OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o konkursie - Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Kalwaria Zebrzydowska: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II.2) Określenie przedmiotu konkursu: I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wskazanie autora zwycięskiej pracy, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II. Lokalizacja: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego, działki nr: 4058/7, 4058/4 - według załączonej aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej. Teren przeznaczony pod opracowanie konkursowe jest częściowo zabudowany budynkiem Zespołu Szkół nr 1w Kalwarii Zebrzydowskiej. III. Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić poniższe zapisy: 1. Należy zaprojektować halę sportową o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali minimum w najniższym punkcie 7 m z zapleczem sanitarno-technicznym. Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły. 2. Budynek hali sportowej winien zawierać pomieszczenie dla trenerów, szatnie i zaplecze sanitarne dla uczniów, pomieszczenie siłowni, pomieszczenie świetlicowe, salę korekcyjno-rehabilitacyjną, magazyn sprzętu oraz inne

2 pomieszczenia techniczne i gospodarcze wynikające z potrzeb technologicznych obiektu. 3. Funkcje hali sportowej: - boisko do koszykówki z wybiegami bocznymi i wybiegiem od strony koszy, - boisko do siatkówki, - boisko do piłki ręcznej, - wymaga się zaprojektowania trybun widokowych wzdłuż boiska o maksymalnie możliwej ilości miejsc. Należy rozważyć możliwość usytuowania dodatkowych trybun po szerokości hali. 4. Wprowadzenie podziału płyty boiska poprzez montaż na szerokości dwóch kotar grodzących na trzy małe boiska do gry z możliwością prowadzenia zajęć przez trzy grupy. Za bramkami przewidzieć siatki zabezpieczające (piłkochwyty). 5. Projektowana hala powinna posiadać zaplecze magazynowe na sprzęt sportowy taki jak: bramki do piłki ręcznej, kozły, materace, równoważnie, piłki do gry i inne nowo zaprojektowane urządzenia hali. 6. Urządzenia, w jakie powinna być wyposażona hala - sprzęt sportowy ruchomy i stały: bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, kosze wiszące opuszczane lub składane montowane do ściany. Projekt techniczny powinien zawierać rodzaj urządzeń i sposób ich zamontowania. W koncepcji należy uwzględnić płytę boiska dostosowaną do różnych dyscyplin sportowych odporną na uszkodzenia od obuwia sportowego oraz łatwą do utrzymania czystości. 7. Należy przewidzieć pomieszczenie kotłowni dla potrzeb hali sportowej oraz odrębne przyłącza infrastruktury technicznej. 8. Oświetlenie - przy projektowaniu hali rozpatrywać łącznie oświetlenie dzienne i sztuczne. Oświetlenie dzienne zapewnić przez okna otwierane z poziomu podłogi. Należy przewidzieć i zaprojektować niezależne oświetlenie trzech przestrzeni hali sportowej ze względu na podział płyty boiska kotarami przesuwnymi tak, aby istniała możliwość oświetlenia każdej części boiska oddzielnie lub boiska jednocześnie. Oświetlenie zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie. Należy przewidzieć zastosowanie rolet na okna hali sportowej. 9. Należy przewidzieć zabezpieczenie obiektu przed dostępem kun. 10. Należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. 11. System nagłośnienia hali sportowej. 12. Wentylacja - należy zapewnić wentylację naturalną poprzez otwieralność okien oraz zastosować wentylację mechaniczną. 13. Ponadto w pracy konkursowej należy uwzględnić następujące zagadnienia: - Projektowany obiekt nie może mieć żadnych barier architektonicznych, ograniczających dostępność dla osób niepełnosprawnych, - Wpisanie w bryłę obiektu funkcji objętych programem w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów pomieszczeń. 14. W ramach zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić: dojazd, ciągi piesze, chodniki, drogę ewakuacyjną. 15. Koncepcję należy (...) Pliki do pobrania Ogłoszenie o konkursie (pełne brzmienie) Regulamin konkursu Załączniki do regulaminu Załączniki 1-8 do regulaminu konkursu - format MS Word (.docx) znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Czy przewiduje się, użytkowanie hali także do celów pozasportowych, np. koncerty, przedstawienia, zebrania itp.? Odpowiedź na pytanie 1: Tak, Zamawiający przewiduje użytkowanie obiektu do celów pozasportowych. Pytanie 2: Czy przewiduje się organizowanie zawodów lub widowisk dostępnych dla ogólnej publiczności, której

3 należałoby zapewnić szatnie okryć wierzchnich? Odpowiedź na pytanie 2: Tak, należy przewidzieć szatnię okryć wierzchnich. Pytanie 3: Czy zamawiający przedstawi szczegółowy program funkcjonalny z oczekiwaną liczbą szatni, toalet, czy należy te pomieszczenia oszacować i zaproponować? Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie przedstawi programu funkcjonalnego. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji hali sportowej, w związku z czym uczestnicy konkursu we własnym zakresie muszą przedstawić m.in. rozkład pomieszczeń, ilość szatni, toalet. Pytanie 4: Ponieważ, na załączonych mapach nie ma zaznaczonych wejść do budynku szkoły, ani innych istotnych informacji z punktu widzenia projektu, czy można prosić o plan istniejącego budynku lub inne wytyczne pozwalające określić: istniejące wejście lub wejścia do budynku okna sali lekcyjnych i okna korytarzy lub inny pomieszczeń ślepe ściany istniejącą hale sportową miejsce, w którym możliwe jest połączenie projektowanej hali z budynkiem szkoły Odpowiedź na pytanie 4: Na załączonej do regulaminu konkursu mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznaczone są wejścia do istniejącego budynku (schody zewnętrzne). Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły od strony południowo-wschodniej skrzydła budynku (od ulicy Broniewskiego przeciwna strona istniejącego placu zabaw). Ponadto, pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. Pytanie 5: Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni pola gry/wymiarów boiska. W treści regulaminu pojawiają się dwa wymiary 20x40m (punkt 3 regulaminu) oraz 38x25 (punkt regulaminu). Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że w koncepcji należy przedstawić halę sportową o wymiarach pola gry minimum 20 x 40 m. Pytanie 6: Ze względu na określone przez Zamawiającego bardzo napięte terminy wykonania projektu wielobranżowego hali wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (do 31 lipca 2012r.) zwracam się z pytaniem o możliwość negocjacji lub aneksowania terminów? Czy też określony termin na 31 lipca 2012r. jest stały i nieprzesuwalny?

4 Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r. jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom. Pytanie 7: Czy na etapie przygotowywania zakresu i przedmiotu konkursu została przeprowadzona analiza zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem miejscowym i pozostałymi przepisami technicznymi? Chodzi zwłaszcza o analizę, czy zakładany program użytkowy, wielkość hali i możliwy układ hali na działce jest możliwy do wykonania przy spełnieniu wymogów przepisów technicznych? Odpowiedź na pytanie 7: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu winni we własnym zakresie opracować koncepcję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami technicznymi (pkt. 3, ppkt regulaminu konkursu). Pytanie 8: Proszę o jednoznaczne określenie po czyjej stronie leży uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej do celów projektowych. Zgodnie z punktem regulaminu oraz zgodnie z projektem umowy ( 1 punkt ) - uzyskanie mapy leży po stronie projektanta; zaś zgodnie z projektem umowy ( 1 punkt 4.4) Zamawiający zapewnia aktualną mapę. Odpowiedź na pytanie 8: Zgodnie z zapisem 5 projektu umowy, Zamawiający dostarczy mapę sytuacyjno-wysokościową zatwierdzoną dnia r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach. W projekcie umowy w 1 ust. 4 wykreśla się pkt Po stronie Projektanta leżeć będzie aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej. Pytanie 9: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu): Proszę o określenie, czy zapis punktu 2 punkt 8 jest błędny i wprowadzony przez pomyłkę czy też takie brzmienie zostało wprowadzone z pełną świadomością. Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis 2 ust. 8 i zastępuje go brzmieniem: Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej, Projektant: 1) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie: powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych, wykorzystania do więcej niż jednej budowy, jak również promocji Zamawiającego; 2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec dokumentacji projektowej.. Pytanie 10: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) - 1 punkt 2. Czy przy określeniu ilości egzemplarzy projektu (5 egz.) zostały ujęte dwa egzemplarze, które na etapie czynności administracyjnych, związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę pozostaną we własności Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz PINBu? Odpowiedź na pytanie 10:

5 Przy określaniu ilości egzemplarzy uwzględniono dwa egzemplarze, które pozostaną w aktach organów administracyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga, aby 1 egzemplarz projektu budowlanego został przedłożony Zamawiającemu na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, natomiast 4 egzemplarze należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. W związku z powyższym 2 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uważa się przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową określoną w 1 ust. 4 umowy. Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, Projektant przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu budowlanego.. Pytanie 11: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) czy określony w 6 sposób płatności i podział na transze jest negocjowalny? Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający modyfikuje zapis 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: 2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom. Pytanie 12: W pkt. 5.2 Regulaminu konkursu określono, że przedmiot umowy realizowanej na podstawie konkursu obejmował będzie uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie może zobowiązać się do uzyskania decyzji na budowę, ponieważ jej wydanie nie zależy od niego - nie jest organem wydającym pozwolenie na budowę. Projektant może jedynie wystąpić o taką decyzję, złożyć wniosek, dokonać wyjaśnień i uzupełnień w toku postępowania, dokonać wszelkich starań. Wnoszę więc o zweryfikowanie powyższego zapisu Regulaminu. Odpowiedź na pytanie 12: Zapis punktu 5.2. regulaminu konkursu dotyczący uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę pozostaje bez zmian. Obowiązkiem Projektanta jest przedłożenie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wadowickiego, które to będą podstawą do zapłaty wynagrodzenia Projektanta. Pytanie 13: W projekcie umowy (Załącznik nr 9), w 2 pkt. 1 określono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 lipca 2012 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 stycznia 2012 r. Zgodnie z pkt. 14 regulaminu zaproszenie do negocjacji nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Wykonawca nie może zobowiązać się na etapie konkursu do dotrzymania terminu, skoro Zamawiający nie określił żadnych ograniczeń co do najpóźniejszego terminu przystąpienia do negocjacji. Oznacza to, że umowa zostać podpisana np. w czerwcu 2012 r. Ale nawet w sytuacji przystąpienia Zamawiającego do negocjacji 15 lutego i uwzględnienia czasu potrzebnego na przygotowanie i podpisanie umowy, na realizację przedmiotu umowy pozostaje ok. 5 miesięcy. 2 miesiące ma organ wydający decyzję pozwolenia na budowę (zgodnie z KPA). Pozostaje więc 3 miesiące na realizację projektu budowlanego w tym: 1. uzyskanie mapy do celów projektowych z przyjęciem do zasobów trwa ok. 2 tygodnie, 2. wykonanie badań geologicznych wraz z zatwierdzeniem projektu prac geologicznych (forma postanowienia) trwa min. 3 tygodnie,

6 3. uzyskanie warunków dostawy mediów trwa ok. 1 miesiąc, 4. uzgodnienia ZUDP trwa ok. 2 tygodnie, 5. uzgodnienie projektów przyłączy trwa ok.1 miesiąc. Jak widać, ze względów czysto proceduralnych, związanych z niezbędnymi uzgodnieniami realizacja w tak krótkim czasie jest mało realna. Ze względów projektowych nie pozwala natomiast na zachowanie wysokiego standardu wykonywanej dokumentacji, co może wpłynąć bardzo negatywnie na jakość realizowanej inwestycji. Wnoszę więc o rozpatrzenie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r. jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom. Pytanie 14: W 6 Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu określono formę płatności w sposób następujący: 60% płatne po przekazaniu całej dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 40% płatne po uzyskaniu prawomocności decyzji. W sytuacji nieuprawomocnienia decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności zależnych od Zamawiającego lub osób trzecich, wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszone o 40%, bez jego winy. Takim zapisem Zamawiający przerzuca ryzyko inwestycyjne na projektanta. Wnoszę o ponowne rozważenie wyżej wymienionych warunków umowy. Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający modyfikuje zapis 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: 2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom. Pytanie 15: Pytanie do konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej dotyczy informacji o istniejącym obiekcie szkoły. W regulaminie i podanych załącznikach brak wiadomości na temat rozplanowania funkcji w tym obiekcie, a ponieważ zadanie dotyczy także połączenia nowoprojektowanego budynku hali sportowej z istniejącym budynkiem szkoły, czy jest możliwość otrzymania takich danych (w postaci rzutu, szkiców itp.)? A także ze względu na brak możliwości dokonania wizji lokalnej czy istnieje szansa na udostępnienie zdjęć szkoły i terenu podlegającego zakresowi opracowania? Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej zdjęć terenu objętego konkursem oraz zdjęć istniejącego budynku szkoły i sąsiednich obiektów. Odpowiedź na pytanie 16:

7 Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Pytanie 17: W związku z koniecznością powiązania łącznikiem nowoprojektowanej sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dostarczenie rzutu (rzutów) istniejącej szkoły w celu właściwego funkcjonalnego powiązania sali ze szkołą. Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. Ponadto Zamawiający zastępuje brzmienie zawarte w: projekcie umowy, w 1 ust pkt. 1) i w regulaminie konkursu pkt 5. ppkt ) zapisem: Pełnobranżowy projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy: hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali 7 m w najniższym punkcie, z zapleczem. Obiekt połączyć przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły oraz projekcie umowy, w 1 ust pkt. 18) i w regulaminie konkursu pkt. 5 ppkt ) zapisem: Uzyskanie na koszt Wykonawcy (tj. Projektanta) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Projekt budowlany musi być sprawdzony pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. skład Sądu Konkursowego, powołanego do przeprowadzenia konkursu a podany w punkcie 12 regulaminu konkursu, został uzupełniony o następujących członków: Anna Machaj, Robert Mikołajek, Dawid Herbut. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Do niniejszej informacji zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku oraz w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami do regulaminu konkursu zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu). Zdjęcia terenu Zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu) Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomski Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

8 Kalwaria Zebrzydowska, r. ZP.K ZAWIADOMIENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH KONKURS na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr w dniu r. W związku z dokonaną oceną wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych niżej wymienionych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu:

9

10

11 znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydzielonych terenach usług publicznych, do jakich kwalifikuje się szkoła i hala sportowa, maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 30% powierzchni terenu. Po odjęciu od powierzchni działki m2 (100%) powierzchni zabudowy szkoły 2 549m2 (21,66%) i pola gry 20x40m wraz z obrzeżami po 2m 1 056m2 (8,97%), co wyczerpuje dopuszczalną powierzchnie zabudowy, na pozostałe funkcje hali sportowej (szatnie, widownia, komunikacja, pomieszczenia techniczne itp) nie ma miejsca. W związku z powyższym, w świetle obowiązującego prawa obiekt, który jest przedmiotem konkursu nie uzyska pozwolenia na budowę.

12 Czy Organizator konkursu wystąpił o stosowną zmianę MPZP i czy jest w stanie zagwarantować uprawomocnienie tej zmiany w terminie umożliwiającym Projektantowi wywiązanie się z terminów zawartych w umowie? Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający posiada opinię z dnia r. autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, że: określenie pojęcia działka budowlana zdefiniowano w 4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/44/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany m.p.z.p. miasta Kalwaria Zebrzydowska, wprowadzając w tzw. słowniczku ust. 12 o brzmieniu: 12. Działce budowlanej zwanej dalej działką rozumie się przez to nieruchomość gruntową składającą się z jednej lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą wymogi dla realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszej uchwały. oraz, że teren U4 obejmujący kilka działek ewidencyjnych (własność samorządowa) charakteryzujący się jednolitą funkcją podstawową (usługi oświaty) stanowi jedną działkę budowlaną. Zatem do wyliczenia parametrów i wskaźników ustalonych w 5 należy uwzględniać całą powierzchnię terenu.. Według danych z ewidencji gruntów powierzchnia terenów będących własnością samorządową wynosi 3,7877 ha, natomiast powierzchnia zabudowy istniejących budynków wynosi 0,6327 ha. Pytanie 2: Jaką ilość miejsc Organizator konkursu uważa za maksymalną? Odpowiedź na pytanie 2: Z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu, uczestnik konkursu winien przedstawić w koncepcji we własnym zakresie ilość miejsc na trybunach przy zachowaniu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów prawa. Pytanie 3: Odnośnie paragrafu 3. punkt 19 regulaminu konkursu: co kryje się pod określeniem zaplecze parkingowe znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły? Czy Organizator ma prawo do dysponowania dodatkowym terenem poza działkami 4058/ i 4058/4, gdzie będzie można urządzić parking? Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający modyfikuje zapis regulaminu konkursu w następujący sposób: skreśla się dotychczasowy zapis punktu 3 ppkt regulaminu konkursu i nadaje mu nowe brzmienie: Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Pytanie 4: Ile osób w jednym momencie może mieć zajęcia w głównej sali hali sportowej? Odpowiedź na pytanie 4: Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pole boiska ma zostać podzielone dwoma kotarami, zatem w jednym czasie mogą mieć zajęcia 3 grupy. Pytanie 5: Na ile osób należy przyjąć pomieszczenie siłowni oraz sali korekcyjno-rehabilitacyjnej lub jaka powinna być powierzchnia wymienionych pomieszczeń? Odpowiedź na pytanie 5: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń. Pytanie 6: Czy w ramach projektowanej sali sportowej należy przewidzieć gabinet lekarski tzw. pierwszej pomocy? Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie widzi potrzeby zaprojektowania gabinetu lekarskiego. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Na podstawie postanowień punktu 18 ppkt Regulaminu konkursu Zamawiający modyfikuje treść Regulaminu w następujący sposób:

13 1) Zamawiający przedłuża termin składania prac konkursowych, z: do dnia r. do godziny 1100 na: do dnia r. do godziny ) Zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu, z: r. na: r. 3) Zmianie ulega miejsce składania prac konkursowych określone w punkcie 10 ppkt regulaminu konkursu, z: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter na: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, pokój nr 22, II piętro 4) W konsekwencji udzielonych wyjaśnień zmianie ulega zapis punktu regulaminu konkursu, z: Dla celów funkcjonalnych hali sportowej przewiduje się korzystanie z istniejącego zaplecza parkingowego znajdującego się w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły na: Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Ponadto, Zamawiający w 2 projektu umowy po ust. 9 wprowadza ust. 10 w brzmieniu: 10. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 jedynie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Projektanta postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nie zostanie zakończone w terminie, umożliwiającym zachowanie przez Projektanta umownego terminu na wykonanie przedmiotu umowy. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: W regulaminie jest zapis: należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. Proszę o informację, czy ścianka wspinaczkowa ma być wewnątrz sali sportowej czy na zewnątrz budynku w ramach ściany np. za ogrodzeniem szkoły? Odpowiedź na pytanie 1: Ścianka do wspinaczki ma być zlokalizowana na ścianie wewnątrz hali sportowej. Pytanie 2: Czy projektując salę gimnastyczną dla określenia gabarytów obiektu (np: wysokość kalenicy, kąt nachylenia dachu itp.) należy kierować się wytycznymi zawartymi w 4 pkt7 w zakresie formy dachu oraz wysokości kalenicy?

14 Czy powinny zostać wzięte pod uwagę informacje zawarte w 4 pkt 9 odnoszące się do budynków usługowych czy są to informacje dotyczące obiektów usługowych stanowiących funkcje uzupełniające dla terenów o przeznaczeniu MN oraz MNr? Odpowiedź na pytanie 2: W związku z tym, że hala sportowa zalicza się do obiektów użyteczności publicznej, należy kierować się zapisami 4 pkt. 7 i 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pytanie 3: Czy Zamawiający zakłada, że ścianka wspinaczkowa dostępna jest z trzeciego boiska treningowego, czy gabaryty sali gimnastycznej powinny zostać powiększone i ściana wspinaczkowa wraz ze strefą bezpieczeństwa powinna być niezależną przestrzenią? Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający zakłada, że ścianka wspinaczkowa ma być dostępna z trzeciego boiska treningowego. Pytanie 4: Czy zakładane w wytycznych do sporządzenia koncepcji pomieszczenie świetlicy jest pomieszczeniem przeznaczonym do pobytu dziennego ( pozalekcyjnego ) dzieci szkolnych, czy jest to pomieszczenie przeznaczone dla kółek zainteresowań dostępne dla osób z zewnątrz? Odpowiedź na pytanie nr 4: Pomieszczenie świetlicy przeznaczone ma być zarówno na pobyt dzienny (pozalekcyjny) dzieci szkolnych, jak również dla kółek zainteresowań dla osób z zewnątrz. Pytanie 5: Czy sala do rehabilitacji powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe? Prosimy o podanie przybliżonej liczby osób biorących udział w zajęciach lub gabarytów sali. Odpowiedź na pytanie 5: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej. Pytanie 6: Czy siłownia powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe? Prosimy o podanie przybliżonych gabarytów pomieszczenia. Odpowiedź na pytanie 6: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej. Pytanie 7:

15 Czy zakładane przez Zamawiającego w wytycznych rolety w sali gimnastycznej mają na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących ( zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi ), czy mają dać możliwość zaciemnienia sali w przypadku realizacji wydarzeń kulturalnych np. spektakle, przedstawienia, koncerty itp. Odpowiedź na pytanie 7: Zakładane zastosowanie rolet ma na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących (zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi) jak również zaciemnienie hali. Pytanie 8: Czy w związku z tym, ze do dnia dzisiejszego tj nie została podana oficjalna informacja dotycząca zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie termin składnia prac konkursowych zostanie prolongowany? Odpowiedź na pytanie 8: W dniu r. Zamawiający przesłał do Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu zaproszenie do składania prac konkursowych. Ponadto termin składania prac konkursowych, zgodnie z zamieszczoną w dniu r. informacją na stronie internetowej Zamawiającego został zmieniony z: do dnia r. do godziny 1100 na: do dnia r. do godziny Pytanie 9: Prosimy o podanie źródła ciepła dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem (gaz, elektryka, paliwa stałe, miejska sieć ciepłownicza itp.). Odpowiedź na pytanie 9: Przewidywane źródło ciepła dla projektowanej hali sportowej gaz ziemny. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: W pkt ust. 1 mowa jest, że wycenę prac projektowych należy sporządzić na podstawie Środowiskowych Zasady Wyceny Prac Projektowych. Cennik ten ograniczony jest dla wąskiego grona projektantów którzy zadeklarowali zakup tych cenników u twórców tego cennika. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę prac projektowych na podstawie innego sposobu wyceny prac projektowych? np. na podstawie cennika Stowarzyszenia Architektów Polskich lub na podstawie tożsamego z tym cennikiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U. nr 130 poz w sprawie między innymi obliczenia planowanych kosztów prac projektowych

16 Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający dopuszcza wycenę prac projektowych na podstawie innego sposobu wyceny prac projektowych niż na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Zgodnie z pkt Regulaminu Konkursu prosimy o odpowiedź czy ceny podane w w pkt.4.1. i 4.3. Regulaminu Konkursu są cenami brutto czy netto. Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, że ceny podane w punkcie 4.1 i 4.3 Regulaminu konkursu są cenami brutto. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski Powiązane artykuły Wynik postępowania: Ogłoszenie o konkursie - Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Liczba odwiedzin: 34 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Ochman Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :50:58

17 Czas publikacji: :50:58 Data przeniesienia do archiwum: Brak

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI KONKURS otwarty, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU 2. FORMA I RODZAJ KONKURSU 3. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU 4. UCZESTNICY KONKURSU ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20.01.2015r.

Białystok, dnia 20.01.2015r. ZP/I/15/21 Białystok, dnia 20.01.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r.

Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r. Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r. Instrukcja dla wykonawców (IdW) do przetargu nieograniczonego na na USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO NA ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KOBIERZYCACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 08.08.2014 r. AG. 2512.45.2014.NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=349453&rok=2010-1... Page 1 of 10

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=349453&rok=2010-1... Page 1 of 10 Page 1 of 10 Chęciny: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportoworekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach Numer ogłoszenia: 349453-2010; data zamieszczenia: 06.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Data publikacji 2015-01-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony Kalwaria

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo