Sprawozdanie z działalności Zarządu. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o."

Transkrypt

1 DRUK 11/XLIV Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o

2 Spis treści: 1 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Informacje ogólne Kapitał zakładowy Spółki Władze spółki CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH Opis działalności Spółki... * Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego MAJĄTEK SPÓŁKI SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI Wynik finansowy Struktura sprzedaży wg odbiorców usług Zestawienie kosztów Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Należności i zobowiązania Darowizny SYTUACJA KADROWO - PŁACOWA SPÓŁKI Zatrudnienie Szkolenia INWESTYCJE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne Pozostałe INFORMACJE DODATKOWE Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym oraz omówienie perspektywy rozwoju działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. najbliższym roku obrotowym.: Opis istotnych czynników lyzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. jest na nie narażony Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem lub innymi organami Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o

3 8.5. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale UZYSKANE CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA ANALIZA ROZWOJU SPÓŁKI Rynek usług komercyjnych Promocja usług PODSUMOWANIE ROKU 2013 ORAZ PLANY NA ROK

4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje ogólne 19 listopada 2009 roku przyjęto i podpisano w formie aktu notarialnego Akt Założycielski Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Założycielem Spółki jest Powiat Słubicki. Spółka powstała na podstawie Uchwały Numer XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego, z dnia 28 sierpnia 2009 roku, w sprawie utworzenia przez Powiat Słubicki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach, podjętej na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz ze zm.) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz U. Nr 94, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), postanowień Uchwały nr XIV/78/07 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., w sprawie koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zm.) Kapitał zakładowy spółki Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił zł. Zgodnie z 10 Umowy Spółki kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty: ,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników, powziętych nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku), poprzez zwiększenie wartości udziałów lub objęcie nowych udziałów przez Wspólników, osoby trzecie lub bezpośrednio z zysku Spółki Władze spółki Władzami Spółki są: 1. Zgromadzenie Wspólników 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd Zgromadzenie Wspólników Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Słubickiego, w skład którego na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wchodzą: f r

5 Andrzej Bycka - Starosta Powiatu Słubickiego Leopold Owsiak - Wicestarosta Powiatu Słubickiego Sławomir Franciszek Dudzis - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jerzy Franciszek Glinka - Społeczny Członek Zarządu Powiatu Słubickiego Jan Maślakiewicz - Społeczny Członek Zarządu Powiatu Słubickiego Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili: Anna Karpińska - Rapcewicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożena Osińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Marek Kokowski - Członek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków - w tym Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego także Wiceprezesa. Na dzień pubiikacji niniejszego sprawozdania Zarząd jest jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Zygmunt Baś. Nadzór i Kontrola 1. Nadzór i Kontrolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sprawuje Rada Nadzorcza bezpośrednio oraz Zgromadzenie Wspólników. 2. Zgodnie z Art Kodeksu Spółek Handlowych: Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą, może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu oraz zgodnie z Art.219 1: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 4

6 2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NZOZ SZPITAL POWIATOWY" W SŁUBICACH SP.ZO. O Opis działalności Spółki Celem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub z odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Do głównych zadań Spółki należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz leczenia jednego dnia, udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktyczno - leczniczo- pielęgnacyjnych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu sanitarnego w ramach POZ, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, promocja zdrowia. Do zadań NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. należy również, wykonywanie zadań obronnych w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa albo wojny Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego: 1. Szpital Powiatowy w Słubicach 2. Poradnie Wielospecjalistyczne w Słubicach 1. Przedsiębiorstwo Szpital Powiatowy w Słubicach / Prowadzona jest tu działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia

7 zdrowotne - szpitalne. W skład przedsiębiorstwa wchodzą Oddziały Szpitalne (w ilości 7),' Pracownie (w ilości 4) oraz komórki pomocnicze tj. Apteka Zakładowa, Izba Przyjęć Szpitala, Blok Operacyjny, Sterylizatomia, Blok Porodowy oraz Punkt Pobrań Materiałów do Badań. Wszystkie wyżej wymienione komórki organizacyjne ściśle ze sobą współpracują. 2. Przedsiębiorstwo Poradnie Wielospecjalistyczne W Poradniach Wielospecjalistycznych prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Składa się z jednostek organizacyjnych takich jak: poradnie specjalistyczne zawierające w swej strukturze 11 Poradni Specjalistycznych, Gabinety Diagnostyczno- Zabiegowe, Dział Fizjoterapii w Słubicach oraz Dział Fizjoterapii w Rzepinie. 3. MAJĄTEK SPÓŁKI Spółka w prowadzonej przez siebie działalności korzysta, w dominującej części, z majątku trwałego (budynków, maszyn i urządzeń) dzierżawionego od Powiatu Słubickiego. W bilansie NZOZ ujęte są wyłącznie aktywa trwałe, które zostały sfinansowane ze środków własnych, środków funduszy Unii Europejskiej oraz darowizn, mających charakter definitywny, którymi Spółka może rozporządzać jak własnymi. Stan i struktura aktywów trwałych Spółki według stanu na dzień r., została przedstawiona w tabeli poniżej: Lp i l l S S I l i & N I E N I E, DANE ZA 2013 STRUKTURA STRUKTURA f f lif l l l R O K '' 2013 ROK Wartości niematerialne i ,80 : 2 613,75 1,61%: 0,20% prawne - Budynki, lokale i obiekty , ,63-; 5,15%. 2,70% 2. inżynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i 6 033, ,62 0,75% maszyny 2,61% 4. Środki transportu ,45 16,51% 5, Inne środki trwałe , ,10 87,49% 66,54% 6. Środki trwałe w budowie , ,75 5,00% 11,43% RAZEM AKTYWA TRWAŁE , ,30 100,00% 100,00% Wartość aktywów trwałych w 2013r. uległa zwiększeniu o kwotę ,80 zł, tj. o 63,81% w stosunku do roku 2012, głównie w efekcie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego oraz zakupu nowej karetki transportowej. 4. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI 4.1. Wynik finansowy W roku 2013 Spółka osiągnęła zysk z działalności gospodarczej w wysokości: ,02 zł., który w porównaniu do roku 2012 wzrósł o ,53 zł. W tabeli przedstawiono dane porównywalne: 6

8 Dane za rok 2011 Dane za rok 2012 $ < D an eza2013, Przychody netto ze sprzedaży , , ,01 produktów, towarów i materiałów B Koszty sprzedanych produktów, , , ,34 towarów i materiałów C; Zysk (strata) brutto na sprzedaży(a-b) , , ,67 D. Koszty sprzedazy 0,00 0,00 0,00 : p Jb. Kosziy ogolne zarządu i OAA uyu A 737 *70 2 Ol 3oI 01 UI6,oo Al LÓÓ l 3o6-716,37: y m i Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) , , ,30 m Pozostałe przychody operacyjne ,94 : , ,17 H. Pozostałe koszty operacyjne , , ,36 i. Strata (zysk) z działalności : , ,39 : ,11 operacyjnej (F+G+H) - -. J: i Przychody finansowe = , , ,21 K, Koszty finansowe :: , , ,30 L. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (I+J+K) , , ,02 P. Podatek dochodowy ,00 R , , ,02 14,10 Wskaźnik rentowności brutto (zysk brutto na sprzedaży/przychody) W roku 2013 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ,02 zł osiągając wskaźnik rentowności netto na sprzedaży 3,89%. Uzyskany zysk netto jest wyższy od zysku osiągniętego w roku poprzednim o ,53 zł Struktura sprzedaży wg odbiorców usług (dane w zł, gr) i"'-:- ^ ^ ;7.' =: ;Jr... ubiegły W tym: przychody z NFZ , ,20 - pozostałe przychody - usługi medyczne , ,41 - zwrot kosztów kształcenia kadry , ,00 medycznej - pozostałe przychody niemedyczne , ,77 - sprzedaż pozostałych towarów i materiałów 1 679,40 129,63

9 Największy wpływ na przychody 2013 roku miały przychody osiągnięte z tytułu umów z Narodowym Funduszem zdrowia na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, które wyniosły *20 i stanowią 96,98% ogólnych przychodów. Wskaźnik udziału sprzedaży na rzecz NFZ w stosunku do sprzedaży ogółem w roku poprzednim, obniżył się o 0,12%. Można ocenić, że taka sytuacja jest pożądana, choć jeszcze niewystarczająca Zestawienie kosztów Zestawienie kosztów poniesionych przez NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. w roku 2013 zawarte zostało w tabeli poniżej. Na potrzeby pełniejszej analizy, w tabelach przedstawiono informacje o poziomie, strukturze i dynamice kosztów w roku 2013 w porównaniu do roku (dane w zł, gr.) : v -...v-.:;. bahe za;2012 : ;5truktura;!:Panejża20H- Struktura. ' Amortyzacja ,23t 0,9! ,92! 1/ ,6< 26,87 środków trawałych ,42 0, ,87 1, /4! 27,45 wartości niem. i prawne 9132,83 0, ,05 0, ,24 13,63 Zużycie materiałów ,81 16, ,88 17, /07 14,87 mat. med. * leki ,09 4, ,40 4, ,31 18,22 mat. med - mat. diadnostyczne ,15 1, ,98 1, ,83 18/43 mat. med. - sprzęt jedn. użytku, implanty ,53 7, ,18 8, /65 17,53 mat. med. - niskoc. skł. maj ,52 0, ,70 0, ,82-37,79 zużycie paliw ,22 0, ,81 0, ,59 9/89 materiały do remontów bieżą cych(urządzeń medycznych, 34275,01 0, ,53 0/ /52 79,28 mat. niem. - niskoc. skł. maj ,60 0, ,09 0, ,51-75,81 środki czystości ,35 0, ,42 0, ,07 18,32 materiały biurowe 50023,07 0/ ,67 0/ /40-8,35 pozostałe materiały ,47 0, ,48 0, ,99-4,27 eneria elektryczna ,11 0, ,97 0/ ,86 4,26 eneria - CO,gaz ,69 1/ ,65 1/ ,96 7,14 Usługi obce ,59 48, /89 48, ,30 9,48 kontrakty - lekarze ,81 25, ,28 25, ,47 9,39 kontrakty- pielęgniarki ,58 7, ,10 8, ,52 13,28 kontrakty - ratowników medycznych ,56 4, ,34 4, ,78 16,84 kontrakty-pozostałe ,80 1/ ,20 0/ /60-18,50 usługi medyczne obce ,54 1, ,74 1, ,20 37,74 catering ,07 1, ,91 1, ,16-5/13 remontowo-konserwatorskie ,08 0, ,43 0, /35 28,25 tefony, internet, poczta 57377,45 0, ,51 0, ,94-6,11 pralnicze ,07 0/ ,77 0, /30-4,05 komunalne ,07 0, ,81 0, ,26-1,31 najem, dzierżawa ,13 3, ,72 2, ,59 0,87 usługi informatyczne, prawne ,93 0/ ,97 0, ,04 3,90 pozostałe ,50 0, ,11 0, ,39-15,09 8

10 Podatki i opłaty ,42 0, ,50 0,24 379,08 0,65 pod od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,00 7,77 PCC 2 500,00 0,01 0,00 0, ,00-100,00 poz. podatki i opłaty 5 322,42 0, ,50 0, ,92-19,93 Wynagrodzenia i świad.na rzecz pracowników ,47 32, ,18 31, ,71 4,49 umowa o pracę ,47 23, ,66 22, ,19 2,36 umowa zlecenie, dzieło ,71 2, ,65 3, ,94 20,93 ZUS,FP,FGŚP,FEP ,40 4, ,18 4, ,78 3,30 ZFŚS ,27 0, ,99 0, ,28 1/24 poz. szkolenia,bhp 21426,62 0, ,70 0, ,08 126,55... UU 3 3Q QCQ #V1 M *L/4q J / l ;9 0.«A ' o / ^ J Q 7 ;/U -25,81 podróże służbowe 28183,26 0, ,97 0, ,29 ryczałty samochodowe 2 484,48 0, ,48 0,01 0,00 0,00 ubezpieczenia majątkowe i OC ,00 1, ,00 1, ,00 16,85 reprezentacja,reklama,pozostałe koszty 30116,26 0, ,13 0, ,13-22,28 Koszty według rodzaju razem ,52 100, ,95 100, ,43 8,92 Z przedstawionych danych wynika, że w porównaniu do roku 2012 koszty za rok 2013 wzrosły o ,43 zł, tj o 8,92%. Wzrost kosztów spowodowany był zrealizowaniem większej ilości świadczeń medycznych oraz wzrostem kosztów utrzymania, m. in. energii elektrycznej i cieplnej orax wzrostem kosztów amortyzacji ze względu na zakup nowych środków trwałych. W roku 2013 odnotowano również obniżenie w niektórych pozycjach kosztów. Obniżenie kosztów nastąpiło w usługach cateringowych, z powodu wyboru dostawcy posiłków spoza terenu Słubic, który zaproponował niższe stawki od poprzedniego dostawcy bez obniżenia jakości dostarczanych posiłków. Obniżeniu również uległy wydatki na usługi telefoniczne - podpisano umowy z nowymi operatorami Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne stanowią 0,18% ogólnych przychodów. W poniższej tabeli przedstawiono tytuły pozostałych przychodów operacyjnych (dane w zł, gr) m m Darowizny pieniężne 500,00 Darowizny rzeczowe ,46 Zwrócone kary z NFZ "--i:;-.-: Przychody ze sprzedaży złomu 158,50 Otrzymane odszkodowania 8 015,90. Wynagrodzenie płatnika 2 727,90 Amortyzacja środków trwałych otrzymanych 5 391,96 Pozostałe 1 829,45.Z' ,17

11 4.5. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne, w łącznych kosztach za rok 2013, wynoszą 0,40%. Wykaz pozostałych kosztów operacyjnych, za rok 2013, przedstawia poniższa tabela. (dane w zł, gr) ii Odpisane należności 2 121,46 Kary nałożone przez NFZ ,54 Aiouanzacja naieznosci 1Q i7 700 /zz, 10 jlo Przeterminowana krew 12796,00 Likwidacje szkód majątkowych ,90 Koszty sądowe::.:: o40,uu Przekazane darowizny Pozostałe... 1 X 1,, '\yty ^ y--,- i;,..v v V'*', 200,00 HA*! /4i,zo OO 4.6. Należności i zobowiązania Należności przeterminowane brutto oraz należności wątpliwe z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień r., wynosiły ,44 zł, na należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności utworzono odpisy aktualizujące wartość należności, które na dzień r. wynoszą ,08. zł. --- O*/ Kwota Udział % Kwota Udzial% Należności przeterminowane do 30 dni 519,50 0, ,93 0,16 Należności przeterminowane od 31 do 60 dni 2 412,91 0, ,53 0,14 Należności przeterminowane od 61 do 90 dni 1253,91 0, ,81 0,69 Należności przeterminowane powyżej" 90 dni ,09 1, , ,08 Razem należności przeterminowane li Należności nieprzeterminowane ,05 97, ,50 96,93 i Ja..Ti.' ^ 0 0 Należności przeterminowane w znacznym stopniu dotyczą należności za usługi medyczne wykonane na rzecz osób nieubezpieczonych, którym Spółka nie mogła odmówić pomocy medycznej. 10

12 * Zobowiązania Spółki na dzień rok wynoszą ogółem ,15 zł. Wykaz poszczególnych zobowiązań przedstawiono w poniższej tabeli: (dane w zł, gr.) I lliis liil Długoterminowe Krótkoterminowe przeterminowane z tytułu dostaw robót i usług , ,63 218,53 z tytułu ubezpieczeń , ,54 z tytułu podatku PIT , ,00 z tytułu podatku VA1 z tytułu podatku CIT 3 000, , , ,00 z tytułu wynagrodzeń 5 621, ,24 pozostałe rozrachunki z pracownikami 0, 0 0 0, 0 0 rozrachunki z tytułu potrąceń 500,00 500,00 z tytułu zakupu środków trwałych ,90 \ , ,16 nienależne dotacje , ,00 Kary na rzecz NFZ , ,60 Składki członkowskie tph :: Gorzów Wlkp 3 000, ,00 111^ 2 0 ^ 8 ^ 0 : V-- :; 2 2 ^ ^ 5 ^ 495^8x32 Zobowiązania przeterminowane dotyczą faktur, które Spółka otrzymała po terminie płatności. Zobowiązanie uregulowano po otrzymaniu faktur - duplikat Darowizny Spółka w 2013 roku otrzymała darowizny pieniężne i rzeczowe. W tabeli przedstawiono darczyńców oraz wartość otrzymanej darowizny. :M$zym kontrahenta. ; = rí &;# :*&-V;V.^ Kwota : 1 - Gmina Rzepin Rzeczowa - kuchnia parafinowa dla rehabilitacji Rzepin 3 300,00 2. Novo Nordisk Pharma sp. z o. ó. Warszawa Rzeczowa - leki ; 9 016,21 3. EGIS Polska sp. z o.o. Warszawa Rzeczowa - leki 1 092,49 Adamed sp. z o. o. Czosnów Rzeczowa - leki 3 266,80 :;:::5.:^ Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Gdański Rzeczowa - leki 8113,35 Pierre.Fabre Medicament Polska sp. z o.o. Warszawa Rzeczowa - leki 864,00 BIOTON S.A. Warszawa Rzeczowa - leki 4 518,20 8. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o. Kraków Rzeczowa - książki na Oddz. Pediatryczny 1 205,30 9. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Pieniężna - na rzecz Apteki Gdański szpitalne? 500, SEC sp z o.o., Słubice Pieniężna - na zakup ,00 respiratora dla dzieci * RAZEM:

13 Spółka przekazała w 2013 roku darowiznę pieniężną, w wysokości 200,00 zł na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Św. Ducha PL SŁUBICE ul. Wojska Polskiego SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA SPÓŁKI 5.1. Zatrudnienie ILOŚĆ OSÓB* IL0$ĆPSPB** - i :'2' 0; Lekarze.u -4 ' Pielęgniarki i położne : i:;:-.:- Ratownicy medyczni Pozostały personel medyczny Administracja Pozostali -Razem:- - Lekarze '. 6 Pielęgniarki i położne Ratownicy medyczni... :. Pozostały personel medyczny ' 7."':;: ^ 21 / Administracja Pozostali Razem: *stan na dzień 31 grudnia 2012 r. **stan na dzień 31 grudnia 2013 r. i o 26 : ILOŚĆ OSÓB* i s i f l i t l l l l s m ź B ż i m bitowy irornai^otwesa:is ' Lekarze r Pi-... : Pozostały personel medyczny. l-;v;.. ' 3.. Pielęgniarki i położne Ratownicy medyczni Administracja Pozostali. ' ;.==:.4V;-..-:.:.:.= Razem: stan na dzień 31 grudnia 2012r. **stan na dzień 31 grudnia 2013r. 12

14 Wnioski: 1. Polityka kadrowa skupia się na rzeczywistych potrzebach Spółki. Nie są tworzone sztuczne miejsca pracy. 2. Umowy cywilno - prawne, tzw. kontrakty, są formą zatrudnienia personelu medycznego, pozwalającą optymalnie zabezpieczyć ciągłość pracy w Oddziałach. Chodzi o możliwość dostosowania się do konkretnej sytuacji w Szpitalu, tj. pielęgniarki i położne mogą wypełniać braki kadrowe w Oddziałach, w których zajdzie taka potrzeba - zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe. Możliwe jest zwiększanie zatrudnienia lekarzy dyżurujących. 3. Dodatkowo, osoby zatrudniane w ramach umów cywilno - prawnych, poprzez bardziej elastyczny czas pracy, mogą dodatkowo wspomóc pracę Szpitala poprzez wykonywanie innych prac, w ramach umów zleceń, nie kolidujących wzajemnie czasowo. 4. Zwiększono liczbę poradni specjalistycznych w przedsiębiorstwie Poradnie Wiełospecjałistyczne w Słubicach, dzięki możliwości zatrudnienia lekarzy w ramach kontraktów. Przykładem jest Poradnia Zdrowia Psychicznego, zatrudniająca dwóch lekarzy psychiatrów spoza Słubic oraz dwóch psychologów w ramach umów zleceń. 5. Zatrudniony personel medyczny posiada uprawnienia zgodne z wymogami NFZ. W przypadku konieczności uzupełnienia kwalifikacji, pracownik kierowany jest na kurs, bądź szkolenie. 6. W roku 2013 oraz na początku roku 2014, z uwagi na potrzeby kadrowe Szpitala, zostało przyjętych dwóch lekarzy rezydentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Spółka nie ponosi z tego tytułu kosztów wynagrodzeń. Zwrot kosztów wynagrodzenia Rezydentów refundowane jest przez Ministerstwa Zdrowia na podtawie zawartych umów. 7. W rok-u 2013 przeprowadzono reorganizację kadrową w Oddziale Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowym Rooming in. 8. W roku 2014 Zarząd Spółki planuje zwiększenie zatrudnienia lekarzy w Oddziałach, w których zajdzie (wynikająca z wymogów NFZ) konieczność Szkolenia W roku 2013 na szkolenia pracowników ogółem wydano ,59 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 o 5 230,00 zł) w tym: i ^ (dane w zł, gr.) Lp KOM ÓRKA ORGAN IZACYJNA TYTU Ł SZKOLENIA 1. Personel medyczny Prawa pacjenta i odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - szkolenie pielęgniarek i położnych KW OTA WYDATKOWA NA 7 960,00 2. Pracow nia RTG Ochrona Radiologiczna Pacjenta 1 750,00 f

15 3. Rehabilitacja Rzepin Usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurologiczne oraz doświadczenia własne , Zarząd Konferencja letnia szkoła prawa medycznego Szkolenie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi 5. Administracja Podatek dochodowy w podmiotach działalności leczniczej 6. Przedstawiciele pracowników 7. Pełnomocnik ds. Wdrażania Systemu Jakości ISO 8. Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej Warsztaty zamówień publicznych dla zamawiających Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego Redagowanie informacji prasowych Prawo pracy 2013 Dofinansowanie projektów inwestycyjnych z dotacji unijnych - aspekty księgowe i podatkowe Podatek VAT w 2014 Ochrona przeciwpożarowa - Numery Twoich Przyjaciół 998, , ,62 861,00 Akredytacja szpitali - standardy akredytacyjne 750,00 Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej 1720,77 RAZEM ,59 6. INWESTYCJE W 2013 roku poniesiono nakłady na zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowy majątek trwały oraz środki trwałe w budowie w łącznej kwocie ,63 zł. Podział na poszczególne grupy i porównanie nakładów poniesionych w roku 2012 przedstawia poniższa tabela: (dane w zł, gr.) Nakłady poniesióiie w ciigg. 1 Zakup wartości niematerialnych i prawnych ,00 2 Inwestycja w obcych środkach trwałych ,23 3 Zakup urządzeń i maszyn ,21 V ,53 4 Środki transportu ,60 5 Zakup innych środków trwałych , ,58 6 Środki trwałe w budowie : , ,92 ŁĄCZNIE':,'

16 Poniesione wydatki na aktywa trwałe w roku 2013 były większe o ,11 zł, tj. o 195,31%. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie i podział zakupionych oraz otrzymanych środków trwałych w roku 2013, zwiększających majątek trwały i źródło finansowania: (dane w zł, gr.) Wartość Sposób finansowania zwiększonego Lp- Wyszczególnienie Ilość Do zapłaty po majatku Środki wtasne Dotacje Darowizny r. trwałego Sprzęt komputerowy , ,1() 0,0() 0,0(3 0,00 1. Komputery stanjonarne , ,1] 2. Laptopy , ,9< 3. Szafy serwerowe , CK) 3 567,0C Śroc ki transportu ,6() ,6C 0,0( 1 0, 0( 0,00 1. Ambulans marki RENAULT ,6() ,6C Sprzęt medyczny , ,1. 0,0C 3 300,0Ci ,44 1. Kardiotokograf ,0C 9 980,0C 2. Fiberobronhoskop ,0C 34560,00 3. Pompa perystaltyczna ,0C 4 536,00 4. Kuchnia parafinowa ,0C 3 300,00 5. Pompa Infuzyjna 14126, ,40 6. Aparat do ph-ametrii , ,00 7. Wyposażenie karetki , ,18 8. Kardiostymulator , ,00 9. Aparat nerkozastępczy , , Wóżek do przewożenia chorych , , Łóżko w pełni elektryczne z wagą , ,44 Pozostałe : i:;.;:;-;:;:::;:::: 89702, ,48 1. Radiotelefon , ,50 2. Urządzenie do dezynfekcji , ,00 3. Klimatyzatory , ,30 4. Drukarka fiskalna 2 928, ,63 5. Myjnia - dezynfektor , ,00 6. Zabudowa meblowa do rehabilitacji-rzepin , ,80 7. Zabudowa meblowa , ,50 8. Zabudowa meblowa - księgowość , ,00 9. Zabudowa meblowa do sekretariatu , , Sablota teleskopowa , ,05 Środk i trwałe zakupione w latach poprzednich ^\parat RTG z ramieniem C ,40 2. Respirator 29526,75 3. (ardiomonitory,ekg,system do prób wysiłkowych 86959,20 Nakłady na Inwestycje rozpoczęte , , eleradlologie 1906, ,50 2. Lądowlsko dla helikopterów dla potrzeb SOR 975,42 975, ermo modernizacji budynków Szpitala Ra zenv... - : , , , ,63 0, , ,44 15

17 Największe nakłady w wysokości ,53, poniesione zostały na sprzęt medyczny, w tym częściowo, na wymianę sprzętu w miejsce wyeksploatowanego sprzętu dzierżawionego od Powiatu Słubickiego (przestarzały i wyeksploatowany sprzęt po zlikwidowanym SP ZOZ) oraz zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego, nie będącego dotychczas na stanie Szpitala. Zakupiono m. in. aparat nerko zastępczy do przeprowadzania dializ, tzw. sztuczna nerka, oraz ambulans typu S wraz z wysokospecjalistycznym wyposażeniem. Spółka w 2013 roku poniosła nakłady finansowe na rozpoczęte zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,92 zł, w tym na: Program wdrażania Telerardiologii - tzw. e-zdrowie w diagnostyce (współfinansowane ze środków UE) w kwocie 1 906,50zł Proces budowy lądowiska dla helikopterów SOR w kwocie 975,42zł Remont w zakresie: - termomodemizacja budynków Szpitala Powiatowego w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6, inwestycja ma być współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszy Norweskich,w kwocie ,00 zł 7. PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU 7.1. Oddziały Szpitalne 1 Oddział Chorób : Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym :: NAZWA PARAMETRU Średnia liczba łóżek w okresie : ;.:,;;3'5: 35 Liczba osób leczonych 427; Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 54% 58% 2 Oddział Chirurgiczny Średnia liczba łóżek w okresie Ogólny Liczba osób leczonych Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 31% 33% 3 Oddział Anestezjologii i Średnia liczba łóżek w okresie K: i. ;. i 7 O Liczba osobodni 615 i 635 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 42% 4 Oddział Pediatryczny Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 56% 58% 5 Oddział Ginekołogiczno- Średnia liczba łóżek w okresie 30 i 2 1 Rooming in L ficzd a o s o d X v Q zo n y cn Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 1 M n X \Jj t o zy % 39% 16

18 6 Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) 59% 59% 7 Szpitalny Oddział Średnia liczba łóżek w okresie... 2 ' 7 Ratunkowy Liczba osób leczonych Liczba osobodni - i';/-';-:... " ; : % wykorzystania łóżek (liczba osobodni/liczba łóżek x 365) m OŚĆ HOSPITALIZACJI O Poradnie Specjalistyczne ILOŚĆ WYKONANYCH PORAD Chirurgii Ogólnej Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 3 Gniekologiczno Położnicza w Słubicach 4 Ginekologiczno Położnicza w Rzepinie 5. Ginekologiczno Położnicza: w Górzycy 6 Ginekologiczno Położnicza w Ośnie Lubuskim* 7 Gastroenterologiczna Neurologiczna Otolaryngologioczna Urologiczna. i Zdrowia Psychicznego** Preluksacyjna*** :: * Z dniem 1 października 2012 roku poradnia została zamknięta ** Data rozpoczęcia działalności komórki 1 grdnia 2012r. *** Data rozpoczęcia działalności poradni 14 maja 2012 rok 7.3. Pozostałe M m m m m m 1 Liczba porodów Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych ; 3 Liczba przeprowadzonych badań obrazowych \A Ilość karetek typu S... 1 :T 1 5 Ilość karetek typu P Ilość karetek transportowych 2 17

19 8. INFORMACJE DODATKOWE 8.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym oraz omówienie perspektywy rozwoju działalności NZOZ Szpital Powiatowy"' w Słubicach sp. z o. o. najbliższym roku obrotowym Na wyniki NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o. zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu miały znaczący wpływ następujące czynniki i zdarzenia: - wielkość umów i kontraktów zawartych z NFZ - nadwykonania Do rozwoju Spółki w perspektywie czasu przyczynią się: - uruchomienie usług komercyjnych w różnych zakresach, - podwyższenie jakości świadczonych usług i opieki medycznej, promocja placówki oraz oraz - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - promocja zdrowia 8.2. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu NZOZ Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o. o. jest na nie narażony. Ryzyko związanie z uzależnieniem od umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Ryzyko związane z uzależnieniem od największego odbiorcy usług medycznych, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jest najbardziej znaczącym ryzykiem w działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o.. Przychody uzyskane na podstawie umów zawartych z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły w 2013 roku ,20 zł i stanowią w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96,98%. Umowy z NFZ podpisywane są odrębnie dla poszczególnych rodzajów usług medycznych np. szpitalnictwo, opieka ambulatoryjna, rehabilitacja, co pozwala na niwelowanie ewentualnego zagrożenia zmniejszenia wartości kontraktu na dany rodzaj usług przez zastąpienie go innym. Ryzyko związane z błędami medycznymi Specyfika działalności NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp z o. o. systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie nowych procedur. W 2013 roku Spółka pozytywnie przeszła audyt z systemu zarządzania jakością uzyskując Certyfikat Jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Dla zmniejszenia ryzyka związanego ze świadczeniami medycznymi, posiadaniem i użytkowaniem mienia ruchomego i nieruchomego oraz prowadzonej działalności pozamedycznej, gdzie mogą zaistnieć zdarzenia, w związku z którymi Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Spółka zawarła obowiązkowe ubezpieczenia 18

20 odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na sumę gwarancyjną od wszystkich zdarzeń w wysokości ,00 Euro. Umowę Ubezpieczenia zawarto z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowości. Jednak występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu w tym wynegocjowanych umów z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania dochodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych. Ryzyko zależności od personelu kluczowego Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzająco - administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Podmiot musi pozyskiwać i utrzymać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej, Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych um ów z NFZ Umowy zawarte przez NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. posiadają ważne dla jego działalności zapisy dotyczące kar umownych. Stanowią one, że: - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną; - w przypadku wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. - w przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. - kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643). W2013 roku Spółka zapłaciła kary na rzecz NFZ w wysokości 19*482,54 zł, z tytułu kontroli w obszarach - śwadczenia opieki nocnej i świątecznej, chirurgii ogólnej stacjonarnej oraz intensywnej terapii medycznej. f r 19

21 8.3. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem lub innymi organami Istotne nie wystąpiły 8.4. Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności NZOZ Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o. o. Spółka do dnia sporządzenia sprawozdania, podpisała umowy na świadczenia usług medycznych z NFZ na rok 2014 w wysokości ,14 zł. Dodatkowo, przychody z NFZ mogą ulec zwiększeniu o kwotę ,76 zł, jeżeli zostanie pozytywnie rozstrzygnięty konkurs na kolejny okres tj. od lipca do grudnia 2014 roku na Szpitalny Oddział Ratunkowy (kwota kontraktu może wzrosnąć o ,76 zł) oraz na Rehabilitację Leczniczą w Słubicach i w Rzepinie (kwota kontraktu może wzrosnąć o ,00 zł). Spółka planuje, analogicznie jak w latach ubiegłych, realizować świadczenia medyczne na rzecz osób ubezpieczonych, nie objętych umowami z NFZ (ponad limity) w zakresie procedur medycznych ratujących życie i innych, które szacuje na ok zł. M i i Kwota zapłaconych ^ Ptóiiówany kontrakt na i l : v.- 'i?ii; świadczeń przez NFZ * 2014 rcik. i' 1 Leczenie Szpitalne , , ,60 2 Poradnie specjalistyczne , ,30 l ,00 3 świąteczna , ,80 ; ,80 4 Ratownictwo medyczne :. : , , ,50 5 Zespół transportu sanitarnego , , ,00 6 ; Pracownie specjalistycznekosztochłonne , , ,00 7 Fizykoterapia i rehabilitacja : , , ,00 8 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień i ; , ,90 : : ,00 Ogółem kontrakty z NFZ , , Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Nie wystąpiły 20

22 8.6. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach Nie wystąpiły 8.7. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółka nie prowadzi programów motywujących czy premiowych 9. UZYSKANE CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN - EN ISO 9001:2009 Podmiot zajął 73 miejsce (złota setka) w kraju, a trzecie w Województwie Lubuskim, w Rankingu Szpitali Niepublicznych i Publicznych przygotowanym przez Rzeczpospolitą i Centrum Monitorowania Jakością Certyfikat Szpital Promujący Prawa Pacjenta Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu, w kategorii - Przedsiębiorstwo Duże 10. ANALIZA ROZWOJU SPÓŁKI Rynek usług komercyjnych Głównym odbiorcą usług realizowanych przez NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. są obecnie i będą w przyszłości pacjenci z powiatu słubickiego, których leczenie finansowane jest ze środków publicznych Promocja usług Spółka promuje swoją działalność i informuje o niej społeczeństwo na bieżąco, wykorzystując do tego celu lokalne media - telewizję HTS, radio Zachód, prasę - Gazeta Lubuska, lokalne strony Gazety Wyborczej, Wiadomości Powiatowe, Przekrój Lokalny i in.. Z uwagi na konieczną komunikację z mediami, został w 2013 roku rozszerzony zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty ds Organizacji, Promocji i Funduszy Pomocowych, o działalność w ramach Rzecznika Prasowego Szpitala. Ważnym czynnikiem dla promocji Spółki jest strona internetowa gdzie w zakładce Aktualności można dowiedzieć się o bieżących wydarzeniach dotyczących placówki. Prowadzona Galeria Noworodków jest miejscem gctóe każde dziecko urodzone na Oddziale Położniczym ma swój portret. 21

23 Akcje promocyjne podejmowane w roku 2013: 1. II edycja akcji promocyjnej Wyprawka dla noworodka w której co 50 - ty noworodek urodzony w Szpitalu otrzymywał prezent w skład którego wchodził: fotelik samochodowy, butelka z podgrzewaczem, zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych dla mamy i dziecka oraz hipoalergiczne środki do prania. W roku 2013 roku wręczono 4 wyprawki. 2. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - przekazanie na licytację karnetów z pakietami rehabilitacyjnymi w Dziale Fizykoterapii. 3. Akcje promujące Ratownictwo Medyczne wśród dzieci i młodszej młodzieży. W ramach akcji, Ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego, odwiedzali przedszkola oraz szkoły zaznajamiając dzieci i młodzież z wnętrzem ambulansu, prowadzili mini - wykłady, oraz sprawdzali znajomość zachowań w razie wypadku. Zarząd Spółki kładzie też nacisk na podnoszenie standardów wewnątrz Szpitala. Doskonali warunki pracy personelu, dba o podwyższanie jego kwalifikacji oraz stwarza atmosferę dobrej współpracy. Personel medyczny średniego i wyższego stopnia przeszedł cykl szkoleń w zakresie kontaktu z trudnym pacjentem. Szkolenie miało charakter warsztatów i prowadzone było przez magistra psychologii. Działania te są kwintesencją misji Szpitala Powiatowego w Słubicach, która brzmi: Dobro pacjenta jest celem naszego działania 11. PODSUMOWANIE ROKU 2013 ORAZ PLANY NA ROK 2014 W roku 2013 zrealizowano następujące działania i inwestycje: 1. Dostosowanie ujęcia wody do wymogów sanitarnych. 2. Zakup sprzętu medycznego takiego jak: fiberobronchoskop, kardiostymulator, dwa aparaty do przetoczeń na Oddział Intensywnej Terapii, trzy pompy infuzyjne na Oddział Wewnętrzny, aparaty KTG do Górzycy i Rzepina PH-metr do Pracowni Endoskopii urządzenie do Hemadiafiltracji, czyli tzw. sztuczną nerkę specjalne łóżko z wagą ambulans wraz z wyposażeniem (karetka) 22

24 3. Wdrażanie projektu Lubuska Sieć Teleradiologii, e - zdrowie w diagnostyce obrazowej 4. Przygotowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, w celu wykonania termomodemizacji budynku 5. Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pt Lądowisko dla helikopterów Lotniczego Ratownictwa Medycznego 6. Rozpoczęcie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego 7. Remont pomieszczeń administracyjnych w Słubicach, przy ul. Nadodrzańskiej 6 8. Remont pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach oraz przeniesienie tam Poradni Przyszpitalnych oraz Gabinetów Diagnostyczno - Zabiegowych z ul. Nadodrzańskiej 6 takich jak: Poradnia Urologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy nr 4 przy Poradniach Urologicznej i Otolaryngologicznej 9. Uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonych kontroli przez takie instytucje jak: Lubuski Urząd Wojewódzki, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 10. Prowadzenie akcji promocyjnych takich jak Wyprawka dla Noworodka ( w tym pozyskanie sponsora strategicznego, dzięki któremu, w roku 2014 wyprawka będzie wręczana co 25 - u narodzonemu dziecku) oraz Miś Ratownik 11. Nawiązanie partnerskiej współpracy ze Szpitalem w Eisenhuettenstadt 12. Zajęcie siedemdziesiątego trzeciego miejsca w kraju, a trzeciego w województwie, w ogólnopolskim rankingu szpitali w roku 2013, przeprowadzanego corocznie przez Rzeczpospolitą i Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia. 13. Wdrażanie procedur i standardów akredytacyjnych Na rok 2014 zaplanowano: 1. Rozbudowa Szpitala, polegająca na dobudowaniu skrzydła budynku wg istniejącego projektu 2. Termomodemizację Szpitala 3. Zamontowanie pomp cieplnych 4. Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Bloku Operacyjnego 5. Remont sterylizatomi 6. Informatyzacja - cyfryzacja dokumentacji medycznej 7. Teleradiologia - cyfryzacja obrazowych pracowni diagnostycznych RTG i USG r 23

25 8. Budowa lądowiska dla helikopterów Ratownictwa Medycznego 9. Zagospodarowanie terenu NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o., tj dróg wewnętrznych, chodników, 10. Wykonanie projektu na parking oraz zainstalowanie szlabanów automatycznych przy wjeździe od ul. Nadodrzańskiej. 11. Zakończenie wdrażania procedury akredytacyjnej 12. Audyt potwierdzający spełnianie przez Szpital procedury ISO 13. Zakup następującego sprzętu medycznego tj.: - zestaw do videoendoskopii laryngologicznej i urologicznej - aparat ultrasonograficzny - lampa statywowa - zabiegowa - lampa do fototerapii - lampa bakteriobójcza przepływowa - specjalne łóżko porodowe - aparat do znieczulenia - dwa respiratory - cztery kardiomonitoiy - monitory funkcji życiowych - kardiomonitor na wózku -aparat EKG - pulsoksymetr 14. Zakup nowego transportu medycznego 15. Współpraca z partnerskim Szpitalem w Eisenhuettenstadt 16. Prowadzenie akcji promocyjnych takich jak Wyprawka dla Noworodka ( w tym pozyskanie sponsora strategicznego, dzięki któremu, w roku 2014 wyprawka będzie wręczana co 25 - u narodzonemu dziecku) oraz prezentacji Ratownictwa Medycznego w przedszkolach i szkołach. Na koniec trzeba dodać, że biorąc pod uwagę sytuację Spółki oraz zawarte kontrakty z NFZ, jej dalsza działalność w najbiższych 12 miesiącach nie jest zagrożona. Dalsza działalność będzie uzależniona od wyników kontraktowania z NFZ na następne okresy Załączik nr 1 do niniejszego Sprawozdania stanowi zestawienie wskaźników rentowności, płynności finansowej oraz zadłużenia. Zarząd NZOZ Szpital Powiatow) o. o. Prez< t Baś 24

26 ZafączniK nr i ao sprawozdania z aziatainosci arząau o^puai ruwimuwy w oiuui^aoi i y. v.v. a okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. lp. Nazwa wskaźnika Konstrukcja Wartość wskaźnika za 2012 rok Wartość wskaźnika za 2013 rok Ocena WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) 1. Wskaźnik rentowości aktywów Zysk netto/suma aktywów* 100 0,68% 18,31% W roku 2013 wskaźnik jest bardzo dobry. Bardzo dobry powyżej-15% 2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego Zysk netto/ Kapitał wfasny*100 1,38% 33,77% W roku 2013 uzyskany wskaźnik jest bardzo dobry. Powyżej 15% bardzo dobry. 3. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Zysk netto/sprzedaź netto* 100 0,12 3,89 W roku 2013 uzyskany wskaźnik jest zadawalający. Dobry 5%-15% WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4. Wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące 1,91 1,80 W badanych okresach dobry. Dobry 1,2-2,0 5. Wskaźnik płynności szybki Aktywa obrotowezapasy/ Zobowiąznia bieżące 1,72 1,68 W badanych okresach bardzo dobry. Powyżej 1,5 6. Wskaźnik podwyższonej płynności Inwestycje krótkoterminowe/ Zobowiązania bieżące 0,40 0,32 W badanych okresach wskaźniki można uznać za zadawalajace. Dobry 1 7. Wskaźnik rotacji należności Należności*365 / Sprzedaż netto 35,52 42,77 W badanych okresach wskaźnik można uznać za dobry. Dobry to poziom 60 dni ( im niższy tym lepszy) WSKAŹNIKI ZADŁUZENIA 8. Wskaźnik zadłużenia aktywów Zobowiązania ogófem / Aktywa ogółem 0,47 0,43 W badanych okresach uzyskane wskaźniki można uznać za dobre. Dobry 0,57-0,67 9. Wskaźnik złotej regułu SŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Lenczuk Kapitał stały / Aktywa trwałe* ,89% 189,17% P rezir s Z W badanych okresach wskaźniki uzyskane można ocenic jako bardzo dobre. Wskaźnik powinnien utrzymywać się na poziomie 100 %, im wyższy tym lepszy. rt B&ś

27

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014 NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. TELEFON FAKS SIEĆ WEB Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice, 95 758

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji.

Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA zawierające informację o spółce EMC Instytut Medyczny SA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupa Kapitałowa Voxel, wg stanu na 31.12.2012 r. składa się z: - Voxel S.A. jednostka dominująca;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2012 rok Oświęcim 29 kwietnia 2013 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WYBRANE DANE FINANSOWE...4 CZĘŚĆ II DODATKOWE INFORMACJE...6 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: planowanym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok Lublin, 16 kwietnia 2015 roku 1 Spis treści 1 Informacje o Spółce... 5 2 Działalność Spółki w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r.

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r. Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r. Spis treści 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ. 3 ISTOTNE WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

Długofalowy Plan Działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku

Długofalowy Plan Działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku Długofalowy Plan Działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w warunkach przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego Osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie dokumentu Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

FARMACOL S.A. 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. w okresie 01.01.2012 30.06.2012 r.

FARMACOL S.A. 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. w okresie 01.01.2012 30.06.2012 r. FARMACOL S.A. 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. w okresie 01.01.2012 30.06.2012 r. Katowice, sierpień 2012 r. Sprawozdanie Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SOLAR COMPANY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 (01.01.2014 31.12.2014)

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SOLAR COMPANY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 (01.01.2014 31.12.2014) SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SOLAR COMPANY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 (01.01.2014 31.12.2014) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SOLAR COMPANY S.A.... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo