SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1 Dobrzeń Wielki, 24 październik 2011 SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który został wprowadzony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2009r Nr 56 poz. 458). I. Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki wynikają w szczególności z: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm./ 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz z późn. zm./ 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./ oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Zadania oświatowe realizowane są zgodnie ze strategią rozwoju oświaty gminy, której celem jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, zapewniające dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie. II. Struktura organizacyjna placówek oświatowych W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało 12 placówek oświatowych w tym: 1

2 Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty L.p. Nazwa jednostki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Publiczne Przedszkole Brzezie Publiczne Przedszkole Chróścice ,33 3. Publiczne Przedszkole Nr 1 Dobrzeń Wielki ,75 4. Publiczne Przedszkole Czarnowąsy oddział zamiejscowy w Świerklach , Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach 6. Niepubliczne Przedszkole Zakonne w Dobrzeniu Małym 7. Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Kup , , PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim ,67 9. Zespół Szkół w Chróścicach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,92 18,50 13, Zespół Szkół w Czarnowąsach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,71 19,42 21, Zespół Szkół w Kup Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Publiczne Przedszkole ,36 15,83 20,17 20, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publiczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa ,84 20,70 19, ,25 Tabela 2. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych L.p. Typ placówki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Przedszkola ,32 2. Szkoły podstawowe ,21 3. Gimnazja ,11 4. Licea ,43 5. Szkoła zawodowa ,25 x Ogółem: ,45 (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na r.) Dzieci 6-letnie w szkołach: - 2 dzieci w PSPzOS Dobrzeń Wielki - 3 dzieci w PSP Chróścice 2

3 III. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 1. Sprawdzian kompetencji i egzaminy zewnętrzne Tabela 3. Sprawdzian zewnętrzny w szkołach podstawowych Wyszczególnienie Gminy Średni wynik w punktach Województwa Sprawdzian 25,4 25,1 Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkół podstawowych Wyszczególnienie Średni wynik w punktach PSPzOS Dobrzeń Wielki 25,3 PSP Chróścice 25,5 PSP Czarnowąsy 26,4 PSP Kup 24,1 Tabela 5. Egzamin zewnętrzny w gimnazjach Wyszczególnienie Gminy Średni wynik w punktach Województwa Część humanistyczna 26,8 24,6 Część matematyczno - przyrodnicza 25,6 22,9 Część językowa: Język angielski Język niemiecki 32,5 36,5 28,5 28,5 Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum Wyszczególnienie Średni wynik w punktach PG Chróścice PG Czarnowąsy PG Kup PG Dobrzeń W. Część humanistyczna 26,5 26,6 25,6 27,7 Część matematyczno - przyrodnicza 26,0 24,9 27,5 24,8 Język angielski 19,0 31,5 43,1 37,6 Język niemiecki 40,5 34,0 38,3 35,3 3

4 Tabela 7. Egzamin zewnętrzny (matura) w szkołach ponadgimnazjalnych Wyszczególnienie Przystąpiło Zdało % zdawalności Szkoła Powiat Wojew. OKE Wrocław Publiczne Liceum Ogólnokształcące Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ,7 74,0 86,0 86, ,5 30,8 23,0 19,8 Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakość usług dydaktycznych świadczona jest na wysokim poziomie. Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej w gminie Dobrzeń Wielki za IX - VI 2010/2011 są wyższe od średniej wojewódzkiej. Osiąganie sukcesów przez szkoły związane jest z podejmowaniem szeregu działań diagnozujących między innymi uzyskiwane wyniki uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej. Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym Absolwenci roku szkolnego 2010/ osób a). egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (OKE Wrocław) 27 osób b). egzamin czeladniczy (Izba Rzemieślnicza w Opolu) 42 osoby (egzaminy przeprowadzane będą od września do listopada 2011) Tabela 8. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe l.p. Zawód Uprawnionych Przystąpiło Zdało Zdawalność w % szkoła powiat województwo OKE 1 Sprzedawca ,0 86,0 87,6 85,6 2 Kucharz małej gastronomii ,4 80,0 69,2 69,6 3 Operator obrabiarek ,0 50,0 25,0 77,5 skrawających 4 Ślusarz ,0 100,0 66,7 66,3 5 Elektromechanik pojazdów ,0 50,0 77,3 78,9 samochodowych 6 Mechanik pojazdów ,0 0,0 50,5 54,6 samochodowych RAZEM ,5 80,3 75,2 74,3 2. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe Uczniowie LO w Dobrzeniu Wielkim 6 uczniów - przystąpiło do egzaminu DSD na poziomie C1, wszyscy egzamin zdali. Uczniowie gimnazjum ZS w Dobrzeniu Wielkim 10 uczniów przystąpiło do egzaminu DSD dla gimnazjalistów. Egzamin na poziomie B1 zdało 7 uczniów, a na poziomie A2 3 uczniów. Egzaminy DSD dotyczą języka niemieckiego. Do egzaminu First Certificate in English (FCE) przystąpiło 5 licealistów wszyscy zdałli. 4

5 IV. Konkursy przedmiotowe Tabela 9. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim L.p. Nazwa konkursu Uczniowie szkoły podstawowej Uczniowie gimnazjum Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie 1 J. polski J. angielski J. niemiecki Historia Matematyka Przyroda Technika Biologia Geografia Fizyka Chemia x Ogółem: V. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 1. Stypendia o charakterze motywującym: - ogółem wniosków 95 - pozytywnych 93 - negatywnych 2 Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 200zł, przyznawane jest za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za aktywność społeczną i środowiskową. Łączna wartość stypendiów za IX - VI 2010/2011 wyniosła zł. Środki finansowe na ich realizację przewidziane są w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki. 2. Nadanie tytułu Dobrzeński Talent" i wręczenie statuetek - ogółem wniosków 10 - pozytywnych 10 - negatywnych 0 Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 1 września w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. VI. Nagrody i wyróżnienia Prymus Opolszczyzny, Stypendysta Prezesa Rady Ministrów Po raz kolejny prestiżowe nagrody: Prymus Opolszczyzny i Stypendysta Prezesa Rady Ministrów są udziałem dobrzeńskich licealistów, i tak: Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Maciej Ornat uczeń kl. II c LO Prymusem Opolszczyzny została Sandra Polok uczennica kl. III LO 5

6 VII. Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 1. Stypendia szkolne - ogółem wniosków 19 - pozytywnych 16 decyzji - negatywnych 3 decyzje Łączna wartość stypendiów w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 8.279,44 zł. 2. Zasiłek szkolny - ogółem wniosków 2 - pozytywnych 2 decyzje - negatywnych 0 Łączna wartość zasiłków w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 758,74 zł. 3. Dofinansowanie na zakup podręczników Pomoc została udzielona uczniom spełniających kryterium dochodowe wynoszące 351 zł oraz uczniom, których rodzina przekracza kryterium dochodowe, ale spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W roku szkolnym 2010/2011 z pomocy skorzystało łącznie: - 43 uczniów w tym: - 30 uczniów spełniających kryterium dochodowe - 13 uczniów spełniających przesłanki art. 7 Na realizację tego zadania gmina wydatkowała łącznie ,62 zł 4. Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne W związku ze szkodami jakie ponieśli mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki w czasie powodzi w maju 2010 roku uczniowie, których rodziny objęte były pomocą finansową ze środków pomocy społecznej w kwocie złotych, otrzymali jednorazowy zasiłek powodziowy na cele edukacyjne w wysokości złotych. Uprawnionych do zasiłku 161 uczniów Koszt ogólny złotych 5. Pomoc w zakresie dożywiania Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu Pomoc w zakresie dożywiania, dzięki któremu dzieci pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki. Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który jest bezpośrednim koordynatorem programu w roku szkolnym 2010/2011, z tej formy korzystało 285 dzieci w wieku do 18 lat. Tabela 10. Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli korzystających z dożywiania Ogółem liczba dzieci/uczniów całodziennego wyżywienia w tym z: pełnego obiadu Ogólny koszt realizacji programu wyniósł ,81 złotych. 6

7 6. Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły Zgodnie z art. 17, ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.) obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie. W roku szkolnym 2010/2011 z dowozu korzystało 24 uczniów, w tym: - 23 uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, - 1 uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Organizacja dowozu uczniów odbywała się w ramach: - samochodu GZEAS 7 uczniów do ZSS w Opolu, - samochodu wyłonionego w przetargu MileTrans - 14 uczniów do ZSS w Opolu, - partycypacji w kosztach szkoły Autystycznej w Kup na 1 ucznia, - samochodu rodzica 1 uczeń do ZSZS w Kluczborku - MZK 1 uczeń do ZSS w Opolu VIII. Organizacja zajęć dodatkowych Tabela 11. Nazwa zadania (czego dotyczy) Roczniki uczniów objętych działaniem Czas trwania zajęć Realizator zadania Dbamy o prawidłową postawę ciała (zajęcia profilaktyczne i korekcyjne) IX - VI PP Brzezie Taniec i rytmika w przedszkolu (zajęcia rekreacyjno muzyczne) Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5 6 l. (zajęcia językowe) IX - VI PP Brzezie IX - VI PP Brzezie Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych (zajęcia logopedyczne) IX - VI PP Brzezie Zajęcia rekreacyjno sportowe IX - VI PP Czarnowąsy PP Chróścice Mażoretki (dziewczynki) Szanuj zdrowie ratuj życie (zajęcia z ratownictwa) IX - VI PP Czarnowąsy PP Chróścice IX - VI ZS Czarnowąsy Język angielski X -VI PP1 DW, PP Chróścice PP Czarnowąsy Język angielski metodą Helen Doron X -VI PP1 DW Taniec towarzyski X - VI PP1 DW 7

8 Zajęcia profilaktyczno zdrowotne (gimnastyka korekcyjna) X - VI PP1 DW PP Chróścice I Gminne Konfrontacje Teatralne z Języka Angielskiego (zajęcia przygotowujące teatrzyki szkolne) X - IV ZSP Kup IX. Język mniejszości narodowej W roku szkolnym 2010/2011 kontynuowana jest w szkołach nauka języka mniejszości narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów. Tabela 12. Placówka oświatowa Klasa ZS Chróścice Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej ZS Czarnowąsy ZS-P Kup ZS Dobrzeń Wielki PSPzOS Dobrzeń Wielki Razem Szkoła I Podstawowa II III IV V VI Razem SP X Gimnazjum I II III Razem PG X RAZEM x X. Współpraca zagraniczna realizowana przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim W Międzynarodowym Tygodniu Mediów w Trewirze, który trwał od września 2010, udział brało 8 uczniów LO. Podczas tego tygodnia młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach medialnych, wspólnie z młodzieżą z Niemiec, Holandii, Francji i Rumunii. 50 osobowa grupa uczniów gimnazjum i liceum w dniach od września 2010 uczestniczyła w zorganizowanym wyjeździe do Anglii i Szkocji, gdzie głównym celem było doskonalenie kompetencji językowych. Od września.2010r., 12 uczniów LO brało udział w seminarium w Bad Marienberg / Nadrenia-Palatynat, Niemcy/. Tematami dotyczącymi Unii Europejskiej zajmowała się wspólnie młodzież z Polski, Niemiec, Francji, Czech i Słowacji. W dniach od października.2010 uczniowie ZS gościli u siebie uczniów ze szkoły Sonnenhof z Wil / Szwajcaria /. Zorganizowano wycieczki poznawanie regionu. Natomiast 12 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z ZS w Dobrzeniu Wielkim, pojechała do Wil / Szwajcaria / w dniach od 3 12 czerwca

9 Tabela 13. XI. Programy realizowane w szkołach i przedszkolach Nazwa programu (czego dotyczy) Roczniki uczniów objętych działaniem Czas trwania projektu Realizator programu Szklanka mleka (spożywanie napojów mlecznych) Owoce w szkole (spożywanie owoców i warzyw) IX - VI PP Brzezie i Chróścice PSPzOS DW, ZS CH, ZS CZ, ZSP Kup IX - VI PSPzOS DW, ZS CH, ZS CZ, ZSP Kup 5 porcji warzyw i owoców (program ogólnopolski) IX - IV ZSP Kup Trzymaj formę - (program SANEPID) IX - VI ZS CH, ZS DW Rośnij zdrowo (program profilaktyki wad postawy i promocji rodzinnej aktywności ruchowej) IX - VI PP Czarnowąsy Czyste powietrze wokół nas (przedszkolna edukacja antytytoniowa) 2004 IX - VI PP Czarnowąsy Radosny uśmiech Radosna Przyszłość (profilaktyka czystości jamy ustnej IX - VI ZS Czarnowąsy Wolność oddechu Zapobiegaj astmie (profilaktyka zagrożeń nikotyną) 2003 IX - VI ZS Czarnowąsy Między nami kobietkami (dojrzewanie nastolatek) 1998 IX - VI ZS Czarnowąsy Młodzieżowa Rada Gminy (program rozwoju samorządności młodzieży) X - IV ZS Czarnowąsy ZSP Kup Rosnę zdrowo (profilaktyka wad postawy ciała) IX - VI PSPzOS DW ZS DW Twoje zdrowie w twoich rękach (profilaktyka zdrowia) IX - VI PSPzOS DW Nowoczesne technologie na usługach edukacji (poznawanie nowych technologii) X V PSPzOS DW 9

10 Bezpieczeństwo w szkole (program profilaktyczny) IX - VI PSPzOS DW Znajdź właściwe rozwiązanie (program przeciwdziałania palenia papierosów) Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego IX - VI ZS DW XI - VI ZS CH, ZS CZ, ZS DW, ZSP Kup Czyste powietrze wokół nas ekologia XI - XII ZSP Kup Klub bezpiecznego Puchatka (zdrowie i bezpieczeństwo) 2003 IX - IV ZSP Kup Ratujemy i uczymy ratować (udzielanie pierwszej pomocy) VI ZSP Kup 1. Radosna szkoła W ramach II edycji Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła, gmina Dobrzeń Wielki zrealizowała 4 projekty, łącznie pozyskując kwotę , 56 zł, na przygotowanie szkół do reformy oświatowej, związanej z przyjęciem 6-latków do kl. I szkoły podstawowej. W ZS w Czarnowąsach, ZS-P w Kup i w PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim zakupiono pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych za kwotę ,59 zł, natomiast w ZS-P w Kup dodatkowo jeszcze utworzono plac zabaw za kwotę , 12 zł. Tabela 14. Miejsca zabaw - sale Wkład własny ( zł ) Dofinansowanie Program Rządowy ( zł ) Całkowity koszt ( zł ) Zs Czarnowąsy 3.253, , ,58 ZS-P Kup 6.000, , ,00 PSPzOS Dobrzeń Wielki 3.606, , ,01 Razem , , ,59 Place zabaw Wkład własny Dofinansowanie Program Rządowy Całkowity koszt ZS-P Kup , , ,12 Razem , , ,12 Łączna realizacja programu , , ,71 10

11 2. Realizacja programów unijnych Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010 / 2011 realizowany w ramach POKL obejmował 105 uczniów z 4 gimnazjów naszej gminy: - ZS Dobrzeń Wielki 30 uczniów - ZS Czarnowąsy 30 uczniów - ZS-P Kup 30 uczniów - ZS Chróścice 15 uczniów W przypadku wszystkich szkół kwota bazowa 650 zł została podniesiona o 10 % - tereny wiejskie, stąd dofinansowanie na jednego ucznia podniesione zostało do kwoty 715 zł. Łączne otrzymano dofinansowanie w wysokości zł. 3. Nadanie tytułów Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywców Talentów Rok szkolny 2010 / 2011 ogłoszony został przez Ministra Edukacji Narodowej panią Katarzynę Hall, jako rok Odkrywania Talentów. Szkoły gminy Dobrzeń Wielki złożyły stosowne wnioski o nadanie tytułu, udowadniając jednocześnie spełnienie wymaganych kryteriów. Nadane tytuły świadczą o tym, że placówki te przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, a tym samym stanowią doskonałą promocję szkół w środowisku lokalnym i w regionie. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł Szkoła Odkrywców Talentów otrzymały następujące placówki oświatowe: Publiczne Przedszkole w Brzeziu Zespół Szkół w Czarnowąsach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Wyróżnienie Miejsce Odkrywania Talentów otrzymało stowarzyszenie Młodzi Uczestniczy Wymian z siedzibą w Czarnorąsach. Wszystkie wymienione placówki zostały umieszczone na mapie Szkół Odkrywców Talentów, dostępnej na stronie internetowej: 4. Programy zdrowotne a) szczepienia przeciwko HPV Szczepienia realizowane są na podstawie Programu zdrowotnego przyjętego Uchwałą Nr XLII/306 / 2010 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 r. program jest w całości dostępny na str. bip. gminy Dobrzeń Wielki. Na początku 2011 roku Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Koszty realizacji Programu są w 100 % pokrywane z budżetu gminy. W województwie opolskim, w roku 2010 podobne programy realizowały tylko samorządy miast: Opole, Kluczbork, Kędzierzyn Koźle i Biała Prudnicka. Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy w gminie Dobrzeń Wielki oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u młodych dziewcząt, a także wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. 11

12 Analiza wykonanych działań związanych ze szczepieniami w 2010 roku. zaszczepiono łącznie 159 dziewcząt z roczników 1996 i Dobrzeń Wielki 54 dziewczęta - Czarnowąsy 41 dziewcząt - Kup 38 dziewcząt - Chróścice 26 dziewcząt W budżecie na rok 2010 na realizację Programu przeznaczono kwotę zł Zakupiono łącznie 450 szczepionek Koszt realizacji Programu w 2010 r. koszt szczepionek 450 szt. x 287 zł = zł koszt badania i szczepienia 159 dziewcząt x 3 dawki x 7 zł = zł Łącznie zł Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki koszt szczepionek 3 dawki x 287 zł = 861 zł koszt badania i szczepienia 3 szczepienia x 7 zł = 21 zł Łącznie 881 zł b) profilaktyka wad postawy ciała Rosnę zdrowo W obecnych czasach wady postawy oraz towarzyszące im dolegliwości bólowe stają się znacznym problemem społecznym. Tryb życia dzieci staje się coraz bardziej statyczny. Komputeryzacja, bogata oferta programów telewizyjnych oraz wielogodzinne przebywanie dziecka w ławce szkolnej sprawiają, że coraz mniej dzieci aktywnie spędza czas wolny. A przecież wiadomo, że dla rozwijającego się organizmu ruch podobnie jak pożywienie są niezbędnymi czynnikami stymulującymi prawidłowy rozwój. Program profilaktyki wad postawy, który realizowany jest w gminie od kilku lat, obejmuje działaniami profilaktycznymi coraz liczniejszą grupę dzieci z placówek oświatowych. Opracowany program profilaktyki wad postawy ciała uwzględnia wszechstronną stymulacje organizmu dziecka i zachęca całe rodziny do podejmowania aktywności ruchowej kształtującej prawidłową postawę ciała. Dzięki systematycznym badaniom sylwetki ciała dzieci możliwa jest obserwacja zachodzących zmian w postawie ciała i stosunkowo wczesne wykrycie niepokojących odchyleń, które poprzez działania profilaktyczno - korekcyjne można jeszcze wyrównać nie dopuszczając do rozwoju zaawansowanej wady. Program ten ma szansę stać się wzorcowym programem, z którego inne gminy mogą brać przykład. Dzieci mające zaburzenia postawy ciała raz w roku uczestniczą w turnusie rehabilitacyjnym w ORDiM w Suchym Borze. Prowadzone ćwiczenia z rehabilitantami podnoszą świadomość uczniów odnośnie swojej postawy ciała i ukazują znaczenie realizowanych ćwiczeń. Z turnusów rehabilitacyjnych korzystają dzieci ze szkół w Dobrzeniu Wielkim, Czarnowąsach oraz z przedszkola w Czarnowąsach. W ramach programu organizowane są systematycznie spotkania ze szkolnymi koordynatorami, którzy poprzez swoje czynne zaangażowanie realizują program na terenie szkół i przedszkoli. W 2010 roku przeprowadzono badania oceniające postawę ciała dzieci urodzonych w 2003 roku i uczęszczających do przedszkoli w Dobrzeniu Wielkim i Małym oraz Brzeziu, ogółem przebadano 45 osób. Realizacja tego Programu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy i dużemu zaangażowaniu nauczycieli koordynujących program w szkołach i przedszkolach. Zaangażowanie nauczycieli w realizowany program widoczne jest nie tylko 12

13 na terenie gminy, ale również i w województwie. W listopadzie 2010r. podczas inauguracji III etapu Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim wręczono min. Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim brązowy certyfikat, doceniając w ten sposób ogromne zaangażowanie oraz wysoką jakość działań na rzecz popularyzowania postaw i zachowań prozdrowotnych. Należy podkreślić, że certyfikat otrzymało tylko sześć szkół z naszego województwa. 5. Wioska internetowa Całorocznie funkcjonuje Centrum Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich mieszczące się w Chróścicach. Centrum powstało w 2008r w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie dostępnych jest 10 stanowisk komputerowych. Centrum czynne jest codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. od , sobota od do oraz w niedziele do do i dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców całej gminy. 6. Kurs nauki języków obcych Urząd Gminy wspólnie z Bizneslingua Centrum Języków Obcych zrealizował projekt Integracja po angielsku i niemiecku w Dobrzeniu Wielkim, który obejmował zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych. Zajęcia prowadzone były w okresie od X 2010 roku do IV 2011 w cyklu 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Ogółem w kursach udział wzięło około 60 mieszkańców gminy. Uczestnicy podzieleni byli na 4 grupy, po dwie z każdego języka i na różnych poziomach zawansowania. Projekt był całkowicie finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z działania 7.3, a łączna kwota pozyskana na realizację projektu wyniosła zł. Tabela 15. XII. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży Wyszczególnienie Roczniki uczniów objętych działaniem Termin realizacji zadania Organizator zadania Obóz matematyczny w Kudowie Zdrój Uczestniczyło 45 uczniów z ZS Czarnowąsy Stowarzyszenie Młodzi Uczący Wymiany Półkolonie w Czarnowąsach Z wypoczynku skorzystało 110 dzieci. Kolonie w Głuchołazach Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty 15 miejsc dla dzieci z rodzin o niskich dochodach ZS Czarnowąsy oraz Stowarzyszenie Młodzi Uczący Wymiany Stowarzyszenie Rady Przyjaciół Opolskiego Hufca ZHP w Opolu Kolonie w Głuchołazach ( 4 miejsca ) w Polanicy Zdrój ( 3 miejsca ) Towarzystw0 Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku 13

14 W ramach akcji Wypoczynek letni w okresie lipca i sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od prowadzone były zajęcia w świetlicach wiejskich na trenie gminy. Codziennie w zajęciach uczestniczyło łącznie około 130 dzieci, na listach obecności zapisano 285 nazwisk dzieci. Tabela 16. Dzieci i młodzież objęte opieką w okresie wakacji w świetlicach gminy Dobrzeń Wielki Świetlica Ilość osób zapisanych Średnia ilość osób dziennie Borki Chróścice Czarnowąsy 4 3 Dobrzeń Mały Dobrzeń Wielki Kup Krzanowice Świerkle Razem: Podczas pobytu w świetlicy dzieci miały zapewnione bezpłatnie drugie śniadanie. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny jak i grupowy. Wśród codziennych zabaw znalazło się wiele różnych form zajęciowych: - gry i zabawy w świetlicy - zajęcia plastyczno techniczne - zajęcia stolikowe - zajęcia aktorskie - zajęcia audiowizualne - konkursy, zagadki, łamigłówki - zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu - zajęcia edukacyjne - rozwijanie umiejętności W trakcie akcji Lato 2011 przeprowadzono także zajęcia artystyczno plastyczne w zakresie: - nauka pracy w drewnie - zdobywanie umiejętności aktorskich - nauka rzeźby z gliny polimerowej Dodatkową atrakcją był wyjazd do Jura Parku w Krasiejowie, z którego skorzystało łącznie 155 dzieci. Na zakończenie Akcji zorganizowano spotkanie wszystkich dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury na spektaklu teatru lalek. Dzieci ze świetlic oraz przedszkoli wzięły udział w konkursie plastycznym pt.: Postać z krzesłem. 14

15 XIII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 14 grudnia 2010 roku Komisja Konkursowa wyłoniła nowego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół w Chróścicach panią Małgorzatę Kukurowską. W roku szkolnym 2010/2011 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 384, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 328,77. Tabela 17. Struktura zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych Grupa zawodowa W osobach W etatach Nauczyciele ,89 Administracja 30 18,63 Obsługa 89 78,25 Ogółem ,77 Tabela 18. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych Stopień awansu zawodowego W osobach % Dyplomowany ,8 Mianowany 67 25,3 Kontraktowy 60 22,7 Stażysta 7 2,6 Bez stopnia 7 2,6 Ogółem

16 XIV. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej Drop Ewa, dyrektor ZS w Czarnowąsach Urbaniak Maria, nauczyciel PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 2. Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty Bieszaj Danuta, dyrektor ZS w Kup 3. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 2011r. Macioszek Kornelia, dyrektor PP Brzezie Niedworok Beata, dyrektor PP Nr 1 Dobrzeń Wielki Nowacka Maria, nauczyciel PP Chróścice Śliwa Serafin Danuta, z-ca dyrektora PP Czarnowąsy Matyszok Gabriela, dyrektor PSPzOS Dobrzeń Wielki Stankiewicz Pason Danuta, nauczyciel PSPzOS Dobrzeń Wielki Wajman Zbigniew, nauczyciel PSPzOS Dobrzeń Wielki Olszewski Mirosław, nauczyciel ZSP Kup Kwosek Kunegunda, p.o. dyrektora ZS Chróścice Halenka Maria, nauczyciel ZS Chróścice Świercz Joanna, nauczyciel ZS Czarnowąsy Gajda Szczegielniak Dorota, dyrektor ZS Dobrzeń Wielki Szmolke Gabeirla, z-ca dyrektora ZS Dobrzeń Wielki Wosz Łoba Irena, nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki Jonczyk Beata, nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki XV. Finansowanie zadań oświatowych za rok Wielkości subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych. Wykres 1. Udział poszczególnych środków finansowych względem kosztów całkowitych 16

17 Wykres 2. Procentowy udział środków finansowych w stosunku do kosztów całkowitych Subwencja oświatowa nie zaspakaja 100% potrzeb na zadania oświatowe tak więc środki budżetowe przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych: energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę materiały i wyposażenie, usług remontowych itp. 2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zgodnie z Art. art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Organ Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich, w 35% przeznaczony jest na organizację doradztwa metodycznego i w 65% na wydatki związane z uczestnictwem nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia. W 2010r zaplanowano do wydatkowania łącznie zł, z czego szkoły i przedszkola wykorzystały pulę w wysokości ,95 zł a zł zostało przeznaczone na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli. 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXII/244/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek oświatowych. Na realizację zadania wydatkowano ,00 zł, 17

18 4. Jednorazowy dodatek uzupełniający W związku z wejściem Art.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U nr 1 poz.1 z 2009r) organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycielom w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający. W 2010r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło: Tabela 19. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2010r. Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2010r. ( zł ) od 1 stycznia do 31 sierpnia od 1 września do 31 grudnia stażysta 2.286, ,82 kontraktowy 2.538, ,97 mianowany 3.292, ,42 dyplomowany 4.207, ,15 Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń nie została osiągnięta w przypadku nauczycieli stażystów, a kwota różnicy, jaką wypłacono tym nauczycielom za 2010r.w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego wyniosła łącznie 1.430,28zł. 5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dobrzeń Wielki, wysokość uzależniona jest od okresu kształcenia i wynosi: 4.848,46 zł za 2 lata nauki 8.080,76 zł za 3 lata nauki W roku 2010 w/w dofinansowanie otrzymało 50 pracodawców, którzy wykształcili w różnych zawodach (murarz 4, elektryk 7, malarz-tapeciarz 11, dekarz 1, mechanik pojazdów samochodowych 4, blacharz samochodowy 1, elektromechanik pojazdów samochodowych 1, sprzedawca 6, stolarz 2, fryzjer 10, cukiernik 1) 48 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2010 wyniosła ,99 zł. Opracowali: Irena Weber- Zastępca Wójta Barbara Niemczycka Dyrektor GZEAS Tomasz Biernacki Zastępca Dyrektora GZEAS 18

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Dobrzeń Wielki, 17 października 2013

Dobrzeń Wielki, 17 października 2013 Dobrzeń Wielki, 17 października 2013 SPRWOZDNIE RELIZCJI ZDŃ OŚWITOWYCH GMINY DORZEN WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2012/201 /2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY DOBRZEŃ WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY DOBRZEŃ WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Dobrzeń Wielki, 22 października 2014 SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY DOBRZEŃ WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna: ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego: Zarządzenie nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. Spis treści 1. Monitoring w szkołach i placówkach oświatowych 2. Sfinansowanie zakupu pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a na rok szkolny 2015/2016 Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zostały określone

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Na podstawie 8 ust. 1 oraz 13 ust. 1 z uwzględnieniem 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Ewolucja a nie rewolucja w polskiej oświacie

Ewolucja a nie rewolucja w polskiej oświacie Ewolucja a nie rewolucja w polskiej oświacie Dzień Edukacji Narodowej 13 października 2015 r. Raport Oświata w woj. opolskim 2009-2015 Dostępny na stronie Opolskiego Kuratora Oświaty: www.kuratorium.opole.pl

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM opracowane na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Głogówku - Załącznik Nr 2 o Zasadach Rekrutacji Uczniów i Słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r.

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 7 /2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r.

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Lp. Typy szkół Zawód liczba oddz. liczba miejsc Technik mechanik 0,5 15 Technik mechatronik 1 30 Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. 1. W. Pileckiego.

Lp. Typy szkół Zawód liczba oddz. liczba miejsc Technik mechanik 0,5 15 Technik mechatronik 1 30 Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. 1. W. Pileckiego. Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych Publicznego Technikum NR 4 im. rtm. W. Pileckiego, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ROZDZIAŁII REKRUTACJA DO LICEUM

REGULAMIN REKRUTACJI ROZDZIAŁII REKRUTACJA DO LICEUM REGULAMIN REKRUTACJI ROZDZIAŁII REKRUTACJA DO LICEUM 1 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego Dyrektor ZS powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 2. Przewiduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 39 przedszkoli prowadzonych przez samorząd. W 192 oddziałach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 2) Uchwala Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie:

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 października 2014 r. Poz. 5001 UCHWAŁA NR 309/XL/2014 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI szkoła ponadgimnazjalna zasadnicza szkoła zawodowa uczniowie klas III szkoła

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu podręczników

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić: Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 25 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Na

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców Programy wieloletnie adresowane

Bardziej szczegółowo

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów ->

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> Programy rządowe Programy rządowe Stypendia szkolne Wyprawka szkolna Cyfrowa szkoła Radosna szkoła Kto otrzymuje: uczeń, w którego rodzinie miesięczna

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje Zgodnie z 5 ust. 3 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo