ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika Szczecin Szczecin Szczecin, dnia 10 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14 ul. Firlika 20 70-354 Szczecin 71-637 Szczecin Szczecin, dnia 10 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Instytucja zamawiająca: Realizator projektu: Najda Consulting Andrzej Najda ul. Piotra Ściegiennego 27/ Szczecin Partner: ul. Firlika Szczecin Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) w ramach projektu, pt: "Od Stażysty do Specjalisty", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na kurs szlifierza I. Podstawowe informacje: 1. Realizator projektu, ze względu na obowiązek zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi kursu szlifierza, w ramach projektu, pt.: "Od Stażysty do Specjalisty", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

2 2. Podstawowym celem projektu jest poprawa sytuacji na zachodniopomorskim rynku pracy 180 beneficjentów ostatecznych przed 30 rokiem życia, pozostających w chwili przystąpienia do projektu bez zatrudnienia, poprzez zastosowanie wobec nich Indywidualnego Planu Działania skierowanie na odpowiednie dla nich szkolenia zawodowe oraz możliwość odbycia stażu, który dla minimum 60% z nich skutkować będzie podjęciem zatrudnienia. 3. Okres realizacji projektu określa wniosek o dofinansowanie projektu i w chwili ogłoszenia niniejszego postępowania trwa on od do Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobligowany do ponoszenia wydatków zgodnie z Zasadą konkurencyjności, o której mowa wwytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania). 5. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie w okresie od marca do lipca 2015 r. 16. szkoleń z zakresu: 1. Kursu podstawowego obsługi i spawania FCAW przygotowującego do wykonywania zawodu Monter konstrukcji stalowych oraz Ślusarz; 2. Kursu Operatora urządzeń spawalniczych, łuk kryty; 3. Kursu Spawanie blach metodą FCAW spoiny pachwinowe; 4. Kursu Spawanie blach/rur metodą MAG/FCAW spoiny czołowe; 5. Kursu Operator urządzeń do cięcia rur i blach; 6. Kursu Operator urządzeń dźwigowych uprawnienia IIS; 7. Kursu Monter konstrukcji stalowych; 8. Kursu Malarz / Piaskarz; 9. Kursu Operator obrabiarek stalowych sterowanych numerycznie operator CNC; 10. Kursu Ślusarz, montaż wyposażenia stalowego; 11. Kursu Mechanik urządzeń produkcyjnych; 12. Kursu Elektryk; 13. Kursu Obsługa samojezdnych podestów/platform ruchomych operator podnośnika koszowego uprawnienia II P; 14. Kursu Operator wózka widłowego uprawnienia II WJO; 15. Kursu Szlifierz. 6. Główna kategoria: usługi. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia objęte jest świadczenie usługi kursu pn.: Kurs szlifierza.. 2. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, Usługi szkolenia specjalistycznego, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego.

3 3. Kurs obejmuje część teoretyczną w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (45 minut) kursu dla 30 beneficjentów ostatecznych (kursantów) w ramach jednej grupy szkoleniowej, z czego z czego 10 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 20 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych. 4. Szkolenia winny się odbywać na szlifierkach kątowych z tarczą Ø125 i Ø250, szlifierkach taśmowych (paskowych) oraz szlifierkach polerujących. 5. Wykonawca zapewni materiał do szlifowania w postaci blach o grubości min. 10 mm o wymiarach min. 300X70 min. 55 szt. na jednego kursanta, blach o grubości min. 13 mm o wymiarach min. 150X125) min. 10 szt. na jednego kursanta, z zastrzeżeniem, że możliwe będzie także wykorzystanie materiału o podanych wyżej parametrach, który udostępni Realizator projektu po ukończeniu kursu podstawowego obsługi i spawania FCAW przygotowującego do wykonywania zawodu Monter konstrukcji stalowych oraz Ślusarz, dla którego postępowanie zmierzające do wyłonienia jego wykonawcy zostało wszczęte poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie portalu: pod numerem ogłoszenia: numer, a także na portalu Realizatora projektu pod adresem: w zakładce: nazwa_zakładki. 6. W wyniku przeprowadzonego kursu każdy kursant winien nabyć następujące umiejętności i kwalifikacje: - obsługi szlifierek kątowych z tarczą Ø125 i Ø250, szlifierek taśmowych (paskowych), szlifierek (lub frezów palcowych) oraz szlifierek polerujących. Umiejętność wymiany tarcz i oceny stopnia zużycia tarczy / taśmy / freza. - wiedzę w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych, dbanie o jakość i ciągłość kabli zasilających i przedłużaczy (kable nie ciągłe grożą porażeniem prądem!). Czyszczenie, przedmuchiwanie sprężonym powietrzem sprzętu po pracy. Odpowiednie składowanie i przechowywanie sprzętu. Umiejętności należytej obsługi codziennej sprzętu szlifierskiego. Dbanie o stanowisko pracy zakaz pozostawiania zużytych tarcz szlifierskich w miejscach pracy lub sąsiadujących. Przekazywanie zużytych tarcz do recyklingu. - świadomość zagrożeń - praca z urządzeniami wirującymi z dużymi prędkościami obrotowymi wymagane należyte trzymanie szlifierki i odpowiednie prowadzenie tarczy po materiale obrabianym, żeby nie dopuścić do pęknięcia tarczy i porażenia osób postronnych lub pracownika kawałkami tarczy. - wiedzę w zakresie zakazu pracy w pobliżu miejsc malowanych, w obecności farb, rozpuszczalników, suchych szmat itp., - wiedzę w zakresie zakazu pracy w warunkach ciągłej ekspozycji na opady atmosferyczne, zakaz prowadzenia kabli zasilających przez kałuże lub zbiorniki z wodą. - umiejętność szlifowania, cięcia (wycinania), gładzenia, zabielania i polerowania. - umiejętność zaokrąglania ostrych krawędzi

4 - umiejętność doboru tarcz szlifierskich do konkretnych zadań (tarcze do cięcia / wycinania, tarcze do szlifowania, tarcze do polerowania, kamienie szlifierskie palcowe, frezy palcowe stożkowe, zaokrąglone, walcowe). - umiejętność posługiwania się,,skrobakiem do usuwania odprysków pospawalniczych luźno związanych z materiałem obrabianym. - umiejętność rozróżniania materiałów (stal węglowa, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, stopy metali kolorowych) i stosowania dedykowanych materiałów ściernych do konkretnego materiału obrabianego. - rozróżnianie w zakresie używania tarcz szlifierskich (np. nie można stosować tarcz przeznaczonych do stali węglowej na stali nierdzewnej i odwrotnie). 7. Kursy winny się odbywać od poniedziałku do piątku na terenie Miasta Szczecin, w Województwie Zachodniopomorskim w salach szkoleniowych i miejscach szkoleń, którymi dysponuje Wykonawca, wyposażone w rzutniki multimedialne i ekrany, a nadto wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. 8. W terminie 5 dni od zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Instytucji Zamawiającej: - harmonogram kursu w wersji papierowej i elektronicznej (kurs winien się odbywać od poniedziałku do piątku); - CV kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji szkolenia w wersji papierowej i elektronicznej; - Autorski program kursu, obejmujący w zakresie części teoretycznej i praktycznej, co najmniej zagadnienia opisane w pkt 6. powyżej; - Materiały szkoleniowe. 9. Wykonawca obowiązany jest zapewnić materiały szkoleniowe dla każdego z kursantów, obejmujące, co najmniej treści, o których mowa w pkt 6. powyżej, a także opracowane w następującej formie: format materiałów szkoleniowych A4, okładka sztywna przezroczysta, materiały bindowane metalowym bindem mechanicznym, objętość materiałów: minimum 30 stron, full kolor, papier o gramaturze min. 90 g/m, logotypy i oznaczenia zgodnie z zasadami promocji projektu. Istnieje możliwość zastosowania podręcznika powszechnie dostępnego. 10. Treść materiałów szkoleniowych winny zawierać w szczególności: założenia teoretyczne, przykłady praktyczne, rysunki poglądowe. 11. Materiały szkoleniowe będą dopuszczone do zastosowania po ich zatwierdzeniu przez Partnera projektu. 12. Wykonawca przekazuje Beneficjentowi autorskie prawa majątkowe do eksploatacji ww. materiałów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. 13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia oznaczenia miejsc, w których będą odbywały się szkolenia zgodnie z wytycznymi IP/IZ dot. oznaczania projektów w ramach PO

5 KL tj. zawieszenia plakatów, bannerów, informacji o współfinansowaniu projektu, itp. Szczegółowe wymagania dot. Oznaczenia miejsc wykonywania szkoleń zostaną przekazane wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podczas przeprowadzania zajęć możliwe będą wizytacje Beneficjenta lub jego Partnera lub Instytucji Pośredniczącej, bez wcześniejszego uprzedzenia. Przedmiotem wizytacji będzie kontrola poprawności przebiegu procesu dydaktycznego, w tym stosowania odpowiednich maszyn i urządzeń oraz osprzętu i materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzania szkoleń. W trakcie wizytacji przedstawiciele Beneficjenta lub jego Partnera będą uprawnieni do weryfikacji wszelkich aspektów przeprowadzanego szkolenia, tak formalnych (czasu trwania zajęć, dysponowania materiałami szkoleniowymi, niezgodnej z wymaganiami liczby kursantów przypadających na dane stanowisko, itp.), jak i merytorycznych (odpowiedniego korzystania z właściwych maszyni urządzeń, stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, przekazywania właściwych treści, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.). W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiciele Beneficjenta lub jego Partnera będą upoważnieni do wstrzymania zajęć do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Wszelkie koszty wynikającego z powyższego obciążają Wykonawcę. 15. W trakcie trwania kursu Wykonawca będzie współpracował z przedstawicielami Beneficjenta lub Partnera w zakresie wszelkich kwestii merytorycznych i formalnych, w tym w szczególności w zakresie kontrolowania frekwencji uczestników kursu. Wykonawca ma obowiązek prowadzić listę obecności uczestników kursu i zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników. 16. Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym składanym przed komisją egzaminacyjną zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm., który zorganizuje i przeprowadzi na swój koszt Wykonawca. Dokumentem uzyskanym po zakończeniu szkolenia jest odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci(typu E) dla każdego beneficjenta dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załącznikunr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 17. Czas trwania szkolenia: początek: r., zakończenie: r., z zastrzeżeniem, że termin zawarcia umowy może ulec zmianie, a jego podanie nie jest wiążące. 18. Miejsce realizacji kursu: województwo zachodniopomorskie, Miasto Szczecin. 19. Wykonawca obowiązany jest wykonywać dokumentację zdjęciową podczas kursów minimum 3 zdjęcia z każdego szkolenia. 20. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych ze zrealizowanym kursem, w szczególności: a) kserokopii uzyskanych uprawnień dozajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci po zdanym egzaminie przed komisją kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego

6 uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (typ E dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.); b) po pozytywnym ukończeniu szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika, c) ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, d) wypełnionego dziennika zajęć edukacyjnych, e) list obecności z zajęć. 21. Absolwenci kursu powinni otrzymać po pozytywnym ukończeniu szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika, 22. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom szkoleń przerw kawowych, podczas których serwowane będą następujące posiłki i napoje: dla każdego uczestnika 250 ml napoju zimnego w postaci soku w co najmniej dwóch smakach, co najmniej 250 ml kawy, co najmniej 250 ml herbaty w opakowaniach termicznych. Dla każdego uczestnika poczęstunek w postaci jednej drożdżówki i bułki z żółtym serem i plastrem wędliny dla każdego uczestnika. III. Warunki udziału w postępowaniu oraz zasady ich weryfikacji: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia; oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania ze względu na powiazanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie wzajemne powiazaniamiędzy Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykona, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

7 d) pozostawaniu w związkumałżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. W każdym przypadku podmiot przeprowadzający szkolenia musi posiadać odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny kursu. Weryfikacja spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie wraz z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 6. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 7. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 8. W celu zweryfikowania czy ofertę podpisała osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Instytucja zamawiająca żąda przedłożenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w tym np.: Krajowego Rejestru Sądowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a nadto pełnomocnictwa do wykonania ww. czynności jeżeli ofertę składa pełnomocnik. IV. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

8 1. Przy wyborze oferty Instytucja Zamawiająca będzie kierowała się kryterium ceny (waga 100%). 2. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następujących zasad: Cena: CENA 100% Sposób przyznania punktów w kryterium cena : Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ryczałtowej ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = C min/co x 100 pkt gdzie: C min cena brutto oferty najniższej, Co - cena oferty ocenianej. 3. Ocena ofert odbędzie się w skali punktowej pkt. 4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. V. Forma, miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w terminie do 25 marca 2015 r. do godziny 10.00: - pod adres poczty elektronicznej: - faksem pod numer: lub osobiście do siedziby Instytucji zamawiającej: ul. Ściegiennego 27/14, Szczecin. 2. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji w obrocie Wykonawcy lub jego pełnomocnik. W tym zakresie Zamawiający dokona weryfikacji zasad reprezentacji Wykonawcy w oparciu o pkt 8. Zawarty w rozdziale III. VI. Czynności badania i oceny ofert: 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Instytucję Zamawiającą. 2. Komisja przetargowa w pierwszej kolejności bada spełnianie przez ofertę wszelkich wymagań formalnych, a następnie ocenia spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przyznaje punkty za spełnienie kryteriów oceny ofert i dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

9 3. W przypadku wykluczenia wykonawcy Instytucja zamawiająca odrzuci jego ofertę. Następnie Instytucja zamawiająca dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 4. Oceniane będą tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. 5. W toku badania i oceny ofert Instytucja zamawiająca może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, ale nie będzie żądała uzupełnienia dokumentów, w razie stwierdzenia ich braku, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między Instytucją zamawiającą a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 6. Odrzuceniu podlegać będą oferty niespełniające wymagań formalnych zapytania ofertowego. 7. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze badania i oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 8. Instytucja zamawiająca wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym niezwłocznie zawiadomi biorących udział w postępowaniu wykonawców, a także poprzez publikację zawiadomienia o wyniku postępowania na stronie internetowej Beneficjenta oraz pod adresem: 9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. VII. Kwestie formalne: 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy. Instytucja zamawiająca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.w całkowitym koszcie szkolenia należy uwzględnić wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym m.in.: koszt części teoretycznej, koszt materiałów szkoleniowych i koszt wymaganego egzaminu i wydania uprawnieńdo zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (typu E) dla każdego beneficjenta dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 2. Do czynności podejmowanych w trakcie przedmiotowego postępowania przez Instytucję zamawiającą i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania). 3. Instytucja zamawiająca uprzedza Wykonawców oraz wszelkie osoby biorące udział w przedmiotowym postępowaniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub dokumentów w toku przedmiotowego postępowania, zarówno w ofercie, jak i w wyjaśnieniach oraz innych czynnościach. 4. Instytucja zamawiająca nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). Wszelkie rozliczenia z wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji umowy dokonywane będą w polskich jednostkach pieniężnych.

10 5. Instytucja zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 6. Ogłoszenie nie dotyczy wyłącznie podmiotów ekonomii społecznej. 7. Instytucja zamawiająca zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu ww. Wykonawcy przez WUP. Ponadto zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od akceptacji kosztów przez WUP. Instytucja zamawiająca informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Grzegorz Kowalewski, tel Instytucja zamawiająca zastrzega, że wszelkie informacje przekazane przez ww. osobę nie mogą stanowić zmiany żadnego z wymagań niniejszego zapytania ofertowego, ani nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek twierdzeń czy zarzutów w zakresie prowadzonego postępowania. 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Instytucja Zamawiająca wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny. 10. Złożenie przez Wykonawcę zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Instytucję Zamawiającą i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy. 11. Instytucja Zamawiająca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2025 r. 12. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności zlecane niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.). VIII. Unieważnienie postępowania: 1. Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku gdy: 1) cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) w przypadku braku akceptacji Instytucji Pośredniczącej na ceny zaproponowane w ofercie Wykonawcy; 2. Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających dalszą realizację projektu. IX. Wykaz załączników: 1. Formularz oferty;

11 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Zatwierdzam:...

12 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego L.p. Wymagane Informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres pocztowy Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy: 3. Numery telefonów: 4. Numery faksów: 5. Adresy 6. Imię i nazwisko, telefon, adres osoby wyznaczonej do kontaktu w związku z postępowaniem: 7. Numery: NIP, REGON: Formularz oferty W nawiązaniu do treści zapytania ofertowego prowadzonego w celu zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wersji z dnia r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania) na kurs szlifierza, w ramach projektu, pt.: "Od Stażysty do Specjalisty", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (imię i nazwisko, pełniona funkcja)... (nazwa (firma) Wykonawcy)

13 składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: Produkt/ kursu Jednostka Cena brutto za jedną osobę Cena łączna brutto za 30 osób (beneficjentów) Kurs z zakresu szlifierza osoba 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (według stawki: zwolnionej art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy o podatku od towarów i usług): słownie:.. PLN 2. Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu / i zawarcia umowy jest:... (imię i nazwisko, pełniona funkcja) 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń jak również przyjmujemy warunki w nim zawarte, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, które uznajemy za pełne, kompletne i wystarczające do prawidłowego i zgodnego z niniejszą ofertą wykonania przedmiotu zamówienia wycenionego według kalkulacji własnej w oparciu o wszelkie informacje przekazane przez Instytucję zamawiającą. 4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności m.in.: koszt części teoretycznej i praktycznej, koszt materiałów szkoleniowych i koszt wymaganego egzaminu i wydania uprawnieńdo zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (typu E) dla każdego beneficjenta dla wszystkich poszczególnych grup wskazanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 5. Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Instytucję Zamawiającą. 6. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres nie krótszy niż 60 dni od dnia jej złożenia. 8. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedłożymy Instytucji Zamawiającej wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty. 9. W przypadku przyznania nam zobowiązujemy się zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Instytucję Zamawiającą.

14 10. Oferta została złożona na. stronach, kolejno ponumerowanych od nr. do nr. 11. Informacje zawarte na stronach od nr.numer. do. numer. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1).. 2) Oświadczamy, iż zamówienie będziemy realizować: samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców; przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: 1)... 2)... PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy: Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Miejscowość i data 1 Wypełnić wyłącznie w przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 2 Należy dodać tyle punktów, ile będzie konieczne.

15 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że:... (nazwa (firma) Wykonawcy) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy: Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Miejscowość i data

16 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że:... (nazwa (firma) Wykonawcy) wzajemne powiazania między Beneficjentem lub je lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są: 1. Andrzej Najda 2. Mirosław Winiarski 3. Grzegorz Kowalewski 4. Jadwiga Nagórska 5. Jarosław Myśko PODPIS(Y): Nazwa Wykonawcy: Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy: Miejscowość i data

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo