SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1 Dobrzeń Wielki, 24 październik 2011 SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który został wprowadzony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2009r Nr 56 poz. 458). I. Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki wynikają w szczególności z: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm./ 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz z późn. zm./ 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./ oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Zadania oświatowe realizowane są zgodnie ze strategią rozwoju oświaty gminy, której celem jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, zapewniające dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie. II. Struktura organizacyjna placówek oświatowych W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało 12 placówek oświatowych w tym: 1

2 Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty L.p. Nazwa jednostki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Publiczne Przedszkole Brzezie Publiczne Przedszkole Chróścice ,33 3. Publiczne Przedszkole Nr 1 Dobrzeń Wielki ,75 4. Publiczne Przedszkole Czarnowąsy oddział zamiejscowy w Świerklach , Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach 6. Niepubliczne Przedszkole Zakonne w Dobrzeniu Małym 7. Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Kup , , PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim ,67 9. Zespół Szkół w Chróścicach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,92 18,50 13, Zespół Szkół w Czarnowąsach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,71 19,42 21, Zespół Szkół w Kup Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Publiczne Przedszkole ,36 15,83 20,17 20, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publiczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa ,84 20,70 19, ,25 Tabela 2. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych L.p. Typ placówki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Przedszkola ,32 2. Szkoły podstawowe ,21 3. Gimnazja ,11 4. Licea ,43 5. Szkoła zawodowa ,25 x Ogółem: ,45 (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na r.) Dzieci 6-letnie w szkołach: - 2 dzieci w PSPzOS Dobrzeń Wielki - 3 dzieci w PSP Chróścice 2

3 III. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 1. Sprawdzian kompetencji i egzaminy zewnętrzne Tabela 3. Sprawdzian zewnętrzny w szkołach podstawowych Wyszczególnienie Gminy Średni wynik w punktach Województwa Sprawdzian 25,4 25,1 Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkół podstawowych Wyszczególnienie Średni wynik w punktach PSPzOS Dobrzeń Wielki 25,3 PSP Chróścice 25,5 PSP Czarnowąsy 26,4 PSP Kup 24,1 Tabela 5. Egzamin zewnętrzny w gimnazjach Wyszczególnienie Gminy Średni wynik w punktach Województwa Część humanistyczna 26,8 24,6 Część matematyczno - przyrodnicza 25,6 22,9 Część językowa: Język angielski Język niemiecki 32,5 36,5 28,5 28,5 Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum Wyszczególnienie Średni wynik w punktach PG Chróścice PG Czarnowąsy PG Kup PG Dobrzeń W. Część humanistyczna 26,5 26,6 25,6 27,7 Część matematyczno - przyrodnicza 26,0 24,9 27,5 24,8 Język angielski 19,0 31,5 43,1 37,6 Język niemiecki 40,5 34,0 38,3 35,3 3

4 Tabela 7. Egzamin zewnętrzny (matura) w szkołach ponadgimnazjalnych Wyszczególnienie Przystąpiło Zdało % zdawalności Szkoła Powiat Wojew. OKE Wrocław Publiczne Liceum Ogólnokształcące Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ,7 74,0 86,0 86, ,5 30,8 23,0 19,8 Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakość usług dydaktycznych świadczona jest na wysokim poziomie. Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej w gminie Dobrzeń Wielki za IX - VI 2010/2011 są wyższe od średniej wojewódzkiej. Osiąganie sukcesów przez szkoły związane jest z podejmowaniem szeregu działań diagnozujących między innymi uzyskiwane wyniki uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej. Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym Absolwenci roku szkolnego 2010/ osób a). egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (OKE Wrocław) 27 osób b). egzamin czeladniczy (Izba Rzemieślnicza w Opolu) 42 osoby (egzaminy przeprowadzane będą od września do listopada 2011) Tabela 8. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe l.p. Zawód Uprawnionych Przystąpiło Zdało Zdawalność w % szkoła powiat województwo OKE 1 Sprzedawca ,0 86,0 87,6 85,6 2 Kucharz małej gastronomii ,4 80,0 69,2 69,6 3 Operator obrabiarek ,0 50,0 25,0 77,5 skrawających 4 Ślusarz ,0 100,0 66,7 66,3 5 Elektromechanik pojazdów ,0 50,0 77,3 78,9 samochodowych 6 Mechanik pojazdów ,0 0,0 50,5 54,6 samochodowych RAZEM ,5 80,3 75,2 74,3 2. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe Uczniowie LO w Dobrzeniu Wielkim 6 uczniów - przystąpiło do egzaminu DSD na poziomie C1, wszyscy egzamin zdali. Uczniowie gimnazjum ZS w Dobrzeniu Wielkim 10 uczniów przystąpiło do egzaminu DSD dla gimnazjalistów. Egzamin na poziomie B1 zdało 7 uczniów, a na poziomie A2 3 uczniów. Egzaminy DSD dotyczą języka niemieckiego. Do egzaminu First Certificate in English (FCE) przystąpiło 5 licealistów wszyscy zdałli. 4

5 IV. Konkursy przedmiotowe Tabela 9. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim L.p. Nazwa konkursu Uczniowie szkoły podstawowej Uczniowie gimnazjum Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie 1 J. polski J. angielski J. niemiecki Historia Matematyka Przyroda Technika Biologia Geografia Fizyka Chemia x Ogółem: V. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 1. Stypendia o charakterze motywującym: - ogółem wniosków 95 - pozytywnych 93 - negatywnych 2 Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 200zł, przyznawane jest za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za aktywność społeczną i środowiskową. Łączna wartość stypendiów za IX - VI 2010/2011 wyniosła zł. Środki finansowe na ich realizację przewidziane są w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki. 2. Nadanie tytułu Dobrzeński Talent" i wręczenie statuetek - ogółem wniosków 10 - pozytywnych 10 - negatywnych 0 Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 1 września w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. VI. Nagrody i wyróżnienia Prymus Opolszczyzny, Stypendysta Prezesa Rady Ministrów Po raz kolejny prestiżowe nagrody: Prymus Opolszczyzny i Stypendysta Prezesa Rady Ministrów są udziałem dobrzeńskich licealistów, i tak: Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Maciej Ornat uczeń kl. II c LO Prymusem Opolszczyzny została Sandra Polok uczennica kl. III LO 5

6 VII. Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 1. Stypendia szkolne - ogółem wniosków 19 - pozytywnych 16 decyzji - negatywnych 3 decyzje Łączna wartość stypendiów w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 8.279,44 zł. 2. Zasiłek szkolny - ogółem wniosków 2 - pozytywnych 2 decyzje - negatywnych 0 Łączna wartość zasiłków w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 758,74 zł. 3. Dofinansowanie na zakup podręczników Pomoc została udzielona uczniom spełniających kryterium dochodowe wynoszące 351 zł oraz uczniom, których rodzina przekracza kryterium dochodowe, ale spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W roku szkolnym 2010/2011 z pomocy skorzystało łącznie: - 43 uczniów w tym: - 30 uczniów spełniających kryterium dochodowe - 13 uczniów spełniających przesłanki art. 7 Na realizację tego zadania gmina wydatkowała łącznie ,62 zł 4. Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne W związku ze szkodami jakie ponieśli mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki w czasie powodzi w maju 2010 roku uczniowie, których rodziny objęte były pomocą finansową ze środków pomocy społecznej w kwocie złotych, otrzymali jednorazowy zasiłek powodziowy na cele edukacyjne w wysokości złotych. Uprawnionych do zasiłku 161 uczniów Koszt ogólny złotych 5. Pomoc w zakresie dożywiania Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu Pomoc w zakresie dożywiania, dzięki któremu dzieci pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki. Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który jest bezpośrednim koordynatorem programu w roku szkolnym 2010/2011, z tej formy korzystało 285 dzieci w wieku do 18 lat. Tabela 10. Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli korzystających z dożywiania Ogółem liczba dzieci/uczniów całodziennego wyżywienia w tym z: pełnego obiadu Ogólny koszt realizacji programu wyniósł ,81 złotych. 6

7 6. Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły Zgodnie z art. 17, ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.) obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie. W roku szkolnym 2010/2011 z dowozu korzystało 24 uczniów, w tym: - 23 uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, - 1 uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Organizacja dowozu uczniów odbywała się w ramach: - samochodu GZEAS 7 uczniów do ZSS w Opolu, - samochodu wyłonionego w przetargu MileTrans - 14 uczniów do ZSS w Opolu, - partycypacji w kosztach szkoły Autystycznej w Kup na 1 ucznia, - samochodu rodzica 1 uczeń do ZSZS w Kluczborku - MZK 1 uczeń do ZSS w Opolu VIII. Organizacja zajęć dodatkowych Tabela 11. Nazwa zadania (czego dotyczy) Roczniki uczniów objętych działaniem Czas trwania zajęć Realizator zadania Dbamy o prawidłową postawę ciała (zajęcia profilaktyczne i korekcyjne) IX - VI PP Brzezie Taniec i rytmika w przedszkolu (zajęcia rekreacyjno muzyczne) Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5 6 l. (zajęcia językowe) IX - VI PP Brzezie IX - VI PP Brzezie Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych (zajęcia logopedyczne) IX - VI PP Brzezie Zajęcia rekreacyjno sportowe IX - VI PP Czarnowąsy PP Chróścice Mażoretki (dziewczynki) Szanuj zdrowie ratuj życie (zajęcia z ratownictwa) IX - VI PP Czarnowąsy PP Chróścice IX - VI ZS Czarnowąsy Język angielski X -VI PP1 DW, PP Chróścice PP Czarnowąsy Język angielski metodą Helen Doron X -VI PP1 DW Taniec towarzyski X - VI PP1 DW 7

8 Zajęcia profilaktyczno zdrowotne (gimnastyka korekcyjna) X - VI PP1 DW PP Chróścice I Gminne Konfrontacje Teatralne z Języka Angielskiego (zajęcia przygotowujące teatrzyki szkolne) X - IV ZSP Kup IX. Język mniejszości narodowej W roku szkolnym 2010/2011 kontynuowana jest w szkołach nauka języka mniejszości narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów. Tabela 12. Placówka oświatowa Klasa ZS Chróścice Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej ZS Czarnowąsy ZS-P Kup ZS Dobrzeń Wielki PSPzOS Dobrzeń Wielki Razem Szkoła I Podstawowa II III IV V VI Razem SP X Gimnazjum I II III Razem PG X RAZEM x X. Współpraca zagraniczna realizowana przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim W Międzynarodowym Tygodniu Mediów w Trewirze, który trwał od września 2010, udział brało 8 uczniów LO. Podczas tego tygodnia młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach medialnych, wspólnie z młodzieżą z Niemiec, Holandii, Francji i Rumunii. 50 osobowa grupa uczniów gimnazjum i liceum w dniach od września 2010 uczestniczyła w zorganizowanym wyjeździe do Anglii i Szkocji, gdzie głównym celem było doskonalenie kompetencji językowych. Od września.2010r., 12 uczniów LO brało udział w seminarium w Bad Marienberg / Nadrenia-Palatynat, Niemcy/. Tematami dotyczącymi Unii Europejskiej zajmowała się wspólnie młodzież z Polski, Niemiec, Francji, Czech i Słowacji. W dniach od października.2010 uczniowie ZS gościli u siebie uczniów ze szkoły Sonnenhof z Wil / Szwajcaria /. Zorganizowano wycieczki poznawanie regionu. Natomiast 12 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z ZS w Dobrzeniu Wielkim, pojechała do Wil / Szwajcaria / w dniach od 3 12 czerwca

9 Tabela 13. XI. Programy realizowane w szkołach i przedszkolach Nazwa programu (czego dotyczy) Roczniki uczniów objętych działaniem Czas trwania projektu Realizator programu Szklanka mleka (spożywanie napojów mlecznych) Owoce w szkole (spożywanie owoców i warzyw) IX - VI PP Brzezie i Chróścice PSPzOS DW, ZS CH, ZS CZ, ZSP Kup IX - VI PSPzOS DW, ZS CH, ZS CZ, ZSP Kup 5 porcji warzyw i owoców (program ogólnopolski) IX - IV ZSP Kup Trzymaj formę - (program SANEPID) IX - VI ZS CH, ZS DW Rośnij zdrowo (program profilaktyki wad postawy i promocji rodzinnej aktywności ruchowej) IX - VI PP Czarnowąsy Czyste powietrze wokół nas (przedszkolna edukacja antytytoniowa) 2004 IX - VI PP Czarnowąsy Radosny uśmiech Radosna Przyszłość (profilaktyka czystości jamy ustnej IX - VI ZS Czarnowąsy Wolność oddechu Zapobiegaj astmie (profilaktyka zagrożeń nikotyną) 2003 IX - VI ZS Czarnowąsy Między nami kobietkami (dojrzewanie nastolatek) 1998 IX - VI ZS Czarnowąsy Młodzieżowa Rada Gminy (program rozwoju samorządności młodzieży) X - IV ZS Czarnowąsy ZSP Kup Rosnę zdrowo (profilaktyka wad postawy ciała) IX - VI PSPzOS DW ZS DW Twoje zdrowie w twoich rękach (profilaktyka zdrowia) IX - VI PSPzOS DW Nowoczesne technologie na usługach edukacji (poznawanie nowych technologii) X V PSPzOS DW 9

10 Bezpieczeństwo w szkole (program profilaktyczny) IX - VI PSPzOS DW Znajdź właściwe rozwiązanie (program przeciwdziałania palenia papierosów) Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego IX - VI ZS DW XI - VI ZS CH, ZS CZ, ZS DW, ZSP Kup Czyste powietrze wokół nas ekologia XI - XII ZSP Kup Klub bezpiecznego Puchatka (zdrowie i bezpieczeństwo) 2003 IX - IV ZSP Kup Ratujemy i uczymy ratować (udzielanie pierwszej pomocy) VI ZSP Kup 1. Radosna szkoła W ramach II edycji Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła, gmina Dobrzeń Wielki zrealizowała 4 projekty, łącznie pozyskując kwotę , 56 zł, na przygotowanie szkół do reformy oświatowej, związanej z przyjęciem 6-latków do kl. I szkoły podstawowej. W ZS w Czarnowąsach, ZS-P w Kup i w PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim zakupiono pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych za kwotę ,59 zł, natomiast w ZS-P w Kup dodatkowo jeszcze utworzono plac zabaw za kwotę , 12 zł. Tabela 14. Miejsca zabaw - sale Wkład własny ( zł ) Dofinansowanie Program Rządowy ( zł ) Całkowity koszt ( zł ) Zs Czarnowąsy 3.253, , ,58 ZS-P Kup 6.000, , ,00 PSPzOS Dobrzeń Wielki 3.606, , ,01 Razem , , ,59 Place zabaw Wkład własny Dofinansowanie Program Rządowy Całkowity koszt ZS-P Kup , , ,12 Razem , , ,12 Łączna realizacja programu , , ,71 10

11 2. Realizacja programów unijnych Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010 / 2011 realizowany w ramach POKL obejmował 105 uczniów z 4 gimnazjów naszej gminy: - ZS Dobrzeń Wielki 30 uczniów - ZS Czarnowąsy 30 uczniów - ZS-P Kup 30 uczniów - ZS Chróścice 15 uczniów W przypadku wszystkich szkół kwota bazowa 650 zł została podniesiona o 10 % - tereny wiejskie, stąd dofinansowanie na jednego ucznia podniesione zostało do kwoty 715 zł. Łączne otrzymano dofinansowanie w wysokości zł. 3. Nadanie tytułów Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywców Talentów Rok szkolny 2010 / 2011 ogłoszony został przez Ministra Edukacji Narodowej panią Katarzynę Hall, jako rok Odkrywania Talentów. Szkoły gminy Dobrzeń Wielki złożyły stosowne wnioski o nadanie tytułu, udowadniając jednocześnie spełnienie wymaganych kryteriów. Nadane tytuły świadczą o tym, że placówki te przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, a tym samym stanowią doskonałą promocję szkół w środowisku lokalnym i w regionie. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł Szkoła Odkrywców Talentów otrzymały następujące placówki oświatowe: Publiczne Przedszkole w Brzeziu Zespół Szkół w Czarnowąsach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Wyróżnienie Miejsce Odkrywania Talentów otrzymało stowarzyszenie Młodzi Uczestniczy Wymian z siedzibą w Czarnorąsach. Wszystkie wymienione placówki zostały umieszczone na mapie Szkół Odkrywców Talentów, dostępnej na stronie internetowej: 4. Programy zdrowotne a) szczepienia przeciwko HPV Szczepienia realizowane są na podstawie Programu zdrowotnego przyjętego Uchwałą Nr XLII/306 / 2010 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 r. program jest w całości dostępny na str. bip. gminy Dobrzeń Wielki. Na początku 2011 roku Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Koszty realizacji Programu są w 100 % pokrywane z budżetu gminy. W województwie opolskim, w roku 2010 podobne programy realizowały tylko samorządy miast: Opole, Kluczbork, Kędzierzyn Koźle i Biała Prudnicka. Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy w gminie Dobrzeń Wielki oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u młodych dziewcząt, a także wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. 11

12 Analiza wykonanych działań związanych ze szczepieniami w 2010 roku. zaszczepiono łącznie 159 dziewcząt z roczników 1996 i Dobrzeń Wielki 54 dziewczęta - Czarnowąsy 41 dziewcząt - Kup 38 dziewcząt - Chróścice 26 dziewcząt W budżecie na rok 2010 na realizację Programu przeznaczono kwotę zł Zakupiono łącznie 450 szczepionek Koszt realizacji Programu w 2010 r. koszt szczepionek 450 szt. x 287 zł = zł koszt badania i szczepienia 159 dziewcząt x 3 dawki x 7 zł = zł Łącznie zł Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki koszt szczepionek 3 dawki x 287 zł = 861 zł koszt badania i szczepienia 3 szczepienia x 7 zł = 21 zł Łącznie 881 zł b) profilaktyka wad postawy ciała Rosnę zdrowo W obecnych czasach wady postawy oraz towarzyszące im dolegliwości bólowe stają się znacznym problemem społecznym. Tryb życia dzieci staje się coraz bardziej statyczny. Komputeryzacja, bogata oferta programów telewizyjnych oraz wielogodzinne przebywanie dziecka w ławce szkolnej sprawiają, że coraz mniej dzieci aktywnie spędza czas wolny. A przecież wiadomo, że dla rozwijającego się organizmu ruch podobnie jak pożywienie są niezbędnymi czynnikami stymulującymi prawidłowy rozwój. Program profilaktyki wad postawy, który realizowany jest w gminie od kilku lat, obejmuje działaniami profilaktycznymi coraz liczniejszą grupę dzieci z placówek oświatowych. Opracowany program profilaktyki wad postawy ciała uwzględnia wszechstronną stymulacje organizmu dziecka i zachęca całe rodziny do podejmowania aktywności ruchowej kształtującej prawidłową postawę ciała. Dzięki systematycznym badaniom sylwetki ciała dzieci możliwa jest obserwacja zachodzących zmian w postawie ciała i stosunkowo wczesne wykrycie niepokojących odchyleń, które poprzez działania profilaktyczno - korekcyjne można jeszcze wyrównać nie dopuszczając do rozwoju zaawansowanej wady. Program ten ma szansę stać się wzorcowym programem, z którego inne gminy mogą brać przykład. Dzieci mające zaburzenia postawy ciała raz w roku uczestniczą w turnusie rehabilitacyjnym w ORDiM w Suchym Borze. Prowadzone ćwiczenia z rehabilitantami podnoszą świadomość uczniów odnośnie swojej postawy ciała i ukazują znaczenie realizowanych ćwiczeń. Z turnusów rehabilitacyjnych korzystają dzieci ze szkół w Dobrzeniu Wielkim, Czarnowąsach oraz z przedszkola w Czarnowąsach. W ramach programu organizowane są systematycznie spotkania ze szkolnymi koordynatorami, którzy poprzez swoje czynne zaangażowanie realizują program na terenie szkół i przedszkoli. W 2010 roku przeprowadzono badania oceniające postawę ciała dzieci urodzonych w 2003 roku i uczęszczających do przedszkoli w Dobrzeniu Wielkim i Małym oraz Brzeziu, ogółem przebadano 45 osób. Realizacja tego Programu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy i dużemu zaangażowaniu nauczycieli koordynujących program w szkołach i przedszkolach. Zaangażowanie nauczycieli w realizowany program widoczne jest nie tylko 12

13 na terenie gminy, ale również i w województwie. W listopadzie 2010r. podczas inauguracji III etapu Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim wręczono min. Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim brązowy certyfikat, doceniając w ten sposób ogromne zaangażowanie oraz wysoką jakość działań na rzecz popularyzowania postaw i zachowań prozdrowotnych. Należy podkreślić, że certyfikat otrzymało tylko sześć szkół z naszego województwa. 5. Wioska internetowa Całorocznie funkcjonuje Centrum Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich mieszczące się w Chróścicach. Centrum powstało w 2008r w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie dostępnych jest 10 stanowisk komputerowych. Centrum czynne jest codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. od , sobota od do oraz w niedziele do do i dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców całej gminy. 6. Kurs nauki języków obcych Urząd Gminy wspólnie z Bizneslingua Centrum Języków Obcych zrealizował projekt Integracja po angielsku i niemiecku w Dobrzeniu Wielkim, który obejmował zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych. Zajęcia prowadzone były w okresie od X 2010 roku do IV 2011 w cyklu 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Ogółem w kursach udział wzięło około 60 mieszkańców gminy. Uczestnicy podzieleni byli na 4 grupy, po dwie z każdego języka i na różnych poziomach zawansowania. Projekt był całkowicie finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z działania 7.3, a łączna kwota pozyskana na realizację projektu wyniosła zł. Tabela 15. XII. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży Wyszczególnienie Roczniki uczniów objętych działaniem Termin realizacji zadania Organizator zadania Obóz matematyczny w Kudowie Zdrój Uczestniczyło 45 uczniów z ZS Czarnowąsy Stowarzyszenie Młodzi Uczący Wymiany Półkolonie w Czarnowąsach Z wypoczynku skorzystało 110 dzieci. Kolonie w Głuchołazach Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty 15 miejsc dla dzieci z rodzin o niskich dochodach ZS Czarnowąsy oraz Stowarzyszenie Młodzi Uczący Wymiany Stowarzyszenie Rady Przyjaciół Opolskiego Hufca ZHP w Opolu Kolonie w Głuchołazach ( 4 miejsca ) w Polanicy Zdrój ( 3 miejsca ) Towarzystw0 Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku 13

14 W ramach akcji Wypoczynek letni w okresie lipca i sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od prowadzone były zajęcia w świetlicach wiejskich na trenie gminy. Codziennie w zajęciach uczestniczyło łącznie około 130 dzieci, na listach obecności zapisano 285 nazwisk dzieci. Tabela 16. Dzieci i młodzież objęte opieką w okresie wakacji w świetlicach gminy Dobrzeń Wielki Świetlica Ilość osób zapisanych Średnia ilość osób dziennie Borki Chróścice Czarnowąsy 4 3 Dobrzeń Mały Dobrzeń Wielki Kup Krzanowice Świerkle Razem: Podczas pobytu w świetlicy dzieci miały zapewnione bezpłatnie drugie śniadanie. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny jak i grupowy. Wśród codziennych zabaw znalazło się wiele różnych form zajęciowych: - gry i zabawy w świetlicy - zajęcia plastyczno techniczne - zajęcia stolikowe - zajęcia aktorskie - zajęcia audiowizualne - konkursy, zagadki, łamigłówki - zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu - zajęcia edukacyjne - rozwijanie umiejętności W trakcie akcji Lato 2011 przeprowadzono także zajęcia artystyczno plastyczne w zakresie: - nauka pracy w drewnie - zdobywanie umiejętności aktorskich - nauka rzeźby z gliny polimerowej Dodatkową atrakcją był wyjazd do Jura Parku w Krasiejowie, z którego skorzystało łącznie 155 dzieci. Na zakończenie Akcji zorganizowano spotkanie wszystkich dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury na spektaklu teatru lalek. Dzieci ze świetlic oraz przedszkoli wzięły udział w konkursie plastycznym pt.: Postać z krzesłem. 14

15 XIII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 14 grudnia 2010 roku Komisja Konkursowa wyłoniła nowego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół w Chróścicach panią Małgorzatę Kukurowską. W roku szkolnym 2010/2011 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 384, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 328,77. Tabela 17. Struktura zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych Grupa zawodowa W osobach W etatach Nauczyciele ,89 Administracja 30 18,63 Obsługa 89 78,25 Ogółem ,77 Tabela 18. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych Stopień awansu zawodowego W osobach % Dyplomowany ,8 Mianowany 67 25,3 Kontraktowy 60 22,7 Stażysta 7 2,6 Bez stopnia 7 2,6 Ogółem

16 XIV. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej Drop Ewa, dyrektor ZS w Czarnowąsach Urbaniak Maria, nauczyciel PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 2. Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty Bieszaj Danuta, dyrektor ZS w Kup 3. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 2011r. Macioszek Kornelia, dyrektor PP Brzezie Niedworok Beata, dyrektor PP Nr 1 Dobrzeń Wielki Nowacka Maria, nauczyciel PP Chróścice Śliwa Serafin Danuta, z-ca dyrektora PP Czarnowąsy Matyszok Gabriela, dyrektor PSPzOS Dobrzeń Wielki Stankiewicz Pason Danuta, nauczyciel PSPzOS Dobrzeń Wielki Wajman Zbigniew, nauczyciel PSPzOS Dobrzeń Wielki Olszewski Mirosław, nauczyciel ZSP Kup Kwosek Kunegunda, p.o. dyrektora ZS Chróścice Halenka Maria, nauczyciel ZS Chróścice Świercz Joanna, nauczyciel ZS Czarnowąsy Gajda Szczegielniak Dorota, dyrektor ZS Dobrzeń Wielki Szmolke Gabeirla, z-ca dyrektora ZS Dobrzeń Wielki Wosz Łoba Irena, nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki Jonczyk Beata, nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki XV. Finansowanie zadań oświatowych za rok Wielkości subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych. Wykres 1. Udział poszczególnych środków finansowych względem kosztów całkowitych 16

17 Wykres 2. Procentowy udział środków finansowych w stosunku do kosztów całkowitych Subwencja oświatowa nie zaspakaja 100% potrzeb na zadania oświatowe tak więc środki budżetowe przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych: energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę materiały i wyposażenie, usług remontowych itp. 2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zgodnie z Art. art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Organ Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich, w 35% przeznaczony jest na organizację doradztwa metodycznego i w 65% na wydatki związane z uczestnictwem nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia. W 2010r zaplanowano do wydatkowania łącznie zł, z czego szkoły i przedszkola wykorzystały pulę w wysokości ,95 zł a zł zostało przeznaczone na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli. 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXII/244/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek oświatowych. Na realizację zadania wydatkowano ,00 zł, 17

18 4. Jednorazowy dodatek uzupełniający W związku z wejściem Art.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U nr 1 poz.1 z 2009r) organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycielom w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający. W 2010r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło: Tabela 19. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2010r. Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2010r. ( zł ) od 1 stycznia do 31 sierpnia od 1 września do 31 grudnia stażysta 2.286, ,82 kontraktowy 2.538, ,97 mianowany 3.292, ,42 dyplomowany 4.207, ,15 Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń nie została osiągnięta w przypadku nauczycieli stażystów, a kwota różnicy, jaką wypłacono tym nauczycielom za 2010r.w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego wyniosła łącznie 1.430,28zł. 5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dobrzeń Wielki, wysokość uzależniona jest od okresu kształcenia i wynosi: 4.848,46 zł za 2 lata nauki 8.080,76 zł za 3 lata nauki W roku 2010 w/w dofinansowanie otrzymało 50 pracodawców, którzy wykształcili w różnych zawodach (murarz 4, elektryk 7, malarz-tapeciarz 11, dekarz 1, mechanik pojazdów samochodowych 4, blacharz samochodowy 1, elektromechanik pojazdów samochodowych 1, sprzedawca 6, stolarz 2, fryzjer 10, cukiernik 1) 48 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2010 wyniosła ,99 zł. Opracowali: Irena Weber- Zastępca Wójta Barbara Niemczycka Dyrektor GZEAS Tomasz Biernacki Zastępca Dyrektora GZEAS 18

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp...2

Spis treści: Wstęp...2 Spis treści: Wstęp...2 1. Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała...3 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej...7 3. Informacja o uczniach...8 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo