Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ujęciu encyklopedycznym pojęcie bezpieczeństwo jest bardzo szerokie. Zazwyczaj definiowane jest jako stan bądź proces, gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju. W ujęciu szczegółowym bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Z punktu widzenie osoby bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka (oprócz potrzeb fizjologicznych), usytuowana bardzo nisko w modelowej piramidzie jego potrzeb. Bezpieczeństwo odznacza się zazwyczaj brakiem ryzyka utraty czegoś szczególnie cennego dla człowieka (życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych) jak i instytucji (zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych, materialnych, informacyjnych). Statutowa działalność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nierozerwalnie związana jest właśnie z pojęciem bezpieczeństwo, które w działalności Spółki odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Informacja jest współcześnie jednym z najżywotniejszych zasobów każdej organizacji choć z reguły zasobem najsłabiej chroniony. Nie bez przyczyny określa się nas mianem społeczeństwa informacyjnego. Przez wieki ludzie i organizacje uczyli i nadal uczą się chronić siebie oraz ważne zasoby niezbędne do funkcjonowania takie jak pieniądze czy mienie. Lecz czy nauczyli się chronić informacji (o sobie, o firmie w której pracują, o rzeczach które wykonują)? Z punktu widzenia biznesowego informacje posiadają określoną wartość dla organizacji dlatego powinny być chronione w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa i ciągłości działania. Ale co tak naprawdę oznacza pojęcie bezpieczeństwo informacji? W skrócie bezpieczeństwo informacji oznacza, że ważne z punktu widzenia prawnego i biznesowego informacje są chronione przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją oraz że są zawsze dostępne dla upoważnionej osoby. Dlatego błędne jest powszechnie panujące przeświadczenie, że ochrona informacji skupia się jedynie na atrybucie zachowania jej poufności. Brak dostępności, rozliczalności czy integralności informacji są również niezbędnymi atrybutami jej bezpieczeństwa. W systemie zarządzania organizacją ochrona informacji to zagadnienie zarządcze i organizacyjne, a nie tylko techniczne. Powinno ono naturalnie wpisywać się w proces zarządzania całościowym bezpieczeństwem organizacji. Potrzeba bezpieczeństwa informacji zależy od rodzaju prowadzonej przez organizację działalności, wymagań bezpieczeństwa i stopnia uzależnienia tej działalności od przetwarzania informacji, wielkości instytucji, środowiska, kultury uzasadnieniem tych potrzeb będzie specyficzny dobór zasad, celów i wymagań dotyczących przetwarzania informacji, które zostały opracowane w celu prowadzenia 1

2 statutowej działalności, do jakiej organizacja została stworzona. Idąc dalej potrzeba ochrony informacji w organizacji wynika z wymagań ustawowych (ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, prawo własności przemysłowej i inne). Wymagania prawne w sposób obligatoryjny wymuszają na organizacji zapewnienie bezpieczeństwa informacjom (danym) wymogiem ustawowym może być np. konieczność uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub spełnienie wymagań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. W pozostałych przypadkach zazwyczaj potrzeby ochrony informacji mogą wynikać z wymagań statutowych, wymagań wynikających z zawartych umów, kontraktów, dyrektyw, certyfikatów, zobowiązań wobec partnerów biznesowych, kontrahentów, usługodawców w tym wypadku poziom ochrony zależny jest od woli kierownictwa jednostki organizacyjnej. Wszystkie wymagania bezpieczeństwa informacji powinny być ustalane w procesie analizy ryzyka, który stanowi fundamentalną część procesu zarządzania ryzykiem obejmując analizę przewidywanych zagrożeń dla chronionych zasobów informacyjnych, analizę podatności zasobów na te zagrożenia oraz ocenę ryzyka, na jakie narażone są chronione zasoby, w przypadku zaistnienia przewidywanych zagrożeń. Jak wynika z ostatniego badania pod nazwą The Global State of Information Security Survey 2013, aż 88% pracowników firm używa tych samych telefonów komórkowych w pracy co w życiu prywatnym, podczas gdy jednocześnie zaledwie 44% przedsiębiorstw posiada jakiekolwiek procedury dotyczące bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, a jeszcze mniej stosuje oprogramowanie zabezpieczające. The Global State of Information Security Survey 2013 to międzynarodowe badanie przygotowane przez firmę doradczą PwC, magazyn CIO oraz magazyn CSO. Zostało przeprowadzone przez internet w terminie od 1 stycznia 2012 r. do 15 kwietnia 2012 r. W badaniu wzięło udział ponad menedżerów ze 128 krajów. Jak wynika z raportu, firmy nadal zbyt optymistycznie postrzegają swoje możliwości obrony przed cyberatakami i zbyt mało inwestują w rozwiązania chroniące przed włamaniami oraz co najważniejsze edukację swoich pracowników na temat możliwych zagrożeń. Jak pokazują wyniki, jedynie około 30% przedsiębiorstw na świecie posiada plan działania wobec zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi oraz usługami przetwarzania informacji w chmurze. Jednocześnie, mniej niż połowa firm dysponuje strategią bezpieczeństwa obejmującą stosowanie urządzeń przenośnych, a tylko 37% posiada zabezpieczenia przed zagrożeniami związanymi z mobilnym dostępem do danych w pracy. Co ciekawe, Europa - pod względem wykorzystywanych zabezpieczeń teleinformatycznych - wypada słabiej niż średnia światowa, natomiast w naszym regionie częściej problem rozwiązuje się przez wprowadzenie zakazu stosowania urządzeń prywatnych dla celów zawodowych czy w ramach firmowej sieci. 2

3 Skalę potrzebnych zmian w przedsiębiorstwach najlepiej obrazuje fakt, że jedynie 1/3 ankietowanych menedżerów ma pewność, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie padła ofiarą ataku w cyberprzestrzeni. Wśród firm, które doświadczyły naruszenia bezpieczeństwa, około 30% poniosło poważne straty finansowe, po ok. 20% straty związane z własnością intelektualną, utratą reputacji i stratą klientów. Wśród czynników uwzględnianych przez przedsiębiorstwa przy ocenie skutków naruszeń, największe znaczenie wydaje się mieć ryzyko utraty klientów, lecz nadal rozważa je tylko 52% respondentów. Pozostałe zagrożenia, w tym utrata reputacji, pozostają również niezauważane przez większość firm (rozważa je jedynie 27% ankietowanych), podczas gdy z badań wynika, że aż 61% klientów zrezygnowałoby z usług firmy w przypadku informacji o włamaniu do jej systemu informatycznego. Od dłuższego czasu maleje wykorzystanie narzędzi wykorzystywanych przez firmy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa. Jakąkolwiek ochronę przed zagrożeniami typu spyware i adware posiada obecnie 71% przedsiębiorstw, a odsetek ten spadł z poziomu 83% w roku ubiegłym. Podobny trend można zaobserwować w przypadku innych podstawowych systemów bezpieczeństwa - już prawie dwie trzecie firm przyznaje, że nie wykorzystuje narzędzi do zarządzania incydentami i korelacji zdarzeń (SIEM). Dodatkowo, ochronę utrudnia brak wiedzy firm o tym, gdzie dokładnie przetrzymywane są dane pracowników i klientów. Miejsce przechowywania wrażliwych informacji potrafiło wskazać zaledwie 40% menedżerów, a jedynie 1/3 interesuje się jak zabezpieczone są dane osobowe pracowników i klientów przekazywane podwykonawcom. Według ankietowanych przez PwC najpoważniejszą barierą na drodze do poprawy bezpieczeństwa jest brak zrozumienia po stronie kierownictwa firmy wymieniany częściej niż środki finansowe czy potrzeba wykwalifikowanych pracowników. W firmach spadła także liczba i częstotliwość szkoleń oraz liczba zatrudnionych specjalistów, odpowiedzialnych za ich prowadzenie1. Jak wynika z powyższych statystyk wraz ze wzrostem znaczenia informacji we współczesnym świecie oraz z rozwojem technik przetwarzania informacji istotnym zagadnieniem w dzisiejszym świecie jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych pod każda postacią (tradycyjnie i elektronicznie). Informacje będące w posiadaniu organizacji posiadają swoją realną wartość i mogą być podatne na zagrożenia takie jak, np.: kradzież, zniszczenie czy zafałszowanie. Wraz z rozwojem teleinformatyki pojawiły i nadal pojawiają się nowe zagrożenia jak wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, włamania hakerów, kradzieże numerów kart kredytowych, kradzieże tożsamości, szpiegostwo przemysłowe, które mogą narazić instytucję na straty finansowe. Do problematyki zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji można podejść na wiele sposobów, określając i przyjmują różne modele ochrony. Model tzw. zerowy to brak jakichkolwiek zabezpieczeń tzn. w organizacji nie są stosowane żadne środki ochrony informacji. Z reguły obserwowany jest w tych organizacjach, w których kierownictwo uznało, że poziom ryzyka zagrożenia jest niewspółmiernie małe w porównaniu do kosztów wdrożenia polityki bezpieczeństwa oraz w instytucjach, których władze zaniedbały aspekt bezpieczeństwa. W sytuacji gdy pojawi się zagrożenie i spowoduje poważne konsekwencje władze organizacji wydają duże środki na zabezpieczanie instytucji i często wielokrotnie większe na likwidację skutków. 1 z dnia 21 listopada 2012 r. 3

4 Model 1 to bezpieczeństwo dzięki brakowi zainteresowania ze strony otoczenia. Opiera się na fakcie, że system informacyjny organizacji jest tak mało istotny dla konkurencji i tak mało ciekawy dla włamywaczy że bezpieczeństwo można oprzeć na dużym prawdopodobieństwie braku prób ataku. Model ten bywa zawodny zwłaszcza w odniesieniu do ataków włamywaczy sportowców i wandali. Z kolei model 2 to ochrona na poziomie poszczególnych urządzeń biorących udział w procesie przetwarzania informacji. Model ten jest powszechnie najczęściej stosowaną metodą ochrony, co nie oznacza, że poprawnie zrealizowany jest jak najbardziej właściwy. Natomiast dla całego systemu informacyjnego organizacji ma wadę - jest trudno skalowalny (różne platformy sprzętowe, różne urządzenia, różne systemy operacyjne). Ponadto, pielęgnacja mechanizmów ochrony jest złożona, kosztowna i nieefektywna, wymagając fizycznego dostępu do każdego urządzenia przetwarzającego informacje. Modelem wzorcowym jest model 3 czyli ochrona informacji w skali całego systemu informacyjnego. Model ten zapewnia lepszą ochronę, niż na poziomie pojedynczych urządzeń, a opiera się na kontrolowaniu wszystkich dostępów do urządzeń przetwarzających informacje. Narzędziami wykorzystywanymi w tym modelu są np. silne procedury uwierzytelniania, architektury separujące czy szyfrowanie. Jak opisano powyżej działania w zakresie zabezpieczenia zasobów informacyjnych mogą być wyrywkowe, nieskoordynowane i intuicyjne. Firma, która chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować podejście systemowe, w ramach którego będzie zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Dla podmiotu, który chce świadomie chronić swoje aktywa informacyjne na uwagę zasługuję System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007. Jest to norma będąca zbiorem wytycznych pozwalających na wdrożenie efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI, ISMS). Jest ona przeznaczona dla wszystkich rodzajów instytucji, zarówno dla podmiotów biznesowych jak i podmiotów administracji publicznej. W tym celu w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z inicjatywy Biura Ochrony Informacji Centrali, uruchomiono projekt pn. Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007(SZBI) Etap I: Centrala Spółki. Podstawowym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007 stanowiącego efektywny i kompleksowy mechanizm wspierający realizację zadań statutowych Spółki, natomiast w dalszej kolejności certyfikacja tego systemu przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz rozszerzenie systemu na pozostałe jednostki organizacyjne. 4

5 Zakresem projektu objęto: wszystkie komórki organizacyjne Centrali wszystkie lokalizacje komórek organizacyjnych Centrali wszystkie procesy realizowane przez Centralę Spółki wszystkie aktywa zarządzane przez Centralę wszystkie informacje przetwarzane w Centrali Spółki Celem standardu PN-ISO/IEC 27001:2007 jest określenie wymagań dla opartego na analizie ryzyka systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podobnie jak w przypadku innych standardów zarządzania, takich jak ISO 9001, podstawowym celem normy PN-ISO/IEC 27001:2007 nie jest automatyczne osiągniecie określonego poziomu bezpieczeństwa, ale sukcesywne wdrożenie mechanizmów zarządzania, które zapewnią, że bezpieczeństwo informacji będzie nadzorowanie i stanie się istotnym elementem zarządzania całościowym bezpieczeństwem całej organizacji i prowadzonej przez nią działalności. Zalety wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 to: wsparcie zarządzania obszarem ochrony informacji poprawa funkcjonalna zarządzania wdrożenie sprawdzonych, międzynarodowych standardów w zakresie ochrony informacji, zapewnienia prawidłowego bezpieczeństwa przetwarzanych przez firmę informacji i danych usystematyzowanie i usprawnienie czynności związanych z zapewnieniem ochrony informacji wykrycie możliwych zagrożeń i zapobieganie im stworzenie prawidłowych procedur i instrukcji działania racjonalizacja wydatków w obszarze bezpieczeństwa informacji możliwość uzyskania niezależnego potwierdzenia wysokiego standardu ochrony informacji (certyfikat akredytowany) W chwili obecnej w Spółce funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wiele wymogów stawianych przez normę. Uzyskanie pełnej zgodności stanowi więc naturalną drogę rozwoju tego systemu. Zakres prowadzonego projektu objął m.in.: wstępne szkolenie dla zespołu projektowego z metodyki prowadzenia projektu wdrożenia SZBI szkolenie dla audytorów wewnętrznych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą przegląd i ocenę istniejących procedur w obszarze bezpieczeństwa informacji wraz z przeprowadzeniem audytu wstępnego 5

6 wypracowanie listy procesów objętych SZBI identyfikację aktywów objętych SZBI wypracowanie listy procedur do wytworzenia i wdrożenia w ramach SZBI wypracowanie organizacji zarządzania SZBI wypracowanie opisu procesu zarządzania i utrzymania SZBI opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem szkolenia z zakresu opracowanej metodyki zarządzania ryzykiem przeprowadzenia analizy ryzyka opracowanie materiałów szkoleniowych z SZBI szkolenie kadry kierowniczej z SZBI opracowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dla systemów informatycznych wspomagających proces audytu wewnętrznego SZBI i wspomagającego proces zarządzania ryzykiem w obszarze SZBI Norma PN-ISO/IEC 27001:2007 wprowadza system, który określa wymagania, oraz zasady inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, oraz zawiera najlepsze praktyki celów stosowania zabezpieczeń w następujących obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji: polityka bezpieczeństwa informacji organizacja bezpieczeństwa informacji zarządzanie aktywami bezpieczeństwo osobowe bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe zarządzanie systemami i sieciami kontrola dostępu uzyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji zarządzanie ciągłością działania Decyzje związane utrzymaniem i rozwojem obszaru bezpieczeństwa informacji w oparciu o uznany standard świadczą o dużym zaangażowaniu Zarządu Spółki w problematykę zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony aktywów informacyjnych Spółki. Grzegorz Kuta 6

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Anna Wojciechowska-Nowak

Anna Wojciechowska-Nowak Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Anna Wojciechowska-Nowak Warszawa 2012 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo