Projekt termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3"

Transkrypt

1 Projekt termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 Adres: Płońsk ul. Kopernika 3 powiat: płoński województwo: mazowieckie Inwestor: Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Płońsk ul. Kopernika 3 projekt opracował: inż. Marek Mieszanowski upr. bud. St-595/89 współpraca: Monika Pętkowska - grudzień 2014r. - egz. nr 1

2 Zawartość opracowania: A. Strona tytułowa. B. Zawartość opracowania. C. Opis techniczny. D. Uprawnienia i przynależność do właściwej Izby projektanta. E. Informacja w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. F. Część rysunkowa: 1 lokalizacja projektowanego do termomodernizacji budynku na mapie zasadniczej 2 widok elewacji północnej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem 3 widok południowej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem 4 widok elewacji wschodniej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem 5 widok elewacji zachodniej hali sportowej z bieżnią i łącznikiem G. Załącznik nr 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3 Opis techniczny. 1. Dane ogólne: 1.1. Temat: Projekt budowlany termomodernizacji obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku - aktualizacja projektu z marca 2012r. na który Inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę Starosty Powiatowego w Płońsku nr 238/2012 z dnia r Adres: Płońsk ul. Kopernika 3 powiat: płoński, województwo: mazowieckie 2. Podstawa opracowania: 2.1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013, poz. 1409, z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462, z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 2.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650) 2.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z póź. zm.) 2.7. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Audyt energetyczny obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku nr 02/2011 z września 2011r. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.Nr.223,poz,1459, z póź. zm.) 2.9. Projekt budowlany architektoniczny budynku hali sportowej z zapleczem w Płońsku (pozostałości projektu rzuty poziome przyziemia i parteru, przekrój pionowy) B.P.O.S. i R. POLSPORT w Koszalinie (z 1983r.) Projekt budowlany architektoniczny krytej pływalni w Płońsku etap I i II - FS&P ARCUS w Warszawie (z 1996r.) - projekty zamienne Mapa zasadnicza z lokalizacją obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku skala 1: Wizja lokalna obiektu, uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora. 3. Stan istniejący, lokalizacja i ogólna charakterystyka obiektu: Obiekt Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zlokalizowany jest w centralnej części miasta Płońska. Zrealizowany w okresie od połowy lat 80-tych do końca lat 90-tych XX wieku (etapowo, w miarę posiadanych środków własnych i dofinansowania z budżetu państwa) w pierwszej kolejności wykonana hala sportowa z zapleczem (oddane do użytkowania w 1994r.) a następnie kryta pływalnia wykonywana z przerwami od początku lat 90-tych do roku 2000 (I-szy etap oddany do użytkowania w roku 1998, II etap część rekreacyjna w roku 2000). Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny (przyziemie i parter), niepodpiwniczony, w konstrukcji mieszanej: - konstrukcja hali sportowej stalowa prefabrykowana typ NRD ze ścianami osłonowymi z gazobetonu, ściany szczytowe z cegły pełnej, ściany bieżni murowane z gazobetonu, ściany i stropy pomieszczeń zaplecza hali sportowej z prefabrykowanych płyt kanałowych w systemie wielkiego bloku BW - konstrukcja krytej pływalni słupowa słupy żelbetowe i stalowe z wypełnieniem w konstrukcji murowanej, stropy nad przyziemiem z płyt żelbetowych wylewanych na mokro, konstrukcja dachu nad pływalnią z dźwigarów stalowych kratownicowych, nad zapleczem pływalni stropodachy wentylowane). Budynek krytej pływalni znajduje się w dobrym stanie technicznym i estetycznym (poza halą z nieckami do pływania uszkodzenia szklanych ścian zewnętrznych SzAl i powstająca w okresie zimowym w przestrzeni stropodachu wentylowanego kondensacja pary wodnej). Niewiele odbiega od niego część zapleczowa hali sportowej ciekawa architektura i estetyka, choć parametry termiczne przegród zewnętrznych przekraczają wartości dopuszczalne (na okres realizacji i oddania do użytkowania spełniały obowiązujące normy).

4 Najgorszy stan techniczny i estetyczny prezentuje hala sportowa z areną sportowo-widowiskową i bieżnia lekkoatletyczna. Ubytki w tynkach zewnętrznych, przekroczone znacznie dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych (ścian murowanych i dachów a w szczególności przeszklonych ścian w konstrukcji stalowej o znacznej powierzchni) powodują uciążliwości w użytkowaniu tych części obiektu zimą niedogrzewanie i wysokie koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby c.o., natomiast latem - wysokie, zbliżone do zewnętrznych, temperatury w budynku ograniczające możliwość jego użytkowania. Podobnie stolarka okienna bieżni lekkoatletycznej - drewniana, zespolona, dwuszybowa, w złym stanie technicznym, praktycznie nie otwierająca się - nie nadaje się do dalszego wykorzystania (U>U dop =1,3W/m 2 K). Analogicznie wygląda sytuacja z instalacjami sanitarnymi i oświetleniowymi - budynek kompleksu krytej pływalni w dobrym stanie technicznym, w skrajnie odmiennym budynek hali z bieżnią i zapleczem wyeksploatowana instalacja ciepłej wody użytkowej i oświetleniowa (analogicznie zimnej i kanalizacja), przestarzałe, energochłonne rozwiązania techniczno-osprzętowe, część pomieszczeń nie wyposażona w instalacje c.o. (np. pomieszczenia techniczne, magazynowo-sprzętowe, pomocnicze w przyziemiu hali), w większości pozostałych przestarzałe grzejniki rurowo-żebrowe, brak zaworów termostatycznych, częściowa korozja instalacji, itp. dodatkowo potęgują uciążliwości wymienione przy omówieniu przegród zewnętrznych. Hala sportowa z areną sportowo-widowiskową i bieżnią lekkoatletyczną nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym. Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w następujące media: woda, kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna (węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej) i instalacje teletechniczne. Podstawowe parametry budynku: Jedn. Kryta pływalnia Hal + bieżnia + łącznik Ogółem Powierzchnia zabudowy m , , ,7 Powierzchnia użytkowa m , , ,15 Kubatura m , , ,1 Max. wysokość m 11,57 11,45 - Z uwagi na urozmaicony i nieregularny kształt rzutu poziomego obiektu, a w szczególności krytej pływalni i części zapleczowej hali sportowej, co widoczne jest na rys. 1 (lokalizacja MCSiR w Płońsku na mapie zasadniczej) w powyższej tabeli nie przedstawiono wymiarów długości i szerokości poszczególnych rzutów. Obiekt (hala z łącznikiem, bieżnią i zapleczem oraz kryta pływalnia) Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku graniczy: - od strony północnej z boiskami do gier zespołowych (p. siatkowa, koszykówka, p. ręczna) i zielenią rekreacyjną przylegającymi do rzeki Płonki - od strony południowej z boiskiem piłkarskim (stadionem) K.S. Tęcza Płońsk - od strony wschodniej z parkingami samochodowymi i ciągiem pieszo-jezdnym przylegającymi do ulicy Kopernika (droga miejska) - teren ogrodzony z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi (z ulicy Kopernika) - od strony zachodniej z terenami zielonymi, boiskami treningowymi (zimą lodowisko), itp. przylegającymi do budynków jednorodzinnych i szkoły 4. Opis projektowanej termomodernizacji obiektu: Obiekt na etapie jego realizacji, a tym bardziej projektowania, odpowiadał ówczesnym normom, standardom i parametrom wymaganej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Analogicznie przedstawia się sytuacja w zakresie systemu grzewczego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i instalacji elektrycznych. O ile kryta pływalnia (projekt zamienny z 1996r.), jak wcześniej zauważono, znajduje się w dobrym stanie technicznym i estetycznym oraz wymagania związane z oszczędnością energii są na poziomie nie odbiegającym od aktualnych standardów (poza elementami projektowanymi do termomodernizacji), to nie można tego samego powiedzieć o części budynku z halą sportową, bieżnią i zapleczem (cytowany w pkt projekt budowlany architektoniczny został ukończony w 1983r.). W okresie jaki upłynął od tego czasu (ponad trzydzieści lat) wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków (głównie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wydawane na jego podstawie normy) zostały w sposób radykalny zaostrzone. Przykładowo dla budynków oddawanych do użytkowania do końca 1985r. maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, zgodnie z PN-74/B-03404, wynosiła U 1,16W/m 2 K (aktualnie U max wynosi 0,25W/m 2 K), a przeciętne sezonowe zapotrzebowanie ciepła (energii końcowej) na ogrzewanie

5 kształtowało się na poziomie kWh/m 2 rok (aktualnie kWh/m 2 rok). Tylko w ostatnim okresie (zmiana z dnia 5 lipca 20013r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2013, poz. 926) w budynkach U max dla okien został zmniejszony z 1,8 do 1,3W/m 2 K a drzwi w przegrodach zewnętrznych z 2,6 do 1,7W/m 2 K ( przy t i >16 0 C - załącznik do w/w rozporządzenia "Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii"). Analogicznie wygląda sytuacja w zakresie instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej czy instalacji elektrycznych - postęp w zakresie rozwiązań technicznych, standardów i parametrów spowodował, że rozwiązania z lat 80-tych XX wieku nie odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom, są przestarzałe i energochłonne. W związku z powyższym, w oparciu o opracowany we wrześniu 2011r. audyt energetyczny obiektu M.C.S. i R. w Płońsku (pkt 2.8.) a także uwzględniając aktualizację obowiązujących przepisów (w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2013, poz. 926, oraz obowiązujących norm) projektuje się następujący zakres przedsięwzięć i usprawnień termomodernizacyjnych: A. kryta pływalnia: a) ocieplenie stropodachu nad halą z nieckami do pływania b) wymianę ślusarki aluminiowej ścian zewnętrznych SzAl krytej pływalni (hali z nieckami do pływania) B. hala sportowa z bieżnią i zapleczem a) ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych nadziemia hali sportowej z bieżnią b) wymianę stolarki okiennej (z jej zmniejszeniem) hali sportowej i bieżni oraz wrót bieżni c) ocieplenie dachu nad halą sportową i bieżnią d) kompleksową modernizację systemu grzewczego (wymianę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. hali sportowej wraz z osprzętem, armaturą, urządzeniami, itp. oraz montaż kolektorów słonecznych i modernizację dostosowanie - węzła cieplnego) e) modernizację oświetlenia hali sportowej i bieżni z dostosowaniem instalacji wewnętrznych elektrycznych Prace te mają na celu poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych a także dostosowanie instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego do aktualnych przepisów, norm i standardów, co w efekcie pozwoli na oszczędność i utrzymanie obiektu na racjonalnie niskim poziomie zużycia energii oraz ograniczy ryzyko jego przegrzewania w okresie letnim. Zakres prac termomodernizacyjnych pkt B.d. i B.e. (roboty sanitarne i elektryczne) przedstawiony jest w oddzielnych projektach branżowych. Przewidziane w pkt. A. i B.a., B.b. i B.c. do wykonanie prace stanowią przedmiot niniejszego projektu budowlanego. Wykonanie prac termomodernizacyjnych nie ingeruje w bryłę i kształt obiektu, nie zmienia jego funkcji i przeznaczenia znajdujących się w nim pomieszczeń. Zmniejszenie przeszklenia ściany północnej hali sportowej i w konsekwencji zwiększenie powierzchni murowanej tej ściany a także zamurowanie części otworów okiennych bieżni lekkoatletycznej (50%) nieznacznie wpływa na zmianę tych elewacji, lecz są to zmiany korzystne w stosunku do stanu aktualnego. Istniejące przeszklenie ściany pn i pd hali sportowej wykonane jest w konstrukcji stalowej (słupki i rygle nie obciążające konstrukcji stalowej hali) z wypełnieniem szybą zespoloną ze szkła płaskiego ciągnionego o grubości 2x5mm/12. Na konstrukcji stalowej przeszklenia widoczne ślady odprysków farby i korozji, a ponadto ubytki w uszczelnieniu szyb (Olkit) oraz uszkodzenia mechaniczne samych szyb (potłuczenia, pęknięcia, itp.). Na ścianach murowanych hali i bieżni występują znaczne ubytki i odparzenia tynków zewnętrznych. Powierzchnia przeszklenia stanowi prawie 36% powierzchni areny sportowej hali, co znacznie przekracza aktualnie obowiązujące normatywy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Projektowana termomodernizacja ścian hali i bieżni spowoduje nie tylko zmniejszenie strat ciepła i dostosowanie do obowiązujących przepisów ale również znacznie poprawi estetykę tej części obiektu. Opis projektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kryta pływalnia: - ocieplenie stropodachu nad halą z nieckami do pływania polega na demontażu starych warstw wełny mineralnej wraz z uszkodzoną paroizolacją, ułożeniu nowej szczelnej systemowej folii paroizolacyjnej a następnie ułożenie nowej warstwy wełny o grubości 25cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,045 W/m K wraz z odtworzeniem pomostów roboczych (paroizolacja i izolacja cieplna z wywinięciem na ściany stropodachu wentylowanego do poziomu otworów wentylacyjnych) praktycznie należy odtworzyć izolacje stropodachu wentylowanego do stanu zgodnego z projektem budowlanym architektonicznym krytej pływalni w Płońsku etap I i II (pkt opracowania) z uwzględnieniem zwiększenia grubości izolacji cieplnej z 20 do 25cm.

6 Ponadto projektuje się docieplenie pokrycia stropodachu wentylowanego (płytami styropianu laminowanego o grubości 8cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,04W/m K) na obecnej ostatniej warstwie dachu (blacha trapezowa) wraz z pokryciem jednowarstwową papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (jak docieplenie dachu nad halą i bieżnią). - wymianę ślusarki aluminiowej ścian zewnętrznych SzAl krytej pływalni (hali z nieckami do pływania) polega na zdemontowaniu istniejącej ślusarki aluminiowej (SzAl) oraz wbudowaniu nowej ślusarki kompletnie wykończonej o współczynniku przenikania ciepła dla okna U 1,3W/m 2 K. Nowo montowana ślusarka aluminiowa SzAl pod względem podziału, sposobu otwierania, kolorystyki, itp. winna być identyczna z istniejącą (przeznaczoną do wymiany) praktycznie odtworzenie ścian SzAl również do stanu zgodnego z projektem budowlanym architektonicznym krytej pływalni w Płońsku etap I i II (pkt opracowania) z uwzględnieniem zmniejszenia współczynniku przenikania ciepła dla okna U. Wymianę ślusarki aluminiowej należy prowadzić w sposób gwarantujący zabezpieczenie obiektu przed ewentualnymi wpływami atmosferycznymi (głównie opadami deszczu) otwory po zdemontowanej ślusarce należy bezpośrednio wypełniać nowomontowaną ślusarką (pozostawianie np. na noc niezabezpieczonych otworów jest niedopuszczalne). Projektowany zakres prac termomodernizacyjnych nie powoduje zmian w elewacji krytej pływalni. Szczegółowy opis wykonania prac temomodernizacyjnych zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-14. Ślusarka Aluminiowa) oraz wyszczególniony w pkt 2.10 projekt budowlany. Hala sportowa z bieżnią i zapleczem: - ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych nadziemia wraz z wymianą stolarki okiennej (ze zmniejszeniem jej powierzchni) hali sportowej i bieżni oraz wrót bieżni - ocieplenie ścian fundamentowych hali sportowej z bieżnią Ściany fundamentowe poniżej gruntu do głębokości około 1.0m (do głębokości górnej powierzchni ław i stóp fundamentowych) projektuje się ocieplić styropianem ekstrudowanym grubości 8cm. W tym celu należy rozebrać opaskę wokół budynku (hali i bieżni) oraz odkopać i przygotować ściany do ocieplenia - należy wykonać wzdłuż ścian wykopy o szerokości cm, zabezpieczając je poprzez wykonanie deskowania (ściany należy odsłaniać częściowo, nie doprowadzając do odkrywania na całej ich długości). Po odsłonięciu ścian fundamentowych należy odbić głuche i zniszczone tynki, powierzchnię dokładnie oczyścić i nałożyć nowy dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny marki M10. Po wyschnięciu tynków, ściany należy zagruntować jedną warstwą emulsji bitumicznej (np. ASFALBIT - do głębokości górnej powierzchni fundamentu) - przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. Ściany fundamentowe należy izolować preparatami bitumicznymi dopuszczającymi styczność ze styropianem. Dalsze prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z załącznikiem (SST-05. Izolacja Ścian Fundamentowych i Strefy Cokołowej). - ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia (styropian grubości 15cm o współczynniku λ 0,04W/m K) z wymianą stolarki okiennej (z jej zmniejszeniem) hali sportowej i bieżni oraz wrót bieżni Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia związane jest ze zmniejszeniem powierzchni okien w nich osadzonych (w ścianie pd hali całkowita likwidacja, bieżnia co drugie okno) i w konsekwencji zwiększeniem powierzchni ścian zewnętrznych w stosunku do stanu aktualnego. Na rys. 2 i 3 przedstawiono widoki elewacji pn i pd przed i po termomodernizacji. W przypadku okien bieżni praktycznie równolegle z demontażem likwidowanych okien należy pozostałe po nich otwory zamurowywać a okna przeznaczone do pozostawienia wymienić przed ociepleniem ścian zewnętrznych bieżni. Projektowane do likwidacji naświetle ściany pd hali (powyżej połaci dachowej nad łącznikiem) należy segmentami demontować z równoległym zamurowywaniem otworów (analogicznie zabezpieczenie jak przy ścianie SzAl krytej pływalni). Istniejące przeszklenie ściany pn hali należy demontować i zamurowywać segmentami (w osiach hali), z obsadzeniem prefabrykowanych nadproży okiennych (2L o długości 180cm) stalowe słupy w osiach hali do pozostawienia i obmurowania (przedłużenie istniejących słupów murowanych o wysokości +2.47m). Projektuje się następujące rozmieszczenie nowych okien PCV w ścianie pn hali (rozmieszczenie symetryczne w każdym segmencie): - podmurowanie istniejącej ściany murowanej o dwie warstwy gazobetonu (50-51cm) po zdemontowaniu parapetów, oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża - odległość pionowa między rzędami okien również o dwie warstwy gazobetonu (50-51cm)

7 - odległość pozioma między oknami w danym segmencie dwie długości gazobetonu (około cm) - odległość od skrajnych krawędzi zewnętrznego otworu okiennego w segmencie do krawędzi słupa (przedłużenie istniejących słupów) odległość wynikowa (około 30cm) - odległość od górnej krawędzi okien w najwyższym rzędzie do okapu wynikowa (około 92-95cm) Najwyższy pas domurowywanej ściany (powyżej ostatniego rzędu okien) należy zakończyć wieńcem (24x24cm), z połączeniem poziomych prętów jego zbrojenia (4 Ø12) ze ścianą naroża hali. Szczegółowy zakres prac poprzedzających ocieplenie ścian zewnętrznych, materiały niezbędne do wykonania z ich właściwościami, sposobem przechowywania, składowania, transportu, zasadami wykonania, kontroli jakości, odbioru, itp przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Po wykonaniu w/w prac (demontaż ślusarki i stolarki okiennej, wrót garażowych, zamurowanie ścian z pozostawieniem otworów na projektowaną nową stolarkę PCV), przed przystąpieniem do właściwego ocieplenia, należy wykonać prace przygotowawcze polegające między innymi na: zdemontowaniu ze ścian szczytowych i ściany przy klatce schodowej (wejście z tyłu budynku) obudowy z blachy trapezowej wraz z izolacją cieplną (wełna mineralna) i rusztem sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ściany, zmyciu pod ciśnieniem elewacji - podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw (przy nierównościach podłoża większych niż +/-1 cm, podłoże należy wyrównać) skompletowaniu materiałów, sprzęt u i urządzeń Przy wykonywaniu ocieplenia ścian należy zachować wszelkie reżimy technologiczne określone w Instrukcji nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej oraz normach i dokumentach związanych, w tym Aprobatą Techniczną ITB oraz instrukcją producenta systemu. W ramach ocieplenia ścian należy wykonać także docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych a także ocieplenie połączeń przy parapecie okiennym. Układanie płyt styropianowych kondygnacji nadziemnych (powyżej cokołu) należy rozpocząć z zastosowaniem listwy cokołowej (startowej) lub z siatki z włókien szklanych z zachowaniem na grubości minimum 2cm na całym obwodzie budynku tzw kapinosa (od poziomu cokołu do wysokości parapetów dolnego rzędu okien podwójna siatka zbrojąca).. Niedopuszczalnym jest łączenie zastosowanego systemu ociepleniowego z jakimikolwiek (nawet najdrobniejszymi, pozornie nie mającymi najmniejszego wpływu) elementami innego systemu. Kolorystyka elewacji. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym przyjęto tynk cienkowarstwowy silikatowy o ziarnistości 1,5mm (kornik) i kolorystyce harmonizującej z elewacją łącznika i zaplecza hali (cokół budynku tynk mozaikowy). Wszystkie projektowane warstwy elewacyjne docieplenia ścian zewnętrznych są wykonane z materiałów niepalnych. Przed przystąpieniem do docelowego nanoszenia wyprawy elewacyjnej należy wykonać kilka próbek i ostatecznie uzgodnić z Inwestorem kolorystykę (jak wynika z doświadczenia wybrane przez Inwestora kolory z wzornika często odbiegają od oczekiwań po wykonaniu elewacji na większej powierzchni). Rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie (opierzenia, parapety) blacha ocynkowana powlekana w kolorze brąz. Szczegółowy opis prac temomodernizacyjnych, stosowane materiały, ich właściwości, przechowywanie i składowanie, transport, sprzęt i narzędzia przewidziane do wykonania, warunki przystąpienia do robót i ich wykonanie, zasady kontroli jakości robót i ich odbioru, itp. zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST-02. ROBOTY ZIEMNE SST-03. RUSZTOWANIA SST-04. ROBOTY MUROWE SST-05. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I STREFY COKOŁOWEJ SST-06. STOLARKA SST-07. TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN HALI I BIEŻNI SST-08. TYNKI ZEWNĘTRZNE SST-09. TYNKI WEWNĘTRZNE SST-10. ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE SST-15. ROBOTY BLACHARSKIE

8 - ocieplenie dachu nad halą sportową i bieżnią polega na dociepleniem dachu hali sportowej i bieżni poprzez ułożenie na obecnej ostatniej warstwie dachu (blacha trapezowa) dodatkowej izolacji (warstwa styropianu laminowanego o grubości 15cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,04W/m K) oraz wykonaniu docelowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Szczegółowy opis ocieplenia dachu hali i bieżni (także nad stropodachem wentylowanym hali basenowej), stosowane materiały, ich właściwości, przechowywanie i składowanie, transport, sprzęt i narzędzia przewidziane do wykonania, warunki przystąpienia do robót i ich wykonanie, zasady kontroli jakości robót i ich odbioru, itp. zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : SST-11. IZOLACJE CIEPLNE DACHU SST-12. POKRYCIA DACHOWE I ROBOTY DEKARSKIE SST-15. ROBOTY BLACHARSKIE Projektowany, powyżej omówiony zakres prac termomodernizacyjnych, powoduje w sposób następujący poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych: Zakres przedsięwzięcia Współczynnik przenikania ciepła U [W/m 2 K] stan istniejący po termomodernizacji ocieplenie stropodachu nad halą z nieckami do pływania 0,416 0,189 wymianę ślusarki aluminiowej SzAl krytej pływalni 3,0 1,3 ocieplenie ścian nadziemia hali sportowej i bieżni 0,604 0,475 0,225 0,185 wymiana stolarki (ślusarki) okiennej hali sportowej i bieżni 3,0 1,7 ocieplenie dachu nad halą sportową i bieżnią 0,487 0,171 Dodatkowo zmniejszenie ponadnormatywnej powierzchni przeszklenia hali sportowej i bieżni oraz zamurowanie części otworów pozwoli na oszczędność i utrzymanie obiektu na racjonalnie niskim poziomie zużycia energii oraz ograniczy ryzyko jego przegrzewania w okresie letnim. 5. Uwagi końcowe : Wszystkie prace budowlane objęte zakresem przedsięwzięcia termomodernizayjnego należy wykonać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów, obowiązującymi normami i przepisami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przy użyciu materiałów posiadających stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Projektowane do wykonania prace termomodernizacyjne nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, nie zmieniają jego formy architektonicznej (wręcz poprawiają poprzez nadanie odpowiedniej estetyki i walorów architektonicznych budynku oraz zharmonizowanie całości obiektu) oraz w sposób istotny oddziaływają pozytywnie na ochronę środowiska. inż. Marek Mieszanowski upr. bud. St-595/89

9 Informacja w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa zadania : termomodernizacja obiektu M.C.S. I R. w Płońsku Adres : Inwestor : Płońsk ul. Kopernika 3 powiat: płoński województwo: mazowieckie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Płońsk ul. Kopernika 3 opracował : inż. Marek Mieszanowski upr. bud. St-595/89 Zakroczym ul. Słoneczna 1 - grudzień 2014r.

10 1. Przewidywane do wykonania zamierzenie budowlane polega na termomodernizacji obiektu MCSiR w Płońsku przy ul. Kopernika 3. W ramach przewidywanego do wykonania przedsięwzięcia budowlanego przewiduje się wykonanie robót w następującej kolejności: - roboty przygotowawcze organizacja zaplecza socjalno-magazynowego, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych (z oświetleniem i oznakowaniem ich znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu) - roboty budowlano-montażowe - roboty wykończeniowe i porządkowe 2. Roboty termomodernizacyjne mogą być prowadzone równolegle w zakresie dotyczącym krytej pływalni i hali sportowej z bieżnią i zapleczem lub też w dowolnej kolejności po sobie dla każdej z niezależnie od siebie mogących funkcjonować części obiektu należy to uwzględnić w harmonogramie prac. Na terenie, na którym zlokalizowany jest projektowany do termomodernizacji obiekt znajdują się kompleks sportowo-rekreacyjny. W związku z faktem, iż nie przewiduje się wyłączenia całego obiektu z użytkowania miejsca w których kontynuowane będzie prowadzenie dotychczasowej działalności (np. biura, siłownia, kawiarnia, kryta pływalnia przy założeniu krótszej realizacji w tej części obiektu robót w stosunku do hali sportowej i bieżni, itp.) oraz dojścia do nich należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć (wejście główne i pomocnicze). Poza tym teren niezbędny do prowadzenia prac należy ogrodzić i oznakować w taki sposób, aby zabezpieczyć możliwie skutecznie przed wstępem osób nieupoważnionych (wysokość ogrodzenia powinna mieć co najmniej 1,5m, szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego co najmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,2m). Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi, które powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 0 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty (używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów jest zabronione). Ponadto należy wyraźnie oznakować i zabezpieczyć miejsca prowadzonych robót ziemnych (wykopy przy ocieplaniu ścian fundamentowych). Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane, wykonane, utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W miarę możliwości należy na bieżąco sprawdzać i egzekwować, aby na terenie prowadzonych prac nie znajdowały się osoby nieupoważnione. Szczególnego zabezpieczenia wymagają roboty, do których używane będzie rusztowanie zewnętrzne (roboty murowe, rozbiórkowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, itp). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia i obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na skuteczne wyizolowanie i zabezpieczenie miejsc związanych z prowadzonymi robotami od stadionu piłkarskiego (treningi, mecze towarzyskie i mistrzowskie z udziałem kibiców drużyn) oraz zachowanie ostrożności przy włączaniu się do ruchu pojazdów budowy (wjazd na ulicę Kopernika, która jest drogą miejską o stosunkowo dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego na wschód od obiektu M.C.S. I R., bezpośrednio przy ulicy Kopernika, zlokalizowany jest cmentarz grzebalny). 3. Przy założeniu prowadzenia prac z zachowaniem obowiązujących przepisów (w szczególności BHP i Ppoż.) nie przewiduje się zagrożeń odbiegających od występujących przy standardowych robotach budowlanych. Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych powinno skutecznie zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek zagrożeń podczas realizacji robót.

11 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Rodzaj Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia zagrożenia Upadek z wysokości - rusztowania stojące - dach Uderzenie spadającym odłamkiem Porażenie prądem - bezpośrednie otoczenie budynku i rusztowań - w czasie montażu i demontażu rusztowań - w czasie pracy na rusztowaniach - roboty rozbiórkowe - roboty dociepleniowe - wymian stolarki - rusztowania - w czasie używania elektronarzędzi Zagrożenie obejmuje pojedynczych robotników wykonujących roboty budowlane. Zagrożenie dla robotników budowlanych oraz dla pracowników i użytkowników budynku w poziomie parteru. Zagrożenie dla robotników budowlanych 4. Przed każdorazowym przystąpieniem do prac lub przy zmianie ich charakteru kierownik budowy (lub upoważniona przez niego osoba o wymaganych kwalifikacjach) obowiązany jest do udzielenia podstawowego instruktażu w zakresie bhp, zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także technicznym (szkolenia wstępne i okresowe). Fakt odbycia przez pracownika szkolenia oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez tego pracownika na piśmie oraz odnotowany w jego aktach osobowych. Wymagane jest, aby osoby wykonujące określone prace posiadały kwalifikacje do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót dociepleniowych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Kierownik budowy winien dokumentować przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania. Przeprowadzane szkolenia powinny obejmować zakres Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm. 5. Przed rozpoczęciem robót należy stworzyć warunki socjalne dla przewidywanych do zatrudnienia pracowników (ubikacja, szatnia, stołówka, itp. z ich odpowiednim wyposażeniem) wraz z rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego (gaśniczego, medycznego) i innych elementów wymaganych na wypadek mogących wystąpić zagrożeń. Ponadto wjazd i wyjazd z placu budowy należy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Dziennik budowy, tablica informacyjna oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia winny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz. 953). Marek Mieszanowski

12 Stolarka: Wykonanie wymiany stolarki okiennej polega na: - demontażu przeszklenia ścian pn i pd (w ramach stalowych) oraz montażu nowej stolarki okiennej PCV hali ze zmniejszeniem powierzchni przeszklenia ściany północnej i likwidacją przeszklenia ściany południowej (otwory do zamurowania bloczkami z gazobetonu) w załączeniu schemat rozmieszczenia okien hali i bieżni - wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV bieżni lekkoatletycznej (ze zmniejszeniem powierzchni przeszklenia o 50% - co drugie okno w elewacji pn i pd również do zamurowania bloczkami z gazobetonu) Stolarka PCV Nowe okna hali sportowej o wymiarach 1.50x1.50m w świetle otworu, natomiast bieżni lekkoatletycznej o wymiarach 1.15x0.55m (jak istniejące). Okna z profili PCV w kolorze białym, szklone zestawami dwuszybowymi o współczynniku U 1,30W/m² K. Wszystkie okna zamontowane w ramach ocieplenia powinny mieć możliwość rozszczelnienia i posiadać fabrycznie wykonaną szczelinę infiltracyjną oraz konstrukcję zapewniającą wentylację grawitacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W górnych profilach montować nawiewniki higrosterowane. - okna bieżni lekkoatletycznej uchylno-rozwieralne - okna hali sportowej górny rząd i co drugie okno rzędu środkowego uchylne za pomocą sterowania pilotem z poziomu posadzki hali wg technologii producenta okien (pozostałe okna stałe) Szkło - okna hali sportowej z szybami ze szkła bezpiecznego P4 lub równoważne (okna posiadające dopuszczenie do stosowania w halach sportowych bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń od wewnątrz). Do szklenia okien bieżni należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktów zamocowań wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka do nie mocuje się po 2 Do do po 2 po 2 powyżej po 3 po 2 do nie mocuje się po 3 Powyżej do po 1 po 3 powyżej po 2 po 3 Pozostałe informacje dotyczące stolarki okiennej hali sportowej i bieżni lekkoatletyczne są podane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych SST-06 Stolarka (Kod CPV str ). Ślusarka aluminiowa hali basenowej SzAl wymiana ślusarki aluminiowej ścian zewnętrznych SzAl krytej pływalni (hali z nieckami do pływania) polega na zdemontowaniu istniejącej ślusarki aluminiowej (SzAl) oraz wbudowaniu nowej ślusarki kompletnie wykończonej o współczynniku przenikania ciepła dla okna U 1,3W/m 2 K. Nowo montowana ślusarka aluminiowa SzAl pod względem podziału, sposobu otwierania, kolorystyki, itp. winna być identyczna z istniejącą (przeznaczoną do wymiany) praktycznie odtworzenie ścian SzAl również do stanu zgodnego z projektem budowlanym architektonicznym krytej pływalni w Płońsku etap I i II (pkt opracowania) z uwzględnieniem zmniejszenia współczynniku przenikania ciepła dla okna U. Projektowany zakres prac termomodernizacyjnych nie powoduje zmian w elewacji krytej pływalni. Szczegółowy opis wykonania prac temomodernizacyjnych oraz parametry i dane techniczne nowej ślusarki aluminiowej zawierają załączone do projektu i stanowiące jego integralną część Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-14. Ślusarka Aluminiowa Kod CPV str ). Podstawowe właściwości okien (SzAl): - warstwa zewnętrzna szkła niskoemisyjne, hartowane - warstwa wewnętrzna - szkło float (bezbarwne, minimum 4mm) - pustka pomiędzy szybami: 16mm (przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem) - przepuszczalność światła minimum 70% - całkowita przepuszczalność energii maximum 51% - konstrukcja ram - z profili termicznych, aluminium Al Mg Si 0,5 F22 - zabezpieczenie antykorozyjne: zabezpieczenie przed korozja wgłębną i powierzchniową, anodowanie

13 - wykończenie: anodowanie, kolor brąz - wytrzymałość na rozciąganie: nie mniej niż 215MPa - wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 160MPa - wydłużenie względne: nie więcej niż 10%. - mrozoodporność i odporność chemiczna - ościeżnice aluminiowe - palność nie powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość nie nasiąkliwe - trwałość - min. 20 lat - okucia wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe (systemowe). - uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - twardość Shor a min wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa - odporność na temperaturę od 30 do C - palność nie powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość nie nasiąkliwe - trwałość min. 20 lat - kompletnie wykończone, współczynnik przenikania ciepła dla okna U 1,3W/m 2 K

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny

Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny 1.1 Ustalenia formalne 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Cel i zakres opracowania 1.4 Charakterystyka budynku 1.5 Obliczenie warstw izolacyjnych 1.6 Ustalenie warstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T m g r i n ż. a r c h. Jan J. GAJDA 45-131 OPOLE ul. J. Cygana 4; tel. fax.: (0-77) 442-86-18 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Lokalizacja. 3. Zakres opracowania. 4. Opis stanu istniejącego

1. Podstawa opracowania. 2. Lokalizacja. 3. Zakres opracowania. 4. Opis stanu istniejącego Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania 2. Lokalizacja 3. Zakres opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Opis stanu projektowanego 6. Plan sytuacyjny 7. Dokumentacja fotograficzna 8. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Białystok ul. Swobodna 58/24 tel/fax tel. kom Projekt Wykonawczy ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Białystok ul. Swobodna 58/24 tel/fax tel. kom Projekt Wykonawczy ZESPÓŁ PROJEKTOWY 15-756 Białystok ul. Swobodna 58/24 tel/fax +48 85 654 38 44 tel. kom. +48 506 110 199 Projekt Wykonawczy Temat: Obiekt: Inwestor: Remont budynku świetlicy wiejskiej termomodernizacja Świetlica wiejska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości projektu

1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu...1. Spis rysunków...1 3. Opis techniczny...1 4. Wytyczne dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informacja BIOZ...3 5. Charakterystyka energetyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041) tel/fax. (041) 30-21-281 munnich@tlen.pl EGZ. ARCH. P R O J E K T B U D O W L A N Y TERMOMODERNIZACJI Zamierzenie budowlane: Termomodernizacja istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku.

Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku. Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku. Podstawowe dane budynku 1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomode rnizacji 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna z elementami uprzemysłowio

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Naprawa i konserwacja stolarki okiennej w budynkach: - ul. Złota 5 w Warszawie, kompleks 0803, - ul. Królewska 1/7 w Warszawie, kompleks 3541, - ul. Kredytowa 7 w

Bardziej szczegółowo

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA:

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr. 30 w Warszawie wraz z remontem przyległego budynku Sali gimnastycznej i zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Kawęczyńskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Budynki ECL termomodernizacja działania związane z II iteracją programu PPE wykonanie ocieplenia budynku SUW Lublin, (Styczeń, 2014) Zawartość 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW Warszawa, Al. Niepodległości 43

PROJEKT BUDOWLANY. Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW Warszawa, Al. Niepodległości 43 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR: PRZEBUDOWA OTWORU OKIENNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM XIII Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW 02-653 Warszawa, Al.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

8.5. W treści niniejszego opracowania użyto nazwy własne producentów oraz nazwy katalogowe konkretnych typów zastosowanych materiałów.

8.5. W treści niniejszego opracowania użyto nazwy własne producentów oraz nazwy katalogowe konkretnych typów zastosowanych materiałów. 8.5. W treści niniejszego opracowania użyto nazwy własne producentów oraz nazwy katalogowe konkretnych typów zastosowanych materiałów. Ma to na celu jednoznaczne określenie intencji projektanta oraz zawartości

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej ZATWIERDZAM Wójt

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI WAW NAZWA: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU BUDYNEK NR 2 (ZABIEGOWY) ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo