Sprawozdanie z działalności Zarządu. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o."

Transkrypt

1 DRUK 11/XLIV Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o

2 Spis treści: 1 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Informacje ogólne Kapitał zakładowy Spółki Władze spółki CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH Opis działalności Spółki... * Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego MAJĄTEK SPÓŁKI SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI Wynik finansowy Struktura sprzedaży wg odbiorców usług Zestawienie kosztów Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Należności i zobowiązania Darowizny SYTUACJA KADROWO - PŁACOWA SPÓŁKI Zatrudnienie Szkolenia INWESTYCJE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne Pozostałe INFORMACJE DODATKOWE Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym oraz omówienie perspektywy rozwoju działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. najbliższym roku obrotowym.: Opis istotnych czynników lyzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. jest na nie narażony Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem lub innymi organami Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o

3 8.5. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale UZYSKANE CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA ANALIZA ROZWOJU SPÓŁKI Rynek usług komercyjnych Promocja usług PODSUMOWANIE ROKU 2013 ORAZ PLANY NA ROK

4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje ogólne 19 listopada 2009 roku przyjęto i podpisano w formie aktu notarialnego Akt Założycielski Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Założycielem Spółki jest Powiat Słubicki. Spółka powstała na podstawie Uchwały Numer XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego, z dnia 28 sierpnia 2009 roku, w sprawie utworzenia przez Powiat Słubicki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach, podjętej na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz ze zm.) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz U. Nr 94, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), postanowień Uchwały nr XIV/78/07 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., w sprawie koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zm.) Kapitał zakładowy spółki Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił zł. Zgodnie z 10 Umowy Spółki kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty: ,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników, powziętych nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku), poprzez zwiększenie wartości udziałów lub objęcie nowych udziałów przez Wspólników, osoby trzecie lub bezpośrednio z zysku Spółki Władze spółki Władzami Spółki są: 1. Zgromadzenie Wspólników 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd Zgromadzenie Wspólników Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Słubickiego, w skład którego na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wchodzą: f r

5 Andrzej Bycka - Starosta Powiatu Słubickiego Leopold Owsiak - Wicestarosta Powiatu Słubickiego Sławomir Franciszek Dudzis - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jerzy Franciszek Glinka - Społeczny Członek Zarządu Powiatu Słubickiego Jan Maślakiewicz - Społeczny Członek Zarządu Powiatu Słubickiego Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili: Anna Karpińska - Rapcewicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożena Osińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Marek Kokowski - Członek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków - w tym Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego także Wiceprezesa. Na dzień pubiikacji niniejszego sprawozdania Zarząd jest jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Zygmunt Baś. Nadzór i Kontrola 1. Nadzór i Kontrolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sprawuje Rada Nadzorcza bezpośrednio oraz Zgromadzenie Wspólników. 2. Zgodnie z Art Kodeksu Spółek Handlowych: Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą, może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu oraz zgodnie z Art.219 1: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 4

6 2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NZOZ SZPITAL POWIATOWY" W SŁUBICACH SP.ZO. O Opis działalności Spółki Celem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub z odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Do głównych zadań Spółki należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz leczenia jednego dnia, udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktyczno - leczniczo- pielęgnacyjnych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu sanitarnego w ramach POZ, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, promocja zdrowia. Do zadań NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. należy również, wykonywanie zadań obronnych w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa albo wojny Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego: 1. Szpital Powiatowy w Słubicach 2. Poradnie Wielospecjalistyczne w Słubicach 1. Przedsiębiorstwo Szpital Powiatowy w Słubicach / Prowadzona jest tu działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia

7 zdrowotne - szpitalne. W skład przedsiębiorstwa wchodzą Oddziały Szpitalne (w ilości 7),' Pracownie (w ilości 4) oraz komórki pomocnicze tj. Apteka Zakładowa, Izba Przyjęć Szpitala, Blok Operacyjny, Sterylizatomia, Blok Porodowy oraz Punkt Pobrań Materiałów do Badań. Wszystkie wyżej wymienione komórki organizacyjne ściśle ze sobą współpracują. 2. Przedsiębiorstwo Poradnie Wielospecjalistyczne W Poradniach Wielospecjalistycznych prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Składa się z jednostek organizacyjnych takich jak: poradnie specjalistyczne zawierające w swej strukturze 11 Poradni Specjalistycznych, Gabinety Diagnostyczno- Zabiegowe, Dział Fizjoterapii w Słubicach oraz Dział Fizjoterapii w Rzepinie. 3. MAJĄTEK SPÓŁKI Spółka w prowadzonej przez siebie działalności korzysta, w dominującej części, z majątku trwałego (budynków, maszyn i urządzeń) dzierżawionego od Powiatu Słubickiego. W bilansie NZOZ ujęte są wyłącznie aktywa trwałe, które zostały sfinansowane ze środków własnych, środków funduszy Unii Europejskiej oraz darowizn, mających charakter definitywny, którymi Spółka może rozporządzać jak własnymi. Stan i struktura aktywów trwałych Spółki według stanu na dzień r., została przedstawiona w tabeli poniżej: Lp i l l S S I l i & N I E N I E, DANE ZA 2013 STRUKTURA STRUKTURA f f lif l l l R O K '' 2013 ROK Wartości niematerialne i ,80 : 2 613,75 1,61%: 0,20% prawne - Budynki, lokale i obiekty , ,63-; 5,15%. 2,70% 2. inżynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i 6 033, ,62 0,75% maszyny 2,61% 4. Środki transportu ,45 16,51% 5, Inne środki trwałe , ,10 87,49% 66,54% 6. Środki trwałe w budowie , ,75 5,00% 11,43% RAZEM AKTYWA TRWAŁE , ,30 100,00% 100,00% Wartość aktywów trwałych w 2013r. uległa zwiększeniu o kwotę ,80 zł, tj. o 63,81% w stosunku do roku 2012, głównie w efekcie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego oraz zakupu nowej karetki transportowej. 4. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI 4.1. Wynik finansowy W roku 2013 Spółka osiągnęła zysk z działalności gospodarczej w wysokości: ,02 zł., który w porównaniu do roku 2012 wzrósł o ,53 zł. W tabeli przedstawiono dane porównywalne: 6

8 Dane za rok 2011 Dane za rok 2012 $ < D an eza2013, Przychody netto ze sprzedaży , , ,01 produktów, towarów i materiałów B Koszty sprzedanych produktów, , , ,34 towarów i materiałów C; Zysk (strata) brutto na sprzedaży(a-b) , , ,67 D. Koszty sprzedazy 0,00 0,00 0,00 : p Jb. Kosziy ogolne zarządu i OAA uyu A 737 *70 2 Ol 3oI 01 UI6,oo Al LÓÓ l 3o6-716,37: y m i Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) , , ,30 m Pozostałe przychody operacyjne ,94 : , ,17 H. Pozostałe koszty operacyjne , , ,36 i. Strata (zysk) z działalności : , ,39 : ,11 operacyjnej (F+G+H) - -. J: i Przychody finansowe = , , ,21 K, Koszty finansowe :: , , ,30 L. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (I+J+K) , , ,02 P. Podatek dochodowy ,00 R , , ,02 14,10 Wskaźnik rentowności brutto (zysk brutto na sprzedaży/przychody) W roku 2013 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ,02 zł osiągając wskaźnik rentowności netto na sprzedaży 3,89%. Uzyskany zysk netto jest wyższy od zysku osiągniętego w roku poprzednim o ,53 zł Struktura sprzedaży wg odbiorców usług (dane w zł, gr) i"'-:- ^ ^ ;7.' =: ;Jr... ubiegły W tym: przychody z NFZ , ,20 - pozostałe przychody - usługi medyczne , ,41 - zwrot kosztów kształcenia kadry , ,00 medycznej - pozostałe przychody niemedyczne , ,77 - sprzedaż pozostałych towarów i materiałów 1 679,40 129,63

9 Największy wpływ na przychody 2013 roku miały przychody osiągnięte z tytułu umów z Narodowym Funduszem zdrowia na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, które wyniosły *20 i stanowią 96,98% ogólnych przychodów. Wskaźnik udziału sprzedaży na rzecz NFZ w stosunku do sprzedaży ogółem w roku poprzednim, obniżył się o 0,12%. Można ocenić, że taka sytuacja jest pożądana, choć jeszcze niewystarczająca Zestawienie kosztów Zestawienie kosztów poniesionych przez NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. w roku 2013 zawarte zostało w tabeli poniżej. Na potrzeby pełniejszej analizy, w tabelach przedstawiono informacje o poziomie, strukturze i dynamice kosztów w roku 2013 w porównaniu do roku (dane w zł, gr.) : v -...v-.:;. bahe za;2012 : ;5truktura;!:Panejża20H- Struktura. ' Amortyzacja ,23t 0,9! ,92! 1/ ,6< 26,87 środków trawałych ,42 0, ,87 1, /4! 27,45 wartości niem. i prawne 9132,83 0, ,05 0, ,24 13,63 Zużycie materiałów ,81 16, ,88 17, /07 14,87 mat. med. * leki ,09 4, ,40 4, ,31 18,22 mat. med - mat. diadnostyczne ,15 1, ,98 1, ,83 18/43 mat. med. - sprzęt jedn. użytku, implanty ,53 7, ,18 8, /65 17,53 mat. med. - niskoc. skł. maj ,52 0, ,70 0, ,82-37,79 zużycie paliw ,22 0, ,81 0, ,59 9/89 materiały do remontów bieżą cych(urządzeń medycznych, 34275,01 0, ,53 0/ /52 79,28 mat. niem. - niskoc. skł. maj ,60 0, ,09 0, ,51-75,81 środki czystości ,35 0, ,42 0, ,07 18,32 materiały biurowe 50023,07 0/ ,67 0/ /40-8,35 pozostałe materiały ,47 0, ,48 0, ,99-4,27 eneria elektryczna ,11 0, ,97 0/ ,86 4,26 eneria - CO,gaz ,69 1/ ,65 1/ ,96 7,14 Usługi obce ,59 48, /89 48, ,30 9,48 kontrakty - lekarze ,81 25, ,28 25, ,47 9,39 kontrakty- pielęgniarki ,58 7, ,10 8, ,52 13,28 kontrakty - ratowników medycznych ,56 4, ,34 4, ,78 16,84 kontrakty-pozostałe ,80 1/ ,20 0/ /60-18,50 usługi medyczne obce ,54 1, ,74 1, ,20 37,74 catering ,07 1, ,91 1, ,16-5/13 remontowo-konserwatorskie ,08 0, ,43 0, /35 28,25 tefony, internet, poczta 57377,45 0, ,51 0, ,94-6,11 pralnicze ,07 0/ ,77 0, /30-4,05 komunalne ,07 0, ,81 0, ,26-1,31 najem, dzierżawa ,13 3, ,72 2, ,59 0,87 usługi informatyczne, prawne ,93 0/ ,97 0, ,04 3,90 pozostałe ,50 0, ,11 0, ,39-15,09 8

10 Podatki i opłaty ,42 0, ,50 0,24 379,08 0,65 pod od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,00 7,77 PCC 2 500,00 0,01 0,00 0, ,00-100,00 poz. podatki i opłaty 5 322,42 0, ,50 0, ,92-19,93 Wynagrodzenia i świad.na rzecz pracowników ,47 32, ,18 31, ,71 4,49 umowa o pracę ,47 23, ,66 22, ,19 2,36 umowa zlecenie, dzieło ,71 2, ,65 3, ,94 20,93 ZUS,FP,FGŚP,FEP ,40 4, ,18 4, ,78 3,30 ZFŚS ,27 0, ,99 0, ,28 1/24 poz. szkolenia,bhp 21426,62 0, ,70 0, ,08 126,55... UU 3 3Q QCQ #V1 M *L/4q J / l ;9 0.«A ' o / ^ J Q 7 ;/U -25,81 podróże służbowe 28183,26 0, ,97 0, ,29 ryczałty samochodowe 2 484,48 0, ,48 0,01 0,00 0,00 ubezpieczenia majątkowe i OC ,00 1, ,00 1, ,00 16,85 reprezentacja,reklama,pozostałe koszty 30116,26 0, ,13 0, ,13-22,28 Koszty według rodzaju razem ,52 100, ,95 100, ,43 8,92 Z przedstawionych danych wynika, że w porównaniu do roku 2012 koszty za rok 2013 wzrosły o ,43 zł, tj o 8,92%. Wzrost kosztów spowodowany był zrealizowaniem większej ilości świadczeń medycznych oraz wzrostem kosztów utrzymania, m. in. energii elektrycznej i cieplnej orax wzrostem kosztów amortyzacji ze względu na zakup nowych środków trwałych. W roku 2013 odnotowano również obniżenie w niektórych pozycjach kosztów. Obniżenie kosztów nastąpiło w usługach cateringowych, z powodu wyboru dostawcy posiłków spoza terenu Słubic, który zaproponował niższe stawki od poprzedniego dostawcy bez obniżenia jakości dostarczanych posiłków. Obniżeniu również uległy wydatki na usługi telefoniczne - podpisano umowy z nowymi operatorami Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne stanowią 0,18% ogólnych przychodów. W poniższej tabeli przedstawiono tytuły pozostałych przychodów operacyjnych (dane w zł, gr) m m Darowizny pieniężne 500,00 Darowizny rzeczowe ,46 Zwrócone kary z NFZ "--i:;-.-: Przychody ze sprzedaży złomu 158,50 Otrzymane odszkodowania 8 015,90. Wynagrodzenie płatnika 2 727,90 Amortyzacja środków trwałych otrzymanych 5 391,96 Pozostałe 1 829,45.Z' ,17

11 4.5. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne, w łącznych kosztach za rok 2013, wynoszą 0,40%. Wykaz pozostałych kosztów operacyjnych, za rok 2013, przedstawia poniższa tabela. (dane w zł, gr) ii Odpisane należności 2 121,46 Kary nałożone przez NFZ ,54 Aiouanzacja naieznosci 1Q i7 700 /zz, 10 jlo Przeterminowana krew 12796,00 Likwidacje szkód majątkowych ,90 Koszty sądowe::.:: o40,uu Przekazane darowizny Pozostałe... 1 X 1,, '\yty ^ y--,- i;,..v v V'*', 200,00 HA*! /4i,zo OO 4.6. Należności i zobowiązania Należności przeterminowane brutto oraz należności wątpliwe z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień r., wynosiły ,44 zł, na należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności utworzono odpisy aktualizujące wartość należności, które na dzień r. wynoszą ,08. zł. --- O*/ Kwota Udział % Kwota Udzial% Należności przeterminowane do 30 dni 519,50 0, ,93 0,16 Należności przeterminowane od 31 do 60 dni 2 412,91 0, ,53 0,14 Należności przeterminowane od 61 do 90 dni 1253,91 0, ,81 0,69 Należności przeterminowane powyżej" 90 dni ,09 1, , ,08 Razem należności przeterminowane li Należności nieprzeterminowane ,05 97, ,50 96,93 i Ja..Ti.' ^ 0 0 Należności przeterminowane w znacznym stopniu dotyczą należności za usługi medyczne wykonane na rzecz osób nieubezpieczonych, którym Spółka nie mogła odmówić pomocy medycznej. 10

12 * Zobowiązania Spółki na dzień rok wynoszą ogółem ,15 zł. Wykaz poszczególnych zobowiązań przedstawiono w poniższej tabeli: (dane w zł, gr.) I lliis liil Długoterminowe Krótkoterminowe przeterminowane z tytułu dostaw robót i usług , ,63 218,53 z tytułu ubezpieczeń , ,54 z tytułu podatku PIT , ,00 z tytułu podatku VA1 z tytułu podatku CIT 3 000, , , ,00 z tytułu wynagrodzeń 5 621, ,24 pozostałe rozrachunki z pracownikami 0, 0 0 0, 0 0 rozrachunki z tytułu potrąceń 500,00 500,00 z tytułu zakupu środków trwałych ,90 \ , ,16 nienależne dotacje , ,00 Kary na rzecz NFZ , ,60 Składki członkowskie tph :: Gorzów Wlkp 3 000, ,00 111^ 2 0 ^ 8 ^ 0 : V-- :; 2 2 ^ ^ 5 ^ 495^8x32 Zobowiązania przeterminowane dotyczą faktur, które Spółka otrzymała po terminie płatności. Zobowiązanie uregulowano po otrzymaniu faktur - duplikat Darowizny Spółka w 2013 roku otrzymała darowizny pieniężne i rzeczowe. W tabeli przedstawiono darczyńców oraz wartość otrzymanej darowizny. :M$zym kontrahenta. ; = rí &;# :*&-V;V.^ Kwota : 1 - Gmina Rzepin Rzeczowa - kuchnia parafinowa dla rehabilitacji Rzepin 3 300,00 2. Novo Nordisk Pharma sp. z o. ó. Warszawa Rzeczowa - leki ; 9 016,21 3. EGIS Polska sp. z o.o. Warszawa Rzeczowa - leki 1 092,49 Adamed sp. z o. o. Czosnów Rzeczowa - leki 3 266,80 :;:::5.:^ Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Gdański Rzeczowa - leki 8113,35 Pierre.Fabre Medicament Polska sp. z o.o. Warszawa Rzeczowa - leki 864,00 BIOTON S.A. Warszawa Rzeczowa - leki 4 518,20 8. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o. Kraków Rzeczowa - książki na Oddz. Pediatryczny 1 205,30 9. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Pieniężna - na rzecz Apteki Gdański szpitalne? 500, SEC sp z o.o., Słubice Pieniężna - na zakup ,00 respiratora dla dzieci * RAZEM:

13 Spółka przekazała w 2013 roku darowiznę pieniężną, w wysokości 200,00 zł na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Św. Ducha PL SŁUBICE ul. Wojska Polskiego SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA SPÓŁKI 5.1. Zatrudnienie ILOŚĆ OSÓB* IL0$ĆPSPB** - i :'2' 0; Lekarze.u -4 ' Pielęgniarki i położne : i:;:-.:- Ratownicy medyczni Pozostały personel medyczny Administracja Pozostali -Razem:- - Lekarze '. 6 Pielęgniarki i położne Ratownicy medyczni... :. Pozostały personel medyczny ' 7."':;: ^ 21 / Administracja Pozostali Razem: *stan na dzień 31 grudnia 2012 r. **stan na dzień 31 grudnia 2013 r. i o 26 : ILOŚĆ OSÓB* i s i f l i t l l l l s m ź B ż i m bitowy irornai^otwesa:is ' Lekarze r Pi-... : Pozostały personel medyczny. l-;v;.. ' 3.. Pielęgniarki i położne Ratownicy medyczni Administracja Pozostali. ' ;.==:.4V;-..-:.:.:.= Razem: stan na dzień 31 grudnia 2012r. **stan na dzień 31 grudnia 2013r. 12

14 Wnioski: 1. Polityka kadrowa skupia się na rzeczywistych potrzebach Spółki. Nie są tworzone sztuczne miejsca pracy. 2. Umowy cywilno - prawne, tzw. kontrakty, są formą zatrudnienia personelu medycznego, pozwalającą optymalnie zabezpieczyć ciągłość pracy w Oddziałach. Chodzi o możliwość dostosowania się do konkretnej sytuacji w Szpitalu, tj. pielęgniarki i położne mogą wypełniać braki kadrowe w Oddziałach, w których zajdzie taka potrzeba - zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe. Możliwe jest zwiększanie zatrudnienia lekarzy dyżurujących. 3. Dodatkowo, osoby zatrudniane w ramach umów cywilno - prawnych, poprzez bardziej elastyczny czas pracy, mogą dodatkowo wspomóc pracę Szpitala poprzez wykonywanie innych prac, w ramach umów zleceń, nie kolidujących wzajemnie czasowo. 4. Zwiększono liczbę poradni specjalistycznych w przedsiębiorstwie Poradnie Wiełospecjałistyczne w Słubicach, dzięki możliwości zatrudnienia lekarzy w ramach kontraktów. Przykładem jest Poradnia Zdrowia Psychicznego, zatrudniająca dwóch lekarzy psychiatrów spoza Słubic oraz dwóch psychologów w ramach umów zleceń. 5. Zatrudniony personel medyczny posiada uprawnienia zgodne z wymogami NFZ. W przypadku konieczności uzupełnienia kwalifikacji, pracownik kierowany jest na kurs, bądź szkolenie. 6. W roku 2013 oraz na początku roku 2014, z uwagi na potrzeby kadrowe Szpitala, zostało przyjętych dwóch lekarzy rezydentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Spółka nie ponosi z tego tytułu kosztów wynagrodzeń. Zwrot kosztów wynagrodzenia Rezydentów refundowane jest przez Ministerstwa Zdrowia na podtawie zawartych umów. 7. W rok-u 2013 przeprowadzono reorganizację kadrową w Oddziale Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowym Rooming in. 8. W roku 2014 Zarząd Spółki planuje zwiększenie zatrudnienia lekarzy w Oddziałach, w których zajdzie (wynikająca z wymogów NFZ) konieczność Szkolenia W roku 2013 na szkolenia pracowników ogółem wydano ,59 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 o 5 230,00 zł) w tym: i ^ (dane w zł, gr.) Lp KOM ÓRKA ORGAN IZACYJNA TYTU Ł SZKOLENIA 1. Personel medyczny Prawa pacjenta i odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - szkolenie pielęgniarek i położnych KW OTA WYDATKOWA NA 7 960,00 2. Pracow nia RTG Ochrona Radiologiczna Pacjenta 1 750,00 f

15 3. Rehabilitacja Rzepin Usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurologiczne oraz doświadczenia własne , Zarząd Konferencja letnia szkoła prawa medycznego Szkolenie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi 5. Administracja Podatek dochodowy w podmiotach działalności leczniczej 6. Przedstawiciele pracowników 7. Pełnomocnik ds. Wdrażania Systemu Jakości ISO 8. Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej Warsztaty zamówień publicznych dla zamawiających Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego Redagowanie informacji prasowych Prawo pracy 2013 Dofinansowanie projektów inwestycyjnych z dotacji unijnych - aspekty księgowe i podatkowe Podatek VAT w 2014 Ochrona przeciwpożarowa - Numery Twoich Przyjaciół 998, , ,62 861,00 Akredytacja szpitali - standardy akredytacyjne 750,00 Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej 1720,77 RAZEM ,59 6. INWESTYCJE W 2013 roku poniesiono nakłady na zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowy majątek trwały oraz środki trwałe w budowie w łącznej kwocie ,63 zł. Podział na poszczególne grupy i porównanie nakładów poniesionych w roku 2012 przedstawia poniższa tabela: (dane w zł, gr.) Nakłady poniesióiie w ciigg. 1 Zakup wartości niematerialnych i prawnych ,00 2 Inwestycja w obcych środkach trwałych ,23 3 Zakup urządzeń i maszyn ,21 V ,53 4 Środki transportu ,60 5 Zakup innych środków trwałych , ,58 6 Środki trwałe w budowie : , ,92 ŁĄCZNIE':,'

16 Poniesione wydatki na aktywa trwałe w roku 2013 były większe o ,11 zł, tj. o 195,31%. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie i podział zakupionych oraz otrzymanych środków trwałych w roku 2013, zwiększających majątek trwały i źródło finansowania: (dane w zł, gr.) Wartość Sposób finansowania zwiększonego Lp- Wyszczególnienie Ilość Do zapłaty po majatku Środki wtasne Dotacje Darowizny r. trwałego Sprzęt komputerowy , ,1() 0,0() 0,0(3 0,00 1. Komputery stanjonarne , ,1] 2. Laptopy , ,9< 3. Szafy serwerowe , CK) 3 567,0C Śroc ki transportu ,6() ,6C 0,0( 1 0, 0( 0,00 1. Ambulans marki RENAULT ,6() ,6C Sprzęt medyczny , ,1. 0,0C 3 300,0Ci ,44 1. Kardiotokograf ,0C 9 980,0C 2. Fiberobronhoskop ,0C 34560,00 3. Pompa perystaltyczna ,0C 4 536,00 4. Kuchnia parafinowa ,0C 3 300,00 5. Pompa Infuzyjna 14126, ,40 6. Aparat do ph-ametrii , ,00 7. Wyposażenie karetki , ,18 8. Kardiostymulator , ,00 9. Aparat nerkozastępczy , , Wóżek do przewożenia chorych , , Łóżko w pełni elektryczne z wagą , ,44 Pozostałe : i:;.;:;-;:;:::;:::: 89702, ,48 1. Radiotelefon , ,50 2. Urządzenie do dezynfekcji , ,00 3. Klimatyzatory , ,30 4. Drukarka fiskalna 2 928, ,63 5. Myjnia - dezynfektor , ,00 6. Zabudowa meblowa do rehabilitacji-rzepin , ,80 7. Zabudowa meblowa , ,50 8. Zabudowa meblowa - księgowość , ,00 9. Zabudowa meblowa do sekretariatu , , Sablota teleskopowa , ,05 Środk i trwałe zakupione w latach poprzednich ^\parat RTG z ramieniem C ,40 2. Respirator 29526,75 3. (ardiomonitory,ekg,system do prób wysiłkowych 86959,20 Nakłady na Inwestycje rozpoczęte , , eleradlologie 1906, ,50 2. Lądowlsko dla helikopterów dla potrzeb SOR 975,42 975, ermo modernizacji budynków Szpitala Ra zenv... - : , , , ,63 0, , ,44 15

17 Największe nakłady w wysokości ,53, poniesione zostały na sprzęt medyczny, w tym częściowo, na wymianę sprzętu w miejsce wyeksploatowanego sprzętu dzierżawionego od Powiatu Słubickiego (przestarzały i wyeksploatowany sprzęt po zlikwidowanym SP ZOZ) oraz zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego, nie będącego dotychczas na stanie Szpitala. Zakupiono m. in. aparat nerko zastępczy do przeprowadzania dializ, tzw. sztuczna nerka, oraz ambulans typu S wraz z wysokospecjalistycznym wyposażeniem. Spółka w 2013 roku poniosła nakłady finansowe na rozpoczęte zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,92 zł, w tym na: Program wdrażania Telerardiologii - tzw. e-zdrowie w diagnostyce (współfinansowane ze środków UE) w kwocie 1 906,50zł Proces budowy lądowiska dla helikopterów SOR w kwocie 975,42zł Remont w zakresie: - termomodemizacja budynków Szpitala Powiatowego w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6, inwestycja ma być współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszy Norweskich,w kwocie ,00 zł 7. PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU 7.1. Oddziały Szpitalne 1 Oddział Chorób : Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym :: NAZWA PARAMETRU Średnia liczba łóżek w okresie : ;.:,;;3'5: 35 Liczba osób leczonych 427; Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 54% 58% 2 Oddział Chirurgiczny Średnia liczba łóżek w okresie Ogólny Liczba osób leczonych Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 31% 33% 3 Oddział Anestezjologii i Średnia liczba łóżek w okresie K: i. ;. i 7 O Liczba osobodni 615 i 635 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 42% 4 Oddział Pediatryczny Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 56% 58% 5 Oddział Ginekołogiczno- Średnia liczba łóżek w okresie 30 i 2 1 Rooming in L ficzd a o s o d X v Q zo n y cn Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 1 M n X \Jj t o zy % 39% 16

18 6 Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 59% 59% 7 Szpitalny Oddział Średnia liczba łóżek w okresie... 2 ' 7 Ratunkowy Liczba osób leczonych Liczba osobodni - i';/-';-:... " ; : % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) m OŚĆ HOSPITALIZACJI O Poradnie Specjalistyczne ILOŚĆ WYKONANYCH PORAD Chirurgii Ogólnej Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 3 Gniekologiczno Położnicza w Słubicach 4 Ginekologiczno Położnicza w Rzepinie 5. Ginekologiczno Położnicza: w Górzycy 6 Ginekologiczno Położnicza w Ośnie Lubuskim* 7 Gastroenterologiczna Neurologiczna Otolaryngologioczna Urologiczna. i Zdrowia Psychicznego** Preluksacyjna*** :: * Z dniem 1 października 2012 roku poradnia została zamknięta ** Data rozpoczęcia działalności komórki 1 grdnia 2012r. *** Data rozpoczęcia działalności poradni 14 maja 2012 rok 7.3. Pozostałe M m m m m m 1 Liczba porodów Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych ; 3 Liczba przeprowadzonych badań obrazowych \A Ilość karetek typu S... 1 :T 1 5 Ilość karetek typu P Ilość karetek transportowych 2 17

19 8. INFORMACJE DODATKOWE 8.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym oraz omówienie perspektywy rozwoju działalności NZOZ Szpital Powiatowy"' w Słubicach sp. z o. o. najbliższym roku obrotowym Na wyniki NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o. zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu miały znaczący wpływ następujące czynniki i zdarzenia: - wielkość umów i kontraktów zawartych z NFZ - nadwykonania Do rozwoju Spółki w perspektywie czasu przyczynią się: - uruchomienie usług komercyjnych w różnych zakresach, - podwyższenie jakości świadczonych usług i opieki medycznej, promocja placówki oraz oraz - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - promocja zdrowia 8.2. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu NZOZ Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o. o. jest na nie narażony. Ryzyko związanie z uzależnieniem od umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Ryzyko związane z uzależnieniem od największego odbiorcy usług medycznych, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jest najbardziej znaczącym ryzykiem w działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o.. Przychody uzyskane na podstawie umów zawartych z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły w 2013 roku ,20 zł i stanowią w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96,98%. Umowy z NFZ podpisywane są odrębnie dla poszczególnych rodzajów usług medycznych np. szpitalnictwo, opieka ambulatoryjna, rehabilitacja, co pozwala na niwelowanie ewentualnego zagrożenia zmniejszenia wartości kontraktu na dany rodzaj usług przez zastąpienie go innym. Ryzyko związane z błędami medycznymi Specyfika działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp z o. o. systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie nowych procedur. W 2013 roku Spółka pozytywnie przeszła audyt z systemu zarządzania jakością uzyskując Certyfikat Jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Dla zmniejszenia ryzyka związanego ze świadczeniami medycznymi, posiadaniem i użytkowaniem mienia ruchomego i nieruchomego oraz prowadzonej działalności pozamedycznej, gdzie mogą zaistnieć zdarzenia, w związku z którymi Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Spółka zawarła obowiązkowe ubezpieczenia 18

20 odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na sumę gwarancyjną od wszystkich zdarzeń w wysokości ,00 Euro. Umowę Ubezpieczenia zawarto z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowości. Jednak występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu w tym wynegocjowanych umów z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania dochodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych. Ryzyko zależności od personelu kluczowego Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzająco - administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Podmiot musi pozyskiwać i utrzymać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej, Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych um ów z NFZ Umowy zawarte przez NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. posiadają ważne dla jego działalności zapisy dotyczące kar umownych. Stanowią one, że: - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną; - w przypadku wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. - w przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. - kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643). W2013 roku Spółka zapłaciła kary na rzecz NFZ w wysokości 19*482,54 zł, z tytułu kontroli w obszarach - śwadczenia opieki nocnej i świątecznej, chirurgii ogólnej stacjonarnej oraz intensywnej terapii medycznej. f r 19

21 8.3. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem lub innymi organami Istotne nie wystąpiły 8.4. Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności NZOZ Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o. o. Spółka do dnia sporządzenia sprawozdania, podpisała umowy na świadczenia usług medycznych z NFZ na rok 2014 w wysokości ,14 zł. Dodatkowo, przychody z NFZ mogą ulec zwiększeniu o kwotę ,76 zł, jeżeli zostanie pozytywnie rozstrzygnięty konkurs na kolejny okres tj. od lipca do grudnia 2014 roku na Szpitalny Oddział Ratunkowy (kwota kontraktu może wzrosnąć o ,76 zł) oraz na Rehabilitację Leczniczą w Słubicach i w Rzepinie (kwota kontraktu może wzrosnąć o ,00 zł). Spółka planuje, analogicznie jak w latach ubiegłych, realizować świadczenia medyczne na rzecz osób ubezpieczonych, nie objętych umowami z NFZ (ponad limity) w zakresie procedur medycznych ratujących życie i innych, które szacuje na ok zł. M i i Kwota zapłaconych ^ Ptóiiówany kontrakt na i l : v.- 'i?ii; świadczeń przez NFZ * 2014 rcik. i' 1 Leczenie Szpitalne , , ,60 2 Poradnie specjalistyczne , ,30 l ,00 3 świąteczna , ,80 ; ,80 4 Ratownictwo medyczne :. : , , ,50 5 Zespół transportu sanitarnego , , ,00 6 ; Pracownie specjalistycznekosztochłonne , , ,00 7 Fizykoterapia i rehabilitacja : , , ,00 8 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień i ; , ,90 : : ,00 Ogółem kontrakty z NFZ , , Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Nie wystąpiły 20

22 8.6. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach Nie wystąpiły 8.7. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółka nie prowadzi programów motywujących czy premiowych 9. UZYSKANE CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN - EN ISO 9001:2009 Podmiot zajął 73 miejsce (złota setka) w kraju, a trzecie w Województwie Lubuskim, w Rankingu Szpitali Niepublicznych i Publicznych przygotowanym przez Rzeczpospolitą i Centrum Monitorowania Jakością Certyfikat Szpital Promujący Prawa Pacjenta Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu, w kategorii - Przedsiębiorstwo Duże 10. ANALIZA ROZWOJU SPÓŁKI Rynek usług komercyjnych Głównym odbiorcą usług realizowanych przez NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. są obecnie i będą w przyszłości pacjenci z powiatu słubickiego, których leczenie finansowane jest ze środków publicznych Promocja usług Spółka promuje swoją działalność i informuje o niej społeczeństwo na bieżąco, wykorzystując do tego celu lokalne media - telewizję HTS, radio Zachód, prasę - Gazeta Lubuska, lokalne strony Gazety Wyborczej, Wiadomości Powiatowe, Przekrój Lokalny i in.. Z uwagi na konieczną komunikację z mediami, został w 2013 roku rozszerzony zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty ds Organizacji, Promocji i Funduszy Pomocowych, o działalność w ramach Rzecznika Prasowego Szpitala. Ważnym czynnikiem dla promocji Spółki jest strona internetowa gdzie w zakładce Aktualności można dowiedzieć się o bieżących wydarzeniach dotyczących placówki. Prowadzona Galeria Noworodków jest miejscem gctóe każde dziecko urodzone na Oddziale Położniczym ma swój portret. 21

23 Akcje promocyjne podejmowane w roku 2013: 1. II edycja akcji promocyjnej Wyprawka dla noworodka w której co 50 - ty noworodek urodzony w Szpitalu otrzymywał prezent w skład którego wchodził: fotelik samochodowy, butelka z podgrzewaczem, zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych dla mamy i dziecka oraz hipoalergiczne środki do prania. W roku 2013 roku wręczono 4 wyprawki. 2. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - przekazanie na licytację karnetów z pakietami rehabilitacyjnymi w Dziale Fizykoterapii. 3. Akcje promujące Ratownictwo Medyczne wśród dzieci i młodszej młodzieży. W ramach akcji, Ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego, odwiedzali przedszkola oraz szkoły zaznajamiając dzieci i młodzież z wnętrzem ambulansu, prowadzili mini - wykłady, oraz sprawdzali znajomość zachowań w razie wypadku. Zarząd Spółki kładzie też nacisk na podnoszenie standardów wewnątrz Szpitala. Doskonali warunki pracy personelu, dba o podwyższanie jego kwalifikacji oraz stwarza atmosferę dobrej współpracy. Personel medyczny średniego i wyższego stopnia przeszedł cykl szkoleń w zakresie kontaktu z trudnym pacjentem. Szkolenie miało charakter warsztatów i prowadzone było przez magistra psychologii. Działania te są kwintesencją misji Szpitala Powiatowego w Słubicach, która brzmi: Dobro pacjenta jest celem naszego działania 11. PODSUMOWANIE ROKU 2013 ORAZ PLANY NA ROK 2014 W roku 2013 zrealizowano następujące działania i inwestycje: 1. Dostosowanie ujęcia wody do wymogów sanitarnych. 2. Zakup sprzętu medycznego takiego jak: fiberobronchoskop, kardiostymulator, dwa aparaty do przetoczeń na Oddział Intensywnej Terapii, trzy pompy infuzyjne na Oddział Wewnętrzny, aparaty KTG do Górzycy i Rzepina PH-metr do Pracowni Endoskopii urządzenie do Hemadiafiltracji, czyli tzw. sztuczną nerkę specjalne łóżko z wagą ambulans wraz z wyposażeniem (karetka) 22

24 3. Wdrażanie projektu Lubuska Sieć Teleradiologii, e - zdrowie w diagnostyce obrazowej 4. Przygotowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, w celu wykonania termomodemizacji budynku 5. Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pt Lądowisko dla helikopterów Lotniczego Ratownictwa Medycznego 6. Rozpoczęcie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego 7. Remont pomieszczeń administracyjnych w Słubicach, przy ul. Nadodrzańskiej 6 8. Remont pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach oraz przeniesienie tam Poradni Przyszpitalnych oraz Gabinetów Diagnostyczno - Zabiegowych z ul. Nadodrzańskiej 6 takich jak: Poradnia Urologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy nr 4 przy Poradniach Urologicznej i Otolaryngologicznej 9. Uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonych kontroli przez takie instytucje jak: Lubuski Urząd Wojewódzki, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 10. Prowadzenie akcji promocyjnych takich jak Wyprawka dla Noworodka ( w tym pozyskanie sponsora strategicznego, dzięki któremu, w roku 2014 wyprawka będzie wręczana co 25 - u narodzonemu dziecku) oraz Miś Ratownik 11. Nawiązanie partnerskiej współpracy ze Szpitalem w Eisenhuettenstadt 12. Zajęcie siedemdziesiątego trzeciego miejsca w kraju, a trzeciego w województwie, w ogólnopolskim rankingu szpitali w roku 2013, przeprowadzanego corocznie przez Rzeczpospolitą i Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia. 13. Wdrażanie procedur i standardów akredytacyjnych Na rok 2014 zaplanowano: 1. Rozbudowa Szpitala, polegająca na dobudowaniu skrzydła budynku wg istniejącego projektu 2. Termomodemizację Szpitala 3. Zamontowanie pomp cieplnych 4. Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Bloku Operacyjnego 5. Remont sterylizatomi 6. Informatyzacja - cyfryzacja dokumentacji medycznej 7. Teleradiologia - cyfryzacja obrazowych pracowni diagnostycznych RTG i USG r 23

25 8. Budowa lądowiska dla helikopterów Ratownictwa Medycznego 9. Zagospodarowanie terenu NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o., tj dróg wewnętrznych, chodników, 10. Wykonanie projektu na parking oraz zainstalowanie szlabanów automatycznych przy wjeździe od ul. Nadodrzańskiej. 11. Zakończenie wdrażania procedury akredytacyjnej 12. Audyt potwierdzający spełnianie przez Szpital procedury ISO 13. Zakup następującego sprzętu medycznego tj.: - zestaw do videoendoskopii laryngologicznej i urologicznej - aparat ultrasonograficzny - lampa statywowa - zabiegowa - lampa do fototerapii - lampa bakteriobójcza przepływowa - specjalne łóżko porodowe - aparat do znieczulenia - dwa respiratory - cztery kardiomonitoiy - monitory funkcji życiowych - kardiomonitor na wózku -aparat EKG - pulsoksymetr 14. Zakup nowego transportu medycznego 15. Współpraca z partnerskim Szpitalem w Eisenhuettenstadt 16. Prowadzenie akcji promocyjnych takich jak Wyprawka dla Noworodka ( w tym pozyskanie sponsora strategicznego, dzięki któremu, w roku 2014 wyprawka będzie wręczana co 25 - u narodzonemu dziecku) oraz prezentacji Ratownictwa Medycznego w przedszkolach i szkołach. Na koniec trzeba dodać, że biorąc pod uwagę sytuację Spółki oraz zawarte kontrakty z NFZ, jej dalsza działalność w najbiższych 12 miesiącach nie jest zagrożona. Dalsza działalność będzie uzależniona od wyników kontraktowania z NFZ na następne okresy Załączik nr 1 do niniejszego Sprawozdania stanowi zestawienie wskaźników rentowności, płynności finansowej oraz zadłużenia. Zarząd NZOZ Szpital Powiatow) o. o. Prez< t Baś 24

26 ZafączniK nr i ao sprawozdania z aziatainosci arząau o^puai ruwimuwy w oiuui^aoi i y. v.v. a okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. lp. Nazwa wskaźnika Konstrukcja Wartość wskaźnika za 2012 rok Wartość wskaźnika za 2013 rok Ocena WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) 1. Wskaźnik rentowości aktywów Zysk netto/suma aktywów* 100 0,68% 18,31% W roku 2013 wskaźnik jest bardzo dobry. Bardzo dobry powyżej-15% 2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego Zysk netto/ Kapitał wfasny*100 1,38% 33,77% W roku 2013 uzyskany wskaźnik jest bardzo dobry. Powyżej 15% bardzo dobry. 3. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Zysk netto/sprzedaź netto* 100 0,12 3,89 W roku 2013 uzyskany wskaźnik jest zadawalający. Dobry 5%-15% WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4. Wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące 1,91 1,80 W badanych okresach dobry. Dobry 1,2-2,0 5. Wskaźnik płynności szybki Aktywa obrotowezapasy/ Zobowiąznia bieżące 1,72 1,68 W badanych okresach bardzo dobry. Powyżej 1,5 6. Wskaźnik podwyższonej płynności Inwestycje krótkoterminowe/ Zobowiązania bieżące 0,40 0,32 W badanych okresach wskaźniki można uznać za zadawalajace. Dobry 1 7. Wskaźnik rotacji należności Należności*365 / Sprzedaż netto 35,52 42,77 W badanych okresach wskaźnik można uznać za dobry. Dobry to poziom 60 dni ( im niższy tym lepszy) WSKAŹNIKI ZADŁUZENIA 8. Wskaźnik zadłużenia aktywów Zobowiązania ogófem / Aktywa ogółem 0,47 0,43 W badanych okresach uzyskane wskaźniki można uznać za dobre. Dobry 0,57-0,67 9. Wskaźnik złotej regułu SŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Lenczuk Kapitał stały / Aktywa trwałe* ,89% 189,17% P rezir s Z W badanych okresach wskaźniki uzyskane można ocenic jako bardzo dobre. Wskaźnik powinnien utrzymywać się na poziomie 100 %, im wyższy tym lepszy. rt B&ś

27

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014 NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. TELEFON FAKS SIEĆ WEB Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice, 95 758

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień 28.02.2012r. Dla zobrazowania realizacji planu przedstawiamy: Stan aktywów i pasywów bilansowych: I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

I PLAN w układzie rodzajowym. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka Kraków ROK 2010

I PLAN w układzie rodzajowym. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka Kraków ROK 2010 I PLAN w układzie rodzajowym SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków ROK 2010 Lp. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 1 Zużycie materiałów, w tym: 10075000,00 1. leki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2012 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 104/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie Załącznik Nr 11 Analiza planu finansowego za 2012 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu ( załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2012r.) Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE S.A. W POLANICY ZDROJU

SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE S.A. W POLANICY ZDROJU SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE S.A. W POLANICY ZDROJU 2-11-2012-09-10-2013 Poznań 08-10-2013 Przygotowanie SP ZOZ do przekształcenia 1. Analiza finansowa 2. Restrukturyzacja zatrudnienia (zwolnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7. SZflllAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO.c2iĘ l)łli!sow A DO ZESTAWIENIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. :)1J sanoomrerz. ul. Schlnzla 13- NA DZIEN' 30062014 ROKU.~ia33 :l6 09. tax ~5 832 35 75.:.15./7 7

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Oddział Dziecięcy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Oddział Dziecięcy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Budżetowanie 200% Oddział Dziecięcy 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Leki Sprzęt, materiały medyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ Z S. W STRZELCACH OPOLSKICH PLAN FINANSOWY NA ROK 2008

PRZYCHODY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ Z S. W STRZELCACH OPOLSKICH PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 Lp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/197/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2008 r. PRZYCHODY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ Z S. W STRZELCACH OPOLSKICH PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za Gminny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zespołem z siedzibą w Łasku przy ulicy Polnej 12, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 13 CZERWCA 2012 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 13 CZERWCA 2012 ROKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 13 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA 2011 ROK KSAWERÓW, DNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/34/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 marca 2015 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Strona 1 z 8 Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO. z dnia 24 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO. z dnia 24 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1291 UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu szpitala

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie zwany dalej Zakładem jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie 01.01.2012-13.06.2014 L.p. Jednostka kontrolująca Przyczyna kontroli Zakres kontroli Czas kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY - PRZYCHODY NA ROK 2007 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

PLAN FINANSOWY - PRZYCHODY NA ROK 2007 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/108/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 r. PLAN FINANSOWY PRZYCHODY NA ROK 2007 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.)

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.) STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień 11.08.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Informacja dodatkowa za spis treści Zbiorcza 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a. rzeczowe aktywa trwałe środki

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych NAZWA ORGANIZACJI Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo