REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady świadczenia przez Kancelarię GSL usług prawnych w ramach Abonamentu. 2. Definicje: Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z wielkiej litery, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu: Abonament Kancelaria GSL pakiet usług prawnych, których zakres jest określony szczegółowo w Regulaminie, świadczonych przez Kancelarię GSL na rzecz Uprawnionego w oparciu o zawartą Umowę świadcząca usługi prawne w ramach Abonamentu kancelaria prawna Goźlińska, Staszewska Lisiak i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 4 lok. 223, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: Numer identyfikujący numer nadawany każdemu Uprawnionemu w ramach zawarcia Umowy, wykorzystywany do weryfikacji jego prawa do korzystania z Abonamentu Uprawniony lekarz w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. 1997, Nr 28, poz. 152, z późn, zm.) wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, w formie jakiejkolwiek praktyki przewidzianej prawem, jak również inna osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654, ze zm), który na podstawie zawartej z Kancelarią GSL Umowy i Regulaminu jest uprawniony do korzystania z usług prawnych objętych Abonamentem Okres rozliczeniowy przedział czasowy wykonywania usługi prawnej objętej Abonamentem, przyjęty dla celów finansowego rozliczania z Uprawnionym, obliczany od pierwszego dnia obowiązywania Umowy. Ustala się jednomiesięczny (1) okres rozliczeniowy. Prawnicy GSL osoby o wykształceniu wyższym prawniczym - w szczególności adwokat lub radca prawny, aplikant adwokacki lub radcowski oraz odpowiednim dla celów świadczonych usług doświadczeniu,

2 wykonujące na rzecz Uprawnionego w imieniu Kancelarii GSL usługi prawne objęte Abonamentem Umowa umowa w przedmiocie świadczenia usług prawnych objętych Abonamentem zawarta pomiędzy Uprawnionym i Kancelarią GSL w ramach procesu rejestracyjnego, której treść określa Regulamin 3. Przedmiot Regulaminu. Zakres Abonamentu. 1. Kancelaria GSL na podstawie zawartej z Uprawnionym Umowy na świadczenie usług prawnych w ramach Abonamentu świadczy na jego rzecz usługi prawne, w oparciu o prawo polskie, w zakresie zagadnień związanych z wykonywaniem przez Uprawnionego zawodu medycznego, przez co należy w szczególności rozumieć doradztwo prawne w zakresie przepisów regulujących prowadzenie przez Uprawnionego działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług medycznych mające na celu ochronę interesu prawnego Uprawnionego, zwłaszcza wobec kierowanych w stosunku do niego roszczeń cywilnoprawnych wynikających z wykonywania czynności zawodowych. Z zakresu usług wyłączone jest doradztwo podatkowe. 2. Regulamin w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje sposób korzystania z usług prawnych objętych Abonamentem w ramach Umowy. 3. W ramach Abonamentu Kancelaria GSL świadczy na rzecz Uprawnionego następujące usługi prawne: a) udzielanie za pośrednictwem dedykowanej infolinii prawnej lub drogą elektroniczną porad prawnych w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Uprawnionego, b) udzielanie informacji o wysokości kosztów sądowych i skarbowych związanych z planowanym podjęciem przez Uprawnionego lub prowadzonych wobec niego określonych działań wynikających z przekazanego przez niego opisu sprawy, c) udostępnienie i przesłanie Uprawnionemu drogą elektroniczną: a) aktualnie obowiązujących aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, uchwał, dyrektyw, regulaminów, etc.) lub wskazanych nowelizacji tych aktów oraz b) aktualnych informacji o obowiązujących ustawowych i urzędowych wskaźnikach i stawkach (Diety, Emerytury i Renty, Odsetki, PKD, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od spadków i darowizn, Ryczałt samochodowy, Składki ubezpieczeniowe, Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, Taksa notarialna, Wysokość opłaty skarbowej w sprawach z zakresu administracji publiczne), d) sporządzanie dla Uprawnionego opinii/analiz prawnych rozumianych jako stanowisko obejmujące analizę zgłoszonego problemu prawnego, będące oceną sytuacji prawnej na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego stanu faktycznego i przekazanych dokumentów, e) przygotowywanie lub/i weryfikacja przekazanych projektów pism, umów i innych dokumentów, f) nadzór dedykowanego Prawnika GSL. 4. W ramach Abonamentu Uprawnionemu przysługuje prawo wykorzystania do pięciu (5) godzin pracy Prawnika GSL w każdym Okresie rozliczeniowym. W przypadku niewykorzystania w danym Okresie rozliczeniowym całości przysługującego Uprawnionemu limitu, pozostały niewykorzystany czas może zostać wykorzystany w pierwszym kolejnym Okresie rozliczeniowym. Poziom wykorzystania limitu przewidzianego na dany Okres rozliczeniowy wynika z raportu, o którym mowa w pkt. 6 poniżej. 5. W przypadku wykorzystania limitu czasu Prawnika GSL dostępnego w danym Okresie rozliczeniowym Uprawniony ma prawo do dalszego korzystania z usług prawnych objętych Abonamentem po uprzednim zakupieniu kolejnych dodatkowych godzin pracy Prawnika GSL. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii GSL z tytułu świadczenia usług w zakresie godzin 2 z 8

3 dodatkowych określają postanowienia 8 ust. 2 Regulaminu. Uprawniony drogą mailową na adres dokona zgłoszenia zamiaru skorzystania i zakupu godzin dodatkowych ze wskazaniem ilości zamawianych godzin. W terminie 3 dni od dnia zgłoszenia Uprawniony jest zobowiązany dokonać płatności z tego tytułu zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu. Uprawniony ma prawo skorzystać z usług objętych Abonamentem w ramach dodatkowych godzin od momentu wpływu środków z tego tytułu na wskazany w 8 Regulaminu rachunek bankowy. 6. Prawnicy GSL prowadzą dla każdego Uprawnionego raport z wykonywanych czynności i wykorzystanego na te czynności czasu. Aktualny raport jest przekazywany Uprawnionemu na każde jego żądanie. Najmniejszą jednostką czasu stosowaną do raportowania jest 10 minut. 7. Świadczenie usług prawnych innych niż objętych Abonamentem, w tym polegających na reprezentowaniu Uprawnionego w postępowaniach sądowych lub/i administracyjnych oraz przed wszelkimi innymi podmiotami trzecimi, może być wykonywane wyłącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i odrębnego, niezależnego od Abonamentu, zlecenia, za preferencyjnym dla Uprawnionego wynagrodzeniem ustalonym każdorazowo w zależności od charakteru sprawy. 4. Obowiązek współdziałania Uprawniony będzie współdziałał z Kancelarią GSL w zakresie wykonania Umowy, a w szczególności dostarczał w ustalonych z Kancelarią GSL terminach, kompletne i prawidłowe materiały i informacje niezbędne do należytego wykonywania usługi. Uprawniony ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów i informacji, a także za skutki wynikające z nieprzekazania Kancelarii GSL informacji lub dokumentów, które miały znaczenie w danej sprawie. Kancelaria GSL ma prawa wstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu przekazania przez Uprawnionego wymaganych informacji i dokumentów. Kancelaria GSL nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, w tym za nieprawidłowe wykonanie usługi, wynikłe z powodu nie udzielenia przez Uprawnionego niezbędnych dla wykonaniu usługi informacji i dokumentów lub udzielenia nieprawidłowych informacji lub dokumentów. 5. Procedura zawarcia Umowy. 1. Kancelaria GSL świadczy na rzecz Uprawnionego usługi prawne w ramach Abonamentu na podstawie zawartej z nim Umowy, opartej na niniejszym Regulaminie. 2. Na procedurę zawarcia Umowy składają się: a) wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie lub/i o co najmniej wszystkie dane wskazane w nim jako obowiązkowe, b) zapoznanie się przez Uprawnionego z treścią Regulaminu i złożenie oświadczenia o zapoznaniu i akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym i kliknięciu na zakończenie procesu wypełniania formularza ikony z napisem Zamawiam ; c) złożenie oświadczenia przez Uprawnionego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uprawnionego przez Kancelarię GSL w celu realizacji Umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym i kliknięciu na zakończenie procesu wypełniania formularza ikony z napisem Zamawiam ; d) po zakończeniu procesu wypełnienia formularza i kliknięciu na ikonę z napisem Zamawiam Uprawniony zostanie przekierowany do podstrony Płatności w celu uiszczenia wynagrodzenia za pierwszy Okres rozliczeniowy z tytułu świadczenia usługi w ramach Abonamentu; e) po dokonaniu płatności przez Uprawnionego i potwierdzeniu jej wpłynięcia na rachunek bankowy Kancelarii GSL zostanie przesłana do Uprawnionego wiadomość potwierdzająca: 3 z 8

4 wpływ środków, fakt zawarcia Umowy i nadany w związku z tym Uprawnionemu indywidualny Numer identyfikacyjny. f) wraz z wiadomości wskazaną w pkt 3) powyżej Uprawniony otrzyma w załączniku treść Regulaminu. Umowa zostaje zawarta z dniem wpływu na rachunek Kancelarii GSL w całości środków pieniężnych za pierwszy Okres rozliczeniowy. Od tego momentu Uprawniony ma możliwość korzystania z usługi prawnej w ramach Abonamentu. g) Kancelaria GSL może wprowadzić możliwość wpłacania zaliczek na poczet wynagrodzenia, w szczególności w przypadku wprowadzania ofert rabatowych określonych w 8 ust 3 Regulaminu. Nie wpływa to na moment zawarcia Umowy i możliwość rozpoczęcia korzystania z usługi prawnej, określone w pkt f) powyżej. 3. Do przeprowadzenia procesu rejestracji zmierzającego do zawarcia Umowy niezbędne jest posiadanie przez Uprawnionego urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej). 4. Akceptacja Regulaminu w ramach procedury rejestracyjnej jest równoznaczna ze złożeniem przez Uprawnionego oświadczeń o następującej treści: a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia Umowy, b) przystępuję do korzystania z usług objętych Abonamentem dobrowolnie, c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki bycia Uprawnionym, d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich, e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, g) wszelkie dane i informacje przekazuję dobrowolnie, h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych i wszelkich wiadomości od administratora danych, i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne. 6. Dane osobowe. 1. Uprawniony wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uprawnionego przez Kancelarię GSL w celu realizacji Umowy. 2. Kancelaria GSL, chroni dane osobowe Uprawnionych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Kancelarię GSL i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Uprawniony ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa). 3. Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym przez Uprawnionego jest całkowicie dobrowolne, niemniej konieczne do zawarcia Umowy i świadczenia usług w ramach Abonamentu. Kancelaria GSL nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez Uprawnionego określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania danych osobowych Uprawniony zostanie odrębnie powiadomiony. 4. Uprawniony wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Kancelarię GSL następujących danych technicznych i technologicznych: 4 z 8

5 a) adres IP, b) wywołany adres internetowy (URL), c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu, d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, e) innych informacji transmitowanych protokołem http. 5. Uprawniony wyraża zgodę na przechowywanie przez Kancelarię GSL na jego komputerach niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies ) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Kancelarię GSL, a w szczególności do przeprowadzenia procesu rejestracyjnego Uprawnionego. 7. Zasady świadczenia usług prawnych w ramach Abonamentu 1. Usługi prawne w ramach Abonamentu są świadczone przez Prawników GSL za pośrednictwem dedykowanej infolinii prawnej pod numerem oraz drogą elektroniczną na adres wskazany przez Uprawnionego w formularzu rejestracyjnym. Usługi są świadczone w dni robocze w godzinach Uprawniony, celem skorzystania z usługi prawnej objętej Abonamentem jest zobowiązany: a) skontaktować się z numerem infolinii prawnej lub drogą elektroniczną na adres oraz wskazać dane pozwalające na jego weryfikację w systemie podmiotów Uprawnionych do korzystania z Abonamentu tj. imię, nazwisko, Numer identyfikujący oraz nr PESEL. b) przedstawić zakres oczekiwanego zakresu usługi prawnej w ramach Abonamentu, c) przedstawić opis stanu faktycznego będącego przedmiotem problemu prawnego, ewentualnie przesłać na wskazany adres wszelkie dokumenty oraz korespondencję dotyczącą tego zdarzenia, d) wskazać numer telefonu lub/i adres do kontaktów niezbędnych do świadczenia usługi, o ile uległy zmianie w tym zakresie dane wskazane formularzu rejestracyjnym. 3. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia Uprawnionego w dni robocze oraz w ciągu 72 godzin w przypadku zgłoszenia w pozostałych dniach Prawnik GSL nawiąże kontakt z Uprawnionym w celu przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej okoliczności sprawy, uzyskania niezbędnej dokumentacji dotyczącej sprawy oraz zapoznania się ze stanowiskiem Uprawnionego. 4. Prawnik GSL będzie dążyć do sprawnego i szybkiego załatwienia sprawy, bez uszczerbku dla jakości udzielonej usługi prawnej, mając na uwadze interes Uprawnionego; w razie potrzeby, po przeprowadzonej rozmowie/wymienionej korespondencji owej, Prawnik GSL skontaktuje się ponownie drogą telefoniczną lub elektroniczną z Uprawnionym, w szczególności w przypadku wątpliwości co do otrzymanej dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia okoliczności faktycznych dotyczących zgłoszenia. 5. Po otrzymaniu dokumentacji oraz wyjaśnieniu okoliczności sprawy Prawnik GSL sporządzi w zależności od zlecenia stosowną rekomendację, pismo procesowe, umowę, opinię prawną i przekaże ją Uprawnionemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres Wynagrodzenie Kancelarii GSL 1. Z tytułu świadczenia usług objętych Abonamentem Kancelarii GSL przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 329 zł. (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć) za każdy Okres rozliczeniowy. 5 z 8

6 2. Z tytułu świadczenia usług w ramach dodatkowych godzin określonych w 3 ust. 5 Wynagrodzenia Kancelarii GSL przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł. (słownie złotych: sto) za każdą dodatkową godzinę pracy Prawnika GSL. 3. Kancelaria GSL jest uprawniona do stosowania tymczasowych, dowolnie określanych przez siebie, rabatów w wysokości wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2 powyżej, np. wobec lekarzy lub osób wykonujących inny zawód medyczny biorących udział w szkoleniach prowadzonych przez Kancelarię GSL. W przypadku skorzystania z promocji wprowadzających upusty w cenie: Abonamentu lub godzin dodatkowych wskazanych w 8 ust. 1 i 2 Regulaminu, Uprawniony ma prawo wypowiedzenia Umowy przewidzianego w 9 ust. 2 Regulaminu najwcześniej po upływie 3 miesięcy obowiązywania Umowy. Informacja o innych aktualnych rabatach i zasadach ich stosowania, w tym związanych z rabatami modyfikacjach poszczególnych zasad Regulaminu, będzie umieszczana na stronie lub/i 4. Wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy płatne jest na końcowym etapie rejestracji Uprawnionego zgodnie z postanowieniem 5 ust. 2 lit. d) Regulaminu. Wynagrodzenie za każdy kolejny Okres rozliczeniowy płatne jest najpóźniej w terminie 3 dni przez zakończeniem bieżącego Okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie z tytułu zamówionych dodatkowych godzin jest płatne w terminie najpóźniej 3 dni od dnia ich zamówienia zgodnie z 3 ust. 5 Regulaminu. 5. Uprawniony jest zobowiązany do zapłaty kwot z tytułu wynagrodzenia Kancelarii GSL na jej rachunek bankowy nr: Kancelaria GSL wystawia Uprawnionemu fakturę VAT po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy, w ostatnim dniu miesiąca, w którym środki wpłynęły na rachunek bankowy. 7. Kancelaria GSL będzie wystawiała faktury w formie elektronicznej. Uprawniony akceptuje przesyłanie oraz udostępnianie dokumentów księgowych (zwłaszcza faktur, faktur korygujących, not, not korygujących) w formie elektronicznej przez Kancelarię GSL, jako formę dostarczania faktur elektronicznych wybierając adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Informacja o wystawieniu i udostępnieniu faktury w formie elektronicznym będzie przekazywana na ten sam adres . Faktury będą przesyłane w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia. 8. Uprawniony ponosi koszty związane z wykonywaniem usług objętych Abonamentem takie jak opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne, notarialne, tłumaczenia, etc. Kancelaria GSL będzie przekazywała Uprawnionemu, w oparciu o przekazane od niego informacje w zakresie stanu sprawy, o konieczności uiszczania określonych opłat oraz ich wysokości. Koszty te będą uiszczane przez Uprawnionego bezpośrednio na rachunki bankowe odpowiednich sądów, urzędów, biur notarialnych, księgowych, tłumaczeń etc. Kancelaria GSL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wniesienia bądź nieterminowego wniesienia wymaganych opłat przez Uprawnionego. 9. Niezależnie od ust. 8 powyżej Uprawniony ponosi koszty takie jak koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, wykonywanych kserokopii (w przypadku kserokopii powyżej 20 stron w danym Okresie rozliczeniowym) i innych czynności biurowo administracyjnych związanych z wykonywaniem usług objętych Abonamentem. Koszty te, po ich powstaniu, będą każdorazowo doliczane do faktury za kolejny Okres rozliczeniowy. 6 z 8

7 10. Kwoty wynagrodzenia określone w niniejszym 8 Regulaminu stanowią kwoty brutto tzn. zostały powiększone o kwotę obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT). 11. Wynagrodzenie za każdy Okres rozliczeniowy, w tym za godziny dodatkowe, jest należne w całości niezależnie od poziomu wykorzystania przez Uprawnionego czasu pracy Prawnika GSL przysługującego w ramach Abonamentu/w ramach dodatkowych godzin. 9. Czas obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony dwunastu (12) miesięcy, co odpowiada dwunastu (12) Okresom rozliczeniowym. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres dwunastu (12) miesięcy w przypadku nie złożenia Kancelarii GSL przez Uprawnionego oświadczenia o rezygnacji z usługi w terminie najpóźniej dwóch tygodni przez upływem ostatniego, dwunastego miesiąca obowiązywania Umowy. 2. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy bez powodu z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca ostatniego miesiąca. 3. Kancelaria GSL jest uprawniona do wstrzymania świadczenia usług w ramach Abonamentu w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia lub wpłaty wynagrodzenia w niepełnej wysokości. 4. Kancelaria GSL jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Uprawnionego. 5. Uprawniony ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie podjęcia próby nawiązaniu kontaktu przez Prawnika GSL w odpowiedzi na zgłoszenie Uprawnionego, w terminie przewidzianym w 7 ust 3 Regulaminu. 6. Oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy musza być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Zakres odpowiedzialności Kancelarii GSL Kancelaria GSL wykonująca usługi prawne w ramach Abonamentu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek udzielenia niezgodnej z prawem porady prawnej na skutek czego Uprawniony poniósł szkodę, tylko w sytuacji, gdy porada ta była nieprawidłowa przy uwzględnieniu całokształtu przekazanych przez Uprawnionego informacji lub/i dokumentów. Odpowiedzialność Kancelarii GSL nie obejmuje utraconych, spodziewanych korzyści w rozumieniu przepisów k.c. 11. Tajemnica Kancelaria GSL zobowiązuje się zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko to, o czym dowiedziała się wykonując usługi prawne na rzecz Uprawnionego. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.), oraz innych ustaw powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Kancelaria GSL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Uprawniony zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres . Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Uprawniony nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały 7 z 8

8 przez Uprawnionego przyjęte. Wypowiedzenie przez Uprawnionego w takim wypadku warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Kancelarii GSL o wypowiedzeniu warunków Umowy, na adres mailowy 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2015 r. 8 z 8

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) REGULAMIN niniejszy dokument; b) KANCELARIA Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 30 kwietnia 2015r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 30 kwietnia 2015r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 30 kwietnia 2015r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia porad prawnych on-line oraz polityka prywatności

Regulamin świadczenia porad prawnych on-line oraz polityka prywatności Regulamin świadczenia porad prawnych on-line oraz polityka prywatności 1. [zasady ogólne] 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI 1 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji pobytu w obiekcie Marynarskie Domki zlokalizowanym przy ul. Mazowieckiej 16 w Pobierowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o.

Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o. Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą AKADEMIA MARKETINGU o tematyce:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta

R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta 1 D e f i n i c j e W rozumieniu niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w jego treści terminy

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Insignia 24

Regulamin korzystania z Insignia 24 Regulamin korzystania z Insignia 24 1 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zasady świadczenia usług prawnych zwanych e- poradami drogą elektroniczną przez Insignia- Kancelarie Prawne z siedzibą w Tarnowie;

Bardziej szczegółowo