OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o konkursie - Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Kalwaria Zebrzydowska: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II.2) Określenie przedmiotu konkursu: I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wskazanie autora zwycięskiej pracy, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II. Lokalizacja: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego, działki nr: 4058/7, 4058/4 - według załączonej aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej. Teren przeznaczony pod opracowanie konkursowe jest częściowo zabudowany budynkiem Zespołu Szkół nr 1w Kalwarii Zebrzydowskiej. III. Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić poniższe zapisy: 1. Należy zaprojektować halę sportową o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali minimum w najniższym punkcie 7 m z zapleczem sanitarno-technicznym. Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły. 2. Budynek hali sportowej winien zawierać pomieszczenie dla trenerów, szatnie i zaplecze sanitarne dla uczniów, pomieszczenie siłowni, pomieszczenie świetlicowe, salę korekcyjno-rehabilitacyjną, magazyn sprzętu oraz inne

2 pomieszczenia techniczne i gospodarcze wynikające z potrzeb technologicznych obiektu. 3. Funkcje hali sportowej: - boisko do koszykówki z wybiegami bocznymi i wybiegiem od strony koszy, - boisko do siatkówki, - boisko do piłki ręcznej, - wymaga się zaprojektowania trybun widokowych wzdłuż boiska o maksymalnie możliwej ilości miejsc. Należy rozważyć możliwość usytuowania dodatkowych trybun po szerokości hali. 4. Wprowadzenie podziału płyty boiska poprzez montaż na szerokości dwóch kotar grodzących na trzy małe boiska do gry z możliwością prowadzenia zajęć przez trzy grupy. Za bramkami przewidzieć siatki zabezpieczające (piłkochwyty). 5. Projektowana hala powinna posiadać zaplecze magazynowe na sprzęt sportowy taki jak: bramki do piłki ręcznej, kozły, materace, równoważnie, piłki do gry i inne nowo zaprojektowane urządzenia hali. 6. Urządzenia, w jakie powinna być wyposażona hala - sprzęt sportowy ruchomy i stały: bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, kosze wiszące opuszczane lub składane montowane do ściany. Projekt techniczny powinien zawierać rodzaj urządzeń i sposób ich zamontowania. W koncepcji należy uwzględnić płytę boiska dostosowaną do różnych dyscyplin sportowych odporną na uszkodzenia od obuwia sportowego oraz łatwą do utrzymania czystości. 7. Należy przewidzieć pomieszczenie kotłowni dla potrzeb hali sportowej oraz odrębne przyłącza infrastruktury technicznej. 8. Oświetlenie - przy projektowaniu hali rozpatrywać łącznie oświetlenie dzienne i sztuczne. Oświetlenie dzienne zapewnić przez okna otwierane z poziomu podłogi. Należy przewidzieć i zaprojektować niezależne oświetlenie trzech przestrzeni hali sportowej ze względu na podział płyty boiska kotarami przesuwnymi tak, aby istniała możliwość oświetlenia każdej części boiska oddzielnie lub boiska jednocześnie. Oświetlenie zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie. Należy przewidzieć zastosowanie rolet na okna hali sportowej. 9. Należy przewidzieć zabezpieczenie obiektu przed dostępem kun. 10. Należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. 11. System nagłośnienia hali sportowej. 12. Wentylacja - należy zapewnić wentylację naturalną poprzez otwieralność okien oraz zastosować wentylację mechaniczną. 13. Ponadto w pracy konkursowej należy uwzględnić następujące zagadnienia: - Projektowany obiekt nie może mieć żadnych barier architektonicznych, ograniczających dostępność dla osób niepełnosprawnych, - Wpisanie w bryłę obiektu funkcji objętych programem w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów pomieszczeń. 14. W ramach zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić: dojazd, ciągi piesze, chodniki, drogę ewakuacyjną. 15. Koncepcję należy (...) Pliki do pobrania Ogłoszenie o konkursie (pełne brzmienie) Regulamin konkursu Załączniki do regulaminu Załączniki 1-8 do regulaminu konkursu - format MS Word (.docx) znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Czy przewiduje się, użytkowanie hali także do celów pozasportowych, np. koncerty, przedstawienia, zebrania itp.? Odpowiedź na pytanie 1: Tak, Zamawiający przewiduje użytkowanie obiektu do celów pozasportowych. Pytanie 2: Czy przewiduje się organizowanie zawodów lub widowisk dostępnych dla ogólnej publiczności, której

3 należałoby zapewnić szatnie okryć wierzchnich? Odpowiedź na pytanie 2: Tak, należy przewidzieć szatnię okryć wierzchnich. Pytanie 3: Czy zamawiający przedstawi szczegółowy program funkcjonalny z oczekiwaną liczbą szatni, toalet, czy należy te pomieszczenia oszacować i zaproponować? Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie przedstawi programu funkcjonalnego. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji hali sportowej, w związku z czym uczestnicy konkursu we własnym zakresie muszą przedstawić m.in. rozkład pomieszczeń, ilość szatni, toalet. Pytanie 4: Ponieważ, na załączonych mapach nie ma zaznaczonych wejść do budynku szkoły, ani innych istotnych informacji z punktu widzenia projektu, czy można prosić o plan istniejącego budynku lub inne wytyczne pozwalające określić: istniejące wejście lub wejścia do budynku okna sali lekcyjnych i okna korytarzy lub inny pomieszczeń ślepe ściany istniejącą hale sportową miejsce, w którym możliwe jest połączenie projektowanej hali z budynkiem szkoły Odpowiedź na pytanie 4: Na załączonej do regulaminu konkursu mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznaczone są wejścia do istniejącego budynku (schody zewnętrzne). Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły od strony południowo-wschodniej skrzydła budynku (od ulicy Broniewskiego przeciwna strona istniejącego placu zabaw). Ponadto, pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. Pytanie 5: Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni pola gry/wymiarów boiska. W treści regulaminu pojawiają się dwa wymiary 20x40m (punkt 3 regulaminu) oraz 38x25 (punkt regulaminu). Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że w koncepcji należy przedstawić halę sportową o wymiarach pola gry minimum 20 x 40 m. Pytanie 6: Ze względu na określone przez Zamawiającego bardzo napięte terminy wykonania projektu wielobranżowego hali wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (do 31 lipca 2012r.) zwracam się z pytaniem o możliwość negocjacji lub aneksowania terminów? Czy też określony termin na 31 lipca 2012r. jest stały i nieprzesuwalny?

4 Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r. jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom. Pytanie 7: Czy na etapie przygotowywania zakresu i przedmiotu konkursu została przeprowadzona analiza zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem miejscowym i pozostałymi przepisami technicznymi? Chodzi zwłaszcza o analizę, czy zakładany program użytkowy, wielkość hali i możliwy układ hali na działce jest możliwy do wykonania przy spełnieniu wymogów przepisów technicznych? Odpowiedź na pytanie 7: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu winni we własnym zakresie opracować koncepcję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami technicznymi (pkt. 3, ppkt regulaminu konkursu). Pytanie 8: Proszę o jednoznaczne określenie po czyjej stronie leży uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjnowysokościowej do celów projektowych. Zgodnie z punktem regulaminu oraz zgodnie z projektem umowy ( 1 punkt ) - uzyskanie mapy leży po stronie projektanta; zaś zgodnie z projektem umowy ( 1 punkt 4.4) Zamawiający zapewnia aktualną mapę. Odpowiedź na pytanie 8: Zgodnie z zapisem 5 projektu umowy, Zamawiający dostarczy mapę sytuacyjno-wysokościową zatwierdzoną dnia r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach. W projekcie umowy w 1 ust. 4 wykreśla się pkt Po stronie Projektanta leżeć będzie aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej. Pytanie 9: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu): Proszę o określenie, czy zapis punktu 2 punkt 8 jest błędny i wprowadzony przez pomyłkę czy też takie brzmienie zostało wprowadzone z pełną świadomością. Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis 2 ust. 8 i zastępuje go brzmieniem: Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej, Projektant: 1) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie: powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych, wykorzystania do więcej niż jednej budowy, jak również promocji Zamawiającego; 2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec dokumentacji projektowej.. Pytanie 10: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) - 1 punkt 2. Czy przy określeniu ilości egzemplarzy projektu (5 egz.) zostały ujęte dwa egzemplarze, które na etapie czynności administracyjnych, związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę pozostaną we własności Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz PINBu? Odpowiedź na pytanie 10:

5 Przy określaniu ilości egzemplarzy uwzględniono dwa egzemplarze, które pozostaną w aktach organów administracyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga, aby 1 egzemplarz projektu budowlanego został przedłożony Zamawiającemu na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, natomiast 4 egzemplarze należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. W związku z powyższym 2 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uważa się przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową określoną w 1 ust. 4 umowy. Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, Projektant przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu budowlanego.. Pytanie 11: Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) czy określony w 6 sposób płatności i podział na transze jest negocjowalny? Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający modyfikuje zapis 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: 2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom. Pytanie 12: W pkt. 5.2 Regulaminu konkursu określono, że przedmiot umowy realizowanej na podstawie konkursu obejmował będzie uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie może zobowiązać się do uzyskania decyzji na budowę, ponieważ jej wydanie nie zależy od niego - nie jest organem wydającym pozwolenie na budowę. Projektant może jedynie wystąpić o taką decyzję, złożyć wniosek, dokonać wyjaśnień i uzupełnień w toku postępowania, dokonać wszelkich starań. Wnoszę więc o zweryfikowanie powyższego zapisu Regulaminu. Odpowiedź na pytanie 12: Zapis punktu 5.2. regulaminu konkursu dotyczący uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę pozostaje bez zmian. Obowiązkiem Projektanta jest przedłożenie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wadowickiego, które to będą podstawą do zapłaty wynagrodzenia Projektanta. Pytanie 13: W projekcie umowy (Załącznik nr 9), w 2 pkt. 1 określono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 lipca 2012 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 stycznia 2012 r. Zgodnie z pkt. 14 regulaminu zaproszenie do negocjacji nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Wykonawca nie może zobowiązać się na etapie konkursu do dotrzymania terminu, skoro Zamawiający nie określił żadnych ograniczeń co do najpóźniejszego terminu przystąpienia do negocjacji. Oznacza to, że umowa zostać podpisana np. w czerwcu 2012 r. Ale nawet w sytuacji przystąpienia Zamawiającego do negocjacji 15 lutego i uwzględnienia czasu potrzebnego na przygotowanie i podpisanie umowy, na realizację przedmiotu umowy pozostaje ok. 5 miesięcy. 2 miesiące ma organ wydający decyzję pozwolenia na budowę (zgodnie z KPA). Pozostaje więc 3 miesiące na realizację projektu budowlanego w tym: 1. uzyskanie mapy do celów projektowych z przyjęciem do zasobów trwa ok. 2 tygodnie, 2. wykonanie badań geologicznych wraz z zatwierdzeniem projektu prac geologicznych (forma postanowienia) trwa min. 3 tygodnie,

6 3. uzyskanie warunków dostawy mediów trwa ok. 1 miesiąc, 4. uzgodnienia ZUDP trwa ok. 2 tygodnie, 5. uzgodnienie projektów przyłączy trwa ok.1 miesiąc. Jak widać, ze względów czysto proceduralnych, związanych z niezbędnymi uzgodnieniami realizacja w tak krótkim czasie jest mało realna. Ze względów projektowych nie pozwala natomiast na zachowanie wysokiego standardu wykonywanej dokumentacji, co może wpłynąć bardzo negatywnie na jakość realizowanej inwestycji. Wnoszę więc o rozpatrzenie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r. jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom. Pytanie 14: W 6 Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu określono formę płatności w sposób następujący: 60% płatne po przekazaniu całej dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 40% płatne po uzyskaniu prawomocności decyzji. W sytuacji nieuprawomocnienia decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności zależnych od Zamawiającego lub osób trzecich, wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszone o 40%, bez jego winy. Takim zapisem Zamawiający przerzuca ryzyko inwestycyjne na projektanta. Wnoszę o ponowne rozważenie wyżej wymienionych warunków umowy. Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający modyfikuje zapis 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: 2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom. Pytanie 15: Pytanie do konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej dotyczy informacji o istniejącym obiekcie szkoły. W regulaminie i podanych załącznikach brak wiadomości na temat rozplanowania funkcji w tym obiekcie, a ponieważ zadanie dotyczy także połączenia nowoprojektowanego budynku hali sportowej z istniejącym budynkiem szkoły, czy jest możliwość otrzymania takich danych (w postaci rzutu, szkiców itp.)? A także ze względu na brak możliwości dokonania wizji lokalnej czy istnieje szansa na udostępnienie zdjęć szkoły i terenu podlegającego zakresowi opracowania? Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej zdjęć terenu objętego konkursem oraz zdjęć istniejącego budynku szkoły i sąsiednich obiektów. Odpowiedź na pytanie 16:

7 Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Pytanie 17: W związku z koniecznością powiązania łącznikiem nowoprojektowanej sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dostarczenie rzutu (rzutów) istniejącej szkoły w celu właściwego funkcjonalnego powiązania sali ze szkołą. Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. Ponadto Zamawiający zastępuje brzmienie zawarte w: projekcie umowy, w 1 ust pkt. 1) i w regulaminie konkursu pkt 5. ppkt ) zapisem: Pełnobranżowy projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy: hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali 7 m w najniższym punkcie, z zapleczem. Obiekt połączyć przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły oraz projekcie umowy, w 1 ust pkt. 18) i w regulaminie konkursu pkt. 5 ppkt ) zapisem: Uzyskanie na koszt Wykonawcy (tj. Projektanta) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Projekt budowlany musi być sprawdzony pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. skład Sądu Konkursowego, powołanego do przeprowadzenia konkursu a podany w punkcie 12 regulaminu konkursu, został uzupełniony o następujących członków: Anna Machaj, Robert Mikołajek, Dawid Herbut. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Do niniejszej informacji zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku oraz w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami do regulaminu konkursu zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu). Zdjęcia terenu Zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu) Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomski Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

8 Kalwaria Zebrzydowska, r. ZP.K ZAWIADOMIENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH KONKURS na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr w dniu r. W związku z dokonaną oceną wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych niżej wymienionych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu:

9

10

11 znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydzielonych terenach usług publicznych, do jakich kwalifikuje się szkoła i hala sportowa, maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 30% powierzchni terenu. Po odjęciu od powierzchni działki m2 (100%) powierzchni zabudowy szkoły 2 549m2 (21,66%) i pola gry 20x40m wraz z obrzeżami po 2m 1 056m2 (8,97%), co wyczerpuje dopuszczalną powierzchnie zabudowy, na pozostałe funkcje hali sportowej (szatnie, widownia, komunikacja, pomieszczenia techniczne itp) nie ma miejsca. W związku z powyższym, w świetle obowiązującego prawa obiekt, który jest przedmiotem konkursu nie uzyska pozwolenia na budowę.

12 Czy Organizator konkursu wystąpił o stosowną zmianę MPZP i czy jest w stanie zagwarantować uprawomocnienie tej zmiany w terminie umożliwiającym Projektantowi wywiązanie się z terminów zawartych w umowie? Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający posiada opinię z dnia r. autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, że: określenie pojęcia działka budowlana zdefiniowano w 4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/44/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany m.p.z.p. miasta Kalwaria Zebrzydowska, wprowadzając w tzw. słowniczku ust. 12 o brzmieniu: 12. Działce budowlanej zwanej dalej działką rozumie się przez to nieruchomość gruntową składającą się z jednej lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą wymogi dla realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszej uchwały. oraz, że teren U4 obejmujący kilka działek ewidencyjnych (własność samorządowa) charakteryzujący się jednolitą funkcją podstawową (usługi oświaty) stanowi jedną działkę budowlaną. Zatem do wyliczenia parametrów i wskaźników ustalonych w 5 należy uwzględniać całą powierzchnię terenu.. Według danych z ewidencji gruntów powierzchnia terenów będących własnością samorządową wynosi 3,7877 ha, natomiast powierzchnia zabudowy istniejących budynków wynosi 0,6327 ha. Pytanie 2: Jaką ilość miejsc Organizator konkursu uważa za maksymalną? Odpowiedź na pytanie 2: Z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu, uczestnik konkursu winien przedstawić w koncepcji we własnym zakresie ilość miejsc na trybunach przy zachowaniu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów prawa. Pytanie 3: Odnośnie paragrafu 3. punkt 19 regulaminu konkursu: co kryje się pod określeniem zaplecze parkingowe znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły? Czy Organizator ma prawo do dysponowania dodatkowym terenem poza działkami 4058/ i 4058/4, gdzie będzie można urządzić parking? Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający modyfikuje zapis regulaminu konkursu w następujący sposób: skreśla się dotychczasowy zapis punktu 3 ppkt regulaminu konkursu i nadaje mu nowe brzmienie: Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Pytanie 4: Ile osób w jednym momencie może mieć zajęcia w głównej sali hali sportowej? Odpowiedź na pytanie 4: Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pole boiska ma zostać podzielone dwoma kotarami, zatem w jednym czasie mogą mieć zajęcia 3 grupy. Pytanie 5: Na ile osób należy przyjąć pomieszczenie siłowni oraz sali korekcyjno-rehabilitacyjnej lub jaka powinna być powierzchnia wymienionych pomieszczeń? Odpowiedź na pytanie 5: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń. Pytanie 6: Czy w ramach projektowanej sali sportowej należy przewidzieć gabinet lekarski tzw. pierwszej pomocy? Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie widzi potrzeby zaprojektowania gabinetu lekarskiego. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Na podstawie postanowień punktu 18 ppkt Regulaminu konkursu Zamawiający modyfikuje treść Regulaminu w następujący sposób:

13 1) Zamawiający przedłuża termin składania prac konkursowych, z: do dnia r. do godziny 1100 na: do dnia r. do godziny ) Zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu, z: r. na: r. 3) Zmianie ulega miejsce składania prac konkursowych określone w punkcie 10 ppkt regulaminu konkursu, z: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter na: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, pokój nr 22, II piętro 4) W konsekwencji udzielonych wyjaśnień zmianie ulega zapis punktu regulaminu konkursu, z: Dla celów funkcjonalnych hali sportowej przewiduje się korzystanie z istniejącego zaplecza parkingowego znajdującego się w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły na: Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Ponadto, Zamawiający w 2 projektu umowy po ust. 9 wprowadza ust. 10 w brzmieniu: 10. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 jedynie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Projektanta postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nie zostanie zakończone w terminie, umożliwiającym zachowanie przez Projektanta umownego terminu na wykonanie przedmiotu umowy. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: W regulaminie jest zapis: należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. Proszę o informację, czy ścianka wspinaczkowa ma być wewnątrz sali sportowej czy na zewnątrz budynku w ramach ściany np. za ogrodzeniem szkoły? Odpowiedź na pytanie 1: Ścianka do wspinaczki ma być zlokalizowana na ścianie wewnątrz hali sportowej. Pytanie 2: Czy projektując salę gimnastyczną dla określenia gabarytów obiektu (np: wysokość kalenicy, kąt nachylenia dachu itp.) należy kierować się wytycznymi zawartymi w 4 pkt7 w zakresie formy dachu oraz wysokości kalenicy?

14 Czy powinny zostać wzięte pod uwagę informacje zawarte w 4 pkt 9 odnoszące się do budynków usługowych czy są to informacje dotyczące obiektów usługowych stanowiących funkcje uzupełniające dla terenów o przeznaczeniu MN oraz MNr? Odpowiedź na pytanie 2: W związku z tym, że hala sportowa zalicza się do obiektów użyteczności publicznej, należy kierować się zapisami 4 pkt. 7 i 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pytanie 3: Czy Zamawiający zakłada, że ścianka wspinaczkowa dostępna jest z trzeciego boiska treningowego, czy gabaryty sali gimnastycznej powinny zostać powiększone i ściana wspinaczkowa wraz ze strefą bezpieczeństwa powinna być niezależną przestrzenią? Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający zakłada, że ścianka wspinaczkowa ma być dostępna z trzeciego boiska treningowego. Pytanie 4: Czy zakładane w wytycznych do sporządzenia koncepcji pomieszczenie świetlicy jest pomieszczeniem przeznaczonym do pobytu dziennego ( pozalekcyjnego ) dzieci szkolnych, czy jest to pomieszczenie przeznaczone dla kółek zainteresowań dostępne dla osób z zewnątrz? Odpowiedź na pytanie nr 4: Pomieszczenie świetlicy przeznaczone ma być zarówno na pobyt dzienny (pozalekcyjny) dzieci szkolnych, jak również dla kółek zainteresowań dla osób z zewnątrz. Pytanie 5: Czy sala do rehabilitacji powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe? Prosimy o podanie przybliżonej liczby osób biorących udział w zajęciach lub gabarytów sali. Odpowiedź na pytanie 5: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej. Pytanie 6: Czy siłownia powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe? Prosimy o podanie przybliżonych gabarytów pomieszczenia. Odpowiedź na pytanie 6: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej. Pytanie 7:

15 Czy zakładane przez Zamawiającego w wytycznych rolety w sali gimnastycznej mają na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących ( zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi ), czy mają dać możliwość zaciemnienia sali w przypadku realizacji wydarzeń kulturalnych np. spektakle, przedstawienia, koncerty itp. Odpowiedź na pytanie 7: Zakładane zastosowanie rolet ma na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących (zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi) jak również zaciemnienie hali. Pytanie 8: Czy w związku z tym, ze do dnia dzisiejszego tj nie została podana oficjalna informacja dotycząca zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie termin składnia prac konkursowych zostanie prolongowany? Odpowiedź na pytanie 8: W dniu r. Zamawiający przesłał do Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu zaproszenie do składania prac konkursowych. Ponadto termin składania prac konkursowych, zgodnie z zamieszczoną w dniu r. informacją na stronie internetowej Zamawiającego został zmieniony z: do dnia r. do godziny 1100 na: do dnia r. do godziny Pytanie 9: Prosimy o podanie źródła ciepła dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem (gaz, elektryka, paliwa stałe, miejska sieć ciepłownicza itp.). Odpowiedź na pytanie 9: Przewidywane źródło ciepła dla projektowanej hali sportowej gaz ziemny. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: W pkt ust. 1 mowa jest, że wycenę prac projektowych należy sporządzić na podstawie Środowiskowych Zasady Wyceny Prac Projektowych. Cennik ten ograniczony jest dla wąskiego grona projektantów którzy zadeklarowali zakup tych cenników u twórców tego cennika. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę prac projektowych na podstawie innego sposobu wyceny prac projektowych? np. na podstawie cennika Stowarzyszenia Architektów Polskich lub na podstawie tożsamego z tym cennikiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U. nr 130 poz w sprawie między innymi obliczenia planowanych kosztów prac projektowych

16 Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający dopuszcza wycenę prac projektowych na podstawie innego sposobu wyceny prac projektowych niż na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski znak postępowania: ZP.K Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pytanie 1: Zgodnie z pkt Regulaminu Konkursu prosimy o odpowiedź czy ceny podane w w pkt.4.1. i 4.3. Regulaminu Konkursu są cenami brutto czy netto. Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, że ceny podane w punkcie 4.1 i 4.3 Regulaminu konkursu są cenami brutto. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Kalwaria Zebrzydowska, r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Zbigniew Stradomski Powiązane artykuły Wynik postępowania: Ogłoszenie o konkursie - Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Liczba odwiedzin: 34 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Ochman Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :50:58

17 Czas publikacji: :50:58 Data przeniesienia do archiwum: Brak

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na:

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na: Ożarów Mazowiecki 2013-02-21 Urząd Miejski W Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki Znak postępowania: RZP.271.6.2013 Do Wykonawców ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , 1 z 5 2016-04-14 14:30 Ząbki: ZP.271.03.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach Numer ogłoszenia: 89834-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP.271.1.52.2015 Rzeszów, dnia 23.09.2015 r. WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Zamawiający: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4 05 200 Wołomin Wołomin, dnia 27 lutego 2014 r. Nr postępowania: ZZP.271.7.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 B U R M I S T R Z S T A W I S Z Y N A ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj. wielkopolskie tel. 0627528079, fax 0627528097 e-mail: budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl www.stawiszyn.pl

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janowiec, dnia 23.12.2014 r. RO.042.05.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 522 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu - usługa

Ogłoszenie o przetargu - usługa Ogłoszenie o przetargu - usługa na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Lubochni" Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 9 2015-06-03 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości

Bardziej szczegółowo

GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59; Santok

GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59; Santok GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok Santok, 24 sierpnia 2015 roku Nasz znak: RGR.271.5/2/BP/2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16 kwietnia 2015 r.

Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16 kwietnia 2015 r. Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16 kwietnia 2015 r. w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu,

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 08.02.2016r. Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r.

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Zamawiający: Gmina Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna 240 Dotyczy postępowania: RGG.271.12.2014 TED publication 276831-2014 (2014-08-13) Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Potworów Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w... UMOWA NR... Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy Pawłowiczki mgr inż. Jerzego Treffon zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej.

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. Opis do koncepcji 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. 2. Dane ewidencyjne 2.1. Czapury Ogrodowa 1 Nr ewid. działek: 49/4 i 49/7 obręb: Czapury,

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html Sucha Beskidzka: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik Nr 3 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie Nr sprawy... Wołomin, dnia 02.02.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r.) na Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

BMP.PP-7328/HWS/05/09

BMP.PP-7328/HWS/05/09 Gryfino, dnia 26.10.2009 r. BMP.PP-7328/HWS/05/09 W związku z otrzymanymi pytaniami do konkursu architektoniczno urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO Spytkowice, dn. 12.10.2012 r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Spytkowicach w formule partnerstwa-prywatnego Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice 26

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Staszów: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Staszów: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 33694-2011 z dnia 2011-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości realizowana w siedmiu zadaniach. Zadanie nr 1 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

Kruszwica, r. PIFZ-I Zapytanie ofertowe

Kruszwica, r. PIFZ-I Zapytanie ofertowe PIFZ-I.7011.2.2016 Kruszwica, 01.07.2016 r. Zapytanie ofertowe Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 27.01.2016r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Przetargi zakończone: Przetarg - Wykonywanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo Baza GS oraz od drogi wojewódzkiej nr 179 do osiedla PKP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o przetargu Grodzisk Mazowiecki: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2015/S Ogłoszenie o konkursie

Polska-Lublin: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2015/S Ogłoszenie o konkursie 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191654-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2015/S 105-191654 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-048), przy ul. Gertrudy 26-29, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-048), przy ul. Gertrudy 26-29, zwraca się z zapytaniem ofertowym na: GHW/DI/OM-03/184/03/17 Warszawa, dnia 31.03.2017 (miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-048), przy ul. Gertrudy 26-29, zwraca się z zapytaniem ofertowym

Bardziej szczegółowo

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (Organizator)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (Organizator) Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (Organizator) Przekazuje odpowiedzi na następujące zapytania: 1. Prosimy o potwierdzenie, że wykazanie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ Wola Dalsza 2009-08-04 KTL 0344 / 5 / 2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. BZP - 246638-2009

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 17.01.2017r. DSS-GK-II.7013.30.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej architektury i oświetlenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. Tarnów: : wykonanie usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji do wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.:przebudowa

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODDZIAŁU REMBELSZCZYZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 2 1.1. Charakterystyczne parametry określające

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Katowice: Opracowanie koncepcji rewaloryzacji i adaptacji na cele biurowo-usługowe budynku willowego z początku XX w. położonego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ RO.Z 271.5.2012 Przywidz, dn. 16.04.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe UMOWA NR./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu 2013r. w Słubicach pomiędzy Gminną Słubice reprezentowaną przez: Burmistrza Słubic w osobie TOMASZA CISZEWICZA przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Łódź, dnia 19.07.2017 r. Zsp3/rpo/24/07/2017 Do wszystkich Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Strzeleczki, 17.11.2016 Znak sprawy: GK I.271.1.2016 Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA POD NAZWĄ ADRES: Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej 43-100

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice. INWESTOR: TEMAT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, 38-300 Gorlice. Garaż na maszyny i sprzęt rolniczy. Bystra dz. nr 866/11. Obręb ewidencyjny Bystra, jednostka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Wasza data: Wasz znak: Nasz znak: Nasza data: NR-202-3/16/ko ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 297512-2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 297512-2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl Ostrowiec Świętokrzyski: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

na remont szatni z izolacją pionową ściany zewnętrznej i ściany sali gimnastycznej od

na remont szatni z izolacją pionową ściany zewnętrznej i ściany sali gimnastycznej od Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 20851-2015 z dnia 2015-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej

Bardziej szczegółowo

a) 9 wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) przyjmuje następujące brzmienie:

a) 9 wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) przyjmuje następujące brzmienie: IN.III.271.1.1.2016.SM Bielsko-Biała 09.12.2016 WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania terenu oraz na ich podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo