BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 BP20N/BP20 Podręcznik użytkownika Przeczytaj instrukcję uważnie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i miej ją dostępną na przyszłość. Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia, przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z Zasady bezpieczeństwa zamieszczonymi w niniejszej instrukcji.

2 Treść instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym przypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub następcze szkody wynikłe pracy lub obsługi urządzenia. Copyright PCL i PCL 6 są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard. IBM i IBM PC to znaki towarowe firmy International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT i Windows XP są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm i instytucji. i

3 SPIS TREŚCI Rozdział 1: WPROWADZENIE Funkcje specjalne Elementy drukarki Widok z przodu Widok z tyłu Informacje o panelu operacyjnym Diody LED Gotowa/Błąd i Oszczędzanie toneru Przycisk Anuluj Rozdział 2: INSTALOWANIE DRUKARKI Rozpakowywanie Wybór miejsca Instalowanie pojemnika z tonerem Ładowanie papieru Zmiana rozmiaru papieru w kasecie na papier Podłączanie kabla drukarki Do drukowania lokalnego Do drukowania sieciowego Włączanie drukarki Drukowanie strony demonstracyjnej Instalacja oprogramowania drukarki Informacje o sterowniku drukarki Instalacja oprogramowania drukarki w środowisku Windows Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Usuwanie oprogramowania drukarki ii

4 Używanie programu Set IP (tylko BP20N) Instalacja programu Set IP Ponowna instalacja programu Set IP Usuwanie programu Set IP Używanie programu Set IP Rozdział 3: UżYWANIE MATERIAłÓW DO DRUKOWANIA Wybór papieru i innych nośników Rozmiary i pojemność Wskazówki dotyczące stosowania papieru i materiałów specjalnych Wybieranie tacy wyjściowej Drukowanie do górnej tacy wyjściowej (zadrukowaną stroną do dołu) Drukowanie do tylnej tacy wyjściowej (zadrukowaną stroną do góry) Ładowanie papieru Stosowanie kasety 1 lub opcjonalnej kasety Stosowanie kaseta uniwersalna Korzystanie z trybu podawania ręcznego Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na foliach przezroczystych Drukowanie na kartach lub materiałach o rozmiarze niestandardowym Drukowanie na papierze z nadrukiem Rozdział 4: ZADANIA DRUKOWANIA Drukowanie dokumentu w systemie Windows Anulowanie zadania drukowania Ustawienia drukarki Karta Layout (Układ) Karta Paper (Papier) Karta Graphics (Grafika) Korzystanie z trybu oszczędzania toneru Karta Extras (Dodatki) Karta About (Informacje) Karta Printer (Drukarka) Korzystanie z ustawień Ulubione Korzystanie z Pomocy iii

5 Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru Drukowanie plakatów Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru 4.19 Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego Stosowanie znaków wodnych Korzystanie z istniejącego znaku wodnego Tworzenie znaku wodnego Edycja znaku wodnego Usuwanie znaku wodnego Korzystanie z nakładek Co to jest nakładka? Tworzenie nowej nakładki na stronie Stosowanie nakładek stron Usuwanie nakładki strony Korzystanie z Monitora stanu Instalowanie Monitora stanu Ponowna instalacja Monitora stanu Usuwanie Monitora stanu Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów Zmiana ustawień programu Status Monitor Konfiguracja drukarki udostępnionej lokalnie W systemie Windows 9x/Me W systemach Windows NT 4.0/2000/XP Rozdział 5: OBSłUGA DRUKARKI Konserwacja pojemnika z tonerem Rozprowadzanie toneru w pojemniku Wymiana pojemnika z tonerem Czyszczenie drukarki Czyszczenie drukarki z zewnątrz Czyszczenie wnętrza drukarki Drukowanie stron konfiguracyjnych Rozdział 6: ROZWIąZYWANIE PROBLEMÓW Rozwiązywanie problemów lista kontrolna Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem Rozwiązywanie problemów sieciowych związanych z drukowaniem iv

6 Problemy ogólne Problemy w środowisku Windows Usuwanie zakleszczeń papieru Obszar podawania papieru W pobliżu pojemnika z tonerem W obszarze odbioru papieru Wskazówki, dzięki którym można uniknąć zakleszczeń papieru podczas drukowania na papierze formatu A Wskazówki, dzięki którym można uniknąć zakleszczeń papieru Rozwiązywanie problemów z jakością wydruków Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatami o błędach Typowe problemy w środowisku Windows Załącznik A: DRUKOWANIE Z APLIKACJI SYSTEMU DOS Informacje o panelu zdalnego sterowania... A.2 Instalowanie panelu zdalnego sterowania... A.2 Ponowna instalacja panelu zdalnego sterowania... A.3 Usuwanie panelu zdalnego sterowania... A.3 Wybieranie ustawień drukowania... A.4 Uruchamianie panelu zdalnego sterowania... A.4 Korzystanie z kart panelu zdalnego sterowania... A.5 Załącznik B: INSTALOWANIE OPCJONALNYCH ELEMENTÓW DRUKARKI Ostrzeżenia dotyczące instalowania opcjonalnych elementów drukarki... B.2 Instalowanie pamięci... B.3 Wyjmowanie pamięci... B.6 Instalowanie opcjonalnej kasety na papier... B.7 v

7 Załącznik C: SPECYFIKACJE Specyfikacje drukarki... C.2 Specyfikacje papieru... C.3 Przegląd... C.3 Obsługiwane formaty papieru... C.4 Porady dotyczące stosowania papieru... C.5 Specyfikacje papieru... C.6 Pojemność tacy wyjściowej... C.6 Warunki eksploatacji drukarki i przechowywania papieru. C.7 Koperty... C.8 Etykiety... C.10 Folie przezroczyste... C.10 vi

8 Informacje o bezpieczeństwie Podczas pracy z urządzeniem należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo podczas pracy W niniejszej instrukcji wykorzystywane są następujące ważne symbole: NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która grozi obrażeniami lub śmiercią w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. OSTRZEŻENIE: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która grozi mniejszymi lub średnimi obrażeniami lub uszkodzeniami w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Należy podłączać kabel zasilający bezpośrednio do gniazdka w ścianie. Nigdy nie należy używać przedłużacza. Jeśli kabel lub wtyczka zostanie uszkodzony lub naderwany, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający. Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego lub wystawienia na działanie promieniowania lasera, nie wolno usuwać żadnej części obudowy ani żadnych śrub oprócz wskazanych w niniejszej instrukcji. Jeśli zajdzie dowolna z następujących sytuacji, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający. Na urządzenie zostanie wylany płyn. Zaistnieje podejrzenie, że urządzenie wymaga serwisowania bądź naprawy. Zewnętrzna część obudowy zostanie uszkodzona. Nie wolno podpalać rozsypanego lub zużytego toneru. Proszek toneru może ulec zapaleniu w wyniku wystawienia na działanie otwartego ognia. Utylizacja może być przeprowadzona u autoryzowanego dealera. Likwidacja butelek po tonerze musi być wykonywana zgodnie z lokalnymi przepisami. Urządzenie należy trzymać z dala od łatwopalnych płynów, gazów i aerozoli. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem. vii

9 OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy chronić przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak opady deszczu lub śniegu. Przed przenoszeniem urządzenia należy wyjąć kabel zasilający z gniadka ściennego. Podczas przenoszenia urządzenia należy zwrócić uwagę, aby kabel zasilający nie uległ uszkodzeniu pod urządzeniem. Podczas odłączania kabla zasilającego z gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za sam kabel. Nie wolno dopuścić, aby do urządzenia dostały się spinacze, zszywki lub inne małe przedmioty metalowe. Toner (zużyty lub niezużyty) oraz butelki po tonerze należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W trakcie pracy wewnątrz urządzenia (podczas usuwania zakleszczonych arkuszy papieru lub oryginalnych kopii) należ zwrócić uwagę na ostre brzegi. W celu ochrony środowiska, nie należy oddawać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnych do przydomowych punktów zbioru odpadów. Utylizację można przeprowadzić u autoryzowanego dealera. Wnętrze maszyny może być bardzo gorące. Nie wolno dotykać części oznaczonych symbolem. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała. Zasilanie Gniazko zasilające powinno być umieszczone w pobliżu produktu oraz powinno być łatwo dostępne. Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Ten produkt podczas pracy generuje ozon. Poziom ozonu nie powinien przekraczać poziomu bezpiecznego dla użytkowników. Jeśli pojawi się zapach ozonu, należy przewietrzyć pokój. Bezpieczeństwo lasera: To urządzenie należy do grupy urządzeń laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową AlGaAs o mocy 5 milliwatów i długości fali nanometrów. Następujące oznaczenia są umieszczone z tyłu urządzenia. Ostrzeżenie: Niestosowanie się do Przewodnika użytkownika w zakresie kontrolowania i dostosowywania urządzenia oraz jego maksymalnej wydajności może spowodować ekspozycję na szkodliwe promieniowanie. Dotyczy Ameryki Północnej: Bezpieczeństwo lasera: Urządzenie jest zgodne z wymogami dla urządzeń laserowych normy 21 CFR podrozdział J klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową o mocy 5 miliwatów o długości fali nanometrów. Ostrzeżenie: Niestosowanie się do Przewodnika użytkownika w zakresie kontrolowania i dostosowywania urządzenia oraz jego maksymalnej wydajności może spowodować ekspozycję na szkodliwe promieniowanie. viii

10 Umiejscowienie etykiet i ostrzeżeń OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO i Urządzenie posiada etykiety NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE we wskazanych poniżej miejscach. Z przyczyn bezpieczeństwa, urządzenie należy obsługiwać zgodnie z poniższymi instrukcjami. * * * Ta etykieta przyklejona jest do powierzchni gorącyh podczas pracy. Nie należy ich dotykać. Zgodnie z normą IEC 60417, urządzenie posiada następujące symbole dla głównego włącznika zasilania: oznacza WŁĄCZONE. oznacza WYŁĄCZONE. Prawidłowa utylizacja urządzenia (Odpady po urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) (Stosuje się w krajach Unii Europejskiej i innych krajach stosujących system segregowania odpadów) Poniższe oznaczenie na urządzeniu lub w jego dokumentacji wskazuje, że po ostatecznym zakończeniu pracy, urządzenie nie powinno być utylizowane wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym zanieczyszczeniom środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia ludzkiego powodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, urządzenie powinno być oddzielone od innego rodzaju odpadów i zutylizowane tak, aby promować ponowne wykorzystywanie zasobów. Aby dowiedzieć się o możliwościach bezpiecznej utylizacji, użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z odpowiednim lokalnym urzędem. Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki oraz zasady umowy sprzedaży. Urządzenia nie należy likwidować łącznie z innymi odpadami firmowymi przeznaczonymi do utylizacji. ix

11 OSTRZEŻENIE Uwaga do użytkowników w Stanach Zjednoczonych Ostrzeżenie: Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Stosowanie tych reguł ma zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, stosuje i może emitować promieniowanie w zakresie częstotliwości radiowych. Jeżeli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń przez podjęcie następujących działań: Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym lub doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez jednostkę odpowiedzialną za zgodność urządzenia z normami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu. Uwaga: Urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. Deklaracja zgodności Uwaga do użytkowników krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC i późniejszych dołączonych dyrektyw oraz z dyrektywą o niskim napięciu 73/23/EEC i późniejszymi dołączonymi dyrektywami. x

12 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu drukarki! Niniejszy rozdział obejmuje: Funkcje specjalne Elementy drukarki Informacje o panelu operacyjnym

13 Funkcje specjalne Nowa drukarka posiada specjalne funkcje, które poprawiają jakość drukowania i dają przewagę nad konkurencją. Urządzenie zapewnia: Drukowanie z doskonałą jakością i dużą szybkością Można uzyskać efektywną rozdzielczość wyjściową wydruku równą 1200 dpi. Patrz strona 4.8. Drukarka drukuje z szybkością do 22 stron na minutę (rozmiar Letter) i do 20 stron na minutę (rozmiar A4). Wygodne podawanie papieru 50-kartkowy Kaseta uniwersalna obsługuje papier z nadrukiem listowym, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materiały niestandardowe, pocztówki oraz papier o dużej gramaturze. Standardową 250-kartkową kasetę na papier (Kaseta 1) oraz opcjonalną 250-kartkową kasetę na papier (Kaseta 2) obsługują wszystkie standardowe rozmiary papieru. Dwie tace wyjściowe - do wyboru górna taca wyjściowa (zadrukowaną stroną do dołu) albo tylna taca wyjściowa (zadrukowaną stroną do góry) - zapewniają wygodny dostęp. Możliwość zastosowania prostej drogi papieru z kasety uniwersalnej do tylnej tacy wyjściowej. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Dear ABC Regards WORLD BEST Dokumenty można dostosowywać do własnych potrzeb za pomocą znaków wodnych, np. Poufne. Patrz strona Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na całej wybranej kartce papieru. Po wydrukowaniu dokumentu należy obciąć białe brzegi każdej kartki. Następnie należy skleić kartki razem, aby uzyskać plakat. Patrz strona

14 Oszczędność czasu i pieniędzy Ta drukarka umożliwia korzystanie z trybu oszczędzania toneru w celu zaoszczędzenia toneru. Patrz strona W celu zaoszczędzenia papieru można wydrukować kilka stron na jednej kartce papieru (drukowanie w trybie N-Up). Patrz strona Formularze i listy z nadrukami można drukować na zwykłym papierze. Patrz Korzystanie z nakładek na stronie Drukarka umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej przez znaczne zmniejszenie jej zużycia, kiedy nie są drukowane żadne dokumenty. Drukarka spełnia zalecenia standardu Energy Star dotyczące wydajności energetycznej. Drukowanie w różnych środowiskach Drukarkę można stosować w środowiskach Windows 95/98/Me/ NT 4.0/2000/XP. Drukarka jest wyposażona zarówno w interfejs równoległy, jak i USB. Możliwe jest drukowanie w środowisku sieciowym. Jedynie model BP-20N jest dostarczany z wbudowanym interfejsem sieciowym 10/100 Base TX. Rozszerzanie możliwości drukarki Drukarka ma 16 MB pamięci, którą można rozszerzyć do 144 MB. Interfejs sieciowy umożliwia drukowanie w sieci. Funkcje drukarki Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez drukarkę. (S: standardowa) Funkcje BP-20 BP-20N Interfejs równoległy IEEE 1284 S S Interfejs USB 2.0 S S Karta sieciowa (Ethernet 10/100 Base TX) S 1.3

15 Elementy drukarki Widok z przodu Wspornik tacy wyjściowej Pokrywa przednia Górna taca wyjściowa (zadrukowaną stroną do dołu) Panel operacyjny Pokrywa płyty sterowania Pojemnik z tonerem Kaseta 1 (podajnik papieru na 250 kartek) Opcjonalna kaseta 2 (podajnik papieru na 250 kartek) Wyłącznik zasilania Kaseta uniwersalna Wskaźnik poziomu papieru 1.4

16 Widok z tyłu Tylna taca wyjściowa (zadrukowaną stroną do góry) Górna taca wyjściowa (zadrukowaną stroną do dołu) 1 Pokrywa płyty sterowania (Otwórz, aby zainstalować akcesoria opcjonalne.) Gniazdo zasilania Port sieci (tylko model BP-20N) Port USB Port równoległy Złącze kabla opcjonalnej kasety 2 *Ilustracja przedstawia BP-20N. 1.5

17 Informacje o panelu operacyjnym Diody LED Gotowa/Błąd i Oszczędzanie toneru Dioda LED Opis Jeżeli dioda Gotowa/Błąd świeci na zielono, drukarka jest gotowa do drukowania. Jeżeli dioda Gotowa/Błąd świeci na czerwono, w drukarce wystąpił błąd, na przykład zakleszczony papier, brak papieru, otwarta pokrywa lub brak pojemnika z tonerem. Patrz Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatami o błędach na stronie Jeżeli w trakcie pobierania danych przez drukarkę zostanie naciśnięty przycisk Anuluj, dioda LED Gotowa/Błąd miga na czerwono, co oznacza anulowanie drukowania. Jeżeli w trybie podawania ręcznego zabraknie papieru w kasecie uniwersalnej,dioda LED Gotowa/Błąd miga na czerwono. Po załadowaniu papieru do zasobnika uniwersalnego dioda LED przestaje migać. Podczas odbierania danych przez drukarkę dioda LED Gotowa/Błąd powoli miga na zielono. Podczas drukowania odebranych danych przez drukarkę dioda LED Gotowa/Błąd szybko miga na zielono. Jeśli kończy się toner w pojemniku, dioda Gotowa/Błąd świeci się na pomarańczowo. Jeśli jeśli pojemnik z tonerem jest pusty, dioda Gotowa/Błąd miga na pomarańczowo. Jeśli zainstalowany pojemnik z tonerem przeznaczony jest do innej drukarki, dioda Gotowa/Błąd miga na przemian na pomarańczowo i czerwono. 1.6

18 Dioda LED Opis Jeżeli przycisk Anuluj zostanie wciśnięty na pół sekundy w trybie gotowości, dioda zaświeci się i zostanie włączony tryb oszczędzania toneru. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku dioda LED przestanie świecić i zostanie wyłączony tryb oszczędzania toneru. Jeżeli migają diody LED Gotowa/Błąd i Oszczędzanie toneru, w drukarce wystąpił problem. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatami o błędach na stronie Przycisk Anuluj Funkcja Drukowanie strony demonstracyjnej Drukowanie stron konfiguracji Opis W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej więcej 2 sekundy, aż do chwili, gdy diody LED zaczną powoli migać. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej więcej 6 sekund, aż do chwili, gdy diody LED zaczną powoli migać. Jeżeli drukarka ma kartę sieciową, strona konfiguracji sieci zostanie wydrukowana wraz ze stroną konfiguracji drukarki. Domyślne ustawienia karty sieciowej (Jeżeli karta sieciowa jest używana) Podawanie ręczne Czyszczenie wnętrza drukarki W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej więcej 20 sekund, aż do chwili, gdy diody LED zaczną powoli migać. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych konfiguracji sieci. Ustawienie to będzie aktywne dopiero po ponownym uruchomieniu drukarki. Ten przycisk należy nacisnąć za każdym razem po włożeniu papieru do kasety uniwersalnej, jeżeli w wykorzystywanej aplikacji Manual Feed (Podajnik ręczny) został wybrany jako Source (Źródło). Szczegółowe informacje podano w rozdziale Korzystanie z trybu podawania ręcznego na stronie W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej więcej 10 sekund, aż do chwili, gdy diody LED zaczną świecić. Po oczyszczeniu drukarki zostanie wydrukowany jeden arkusz czyszczenia" (patrz strona 5.7). 1.7

19 Funkcja Anulowanie zadania drukowania Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania toneru Opis Ten przycisk naciska się w trakcie drukowania. Dioda LED Gotowa/Błąd zacznie migać i jednocześnie zadanie drukowania zostanie usunięte zarówno z drukarki, jak i z komputera, a następnie drukarka powróci do trybu gotowości. Może to chwilę potrwać, w zależności od rozmiaru zadania drukowania. W trybie gotowości, naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędności toneru. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Korzystanie z trybu oszczędzania toneru na stronie

20 2 Instalowanie drukarki W tym rozdziale zostały podane szczegółowe informacje dotyczące instalowania drukarki. Niniejszy rozdział obejmuje: Rozpakowywanie Instalowanie pojemnika z tonerem Ładowanie papieru Podłączanie kabla drukarki Włączanie drukarki Drukowanie strony demonstracyjnej Instalacja oprogramowania drukarki Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Usuwanie oprogramowania drukarki Używanie programu Set IP (tylko BP20N)

21 Rozpakowywanie 1 Wyjmij drukarkę i wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij się, że drukarkę zapakowano wraz z następującymi elementami: pojemnik z tonerem Kabel zasilania Płyta CD-ROM Zasady bezpieczeństwa Skrócona instrukcja instalacji UWAGI: Jeżeli brakuje jednego z wymienionych elementów lub jest on uszkodzony, należy natychmiast powiadomić sprzedawcę. Dołączone elementy mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Płyta CD-ROM zawiera sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika oraz program Adobe Acrobat Reader. 2 Ostrożnie zdejmij z drukarki taśmy zabezpieczające. 2.2 INSTALOWANIE DRUKARKI

22 Wybór miejsca Wybierz równe, stabilne miejsce z odpowiednią ilością wolnej przestrzeni, umożliwiającą przepływ powietrza. Pozostaw wolne miejsce, aby umożliwić otwieranie pokryw i kaset. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i powinno znajdować się z dala od światła słonecznego, źródeł ciepła, zimna oraz wilgoci. Na poniższej ilustracji pokazano niezbędne odstępy. Nie ustawiaj drukarki w pobliżu krawędzi stołu lub biurka. 2 Wolne miejsce 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) mm(18.4 in.) mm(40.7 in.) 558 mm(22 in.) Przód: 467,6 mm (wystarczające do wyjęcia kasety na papier) Tył: 100 mm (wystarczające do otwarcia tylnej kasety wyjściowej) Prawa strona: 100 mm (wystarczające do wentylacji) Lewa strona: 100 mm INSTALOWANIE DRUKARKI 2.3

23 Instalowanie pojemnika z tonerem 1 Aby otworzyć pokrywę przednią, pociągnij ją do siebie. UWAGA: Ponieważ drukarka jest bardzo lekka, może się ona przesuwać w trakcie użytkowania, na przykład podczas otwierania/zamykania kasety lub instalowania/usuwania pojemnika z tonerem. Uważaj, aby nie przesunąć drukarki. 2 Wyjmij z torebki pojemnik z tonerem i zdejmij z niej papierową osłonę. Nie wolno używać w tym celu noża ani innego ostrego przedmiotu, ponieważ mógłby zadrapać bęben kasety. 2.4 INSTALOWANIE DRUKARKI

24 3 Delikatnie potrząśnij pojemnikiem, aby toner równomiernie się w niej rozłożył. 2 UWAGI: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać pojemnik z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. Jeżeli pojemnika pozostaje odkryta przez kilka minut, nakryj ją kartką papieru i przechowuj na płaskiej i czystej powierzchni. Jeśli toner zabrudzi ubranie, zetrzyj go suchą szmatką i wypierz ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży. 4 Odszukaj szczeliny pojemnika wewnątrz drukarki, po jednej z każdej strony. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.5

25 5 Trzymając pojemnik za uchwyt, włóż ją do drukarki, aż do zatrzaśnięcia jej na miejscu. 6 Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta. UWAGA: Przy drukowaniu z pokryciem tekstu wynoszącym 5% strony, pojemnik z tonerem wystarczy na około stron (toner dostarczony z nową drukarką ma wydajność stron). 2.6 INSTALOWANIE DRUKARKI

26 Ładowanie papieru Do kasety można włożyć mniej więcej 250 kartek papieru. 1 Wyciągnij kasetę z drukarki. 2 2 Przygotuj plik kartek do włożenia, delikatnie zginając papier do przodu i do tyłu. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni. 3 Włóż papier stroną do zadrukowania do dołu. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.7

27 Można także załadować papier już zadrukowany. Strona zadrukowana powinna być skierowana w górę, niezagiętą krawędzią do przodu. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, obróć papier. Sprawdź, czy wszystkie cztery rogi leżą płasko w kasecie. UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji o zmianie rozmiaru papieru w kasecie, zobacz Zmiana rozmiaru papieru w kasecie na papier na stronie Zwróć uwagę na wskaźnik limitu papieru, znajdujący się po lewej stronie na wewnętrznej ściance kasety. Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może powodować jego zakleszczanie się. 5 Wsuń kasetę do drukarki. 2.8 INSTALOWANIE DRUKARKI

28 Zmiana rozmiaru papieru w kasecie na papier Aby załadować większe rozmiary papieru, wysuń prowadnice papieru poza kasetę na papier. 1 Po naciśnięciu i odblokowaniu blokady prowadnicy wysuń całkowicie prowadnicę dłuższej krawędzi z urządzenia, aby ustawić najdłuższą możliwą długość prowadnicy. 2 2 Po włożeniu papieru do kasety wsuń prowadnicę, dociskając ją delikatnie do stosu papieru. W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym niż Letter dostosuj przednią prowadnicę długości papieru. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.9

29 3 Ściskając prowadnicę szerokości papieru, jak pokazano na ilustracji, przesuń ją w kierunku papieru, aż dotknie boku stosu papieru. UWAGI: Nie dopychaj prowadnicy szerokości papieru, aby nie spowodowała wygięcia się materiału. Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana, może to doprowadzić do zacinania się papieru INSTALOWANIE DRUKARKI

30 Podłączanie kabla drukarki Do drukowania lokalnego Aby drukować z komputera w środowisku lokalnym, należy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla złącza równoległego lub kabla USB. 2 Kabel interfejsu równoległego UWAGA: Do podłączenia drukarki do portu równoległego komputera potrzebny jest kabel z odpowiednim certyfikatem. Kabel powinien być zgodny z normą IEEE Przy podłączaniu upewnij się, że komputer i drukarka są wyłączone. 2 Podłącz kabel do portu równoległego z tyłu drukarki. Dociśnij metalowe zaciski, aby weszły w szczeliny we wtyczce na końcu kabla. 3 Podłącz drugi koniec kabla do portu interfejsu równoległego komputera i dokręć śruby. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.11

31 Kabel USB UWAGA: Do podłączenia drukarki do portu USB komputera potrzebny jest kabel USB z odpowiednim certyfikatem. Należy zakupić kabel o długości do 3 m, zgodny ze standardem USB Przy podłączaniu upewnij się, że komputer i drukarka są wyłączone. 2 Podłącz kabel USB drukarki do złącza z tyłu drukarki. 3 Podłącz drugi koniec kabla do portu USB komputera. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera. UWAGA: Aby można było użyć kabla USB, komputer musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 98/Me/2000/XP INSTALOWANIE DRUKARKI

32 Do drukowania sieciowego Drukarka BP20N może być podłączona do sieci przy użyciu kabla Ethernet (kabel UTP ze złączem RJ.45). 1 Przy podłączaniu upewnij się, że komputer i drukarka są wyłączone. 2 Wciśnij jedną z wtyczek kabla Ethernet do portu sieci Ethernet drukarki. 2 Do złącza sieci LAN 3 Wtyczkę na drugim końcu kabla wciśnij do gniazda sieci LAN. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera. Obsługiwane systemy operacyjne Element Karta sieciowa Sieciowy system operacyjny Protokoły sieciowe System dynamicznego adresowania Wymagania 10/100 Base-TX (standard dla BP20N) Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP TCP/IP DHCP, BOOTP TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol INSTALOWANIE DRUKARKI 2.13

33 Włączanie drukarki 1 Podłącz kabel zasilania do gniazda z tyłu drukarki. 2 Podłącz drugi koniec kabla do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę za pomocą wyłącznika zasilania. Do gniazdka elektrycznego OSTRZEŻENIE: Zespół grzejny, znajdujący się w tylnej części urządzenia, jest gorący podczas pracy drukarki. Uważaj, aby się nie oparzyć. Nie rozbieraj drukarki na części, gdy jest włączona. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym INSTALOWANIE DRUKARKI

34 Drukowanie strony demonstracyjnej Aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo, wydrukuj stronę demonstracyjną. 1 Aby wydrukować stronę demonstracyjną, naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj przez mniej więcej 2 sekundy. 2 2 Zostanie wydrukowana strona testowa, przedstawiająca możliwości i funkcje drukarki. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.15

35 Instalacja oprogramowania drukarki Dołączona do urządzenia płyta CD-ROM zawiera oprogramowanie do druku w Windows, zdalny panel sterowania dla DOS, elektroniczną instrukcję obsługi i program Acrobat Reader do odczytu instrukcji obsługi. W przypadku używania środowiska Windows: Z płyty CD-ROM można zainstalować następujące oprogramowanie: Aficio BP20 PCL6 printer driver dla systemu Windows. Użycie sterownika pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwości drukarki. Patrz strona Status Monitor (Status Monitor) jest wyświetlany, gdy wystąpi błąd drukowania. Patrz strona Remote Control Panel (Panel zdalnego sterowania) dla aplikacji systemu DOS. Aby uzyskać informacje o korzystaniu z programu, patrz Dodatek A w Podręczniku użytkownika. Opcja Set IP (Ustaw IP) pozwala na ustawienie adresu IP. Umożliwia ona użytkownikowi łatwe ustawienie adresu IP. Patrz strona INSTALOWANIE DRUKARKI

36 Informacje o sterowniku drukarki Sterowniki drukarki obsługują następujące funkcje standardowe: Wybór źródła papieru Rozmiar papieru, orientacja oraz typ nośnika Liczba kopii 2 Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki. Funkcja sterownika Sterownik PCL6 Win 2000/XP Win 9x Win NT4.0 Oszczędzanie toneru T T T Opcja jakości wydruku T T T Druk plakatu T T T Wiele stron na kartce (N-up) T T T Drukowanie ze zmianą skali T T T Dopasowanie do strony T T T Różne źródła dla pierwszej strony T T T Znak wodny T T T Nakładka T T T Kolejność wydruku T T T INSTALOWANIE DRUKARKI 2.17

37 Instalacja oprogramowania drukarki w środowisku Windows Wymagania systemowe Sprawdź, czy spełnione są następujące warunki: Co najmniej 32 MB pamięci RAM (Windows 9x/Me), 64 MB (Windows 2000/NT), 128 MB (Windows XP) lub więcej zainstalowane na komputerze. Przynajmniej 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera. Wszystkie programy na komputerze zostały zamknięte przed instalacją. Korzystasz z systemu Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. Korzystasz z programu Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej Drukarka lokalna jest podłączana bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla, na przykład kabla równoległego lub USB. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, pomiń ten krok i przejdź do sekcji Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej na stronie Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody. UWAGA: Jeżeli podczas instalacji pojawi się okno Kreator nowego sprzętu, kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno, lub kliknij przycisk Anuluj Instalacja standardowa Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki. 1 Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. 2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta powinna być automatycznie uruchomiona i wyświetlone zostanie okno instalacyjne INSTALOWANIE DRUKARKI

38 Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując X literą napędu, i kliknij OK. 2 3 Kliknij przycisk Next (Dalej). W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. View User's Guide (Wyświetl Podręcznik użytkownika): Pozwala na czytanie instrukcji użytkownika i podręcznika administratora. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie. 4 Wybierz Typical installation for a local printer (Normalna instalacja drukarki lokalnej). Kliknij Next (Dalej). INSTALOWANIE DRUKARKI 2.19

39 UWAGI: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno. Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Next (Dalej) i No (Nie) na następnym ekranie. Następnie zostanie uruchomiony instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. 5 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Next (Dalej). W przeciwnym razie kliknij Next (Dalej) i przejdź do kroku 7. 6 Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Yes (Tak). Jeśli nie, kliknij przycisk No (Nie), aby wydrukować ją ponownie. 7 Kliknij Finish (Zakończ). UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Patrz Ponowna instalacja oprogramowania drukarki na stronie INSTALOWANIE DRUKARKI

40 Instalacja niestandardowa Możesz wybrać, które składniki zostaną zainstalowane. 1 Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. 2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta CD-ROM powinna zostać uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując X literą napędu, i kliknij przycisk OK. 2 3 Kliknij Next (Dalej). W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. View User's Guide (Wyświetl Podręcznik użytkownika): Pozwala na czytanie instrukcji użytkownika i podręcznika administratora. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie. 4 Wybierz Custom installation (Instalacja niestandardowa). Kliknij Next (Dalej). INSTALOWANIE DRUKARKI 2.21

41 5 Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGI: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno. Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Next (Dalej) i No (Nie) na następnym ekranie. Następnie zostanie uruchomiony instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. 6 Wybierz składniki, które mają być zainstalowane, i kliknij przycisk Next (Dalej) INSTALOWANIE DRUKARKI

42 7 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Next (Dalej). W przeciwnym razie kliknij jedynie Next (Dalej) i przejdź do kroku 9. 8 Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Yes (Tak). Jeśli nie, kliknij przycisk No (Nie), aby wydrukować ją ponownie. 9 Kliknij Finish (Zakończ). 2 INSTALOWANIE DRUKARKI 2.23

43 Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej Po pierwszym podłączeniu drukarki do sieci należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania na każdym komputerze podłączonym do sieci. Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody. Instalacja standardowa Ta opcja zalecana jest dla większości użytkowników. Zainstalowane zostaną wszystkie elementy niezbędne do pracy drukarki. W systemach Windows 98/Me i NT 4.0 port Multi Direct Print Type S również zostanie zainstalowany jako port drukarki. 1 Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w podręczniku administratora. 2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta CD-ROM powinna zostać uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując X literą napędu, i kliknij przycisk OK. 3 Kliknij Next (Dalej). W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. View User's Guide (Wyświetl Podręcznik użytkownika): Pozwala na czytanie instrukcji użytkownika i podręcznika administratora. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie INSTALOWANIE DRUKARKI

44 4 Wybierz Typical installation for a network printer (Normalna instalacja drukarki sieciowej). Kliknij Next (Dalej). 2 5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk Update (Aktualizuj), aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Add TCP/IP Port (Dodaj port TCP/IP), aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki. W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Shared Printer (UNC) (Drukarka współdzielona (UNC)) i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub, aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). INSTALOWANIE DRUKARKI 2.25

45 UWAGI: Jeśli chcesz, aby drukarka miała przydzielony określony adres IP, kliknij przycisk Set IP Address (Ustaw adres IP). Pojawi się okno Ustaw adres IP. Wykonaj następujące czynności: a. Wybierz z listy drukarkę, której ma być przypisany określony adres IP. b. Skonfiguruj ręcznie adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną dla drukarki, a następnie kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby ustawić określony adres IP dla drukarki sieciowej. c. Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru, kliknij Yes (Tak). 6 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeśli chcesz wydrukować stronę testową, zaznacz odpowiednie pole i kliknij przycisk Finish (Zakończ). UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Patrz Ponowna instalacja oprogramowania drukarki na stronie INSTALOWANIE DRUKARKI

46 Instalacja niestandardowa Możesz wybrać poszczególne składniki, które mają być zainstalowane, oraz ustawić określony adres IP. 1 Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci: strona Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta CD-ROM powinna zostać uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując X literą napędu, i kliknij OK. 2 3 Kliknij przycisk Next (Dalej). W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. View User's Guide (Wyświetl Podręcznik użytkownika): Pozwala na czytanie instrukcji użytkownika i podręcznika administratora. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie. 4 Wybierz Custom installation (Instalacja niestandardowa). Kliknij Next (Dalej). INSTALOWANIE DRUKARKI 2.27

47 5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk Update (Aktualizuj), aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Add TCP/IP Port (Dodaj port TCP/IP), aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki. W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Shared Printer (UNC) (Drukarka współdzielona (UNC)) i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub, aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). UWAGI: Jeśli chcesz, aby drukarka miała przydzielony określony adres IP, kliknij przycisk Set IP Address (Ustaw adres IP). Pojawi się okno Ustaw adres IP. Wykonaj następujące czynności: a. Wybierz z listy drukarkę, której ma być przypisany określony adres IP. b. Skonfiguruj ręcznie adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną dla drukarki, a następnie kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby ustawić określony adres IP dla drukarki sieciowej. c. Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru, kliknij Yes (Tak) INSTALOWANIE DRUKARKI

48 6 Wybierz składniki, które mają być zainstalowane, i kliknij przycisk Next (Dalej). Po wybraniu składników pojawi się następujące okno. Możesz również zmienić nazwę drukarki, wybrać, czy ma być ona udostępniana w sieci, ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zmienić nazwę portu dla każdej drukarki. Kliknij Next (Dalej). 2 Aby zainstalować oprogramowanie na serwerze, zaznacz pole Setting up this printer on a server (Konfigurowanie drukarki na serwerze). 7 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeśli chcesz wydrukować stronę testową, zaznacz odpowiednie pole i kliknij przycisk Finish (Zakończ). UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Patrz Ponowna instalacja oprogramowania drukarki na stronie INSTALOWANIE DRUKARKI 2.29

49 Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Oprogramowanie można zainstalować ponownie, jeżeli instalacja nie zakończy się pomyślnie. 1 Uruchom system Windows. 2 Z menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy Aficio BP20 Series Maintenance (Konserwacja). 3 Wybierz Repair (Naprawa) i kliknij Next (Dalej). UWAGI: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno. Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Next (Dalej) i No (Nie) na następnym ekranie. Następnie zostanie uruchomiony instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. 4 Wybierz komponenty, które chcesz ponownie zainstalować, i kliknij Next (Dalej). Jeśli wybierzesz Printer (Drukarka), pojawi się okno zawierające monit o wykonanie wydruku strony testowej. Wykonaj następujące czynności: a. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Next (Dalej). b. Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Yes (Tak). W przeciwnym razie kliknij No (Nie), aby wydrukować ją ponownie. 5 Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij Finish (Zakończ) INSTALOWANIE DRUKARKI

50 Usuwanie oprogramowania drukarki 1 Uruchom system Windows. 2 Z menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy Aficio BP20 Series Maintenance (Konserwacja). 3 Wybierz Remove (Usuń) i kliknij Next (Dalej). 2 Zostanie wyświetlona lista składników, które można usunąć. Jeśli chcesz usunąć sterowniki drukarki, zaznacz Aficio BP20 PCL6 printer driver. Aby odinstalować Status Monitor, zaznacz pole wyboru Status Monitor. Aby odinstalować Panel zdalnego sterowania, zaznacz pole wyboru Remote Control Panel. Aby odinstalować ustawianie IP, zaznacz pole wyboru Set IP. 4 Wybierz komponenty, które chcesz usunąć, i kliknij Next (Dalej). 5 Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru, kliknij Yes (Tak). Wybrany sterownik zostanie usunięty z komputera wraz ze wszystkimi składnikami. 6 Po usunięciu oprogramowania kliknij Finish (Zakończ). INSTALOWANIE DRUKARKI 2.31

51 Używanie programu Set IP (tylko BP20N) Program Set IP (Ustaw IP) umożliwia wykrycie drukarek znajdujących się w tej samej sieci i wyświetlenie odpowiednich informacji dotyczących sieci. Dodatkowo, możliwe również jest skonfigurowanie sieci w drukarce, która posiada własną kartę interfejsu sieciowego. Instalacja programu Set IP 1 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta powinna zostać uruchomiona automatycznie. Pojawi się okno konserwacji. Jeżeli okno konserwacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie Uruchom. Wpisz polecenie X:\Setup.exe, zastępując X literą napędu, i kliknij przycisk OK. 2 Kliknij Next (Dalej). 3 Wybierz Custom installation (Instalacja niestandardowa) lub Typical installation for a network printer (Normalna instalacja drukarki sieciowej). Kliknij Next (Dalej). 4 Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGI: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno. Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Next (Dalej) i No (Nie) na następnym ekranie. Następnie zostanie uruchomiony instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. 5 Zaznacz pole Set IP (Ustaw IP) i kliknij przycisk Next (Dalej) 6 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish (Zakończ) INSTALOWANIE DRUKARKI

52 Ponowna instalacja programu Set IP 1 Uruchom system Windows. 2 Z menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy Aficio BP20 Series Maintenance (Konserwacja). 3 Wybierz Repair (Napraw) i kliknij przycisk Next (Dalej). 2 4 Zaznacz pole Set IP (Ustaw IP) i kliknij przycisk Next (Dalej). 5 Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij przycisk Finish (Zakończ). Usuwanie programu Set IP 1 Uruchom system Windows. 2 Z menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy Aficio BP20 Series Maintenance (Konserwacja). 3 Wybierz Remove (Usuń) i kliknij Next (Dalej). 4 Zaznacz pole Set IP (Ustaw IP) i kliknij Next (Dalej). 5 Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru, kliknij Yes (Tak). 6 Po usunięciu oprogramowania kliknij Finish (Zakończ). INSTALOWANIE DRUKARKI 2.33

53 Używanie programu Set IP 1 Z menu Start wybierz polecenie Programy, Aficio BP20 Series a następnie kliknij Set IP (Ustaw IP). 2 Kliknij przycisk, aby znaleźć drukarki znajdujące się w sieci lokalnej, lub kliknij przycisk, aby wydrukować adres MAC drukarki. UWAGA: Aby potwierdzić adres MAC, patrz STRONA TESTOWA KARTY SIECIOWEJ DRUKARKI. STRONA TESTOWA KARTY SIECIOWEJ DRUKARKI zostanie wydrukowana po stronie konfiguracyjnej. Aby wydrukować stronę konfiguracyjną, patrz rozdział Drukowanie stron konfiguracyjnych na stronie Wpisz adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną i kliknij przycisk [Config] ([Konfiguruj]). 4 Po pomyślnym ukończeniu konfiguracji, zostanie wydrukowana STRONA TESTOWA KARTY SIECIOWEJ DRUKARKI INSTALOWANIE DRUKARKI

54 3 Używanie materiałów do drukowania W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jakiego papieru należy używać w drukarce i jak poprawnie wkładać go do różnych kaset w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku. Niniejszy rozdział obejmuje: Wybór papieru i innych nośników Wybieranie tacy wyjściowej Ładowanie papieru Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na foliach przezroczystych Drukowanie na kartach lub materiałach o rozmiarze niestandardowym Drukowanie na papierze z nadrukiem

55 Wybór papieru i innych nośników Drukować można na wielu różnych nośnikach, takich jak zwykły papier, koperty, etykiety, folie przezroczyste itp. Patrz Specyfikacje papieru na stronie C.3. W celu uzyskania najlepszej jakości wydruków zaleca się stosowanie tylko wysokiej jakości papieru do kopiarek. Przy wyborze materiałów do drukowania należy uwzględnić: Oczekiwane rezultaty: Wybrany papier powinien być odpowiedni do określonego zadania. Rozmiar: Można stosować dowolny rozmiar papieru, który mieści się w prowadnicach kasety na papier. Gramatura: Drukarka obsługuje następujące gramatury papieru: - 60~90 g/m 2 papier dokumentowy - kaseta 1 lub opcjonalna kaseta 2-60~163 g/m 2 kaseta uniwersalna Jasność: Niektóre rodzaje papieru są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy. Gładkość powierzchni: Gładkość powierzchni wpływa na to, jak twardo będą wyglądały wydruki. UWAGA: Korzystanie z nośnika niezgodnego z opisem w specyfikacji papieru może powodować problemy, nawet takie, które wymagają interwencji serwisu. Tego typu naprawy nie wchodzą w zakres gwarancji ani umowy serwisowej. 3.2 UżYWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKOWANIA

56 Rozmiary i pojemność Rozmiar Kaseta na papier/pojemność *a Kaseta 1 lub opcjonalna Kaseta 2 Kaseta uniwersalna Papier zwykły Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184 x 267 mm) Oficio (216 x 343 mm) Folio (216 x 330 mm) A4 (210 x 297 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Koperty Nr 10 (105 x 241 mm) Monarch (98 x 191 mm) C5 (162 x 229 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) Etykiety *b Letter (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) Folia przezroczysta *b Letter (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) Karty *b - 5 Papier dokumentowy *b - 5 *a W zależności od grubości papieru maksymalna pojemność może się zmniejszyć. *b W przypadku częstszego występowania zakleszczeń należy podawać po jednym arkuszu przez zasobnik uniwersalny. UżYWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKOWANIA 3.3

57 Wskazówki dotyczące stosowania papieru i materiałów specjalnych Wybierając lub wkładając papier, koperty lub inne materiały specjalne, należy zastosować się do następujących wskazówek: Drukowanie na wilgotnym, zgiętym, pomarszczonym lub rozdartym papierze może spowodować zakleszczenie papieru i niską jakość wydruku. Stosuj tylko papier w postaci arkuszy. Nie używaj składanki W celu uzyskania najwyższej jakości wydruku należy stosować tylko wysokiej jakości papier do kopiarek. Nie stosuj papieru, który już został zadrukowany lub przeszedł przez kopiarkę. Nie stosuj papieru z wypukłościami, ze zszywkami lub spinaczami. Nie dokładaj papieru podczas drukowania; nigdy nie przepełniaj zasobników. Może to spowodować zakleszczenie papieru. Unikaj używania papieru z wytłaczanymi literami, perforacją lub teksturami, który jest zbyt gładki lub zbyt szorstki. Papier kolorowy powinien być równie dobrej jakości co biały papier do kopiarek. Barwniki powinny być odporne na temperatury do 205 C przez czas 0,1 sekundy bez utraty jakości. Nie stosuj papieru o barwionej powłoce, naniesionej po wyprodukowaniu papieru. Używane do drukowania formularze muszą być wykonane przy użyciu niepalnych, odpornych na temperaturę barwników, które podczas utrwalania w drukarce w temperaturze około 205 C przez czas 0,1 sekundy nie ulegają stopieniu czy wyparowaniu ani nie wydzielają szkodliwych substancji. Przechowuj papier w ryzie. Kartony umieszczać na paletach lub półkach nie na podłodze. Niezależnie od tego, czy papier jest rozpakowany, nie kładź na nim ciężkich przedmiotów. Przechowuj papier z dala od wilgoci, bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innych czynników, które mogą spowodować jego marszczenie lub skręcanie. UWAGA: Nie używaj do drukowania kalki kreślarskiej ani papieru kopiującego bez kalki. W temperaturze nagrzewania drukarki zachowują się one niestabilnie i mogą wydzielać opary lub spowodować uszkodzenie papieru. 3.4 UżYWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKOWANIA

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Usuwanie zacięć papieru

Usuwanie zacięć papieru W większości przypadków można uniknąć zacięć nośników dzięki starannemu ich doborowi oraz właściwemu sposobowi ładowania. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w poniższych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis Skrócony opis Ogólne informacje o drukarce 7 6 5 4 1 1 Odbiornik na 150 arkuszy 2 Zasobnik na 250 arkuszy 3 Szuflada na 250 arkuszy lub szuflada na 550 arkuszy (opcjonalna) 4 Podajnik ręczny 5 Przednie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki.

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki. Skrócony opis Informacje na temat drukarki Korzystanie z panelu sterowania drukarki 3 9 8 7 6 5 4 Użyj Działanie przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu. Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Wstęp Gratulujemy Państwu zakupu karty PCI Trust 100MB Speedshare. Karta PCI Trust 100MB Speedshare pozwala na połączenie komputera do sieci lokalnej (LAN) i/lub łącz internetowych o dużej przepustowości

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo