt z Uprawnionym w celu przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej okoliczności sprawy, uzyskania niezbędnej dokumentacji dotyczącej sprawy oraz zapoznania się ze stanowiskiem Uprawnionego. 4. Prawnik GSL będzie dążyć do sprawnego i szybkiego załatwienia sprawy, bez uszczerbku dla jakości udzielonej usługi prawnej, mając na uwadze interes Uprawnionego; w razie potrzeby, po przeprowadzonej rozmowie/wymienionej korespondencji owej, Prawnik GSL skontaktuje się ponownie drogą telefoniczną lub elektroniczną z Uprawnionym, w szczególności w przypadku wątpliwości co do otrzymanej dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia okoliczności faktycznych dotyczących zgłoszenia. 5. Po otrzymaniu dokumentacji oraz wyjaśnieniu okoliczności sprawy Prawnik GSL sporządzi w zależności od zlecenia stosowną rekomendację, pismo procesowe, umowę, opinię prawną i przekaże ją Uprawnionemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres Wynagrodzenie Kancelarii GSL 1. Z tytułu świadczenia usług objętych Abonamentem Kancelarii GSL przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 329 zł. (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć) za każdy Okres rozliczeniowy. 5 z 8

6 2. Z tytułu świadczenia usług w ramach dodatkowych godzin określonych w 3 ust. 5 Wynagrodzenia Kancelarii GSL przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł. (słownie złotych: sto) za każdą dodatkową godzinę pracy Prawnika GSL. 3. Kancelaria GSL jest uprawniona do stosowania tymczasowych, dowolnie określanych przez siebie, rabatów w wysokości wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2 powyżej, np. wobec lekarzy lub osób wykonujących inny zawód medyczny biorących udział w szkoleniach prowadzonych przez Kancelarię GSL. W przypadku skorzystania z promocji wprowadzających upusty w cenie: Abonamentu lub godzin dodatkowych wskazanych w 8 ust. 1 i 2 Regulaminu, Uprawniony ma prawo wypowiedzenia Umowy przewidzianego w 9 ust. 2 Regulaminu najwcześniej po upływie 3 miesięcy obowiązywania Umowy. Informacja o innych aktualnych rabatach i zasadach ich stosowania, w tym związanych z rabatami modyfikacjach poszczególnych zasad Regulaminu, będzie umieszczana na stronie lub/i 4. Wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy płatne jest na końcowym etapie rejestracji Uprawnionego zgodnie z postanowieniem 5 ust. 2 lit. d) Regulaminu. Wynagrodzenie za każdy kolejny Okres rozliczeniowy płatne jest najpóźniej w terminie 3 dni przez zakończeniem bieżącego Okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie z tytułu zamówionych dodatkowych godzin jest płatne w terminie najpóźniej 3 dni od dnia ich zamówienia zgodnie z 3 ust. 5 Regulaminu. 5. Uprawniony jest zobowiązany do zapłaty kwot z tytułu wynagrodzenia Kancelarii GSL na jej rachunek bankowy nr: Kancelaria GSL wystawia Uprawnionemu fakturę VAT po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy, w ostatnim dniu miesiąca, w którym środki wpłynęły na rachunek bankowy. 7. Kancelaria GSL będzie wystawiała faktury w formie elektronicznej. Uprawniony akceptuje przesyłanie oraz udostępnianie dokumentów księgowych (zwłaszcza faktur, faktur korygujących, not, not korygujących) w formie elektronicznej przez Kancelarię GSL, jako formę dostarczania faktur elektronicznych wybierając adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Informacja o wystawieniu i udostępnieniu faktury w formie elektronicznym będzie przekazywana na ten sam adres . Faktury będą przesyłane w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia. 8. Uprawniony ponosi koszty związane z wykonywaniem usług objętych Abonamentem takie jak opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne, notarialne, tłumaczenia, etc. Kancelaria GSL będzie przekazywała Uprawnionemu, w oparciu o przekazane od niego informacje w zakresie stanu sprawy, o konieczności uiszczania określonych opłat oraz ich wysokości. Koszty te będą uiszczane przez Uprawnionego bezpośrednio na rachunki bankowe odpowiednich sądów, urzędów, biur notarialnych, księgowych, tłumaczeń etc. Kancelaria GSL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wniesienia bądź nieterminowego wniesienia wymaganych opłat przez Uprawnionego. 9. Niezależnie od ust. 8 powyżej Uprawniony ponosi koszty takie jak koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, wykonywanych kserokopii (w przypadku kserokopii powyżej 20 stron w danym Okresie rozliczeniowym) i innych czynności biurowo administracyjnych związanych z wykonywaniem usług objętych Abonamentem. Koszty te, po ich powstaniu, będą każdorazowo doliczane do faktury za kolejny Okres rozliczeniowy. 6 z 8

7 10. Kwoty wynagrodzenia określone w niniejszym 8 Regulaminu stanowią kwoty brutto tzn. zostały powiększone o kwotę obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT). 11. Wynagrodzenie za każdy Okres rozliczeniowy, w tym za godziny dodatkowe, jest należne w całości niezależnie od poziomu wykorzystania przez Uprawnionego czasu pracy Prawnika GSL przysługującego w ramach Abonamentu/w ramach dodatkowych godzin. 9. Czas obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony dwunastu (12) miesięcy, co odpowiada dwunastu (12) Okresom rozliczeniowym. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres dwunastu (12) miesięcy w przypadku nie złożenia Kancelarii GSL przez Uprawnionego oświadczenia o rezygnacji z usługi w terminie najpóźniej dwóch tygodni przez upływem ostatniego, dwunastego miesiąca obowiązywania Umowy. 2. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy bez powodu z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca ostatniego miesiąca. 3. Kancelaria GSL jest uprawniona do wstrzymania świadczenia usług w ramach Abonamentu w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia lub wpłaty wynagrodzenia w niepełnej wysokości. 4. Kancelaria GSL jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Uprawnionego. 5. Uprawniony ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie podjęcia próby nawiązaniu kontaktu przez Prawnika GSL w odpowiedzi na zgłoszenie Uprawnionego, w terminie przewidzianym w 7 ust 3 Regulaminu. 6. Oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy musza być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Zakres odpowiedzialności Kancelarii GSL Kancelaria GSL wykonująca usługi prawne w ramach Abonamentu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek udzielenia niezgodnej z prawem porady prawnej na skutek czego Uprawniony poniósł szkodę, tylko w sytuacji, gdy porada ta była nieprawidłowa przy uwzględnieniu całokształtu przekazanych przez Uprawnionego informacji lub/i dokumentów. Odpowiedzialność Kancelarii GSL nie obejmuje utraconych, spodziewanych korzyści w rozumieniu przepisów k.c. 11. Tajemnica Kancelaria GSL zobowiązuje się zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko to, o czym dowiedziała się wykonując usługi prawne na rzecz Uprawnionego. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.), oraz innych ustaw powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Kancelaria GSL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Uprawniony zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres . Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Uprawniony nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały 7 z 8

8 przez Uprawnionego przyjęte. Wypowiedzenie przez Uprawnionego w takim wypadku warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Kancelarii GSL o wypowiedzeniu warunków Umowy, na adres mailowy 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2015 r. 8 z 8

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart Profamilia VOTUM S.A. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo