BMP.PP-7328/HWS/05/09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMP.PP-7328/HWS/05/09"

Transkrypt

1 Gryfino, dnia r. BMP.PP-7328/HWS/05/09 W związku z otrzymanymi pytaniami do konkursu architektoniczno urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod numerem , w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiający, zgodnie z pkt Regulaminu Konkursu, udziela odpowiedzi na poniższe pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu konkursu: 1. Wg. Regulaminu min. wymiary areny wynoszą 44 x 22 m. Wg różnych źródeł powinna wynosić 44 x 24m. Jaką przyjąć? Odp. Uwaga zasadna. Zmienia się w tym zakresie regulamin konkursu i pkt w części dotyczącej parkietu hali głównej otrzymuje następujące brzmienie: parkiet hali głównej minimum 24 x 44 m (tak by zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa wokół boiska oraz niezbędne miejsce dla ławek zmian, stolika sędziowskiego oraz strefę zmian, 2. Jaka dyscyplinę należy przyjąć jako wiodącą? Od tego zależy niezbędna wysokość hali dla zawodów międzynarodowych. Odp. Dyscypliną wiodącą jest piłka ręczna. 3. Czy jest możliwy inny program przebieralni, bardziej zgodny z wiedzą oferenta? Odp. Inny program przebieralni jest możliwy pod warunkiem spełnienia minimum funkcjonalnego zawartego w regulaminie. 4. W p Regulaminu konkursu określono wielkość parkingu na co najmniej 100 miejsc. Jednocześnie w projekcie planu miejscowego (ust. 7. ptk 2b) mowa jest o zapewnieniu 25 miejsc na każde 100 siedzisk widowni. Biorąc pod uwagę że w hali należy zaprojektować widownie stalą na 500 miejsc oraz widownie ruchoma, zgodnie z zapisem w projekcie planu należałoby przyjąć co najmniej 150 miejsc parkingowych. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie na ile miejsc należy zaprojektować parking na przedmiotowej działce oraz w jaki sposób Zamawiający przewiduje spełnienie wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku przyjęcia mniejszej niż określona planem liczby miejsc. Odp. Projektowany parking będzie zgodny z warunkami konkursu jeżeli będzie posiadał minimum 100 miejsc postojowych. Projekt planu miejscowego w tym zakresie zostanie zmieniony, tak by przy

2 projektowaniu hali z widownią minimum na pięćset miejsc powstanie parkingu na sto miejsc było zgodne z jego ustaleniami. 5. Według punktu 23.1 Regulaminu, hala przystosowana ma być do rozgrywek sportowych rangi międzynarodowej. Jaką należy przyjąć wysokość hali do spodu konstrukcji lub rusztu oświetleniowego? Czy 9 m jako wystarczającą dla rozgrywek tenisowych, czy też 12.5 m wymaganą dla poziomu mistrzostw Europy w siatkówce? Odp. minimum 8 metrów wysokości jako wysokość odpowiednia dla rozgrywania zawodów o randze międzynarodowej w piłce ręcznej. 6. Czy przewidywana jest likwidacja naziemnej sieci co, oszpecającej ten fragment miasta i odcinającej szkołę i planowaną halę od parku? Odp. Tak, należy takie rozwiązanie uwzględnić w koncepcji i później również w projekcie. 7. Załącznik 13b z projektu MPZP, określa obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy. Czy są one obowiązujące dla projektu konkursowego, a jeżeli nie, to jaka jest nieprzekraczalna północna linia zabudowy? Odp. Wszystkie naniesione w projekcie planu linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązująca należy traktować jako wytyczne zamawiającego, jednak z uwagi na fakt, że mpzp jest w trakcie opracowywania dopuszczalne jest opracowanie koncepcji z odstępstwami od projektu mpzp. 8. Czy wyznaczona w MPZP północna granica zabudowy wynika z konieczności zachowania istniejącego ciepłociągu, i trafienia przejściem publicznym w kompensację? Czy w pracy konkursowej tę granicę można uznać za granicę parteru i przewiesić nad przejściem wyższą kondygnację? Odp. Co do zasady nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą wszystkich kondygnacji, jednak zamawiający również w tym zakresie dopuszcza pole manewru dla projektantów, z uwagi na możliwość dokonania korekt w projekcie mpzp. 9. Uzbrojenie podziemne na działce szkolnej kanalizacja sanitarna Ø200 oraz sieć co 2cx150 czy możliwa jest korekta ich przebiegu w związku z lokalizacją hali? Odp. Tak 10. Czy przewidywane jest utrzymanie ruchu jednokierunkowego na Alei Niepodległości? Odp. Zakładane jest utrzymanie ruchu jednokierunkowego na ul. Niepodległości. 11. Przy założonych w MPZP granicach zabudowy i zmniejszeniu istniejącej działki szkoły, oraz zadanym programie hali, praktycznie nie istnieje matematyczna możliwość, zmieszczenia na działce hali sportowej oraz uniwersalnego boiska 40 x 20 m, wymaganego w programie szkolnym, nawet przy założeniu jego lokalizacji na płycie stropowej garażu. W związku z tym, jakie boiska zewnętrzne należy przewidzieć w projekcie dla zapewnienia programu sportowego szkoły?

3 Odp. W projekcie można zrezygnować z lokalizacji boiska uniwersalnego. Młodzież szkolna będzie korzystała z projektowanej hali oraz również z kompleksu boisk na terenach sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie. 12. Pytanie dotyczące paragrafu 22.1: Proszę precyzyjnie określić teren objęty niniejszym konkursem W regulaminie użyte zostało sformułowanie CZĘŚĆ działki nr 258. Działka na dostarczonej mapie sytuacyjno wysokościowej obejmuje swoim zakresem tereny oznaczone w Projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gryfino jako : G3-55.U/US/KS.24, G3-55.U.25 oraz fragment terenu usytuowany po zachodniej stronie działki nr 258 nieoznaczony na dostarczonym wyrysie z Projektu MPZP. Wypis i wyrys z Projektu MPZP traktuje jedynie o terenie oznaczonym symbolem G3-55.U/US/KS.24 o powierzchni 0,9231 ha. W regulaminie zaś mowa jest o terenie o powierzchni 1,02 ha. Jeżeli części działki, nie objętej wypisem i wyrysem z Projektu MPZP (dostarczonym w warunkach konkursu) należy do terenu opracowania konkursowego, proszę o udostępnienie odpowiednich wypisów i wyrysów dotyczących tych terenów. Odp. Na powierzchnię 1,02 ha składa się jeszcze teren elementarny oznaczony w projekcie mpzp symbolem G3-55.U.25 przeznaczony na funkcje usługowe, który również może być wykorzystany na potrzeby niniejszego konkursu. Załącznik nr 13a w tym zakresie zostanie rozbudowany o wypis z jednostki G3-55.U Pytanie dotyczące paragrafu 23.1: W regulaminie konkursu określona jest minimalna pojemność parkingu hali widowiskowo-sportowej na 100 miejsc parkingowych. Według wypisu z Projektu MPZP na każde 100 miejsc siedzących w hali wymagana jest ilość 25 miejsc parkingowych co przy wymaganych regulaminem 500 miejscach siedzących daje liczbę 125 miejsc parkingowych. Proszę o rozwianie wątpliwości, którym zapisem należy się kierować. Odp. Odpowiedź taka sama jak do pytania nr Pytanie dotyczące paragrafu 23.1: W regulaminie konkursu nie ma mowy o wymaganych miejscach parkingowych dla autokarów. Czy należy takowe przewidzieć? Odp. Tak, minimum 2 miejsca postojowe dla autokarów na terenie objętym konkursem (poza parkingiem podziemnym). 15. Pytanie dotyczące paragrafu 23.2: Jakiego rodzaju imprezy/widowiska są przewidywane do organizacji w omawianej hali? Czy są to: koncerty, widowiska teatralne, seansy filmowe, konferencje, zjazdy, imprezy wystawienniczo-targowe? Odp. Imprezy kulturalne między innymi: koncerty, widowiska teatralne, prezentacje, imprezy szkolne akademie, apele, przedstawienia. 16. Pytanie dotyczące paragrafu 23.1: Co rozumie się przez określenie: min. 2 szatnie dla około 40 osób? Czy chodzi o dwie szatnie każda dla czterdziestu osób, czy dwie szatnie w sumie dla czterdziestu osób? Odp. Zapis pkt należy rozumieć jako minimum dwie szatnie, każda z szatni przewidziana dla około 20 osób co daje razem szatnie dla około 40 osób.

4 17. Czy boisko do gry siatkowej powinno zapewnić możliwość rozgrywania (organizowania) zawodów międzynarodowych czy tylko dla zawodów krajowych. Ma to znaczenie ze względu na wysokość hali i tak dla zawodów krajowych to jest 7m (mało komfortowe warunki) a dla zawodów międzynarodowych 12,5m. Odp. Odpowiedź taka sama jak do pytania nr 2 i Mając na uwadze powyższą wątpliwość proszę również o wyjaśnienie dotyczące stosowania się do zapisów z projektu planu w szczególności do parametru określającego wysokość budynku do 15 m co przy wysokości hali netto 12,5 i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu jest parametrem nie możliwym do spełnienia. Odp. Należy przyjąć wysokość hali minimum 8 metrów, co daje pełną możliwość spełnienia parametru z projektu mpzp określającego wysokość budynku na 15 metrów. 19. W projekcie planu zapisane jest również W nowej zabudowie obowiązuje stosowanie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, a przy dachach o spadku do 25 stopni, obowiązuje zastosowanie ścianek attykowych kryjących spadek połaci. Zapis ten nie uwzględnia przekryć o dużych rozpiętościach przekraczających 30m których kształt może być wycinkiem kuli lub inną płaszczyzną wynikającą z zastosowanej konstrukcji. Odp. Zamawiający dopuszcza inne od przyjętego w projekcie mpzp rozwiązanie formy dachu, zakładając również w tym zakresie możliwość stosownej korekty projektu mpzp. 20. Ponieważ plan jest na etapie projektowania można jeszcze wprowadzić pewne zmiany które mogą wynikać z konkretnego programu funkcjonalnego zgodnego z zapisami projektu. Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektu mpzp na skutek przyjętych rozwiązań projektowych w konkursie. 21. Czy organizator konkursu dostarczy uczestnikom zdjęcia z obszaru objętego konkursem? Odp. Tak, stosowne zdjęcia zostaną załączone do regulaminu konkursu jako załącznik nr Czy miejsca ujęć widoków (wizualizacji) przedstawiających projekt są dowolne? Odp. Tak 23. Jakiego typu wydarzenia o charakterze widowiskowym przewiduje się w projektowanym budynku? Odp. Odpowiedź taka sama jak do pytania nr Czy należy przewidzieć możliwość zaciemnienia Sali przed światłem dziennym na czas trwania spektaklu lub innego wydarzenia kulturalnego w Sali. Odp. Tak.

5 25. Program budynku nie zawiera danych o oczekiwanej przez Zamawiającego powierzchni użytkowej pomieszczeń? Szatnie oraz sanitariaty mogą zostać przeliczone według wskaźników, natomiast jakie są oczekiwania co do takich pomieszczeń jak siłownia, pomieszczenie odnowy biologicznej, pomieszczenia magazynowe i administracji, barek? Odp. Zamawiający pozostawia dowolność dla projektanta w tej kwestii. 26. Jaka jest maksymalna powierzchnia całkowita budynku przyjęta przez Zamawiającego? Odp. Zamawiający nie określił takiego limitu. 27. Czy należy w projekcie przewidzieć pomieszczenie lub pomieszczenia dla trenerów? Odp. Nie jest to wymóg niezbędny. Jeżeli w koncepcji uda się wygospodarować miejsce na takie pomieszczenie to może zostać przewidziane. 28. Czy można w ramach konkursu zaproponować dodatkowe pomieszczenia, które mogą wzbogacić funkcjonalność obiektu czy wszelkie dodatkowe nie wymienione w programie konkursu spowodują zaliczenie pracy konkursowej do grupy N lub dyskwalifikacje? Odp. Istnieje możliwość zaproponowania dodatkowych pomieszczeń, nie będzie to podstawą do odrzucenia pracy konkursowej. 29. Na załączniku nr 13b zaznaczono obowiązująca linie zabudowy. Czy nadwieszenie budynku w obowiązującej linii zabudowy jest dopuszczalne? Odp. Odpowiedź taka sama jak do pytania nr Jakie wyposażenie obiektu należy przewidzieć w zbiorczym zestawieniu kosztów tzw. ZZK? Odp. W ZZK należy ująć wyposażenie trwale połączone z obiektem lub wyposażenie wymiennie połączone z obiektem (w zależności od aktualnych potrzeb). Należy przewidzieć takie wyposażenie, które pozwoli na normalną eksploatację obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 31. Czy należy zachować zewnętrzne boiska do piłki nożnej? Odp. Nie. 32. Czy szkoła sąsiadująca z projektowanym budynkiem przewiduje zapewnienie boiska dzieciom na swoim terenie? Odp. Nie ma takiego wymogu. Dopuszcza się zapewnienie przez projektanta umiejscowienia dodatkowo boiska przy spełnieniu wszystkich wymagań określonych w konkursie.

6 33. Według załącznika nr 13a nowa zabudowa nie może przekraczać 15m wysokości. Jaką rzędną terenu należy przyjąć dla obliczenia tej wysokości? Czy powinna to być średnia rzędnych działki czy najwyższa wartość czyli 10,37? Odp. Wysokość zabudowy należy definiować zgodnie ze słowniczkiem projektu mpzp. Załącznik nr 13a został uzupełniony o stosowne zapisy. 34. Jaką liczbę miejsc należy przewidzieć na ruchomej widowni hali -pkt.23.5? Odp. Zamawiający pozostawia dowolność dla projektanta w tej kwestii. 35. Czy obowiązuje minimalna liczba miejsc postojowych samochodów osobowych na powierzchni działki-pkt.23.1? Odp. Nie, określona została jedynie minimalna całkowita ilość miejsc postojowych czyli Czy te same szatnie obsługują główną halę i pomieszczenia siłowni/sauny/ odnowy biologicznej? Odp. Zamawiający pozostawia dowolność dla projektanta w tej kwestii. Jednakże przy zastosowaniu rozwiązania polegającego na funkcjonowaniu tych samych szatni obsługujących halę główną oraz pozostałe pomieszczenia (siłownia, sauna, odnowa biologiczna) należy uwzględnić możliwość jednoczesnego korzystania z wszystkich pomieszczeń. 37. Czy można zaproponować boisko na dachu hali sportowej? Odp. Można. 38. Czy młodzież szkolna będzie korzystać z szatni w hali sportowej czy w istniejących pomieszczeniach szatni znajdujących się w szkole? Odp. Istnieje dowolność w tej kwestii. Przy założeniu korzystania przez młodzież szkolną z szatni w istniejącym budynku szkoły istnieje konieczność zapewnienia połączenia istniejącego budynku szkoły z projektowaną halą gwarantującą przejście z szatni do hali bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku. BURMISTRZ Miasta i Gminy Gryfino inż. Henryk Piłat

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PYTANIA i ODPOWIEDZI 1. Poddając analizie Program funkcjonalno - przestrzenny Część II Program szczegółowy wraz z dyspozycjami

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE 10.11.2014 Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 styczeń 2015r.

Warszawa, 29 styczeń 2015r. Warszawa, 29 styczeń 2015r. Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Wyjaśnienie nr 2 do treści regulaminu konkursu NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU 2. FORMA I RODZAJ KONKURSU 3. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU 4. UCZESTNICY KONKURSU ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI KONKURS otwarty, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH.

Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Źródło: Studium wykonalności dla projektu kluczowego Budowa nowoczesnej hali widowiskowosportowej w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013

UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013 UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498. UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498. UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498 UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania

PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania D O L N O Ś L Ą S K A O K R Ę G O W A I Z B A A R C H I T E K T Ó W PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania wraz z Komentarzem DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych.

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KOGO DOTYCZY REGULAMIN HONORARIÓW ARCHITEKTA? Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KTO MOZE UDZIELIĆ DALSZYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ RCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY 1. CEL INWESTYCJI: Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r.

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi * Uwaga uwzględniona. Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi * Uwaga uwzględniona. Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga Załącznik 2 do Uchwały 528/XLII/14 Rady Miasta WYKAZ UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ŚRÓDMIEŚCIE W MILANÓWKU Treść * w sprawie rozpatrzenia *

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=349453&rok=2010-1... Page 1 of 10

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=349453&rok=2010-1... Page 1 of 10 Page 1 of 10 Chęciny: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportoworekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach Numer ogłoszenia: 349453-2010; data zamieszczenia: 06.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA Data wpływu uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA CZĘŚĆ I Lp. 1. Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo