Projekt termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3"

Transkrypt

1 Projekt termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 Adres: Płońsk ul. Kopernika 3 powiat: płoński województwo: mazowieckie Inwestor: Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Płońsk ul. Kopernika 3 projekt opracował: inż. Marek Mieszanowski upr. bud. St-595/89 współpraca: Monika Pętkowska - grudzień 2014r. - egz. nr 1

2 Zawartość opracowania: A. Strona tytułowa. B. Zawartość opracowania. C. Opis techniczny. D. Uprawnienia i przynależność do właściwej Izby projektanta. E. Informacja w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. F. Część rysunkowa: 1 lokalizacja projektowanego do termomodernizacji budynku na mapie zasadniczej 2 widok elewacji północnej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem 3 widok południowej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem 4 widok elewacji wschodniej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem 5 widok elewacji zachodniej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem G. Załącznik nr 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3 Opis techniczny. 1. Dane ogólne: 1.1. Temat: Projekt budowlany termomodernizacji obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku - aktualizacja projektu z marca 2012r. na który Inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę Starosty Powiatowego w Płońsku nr 238/2012 z dnia r Adres: Płońsk ul. Kopernika 3 powiat: płoński, województwo: mazowieckie 2. Podstawa opracowania: 2.1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013, poz. 1409, z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462, z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 2.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650) 2.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z póź. zm.) 2.7. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Audyt energetyczny obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku nr 02/2011 z września 2011r. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.Nr.223,poz,1459, z póź. zm.) 2.9. Projekt budowlany architektoniczny budynku hali sportowej z zapleczem w Płońsku (pozostałości projektu rzuty poziome przyziemia i parteru, przekrój pionowy) B.P.O.S. i R. POLSPORT w Koszalinie (z 1983r.) Projekt budowlany architektoniczny krytej pływalni w Płońsku etap I i II - FS&P ARCUS w Warszawie (z 1996r.) - projekty zamienne Mapa zasadnicza z lokalizacją obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku skala 1: Wizja lokalna obiektu, uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora. 3. Stan istniejący, lokalizacja i ogólna charakterystyka obiektu: Obiekt Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zlokalizowany jest w centralnej części miasta Płońska. Zrealizowany w okresie od połowy lat 80-tych do końca lat 90-tych XX wieku (etapowo, w miarę posiadanych środków własnych i dofinansowania z budżetu państwa) w pierwszej kolejności wykonana hala sportowa z zapleczem (oddane do użytkowania w 1994r.) a następnie kryta pływalnia wykonywana z przerwami od początku lat 90-tych do roku 2000 (I-szy etap oddany do użytkowania w roku 1998, II etap część rekreacyjna w roku 2000). Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny (przyziemie i parter), niepodpiwniczony, w konstrukcji mieszanej: - konstrukcja hali sportowej stalowa prefabrykowana typ NRD ze ścianami osłonowymi z gazobetonu, ściany szczytowe z cegły pełnej, ściany bieżni murowane z gazobetonu, ściany i stropy pomieszczeń zaplecza hali sportowej z prefabrykowanych płyt kanałowych w systemie wielkiego bloku BW - konstrukcja krytej pływalni słupowa słupy żelbetowe i stalowe z wypełnieniem w konstrukcji murowanej, stropy nad przyziemiem z płyt żelbetowych wylewanych na mokro, konstrukcja dachu nad pływalnią z dźwigarów stalowych kratownicowych, nad zapleczem pływalni stropodachy wentylowane). Budynek krytej pływalni znajduje się w dobrym stanie technicznym i estetycznym (poza halą z nieckami do pływania uszkodzenia szklanych ścian zewnętrznych SzAl i powstająca w okresie zimowym w przestrzeni stropodachu wentylowanego kondensacja pary wodnej). Niewiele odbiega od niego część zapleczowa hali sportowej ciekawa architektura i estetyka, choć parametry termiczne przegród zewnętrznych przekraczają wartości dopuszczalne (na okres realizacji i oddania do użytkowania spełniały obowiązujące normy).

4 Najgorszy stan techniczny i estetyczny prezentuje hala sportowa z areną sportowo-widowiskową i bieżnia lekkoatletyczna. Ubytki w tynkach zewnętrznych, przekroczone znacznie dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych (ścian murowanych i dachów a w szczególności przeszklonych ścian w konstrukcji stalowej o znacznej powierzchni) powodują uciążliwości w użytkowaniu tych części obiektu zimą niedogrzewanie i wysokie koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby c.o., natomiast latem - wysokie, zbliżone do zewnętrznych, temperatury w budynku ograniczające możliwość jego użytkowania. Podobnie stolarka okienna bieżni lekkoatletycznej - drewniana, zespolona, dwuszybowa, w złym stanie technicznym, praktycznie nie otwierająca się - nie nadaje się do dalszego wykorzystania (U>U dop =1,3W/m 2 K). Analogicznie wygląda sytuacja z instalacjami sanitarnymi i oświetleniowymi - budynek kompleksu krytej pływalni w dobrym stanie technicznym, w skrajnie odmiennym budynek hali z bieżnią i zapleczem wyeksploatowana instalacja ciepłej wody użytkowej i oświetleniowa (analogicznie zimnej i kanalizacja), przestarzałe, energochłonne rozwiązania techniczno-osprzętowe, część pomieszczeń nie wyposażona w instalacje c.o. (np. pomieszczenia techniczne, magazynowo-sprzętowe, pomocnicze w przyziemiu hali), w większości pozostałych przestarzałe grzejniki rurowo-żebrowe, brak zaworów termostatycznych, częściowa korozja instalacji, itp. dodatkowo potęgują uciążliwości wymienione przy omówieniu przegród zewnętrznych. Hala sportowa z areną sportowo-widowiskową i bieżnią lekkoatletyczną nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym. Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w następujące media: woda, kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna (węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej) i instalacje teletechniczne. Podstawowe parametry budynku: Jedn. Kryta pływalnia Hal + bieżnia + łącznik Ogółem Powierzchnia zabudowy m , , ,7 Powierzchnia użytkowa m , , ,15 Kubatura m , , ,1 Max. wysokość m 11,57 11,45 - Z uwagi na urozmaicony i nieregularny kształt rzutu poziomego obiektu, a w szczególności krytej pływalni i części zapleczowej hali sportowej, co widoczne jest na rys. 1 (lokalizacja MCSiR w Płońsku na mapie zasadniczej) w powyższej tabeli nie przedstawiono wymiarów długości i szerokości poszczególnych rzutów. Obiekt (hala z łącznikiem, bieżnią i zapleczem oraz kryta pływalnia) Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku graniczy: - od strony północnej z boiskami do gier zespołowych (p. siatkowa, koszykówka, p. ręczna) i zielenią rekreacyjną przylegającymi do rzeki Płonki - od strony południowej z boiskiem piłkarskim (stadionem) K.S. Tęcza Płońsk - od strony wschodniej z parkingami samochodowymi i ciągiem pieszo-jezdnym przylegającymi do ulicy Kopernika (droga miejska) - teren ogrodzony z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi (z ulicy Kopernika) - od strony zachodniej z terenami zielonymi, boiskami treningowymi (zimą lodowisko), itp. przylegającymi do budynków jednorodzinnych i szkoły 4. Opis projektowanej termomodernizacji obiektu: Obiekt na etapie jego realizacji, a tym bardziej projektowania, odpowiadał ówczesnym normom, standardom i parametrom wymaganej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Analogicznie przedstawia się sytuacja w zakresie systemu grzewczego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i instalacji elektrycznych. O ile kryta pływalnia (projekt zamienny z 1996r.), jak wcześniej zauważono, znajduje się w dobrym stanie technicznym i estetycznym oraz wymagania związane z oszczędnością energii są na poziomie nie odbiegającym od aktualnych standardów (poza elementami projektowanymi do termomodernizacji), to nie można tego samego powiedzieć o części budynku z halą sportową, bieżnią i zapleczem (cytowany w pkt projekt budowlany architektoniczny został ukończony w 1983r.). W okresie jaki upłynął od tego czasu (ponad trzydzieści lat) wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków (głównie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wydawane na jego podstawie normy) zostały w sposób radykalny zaostrzone. Przykładowo dla budynków oddawanych do użytkowania do końca 1985r. maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, zgodnie z PN-74/B-03404, wynosiła U 1,16W/m 2 K (aktualnie U max wynosi 0,25W/m 2 K), a przeciętne sezonowe zapotrzebowanie ciepła (energii końcowej) na ogrzewanie

5 kształtowało się na poziomie kWh/m 2 rok (aktualnie kWh/m 2 rok). Tylko w ostatnim okresie (zmiana z dnia 5 lipca 20013r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2013, poz. 926) w budynkach U max dla okien został zmniejszony z 1,8 do 1,3W/m 2 K a drzwi w przegrodach zewnętrznych z 2,6 do 1,7W/m 2 K ( przy t i >16 0 C - załącznik do w/w rozporządzenia "Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii"). Analogicznie wygląda sytuacja w zakresie instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej czy instalacji elektrycznych - postęp w zakresie rozwiązań technicznych, standardów i parametrów spowodował, że rozwiązania z lat 80-tych XX wieku nie odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom, są przestarzałe i energochłonne. W związku z powyższym, w oparciu o opracowany we wrześniu 2011r. audyt energetyczny obiektu M.C.S. i R. w Płońsku (pkt 2.8.) a także uwzględniając aktualizację obowiązujących przepisów (w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2013, poz. 926, oraz obowiązujących norm) projektuje się następujący zakres przedsięwzięć i usprawnień termomodernizacyjnych: A. kryta pływalnia: a) ocieplenie stropodachu nad halą z nieckami do pływania b) wymianę ślusarki aluminiowej ścian zewnętrznych SzAl krytej pływalni (hali z nieckami do pływania) B. hala sportowa z bieżnią i zapleczem a) ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych nadziemia hali sportowej z bieżnią b) wymianę stolarki okiennej (z jej zmniejszeniem) hali sportowej i bieżni oraz wrót bieżni c) ocieplenie dachu nad halą sportową i bieżnią d) kompleksową modernizację systemu grzewczego (wymianę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. hali sportowej wraz z osprzętem, armaturą, urządzeniami, itp. oraz montaż kolektorów słonecznych i modernizację dostosowanie - węzła cieplnego) e) modernizację oświetlenia hali sportowej i bieżni z dostosowaniem instalacji wewnętrznych elektrycznych Prace te mają na celu poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych a także dostosowanie instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego do aktualnych przepisów, norm i standardów, co w efekcie pozwoli na oszczędność i utrzymanie obiektu na racjonalnie niskim poziomie zużycia energii oraz ograniczy ryzyko jego przegrzewania w okresie letnim. Zakres prac termomodernizacyjnych pkt B.d. i B.e. (roboty sanitarne i elektryczne) przedstawiony jest w oddzielnych projektach branżowych. Przewidziane w pkt. A. i B.a., B.b. i B.c. do wykonanie prace stanowią przedmiot niniejszego projektu budowlanego. Wykonanie prac termomodernizacyjnych nie ingeruje w bryłę i kształt obiektu, nie zmienia jego funkcji i przeznaczenia znajdujących się w nim pomieszczeń. Zmniejszenie przeszklenia ściany północnej hali sportowej i w konsekwencji zwiększenie powierzchni murowanej tej ściany a także zamurowanie części otworów okiennych bieżni lekkoatletycznej (50%) nieznacznie wpływa na zmianę tych elewacji, lecz są to zmiany korzystne w stosunku do stanu aktualnego. Istniejące przeszklenie ściany pn i pd hali sportowej wykonane jest w konstrukcji stalowej (słupki i rygle nie obciążające konstrukcji stalowej hali) z wypełnieniem szybą zespoloną ze szkła płaskiego ciągnionego o grubości 2x5mm/12. Na konstrukcji stalowej przeszklenia widoczne ślady odprysków farby i korozji, a ponadto ubytki w uszczelnieniu szyb (Olkit) oraz uszkodzenia mechaniczne samych szyb (potłuczenia, pęknięcia, itp.). Na ścianach murowanych hali i bieżni występują znaczne ubytki i odparzenia tynków zewnętrznych. Powierzchnia przeszklenia stanowi prawie 36% powierzchni areny sportowej hali, co znacznie przekracza aktualnie obowiązujące normatywy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Projektowana termomodernizacja ścian hali i bieżni spowoduje nie tylko zmniejszenie strat ciepła i dostosowanie do obowiązujących przepisów ale również znacznie poprawi estetykę tej części obiektu. Opis projektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kryta pływalnia: - ocieplenie stropodachu nad halą z nieckami do pływania polega na demontażu starych warstw wełny mineralnej wraz z uszkodzoną paroizolacją, ułożeniu nowej szczelnej systemowej folii paroizolacyjnej a następnie ułożenie nowej warstwy wełny o grubości 25cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,045 W/m K wraz z odtworzeniem pomostów roboczych (paroizolacja i izolacja cieplna z wywinięciem na ściany stropodachu wentylowanego do poziomu otworów wentylacyjnych) praktycznie należy odtworzyć izolacje stropodachu wentylowanego do stanu zgodnego z projektem budowlanym architektonicznym krytej pływalni w Płońsku etap I i II (pkt opracowania) z uwzględnieniem zwiększenia grubości izolacji cieplnej z 20 do 25cm.

6 Ponadto projektuje się docieplenie pokrycia stropodachu wentylowanego (płytami styropianu laminowanego o grubości 8cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,04W/m K) na obecnej ostatniej warstwie dachu (blacha trapezowa) wraz z pokryciem jednowarstwową papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (jak docieplenie dachu nad halą i bieżnią). - wymianę ślusarki aluminiowej ścian zewnętrznych SzAl krytej pływalni (hali z nieckami do pływania) polega na zdemontowaniu istniejącej ślusarki aluminiowej (SzAl) oraz wbudowaniu nowej ślusarki kompletnie wykończonej o współczynniku przenikania ciepła dla okna U 1,3W/m 2 K. Nowo montowana ślusarka aluminiowa SzAl pod względem podziału, sposobu otwierania, kolorystyki, itp. winna być identyczna z istniejącą (przeznaczoną do wymiany) praktycznie odtworzenie ścian SzAl również do stanu zgodnego z projektem budowlanym architektonicznym krytej pływalni w Płońsku etap I i II (pkt opracowania) z uwzględnieniem zmniejszenia współczynniku przenikania ciepła dla okna U. Wymianę ślusarki aluminiowej należy prowadzić w sposób gwarantujący zabezpieczenie obiektu przed ewentualnymi wpływami atmosferycznymi (głównie opadami deszczu) otwory po zdemontowanej ślusarce należy bezpośrednio wypełniać nowomontowaną ślusarką (pozostawianie np. na noc niezabezpieczonych otworów jest niedopuszczalne). Projektowany zakres prac termomodernizacyjnych nie powoduje zmian w elewacji krytej pływalni. Szczegółowy opis wykonania prac temomodernizacyjnych zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-14. Ślusarka Aluminiowa) oraz wyszczególniony w pkt 2.10 projekt budowlany. Hala sportowa z bieżnią i zapleczem: - ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych nadziemia wraz z wymianą stolarki okiennej (ze zmniejszeniem jej powierzchni) hali sportowej i bieżni oraz wrót bieżni - ocieplenie ścian fundamentowych hali sportowej z bieżnią Ściany fundamentowe poniżej gruntu do głębokości około 1.0m (do głębokości górnej powierzchni ław i stóp fundamentowych) projektuje się ocieplić styropianem ekstrudowanym grubości 8cm. W tym celu należy rozebrać opaskę wokół budynku (hali i bieżni) oraz odkopać i przygotować ściany do ocieplenia - należy wykonać wzdłuż ścian wykopy o szerokości cm, zabezpieczając je poprzez wykonanie deskowania (ściany należy odsłaniać częściowo, nie doprowadzając do odkrywania na całej ich długości). Po odsłonięciu ścian fundamentowych należy odbić głuche i zniszczone tynki, powierzchnię dokładnie oczyścić i nałożyć nowy dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny marki M10. Po wyschnięciu tynków, ściany należy zagruntować jedną warstwą emulsji bitumicznej (np. ASFALBIT - do głębokości górnej powierzchni fundamentu) - przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. Ściany fundamentowe należy izolować preparatami bitumicznymi dopuszczającymi styczność ze styropianem. Dalsze prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z załącznikiem (SST-05. Izolacja Ścian Fundamentowych i Strefy Cokołowej). - ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia (styropian grubości 15cm o współczynniku λ 0,04W/m K) z wymianą stolarki okiennej (z jej zmniejszeniem) hali sportowej i bieżni oraz wrót bieżni Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia związane jest ze zmniejszeniem powierzchni okien w nich osadzonych (w ścianie pd hali całkowita likwidacja, bieżnia co drugie okno) i w konsekwencji zwiększeniem powierzchni ścian zewnętrznych w stosunku do stanu aktualnego. Na rys. 2 i 3 przedstawiono widoki elewacji pn i pd przed i po termomodernizacji. W przypadku okien bieżni praktycznie równolegle z demontażem likwidowanych okien należy pozostałe po nich otwory zamurowywać a okna przeznaczone do pozostawienia wymienić przed ociepleniem ścian zewnętrznych bieżni. Projektowane do likwidacji naświetle ściany pd hali (powyżej połaci dachowej nad łącznikiem) należy segmentami demontować z równoległym zamurowywaniem otworów (analogicznie zabezpieczenie jak przy ścianie SzAl krytej pływalni). Istniejące przeszklenie ściany pn hali należy demontować i zamurowywać segmentami (w osiach hali), z obsadzeniem prefabrykowanych nadproży okiennych (2L o długości 180cm) stalowe słupy w osiach hali do pozostawienia i obmurowania (przedłużenie istniejących słupów murowanych o wysokości +2.47m). Projektuje się następujące rozmieszczenie nowych okien PCV w ścianie pn hali (rozmieszczenie symetryczne w każdym segmencie): - podmurowanie istniejącej ściany murowanej o dwie warstwy gazobetonu (50-51cm) po zdemontowaniu parapetów, oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża - odległość pionowa między rzędami okien również o dwie warstwy gazobetonu (50-51cm)

7 - odległość pozioma między oknami w danym segmencie dwie długości gazobetonu (około cm) - odległość od skrajnych krawędzi zewnętrznego otworu okiennego w segmencie do krawędzi słupa (przedłużenie istniejących słupów) odległość wynikowa (około 30cm) - odległość od górnej krawędzi okien w najwyższym rzędzie do okapu wynikowa (około 92-95cm) Najwyższy pas domurowywanej ściany (powyżej ostatniego rzędu okien) należy zakończyć wieńcem (24x24cm), z połączeniem poziomych prętów jego zbrojenia (4 Ø12) ze ścianą naroża hali. Szczegółowy zakres prac poprzedzających ocieplenie ścian zewnętrznych, materiały niezbędne do wykonania z ich właściwościami, sposobem przechowywania, składowania, transportu, zasadami wykonania, kontroli jakości, odbioru, itp przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Po wykonaniu w/w prac (demontaż ślusarki i stolarki okiennej, wrót garażowych, zamurowanie ścian z pozostawieniem otworów na projektowaną nową stolarkę PCV), przed przystąpieniem do właściwego ocieplenia, należy wykonać prace przygotowawcze polegające między innymi na: zdemontowaniu ze ścian szczytowych i ściany przy klatce schodowej (wejście z tyłu budynku) obudowy z blachy trapezowej wraz z izolacją cieplną (wełna mineralna) i rusztem sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ściany, zmyciu pod ciśnieniem elewacji - podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw (przy nierównościach podłoża większych niż +/-1 cm, podłoże należy wyrównać) skompletowaniu materiałów, sprzęt u i urządzeń Przy wykonywaniu ocieplenia ścian należy zachować wszelkie reżimy technologiczne określone w Instrukcji nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej oraz normach i dokumentach związanych, w tym Aprobatą Techniczną ITB oraz instrukcją producenta systemu. W ramach ocieplenia ścian należy wykonać także docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych a także ocieplenie połączeń przy parapecie okiennym. Układanie płyt styropianowych kondygnacji nadziemnych (powyżej cokołu) należy rozpocząć z zastosowaniem listwy cokołowej (startowej) lub z siatki z włókien szklanych z zachowaniem na grubości minimum 2cm na całym obwodzie budynku tzw kapinosa (od poziomu cokołu do wysokości parapetów dolnego rzędu okien podwójna siatka zbrojąca).. Niedopuszczalnym jest łączenie zastosowanego systemu ociepleniowego z jakimikolwiek (nawet najdrobniejszymi, pozornie nie mającymi najmniejszego wpływu) elementami innego systemu. Kolorystyka elewacji. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym przyjęto tynk cienkowarstwowy silikatowy o ziarnistości 1,5mm (kornik) i kolorystyce harmonizującej z elewacją łącznika i zaplecza hali (cokół budynku tynk mozaikowy). Wszystkie projektowane warstwy elewacyjne docieplenia ścian zewnętrznych są wykonane z materiałów niepalnych. Przed przystąpieniem do docelowego nanoszenia wyprawy elewacyjnej należy wykonać kilka próbek i ostatecznie uzgodnić z Inwestorem kolorystykę (jak wynika z doświadczenia wybrane przez Inwestora kolory z wzornika często odbiegają od oczekiwań po wykonaniu elewacji na większej powierzchni). Rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie (opierzenia, parapety) blacha ocynkowana powlekana w kolorze brąz. Szczegółowy opis prac temomodernizacyjnych, stosowane materiały, ich właściwości, przechowywanie i składowanie, transport, sprzęt i narzędzia przewidziane do wykonania, warunki przystąpienia do robót i ich wykonanie, zasady kontroli jakości robót i ich odbioru, itp. zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST-02. ROBOTY ZIEMNE SST-03. RUSZTOWANIA SST-04. ROBOTY MUROWE SST-05. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I STREFY COKOŁOWEJ SST-06. STOLARKA SST-07. TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN HALI I BIEŻNI SST-08. TYNKI ZEWNĘTRZNE SST-09. TYNKI WEWNĘTRZNE SST-10. ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE SST-15. ROBOTY BLACHARSKIE

8 - ocieplenie dachu nad halą sportową i bieżnią polega na dociepleniem dachu hali sportowej i bieżni poprzez ułożenie na obecnej ostatniej warstwie dachu (blacha trapezowa) dodatkowej izolacji (warstwa styropianu laminowanego o grubości 15cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,04W/m K) oraz wykonaniu docelowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Szczegółowy opis ocieplenia dachu hali i bieżni (także nad stropodachem wentylowanym hali basenowej), stosowane materiały, ich właściwości, przechowywanie i składowanie, transport, sprzęt i narzędzia przewidziane do wykonania, warunki przystąpienia do robót i ich wykonanie, zasady kontroli jakości robót i ich odbioru, itp. zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : SST-11. IZOLACJE CIEPLNE DACHU SST-12. POKRYCIA DACHOWE I ROBOTY DEKARSKIE SST-15. ROBOTY BLACHARSKIE Projektowany, powyżej omówiony zakres prac termomodernizacyjnych, powoduje w sposób następujący poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych: Zakres przedsięwzięcia Współczynnik przenikania ciepła U [W/m 2 K] stan istniejący po termomodernizacji ocieplenie stropodachu nad halą z nieckami do pływania 0,416 0,189 wymianę ślusarki aluminiowej SzAl krytej pływalni 3,0 1,3 ocieplenie ścian nadziemia hali sportowej i bieżni 0,604 0,475 0,225 0,185 wymiana stolarki (ślusarki) okiennej hali sportowej i bieżni 3,0 1,7 ocieplenie dachu nad halą sportową i bieżnią 0,487 0,171 Dodatkowo zmniejszenie ponadnormatywnej powierzchni przeszklenia hali sportowej i bieżni oraz zamurowanie części otworów pozwoli na oszczędność i utrzymanie obiektu na racjonalnie niskim poziomie zużycia energii oraz ograniczy ryzyko jego przegrzewania w okresie letnim. 5. Uwagi końcowe : Wszystkie prace budowlane objęte zakresem przedsięwzięcia termomodernizayjnego należy wykonać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów, obowiązującymi normami i przepisami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przy użyciu materiałów posiadających stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Projektowane do wykonania prace termomodernizacyjne nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, nie zmieniają jego formy architektonicznej (wręcz poprawiają poprzez nadanie odpowiedniej estetyki i walorów architektonicznych budynku oraz zharmonizowanie całości obiektu) oraz w sposób istotny oddziaływają pozytywnie na ochronę środowiska. inż. Marek Mieszanowski upr. bud. St-595/89

9 Informacja w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa zadania : termomodernizacja obiektu M.C.S. I R. w Płońsku Adres : Inwestor : Płońsk ul. Kopernika 3 powiat: płoński województwo: mazowieckie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Płońsk ul. Kopernika 3 opracował : inż. Marek Mieszanowski upr. bud. St-595/89 Zakroczym ul. Słoneczna 1 - grudzień 2014r.

10 1. Przewidywane do wykonania zamierzenie budowlane polega na termomodernizacji obiektu MCSiR w Płońsku przy ul. Kopernika 3. W ramach przewidywanego do wykonania przedsięwzięcia budowlanego przewiduje się wykonanie robót w następującej kolejności: - roboty przygotowawcze organizacja zaplecza socjalno-magazynowego, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych (z oświetleniem i oznakowaniem ich znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu) - roboty budowlano-montażowe - roboty wykończeniowe i porządkowe 2. Roboty termomodernizacyjne mogą być prowadzone równolegle w zakresie dotyczącym krytej pływalni i hali sportowej z bieżnią i zapleczem lub też w dowolnej kolejności po sobie dla każdej z niezależnie od siebie mogących funkcjonować części obiektu należy to uwzględnić w harmonogramie prac. Na terenie, na którym zlokalizowany jest projektowany do termomodernizacji obiekt znajdują się kompleks sportowo-rekreacyjny. W związku z faktem, iż nie przewiduje się wyłączenia całego obiektu z użytkowania miejsca w których kontynuowane będzie prowadzenie dotychczasowej działalności (np. biura, siłownia, kawiarnia, kryta pływalnia przy założeniu krótszej realizacji w tej części obiektu robót w stosunku do hali sportowej i bieżni, itp.) oraz dojścia do nich należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć (wejście główne i pomocnicze). Poza tym teren niezbędny do prowadzenia prac należy ogrodzić i oznakować w taki sposób, aby zabezpieczyć możliwie skutecznie przed wstępem osób nieupoważnionych (wysokość ogrodzenia powinna mieć co najmniej 1,5m, szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego co najmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,2m). Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi, które powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 0 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty (używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów jest zabronione). Ponadto należy wyraźnie oznakować i zabezpieczyć miejsca prowadzonych robót ziemnych (wykopy przy ocieplaniu ścian fundamentowych). Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane, wykonane, utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W miarę możliwości należy na bieżąco sprawdzać i egzekwować, aby na terenie prowadzonych prac nie znajdowały się osoby nieupoważnione. Szczególnego zabezpieczenia wymagają roboty, do których używane będzie rusztowanie zewnętrzne (roboty murowe, rozbiórkowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, itp). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia i obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na skuteczne wyizolowanie i zabezpieczenie miejsc związanych z prowadzonymi robotami od stadionu piłkarskiego (treningi, mecze towarzyskie i mistrzowskie z udziałem kibiców drużyn) oraz zachowanie ostrożności przy włączaniu się do ruchu pojazdów budowy (wjazd na ulicę Kopernika, która jest drogą miejską o stosunkowo dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego na wschód od obiektu M.C.S. I R., bezpośrednio przy ulicy Kopernika, zlokalizowany jest cmentarz grzebalny). 3. Przy założeniu prowadzenia prac z zachowaniem obowiązujących przepisów (w szczególności BHP i Ppoż.) nie przewiduje się zagrożeń odbiegających od występujących przy standardowych robotach budowlanych. Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych powinno skutecznie zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek zagrożeń podczas realizacji robót.

11 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Rodzaj Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia zagrożenia Upadek z wysokości - rusztowania stojące - dach Uderzenie spadającym odłamkiem Porażenie prądem - bezpośrednie otoczenie budynku i rusztowań - w czasie montażu i demontażu rusztowań - w czasie pracy na rusztowaniach - roboty rozbiórkowe - roboty dociepleniowe - wymian stolarki - rusztowania - w czasie używania elektronarzędzi Zagrożenie obejmuje pojedynczych robotników wykonujących roboty budowlane. Zagrożenie dla robotników budowlanych oraz dla pracowników i użytkowników budynku w poziomie parteru. Zagrożenie dla robotników budowlanych 4. Przed każdorazowym przystąpieniem do prac lub przy zmianie ich charakteru kierownik budowy (lub upoważniona przez niego osoba o wymaganych kwalifikacjach) obowiązany jest do udzielenia podstawowego instruktażu w zakresie bhp, zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także technicznym (szkolenia wstępne i okresowe). Fakt odbycia przez pracownika szkolenia oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez tego pracownika na piśmie oraz odnotowany w jego aktach osobowych. Wymagane jest, aby osoby wykonujące określone prace posiadały kwalifikacje do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót dociepleniowych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Kierownik budowy winien dokumentować przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania. Przeprowadzane szkolenia powinny obejmować zakres Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm. 5. Przed rozpoczęciem robót należy stworzyć warunki socjalne dla przewidywanych do zatrudnienia pracowników (ubikacja, szatnia, stołówka, itp. z ich odpowiednim wyposażeniem) wraz z rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego (gaśniczego, medycznego) i innych elementów wymaganych na wypadek mogących wystąpić zagrożeń. Ponadto wjazd i wyjazd z placu budowy należy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Dziennik budowy, tablica informacyjna oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia winny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz. 953). Marek Mieszanowski

12 Stolarka: Wykonanie wymiany stolarki okiennej polega na: - demontażu przeszklenia ścian pn i pd (w ramach stalowych) oraz montażu nowej stolarki okiennej PCV hali ze zmniejszeniem powierzchni przeszklenia ściany północnej i likwidacją przeszklenia ściany południowej (otwory do zamurowania bloczkami z gazobetonu) w załączeniu schemat rozmieszczenia okien hali i bieżni - wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV bieżni lekkoatletycznej (ze zmniejszeniem powierzchni przeszklenia o 50% - co drugie okno w elewacji pn i pd również do zamurowania bloczkami z gazobetonu) Stolarka PCV Nowe okna hali sportowej o wymiarach 1.50x1.50m w świetle otworu, natomiast bieżni lekkoatletycznej o wymiarach 1.15x0.55m (jak istniejące). Okna z profili PCV w kolorze białym, szklone zestawami dwuszybowymi o współczynniku U 1,30W/m² K. Wszystkie okna zamontowane w ramach ocieplenia powinny mieć możliwość rozszczelnienia i posiadać fabrycznie wykonaną szczelinę infiltracyjną oraz konstrukcję zapewniającą wentylację grawitacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W górnych profilach montować nawiewniki higrosterowane. - okna bieżni lekkoatletycznej uchylno-rozwieralne - okna hali sportowej górny rząd i co drugie okno rzędu środkowego uchylne za pomocą sterowania pilotem z poziomu posadzki hali wg technologii producenta okien (pozostałe okna stałe) Szkło - okna hali sportowej z szybami ze szkła bezpiecznego P4 lub równoważne (okna posiadające dopuszczenie do stosowania w halach sportowych bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń od wewnątrz). Do szklenia okien bieżni należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktów zamocowań wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka do nie mocuje się po 2 Do do po 2 po 2 powyżej po 3 po 2 do nie mocuje się po 3 Powyżej do po 1 po 3 powyżej po 2 po 3 Pozostałe informacje dotyczące stolarki okiennej hali sportowej i bieżni lekkoatletyczne są podane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych SST-06 Stolarka (Kod CPV str ). Ślusarka aluminiowa hali basenowej SzAl wymiana ślusarki aluminiowej ścian zewnętrznych SzAl krytej pływalni (hali z nieckami do pływania) polega na zdemontowaniu istniejącej ślusarki aluminiowej (SzAl) oraz wbudowaniu nowej ślusarki kompletnie wykończonej o współczynniku przenikania ciepła dla okna U 1,3W/m 2 K. Nowo montowana ślusarka aluminiowa SzAl pod względem podziału, sposobu otwierania, kolorystyki, itp. winna być identyczna z istniejącą (przeznaczoną do wymiany) praktycznie odtworzenie ścian SzAl również do stanu zgodnego z projektem budowlanym architektonicznym krytej pływalni w Płońsku etap I i II (pkt opracowania) z uwzględnieniem zmniejszenia współczynniku przenikania ciepła dla okna U. Projektowany zakres prac termomodernizacyjnych nie powoduje zmian w elewacji krytej pływalni. Szczegółowy opis wykonania prac temomodernizacyjnych oraz parametry i dane techniczne nowej ślusarki aluminiowej zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-14. Ślusarka Aluminiowa Kod CPV str ). Podstawowe właściwości okien (SzAl): - warstwa zewnętrzna szkła niskoemisyjne, hartowane - warstwa wewnętrzna - szkło float (bezbarwne, minimum 4mm) - pustka pomiędzy szybami: 16mm (przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem) - przepuszczalność światła minimum 70% - całkowita przepuszczalność energii maximum 51% - konstrukcja ram - z profili termicznych, aluminium Al Mg Si 0,5 F22 - zabezpieczenie antykorozyjne: zabezpieczenie przed korozja wgłębną i powierzchniową, anodowanie

13 - wykończenie: anodowanie, kolor brąz - wytrzymałość na rozciąganie: nie mniej niż 215MPa - wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 160MPa - wydłużenie względne: nie więcej niż 10%. - mrozoodporność i odporność chemiczna - ościeżnice aluminiowe - palność nie powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość nie nasiąkliwe - trwałość - min. 20 lat - okucia wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe (systemowe). - uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - twardość Shor a min wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa - odporność na temperaturę od 30 do C - palność nie powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość nie nasiąkliwe - trwałość min. 20 lat - kompletnie wykończone, współczynnik przenikania ciepła dla okna U 1,3W/m 2 K

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Egz. nr 4 OBIEKT: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres: ul. Partyzantów 24-30 65-332 Zielona Góra Działka Nr: 273/4, 273/7 Obręb:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa Adres: 47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A tel/fax: + 48 77 483 50 00 tel. kom.: +48 515 120 584 e-mail: patrykkawa@wp.pl METRYKA PROJEKTU Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 { a 5 5 a Y Ü Ç. t h t 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { {. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 1. Strona tytułowa 2. Spis

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303

USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W GIŻYCKU PRZY UL. KONARSKIEGO 13 Inwestor: SPÓŁDZIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i Rady Osiedla Zatorze przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. 2. Uprawnienia i zaświadczenia projektanta.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWO - MIESZKALNEGO KMPSP W CHEŁMIE PRZY UL. PRYM. S. WYSZYŃSKIEGO 2B

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWO - MIESZKALNEGO KMPSP W CHEŁMIE PRZY UL. PRYM. S. WYSZYŃSKIEGO 2B FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim.

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora, - wizja lokalna obiektu, - dokumentacja architektoniczna

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY I. Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Oddziału Pulmonologicznego oraz Pogotowia i Administracyjno - Gospodarczego Szpitala

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 1 INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej Bystrzyca

Bardziej szczegółowo

BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O.

BIURO ROZWOJU MIASTA  K A T O W I C E  - SPÓŁKA Z O.O. 40-093 KATOWICE ul. Słowackiego 14 tel/fax 32 253 91 82 e-mail - brmkatowice@poczta.onet.pl NIP: 634-012-90-61 Bank Śląski SA w Katowicach Konto Nr 16 1050 1214 1000 0007 0000 9632 BIURO ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO 1. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ZESPOŁU BUDYNKÓW GŁÓWNYCH + BUDYNKU PO SPALARNI 2. OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW GŁÓWNYCH + BUDYNEK PO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark.

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 1 PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 11 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Inwestor: Adres inwestycji: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

1/2014 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid.

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. 27/6, 121/1 INWESTOR: Młodzieżowy Dom Kultury 26-600 Radomiu ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo