ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika Szczecin Szczecin Szczecin, dnia 10 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Szczecin, dnia 10 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/ Szczecin Partner: ul. Firlika Szczecin Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) w ramach projektu, pt: "Od Stażysty do Specjalisty", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na kurs szlifierza I. Podstawowe informacje: 1. Realizator projektu, ze względu na obowiązek zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi kursu szlifierza, w ramach projektu, pt.: "Od Stażysty do Specjalisty", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

2 2. Podstawowym celem projektu jest poprawa sytuacji na zachodniopomorskim rynku pracy 180 beneficjentów ostatecznych przed 30 rokiem życia, pozostających w chwili przystąpienia do projektu bez zatrudnienia, poprzez zastosowanie wobec nich Indywidualnego Planu Działania skierowanie na odpowiednie dla nich szkolenia zawodowe oraz możliwość odbycia stażu, który dla minimum 60% z nich skutkować będzie podjęciem zatrudnienia. 3. Okres realizacji projektu określa wniosek o dofinansowanie projektu i w chwili ogłoszenia niniejszego postępowania trwa on od do Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobligowany do ponoszenia wydatków zgodnie z Zasadą konkurencyjności, o której mowa wwytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania). 5. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie w okresie od marca do lipca 2015 r. 16. szkoleń z zakresu: 1. Kursu podstawowego obsługi i spawania FCAW przygotowującego do wykonywania zawodu Monter konstrukcji stalowych oraz Ślusarz; 2. Kursu Operatora urządzeń spawalniczych, łuk kryty; 3. Kursu Spawanie blach metodą FCAW spoiny pachwinowe; 4. Kursu Spawanie blach/rur metodą MAG/FCAW spoiny czołowe; 5. Kursu Operator urządzeń do cięcia rur i blach; 6. Kursu Operator urządzeń dźwigowych uprawnienia IIS; 7. Kursu Monter konstrukcji stalowych; 8. Kursu Malarz / Piaskarz; 9. Kursu Operator obrabiarek stalowych sterowanych numerycznie operator CNC; 10. Kursu Ślusarz, montaż wyposażenia stalowego; 11. Kursu Mechanik urządzeń produkcyjnych; 12. Kursu Elektryk; 13. Kursu Obsługa samojezdnych podestów/platform ruchomych operator podnośnika koszowego uprawnienia II P; 14. Kursu Operator wózka widłowego uprawnienia II WJO; 15. Kursu Szlifierz. 6. Główna kategoria: usługi. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia objęte jest świadczenie usługi kursu pn.: Kurs szlifierza.. 2. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, Usługi szkolenia specjalistycznego, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego.

3 3. Kurs obejmuje część teoretyczną w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (45 minut) kursu dla 30 beneficjentów ostatecznych (kursantów) w ramach jednej grupy szkoleniowej, z czego z czego 10 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 20 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych. 4. Szkolenia winny się odbywać na szlifierkach kątowych z tarczą Ø125 i Ø250, szlifierkach taśmowych (paskowych) oraz szlifierkach polerujących. 5. Wykonawca zapewni materiał do szlifowania w postaci blach o grubości min. 10 mm o wymiarach min. 300X70 min. 55 szt. na jednego kursanta, blach o grubości min. 13 mm o wymiarach min. 150X125) min. 10 szt. na jednego kursanta, z zastrzeżeniem, że możliwe będzie także wykorzystanie materiału o podanych wyżej parametrach, który udostępni Realizator projektu po ukończeniu kursu podstawowego obsługi i spawania FCAW przygotowującego do wykonywania zawodu Monter konstrukcji stalowych oraz Ślusarz, dla którego postępowanie zmierzające do wyłonienia jego wykonawcy zostało wszczęte poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie portalu: pod numerem ogłoszenia: numer, a także na portalu Realizatora projektu pod adresem: w zakładce: nazwa_zakładki. 6. W wyniku przeprowadzonego kursu każdy kursant winien nabyć następujące umiejętności i kwalifikacje: - obsługi szlifierek kątowych z tarczą Ø125 i Ø250, szlifierek taśmowych (paskowych), szlifierek (lub frezów palcowych) oraz szlifierek polerujących. Umiejętność wymiany tarcz i oceny stopnia zużycia tarczy / taśmy / freza. - wiedzę w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych, dbanie o jakość i ciągłość kabli zasilających i przedłużaczy (kable nie ciągłe grożą porażeniem prądem!). Czyszczenie, przedmuchiwanie sprężonym powietrzem sprzętu po pracy. Odpowiednie składowanie i przechowywanie sprzętu. Umiejętności należytej obsługi codziennej sprzętu szlifierskiego. Dbanie o stanowisko pracy zakaz pozostawiania zużytych tarcz szlifierskich w miejscach pracy lub sąsiadujących. Przekazywanie zużytych tarcz do recyklingu. - świadomość zagrożeń - praca z urządzeniami wirującymi z dużymi prędkościami obrotowymi wymagane należyte trzymanie szlifierki i odpowiednie prowadzenie tarczy po materiale obrabianym, żeby nie dopuścić do pęknięcia tarczy i porażenia osób postronnych lub pracownika kawałkami tarczy. - wiedzę w zakresie zakazu pracy w pobliżu miejsc malowanych, w obecności farb, rozpuszczalników, suchych szmat itp., - wiedzę w zakresie zakazu pracy w warunkach ciągłej ekspozycji na opady atmosferyczne, zakaz prowadzenia kabli zasilających przez kałuże lub zbiorniki z wodą. - umiejętność szlifowania, cięcia (wycinania), gładzenia, zabielania i polerowania. - umiejętność zaokrąglania ostrych krawędzi

4 - umiejętność doboru tarcz szlifierskich do konkretnych zadań (tarcze do cięcia / wycinania, tarcze do szlifowania, tarcze do polerowania, kamienie szlifierskie palcowe, frezy palcowe stożkowe, zaokrąglone, walcowe). - umiejętność posługiwania się,,skrobakiem do usuwania odprysków pospawalniczych luźno związanych z materiałem obrabianym. - umiejętność rozróżniania materiałów (stal węglowa, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, stopy metali kolorowych) i stosowania dedykowanych materiałów ściernych do konkretnego materiału obrabianego. - rozróżnianie w zakresie używania tarcz szlifierskich (np. nie można stosować tarcz przeznaczonych do stali węglowej na stali nierdzewnej i odwrotnie). 7. Kursy winny się odbywać od poniedziałku do piątku na terenie Miasta Szczecin, w Województwie Zachodniopomorskim w salach szkoleniowych i miejscach szkoleń, którymi dysponuje Wykonawca, wyposażone w rzutniki multimedialne i ekrany, a nadto wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. 8. W terminie 5 dni od zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Instytucji Zamawiającej: - harmonogram kursu w wersji papierowej i elektronicznej (kurs winien się odbywać od poniedziałku do piątku); - CV kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji szkolenia w wersji papierowej i elektronicznej; - Autorski program kursu, obejmujący w zakresie części teoretycznej i praktycznej, co najmniej zagadnienia opisane w pkt 6. powyżej; - Materiały szkoleniowe. 9. Wykonawca obowiązany jest zapewnić materiały szkoleniowe dla każdego z kursantów, obejmujące, co najmniej treści, o których mowa w pkt 6. powyżej, a także opracowane w następującej formie: format materiałów szkoleniowych A4, okładka sztywna przezroczysta, materiały bindowane metalowym bindem mechanicznym, objętość materiałów: minimum 30 stron, full kolor, papier o gramaturze min. 90 g/m, logotypy i oznaczenia zgodnie z zasadami promocji projektu. Istnieje możliwość zastosowania podręcznika powszechnie dostępnego. 10. Treść materiałów szkoleniowych winny zawierać w szczególności: założenia teoretyczne, przykłady praktyczne, rysunki poglądowe. 11. Materiały szkoleniowe będą dopuszczone do zastosowania po ich zatwierdzeniu przez Partnera projektu. 12. Wykonawca przekazuje Beneficjentowi autorskie prawa majątkowe do eksploatacji ww. materiałów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. 13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia oznaczenia miejsc, w których będą odbywały się szkolenia zgodnie z wytycznymi IP/IZ dot. oznaczania projektów w ramach PO

5 KL tj. zawieszenia plakatów, bannerów, informacji o współfinansowaniu projektu, itp. Szczegółowe wymagania dot. Oznaczenia miejsc wykonywania szkoleń zostaną przekazane wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podczas przeprowadzania zajęć możliwe będą wizytacje Beneficjenta lub jego Partnera lub Instytucji Pośredniczącej, bez wcześniejszego uprzedzenia. Przedmiotem wizytacji będzie kontrola poprawności przebiegu procesu dydaktycznego, w tym stosowania odpowiednich maszyn i urządzeń oraz osprzętu i materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzania szkoleń. W trakcie wizytacji przedstawiciele Beneficjenta lub jego Partnera będą uprawnieni do weryfikacji wszelkich aspektów przeprowadzanego szkolenia, tak formalnych (czasu trwania zajęć, dysponowania materiałami szkoleniowymi, niezgodnej z wymaganiami liczby kursantów przypadających na dane stanowisko, itp.), jak i merytorycznych (odpowiedniego korzystania z właściwych maszyni urządzeń, stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, przekazywania właściwych treści, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.). W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiciele Beneficjenta lub jego Partnera będą upoważnieni do wstrzymania zajęć do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Wszelkie koszty wynikającego z powyższego obciążają Wykonawcę. 15. W trakcie trwania kursu Wykonawca będzie współpracował z przedstawicielami Beneficjenta lub Partnera w zakresie wszelkich kwestii merytorycznych i formalnych, w tym w szczególności w zakresie kontrolowania frekwencji uczestników kursu. Wykonawca ma obowiązek prowadzić listę obecności uczestników kursu i zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników. 16. Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym składanym przed komisją egzaminacyjną zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm., który zorganizuje i przeprowadzi na swój koszt Wykonawca. Dokumentem uzyskanym po zakończeniu szkolenia jest odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci(typu E) dla każdego beneficjenta dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załącznikunr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 17. Czas trwania szkolenia: początek: r., zakończenie: r., z zastrzeżeniem, że termin zawarcia umowy może ulec zmianie, a jego podanie nie jest wiążące. 18. Miejsce realizacji kursu: województwo zachodniopomorskie, Miasto Szczecin. 19. Wykonawca obowiązany jest wykonywać dokumentację zdjęciową podczas kursów minimum 3 zdjęcia z każdego szkolenia. 20. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych ze zrealizowanym kursem, w szczególności: a) kserokopii uzyskanych uprawnień dozajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci po zdanym egzaminie przed komisją kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego

6 uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (typ E dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.); b) po pozytywnym ukończeniu szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika, c) ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, d) wypełnionego dziennika zajęć edukacyjnych, e) list obecności z zajęć. 21. Absolwenci kursu powinni otrzymać po pozytywnym ukończeniu szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika, 22. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom szkoleń przerw kawowych, podczas których serwowane będą następujące posiłki i napoje: dla każdego uczestnika 250 ml napoju zimnego w postaci soku w co najmniej dwóch smakach, co najmniej 250 ml kawy, co najmniej 250 ml herbaty w opakowaniach termicznych. Dla każdego uczestnika poczęstunek w postaci jednej drożdżówki i bułki z żółtym serem i plastrem wędliny dla każdego uczestnika. III. Warunki udziału w postępowaniu oraz zasady ich weryfikacji: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia; oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania ze względu na powiazanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie wzajemne powiazaniamiędzy Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykona, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

7 d) pozostawaniu w związkumałżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. W każdym przypadku podmiot przeprowadzający szkolenia musi posiadać odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny kursu. Weryfikacja spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie wraz z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 6. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 7. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 8. W celu zweryfikowania czy ofertę podpisała osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Instytucja zamawiająca żąda przedłożenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w tym np.: Krajowego Rejestru Sądowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a nadto pełnomocnictwa do wykonania ww. czynności jeżeli ofertę składa pełnomocnik. IV. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

8 1. Przy wyborze oferty Instytucja Zamawiająca będzie kierowała się kryterium ceny (waga 100%). 2. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następujących zasad: Cena: CENA 100% Sposób przyznania punktów w kryterium cena : Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ryczałtowej ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = C min/co x 100 pkt gdzie: C min cena brutto oferty najniższej, Co - cena oferty ocenianej. 3. Ocena ofert odbędzie się w skali punktowej pkt. 4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. V. Forma, miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w terminie do 25 marca 2015 r. do godziny 10.00: - pod adres poczty elektronicznej: - faksem pod numer: lub osobiście do siedziby Instytucji zamawiającej: ul. Ściegiennego 27/14, Szczecin. 2. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji w obrocie Wykonawcy lub jego pełnomocnik. W tym zakresie Zamawiający dokona weryfikacji zasad reprezentacji Wykonawcy w oparciu o pkt 8. Zawarty w rozdziale III. VI. Czynności badania i oceny ofert: 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Instytucję Zamawiającą. 2. Komisja przetargowa w pierwszej kolejności bada spełnianie przez ofertę wszelkich wymagań formalnych, a następnie ocenia spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przyznaje punkty za spełnienie kryteriów oceny ofert i dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

9 3. W przypadku wykluczenia wykonawcy Instytucja zamawiająca odrzuci jego ofertę. Następnie Instytucja zamawiająca dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 4. Oceniane będą tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. 5. W toku badania i oceny ofert Instytucja zamawiająca może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, ale nie będzie żądała uzupełnienia dokumentów, w razie stwierdzenia ich braku, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między Instytucją zamawiającą a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 6. Odrzuceniu podlegać będą oferty niespełniające wymagań formalnych zapytania ofertowego. 7. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze badania i oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 8. Instytucja zamawiająca wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym niezwłocznie zawiadomi biorących udział w postępowaniu wykonawców, a także poprzez publikację zawiadomienia o wyniku postępowania na stronie internetowej Beneficjenta oraz pod adresem: 9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. VII. Kwestie formalne: 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy. Instytucja zamawiająca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.w całkowitym koszcie szkolenia należy uwzględnić wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym m.in.: koszt części teoretycznej, koszt materiałów szkoleniowych i koszt wymaganego egzaminu i wydania uprawnieńdo zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (typu E) dla każdego beneficjenta dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 2. Do czynności podejmowanych w trakcie przedmiotowego postępowania przez Instytucję zamawiającą i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania). 3. Instytucja zamawiająca uprzedza Wykonawców oraz wszelkie osoby biorące udział w przedmiotowym postępowaniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub dokumentów w toku przedmiotowego postępowania, zarówno w ofercie, jak i w wyjaśnieniach oraz innych czynnościach. 4. Instytucja zamawiająca nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). Wszelkie rozliczenia z wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji umowy dokonywane będą w polskich jednostkach pieniężnych.

10 5. Instytucja zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 6. Ogłoszenie nie dotyczy wyłącznie podmiotów ekonomii społecznej. 7. Instytucja zamawiająca zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu ww. Wykonawcy przez WUP. Ponadto zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od akceptacji kosztów przez WUP. Instytucja zamawiająca informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Grzegorz Kowalewski, tel Instytucja zamawiająca zastrzega, że wszelkie informacje przekazane przez ww. osobę nie mogą stanowić zmiany żadnego z wymagań niniejszego zapytania ofertowego, ani nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek twierdzeń czy zarzutów w zakresie prowadzonego postępowania. 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Instytucja Zamawiająca wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny. 10. Złożenie przez Wykonawcę zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Instytucję Zamawiającą i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy. 11. Instytucja Zamawiająca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2025 r. 12. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności zlecane niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.). VIII. Unieważnienie postępowania: 1. Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku gdy: 1) cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) w przypadku braku akceptacji Instytucji Pośredniczącej na ceny zaproponowane w ofercie Wykonawcy; 2. Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających dalszą realizację projektu. IX. Wykaz załączników: 1. Formularz oferty;

11 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Zatwierdzam:...

12 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego L.p. Wymagane Informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres pocztowy Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy: 3. Numery telefonów: 4. Numery faksów: 5. Adresy 6. Imię i nazwisko, telefon, adres osoby wyznaczonej do kontaktu w związku z postępowaniem: 7. Numery: NIP, REGON: Formularz oferty W nawiązaniu do treści zapytania ofertowego prowadzonego w celu zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania) na kurs szlifierza, w ramach projektu, pt.: "Od Stażysty do Specjalisty", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (imię i nazwisko, pełniona funkcja)... (nazwa (firma) Wykonawcy)

13 składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: Produkt/ kursu Jednostka Cena brutto za jedną osobę Cena łączna brutto za 30 osób (beneficjentów) Kurs z zakresu szlifierza osoba 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (według stawki: zwolnionej art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy o podatku od towarów i usług): słownie:.. PLN 2. Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu / i zawarcia umowy jest:... (imię i nazwisko, pełniona funkcja) 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń jak również przyjmujemy warunki w nim zawarte, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, które uznajemy za pełne, kompletne i wystarczające do prawidłowego i zgodnego z niniejszą ofertą wykonania przedmiotu zamówienia wycenionego według kalkulacji własnej w oparciu o wszelkie informacje przekazane przez Instytucję zamawiającą. 4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności m.in.: koszt części teoretycznej i praktycznej, koszt materiałów szkoleniowych i koszt wymaganego egzaminu i wydania uprawnieńdo zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (typu E) dla każdego beneficjenta dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 5. Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Instytucję Zamawiającą. 6. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres nie krótszy niż 60 dni od dnia jej złożenia. 8. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedłożymy Instytucji Zamawiającej wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty. 9. W przypadku przyznania nam zobowiązujemy się zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Instytucję Zamawiającą.

14 10. Oferta została złożona na. stronach, kolejno ponumerowanych od nr. do nr. 11. Informacje zawarte na stronach od nr.numer. do. numer. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1).. 2) Oświadczamy, iż zamówienie będziemy realizować: samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców; przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: 1)... 2)... PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy: Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Miejscowość i data 1 Wypełnić wyłącznie w przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 2 Należy dodać tyle punktów, ile będzie konieczne.

15 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że:... (nazwa (firma) Wykonawcy) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy: Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Miejscowość i data

16 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że:... (nazwa (firma) Wykonawcy) wzajemne powiazania między Beneficjentem lub je lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są: 1. Andrzej Najda 2. Mirosław Winiarski 3. Grzegorz Kowalewski 4. Jadwiga Nagórska 5. Jarosław Myśko PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy: Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Miejscowość i data

Szczecin, dnia 7 maja 2015 r. Instytucja zamawiająca: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Szczecin, dnia 7 maja 2015 r. Instytucja zamawiająca: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 7 maja 2015 r. Instytucja zamawiająca: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 kwiecień 2015 r. Instytucja zamawiająca: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin

Szczecin, dnia 2 kwiecień 2015 r. Instytucja zamawiająca: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin Szczecin, dnia 2 kwiecień 2015 r. Instytucja zamawiająca: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 05 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda

Szczecin, dnia 05 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda Kurs 14 kurs z zakresu operatora wózka widłowego uprawnienia II WJO 1 Szczecin, dnia 05 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 3 Spawanie blach metodą FCAW 1

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 3 Spawanie blach metodą FCAW 1 Kurs 3 Spawanie blach metodą FCAW 1 Szczecin, dnia 05 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin Partner: ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 2 Spawanie metodą MAG(metoda 135)

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 2 Spawanie metodą MAG(metoda 135) Szczecin, dnia 27 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin Partner: ul. Firlika 20 71-637 Szczecin Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting AndrzejNajda

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting AndrzejNajda Kurs 9 Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie operator CNC 1 Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 8 Malarz / Piaskarz 1

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 8 Malarz / Piaskarz 1 Kurs 8 Malarz / Piaskarz 1 Szczecin, dnia 27 kwietnia 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin Partner: ul. Firlika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach projektu, pt: Od Stażysty do Specjalisty, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach projektu, pt: Od Stażysty do Specjalisty, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawodu Monter konstrukcji stalowych oraz Ślusarz 1 Szczecin, dnia 05 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 10 Kurs ślusarza montaż wyposażenia stalowego 1

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 10 Kurs ślusarza montaż wyposażenia stalowego 1 Kurs 10 Kurs ślusarza montaż wyposażenia stalowego 1 Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 16.09.2013r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją projektu Pracownia kompetencji ECDL w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. BIOTRANSFER - WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA WDROŻENIE W SW KAPUŚCISKA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 11.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 30.05.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC ZAPYTANIE OFERTOWE na "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC" 1 Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017/RR prowadzone w trybie rozeznania rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017/RR prowadzone w trybie rozeznania rynku Rzeszów, 08.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017/RR prowadzone w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces nr umowy RPPK.09.05.00-18-0048/16-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu. Siennica, 23.03.2015 roku Zamawiający: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich ul. Mińska 38 05-332 Siennica Tel./fax. 025 757 20 91 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z rozpoczęciem realizacji projektu POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000464

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert PCPR.71.12.EFS.2014 Chojnice, dn. 07.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Projekt pn. Do zatrudnienia mały krok w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania: 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane Wykonawcy: -Imię i nazwisko Wykonawcy - Adres -Nr telefonu - Adres poczty elektronicznej

FORMULARZ OFERTOWY. Dane Wykonawcy: -Imię i nazwisko Wykonawcy - Adres -Nr telefonu - Adres poczty elektronicznej Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: -Imię i nazwisko Wykonawcy - Adres -Nr telefonu - Adres poczty elektronicznej Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych Jaworzno, 04 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014 dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Młodzi na start! realizowanego

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Częstochowa, 04.08 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/A Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 24.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/A dotyczy projektu pn Aktywator finansowanego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata Poznań, dnia 21.11.2016 r. Rozeznanie rynku nr 14/WCES/SIEĆ/2016 dotyczące przygotowania materiałów konferencyjnych w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI TRZECH SEMINARIÓW EWALUACYJNYCH

ZAPROSZENIE ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI TRZECH SEMINARIÓW EWALUACYJNYCH Numer konkursu: 2/POKL/3.3.4/2011 Numer umowy: UDA POKL. 03.03.04-00-085/12-00 Radom, dnia 22.11.2013 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI TRZECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 06.08.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dnia r.

Ostrowiec Św., dnia r. Ostrowiec Św., dnia 28.07.2016r. ROZEZNANIE RYNKU NR 01/07/2016/MZ DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 PLN NETTO Z DNIA 28.07.2016r. na zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 20 AM 2017 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami

ZAPYTANIE O CENĘ NR 20 AM 2017 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami ZAMAWIAJĄCY Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań NIP:7792348879, REGON: 301012830 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 19/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 11 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 19/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05, Fax.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 7 Monter konstrukcji stalowych 1

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Kurs 7 Monter konstrukcji stalowych 1 Kurs 7 Monter konstrukcji stalowych 1 Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin Partner:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 ZAMAWIAJĄCY: Lublin, dnia 18.06.2014 r. Consultrix Krystyna Górak ul. I. Mackiewicza 23/1 ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 23.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE CENOWE 21/7.1.RPOWP/2018

ROZPOZNANIE CENOWE 21/7.1.RPOWP/2018 ROZPOZNANIE CENOWE 21/7.1.RPOWP/2018 Białystok, dnia 29.01.2018 r. Cel: Przeprowadzenie kursu Operatora koparko-ładowarki w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /11-00

UDA-POKL /11-00 Warszawa, dn. 18/12/2012 Zapytanie ofertowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 80210000-9 Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej, 80530000 8 Usługi szkolenia zawodowego dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 1. NAZWA BENEFICJENTA I TYTUŁ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata Poznań, dnia 8.12.2016 r. Rozeznanie rynku nr 21/WCES/SIEĆ/2016 dotyczące realizacji audycji radiowych i ich emisji w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zapytania znajduje się poniżej.

Szczegółowy opis zapytania znajduje się poniżej. Piła, dnia 08.10.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL.07.04.00-30-055/13 Dotyczące przeprowadzenia/organizacji szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI OSOBY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie Kozenin, dnia 21.09.2016 r. Znak sprawy: 2.2016 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, 19.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.09.01.05/2013 Przeprowadzenie szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo