OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o konkursie - Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Kalwaria Zebrzydowska: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II.2) Określenie przedmiotu konkursu: I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wskazanie autora zwycięskiej pracy, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II. Lokalizacja: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego, działki nr: 4058/7, 4058/4 - według załączonej aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej. Teren przeznaczony pod opracowanie konkursowe jest częściowo zabudowany budynkiem Zespołu Szkół nr 1w Kalwarii Zebrzydowskiej. III. Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić poniższe zapisy: 1. Należy zaprojektować halę sportową o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali minimum w najniższym punkcie 7 m z zapleczem sanitarno-technicznym. Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły. 2. Budynek hali sportowej winien zawierać pomieszczenie dla trenerów, szatnie i zaplecze sanitarne dla uczniów, pomieszczenie siłowni, pomieszczenie świetlicowe, salę korekcyjno-rehabilitacyjną, magazyn sprzętu oraz inne

2 pomieszczenia techniczne i gospodarcze wynikające z potrzeb technologicznych obiektu. 3. Funkcje hali sportowej: - boisko do koszykówki z wybiegami bocznymi i wybiegiem od strony koszy, - boisko do siatkówki, - boisko do piłki ręcznej, - wymaga się zaprojektowania trybun widokowych wzdłuż boiska o maksymalnie możliwej ilości miejsc. Należy rozważyć możliwość usytuowania dodatkowych trybun po szerokości hali. 4. Wprowadzenie podziału płyty boiska poprzez montaż na szerokości dwóch kotar grodzących na trzy małe boiska do gry z możliwością prowadzenia zajęć przez trzy grupy. Za bramkami przewidzieć siatki zabezpieczające (piłkochwyty). 5. Projektowana hala powinna posiadać zaplecze magazynowe na sprzęt sportowy taki jak: bramki do piłki ręcznej, kozły, materace, równoważnie, piłki do gry i inne nowo zaprojektowane urządzenia hali. 6. Urządzenia, w jakie powinna być wyposażona hala - sprzęt sportowy ruchomy i stały: bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, kosze wiszące opuszczane lub składane montowane do ściany. Projekt techniczny powinien zawierać rodzaj urządzeń i sposób ich zamontowania. W koncepcji należy uwzględnić płytę boiska dostosowaną do różnych dyscyplin sportowych odporną na uszkodzenia od obuwia sportowego oraz łatwą do utrzymania czystości. 7. Należy przewidzieć pomieszczenie kotłowni dla potrzeb hali sportowej oraz odrębne przyłącza infrastruktury technicznej. 8. Oświetlenie - przy projektowaniu hali rozpatrywać łącznie oświetlenie dzienne i sztuczne. Oświetlenie dzienne zapewnić przez okna otwierane z poziomu podłogi. Należy przewidzieć i zaprojektować niezależne oświetlenie trzech przestrzeni hali sportowej ze względu na podział płyty boiska kotarami przesuwnymi tak, aby istniała możliwość oświetlenia każdej części boiska oddzielnie lub boiska jednocześnie. Oświetlenie zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie. Należy przewidzieć zastosowanie rolet na okna hali sportowej. 9. Należy przewidzieć zabezpieczenie obiektu przed dostępem kun. 10. Należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. 11. System nagłośnienia hali sportowej. 12. Wentylacja - należy zapewnić wentylację naturalną poprzez otwieralność okien oraz zastosować wentylację mechaniczną. 13. Ponadto w pracy konkursowej należy uwzględnić następujące zagadnienia: - Projektowany obiekt nie może mieć żadnych barier architektonicznych, ograniczających dostępność dla osób niepełnosprawnych, - Wpisanie w bryłę obiektu funkcji objętych programem w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów pomieszczeń. 14. W ramach zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić: dojazd, ciągi piesze, chodniki, drogę ewakuacyjną. 15. Koncepcję należy (...) Pliki do pobrania Ogłoszenie o konkursie (pełne brzmienie) Regulamin konkursu Załączniki do regulaminu Załączniki 1-8 do regulaminu konkursu - format MS Word (.docx) znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Czy przewiduje się, użytkowanie hali także do celów pozasportowych, np. koncerty, przedstawienia, zebrania itp.? Odpowiedź na pytanie 1: Tak, Zamawiający przewiduje użytkowanie obiektu do celów pozasportowych. Pytanie 2: Czy przewiduje się organizowanie zawodów lub widowisk dostępnych dla ogólnej publiczności, której

3 należałoby zapewnić szatnie okryć wierzchnich? Odpowiedź na pytanie 2: Tak, należy przewidzieć szatnię okryć wierzchnich. Pytanie 3: Czy zamawiający przedstawi szczegółowy program funkcjonalny z oczekiwaną liczbą szatni, toalet, czy należy te pomieszczenia oszacować i zaproponować? Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie przedstawi programu funkcjonalnego. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji hali sportowej, w związku z czym uczestnicy konkursu we własnym zakresie muszą przedstawić m.in. rozkład pomieszczeń, ilość szatni, toalet. Pytanie 4: Ponieważ, na załączonych mapach nie ma zaznaczonych wejść do budynku szkoły, ani innych istotnych informacji z punktu widzenia projektu, czy można prosić o plan istniejącego budynku lub inne wytyczne pozwalające określić: istniejące wejście lub wejścia do budynku okna sali lekcyjnych i okna korytarzy lub inny pomieszczeń ślepe ściany istniejącą hale sportową miejsce, w którym możliwe jest połączenie projektowanej hali z budynkiem szkoły Odpowiedź na pytanie 4: Na załączonej do regulaminu konkursu mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznaczone są wejścia do istniejącego budynku (schody zewnętrzne). Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły od strony południowo-wschodniej skrzydła budynku (od ulicy Broniewskiego przeciwna strona istniejącego placu zabaw). Ponadto, pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. Pytanie 5: Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni pola gry/wymiarów boiska. W treści regulaminu pojawiają się dwa wymiary 20x40m (punkt 3 regulaminu) oraz 38x25 (punkt regulaminu). Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że w koncepcji należy przedstawić halę sportową o wymiarach pola gry minimum 20 x 40 m. Pytanie 6: Ze względu na określone przez Zamawiającego bardzo napięte terminy wykonania projektu wielobranżowego hali wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (do 31 lipca 2012r.) zwracam się z pytaniem o możliwość negocjacji lub aneksowania terminów? Czy też określony termin na 31 lipca 2012r. jest stały i nieprzesuwalny?

4 Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r. jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom. Pytanie 7: Czy na etapie przygotowywania zakresu i przedmiotu konkursu została przeprowadzona analiza zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem miejscowym i pozostałymi przepisami technicznymi? Chodzi zwłaszcza o analizę, czy zakładany program użytkowy, wielkość hali i możliwy układ hali na działce jest możliwy do wykonania przy spełnieniu wymogów przepisów technicznych? Odpowiedź na pytanie 7: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu winni we własnym zakresie opracować koncepcję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami technicznymi (pkt. 3, ppkt regulaminu konkursu). Pytanie 8: Proszę o jednoznaczne określenie po czyjej stronie leży uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej do celów projektowych. Zgodnie z punktem regulaminu oraz zgodnie z projektem umowy ( 1 punkt ) - uzyskanie mapy leży po stronie projektanta; zaś zgodnie z projektem umowy ( 1 punkt 4.4) Zamawiający zapewnia aktualną mapę. Odpowiedź na pytanie 8: Zgodnie z zapisem 5 projektu umowy, Zamawiający dostarczy mapę sytuacyjno-wysokościową zatwierdzoną dnia r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach. W projekcie umowy w 1 ust. 4 wykreśla się pkt Po stronie Projektanta leżeć będzie aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej. Pytanie 9: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu): Proszę o określenie, czy zapis punktu 2 punkt 8 jest błędny i wprowadzony przez pomyłkę czy też takie brzmienie zostało wprowadzone z pełną świadomością. Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis 2 ust. 8 i zastępuje go brzmieniem: Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej, Projektant: 1) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie: powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych, wykorzystania do więcej niż jednej budowy, jak również promocji Zamawiającego; 2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec dokumentacji projektowej.. Pytanie 10: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) - 1 punkt 2. Czy przy określeniu ilości egzemplarzy projektu (5 egz.) zostały ujęte dwa egzemplarze, które na etapie czynności administracyjnych, związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę pozostaną we własności Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz PINBu? Odpowiedź na pytanie 10:

5 Przy określaniu ilości egzemplarzy uwzględniono dwa egzemplarze, które pozostaną w aktach organów administracyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga, aby 1 egzemplarz projektu budowlanego został przedłożony Zamawiającemu na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, natomiast 4 egzemplarze należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. W związku z powyższym 2 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uważa się przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową określoną w 1 ust. 4 umowy. Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, Projektant przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu budowlanego.. Pytanie 11: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) czy określony w 6 sposób płatności i podział na transze jest negocjowalny? Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający modyfikuje zapis 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: 2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom. Pytanie 12: W pkt. 5.2 Regulaminu konkursu określono, że przedmiot umowy realizowanej na podstawie konkursu obejmował będzie uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie może zobowiązać się do uzyskania decyzji na budowę, ponieważ jej wydanie nie zależy od niego - nie jest organem wydającym pozwolenie na budowę. Projektant może jedynie wystąpić o taką decyzję, złożyć wniosek, dokonać wyjaśnień i uzupełnień w toku postępowania, dokonać wszelkich starań. Wnoszę więc o zweryfikowanie powyższego zapisu Regulaminu. Odpowiedź na pytanie 12: Zapis punktu 5.2. regulaminu konkursu dotyczący uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę pozostaje bez zmian. Obowiązkiem Projektanta jest przedłożenie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wadowickiego, które to będą podstawą do zapłaty wynagrodzenia Projektanta. Pytanie 13: W projekcie umowy (Załącznik nr 9), w 2 pkt. 1 określono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 lipca 2012 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 stycznia 2012 r. Zgodnie z pkt. 14 regulaminu zaproszenie do negocjacji nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Wykonawca nie może zobowiązać się na etapie konkursu do dotrzymania terminu, skoro Zamawiający nie określił żadnych ograniczeń co do najpóźniejszego terminu przystąpienia do negocjacji. Oznacza to, że umowa zostać podpisana np. w czerwcu 2012 r. Ale nawet w sytuacji przystąpienia Zamawiającego do negocjacji 15 lutego i uwzględnienia czasu potrzebnego na przygotowanie i podpisanie umowy, na realizację przedmiotu umowy pozostaje ok. 5 miesięcy. 2 miesiące ma organ wydający decyzję pozwolenia na budowę (zgodnie z KPA). Pozostaje więc 3 miesiące na realizację projektu budowlanego w tym: 1. uzyskanie mapy do celów projektowych z przyjęciem do zasobów trwa ok. 2 tygodnie, 2. wykonanie badań geologicznych wraz z zatwierdzeniem projektu prac geologicznych (forma postanowienia) trwa min. 3 tygodnie,

6 3. uzyskanie warunków dostawy mediów trwa ok. 1 miesiąc, 4. uzgodnienia ZUDP trwa ok. 2 tygodnie, 5. uzgodnienie projektów przyłączy trwa ok.1 miesiąc. Jak widać, ze względów czysto proceduralnych, związanych z niezbędnymi uzgodnieniami realizacja w tak krótkim czasie jest mało realna. Ze względów projektowych nie pozwala natomiast na zachowanie wysokiego standardu wykonywanej dokumentacji, co może wpłynąć bardzo negatywnie na jakość realizowanej inwestycji. Wnoszę więc o rozpatrzenie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r. jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom. Pytanie 14: W 6 Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu określono formę płatności w sposób następujący: 60% płatne po przekazaniu całej dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 40% płatne po uzyskaniu prawomocności decyzji. W sytuacji nieuprawomocnienia decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności zależnych od Zamawiającego lub osób trzecich, wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszone o 40%, bez jego winy. Takim zapisem Zamawiający przerzuca ryzyko inwestycyjne na projektanta. Wnoszę o ponowne rozważenie wyżej wymienionych warunków umowy. Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający modyfikuje zapis 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: 2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom. Pytanie 15: Pytanie do konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej dotyczy informacji o istniejącym obiekcie szkoły. W regulaminie i podanych załącznikach brak wiadomości na temat rozplanowania funkcji w tym obiekcie, a ponieważ zadanie dotyczy także połączenia nowoprojektowanego budynku hali sportowej z istniejącym budynkiem szkoły, czy jest możliwość otrzymania takich danych (w postaci rzutu, szkiców itp.)? A także ze względu na brak możliwości dokonania wizji lokalnej czy istnieje szansa na udostępnienie zdjęć szkoły i terenu podlegającego zakresowi opracowania? Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej zdjęć terenu objętego konkursem oraz zdjęć istniejącego budynku szkoły i sąsiednich obiektów. Odpowiedź na pytanie 16:

7 Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Pytanie 17: W związku z koniecznością powiązania łącznikiem nowoprojektowanej sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dostarczenie rzutu (rzutów) istniejącej szkoły w celu właściwego funkcjonalnego powiązania sali ze szkołą. Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. Ponadto Zamawiający zastępuje brzmienie zawarte w: projekcie umowy, w 1 ust pkt. 1) i w regulaminie konkursu pkt 5. ppkt ) zapisem: Pełnobranżowy projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy: hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali 7 m w najniższym punkcie, z zapleczem. Obiekt połączyć przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły oraz projekcie umowy, w 1 ust pkt. 18) i w regulaminie konkursu pkt. 5 ppkt ) zapisem: Uzyskanie na koszt Wykonawcy (tj. Projektanta) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Projekt budowlany musi być sprawdzony pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. skład Sądu Konkursowego, powołanego do przeprowadzenia konkursu a podany w punkcie 12 regulaminu konkursu, został uzupełniony o następujących członków: Anna Machaj, Robert Mikołajek, Dawid Herbut. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Do niniejszej informacji zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku oraz w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami do regulaminu konkursu zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu). Zdjęcia terenu Zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu) Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomski Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

8 Kalwaria Zebrzydowska, r. ZP.K ZAWIADOMIENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH KONKURS na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr w dniu r. W związku z dokonaną oceną wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych niżej wymienionych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu:

9

10

11 znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydzielonych terenach usług publicznych, do jakich kwalifikuje się szkoła i hala sportowa, maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 30% powierzchni terenu. Po odjęciu od powierzchni działki m2 (100%) powierzchni zabudowy szkoły 2 549m2 (21,66%) i pola gry 20x40m wraz z obrzeżami po 2m 1 056m2 (8,97%), co wyczerpuje dopuszczalną powierzchnie zabudowy, na pozostałe funkcje hali sportowej (szatnie, widownia, komunikacja, pomieszczenia techniczne itp) nie ma miejsca. W związku z powyższym, w świetle obowiązującego prawa obiekt, który jest przedmiotem konkursu nie uzyska pozwolenia na budowę.

12 Czy Organizator konkursu wystąpił o stosowną zmianę MPZP i czy jest w stanie zagwarantować uprawomocnienie tej zmiany w terminie umożliwiającym Projektantowi wywiązanie się z terminów zawartych w umowie? Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający posiada opinię z dnia r. autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, że: określenie pojęcia działka budowlana zdefiniowano w 4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/44/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany m.p.z.p. miasta Kalwaria Zebrzydowska, wprowadzając w tzw. słowniczku ust. 12 o brzmieniu: 12. Działce budowlanej zwanej dalej działką rozumie się przez to nieruchomość gruntową składającą się z jednej lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą wymogi dla realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszej uchwały. oraz, że teren U4 obejmujący kilka działek ewidencyjnych (własność samorządowa) charakteryzujący się jednolitą funkcją podstawową (usługi oświaty) stanowi jedną działkę budowlaną. Zatem do wyliczenia parametrów i wskaźników ustalonych w 5 należy uwzględniać całą powierzchnię terenu.. Według danych z ewidencji gruntów powierzchnia terenów będących własnością samorządową wynosi 3,7877 ha, natomiast powierzchnia zabudowy istniejących budynków wynosi 0,6327 ha. Pytanie 2: Jaką ilość miejsc Organizator konkursu uważa za maksymalną? Odpowiedź na pytanie 2: Z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu, uczestnik konkursu winien przedstawić w koncepcji we własnym zakresie ilość miejsc na trybunach przy zachowaniu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów prawa. Pytanie 3: Odnośnie paragrafu 3. punkt 19 regulaminu konkursu: co kryje się pod określeniem zaplecze parkingowe znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły? Czy Organizator ma prawo do dysponowania dodatkowym terenem poza działkami 4058/ i 4058/4, gdzie będzie można urządzić parking? Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający modyfikuje zapis regulaminu konkursu w następujący sposób: skreśla się dotychczasowy zapis punktu 3 ppkt regulaminu konkursu i nadaje mu nowe brzmienie: Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Pytanie 4: Ile osób w jednym momencie może mieć zajęcia w głównej sali hali sportowej? Odpowiedź na pytanie 4: Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pole boiska ma zostać podzielone dwoma kotarami, zatem w jednym czasie mogą mieć zajęcia 3 grupy. Pytanie 5: Na ile osób należy przyjąć pomieszczenie siłowni oraz sali korekcyjno-rehabilitacyjnej lub jaka powinna być powierzchnia wymienionych pomieszczeń? Odpowiedź na pytanie 5: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń. Pytanie 6: Czy w ramach projektowanej sali sportowej należy przewidzieć gabinet lekarski tzw. pierwszej pomocy? Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie widzi potrzeby zaprojektowania gabinetu lekarskiego. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Na podstawie postanowień punktu 18 ppkt Regulaminu konkursu Zamawiający modyfikuje treść Regulaminu w następujący sposób:

13 1) Zamawiający przedłuża termin składania prac konkursowych, z: do dnia r. do godziny 1100 na: do dnia r. do godziny ) Zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu, z: r. na: r. 3) Zmianie ulega miejsce składania prac konkursowych określone w punkcie 10 ppkt regulaminu konkursu, z: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter na: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, pokój nr 22, II piętro 4) W konsekwencji udzielonych wyjaśnień zmianie ulega zapis punktu regulaminu konkursu, z: Dla celów funkcjonalnych hali sportowej przewiduje się korzystanie z istniejącego zaplecza parkingowego znajdującego się w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły na: Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Ponadto, Zamawiający w 2 projektu umowy po ust. 9 wprowadza ust. 10 w brzmieniu: 10. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 jedynie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Projektanta postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nie zostanie zakończone w terminie, umożliwiającym zachowanie przez Projektanta umownego terminu na wykonanie przedmiotu umowy. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: W regulaminie jest zapis: należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. Proszę o informację, czy ścianka wspinaczkowa ma być wewnątrz sali sportowej czy na zewnątrz budynku w ramach ściany np. za ogrodzeniem szkoły? Odpowiedź na pytanie 1: Ścianka do wspinaczki ma być zlokalizowana na ścianie wewnątrz hali sportowej. Pytanie 2: Czy projektując salę gimnastyczną dla określenia gabarytów obiektu (np: wysokość kalenicy, kąt nachylenia dachu itp.) należy kierować się wytycznymi zawartymi w 4 pkt7 w zakresie formy dachu oraz wysokości kalenicy?

14 Czy powinny zostać wzięte pod uwagę informacje zawarte w 4 pkt 9 odnoszące się do budynków usługowych czy są to informacje dotyczące obiektów usługowych stanowiących funkcje uzupełniające dla terenów o przeznaczeniu MN oraz MNr? Odpowiedź na pytanie 2: W związku z tym, że hala sportowa zalicza się do obiektów użyteczności publicznej, należy kierować się zapisami 4 pkt. 7 i 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pytanie 3: Czy Zamawiający zakłada, że ścianka wspinaczkowa dostępna jest z trzeciego boiska treningowego, czy gabaryty sali gimnastycznej powinny zostać powiększone i ściana wspinaczkowa wraz ze strefą bezpieczeństwa powinna być niezależną przestrzenią? Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający zakłada, że ścianka wspinaczkowa ma być dostępna z trzeciego boiska treningowego. Pytanie 4: Czy zakładane w wytycznych do sporządzenia koncepcji pomieszczenie świetlicy jest pomieszczeniem przeznaczonym do pobytu dziennego ( pozalekcyjnego ) dzieci szkolnych, czy jest to pomieszczenie przeznaczone dla kółek zainteresowań dostępne dla osób z zewnątrz? Odpowiedź na pytanie nr 4: Pomieszczenie świetlicy przeznaczone ma być zarówno na pobyt dzienny (pozalekcyjny) dzieci szkolnych, jak również dla kółek zainteresowań dla osób z zewnątrz. Pytanie 5: Czy sala do rehabilitacji powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe? Prosimy o podanie przybliżonej liczby osób biorących udział w zajęciach lub gabarytów sali. Odpowiedź na pytanie 5: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej. Pytanie 6: Czy siłownia powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe? Prosimy o podanie przybliżonych gabarytów pomieszczenia. Odpowiedź na pytanie 6: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej. Pytanie 7:

15 Czy zakładane przez Zamawiającego w wytycznych rolety w sali gimnastycznej mają na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących ( zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi ), czy mają dać możliwość zaciemnienia sali w przypadku realizacji wydarzeń kulturalnych np. spektakle, przedstawienia, koncerty itp. Odpowiedź na pytanie 7: Zakładane zastosowanie rolet ma na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących (zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi) jak również zaciemnienie hali. Pytanie 8: Czy w związku z tym, ze do dnia dzisiejszego tj nie została podana oficjalna informacja dotycząca zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie termin składnia prac konkursowych zostanie prolongowany? Odpowiedź na pytanie 8: W dniu r. Zamawiający przesłał do Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu zaproszenie do składania prac konkursowych. Ponadto termin składania prac konkursowych, zgodnie z zamieszczoną w dniu r. informacją na stronie internetowej Zamawiającego został zmieniony z: do dnia r. do godziny 1100 na: do dnia r. do godziny Pytanie 9: Prosimy o podanie źródła ciepła dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem (gaz, elektryka, paliwa stałe, miejska sieć ciepłownicza itp.). Odpowiedź na pytanie 9: Przewidywane źródło ciepła dla projektowanej hali sportowej gaz ziemny. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: W pkt ust. 1 mowa jest, że wycenę prac projektowych należy sporządzić na podstawie Środowiskowych Zasady Wyceny Prac Projektowych. Cennik ten ograniczony jest dla wąskiego grona projektantów którzy zadeklarowali zakup tych cenników u twórców tego cennika. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę prac projektowych na podstawie innego sposobu wyceny prac projektowych? np. na podstawie cennika Stowarzyszenia Architektów Polskich lub na podstawie tożsamego z tym cennikiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U. nr 130 poz w sprawie między innymi obliczenia planowanych kosztów prac projektowych

16 Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający dopuszcza wycenę prac projektowych na podstawie innego sposobu wyceny prac projektowych niż na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Zgodnie z pkt Regulaminu Konkursu prosimy o odpowiedź czy ceny podane w w pkt.4.1. i 4.3. Regulaminu Konkursu są cenami brutto czy netto. Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, że ceny podane w punkcie 4.1 i 4.3 Regulaminu konkursu są cenami brutto. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski Powiązane artykuły Wynik postępowania: Ogłoszenie o konkursie - Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Liczba odwiedzin: 34 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Ochman Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :50:58

17 Czas publikacji: :50:58 Data przeniesienia do archiwum: Brak

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 9 2015-06-03 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Potworów Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu - usługa

Ogłoszenie o przetargu - usługa Ogłoszenie o przetargu - usługa na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Lubochni" Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO Spytkowice, dn. 12.10.2012 r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Spytkowicach w formule partnerstwa-prywatnego Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice 26

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o przetargu Grodzisk Mazowiecki: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ Wola Dalsza 2009-08-04 KTL 0344 / 5 / 2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. BZP - 246638-2009

Bardziej szczegółowo

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (Organizator)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (Organizator) Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (Organizator) Przekazuje odpowiedzi na następujące zapytania: 1. Prosimy o potwierdzenie, że wykazanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BMP.PP-7328/HWS/05/09

BMP.PP-7328/HWS/05/09 Gryfino, dnia 26.10.2009 r. BMP.PP-7328/HWS/05/09 W związku z otrzymanymi pytaniami do konkursu architektoniczno urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. Tarnów: : wykonanie usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji do wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.:przebudowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 297512-2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 297512-2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl Ostrowiec Świętokrzyski: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

"Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa"

Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa "Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/ Wrocław: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/ Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

WYKONANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA Wersja archiwalna WYKONANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHMIELNO Chmielno: WYKONANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHMIELNO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne Przywidz: Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia kolizji stacji

Warszawa: Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia kolizji stacji Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 172309-2013 z dnia 2013-08-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. zinwentaryzowanie kabli energetycznych oraz istniejącej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej Załącznik nr 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PRZESTRZENNE Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 stycznia 7 Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu 1 I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer nadany przez Zamawiającego RG.341/N-5/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Hala widowiskowo - sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn. Łubniany, 22 lipiec 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn. System wykrywania i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach.

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach. Page 1 of 5 Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach Numer ogłoszenia: 225335-2008; data zamieszczenia: 18.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

1. Obiekt Budynek biurowo-usługowy. 2. Adres Luboń, ul. Romana Maya 1b. 3. Właściciel obiektu LUVENA S.A.

1. Obiekt Budynek biurowo-usługowy. 2. Adres Luboń, ul. Romana Maya 1b. 3. Właściciel obiektu LUVENA S.A. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HOTELU ROBOTNICZEGO NA CELE DZIENNEGO DOMU "SENIOR-WIGOR" WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Rodzaj zamówienia Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Rodzaj zamówienia Usługi Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i mowy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skrzyszów w ramach projektu pn.: Mały Uniwersytet Skrzyszowski Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.deblin.pl Dęblin: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-nowomiejski.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-nowomiejski.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Nowe Miasto Lubawskie: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku Numer ogłoszenia: 12452-2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń.

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz udostępnienie go przez okres 24 m-cy 30 gospodarstwom domowym w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/ Domaniów: MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi z 7 2013-09-04 13:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Roboty budowlane w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii Etap II:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo