ORACLE FINANCIAL ANALYTICS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE FINANCIAL ANALYTICS"

Transkrypt

1 Oracle Financials Analytics ORACLE FINANCIAL ANALYTICS Pakiet Oracle Financial Analytics (Analityka finansowa) zapewnia przedsiębiorstwom lepszy dostęp do czynników, które wpływają na przychody, koszty i inne elementy istotne z punktu widzenia kierownictwa firmy i inwestorów. Zapewnia lepszy wgląd w księgę główną i podksięgi, umożliwia jednostkom organizacyjnym zrozumienie czynników wpływających na rentowność produktów lub klientów, umożliwia porównywanie wykonania z zaplanowanym budżetem, a także pozwala dostrzec korelacje pomiędzy kosztami personelu i wydajnością pracowników lub dostawców a wzrostem przychodów i poziomu zadowolenia klienta. Pakiet Oracle Financial Analytics jest modularnym komponentem Oracle Business Intelligence Applications - rodziny zintegrowanych aplikacji do analizy danych biznesowych, która udostępnia wydajne, gotowe do użycia rozwiązania dające się zintegrować z oprogramowaniem Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards, Siebel, Fusion Applications, SAP oraz innymi systemami. Analityki finansowe są gotowe do natychmiastowego użycia i w ten sposób minimalizuje się koszty i ryzyka powstające przy budowie hurtowni danych i systemu raportowania. Pełna integracja pakietu zapewnia dostęp do rzetelnych danych finansowych w obrębie całego łańcucha tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, umożliwiając lepszą analizę danych klientów, dostawców i pracowników. Rys. 1. Konsola Financial Analytics Profitability Dashboard daje kierownictwu wgląd w kluczowe wskaźniki rentowności.

2 Zintegrowane i przydatne w działaniu informacje finansowe Przedsiębiorstwa mają do czynienia z coraz większą presją na wzrost przychodów i rentowności. Ponadto nowe przepisy, takie jak ustawa Sarbanes-Oxley, nakładają na spółki, których akcje są w obrocie publicznym, coraz więcej obowiązków w zakresie dokumentowania zgodności z przepisami. Wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami sprawiają, że konieczny jest szybki dostęp do danych finansowych, które pozwolą kierownictwu wyższego i średniego szczebla oraz pracownikom obsługującym klientów podejmować lepsze decyzje i odpowiednie działania, a także korygować problemy zanim wpłyną one negatywnie na wyniki finansowe. Do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych nie wystarczą jedynie wydajniejsze procesy czy lepsze raporty finansowe. Niezbędne jest bowiem również podwyższenie efektywności poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, które scalają dane z całej firmy, zapewniając pracownikom mającym wpływ na wydajność kompleksowy i pogłębiony dostęp do informacji. Pełne rozpoznanie czynników wpływających na działalność wymaga szybkiego dostępu do danych finansowych i danych z całego łańcucha tworzenia wartości (kadry, łańcuch dostaw, systemy zarządzania kontaktami z klientem, systemy zarządzania finansowego) oraz możliwości przekształcenia tych danych w pogłębioną, zintegrowaną i przydatną w działaniu informację. Większość firm ma jednak trudności z wydobyciem na czas istotnych danych ze swoich systemów, co wynika z dwóch przyczyn. Pierwszą jest gwałtowny wzrost ilości i złożoności danych w firmie, które często są przy tym rozproszone po wielu różnych systemach i działach. Drugą przyczyną jest fakt, że tradycyjne systemy analizy danych biznesowych wykorzystywane przez wiele firm nie są w stanie szybko udostępniać potrzebnej pogłębionej informacji bądź dostarczać jej dużej liczbie użytkowników z działu obsługi klienta, gdzie informacja taka odgrywa największą rolę. Ponadto tradycyjne systemy wymagają dużego nakładu pracy przy ich opracowaniu i długiego czasu wdrożenia oraz wiążą się ze znacznymi kosztami i ryzykiem. Przegląd ogólny produktu Pakiet Oracle Financial Analytics zapewnia przedsiębiorstwom lepszy dostęp do informacji o czynnikach, które wpływają na przychody, koszty i wartość dla udziałowców. Rozwiązanie jest także ściśle zintegrowane z innymi modularnymi aplikacjami z rodziny Oracle BI Applications, dzięki czemu pozwala uzyskać rzetelne informacje finansowe z całego łańcucha tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, a tym samym dokonywać lepszych analiz danych dotyczących klientów, dostawców i personelu. Umożliwia na przykład innym jednostkom funkcjonalnym lepsze rozeznanie w kwestii rentowności klientów bądź korelacji pomiędzy kosztami personelu i wydajnością pracowników lub dostawców a wzrostem przychodów i poziomu zadowolenia klienta. Pakiet Oracle Financial Analytics udostępnia konsole do analizy danych, które dostarczają specjalistom finansowym i kierownikom pionów organizacyjnych liczne przydatne parametry finansowe, ostrzeżenia, raporty oraz wskaźniki, umożliwiając im wgląd w sytuację oraz podejmowanie odpowiednich działań. Poza tym pakiet pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na wygenerowanie raportów wymaganych ustawowo (np. na mocy ustawy Sarbanes-Oxley) oraz okresowych sprawozdań finansowych. Umożliwia także uzyskanie raportów bardziej szczegółowych, z większą częstością oraz dla szerszego grona użytkowników. Kierownicy i pracownicy obsługujący klientów otrzymują również aktualne informacje na temat kosztów i przychodów na odpowiednim poziomie szczegółowości, na przykład w rozbiciu na produkty, lokalizacje, regiony czy klientów. Informacje takie pozwalają dokładniej dostosować strategię oraz zwiększyć wydajność. Przy korzystaniu z tradycyjnych rozwiązań czas oczekiwania na niektóre raporty jest rzędu dni lub nawet Strona 2 z 7

3 tygodni. W wielu przypadkach kierownicy mogą poznać wyniki swojego działu dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Pakiet Oracle Financial Analytics umożliwia specjalistom finansowym i kierownikom z całego przedsiębiorstwa monitorowanie wydajności, a także analizowanie określonych wskaźników i porównywanie ich z budżetem lub wartościami wzorcowymi. Pozwala to na szybkie wykrywanie odchyleń oraz podejmowanie działań korygujących je zanim przerodzą się w problemy. Pakiet umożliwia analitykom finansowym przeprowadzanie analiz bilansu i rachunku wyników w trakcie okresu rozliczeniowego, co pozwala na monitorowanie wydajności prawie w czasie rzeczywistym. Umożliwia także bardziej efektywne zarządzanie przepływami środków pieniężnych dzięki zapewnieniu wglądu w funkcjonowanie i wydajność procesów fakturowania, windykacji i płatności oraz w zmiany stanu zapasów. Korzyści pod względem wydajności biznesowej Rozwiązanie pozwala przedsiębiorstwom skuteczniej zarządzać klientami i zwiększyć wydajność biznesową dzięki następującym korzyściom: Lepsza wydajność finansowa oraz skuteczniejsza kontrola wydatków poprzez mechanizmy bieżącego, szczegółowego monitorowania ponoszonych wydatków, dostępne dla kierowników działów i umożliwiające im podejmowanie we właściwym czasie działań naprawczych dla zapewnienia zgodności z budżetem. Optymalizacja przepływów środków pieniężnych dzięki szczegółowej analizie należności, zobowiązań i zapasów. Analiza szczegółowych danych na poziomie transakcji, pozwalająca na rozpoznanie czynników wpływających na przychody, koszty i rentowność, w rozbiciu na jednostki biznesowe, lokalizacje geograficzne, regiony sprzedaży, klientów, produkty oraz kanały dystrybucji, tak aby możliwe było podejmowanie odpowiednich działań we właściwym czasie. Skrócenie czasu potrzebnego na kompilowanie, uzgadnianie i konsolidowanie danych z pofragmentowanych systemów finansowych, a dzięki temu umożliwienie pracownikom skupienia się na analizach oraz podejmowaniu wyprzedzających decyzji i działań. Usprawnienie procesu egzekwowania należności poprzez identyfikowanie klientów spóźniających się z płatnościami bądź problemów z fakturowaniem oraz skrócenie czasu oczekiwania na uregulowanie należności. Platforma nowej generacji do analizy danych biznesowych Pakiet Oracle Financial Analytics bazuje na platformie Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Jest to platforma analityczna nowej generacji, która pozwala w pełni wykorzystać dotychczasowe inwestycje w hurtownie danych i narzędzia do analizy danych biznesowych. Rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o standardowe technologie, dzięki czemu może być łatwo integrowane z istniejącymi środowiskami informatycznymi oraz jest kompatybilne ze wszystkimi powszechnie używanymi źródłami danych, zarówno relacyjnymi, jak i do przetwarzania analitycznego online (OLAP). Ponadto rozwiązanie pozwala obsłużyć dużą liczbę współbieżnych użytkowników oraz bezpośrednio obsługuje urządzenia mobilne, tablety i zbiory danych o wielkości wielu terabajtów, umożliwiając wdrożenie nawet w największych przedsiębiorstwach. Strona 3 z 7

4 Rys.. 2. Aplikacje z rodziny Oracle BI Applications działają bezpośrednio na urządzeniach mobilnych i tabletach, w tym Apple ipad (pokazanym na ilustracji). Proaktywna analiza danych Pilne problemy biznesowe wymagają natychmiastowej uwagi. Aplikacje z rodziny Oracle Business Intelligence Applications generują na podstawie bieżących zdarzeń i harmonogramów prewencyjne ostrzeżenia, które pozwalają na automatyczne wykrywanie problemów i są dostarczane bezpośrednio do użytkowników pocztą elektroniczną, na urządzenia kieszonkowe lub inne urządzenia przenośne, bądź na spersonalizowaną konsolę biznesową. Mechanizm ten udostępnia ważne informacje bezpośrednio pracownikom, którzy codziennie podejmują decyzje, i to na bieżąco, a nie dopiero na koniec kwartału. Na przykład ustawa Sarbanes-Oxley wymaga, by w przypadku wykonania istotnej transakcji wpływającej na sprawozdanie finansowe generowane było ostrzeżenie informujące kluczowych interesariuszy. Inny przykład: gdy marża dzienna w domu towarowym spadnie poniżej określonego wcześniej poziomu, pakiet Oracle Financial Analytics wysyła ostrzeżenie do kierownika sklepu, dyrektora regionu i kontrolera, umożliwiając im szybkie zdiagnozowanie przyczyny, podjęcie działań korekcyjnych oraz przywrócenie właściwej wydajności. W przypadku tradycyjnych rozwiązań do analizy danych biznesowych użytkownicy muszą sami wykryć problem ręcznie, przez co może on pozostać niezauważony przez całe dni lub tygodnie, aż będzie za późno na właściwą reakcję. Strona 4 z 7

5 Aplikacje pakietu Oracle Financial Analytics General Ledger and Profitability Analytics (analizy księgi głównej i rentowności) Aplikacja ta udostępnia szczegółowe analizy transakcji z księgi głównej i przepływów środków pieniężnych dla wszystkich lokalizacji, klientów, produktów, obszarów sprzedaży, kanałów dystrybucji oraz jednostek biznesowych. Dostępne wskaźniki i raporty obejmują na przykład analizę przepływu środków pieniężnych, wskaźniki płynności szybkiej i bieżącej, wskaźnik kapitału obrotowego czy analizę bilansu. Możliwe jest także identyfikowanie klientów i transakcji generujących największe zyski, w rozbiciu na produkty, lokalizacje, działy i regiony geograficzne. Dostępne są np. takie wskaźniki i raporty jak stopa zysku operacyjnego, stopa zwrotu z aktywów czy rentowność kapitału własnego. Payables Analytics (analizy zobowiązań) Aplikacja ta udostępnia szczegółowe informacje o pozycjach wydatków, umożliwiając kierownictwu maksymalizowanie przepływów środków pieniężnych i kontrolowanie kosztów. Dostępne są np. takie wskaźniki i raporty jak historia płatności dla poszczególnych dostawców, zestawienie nieuregulowanych zobowiązań czy analiza rotacji zobowiązań. Receivables Analytics (analizy należności) Aplikacja ta monitoruje procesy ściągania należności, co pozwala uzyskać wiedzę o tym, co klienci kupują i w jaki sposób za to płacą. Dzięki temu kierownictwo może rozpoznawać opóźnienia i inne wąskie gardła w procesie ściągania należności. Dostępne są np. takie wskaźniki i raporty jak historia płatności klientów, wydajność ściągania należności, wskaźnik nieściągalnych należności do przychodów czy wskaźnik rotacji należności. Funkcje analizy danych biznesowych w aplikacjach rodziny Fusion Applications Wbudowane funkcje analizy danych biznesowych Funkcje analizy danych biznesowych w aplikacjach rodziny Oracle Fusion Applications udostępniają pełną gamę mechanizmów analitycznych, które zostają włączone bezpośrednio do kluczowych procesów biznesowych, zapewniając użytkownikom na wszystkich poziomach organizacji informacje potrzebne do podejmowania lepszych i bardziej świadomych decyzji. Pakiet Oracle Financial Analytics stanowi rozszerzenie rodziny Oracle Fusion Applications i udostępnia pogłębioną informację o występujących w przedsiębiorstwie trendach wydajności, w tym przeszłych, aktualnych i przyszłych. Taka kompleksowa i spójna informacja analityczna wspomaga procesy podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji, od taktycznych po strategiczne. Analiza środków trwałych Oprócz funkcji analitycznych związanych z księgą główną, zobowiązaniami i należnościami, pakiet Financial Analytics zawiera moduł Fixed Assets Analytics for Fusion, który zapewnia kontrolerom, menedżerom zasobów i menedżerom ośrodków kosztów pełną informację o wszystkich fazach cyklu użytkowania środków trwałych, od ich nabycia po wycofanie z eksploatacji. Dostępne są np. takie wskaźniki i raporty jak wartość księgowa netto, wskaźnik kosztów środków trwałych brutto, skumulowana kwota amortyzacji czy analiza trendu zysków lub strat w momencie wycofania z eksploatacji. Wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w rozwiązania Oracle Pakiet Oracle Financial Analytics jest przydatny bez względu na to, czy przedsiębiorstwo planuje wdrożyć Fusion Applications natychmiast, czy dopiero po pewnym czasie. Pakiet ten stanowi bowiem spójną bazę dla rozwiązań do analizy danych biznesowych, która może być wykorzystana zarówno w istniejącym systemie przedsiębiorstwa, jak i do ułatwienia implementacji rozwiązań Fusion z tego obszaru w przyszłości. Oznacza to, że poczyniona dzisiaj inwestycja w pakiet Oracle Financial Analytics zwiększa gotowość przedsiębiorstwa do wdrożenia Fusion Applications. Strona 5 z 7

6 Podsumowanie Przedsiębiorstwa wszystkich branż podlegają coraz większej presji na zwiększanie przychodów przy jednoczesnym kontrolowaniu poziomu kosztów. Oznacza to, że środki finansowe przeznaczone na marketing, pozyskiwanie i obsługę klientów oraz sprzedaż muszą generować jak najlepsze wyniki. Oznacza to również, że przedsiębiorstwa muszą zarządzać operacjami biznesowymi jak najbardziej oszczędnie, tak aby realizować wyznaczone cele w zakresie przychodów i rentowności. Pakiet Oracle Financial Analytics daje silny efekt synergii w połączeniu z innymi aplikacjami analitycznymi Oracle, gdyż zapewnia dostęp do pogłębionych i szczegółowych informacji finansowych, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących klientów, dostawców i personelu, a w rezultacie obniżanie kosztów oraz zwiększanie przychodów i rentowności. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I KORZYŚCI Dla użytkowników biznesowych Dostęp do informacji o rachunku wyników, przepływie środków pieniężnych i kondycji bilansu w trakcie okresu rozliczeniowego - bez konieczności wykonywania konsolidacji czy oczekiwania na zamknięcie ksiąg rachunkowych Przekazanie kierownikom działów odpowiedzialności za kwestie finansowe poprzez dostarczanie im na czas informacji, które pomagają lepiej zarządzać budżetem Zwiększenie przepływu środków pieniężnych i kapitału obrotowego poprzez skuteczniejsze zarządzanie należnościami, zobowiązaniami oraz zapasami Dostarczanie na czas każdemu użytkownikowi osadzonych w kontekście danych finansowych i informacji na temat kosztów w celu poprawienia procesu podejmowania decyzji Przekazanie odpowiedzialności za budżet w dół, na poziom kierowników działów, z zapewnieniem im stałego dostępu do informacji na temat planowanych w budżecie i rzeczywistych wyników Dla działów informatycznych Przyspieszenie wdrażania hurtowni danych finansowych Integracja danych z wielu źródeł w celu zapewnienia użytkownikom biznesowym pełnego dostępu do informacji o klientach i działalności Dostosowanie analiz do konkretnych funkcji finansowych, w tym wymaganych ustawowo funkcji sprawozdawczych Przystosowywanie się do zmieniających się potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych poprzez wykorzystanie dotychczasowych inwestycji zamiast zastępowania ich nowymi Kompleksowe funkcje samoobsługowe, pozwalające na zmniejszenie obciążenia zasobów działu informatycznego Konsole biznesowe pakietu Oracle Financial Analytics, udostępniające najważniejsze informacje finansowe Strona 6 z 7

7 INFORMACJE O RODZINIE ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE APPLICATIONS Oracle Business Intelligence Applications to rodzina aplikacji do analizy danych biznesowych, które dostarczają w czasie rzeczywistym wszystkim użytkownikom kompletne informacje obejmujące przedsiębiorstwo, umożliwiając podejmowanie działań w oparciu o fakty oraz inteligentną interakcję. Aplikacje te, stworzone z myślą o szybkim wdrożeniu i niskim koszcie posiadania, stanowią gotowe do użycia rozwiązania, które pracują od początku z użytkownikiem, wykorzystują wszystkie istniejące już w przedsiębiorstwie źródła danych, oraz dają się bezproblemowo integrować się z rozwiązaniami transakcyjnymi Oracle w celu zwiększenia efektywności w całym cyklu obsługi klienta. Wszystkie aplikacje rodziny Oracle Business Intelligence Applications bazują na platformie Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Jest to platforma analityczna nowej generacji, która zapewnia wysoką wydajność, skalowalność i niezawodność oraz umożliwia rozbudowę istniejących rozwiązań do analizy danych biznesowych zgodnie z potrzebami każdego przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat rodziny Oracle Business Intelligence Applications można uzyskać pod adresem POWIĄZANE PRODUKTY Analityka ERP Oracle Financial Analytics Oracle HR Analytics Oracle Procurement and Spend Analytics Oracle Supply Chain and Order Management Analytics Oracle Project Analytics Oracle Product Information Management Analytics Analityka CRM Oracle Sales Analytics Oracle Marketing Analytics Oracle Service Analytics Oracle Contact Center Analytics Oracle Partner Analytics Oracle Loyalty Analytics Oracle Price Analytics Oracle Customer Data Management Analytics Strona 7 z 7

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SAP BusinessObjects Business Intelligence

SAP BusinessObjects Business Intelligence SAP BusinessObjects Business Intelligence Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii mobilnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE Na zarządzanie operacyjne w firmie składają się wszystkie aspekty codziennego zarządzania organizacją. Kierowanie przedsiębiorstwem na poziomie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Zobacz, co kryją w sobie liczby

Zobacz, co kryją w sobie liczby Zobacz, co kryją w sobie liczby Elastyczne i efektywne narzędzia do analizy kondycji przedsiębiorstwa Budżetowanie Tworzenie dokładniejszych budżetów znacznie mniejszym nakładem pracy. Rozumienie czynników

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ SPIS TREŚCI Efektywne treasury.................................

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo