OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY"

Transkrypt

1 porta l.uzp.gov.p I 'iltdex.php?ogloszeni-show&po4/cja=24 718&roF2O l Adres strony internetowej. na kt6rel ZahawiarEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,pupgniezno.bip,net.pt Gniezno: Pzedmiotem zam6wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie uslugi szkoleniowej dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Gnieinie CzgS6 I Kurs Szwaczka - wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa Czq56 ll Kurs Tapicer meblowy C2956 lll Kurs Fakturowanie z wykorzystaniem komputera i obslugq urzqdzefi fiskalnych C2956 lv Kurs Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodq MAG /13s/ i MIG t1311 czqi;,t, v Kurs obsluga w6zk6w jezdniowych z napedem silnikowym Numer oglosze nta: ; data zamieszczen ia l s OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi Tamteszczan ie oglosze n ia : o bow iqzkowe. Ogloszenie dotyczy: I! zamowienia publicznego zawarcia umowy ramowej f_] ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJACY l' 1)NAZI/I/A IADRES: Powiatowy UrzqdPracy ul Sobieskiego 20, Gniezno, wo.1 wietkopotskie tet , faks 06, Adres strony internetowej zamawiajqcego: l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa I I l6 09:46

2 l6 [.1) OKRESLENTE PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajacego: Przedmiotem zam6wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie uslugi szkoleniowej dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym UrzQdzie Pracy w Gnieznie CzQSc I Kurs Szwaczka - wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa Czesd ll Kurs Tapicer meblowy CzQSe lll Kurs Fakturowanie z wykorzystaniem komputera i obsluge urzedzen fiskalnych CzQsc lv Kurs Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda MAG /135/ i MIG Czesa V Kurs Obsluga wozkow jezdniowych z napqdem silnikowym ) Rodzaj zam6wienia: uslugi ) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: Przedmictem zamowienia jest zorganzowanie i przeprowadzenle uslugi szkoleniovjel cila os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gnieznie Cz?Se I Kurs Szwaczka - wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa CzpSc ll Ku:s Tapicer meblowy CzgSd lll Kurs Fakturowanie z wykorzystaniem komputera i obsluge urzqdzen fiskalnych CzQSc lv Kurs Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodq MAG /135/ i MIG Czesl V Kurs Obstuga wozkdw jezdniowych z napqdem silnikowym. [.1.5) fl nrzewiduje sie udzielenie zam6waei uzupelniajqcych Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wie6 uzupelniajqcych ) Wsp6hy Slownik Zam6wief (CPV): , ll.1.7l czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: ) Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej: nie. SEKGJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM il.1) WADTUM lnformacja na temat wadium: ZamawiajEcy nie wymaga wniesienia wadium fi.2l7al!czx1 il.3) WARUNKT UDZ /ALU W POSTEPOWAN U ORAZ OP S SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKoW lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre6lonei dziatalno6ci lub czynno6ci, ie2eli przepisy prawa nakladajq obowiezek ich posiadania l6 09:.16

3 hftp:,'/b40.portal.uzp.gov.pli index.php?ogloszenifsho\! & po 4-cja: &rok=2 0 I l6 Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U t. poz. 149 z p62n. zm.) lnstytucja szkoleniowa oferu.jqca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujacych pracy moze uzyskad zlecenie finansowane ze Srodk6w publicznych na prowadzenie tych szkolen po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewodzki urzqd pracy wlasciwy ze wzgledu na siedzibg instytucji szkoleniowej. \ /ykonawca potwierdza spelnienie tego warunku popzez zloaenie oswiadczenia eai,?tcznik nr 5 do SIWZ) lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku W przypadku posiadania wiedzy i doswiadczenia wykonawcy zobowiqzani sa wykazac, 2e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciqglych czesc wykonana obejmuje, co najmniej 1 uslugq szkoleniowe, spetniajeca ponizsze warunki: CzQSc I a) usluga szkoleniowa obejmowala zagadnaenia z obslugi vzqdzefi szwalniczych, b) minimalna liczba osob uczestniczacych w kazdym szkoleniu, edycji (grupie szkoleniowej) wynosila 10 os6b, c) usluga szkoleniowa wykonywana byla na zlecenie zewnetrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotow. Czesc ll a) usluga szkoleniowa zawieala tematy zajec z,!,tiezane z wykonywaniem prac z zakresu tapicerstwa, b) minimalna liczba os6b uczestniczqcych w kazdym szkoleniu, edycji (grupie szkoleniowei) wynosila 10 os6b, c) usluga szkoleniowa wykonywana byla na zlecenie zewnqtrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotow. CzgS6 lll a) ustuga szkoleniowa obejmowala minimum zagadnienia z wystawiania faktur sprzedazy waz z wykotzystaniem komputera, b) minimalna liczba osob uczestniczecych w kazdym szkoleniu. edycji (grupie szkoleniowej) wynosila 10 osob, c) usluga szkoleniowa wykonywana byla na zlecenie zewnetrznych w stosunku do Wykonawcy podmiot6w CzQSc lv a) usluga szkoleniowa obejmowala lqcznie zagadnienia z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metode MAG/1351 i MlGl131l lub Wykonawca ztealizowal dwie odrqbne uslugi szkoleniowe jedna z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda VIAG/135/, drugqz zakresu spawania blach i rur spoinami pachwrnowymi metodq MIG ZamawiajEcy informuje, 2e dodatkowe punkty otrzyma tylko Wykonawca, ktory wykaze, ze realizowal uslug? szkoleniowq ktora obejmowala lecznie zagadnienia z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda l\4ag/135/ i MIG/131/. b) minimalna liczba osob uczestniczecych w kazdym szkoleniu, edycji (grupie szkoleniowej) wynosila 10 os6b, c) usluga szkoleniowa wykonywana byla na zlecenie zewnqtrznych w stosunku do \ /ykonawcy podmiotow. CZQS6 V a) usluga szkoleniowa obejmowala zagadnienia z zakresu obslugi w6zka jezdniowego z napedem silnikowym, b) minimalna liczba osob uczestniczacych w kazdym szkoleniu, edycji (grupie szkoleniowej) wynosila 10 osob, c) Lrsluga szkoleniowa wykonywana byla na zlecenie zewnetrznych w stosunku do 3 /, l6 09:46

4 l6 V$konawcy podmiot6w. Zamawia)qcy informuje, 2e warunek wiedzy idoswiadczenia stanowic bqdzie (opr6cz ceny) kryterium oceny ofert tzn. V\rlkonawca, ktory wykaze: - wigcej niz jedno szkolenie, ktore spelnialo warunki okreslone wy2ej (odpowiednio do danej czesci) lub - 2e szkolenie, ktore skladalo si? z kilku edycji (grup szkoleniowych) a kazda edycja spelniata warunki, ktore zostaly okreslone wyzej (odpowiednio do danej czqsci) otrzyma dodatkowe punkty wg zasady 2-3 szkolenja 40 punktow: 4-6 szkolen 60 punktow: 7-9 szkolen 80 punkt6w, 1 0 i wiqcej szkolen 100 punkt6w. Liczba przeprowadzonych szkolen oceniana bqdzie na podstawie wykazu wykonywanych szkolen oraz dolaczonych do wykazu dowod6w pctwierdzajecych nalezyte wykonanie uslugi w nastepujqcy spos6b: ilosc otrzymanych punktow za szkolenia pomnozona pzez vtag? kryterium 10% lll.3.3) Potencjal techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku \ /ykonawca potwierdza spelnienie tego warunku poprzez zlozenie oswiadczenia lzalqcznlk nr 5 do SIWZ) lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku a) \rykonawca zobowiezany bedzie zapewnie kadrq dydaktyczne do kazdej czesci, ktora spelniac!'nusi ponizsze warunki: CzQSc I i Cz?Sc ll - do przeprowadzenia tematyki zajqc edukacyjnych z Szwaczka - wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa i Tapicera meblowego wykladowca musi posiadac wyksztalcenie min. Srednie oraz posiadac doswiadczenie jako wykladowca w przeprowadzeniu minimum jednego szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert w zakresie zagadnief, kt6re bqdzie wykladal podczas szkolenia. Cz?Sc lll do przeprowadzenia ternatyki zajec edukacyjnych z Fakturowania z wykozystaniem komputera lobslugq urzqdzen fiskalnych wykladowca musi posjadae wykszalcenie wyzsze lub min. Srednie wylacznie w przypadku zajq6 z obslugi urzqdzei fiskalnych oraz posiadac do6wiadczenie jako wykladowca w przeprowadzeniu minimum jednego szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert w zakresie zagadnien, kt6re bqdzie wykladat podczas szkolenia. CzQSc lv do przeprowadzenia zajqe z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metode I\4AG (135) oraz metoda MIG (131) wykladowca musi posiadae doswiadczenie w przeprowadzeniu minimum jednego szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert w zakresie zagadnieh. ktore bedzie wykladal podczas szkolenia. CzQSe V Osoby wskazane do przeprowadzenia szkolenia musze posiadae odpowiednie kwalifikacje uprawniajqce do prowadzenia zajq6 teoretycznych o2z praklycznych w zakresie obslugi wozkow jezdniowych wg programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostke organizacyjne wyznaczonqp%ez ministra w+asciwego ds. gospodarki oraz uprawniajace do prowadzenia zagadnien dotyczacych bezpiecznej wymiany butli gazowych w w6zkach jezdniowych. Ponadto, osoby wskazane do przeprowadzenia szkolenia muszq posiadae I l6 09:.1(r

5 hftp:, b,{,0.portal.u4.sov.pl'index.php?oglosz_enie-shou &po4c.ia-2.1t7,18&rok l6 doswiadczenie w postaci przeprowadzenia w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert co najmniej jednego szkolenia zgodnego z przedmiotem zam6wienia lub z tematu z kt6rego przeprowadzac bqdzie zajecia. b) opiekuna tzn. osobg odpowiedzialna za organizacje szkolenia, wskazane do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamaw tajqcy m. ZamawjajEcy dopuszcza mozliwosc aby osoba, kt6ra zostala wskazana jako wykladowca byla takze opiekunem szkolenia. lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku Wykonawca potwierdza spelnienie tego warunku poprzez zlozenie oswiadczenia (zalacznik nr 5 do SIWZ) III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DoSTARczYc WYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNK6W UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY lll.4 1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcq warunk6q o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu naleiy przedloiy6:. wykaz wykonanych, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych, glownych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed Llplywem terminu skladania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci lest kr6tszy - w tym okresie u'traz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowoddw, czy zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, r wykaz osob. ktore bede uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia w szczegolnosci odpowtedzialnych za Swiadczenie usiug, kontrole lakoscl lub kierowanie robotami budowianymi. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doswiadczenia iwyksztalcenia niezbqdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu \,tykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowanta tymi osobami, lll.4.2) W zakresie potrvierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleiy Wzedlolyei. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenaa, lll.4.4) Dokumenty dotyczqce przynaleinosci do tej samei grrrpy kapitalowej. lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo l6 09:46

6 i bzp0. portal.uzp. gov.pli index.php?ogloszenie=show&porycj a-.2,1 I 74 8&rok=20 I l 6 informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej; lr.6l rnne DOKUMENTY lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5) Dokument okreslajqcy zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacii wykonawcy, a jezeli wykonawcq reprezentuje pelnomocnik - takze pelnomocnictwo, okreslajace zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZELENIA ZAMOWIENIA lv. 1.1 ) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 1V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z przedmiotem zamowienia: 1-Cena Doswiadczenie VVykonawcy w organizacji szkolefr (szczegoly w SIWZ) - 10 w.2.21 i--l n...p.o*"a.ona bqdzie aukcja elektroniczna/ adres strony, na kt6rej bedzie prowadzona; rv.3) ZMTANA UMOWY pnewiduje siq istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowie6 umowy oraz okreslenie warunkow zmian l.zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc zmiany miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikajacych ze zdazen losowych, ktorych na dziefr skladania ofert nie mozna bylo przewidziec. Zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji ZamawialEcego, nowe miejsce szkolenia musi byc zgodne z opisem przedmiotu zantwtenia oraz standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie. Wykonawcy nie bqdzie przyslugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tytulu zmiany mie.jsca szkolenia. 2.Zamawialqcy dopuszcza mozliwosc zmiany opiekuna/kadry dydaktycznej tylko w pzypadkach wynikajacych ze zdatzeh losowych, zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiajqcego ponadto zgloszony wykladowca powinien legitymowao sie nie nizszym wyksztalceniem i nie mniejszym doswiadczeniem niz okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu. 6 t29 l0 I l6 09:46

7 http: '1bzp0. porta l. uzp.1:ov. pl, index. php?ogloszenie=show&po4cja:24 I 7,18&rok-20 I I 6 rv.4) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE 1v.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostepna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia: www. pupgnrezno. bip. net. pl Specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem: Powiatowy Urzqd pracy w Gnieznie, ul. Sobieskiego 20, Gniezno. lv'4.4) Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 24.0g.2015 godzina i3:00, miejsce: powiatowy UrzAd pracy w Gnieznie, ul. Sobieskiego 20, Gniezno, biuro informacyjne. v.4.5) Termin zwiezania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). 1V.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczece finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii Europejskiej: CzQSc I Kurs Szwaczka - wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa Czesc ll Kurs Tapicer meblowy CzqSc lll Kurs Fakturowanie z wykorz/staniem komputera iobsluga urzedzen fiskalnych Kursy wsp6lfinansowane beda ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Wielkopolski Regionalny program Operacyj ny na lata Dzialanie 6. 1 Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych i poszukujecych pracy - projekty pozakonkursowe realizowane Wzez publiczne Sluzby Zatrudnienia, projekt: Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych i poszukujqcych pracy w powiecie gnieznienskim (l),. lv.4'171 Czy przewiduje sie uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiei oraz niepodlegajecych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czqsci zam6wienia: nie zar.acznik L- lnformaoe OOTVCZa_C CZESC Nr: '1 NAZVITA: Szwaczka - wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa. 1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielko6ci lub zakresu zam6wienia: 1. Przeclmiot zamowienia oraz zakres programowy przedmiot zamowienia: przedmiotem zamowlenia jesi organizac.ja i przeprowadzenie kursu: Szwaczka - wykonywanie prac vr zakresie tapicerstwa. Celem kursu jest zdobycie przez uczestnikow wledzy merytorycznej ipraktycznej oraz umiejqtnosci wymaganych przede wszystkim do podjqcia pracy w zawodzie szwaczka ze szczegolnym ukierunkowaniem na szycie tapicerki meblowej. Kurs skierowany jest do osob bezrobotnych powyzej 29 roku zycia zarejestrowanych w powiatowym Urzgdzie Pracy w Gnie2nie, ktore posiadaje wyksztalcenie minimum podstawowe preferowane osoby posiadajece wyksztalcenie lub doswiadczenie w zawodzie krawiec, szwacz i pokrewne). Zakres programowy szkoleniar Program szkolenia powinien wykorzystywac standardy kompetencji/kwalifikacji zawodowych i modulowe programy szkolen zawodowych zwiqzane z tematykq kursu, dostepne w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i polityki Spolecznej znajdujece :.16

8 16 sie na wortalu publicznych slu2b zatrudnienia pod adresem: www. psz. praca. gov pl Program szkolenia ma przygotowa6 uczestnik6w do zdobycia wiedzy i umiejqtnosci niezbednych do wykonywania zadan zawodowych Szwaczka, zgodnie z Krajowym Standardem Kwalifikacji Zawodowych ze szczeg6lnym ukierunkowaniem na wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa i obelmowac takie tematy/tresci jak: - przygotowanie wlasnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej iochrony srodowiska, - przygotowanie maszyny szwalniczej do szycia, - czytanie karty operacji w celu zrozumienia sposobu wykonania operacji na danym stanowisku, - obslugiwanie maszyn szyj4cych z oprzy rzqdowaniem, i bez oprzyrzqdowania, - obslugiwanie maszyn szyjqcych z oprogramowaniem, - wykonywanie prostych operac.ii technclogicznli ch na maszynach szwainiczych, - laczenie elementow wyrobu szwalniczego z uzyciem maszyn szwalniczych, - leczenie elementow montazowych w gotowy wyrob szwalniczy z uzyciem maszyn sa&alniczych, - utrzymywanie maszyny szwalnicze.j w sprawno6ci technicznej, - wsp6ldzialanie z innymi pracownikami w przestrzeganiu procedur technologicznych w realizacji zleconego zadania, - ocenianie poprawnosci i estetyki wykonanej przez siebie pracy. PonaCto program szkolenia musi zawierac tematy zaje6 edukacyjnych zwiqzane z tapicerowaniem jak: - podstawy materialoznawstwa, ' technologia tapicerowania, - maszyny. narzqdzia i przybory w tapicerstwie, - rodzaje Scaegow w tapicerstwie - szycie tkanin, tapicerki meblowe.i, wykonywanie obic tapicerskich. Spos6b prowadzenia zaj?c powinien byc zroznicowany i uwzgledniac poziom uczestnik6w kursu. ZajQcia szkoleniowe realizowane muszq byc glownie w formie wykladow, pokazow, cwiczen i zadah praktycznych. Wybrany w niniejszym postqpowaniu VWkonawca zobowiqzany bedzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiqqcego opracowac na podstawie opisu przedmiotu zamowienia program szkolenia oraz harmonogram zajge i niezwlocznie piekazae ZamawiajECemu do akceptacji. 2. Warunki organizacyjne. podmiot prowadzecy kurs musi spelniae wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 t. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U t. poz.622\. Wykonawca musi zapewnie odpowiednie miejsce do przeprowadzenia kursu oraz pomieszczenia do realizacji czqsci teoretycznej i praktycznej. Pomieszczenia do odbywania szkolefi musza - byc przestronne i przewiewne, przystosowane do liczby os6b przewidzianych do przeszkolenia. - posiadac oswietlenie naturalne i sztuczne, - posiadae miejsca siedzece dla kazdego uczestnika szkolenia umozliwiajqce wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia, - gwarantowac naukq w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczehstwa i higieny pracy oaz ppoz., - byc wyposa2one w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia bedacego przedmiotem zamowienia (m.in. urzadzenia audiowizualne - laptop, naglosnienie w przypadku, gdy bgdzie to niezbqdne, rzutnik multimedialny; itd.), - posiadae zaplecze socialne i sanitarne. Ponadto \A/ykonawca zobowiqzuje siq do umieszczenia w kazdym miejscu realizacji zajqi plakatu z informacjami na temat projektu, w tym informacjami dotyczacymi wsparcia finansowego i UE w miejscu latwo widocznym dla ogolu spoleczefetwa. \Alykonawca zobowiazany jest do dokladnego przedstawienia w ofercie miejsca szkolenia tzn. naaity oraz adresu obiektu. Vwkonawca zapewni semis kawowy na czas trwania szkolenia - pzez serwis kawowy nalea/ rozumiec I6 09:.16

9 /bzpo.poltal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie -show&po 4,cja: &rok=20 i l6 kawg, herbatg, cukier, wode mineralnq naczynia do napoj6w, ciastka itp. Vwkonawca zobowiqzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia sktadajacej siq z minimum: a) dziennika zajec edukacyjnych zawierajqcego tematy iwymiar g odzin zajee edukacyjnych oraz liste obecnosci zawierajecq imie, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do umowy, b) protokofu i karty ocen z okresowych sprawdzian6w efekt6w ksztalcenia oraz egzaminu kohcowego,.lezeli zostaly przeprowadzone, c) rejestru wydanych zaswiadczen lub innych dokumentow potwierdzajecych ukonczenie szkolenia i uzyskanie umiejetnosci lub kwalifikacji, zawierajqcego: numer, imig i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzajacego tozsamosc, otaz na,rq szkolenia i datq wydania zaswiadczenia. Wykonawca zobowiqzuje siq r6wnie2 do: - przechowywania dokumentow zwiqzanych z organizacja szkolenia do r. w sposob zapewniajacy dostepnosc, poufnose a bezpieczertstwo, - umieszczenia znaku Unii Europejskie.l iznaku Funduszy Europeiskich oraz logotypu promocyjnego Wojew6dztwa Wielkopolskiego na wszystkich dokumentach dotyczacych realizacji szkolenia' w tym rowniez na dokumentach i materialach przeznaczonych dla uczestnik6w szkolenia. Vwkonawca zobowiazu.le siq do przedlozenia ZamawiajEcemu dokumentacji zwiqzanei z realizowanym proiektem poprzez wglqd w dokumenty zrodlowe dotyczqce zleconej uslugi oraz ich kontrole na miejscu Ponadto wykonawca zobowiezany bqdzie udostepnic przeprowadzenie kontroli i wgladu we wszystkie dokumenty altiqzane z rcalizaqqwojektu wzez lnstytuclq PosredniczEca/lnstytucjQ zarzedzajecq oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidlowosci realizacji projektu. Wykonawca ubiegalecy sie o udzielenie zamowienia musi zapewnie do realizacji zajec praktycznych warsztat szkoleniowy (na terenie zakladu pracy) wyposazony w niezbedne materialy, urzadzenia, maszyny, nazqdzia i sprz?t szwalniczy wykorzystywany w tapicerstwie o stanie technicznym zapewnia.iecym odpowiedni poziom szkolenia oraz w ilosci umozliwiajacej swobodny dostqp, samodzielna obslugq i naukq przez kazdego z uczestnlkow. Ponadto \ /ykonawca musi zapewnic wlasciwe ubranie robocze dla kazdego uczestnika szkolenia. Ubranie przechodzi na wlasnose uczestnikow szkolenia i musi byc przekazane przed rozpoczqciem zalqe praktycznych. 3. Materialy szkoleniowe. Podczas realizacji szkolenia Wykonawca zobowiezany jest do zapewnienia uczestnlkom szkotenaa wszelkich niezb?dnych i odpowiednich material6w szkoleniowych. l\ilaterialy szkoleniowe przekazywane nieodplatnie kazdemu uczestnikowi muszq bye adekwatne do tresci szkolenia, dobre jakosciowo. Materialy wykorzystywane podczas realizacji szkolenia powinny bye przekazane kazdemu uczestnikowi za pokwitowaniem na poczetku szkolenia bqd2 na biezeco zgodnie z realizowanym tematem zajec. Wykonawca zobowiqzuje siq do przedlozenia ZamawiajEcemu potwierdzenia wzekazania uczestnikom materialow szkoleniowych, jak r6wniez ubrania roboczego. Po zakonczeniu szkolenia materialy szkoleniowe, w tym ubrania robocze przechodzq na wlasnose kazdego uczestnika. Wymagane materialy szkoleniowe: VWkonawca ma zapewnic materialy szkoleniowe w postaci minimum: - materialy biurowe: teczkq na materialy dydaktyczne, notatnik, dlugopis, itp.; - materialy dydaktyczne w postaci: - skryptu obejmujacego trescie omawiane zagadnienia w czesci wykladowej awarsaatowej, - w wersji papierowej podrqcznika (ksiazki) adekwatnego do tresci zaje6. Wykonawca zobowiezany jest l6 09:46

10 a=24 I 748&rok=20 I l 6 opatrzye materialy szkoleniowe w znak Unii Europejskiej iznak Funduszy Europejskrch. 4. Ubezpieczenie uczestnikow szkolenia od nastepstw nieszczesliwych wypadk6w. V\.lkonawca zobowiqzu.ie siq zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytuc,ach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r (t j. Dz. U t. poz. 149 z p62n. zm.) do ewentualnego ubezpieczenia os6b wskazanych przez Zamawiajqcego bqdqcych uczestnikami szkolenia oraz osob wskazanych pzez Zamawiajqcego. ktorzy w trakcie szkolenia podjqli zatrudnienie, innq prac? zarobkowq lub dzialalnosc gospodarczq i przysluguje im stypendium w wysoko6ci 20% zasilku. \ /ykonawca zobowiezuje sie do dostarczenia ZamawiajEcemu kopii polisy ubezpieczeniowej niezwlocznie po ubezpieczeniu uczestnikow szkolenia. Wykonawcy z tytulu ubezpieczenia nie bqdzie przyslugiwalo dodatkowe wynagrodzenie niz to, kt6re okreslil w {crmularzu ofertowym jako calkowity koszt szkolenia brutto jednego uczestnika 5. Badania lekarskie ZamawiajAcy wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie czy uczestnictwo osoby bezrobotnej w szkoleniu wymaga wczesniejszego skierowania na badania lekarskie. W przypadku takiego wymogu, skierowanie oraz przeprowadzenie badah lekarskich os6b bezrobotnych bedacych uczestnikami szkolenia organizuje Zamawtajqcy przed jego rozpoczqciem Zamawiajqcy ponosi r6wniez koszty badan lekarskich. 6. Liczba uczestnik6w szkolenia. Kandydaci na szkolenie zostana wybrani ptzez Zamawiajqcego. Wyloniony Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem kursu otrzyma wykaz osob zakwalifikowanych do szkolenia przez Powiatowy UrzEd Pracy w Gnieznie Liczba uczestnikow szkolenia - minimum 14 maksymalnie 15 os6b. ZamawiajEcy okreslil minimalne i maksymalnq llczbe uczestnikow szkolenia na podstawie ktorej, \A/ykonawca moze okreslic wartosc zamowienia Zamawiaiqcy gwarantuje skierowanie minimum 14 uczestnikow z zaslrzezeniem mozliwosci zvr'iqkszenia grupy do maksymalnie 15 os6b. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoso rcalizaqi zajqa praktycznych z podzialem uczestnikow na dwie grupy szkoleniowe W takim przypadku nalezy wskazae dwa miejsca rcalizaqi zajee praktycznych spelnialece wymagania Zamawiajqcego co do miejsca szkolenia. Jezeli uczestnik przerwie szkolenie w okresie nieprzekraczajacym 20% tqcznego okresu trwania szkolenia lub odm6wi udzialu w szkoleniu Zamawiajqcy moze skierowac na zwolnione miejsce inna osobe bezrobotn4 kt6ra zobowiazana jest realizowac obowiqzki uczestnika szkolenia na zasadach okreslonych w umowie. W takim przypadku Zamawiajqcy pokryje jedynie koszt odpowiadajecy kosztowi szkolenia przewidzianego dla jednej osoby. Ponadto w kazdym przypadku przerwania szkolenia lub nie podjecia szkolenia po skierowaniu przez uczestnika zaplata nale2nosci za jego szkolenie i osoby wstepujacej na jego miejsce nastqpi w spos6b proporc.ionalny do liczby godzin, w ktorych te osoby uczestniczyv. 7. Czas trwania szkolenia. Czas uczestnictwa w szkoleniu nalezy ustalic na podstawie rozkladu zajqe, a wiqc ustalie faktyczny czas przebywania uczestnika na zajqciach w godzinach zegarowych (od godziny tozpoczecia zajgd do godziny ich zakoiczenia z uwzglednieniem przerw). Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajecia edukacyjne liczqce 45 min oraz przerwe, liczacq Srednio 15 minut, gdyz dlugosc przem mo2e by6 ustalana w spos6b elastyczny. Godziny realizacji zajee: ZamawiajEcy wymaga, aby zajecia szkoleniowe prowadzone byly codziennie w dni robocze od poniedzialku do piqtku, w wymiarze 5-8 godzin zegarowych dziennie. Zamawiajqcy wymaga, aby zajecia teoretyczne 10z19 20 l-i-09- l6 09:.16

11 porta l. uzp.r:ov.p I iindex.php?ogloszenie=show &po4,cj a=2,1 I 7.18&rok..20 I I 6 tozpoc4naly sie miedzy godzinq 8:00 a godzinq 09:30, natomiast zajgcia praktyczne miedzy godzin4 7:OO a godzine 8:00. Czas tmania szkolenia: \Arymagana ilos6 godzin zajgc przypadajacych na jednego uczestnika szkolenia: godzin zegarowych zajed, w tym: - 80 godzin za.iec teoretyczny ch, - Z2O godzin zajee praktycznych. 8. Miejsce szkolenia Zamawiajqcy wymaga aby zajecia teoretyczne prowadzone byly na terenie miasta Gniezna. zajecia teoretyczne muszq odbywae siq w odleglosci do dw6ch kilometr6w od Dworca Glownego PKP. Zajecia praktyczne, powinny byc realizowane na terenie miasta Gniezna w odleglosci do dwoch kilometr6w od Dworca Gl6wnego PKP Dopuszcza sie mozliwosa prowadzenia zajec praktycznych w innym miejscu, jednak wylqcznie na terenie powiatu gnieznienskiego Wykonawca w takim przypadku zobowiqzany jest zapewnic uczestnikom bezplatny transport niepublicznym Srodkiem transportu codziennie w godzinach rcalizaqi zajqa z miejsca realizacji z,ee teoretycznych do miejsca praktyk ipowrotu. Srodek transportu musi spelniae wszelkie warunki bezpieczenstwa, byc wyposazony w miejsca siedzace dla kazdego uczestnika kursu. Stan techniczny pojazdu musi byc zgodny z przepisami o ruchu drogowym Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc zmiany miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikajecych ze zdarzei losowych, ktorych na dzien skladania ofert nie mozna bylo wczesnie., przewidziec. Zmiana wymaga powiadomienia iakceptacji Zamawiajqcego, nowe miejsce szkolenia musi byc zgodne z opisem przedmiotu zamowienia oraz standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie. Wykonawcy nie bqdzie przyslugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tytulu zmiany miejsca szkolenia Zamawiajacy wymaga umieszczenia w widocznym mie.iscu prowadzenia szkolenia informacli na temat realizacji projektu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii Europe.lskiej w ramach Funduszy Europejskich. 9. Wymagania dotyczece zaswiadczeh. Kurs musi zakaiczyc sie egzaminem wewnetrznym weryfikujqcym zdobytq wiedz? i nabyte umiejqtnosci lub kompetencje. Egzamin przeprowadza komisja powolana przez organizatora szkolenia zapewniajec obiektywizm procesu egzaminacyjnego iweryfikacji zdobytej wiedzy i nabytych umiejetnosci lub kompetencji. Czas trwania egzaminu nalezy wliczyc do ilos6 godzin zajqc przypadalqcych na jednego uczestnika szkolenia i uwzglqdnie w harmonogramie zajqc. Osoba, ktora ukohczyla kurs otrzymule zaswiadczenie zgodne z obowiqzujacymi przepisami tj. $ 71 ust 4 RozpotzEdzenia Ministra Pracy ipolityki Spoleczne) z dnia 22 maja ZOj4 r. w sprawie szczegolowych warunkow realizacji oraz trybu i sposob6w prowadzenia uslug rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) zawierajqce; numer z rejestru. rfiiiq ]nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoztemca numer dokumentu stwierdzajacego tozsamosc, nazwq instytucji szkolen owej przeprcwadzaiecei szkolenie, formq i nazwq szkolenja okres trwania szkolenia, miejsce i datq wydania zaswiadczenia, tematy i wymiar godzin zajec edukacylnych podpis osoby upowaznionej przez instytucjq szkoleniowq przeprowadza.iqce szkolenie oraz S 18 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. tj t. poz 622). Wzor zaswiadczenia okresla zalqcznik nr 5 do rozporzqdzenia trien Do zaswtadczenia nalezy doleczyc suplement zawierajacy nastqpujqce informacje: '1) okres trwania szkolenia: 2) tematy iwymjar godzin zajqc edukacyjnych oraz numer z rejestru zaswiadczenia, do ktorego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upowaznionej przez ll I l6 09:46

12 instytucje szkoleniowq przeprowadzajacq szkolenie. Dodatkowo nalezy wydad dokument potwierdzajacy uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Zamawiajqcego oraz ukonczenie szkolenia i nabycie umiej?tnosci/kompetencji. Dokument musi byc cznaczony znakiem Unii Eriropejskiej iznakiem Funduszy Europejskich oraz logotypem promocyjnym Wojew6dztwa Wielkopolskiego jak rowniez zawierae informacj?, ze szkolenie bylo wspolfinansowane przez Europejski Fundusz Spoleczny Powyzsze dokumenty nalezy wydae uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia za potwierdzeniem odbioru z podpisem osoby bezrobotnej Termin wykonania zam6wienia. - pazdzie-nlk - grudziefr br. Zamav/iajEcy z wybrant m Vy'y konawca ustali dokladne datq reallzacji szkclenia co aznacza,2e w przedziale czasowym pazdziernik grudzien br. (jednakze nie dluzej aizdo 14 grudrria br )zostanie uszczeg6lo'"'/ic na d.lta realizacji s:kcl:ria 2) Wsp6lny Slownik Zam6wien (CPV): C0-9, ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiqcach: 3. CZESC Nr: 2 NAZvtA: Tapicer meblowy. 1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielko6ci lub zakresu zam6wienia: 1 Przedmiot zamowienia o2z zakres programowy Przedmiot zam6wienia Przedmiotem zamowienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu: Tapicer meblowy Celem kursu jest zdobycie przez uczestnikow wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz umiejqtnosci niezbednych do wykonywanja tapicerowania cz?sci mebli oraz dokonywania ich napraw i renowacji, poslugujec sie maszynami do szycia, urzqdzeniami i narzgdziami tapicerskimi, maszynami i urzqdzeniami rymarskimi do cigcia i szycia skory rysunkami warsztatowymi i dokumentacja technicznq, otaz ptzeslrzeg4qc przepisow bhp i ppoz. Kurs skjerowany jest do os6b bezrobotnych powyzej 29 roku zycia zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gnie2nie, kt6re posiadaja wyksztalcenie minimum podstawowe. Zakres programowy szkolenja: Program szkolenia powinien wykorzystywac standardy kompetencji/kwalifikacji zawodowych i modulowe programy szkolefi zawodowych zwiezane z tematyka kursu, dostepne w bazach danych prowadzonych Wzez Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej znajdujece sie na wortalu publicznych sluzb zatrudnienia pod adresem: www. psz. praca. gov pl Program szkolenia ma przygotowae uczestnik6w do zdobycia wiedzy i umiejetnosci niezbqdnych do wykonywania zadah zawodowych Tapicer meblowy, zgodnie z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych i obejmowao takie tematy/tresci jak: - organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadanri i przepisami BHP, ochrony ppoz., ergonomii i ochrony Srodowiska, - sporzqdzanie odrecznych szkic6w przedstawiaj4cych rozwiqzania konstrukcyjne r62nych wyrobow tapicerskich, - ocenianie jako6ci materialow stosowanych w tapicerstwie, - dobieranie material6w i obliczanie zapotrzebowania materialowego na podstawie przedstawionego projektu, - dobieranie narzqdzi, maszyn i vzqdzen niezbednych do wykonania ptac oraz organizowanie skladowania i dostarczania material6w tapicerskich, - montowanie konstrukcji r62nych podlozy i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieslniczymi i przemyslowymi, - wykaiczanie wyrobow tapicerskich, ll zl l6 09:46

13 hftp:i lbzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&po4,cja=241748&rok= l6 - obslugiwanie i konsenruowanie maszyn iurzedzen stosowanych w pracowniach tapicerskich, - rczliczanie kosa6w zuzytego materialu i kalkulacja koszt6w wytworzenia. Spos6b prowadzenia zajqe powjnien byo zroznicowany i uwzglgdniad poziom uczestnik6w kursu. zajecia szkoleniowe realizowane musze byc glownie w formie wykladow, pokaz6w, cwiczen izadan praktycznych. \AATbrany w niniejszym postgpowaniu Vwkonawca zobowi4zany bqdzie w terminie wyznaczonym ptzez ZamawiaiEcego opracowad na podstawie opisu przedmiotu zam6wienia program szkolenia oraz harmonogram zajgc i niezwlocznie wzekazae ZamawiajEcemu do akceptacji 2. Warunki organizacyjne. Podmiot prowadzecy kurs musi spelnia6 wymagania okreslone w RozporzEdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 slycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. zzol4 t. poz.622). wykonawca musi zapewnic odpowiednie miejsce do przeprowadzenia kursu oraz pomieszczenia do realizacji czqsci teoretycznej ipraktycznej. pomieszczenia do odbywania szkolei muszq: - byo przestronne i przewiewne, przystosowane do liczby os6b przewidzianych do przeszkolenla, - posiadac o6wieflenie naturalne i sztuczne, - posiadac miejsca siedzace dla kazdego uczestnika szkolenia umozliwiajece wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia, - gwarantowae nauke w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy o"az ppoz., - byc wyposazone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia bgdqcego przedmiotem zam6wienia (m.in. urzedzenia audiowizualne - laptop, naglosnienie w przypadku, gdy bqdzie to niezbedne, rzutnik multimedialny; itd.), - posiadac zaplecze socjalne i sanitarne Ponadto wykonawca zobowiqzuje siq do umieszczenia w kazdym miejscu realizacji zajgc plakatu z informaclami na temat projektu, w tym informacjami dotyczacymi wsparcia finansowego i UE w miejscu latwo widocznym dla og6iu spoleczenstwa. wykonawca zobowiezany jest do dokladnego przedstawienia w ofercie miejsca szkolenia tzn naz,ny oraz adresu obiektu. wykonawca zapewni serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy nalezy rozumiec kawe, herbat?, cukier, wod? mineralnq, naczynia do napojow, ciastka itp. \ rykonawca zobowiezany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia sktadajacej sie z minimurn: a) dziennika zajqc edukacyjnych zawierajqcego tematy rwymiar godzin zajec edukacyjnych oraz listq obecnosci zawierajac{ imig, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia, zgodnie z zalqczntkiem nr 3 do umowy, b) protokotu a karty ocen z okresowych sprawdzian6w efektow ksztalcenia oraz egzaminu koncowego, jezeli zostaty przeprowadzone, c) rejestru wydanych zaswiadczeh lub innych dokurnentow potwierdzaiqcych ukonczenie szkolenia i uzyskanie umiejqtnosci lub kwalifikacji, zawierajqcego: numer, imig i nazwisko oraz numer pesel uczestnika szkolenia, a w przi'padku cudzoziemca numer dokumentu stwierdza.jacego tozsamosc, otaz na^r\tq szkolenia idatq wydania zaswiadczenaa. Vvykonawca zobowiqzuje sie rowniez do. - przechowywania dokumentow zriqzanych z organizac.je szkole nia do s r. w sposob zapewniajecy dostepnosc' poufnosc i bezpieczerrstwo, - umieszczenia znaku Unii Europejskiel iznaku Funduszy Europejskich oraz logotypu promocy1nego wojewodztwa Wieikopolskiego na wszystkich dokumentach dotyczqcych realizacji szkolenia, w tym rowniez na dokumentach imaterialach przeznaczonych dla uczestnikow szkolenia Wykonawca zobowiazuje si? do przedlozenia ZamawiajEcemu dokumentacji zwiqzanel z realizowanym projektem poprzez wgled w dokumenty :,16

14 l6 Zrodlowe dotyczace zleconej uslugi oraz ich kontrolq na miejscu. Ponadto \44/konawca zobowiezany bedzie LdostQpnie przeprowadzenie kontroli iwgledu we wszystkie dokumenty zwiqzane z realizacje projektu przez lnstytucjq PoSredniczEcE/lnstytucje ZarzEdzajEcq oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidlowoscj realizacji projektu. V1/ykonawca ubiegajecy siq o udzielenie zam6wienia musi zapewnie do realizacji zajqc praktycznych warsztat szkoleniowy (na terenie zaktadu produkcji mebli lub pracowni zakladu rzemieslniczego) wyposa2ony w niezb?dne materialy urzqdzenia, maszyny, narzqdzia i sprzgt wykorzystywany w tapicerstwie o stanie technicznym zapewniajacym odpowiedni poziom szkolenia oraz w ilosci umozliwiajqcej swobodny dostep, samodzielne obsluge i naukq przez ka2dego z uczestnikdw Ponadto Wykonawca musi zapewnic wla6ciwe ubranie roboaze dla kazdego uczestnika szkolenia Ubranie przechodzi na wlasnosc uczestnikow szkolenia i musi byc Wzekazane przed rozpoczqciem zajqc praktycznych. 3. Nlaterialy szkoleniowe. Podczas realizacji szkolenia Vlfokonawca zobowiezany.jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia wszelkich niezbednych i odpowiednich materialow szkoleniowych. Materialy szkoleniowe pvekazywane nieodplatnie kazdemu uczestnikowi musz4 byc adekwatne do tresci szkolenia, dobre jakosciowo Materialy wykorzystywane podczas realizacji szkolenia powinny byc piekazane kazdemu uczestnikowi za pokwitowaniem na poczqtku szkolenia bqdz na biezqco zgodnie z realizowanym tematem zajqc. \A/ykonawca zobowiazuje sie do przedlozenia ZamawiajAcemu potwierdzenia przekazania uczestnikom materialow szkoleniowych, jak rowniez ubrania roboczego. Po zakonczeniu szkolenia materialy szkoleniowe, w tym ubrania robocze przechodzq na wlasnosc kazdego uczestnika Wymagane rnaterialy szkoleniowe: \A/ykonawca ma zapewnic materialy szkoleniowe w postaci minimum: - materialy biurowe: teczk? na materialy dydakiyczne, notatnik, dlugopis, itp., - materialy dydaktyczne w postaci: - skryptu obejmujacego trescie omawiane zagadnienia w czqsci wykladowej iwarsztatowej, -wwersjr papierowej podrecznika (ksiezki) adekwatnego do tresci zajqe. VWkonawca zobowiazany.jest opatzyc materialy szkoleniowe w znak Unii Europejskiej iznak Funduszy Europejskich. 4. Ubezpieczenie uczestnik6w szkolenia od nastepstw nieszczqsuwych wypadk6w. \ /ykonawca zobowiqzuje sie zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U r. poz. 149 z p62n. zm.) do ewentualnego ubezpieczenia osob wskazanych przez Zamawi4qcego bqdqcych uczestnikami szkolenia oraz osob wskazanych pzez Zamawia)qcego, kt6rzy w trakcie szkolenia podjqli zatrudnienie, innq prace zarobkowa lub dzialalnose gospodarczq i przysluguje im stypendium w wysokosci 20olo zasllku. Wykonawca zobowiqzuje siq do dostarczenia Zamawiajqcemu kopii polisy ubezpieczeniowej niezwlocznie po ubezpieczeniu uczestnikow szkolenia. Wykonawcy z tytulu ubezpieczenla nie bqdzie przyslugiwalo dodatkowe wynagrodzenie niz to, kt6re okreslil w formularzu ofertowym jako calkowity koszt szkolenia brutto.jednego uczestnika. 5. Badania lekarskie. ZamawiajAcy wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie czy uczestnictwo osoby bezrobotnej w szkoleniu wymaga wczesniejszego skierowania na badania lekarskie. W przypadku takiego wymogu, skierowanie p%eprcwadzenie badan lekarskich osob bezrobotnych bedqcych uczestnikami szkolenia organizu.ie Zamawiajqcy przed jego rozpoczeciem. Zamawiajqcy ponosi r6wniez koszty badan bkarskich. 6. Liczba uczestnik6w szkolenia. Kandydaci na 11:z l6 09:.1(r

15 'bzpo. porta Luzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=shou &p o4c.ia= &tok=2 0 I l6 szkolenie zostana wybrani przez Zamawia.iEcego. Wloniony hrlkonawca po podpisaniu umowy, a paed rozpoczeciem kursu otrzyma wykaz os6b zakwalifikowanych do szkolenia przez Powiatowy Uzqd Pracy w GnieZnie. Liczba uczestnik6w szkolenia - minimum 10 maksymalnie 14 os6b. ZamawiajEcy okreslil minimalne i maksymalnq liczbe uczestnik6w szkolenia na podstawie kt6rej, \ /ykonawca moze okresli6 wartoso zamowienia. Zamawiqqcy gwarantuje skierowanie minimum 10 uczestnik6w z zastrzezeniem mozliwosci zwiekszenia grupy do maksymalnie 14 os6b. Zamawi+qcy dopuszcza mozliwose realizacji zajqe Vaktycznych z podzialem uczestnikow na dwie grupy szkoleniowe W takim przypadku nale2y wskaza6 dwa miejsca rcaltzaqi zeee praktycznych spelniajece wymagania Zamawiajacego co do miejsca szkolenia. Jezeli uczestnjk przerwie szkolenie w okresie nieprzekraczajacym 2O% lacznego okresu trwania szkolenia lub odm6wi udzialu w szkoleniu Zamawiajqcy moze skierowac na anvolnione mieisce innq osobe bezrobotna, ktora zobowiqzana obowiqzki uczestnika szkolenia na zasadach okreslonych w umowie. W takim pzypadku Zamawiajacy pokryje Jedynie koszl odpowiadajacy kosztowi szkolenia przewidzianego dla jednej osoby. Ponadto w kazdym przypadku przerwania szkolenia lub nie podjecia szkolenia po skierowaniu przez uczestnika zaplata naleznosci za jego szkolenie i osoby wstqpu.iace] na jego miejsce nastepi w sposob proporcjonalny do liczby godzin, w kt6rych te osoby uczestniczyly. 7. Czas trwania szkolenia. Czas uczestnictwa w szkoleniu nalezy ustalic na podstawie rcznadu za)ee, a wiqc ustalio fakt yczny czas przebywania uczestnika na zajqciach w godzinach zegarowych (od godziny rozpoczqcia zajee do godziny ich zakoirczenia z uvrzglqdnieniem przerw) Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajqcia edukacyjne liczace 45 min oraz przerwq, liczace Srednio '15 minut, gdyz dlugosi przem moze byc ustalana w spos6b elastyczny. Godziny realizacii zajqc: Zamawia)qay wymaga, aby zajqcia szkoleniowe prowadzone byty codziennie w dni robocze od poniedzialku do piqtku, w wymiarze 5-8 godzin zegarowych dziennie. Zamawiajqcy wymaga, aby zajqcia teoretyczne rozpoczynal! sie miedzy godzine 8:OO a godzina Og:30, natomiast za.jqcia praktyczne miqdzy godzinq 7:00 a godzinq 8:00 Czas tmania szkolenia \A,lmagana ilosc godzin zajec przypadajqcych na jednego uczestnika szkolenia: godzin zegarowych zajqc, w tymr - 80 godzin zajee teoretycznych, godzin zajqa praktycznych. 8. l\4iejsce szkolenia Zamawiajqcy wymaga aby zajqcia teoretyczne prowadzone byly na terenie miasta Gniezna Zajecia teoretyczne musze odbywad sie w odleglosci do dwoch kilometrow od Dworca Gtownego PKP Za)?cia praktyczne, powinny byc realizowane na terenie miasta Gniezna w odleglosci do dwoch kilometrow od Dworca Glownego pkp Dopuszcza sie mozliwosc prowadzerlia za)qc praktycznych w innym miejscu jednak wylacznie na terenre powiatu gnieznienskaego. Wykonawca w takim przypadku zobowiezany jest zapewnic uczestnikom bezptatny transport niepublicznym Srodkiem transportu codziennie w godzinach realizacji zajec z miejsca realizacji zaj?c teoretycznych do miejsca praktyk i powrotu Srodek transportu musi spelnia6 wszelkie warunki bezpieczehstwa, byc wyposazony w miejsca siedzace dla ka2dego uczestnika kursu. Stan techniczny pojazdu musi byc zgodny z przeprsami o ruchu drogowym. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikajecych ze zdarzeh losowych, ktorych na dziei skladania ofert nie mozna bylo wczesniej przewidzie6. Zmiana wymaga l5z2!) :46

16 l6 powiadomienia i akceptacji Zamawiajacego, nowe miejsce szkolenia musi by6 zgodne z opisem pzedmiotu zam6wienia oraz standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie. Vlvkonawcy nie bgdzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tytulu zmiany miejsca szkolenia Zamawiajqcy wymaga umieszczenia w widocznym miejscu prowadzenia szkolenia informacji na temat realizacji projektu wspotfinansowanego ze Srodkow Unii Europelskiel w ramach Funduszy Europejskich. 9. \l{magania dotyczace zalwiadczen. Kurs musi zakonczye sie egzaminem wewnqtrznym weryfikujacym zdobyte wiedzq i nabyte umiej?tnosci lub kompetencje. Egzamin przeprowadza komisja powolana przez organizatora szkolenia zapewniajec obiektywizm procesu egzaminacyjnego i weryfikacji zdobytej wiedzy i nabytych umiejgtnosci lub kompetencji. Czas trwania egzaminu nalezy wliczyc do llosc godzin zajec przypadajqcych na jednego uczestnika szkolenia i uwzglednic w harmonogramie zajec Osoba, ktora ukohczyla kurs otrzymuje zaswiadczenie zgodne z obowiqzujacymi przepisami tj S 71 ust. 4 RozporzEdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoleczne) z dnia 22 mda 2014 r. w sprawie szczegolowych warunkow realizacji oraz trybu i sposobow prowadzenia uslug rynku pracy (Dz. U 22A14 r. poz.667) zawierajace numer z relestru imie i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzajqcego tozsamo6a, nazwe instytucji szkoleniowej przeprowadzaj4cej szkolenie, formg i nazwg szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i date wydania zaswiadczenia, tematy i wymiar godzin zajqc edukacyjnych podpis osoby upowaznionej przez instytucje szkolenlowq przeprowadzajace szkolenie oraz S 18 ust. 2 RozporzEdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 slycznia 2012 { w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U r. poz Wzor zaswiadczenia okre6la zalqcznlk nr 5 do rozporzedzenia l\,4en. Do zaswiadczenia nalezy doleczyc suplement zawierajecy nastepujace informacje 1) okres trwania szkolenia, 2) tematy iwymiar godzin zajqc edukacyjnych o(az numer z rejestru zaswiadczenia, do ktorego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upowaznionej przez instytucjq szkoleniowq przeprowadzajqca szkolenie. Dodatkowo nalezy wyda6 dokument potwierdzajecy uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Zamawialqcego oraz ukohczenie szkolenia i nabycie umiejetnosci/kompetencji. Dokument musi byc oznaczony znakiem Unii EuropeJSkiej iznakiem Funduszy Europejskich oraz logotypem promocyjnym WojewodAwa Waelkopolskiego.,ak rowniez zawlerac informacje, ze szkolenie bylo wspoffinansowane pzez Europejski Fundusz Spoleczny. Powyzsze dokumenty nalezy wydac uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia za potwierdzeniem odbioru z podpisem osoby bezrobotnej. 10. Termin wykonania zam6wienia. - pazdziernik - grudzieh br. Zamawiajqcy z wybranym WykonawcE ustali dokladne datq realizacji szkolenia, co oznacza,2e w przedziale czasowym paadziernik - grudzien br. (jednakze nie dluzej niz do 14 grudnia br.)zostanie uszczeg6lowiona data realizacji szkolenia. 2) Wsp6lny gownik Tam6wief (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiacach: t l6 09:46

17 uzp.go\..p1 'index. phpl'ogloszenie:sho\\,&pozlc.ia:24 I 7,18&rok=20 I l6 CZESC Nr: 3 NAZlll/A: Fakturowanie z wykorzystaniem komputera i obsluge urzadzen fiskalnych. 1) Kr6tki opis ze vrrskazaniem wielkosci lub zakresu zam6wienia: '1. Przedmiot zam6wienia oraz zakres programowy Przedmiot zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu:fakturowanie z wykorzystaniem komputera i obslugq urzqdzeri fiskalnych. Celem kursu jest zdobycie przez uczestnik6w wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz umiejetnosci wymaganych przede wszystkim do pracy na stanowisku faktuzysty. Fakturzysta jest zawodem o charakterze biurowym. Do gl6wnych zadaii nalezy wystawianie faktur sptzeda4, weryfikowanie i akceptowanie not korygujecych, a takze sprawdzanie poprawnosci faktur i korygowanie ich. Wprowadza dane do systemu komputerowego, generuje fakture, sprawdza jej poprawnosc i drukuje lub wysyla droga elektroniczne do kontrahenta. W przypadku stwierdzenia btqdow w wystawionej fakturze sporzadza fakturg korygujqc4 Fakturzysta jest odpowiedzialny za prawidlowe archiwizaclq dokumentow, przygotowywanie raport6w i rejestrow sprzedazy. StosuJe przepisy ksiegowe oraz podatkowe w zakresie wystawiania dokurnentow sprzedazy oraz wewnqtrzne regulaminy i zarzqdzenia dotyczqce obiegu tych dokumentow w przedsiqbiorstwie. Kurs skierowany jest do osob bezrobotnych powyzel 29 roku 2ycia zarejestrowanych w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Gnieznie, ktore posiadaja wyksztalcenie mrnimum podstaworn,e Zakres programowy szkolenia. Program szkolenia powinien wykorzystywa6 standardy kompetencji/kwalifikacji zawodowych i modulowe programy szkolen zawodowych zwiqzane z tematykq kursu, dostepne w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej znajdujece siq na worialu publicznych sluzb zatrudnienia pod adresem www psz.praca gov pl Program szkolenia ma przygotowac uczestnikow do zdobycia wiedzy i umie.lgtnosci niezbqdnych do wykonywania zadah zawodowych Fakturzystka, zgodnie z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych iobelmowao takie tematy/tresci jak: - prowadzenie rejestru kontrahent6w. - wystawianie faktur sprzedazy, - wystawianie faktur korygujacych, - weryfikowanie i akceptowanie not kcryguiqcych, - archrwizov,ranie kopii dokument6w sprzedazy. - sporzqdzanie rejestrow sprzedazy, - organizou/anie stanowlska pracy. zgodnie z przeplsami BHP ochrony ppoz ochrony Srodowiska iwymaganiami ergonomii. Program szkolenia musi zawierac tematy zajec edukacyjnych zwiqzane z obsluge komputera, w tym m.in. takie tresci szkolenia jak: - wykorzystanie komputera i lnternetu w zakresie organizac.ji rachunkowosci w podmiocie gospodarczym, - obsluga specjalistycznych programow komputerowych do fakturowania. Program szkolenia musi zawierac takze zagadnienia z obsluge drukarki fiskalnej, kas ^\iqzane fiskalnych, terminali kart platniczych oraz innych utzqdzeh i sprzetu pomocniczego manimum w zakresie nastepujacych tematow zajqo edukacyjnych: - budowa i obsluga drukarki fiskahej, w tym m.in takie treaici szkolenia jak: - przygotowanie drukarki do pracy, - oprogramowanie, - rejestracja oraz wydruk paragonow, - wykonywanie raport6w, - obsluga kas fiskalnych, w tym m.in. takie tresci szkolenia jak: - przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedazy, - programowanie kasy, - rozpoczgcie pracy na kasie, - sprzedaz towarow na kasie fiskahej, - drukowanie raportow na kasie fiskalnej, - obsluga terminala kart platniczych, w tym m in. takie tresci szkolenaa jak. - rodza.ie i cechy kart platniczych, - zasady przyjmowania kart platniczych, - praktyczne cwiczenia na terminalach, - urzedzenia l7 7, l6 09:46

18 l6 wspolpracujace z kasami oraz sklepowy sprzet pomocniczy i ich obsluga (m.in. wagi, metkownice, czytniki Kod6w kreskowych. itp.). Dodatkowo program musi niezb?dne minimum zagadnleh z zakresu podstaw ksiqgowosci i rachunkowosci oraz podstawowych zagadniei zwiazanych z obrotem towar6w. Spos6b prowadzenia zajqc powinien bye zr62nicowany i uwzglqdniac poziom uczestnik6w kursu. Zajecia szkoleniowe realizowane musza bye gbwnie w formie wyktadow, pokaz6w, cwiczen izadan praktycznych. Wybrany w niniejszym postepowaniu \A/ykonawca zobowiazany bedzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego opracowac na podstawie opisu przedmiotu zam6wienia program szkolenia oraz harmonogram zajec i niezwlocznie przekaza6 Zamawiajqcemu do akceptacji. 2 Warunki organizacylne Podmiot prowadzecy kurs musi spelnia6 wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U t. poz \ /ykonawca musi zapewnic odpowiednie miejsce do przeprowadzenia kursu oraz pomieszczenia do realizacji czqsci teoretycznej i praktycznej. Pomieszczenia do odbywania szkolen musz4 - by6 przestronne i przewiewne, przystosowane do liczby osob przewidzianych do przeszkolenia. - posiadad oswietlenie naturalne i sztuczne, - posiadac miejsca siedzqce dla kazdego uczestnika szkolenia umozliwiaja-ce wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia, - gwarantowac nauke w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy otaz ppoz, - bye wyposazone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia bqdecego przedmiotem zam6wienia (m in. urzadzenia audiowizualne - laptop, naglosnienie w przypadku, gdy bqdzie to niezbqdne, rzutnik multimedialny; itd.), - posiadae zaplecze socjalne isanitarne. Ponadto Wykonawca zobowiqzuje siq do umieszczenia w kazdym miejscu realizacji zajec plakatu z lnformacjami na temat projektu w tym informacjami dotyczacymj wsparcia finansowego i UE w miejscu iatwo widocznym dla og6lu spoleczenstwa Wykonawca zobowiezany jest do dokladnego przedstawienia w ofercie miejsca szkolenaa tzn. nazwy oraz adresu obiektu. Wykonawca zapewni serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy nalezy rozumiec kaw?, herbatq, cukier, wodq mineraln4 naczynia do napojow, ciastka itp. \ /ykonawca zobowiezany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia skladajacej siq z minimum: a) dziennika zajqc edukacyjnych zawierajacego tematy iwymiar godzin zaj?c edukacylnych oraz listq obecnosci zawierajqcq. imie, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do umowy, b) protokolu i karty ocen z okresowych sprawdzian6w efektow ksztalcenia oraz egzaminu koncowego, ]ezeli zostaly przeprowadzone, c) rejestru wydanych zaswiadczeh lub innych dokument6w potwierdzajacych ukonczenae szkolenia iuzyskanie umiejqtnosci lub kwalifikacji, zawiera.iacego: numer, imie inazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzajqcego tozsamosc, oraz nazwe szkolenia idatg wydania zaswiadczenia. \A/ykonawca zobowiazuje sie rowniez do. - przechowywania dokumentow aniqzanych z organizacjq szkolenia do r. w spos6b zapewniajacy dostepnos6, poufnosc i bezpieczenstwo, - umieszczenia znaku Unii Europejskiej i znaku Funduszy Europejskich oraz logotypu promocyjnego Wojewodztwa Wielkopolskiego na wszystkich dokumentach dotyczacych realizacji szkolenia, w tym r6wniez na dokumentach i materialach przeznaczonych dla uczestnik6w szkolenia. \ r!konawca zobowiezuje siq do l8 229 l0l5-09- I6 09:16

19 hnp: bipo. porta l. u,p.gov. p l/inde\. php?osloszenie=sho\\'& po4 c-ia-24 I 748&rok-20 I I 6 przedlozenia ZamawiajEcemu dokumentac.li zwiqzane! z realizowanym pro.iektem poprzez wgled w dokumenty 2r6dlowe dotyczace zleconej uslugi oraz ich kontrolq na miejscu. Ponadto Wykonawca zobowiqzany bqdzie udostepnic pzeprowadzenie kontroli i wgledu we wszystkie dokumenty z,niqzane z rcalizaclq projektu przez lnstytucje Posredniczacdlnstyluqe ZaaEdz4qca oraz inne uprawnione podmioty w za kresie prawidlowosci realizacji projektu. \A!konawca podczas zaje6 praktycznych musi zapewni6 dla kazdego uczestnika oddzielne stanowisko komputerowe wyposazone w komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem do fakturowania (minimum dwa programy powszechnie stosowane w pracy fakturzysty), pakiety oprogramowania u2ytkowego i narzedziowego oraz staly dostep do lnternetu w ilosci umozliwiajecej swobodny dostep, samodzielna obstuge i naukg przez kazdego z uczestnikow. ponadto w zakresie realizacji zajqc z obstugi urzqdzeh frskalnych Wykonawca musi zapewnic oddzielne stanowisko dla maksymalnie dw6ch osob wyposazone w minimum Irzy rodzqe kas fiskalnych najpowszechniej stosowane w punktach handlowych jak r6wniez wyposazone w urzedzenia wspolpracujqce z kasami, sklepowy sprzqt pomocniczy w ilosci umozliwiajacej swobodny dostqp i samodzielna obslugq Wzez kazdego z uczestnikow oaz drukatki fiskalne. 3. Materialy szkoleniowe. Podczas realizacji szkolenia Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia wszelkich njezbednych i odpowiednich materialow szkoleniowych. Materialy szkoleniowe przekazywane nieodplatnie ka2demu uczestnikowi musza byc adekwatne do tresci szkolenia, dobre.lakosciowo. l\4aterialy wykorzystywane podczas realizacii szkolenia powrnny byc przekazane kazdemu uczestnikowl za pokwrtowaniem na poczatku szkolenia bed2 na biezaco zgodnie z reallzowanyrn tematem zajqc Wykonawca zobowiazuje siq takze do przedlozenia Zamawiajqcemu potwierdzenia przekazania uczestnlkom materialow szkoleniowych Po zakonczeniu szkolenia materialy szkoleniowe przechodzq na wlasnosc ka2dego uczestnika. Wymagane materaaly szkoleniowe: Wykonawca ma zapewnic materialy szkoleniowe w postaci minimum - materialy biurowe: teczk? na materialy dydaktyczne, notatnik, dlugopis. itp., - materialy dydaktyczne w postaci: - skryptu obejmujqcego trescie omawiane zagadnienia w czgsci wykladowej iwarsztatowej, -wwersji papierowej podrecznika (ksiazki) adekwatnego do tresci zaj?c. \/Vykonawca zobowiqzany jest opatrzye materialy szkoleniowe w znak Unii Europejskiej I znak Funduszy Europejskich. 4. Ubezpieczenie uczestnikow szkolenia od nastepstw nieszczesliwych wypadk6w. \AATkonawca zobowiqzuje si? zgodnie z art. 41 ust. g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U t. poz. 149 z p62n. zm.) do ewentualnego ubezpieczenia osob wskazanych ptzez ZamawiqEcego bedecych uczestnikami szkolenia oraz osob wskazanych pzez Zamawiajacego. ktorzy w trakcie szkolenia podjqli zatrudnienie, inna prace zarobkowq lub dzialalnosc gospodarcze i przysluguje im stypendium w wysokosci 20ok zasilku. Wykonawca zobowiazuje siq do dostarczenaa Zamawiqqcemu kopii polisy ubezpieczeniowej niezwlocznie po ubezpieczeniu uczestnik6w szkolenia. Wykonawcy z tytdu ubezpieczenia nie b?dzie przyslugiwalo dodatkowe wynagrodzenie niz to, kt6re okreslil w formularzu ofertowym jako calkowity koszt szkolenia brutto jednego uczestnika. 5. Liczba uczestnik6w szkolenia. Kandydaci na szkolenie zostanq wybrani przez Zamawiajqcego. Wytoniony Wykonawca po podpasaniu umowy, a przed rozpoczqciem I l6 09:.16

20 1748&rok= l6 kursu otrzyma wykaz osob zakwalifikowanych do szkolenia przez Powiatowy Urzqd Pracy w Gnieznie. Liczba uczestnik6w szkolenia: 12 os6b. Je2eli uczestnik przerwie szkolenie w okresie niepzektacz4qcym 20oA lqcznego okresu trwania szkolenia lub odm6wi udzialu w szkoleniu Zamawiajqcy moze skierowae na zwolnione miejsce inna osobe bezrobotna kt6ra zobowiazana jest realizowac obowiqzki uczestnika szkolenia na zasadach okreslonych w umowie. W takim przypadku Zamawiajacy pokryje jedynie koszt odpowiadajacy kosztowi szkolenia przewidzianego dla jednej osoby. Ponadto w kazdym przypadku przerwania szkolenia lub nie podjgcia szkolenia po skierowaniu przez uczestnaka zaplata nale2nosci za jego szkolenie i osoby wstqpujacej na jego miejsce nastapi w sposob proporcjonalny do liczby godzin, w ktorych te osoby uczestniczyly 6. Czas trwania szkolenia Czas uczestnictwa w szkoleniu nalezy ustalic na podstawie rozkladu zaje6, a wiec ustalic faktyczny czas przebywania uczestnika na zajeciach w godzinach zegarowych (od godziny rozpoczecia zajqc do godziny ich zakohczenia z uwzglednieniem przerw). Godzina zegarowa kursu llczy 60 minut i obejmuje zajecia edukacyjne liczqce 45 min oraz przerwg, liczqc4 Srednio 1 5 minut. gdyz dtugosi przerw moze byc ustalana w sposob elastyczny Godziny realizacji zajec: Zamawiajacy wymaga, aby zajecia szkoleniowe prowadzone byly codziennie w dni robocze od poniedzialku do piatku w wymiarze 5-7 godzin zegarowych dziennie ZamawiEqcy wymaga, aby zajgcla rozpoczynaly siq miqdzy godzina 8:00 a godzina 09:30. Czas trwania szkolenia: \ /ymagana ilosc godzin zal?c przypadajqcych na jednego uczestnika szkolenia godzin zegarowych zaj?c. w tym: Zamawiajqcy wymaga aby minimum 100 godzin zegarowych przeznaczonych zostalo na owiczenia praktyczne W ramach og6lnej liczby godzin szkolenia nalezy uwzgl?dnie - 30 godzin zegarowych zajec z zakresu obslugi urzadzefr fiskalnych, terminali kart platniczych i innych urzedzeil pomocniczych z czego minimum 20 godzin zegarowych stanowic maja zal?cia praktyczne, 7. Miejsce szkolenia ZamawiajEcy \ryymaga aby rcalizaqa zajgc szkoleniowych odbywa.la siq na terenie miasta Gniezna w niewielkiej odleglosci od Dworca Gl6wnego PKP (tzn. do 2 kilometrow). ZajQcia teoretyczne oraz praktyczne musze sie odbywac w tej samej siedzibie. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc zmiany miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikajecych ze zdarzen Iosowych, kt6rych na dzien skladania ofert nie mozna bylo wczesniej przewidziec Zmiana wymaga powiadomienia iakceptacji Zamawiajacego, nowe mie.jsce szkolenia musi byc zgodne z opisem przedmiotu zamowienia oraz standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie Wykonawcy nie bqdzie przyslugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tytrlu zmiany miejsca szkolenia. Zamawiajqcy wymaga umieszczenia w widocznym miejscu prowadzenia szkolenia informacji na temat realizacji projektu wsp6lf inansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europe.jskich. 8. Wymagania dotyczece zaswiadczen. Kurs musi zakohczye siq egzaminem wewnetrznym weryfikujacym zdobytawiedze i nabyte umiejetnosci lub kompetenc.ie. Egzamin przeprowadza komisja powolana przez otganizalo.a szkolenia zapewniajqc obiektywizm procesu egzaminacyjnego iweryfikacji zdobytej wiedzy i nabytych umiejetnosci lub kompetencji. Czas trwania egzaminu nalezy wlic4' do iloso godzin zajei przypadajqcych na jednego uczestnika szkolenia i uwzglednid w harmonogramie zajee. Osoba, kt6ra ukonczyla kurs otrzymuje zaswiadczenie zgodne z obowiezujacymi pzepisami tj. S 71 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z l0l 5-0t)- l6 09:J6

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwolow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwolow.pl Wołów: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na :

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 1979-2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 1979-2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2015-01-08 08:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Usługa przeprowadzenia kursów dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30 Page l of7 Adres strony internetowej, na kt6rej zamawlaj4cy udostepnia specvfikacle Isiotnv h Warunk6w zam6wienial www"radomsko.sr"gov.pl Radomsko: Usluga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz SEdu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y

P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. 58 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w Chemiczna OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks:

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo