Generator SIIS v5 Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generator SIIS v5 Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Generator SIIS v5 Instrukcja użytkownika Projekt realizowany w ramach zamówienia na usługi doradcze i przygotowanie narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) Generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata ; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji str. 1

2 Spis treści 1 Wstęp Grupa docelowa użytkowników Generatora Uruchomienie Generatora Czas niezbędny dla przygotowania danych przy pomocy Generatora Struktura arkuszy i funkcje Panelu Sterowania Generatora Arkusze Generatora Arkusz START Arkusz DP Dane Podmiotu i pozostałe arkusze zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Arkusz XML Arkusz BIZ Panel Sterowania Walidacja danych dla poszczególnych arkuszy Autokorekta danych Uzupełnianie danych Pełna Walidacja Eksport i Import Danych Asystent Uzupełniania Aktywacja Asystenta Uzupełniania Filtrowanie Sortownie Uzupełnianie, poprawa, nadpisanie danych Sterowanie Asystentem Kończenie pracy z Asystentem uzupełniania Przygotowanie i import danych do Generatora str. 2

3 Zastrzeżenie Podmiot wezwany do przekazania danych jest zobowiązany do zapewnienia poprawności, kompletności i zgodności danych ze stanem faktycznym. Generator jest narzędziem zaprojektowanym wyłącznie dla wspierania procesu przygotowania danych dla małych i średnich podmiotów. Autorzy Generatora nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe użycie Generatora lub za błędy w jego funkcjonowaniu. Generator działa wyłącznie w środowisku MS Windows XP z MS Excel 2007 i późniejszymi wersjami. Generator nie działa pod innymi systemami np. Unix, Linux ani z innymi pakietami biurowymi, które nie wspierają Visual Basic. Korzystanie z Generatora nie jest w jakimkolwiek stopniu obligatoryjne, gdyż podmioty mogą samodzielnie przygotować dane w postaci plików CSV lub XML dla inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej lub planowanych inwestycji w sieć światłowodową i dostępową. W przypadku braku możliwości samodzielnego przygotowania poprawnego i kompletnego pliku, dane te można również wprowadzić manualnie (wypełniając odpowiednie formularze) poprzez interfejs WWW systemu SIIS. Decyzja o korzystaniu z Generatora zależy wyłącznie od PT, który alternatywnie może zdecydować się na samodzielne przygotowanie danych w postaci pliku XML lub CSV. Należy jednak pamiętać, że samodzielne przygotowanie aplikacji umożliwiającej poprawną weryfikację lub uzupełnienie kodów TERYT oraz wygenerowanie poprawnych plików CSV lub XML z odpowiednimi regułami walidacji i uzupełniania jest zadaniem wymagającym nie tylko dogłębnej wiedzy informatycznej ale również z zakresu jakości danych. Samodzielne przygotowanie aplikacji lub samych danych może się wiązać również ze znacznym nakładem czasu pracy, wielokrotnie przekraczającym czas niezbędny na manualne wprowadzenie danych on-line lub przeprowadzenie uzupełnień i walidacji w Generatorze, jeśli danych jest niewiele. Korzystanie z Generatora nie gwarantuje kompletności, zgodności ze stanem faktycznym czy też poprawności przygotowania danych, lecz może przyczynić się do: Podniesienia jakości przygotowywanych danych i ograniczenie liczby danych odrzuconych w trakcie walidacji plików w SIIS. Ograniczenia konieczności zakresu manualnego poprawiania danych przez podmiot przekazujący dane. Mniejszych nakładów pracy, niż w przypadku samodzielnego dostosowywania się do zmian w wymaganych schematach XML i CSV. Wszelkie zauważone błędy w funkcjonowaniu Generatora (wraz z opisem i danymi w pliku Generatora, dla których nastąpił błąd) oraz propozycje zmian (w tym propozycje zmian w kodzie Visual Basic) prosimy przekazywać poprzez stronę SIIS, po uprzednim zalogowaniu się na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/login/. Używanie Generatora lub jego części składowych, kodu, słowników w innych celach niż przygotowanie danych dla inwentaryzacji infrastruktury i analiz rynków lokalnych jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie są własnością Projektu SIPS. Modyfikowanie lub odsprzedaż całości lub części Generatora stanowi naruszenie praw autorskich. Wsparcie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów dotyczy wyłącznie przypadków użycia niezmodyfikowanego Generatora w ostatniej dostępnej wersji. Copyright by SIPS, Warszawa 2014 str. 3

4 1 Wstęp Zmiany w wersji 5.0 w odniesieniu do wersji 4.0 Generatora SIIS, obejmują rozszerzenie funkcjonalności o możliwość przekazywania danych o projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych (PO-IG i PO-RPW). Zmiany obejmują dodatkową zakładkę PROJ oraz rozszerzenie istniejących zakładek o pola Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zmiany w instrukcji oznaczono kolorem zielonym. Generator służy jako narzędzie wspierające SIIS dla: Przygotowania danych dla potrzeb inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Przygotowania danych dla potrzeb przekazania danych w zakresie planów inwestycyjnych dla sieci dostępowych i łączy światłowodowych. Dane o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej można przekazać poprzez manualne wypełnienie formularzy w systemie SIIS lub poprzez przekazanie do SIIS plików CSV lub XML o wymaganym schemacie i spełniających warunki określone w oddzielnej instrukcji. Manualne wypełnienie formularzy w SIIS jest zalecane dla podmiotów posiadających niewielkie sieci z małą ilością węzłów i punktów adresowych, w których mogą być świadczone ich usługi. Samodzielne przygotowanie plików CSV lub XML o wymaganym schemacie jest zalecane dla przedsiębiorców posiadających: Systemy ewidencyjne. Sieci rozległe o dużej liczbie węzłów i punktów adresowych, w których świadczone mogą być ich usługi. Odpowiednie umiejętności lub zasoby dla przygotowania danych w wymaganym schemacie XML lub strukturze CSV. Generator jest aplikacją zaprojektowaną z myślą o podmiotach, które są zobowiązane do przedstawienia danych i informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, a dla których: wypełnianie formularzy dla manualnego wprowadzania danych w SIIS jest zbyt czasochłonne z uwagi na liczbę danych do wprowadzenia, samodzielne przygotowanie danych, ich uzupełnienie danymi TERYT oraz przekazanie ich w formie plików CSV lub XML jest zbyt skomplikowane. Zapoznanie się z niniejszą instrukcją i prawidłowe użycie Generatora może w znacznym stopniu ograniczyć czas niezbędny dla przygotowania danych. str. 4

5 2 Grupa docelowa użytkowników Generatora Z Generatora dla celów inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej mogą korzystać podmioty małe i średnie. W przypadku podmiotów bardzo małych należy rozważyć manualne wprowadzenie danych do systemu SIIS. W przypadku podmiotów dużych należy rozważyć samodzielne przygotowanie plików CSV lub XML. Samodzielne, manualne wprowadzenie danych poprzez interfejs WWW powinny rozważyć: Podmioty, które nie posiadają ewidencji swoich węzłów w postaci danych elektronicznych, które mogą być wykorzystane dla przygotowania danych za pomocą Generatora lub plików CSV lub XML. Podmioty te mogą skorzystać raczej z interfejsów SIIS do wprowadzania danych on-line (formularze). Podmioty, które posiadają do kilkunastu lub kilkudziesięciu węzłów lub punktów adresowych, w których świadczą usługi. Podmioty te mogą skorzystać z interfejsu SIIS dla manualnego wprowadzania danych. W przypadku małej ilości danych wprowadzenie ich poprzez interfejs manualny SIIS będzie zapewne mniej czasochłonne niż praca z Generatorem. Samodzielne przygotowanie plików w formacie CSV lub XML powinny rozważyć: Podmioty, które posiadają rozległe sieci obejmujące więcej niż kilka tysięcy węzłów i punktów adresowych będących zakończeniem ich sieci, w których świadczone są ich usługi oraz posiadający systemy ewidencji z danymi o infrastrukturze telekomunikacyjnej. Opis wymaganej struktury plików CSV lub XML znajduje się na stronach SIIS w zakładce Pomoc. Możliwe jest, co prawda, skorzystanie z Generatora, lecz należy pamiętać o jego ograniczeniach pojemnościowych i wydajnościowych, wynikających z przyjętych rozwiązań mających zapewnić elastyczność użycia przez podmioty mniejsze. Z Generatora mogą skorzystać podmioty, które: Posiadają od kilkudziesięciu do maksymalnie kilku tysięcy węzłów i punktów adresowych w zasięgu swojej sieci, w których świadczą usługi lub do których mają dostęp. Posiadają elektronicznie zewidencjonowaną własną infrastrukturę telekomunikacyjną i ta wersja elektroniczna może być użyta jako podstawa dla przygotowania danych. Aby skorzystać z Generatora konieczne jest: Znajomość obsługi MS Excel. Posiadanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2007 lub nowszego zainstalowanego na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym i z pamięcią operacyjną co najmniej 3GB. Zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zapoznanie się z instrukcjami systemu SIIS. Zapisanie na lokalnym dysku pliku Generatora i pliku z bazą danych (SŁOWNIK). Posiadanie pocztowych numerów adresowych PNA nie jest wymagane dla poszczególnych adresów, lecz pozwala na skorzystanie z zautomatyzowanego przypisania wymaganych identyfikatorów zgodnych z TERYT i jest rekomendowane, jako rozwiązanie szybsze niż manualne wskazywanie identyfikatorów dla miejscowości o nazwach nieunikalnych. Z Generatora można również skorzystać w ograniczonym zakresie np. w celu uzupełnienia kodów TERYT punktów adresowych, a następnie samodzielnego przygotowania plików CSV lub XML. Podmioty, które nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej powinny złożyć, za pośrednictwem systemu SIIS, oświadczenie o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej. str. 5

6 3 Uruchomienie Generatora Generator składa się z pliku głównego Generator.xlsm oraz pliku pomocniczego ze słownikami TERYT i słownikami pomocniczymi Generator_SLOWNIKI.xlsm. Dla poprawnego działania zalecane jest umieszczenie obydwu plików w tym samym katalogu. Uruchomienie Generatora następuje poprzez otwarcie pliku Generator.xlsm w aplikacji MS Excel. Następnie należy umożliwić działanie kodu programu VBA makr poprzez wybranie Opcji zabezpieczeń i zaznaczenie Włącz tę zawartość. UWAGA! Pominięcie powyższego kroku skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z funkcji Generatora. Po wybraniu powyższych opcji i naciśnięciu przycisku OK pojawi się Menu Generatora. Niepojawienie się Menu Generatora może świadczyć o konieczności ponownego otworzenia pliku Generator.xlsm i wybrania właściwej opcji dla umożliwienia uruchomienia makr. W przypadku omyłkowego zamknięcia Menu Generatora może on być ponownie otwarty poprzez użycie przycisku na arkuszu START. str. 6

7 Brak pojawienia się menu Generatora po naciśnięciu przycisku Aktywuj Aplikację oznacza zablokowanie przez użytkownika możliwości uruchamiania makr w pliku xlsm. Aby aktywować Generator należy zamknąć plik Generator i zezwolić na uruchamianie kodu VBA makr przy ponownym jego otwarciu, jak opisano powyżej. Po pojawieniu się Menu należy załadować plik pomocniczy zawierający Słowniki Teryt. Poprawne załadowanie Słownika jest potwierdzone pojawieniem się okna informacyjnego. UWAGA! Pominięcie kroku ładowania Słownika uniemożliwia poprawne działanie Generatora. Po poprawnym załadowaniu słownika możliwa będzie aktywacja Memu Generatora, które umożliwia aktywację Panelu Sterowania lub Asystenta Uzupełniania. Poniżej przedstawiono okno Menu Generatora. str. 7

8 Z menu Generatora możliwe jest uruchomienie panelu sterowania, opisanego w rozdziale 4.2. str. 8

9 Menu umożliwia również uruchomienie Asystenta Uzupełniania, którego działanie opisano w rozdziale 4.3. Asystent może być aktywowany tylko na wybranych arkuszach i tylko w przypadku wybrania komórki obsługiwanej przez Asystenta. Okno Asystenta Uzupełniania ma zmienną liczbę kolumn, w zależności od zawartości pól powiązanych umożliwiających zawężenie wyboru. Czas niezbędny na uruchomienie asystenta jest zależny od zawężenia kryteriów wyszukiwania. Dla danych adresowych wymagane jest podanie, co najmniej poprawnej nazwy województwa, lecz wybór np. nazwy miejscowości bez uprzedniego wyboru nazwy powiatu i gminy wiąże się ze znaczącym spowolnieniem pracy asystenta. Dlatego dla danych adresowych rekomendowane jest wybieranie kolejnych dostępnych stopni podziału administracyjnego od województwa poprzez powiat, gminę i następnie miejscowość. 3.1 Czas niezbędny dla przygotowania danych przy pomocy Generatora W trakcie tworzenie Generatora założono, że celem nadrzędnym jest elastyczność jego wykorzystania i spełnienie wielu niejednokrotnie przeciwstawnych oczekiwań, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie wysokiej jakości danych. Generator umożliwia więc m.in. samodzielne wklejanie gotowych lub częściowo gotowych danych i dlatego też został zaprojektowany do pracy w środowisku Excel. Przyjęte przy tworzeniu Generatora założenia dotyczące maksymalnej liczby wierszy, jaka miała podlegać walidacji, korekcie i przetworzeniu miały wpływ na implementację algorytmów. Dlatego Generator nie jest narzędziem zaprojektowanym z myślą o dużych Przedsiębiorcach Telekomunikacyjnych ze względu na swoją wydajność. Praca z większą liczbą danych powoduje znaczne wydłużenie czasu pracy Generatora. str. 9

10 Z uwatego względu, zalecane jest rozpoczęcie prac przy przygotowaniu danych na możliwie wczesnym etapie i używanie Generatora dla danych o objętości nieprzekraczającej kilku tysięcy wierszy dla wszystkich arkuszy łącznie, choć objętość dla którejkolwiek z tabel może być większa nawet od Należy również pamiętać, że po wklejeniu do Generatora danych w wymaganym formacie, konieczna będzie prawdopodobnie kilkukrotna walidacja danych poprzedzana uzupełnianiem lub poprawą danych. Generator ograniczony jest do obsługi maksymalnie wierszy dla wszystkich arkuszy łącznie. Należy jednak pamiętać, że przy tak dużych wolumenach wydajność Generatora może być niska, a aplikacja może zachowywać się niestabilnie np. z uwagi na ograniczenia pamięci i obciążenia systemu. str. 10

11 4 Struktura arkuszy i funkcje Panelu Sterowania Generatora 4.1 Arkusze Generatora Plik Generatora podzielony jest na następujące arkusze. Nazwa Arkusza START DP dane podmiotu PROJ Projekty EU OB podmioty obce i dostawcy usług KOL kolokacje Opis zawartości Arkusz, na którym znajduje się przycisk Aktywuj Generator. Przycisk ten może być przydatny w przypadku omyłkowego zamknięcia Menu Generatora. Zakres i układ zgodny z tabelą, załącznika nr 1 do rozporządzenia: Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa. Zakres i układ zgodny z opisem projektu Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę i rozszerzony o pole Nr Projektu. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. WW węzły własne WO - węzły obce INT interfejsy SR sektory radiowe EL elementy łączenia Zakładkę KOL umieszczono celowo przed innymi zakładkami których elementy mogą się odwoływać do zakładki KOL. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców i rozszerzony o pole Nr Projektu. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji.. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka elementów infrastruktury str. 11

12 PS punkty styku LP Linie przewodowe RL radiolinie POL połączenia ZAS zasięgi budynkowe US usługi świadczone ISW inwestycje w linie światłowodowe IDO inwestycje w sieci dostępowe XML BIZ telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe linie kablowe lub ciemne włókna z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie bezprzewodowe z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Zakres i układ zgodny z tabelą załącznika nr 1 do rozporządzenia: Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci i rozszerzony o pole Nr Projektu oraz Status Realizacji. Arkusz dla planowanych inwestycji w linie światłowodowe Arkusz dla planowanych inwestycji w sieci dostępowe Arkusz dla importu pliku XML i oznaczenia błędów w poszczególnych liniach Arkusz dla importu pliku z regułami poprawności i oznaczenia błędów przeniesionych na arkusze Dodatkowo w pliku znajdują się arkusze ukryte służące do parametryzacji aplikacji UWAGA! Jakakolwiek modyfikacja arkuszy ukrytych powoduje nieprawidłowe działanie aplikacji Generator. str. 12

13 4.1.1 Arkusz START W arkuszu "START" znajduje się przycisk "Aktywuj Aplikację" służący do wywoływania Menu Generatora, które umożliwia uruchomienie Panelu Sterowania (patrz rozdział 4.2 Panel Sterownia) Generatora lub asystenta Uzupełniania (patrz rozdział 4.3 Asystent Uzupełniania) Arkusz DP Dane Podmiotu i pozostałe arkusze zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia W arkuszu DP znajdują się dane o podmiocie przekazującym dane i informacje oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ich przekazanie. Na kolejnych zakładkach znajdują się arkusze, których kolumny odpowiadają zawartości pozostałych tabel wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. UWAGA! Po naciśnięciu przycisków grupowania wierszy (mały kwadracik z plusem lub minusem w pobliżu lewego górnego rogu) odsłonią się komórki zawierające informacje, do jakich pól z rozporządzenia odnoszą się poszczególne komórki Generatora oraz opisy tych pól zawarte w rozporządzaniu. W trakcie pracy zaleca się skorzystanie z tych samych przycisków dla ukrycia wierszy z informacjami pomocniczymi. Rozróżnienie pomiędzy danymi do inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz danymi dla projektów EU następuje przez wypełnienie pola Nr Projektu. Dla danych o istniejącej infrastrukturze i usługach pole Nr Projektu pozostaje niewypełnione. Dla projektów EU należy wypełnić pole Nr Projektu numerem zgodnym ze zdefiniowanym w zakładce PROJ. Wypełnienie pola Status Realizacji jest wymagane dla wszystkich arkuszy, w których to pole zostało zdefiniowane i pole Nr Projektu zostało wypełnione. str. 13

14 4.1.3 Arkusz XML Arkusz XML wykorzystywany jest w przypadku uprzedniego wygenerowania pliku XML i przesłania go do SIIS a następnie wczytania raportu o błędach ładowania w SIIS pliku XML i samego pliku XML. Linie z pliku XML umieszczone są w kolumnie B. W kolumnie A umieszczone są informacje o błędach z raportu ładowania pliku XML w SIIS. UWAGA! Zalecanym formatem plików eksportu danych do SIIS jest plik CSV. Eksport w postaci CSV ma następujące zalety w stosunku do eksportu w postaci XML: Przygotowanie pliku CSV jest szybsze niż pliku XML Plik CSV zajmuje mniej miejsca niż plik XML W przypadku błędów w trakcie ładowania do SIIS raport z błędów ładowania CSV pozwala na umieszczenie informacji o błędach bezpośrednio w odpowiednich wierszach i komórkach odpowiednich zakładek, w przeciwieństwie do raportu z ładowania pliku XML który wskazuje tylko linię w pliku XML zapisanym w zakładce XML. str. 14

15 4.1.4 Arkusz BIZ Arkusz BIZ wykorzystywany jest dla wczytania raportu z poprawności danych pod kątem reguł biznesowych. Wszystkie komunikaty, które udało się zidentyfikować na poszczególnych arkuszach danych i je tam zapisać są oznaczone poprzez umieszczenie w pierwszej kolumnie A wartości OZN. 4.2 Panel Sterowania Wszystkie podstawowe funkcje Generatora są dostępne z poziomu Panelu Sterowania. Generator umożliwia: Wstępną kontrolę kompletności i zgodności danych z wymaganiami np. z nazwami i identyfikatorami TERYT. Funkcje kontroli dostępne są po wybraniu zakładki Walidacja. Poprawę, oczyszczenie danych ze znaków specjalnych np. zbędnych spacji. Funkcje dostępne są w arkuszu Autokorekta. Uzupełnienie danych słownikowych TERYT. Funkcje dostępne są w arkuszu Uzupełnianie. Pełną kontrolę kompletności i zgodności danych z wymaganiami przed wygenerowaniem pliku XML. Funkcje dostępne są w arkuszu Pełna Walidacja. Import danych z pliku otrzymanego z SIIS i raportów z SIIS oraz eksport danych do pliku CSV lub XML. Funkcje dostępne są w arkuszu Eksport i Import Danych. Poniżej opisano poszczególne funkcjonalności Generatora. str. 15

16 4.2.1 Walidacja danych dla poszczególnych arkuszy Z poziomu zakładki Walidacja możliwe jest dokonanie weryfikacji poprawności i kompletności danych dla pojedynczego wybranego arkusza. Użytkownik, po uprzednim wprowadzeniu danych w danym arkuszu (patrz rozdział 4.1), ma możliwość przeprowadzenia walidacji danych oraz otrzymuje zbiorcze i szczegółowe podsumowanie wyników walidacji tego procesu. W celu uruchomienia walidacji użytkownik powinien: Jeżeli Panel Sterowania nie jest aktywny przejść do arkusza Start w pliku Generator.xlsm i nacisnąć przycisk Aktywuj Aplikację. (1) - Na Panelu sterowania wybrać zakładkę Walidacja. (2) - Wybrać w sekcji Arkusze zakładkę z danymi, które chcemy walidować (w pokazanym przykładzie został wybrany arkusz WW Węzły Własne). (3) - Opcjonalnie można wprowadzić inny wiersz startowy niż domyślny pierwszy wiersz arkusza (tj. 11), od którego ma być prowadzona walidacja w danym str. 16

17 arkuszu. Korzystanie z tej opcji bez wyraźnej potrzeby nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do pominięcia rekordów, w których występują potencjalne błędy lub do próby walidacji rekordów z nagłówkami. Domyślne ustawienia wierszy startowych zgadzają się ze stworzoną strukturą arkuszy i pozwalają na przeprowadzenie walidacjji od pierwszego wprowadzonego rekordu z danymi. UWAGA! Próba wprowadzenia wartości mniejszej niż domyślny wiersz startowy lub większej niż maksymalna liczba wierszy na arkuszu skutkuje autokorektą wartości do wartości domyślnej. (4) - Opcjonalnie można ograniczyć zestaw reguł, które będą używane do walidacji, zaznaczając właściwy checkbox. (5) - Opcjonalnie można ograniczyć liczbę wierszy podlegających walidacji (5A) do liczby wprowadzonej przez użytkownika (5B). (6) - Wybrać sposób walidacji i nacisnąć odpowiedni przycisk. (6A) - Walidacja dla wszystkich reguł dla danego arkusza dla wszystkich wierszy w uprzednio wybranym zakresie (5), niezależnie czy zostały one uprzednio określone po walidacji jako poprawne czy nie. (6B) - Walidacja dla wszystkich reguł dla danego arkusza dla wszystkich wierszy w uprzednio wybranym zakresie (5), które poprzednio nie przeszły pozytywnie walidacji i/lub dla których dokonano zmian. (6C) - Walidacja dla wszystkich wierszy dla wybranych reguł walidacji (4). W przypadku tego wyboru należy uprzednio dokonać wyboru Reguł walidacji, wg, których chcemy zweryfikować dane (4). UWAGA! - Wskazane jest stosowanie wszelkich dostępnych reguł walidacji, jednak Użytkownik może z niektórych zrezygnować wg swoich potrzeb. Niektóre reguły walidacji są specyficzne tylko dla danych arkuszy i w zależności od wyboru w sekcji Arkusze są aktywowane /dezaktywowane. UWAGA! Przed przystąpieniem do eksportu danych Generator przeprowadza walidację na każdym arkuszu wszystkich rekordów/linii, dla których walidacja z włączeniem wszystkich reguł nie zakończyła się poprzednio sukcesem. Z uwagi na długi czas trwania takiego procesu, zaleca się dokonywanie walidacji z wszystkimi regułami aktywnymi od samego początku walidacji. (7) Po zakończonej walidacji danych w sekcji "Rezultat działania " dla wybranego arkusza jest widoczne podsumowanie przeprowadzonej walidacji z podziałem na: Błędy - liczba wierszy, które zawierają błędy wymagające poprawy. Ostrzeżenia - liczba wierszy, które zawierają dane wymagające weryfikacji poprawności (np. niestandardowe numery domów), które mogą, ale nie muszą być błędami. Auto - liczba wierszy poprawionych Automatycznie (patrz rozdział Autokorekta, Uzupełnianie). OK - liczba wierszy, dla których nie zidentyfikowano nieprawidłowości wg zastosowanych reguł walidacji. (8) Po zakończonej walidacji danych w arkuszu w sekcji "Walidacja" zostanie zaktualizowany status poprawności danych dla całego arkusza gdzie: str. 17

18 Błąd - liczba wierszy, które nie przeszły walidacji i wymagają poprawy lub uzupełnienia przed ponowną walidacją. OK - liczba wierszy, dla których nie zidentyfikowano nieprawidłowości wg zastosowanych reguł walidacji. % - udział wierszy, które przeszły pozytywnie walidację do liczby wierszy ogółem w arkuszu. Szczegóły dotyczące wykrytych błędów są widoczne po przejściu do walidowanego arkusza z danymi. W poszczególnych polach arkusza będą widoczne zaznaczenia błędów i ostrzeżeń (rożne kolory), a w ostatnich kolumnach danego arkusza (kolumny Wynik Weryfikacji, Ostrzeżenia) zawarte są informacje odnośnie statusu rekordu jak i opis słowny wykrytych błędów. Poniżej przedstawiono przykładowy wynik walidacji w arkuszu z danymi podmiotów obcych i dostawców Błędy w polach wymagające poprawy oznaczono kolorem czerwonym. Ostrzeżenia oznaczone są kolorem żółtym. Kolorem zielonym w kolumnie BŁĘDY zostały oznaczone rekordy, które poprawnie przeszyły walidację wg wybranych reguł. W powyższym przykładzie dla wiersza nr 11 nie zidentyfikowano błędów, a dla wiersza nr 12 zidentyfikowano następujące błędy oznaczone kolorem czerwonym: G12,H12,I12,J12,N12,Puste pole wymagane!, J12,L12,N12,Nieprawidłowy format danych!, B12,Identyfikator nie jest unikalny!, G12,H12,I12,J12,N12,Puste pole adresowe!, Q12,Nie dopasowano danych z Teryt!, Dla wiersza nr 13 zidentyfikowano następujące błędy: B13,Identyfikator nie jest unikalny!, J13,Gmina o takim ID nie istnieje lub ID nie pasuje do nazw WOJ, POW, GMI np. duże małe litery lub nawiasy w nazwie gminy!, Błąd w komórce L12 jest skutkiem obcięcia cyfr wiodących w identyfikatorze SIMC Błąd braku unikalności identyfikatorów wynika z celowego użycia dla potrzeb demonstracyjnych dwóch identycznych identyfikatorów dla wiersza 12 i 13 Błąd w komórce J13 wynika z celowej zmiany nazwy gminy w komórce I13 na inny nieodpowiadający kodowi TERC wskazanemu w komórce J13. Kolorem żółtym oznaczono komórki dla których wygenerowano ostrzeżenia opisane w kolumnie OSTRZEŻENIA. Informacja zbiorcza o wynikach walidacji została umieszczona w Panelu Sterowania, gdzie w kolumnie Rezultat działania (wiersz) umieszczane są efekty działań związanych z walidacją, str. 18

19 autokorektą, autouzupełnianiem, zaś w kolumnie Walidacja (wiersz) umieszczone są informacje o statusie walidacji tj. liczbie wierszy odrzuconych i liczbie wierszy, dla których nie zidentyfikowano błędów oraz udziale procentowym wierszy poprawnych. UWAGA! Status rekordu "Nie zidentyfikowano błędu" nie oznacza braku błędu, lecz jedynie brak jego identyfikacji przez wybrane i zaimplementowane reguły walidacji. Za kompletność i poprawność danych odpowiada podmiot i osoba przekazująca dane. Cykl poprawy i walidacji danych należy prowadzić do momentu uzyskania komunikatu o braku błędów w danych. str. 19

20 4.2.2 Autokorekta danych Ustawienia atrybutów autokorekty danych jak również uruchomienie procesu autokorekty danych dostępne jest z poziomu zakładki Autokorekta. UWAGA! Przed autokorektą użytkownik powinien wykonać kopię zapasową całego XML Generatora tak, aby w przypadku wprowadzenia niepożądanych zmian mógł powrócić do stanu sprzed autokorekty. Użytkownik po wprowadzeniu danych w danym arkuszu (patrz rozdział 4.1 Zakładki) ma możliwość przeprowadzenia autokorekty danych oraz otrzymuje zbiorcze i szczegółowe podsumowanie wyników procesu. str. 20

21 W celu uruchomienia autokorekty użytkownik powinien: Jeżeli Panel Sterowania nie jest aktywny, przejść do arkusza "Start" i nacisnąć przycisk "Pokaż Panel Sterowania". (1) - Przejść na zakładkę "Autokorekta". (2) - Wybrać arkusz z danymi, które chcemy poprawić (w pokazanym przykładzie został wybrany arkusz Węzły). (3) - Opcjonalnie można wprowadzić inny wiersz, od którego ma być prowadzona walidacja w danym arkuszu. Korzystanie z tej opcji bez wyraźnej potrzeby nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do pominięcia rekordów, w których występują potencjalne błędy lub do próby walidacji rekordów z nagłówkami. Domyślne ustawienia wierszy startowych zgadzają się ze stworzoną strukturą arkuszy i pozwalają na walidację od pierwszego wprowadzonego rekordu z danymi. UWAGA! Próba wprowadzenia wartości mniejszej niż domyślny wiersz startowy lub większej niż maksymalna liczba wierszy arkusza skutkuje autokorektą wartości do wartości domyślnej. (4) - Wybrać w arkuszu Autokorekta w sekcji Reguły Korekty reguły, wg których chcemy poprawić dane. Wskazane jest stosowanie tylko tych reguł autokorekty, które chcemy zastosować i akceptujemy ryzyko automatycznych zmian wprowadzanych przez reguły. Niektóre reguły walidacji są specyficzne tylko dla danych arkuszy i w zależności od wyboru w sekcji "Zakres Danych" są aktywowane/dezaktywowane. (5) - Opcjonalnie można ograniczyć liczbę wierszy podlegających autokorekcie do liczby wprowadzonej przez użytkownika. (6) - Nacisnąć przycisk Autokorekta. Po zakończonym procesie korekty danych w arkuszu w sekcji Status wierszy jest widoczne sumaryczne podsumowanie przeprowadzonej korekty z podziałem na: Ostrzeżenia - liczba wierszy, dla których nie udało się uzupełnić danych np. z uwagi na niewystarczającą kompletność lub jednoznaczność. Auto - liczba wierszy poprawionych Automatycznie. OK - liczba wierszy poprawnych wg zastosowanych reguł walidacji. Poniżej przedstawiono przykład autokorekty danych. Na powyżej zaprezentowanym zrzucie ekranowym wiersze 12 i 13 zostały oznaczone jako niepoprawne pomimo, że zawierają pozornie identyczne dane jak wiersz 11. W wierszu 12 w polu Miejscowość znajdują się dwie spacje w środku nazwy Koczargi Stare zamiast nazwy z pojedynczą spacją. W wierszu 12 znajduje się biały znak niewidoczny przy wzrokowym porównaniu. Po wybraniu opcji obcinania białych znaków i usunięcia znaków niepożądanych należy uruchomić autokorektę. str. 21

22 W wyniku uruchomienia Autokorekty z obydwu komórek usunięto zdublowane spacje i białe znaki oraz znaki niepożądane. Sumaryczna informacja o zmianach jest widoczna w Panelu Sterowania w kolumnie Auto str. 22

23 str. 23

24 Ponowne uruchomienie pełnej walidacji dla niepoprawnych wierszy (1) skutkuje pozytywną walidacją dla 2 wierszy, których wynik walidacji uprzednio był negatywny (2) oraz osiągnięciem 100% poprawności dla wierszy danej zakładki (3). W przypadku gdybyśmy zamiast pełnej walidacji dla niepoprawnych wierszy wybrali walidację dla wszystkich wierszy, liczba wykazana w kolumnie Rezultat Działania wynosiłaby dla danego przykładu 3, a nie dwa, z uwagi na ponowne przeprowadzenie walidacji wiersza 11, który już poprzednio był określony jako poprawny. str. 24

25 4.2.3 Uzupełnianie danych Ustawienia atrybutów Uzupełniania danych jak również uruchomienie procesu uzupełniania danych dostępne jest z poziomu zakładki Uzupełnianie. Poniżej przedstawiono przykład zastosowania uzupełniania adresów dla jednej z zakładek, w której występują braki w wymaganych polach. Przykład poniżej przygotowano w celu zademonstrowania możliwości wykorzystania 5 algorytmów uzupełniania danych dla miejscowości i obszaru. Wiersz 11 uzupełnianie na podstawie nazwy miejscowości i kodu SIMC Wiersz 12 uzupełniania na podstawie nazwy miejscowości i kodu TERC Wiersz 13 uzupełniania na podstawie nazwy miejscowości i kodu pocztowego PNA Wiersz 14 uzupełniania na podstawie nazwy miejscowości i WPG (jednej z nazw województwo, powiat, gmina) w tym przypadku nazwy województwa Wiersz 15 uzupełniania na podstawie nazwy miejscowości i WPG (jednej z nazw województwo, powiat, gmina) w tym przypadku nazwy gminy Wiersz 16 uzupełniania na podstawie unikalnej nazwy miejscowości w Polsce W celu uruchomienia uzupełniania danych użytkownik powinien: Jeżeli Panel Sterowania nie jest aktywny, przejść do arkusza Start" i nacisnąć przycisk Aktywuj Aplikację". (1) Przejść na zakładkę Uzupełnianie. (2) Wybrać w zakładce Uzupełnianie arkusz z danymi, które chcemy uzupełnić (w pokazanym przykładzie został wybrany arkusz WW Węzły Własne). (3) Opcjonalnie można wprowadzić inny wiersz, od którego ma być prowadzona walidacja w danym arkuszu. Korzystanie z tej opcji bez wyraźnej potrzeby nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do pominięcia rekordów, w których występują potencjalne błędy lub do próby walidacji rekordów z nagłówkami. Domyślne ustawienia wierszy startowych zgadzają się ze stworzoną strukturą arkuszy i pozwalają na walidację od pierwszego wprowadzonego rekordu z danymi. UWAGA! Próba wprowadzenia wartości mniejszej niż domyślny wiersz startowy lub większej niż maksymalna liczba wierszy na arkuszu skutkuje autokorektą wartości do wartości domyślnej. (4) Opcjonalnie można zmienić ustawienia reguł dopasowania dla uzupełniania nazw i kodów dla województw, powiatów, gmin, SIMC, ULIC UWAGA! Wskazane jest stosowanie tylko tych reguł uzupełniania, dla jakich dysponujemy danymi. Jeśli dane zawierają kody pocztowe PNA to wskazane jest zastosowanie reguły uzupełniania w oparciu o PNA. Przy braku kodów PNA nie jest wskazane uruchamianie takiej reguły. Kolejność uruchamiania reguł zależy od wyboru użytkownika i powinna bazować na wyborze najpewniejszych danych str. 25

26 (5) - Opcjonalnie można ograniczyć/zmienić typy miejscowości które będą uwzględniane w autouzupełnianiu. Jest to bardzo istotne z uwagi na częste występowanie miejscowości o takiej samej nazwie. W jednym województwie, powiecie lub nawet gminie mogą się znajdować dwie różne miejscowości lub części miejscowości o takiej samej nazwie np. Nowa wieś czy Stara wieś, których łączna liczba przekracza kilkaset na ternie Polski. Możliwe jest również, że na terenie tej samej gminy istnieją dwie miejscowości o takiej samej nazwie. Ograniczenie typów miejscowości powinno umożliwić szybsze automatyczne dopasowanie właściwych kodów SIMC do miejscowości. Włączenie zbyt dużej liczby typów miejscowości może prowadzić do duplikowania nazw miejscowości przez części innych miejscowości, lecz jednocześnie poszerza bazę do porównania. Rozszerzenie typów miejscowości ma znaczenie w przypadku posiadania przez PT adresów, w których występują nazwy części miejscowości, kolonii, osad a nie nazwy samych jednostek podstawowych jak miasta i wsie. (6) - Opcjonalnie można ograniczyć liczbę wierszy podlegających uzupełnieniu do liczby wprowadzonej przez użytkownika. (7) Wybrać formę uzupełniania we wszystkich arkuszach (7A) lub tylko wybranego arkusza (7B), zgodnie z wyborem dokonanym uprzednio (2). W poniższym przykładzie zakładamy skorzystanie z uzupełniania na jednej wybranej zakładce. (8) Po zakończonym procesie uzupełniania danych, w arkuszu widoczne jest sumaryczne podsumowanie przeprowadzonej korekty z podziałem na: Błąd - liczba wierszy, które zawierają błędy wymagające poprawy Ostrzeżenia - liczba wierszy, dla których nie udało się uzupełnić danych np. z uwagi na niewystarczającą kompletność lub jednoznaczność. Auto - liczba wierszy poprawionych Automatycznie. OK - liczba wierszy poprawnych wg zastosowanych reguł walidacji. str. 26

27 Po uruchomieniu uzupełniania otrzymano wynik w postaci 6 uzupełnionych wierszy wraz z opisami zastosowanych uzupełnień w kolumnie Ostrzeżenia. Dla poszczególnych wierszy zastosowane zostały różne optymalne algorytmy uzupełnień tj. Numer wiersza Opis w kolumnie Ostrzeżenia 11 G11,H11,I11,J11,N11,Uzupełniono Teryt!,S11,Uzupełniono regułą Nazwa miejsc+simc!, 12 G12,H12,I12,L12,N12,Uzupełniono Teryt!,S12,Uzupełniono regułą Nazwa miejsc+terc!, 13 G13,H13,I13,J13,L13,N13,Uzupełniono Teryt!,S13,Uzupełniono regułą Nazwa miejsc+pna!, H14,I14,J14,L14,N14,Uzupełniono Teryt!,S14,Uzupełniono regułą Nazwa miejsc+wpg!,m14,poprawiono nazwę 14 ulicy, str. 27

28 G15,H15,J15,L15,N15,Uzupełniono Teryt!,S15,Uzupełniono regułą Nazwa miejsc+wpg!,m15,poprawiono nazwę 15 ulicy, G16,H16,I16,J16,L16,N16,Uzupełniono Teryt!,S16,Uzupełniono regułą Unikalna Nazwa!,M16,Poprawiono nazwę 16 ulicy, Zbiorcze wyniki uzupełnienia są przedstawione w Panelu Sterowania. Na terenie Polski jest wiele miejscowości lub ich części o identycznej nazwie. W przypadku występowania więcej niż jednej miejscowości o danej nazwie w wybranym podzbiorze typów miejscowości oraz obszarze określonym przez województwo, powiat, gminę, TERC, PNA nie jest możliwe automatyczne wyznaczenie jednoznacznego SIMC. W przypadku braku możliwości dopasowania kodu SIMC miejscowości automatycznie należy rozważyć zmianę zakresu doboru miejscowości poprzez włączenie lub wyłączenie poszczególnych typów. W przypadku niepowodzenia należy skorzystać z możliwości zmian nazw miejscowości w celu doprowadzenia ich do wartości zgodnych ze słownikiem np. Warszawa zamiast M. Warszawa. Niejednokrotnie nazwy używane potocznie nie są zgodne z obowiązującymi np. Ostrowiec Św. zamiast Ostrowiec Świętokrzyski. W pozostałych przypadkach należy użyć asystenta uzupełniania celem identyfikacji właściwej nazwy miejscowości i kodu SIMC. W przypadku braku możliwości dopasowania kodów ULIC należy spróbować poprawić dane. W przypadku niewystępowania ulic w dostarczonym słowniku Generatora należy skorzystać z funkcji Generatora umożliwiającej wpisanie specjalnych kodów ULIC dla nazw Ulic spoza słownika (99998). Dla domów i posesji znajdujących się w miejscowościach, dla których posesje nie posiadają nadanych nazw ulic należy skorzystać z funkcji uzupełniania nazw ulic specjalnym kodem i kodów ULIC specjalnym ID (99999) za pomocą funkcji Generatora. str. 28

29 4.2.4 Pełna Walidacja W zakładce Pełna Walidacja panelu sterowania znajdują się przyciski pozwalające na przeprowadzenie pełnej walidacji dla każdej wymaganej reguły walidacji, jaka została zaimplementowana w Generatorze. Przed dokonaniem eksportu użytkownik powinien przeprowadzić pełną walidację wszystkich danych zgromadzonych w Generatorze. W celu uruchomienia pełnej Walidacji danych użytkownik powinien: Jeżeli Panel Sterowania nie jest aktywny przejść do arkusza "Start" i nacisnąć przycisk "Aktywuj Aplikację". (1) Przejść na zakładkę Pełna Walidacja. (2) Dostosować częstotliwość odświeżenia ekranu. UWAGA! Odświeżanie ekranu dla pojedynczych zdarzeń znacznie spowalnia pracę Generatora. Przy większych wolumenach danych zalecana jest zmiana parametru na większy. (3) - Wybrać sposób walidacji i nacisnąć odpowiedni przycisk: (3A) - Walidacja dla wszystkich reguł dla wszystkich arkuszy i dla wszystkich wierszy niezależnie czy zostały one uprzednio poprawnie walidowane czy nie. (3B) - Walidacja dla wszystkich reguł dla wszystkich arkuszy i tylko dla wierszy, które nie zostały uprzednio poprawnie walidowane. UWAGA! Przed przystąpieniem do eksportu danych Generator przeprowadza walidację wszystkich rekordów/linii na każdym arkuszu, dla których walidacja z wykorzystaniem wszystkich reguł nie zakończyła się poprzednio sukcesem. Z uwagi na długi czas trwania takiego procesu, zaleca się dokonywanie walidacji z wszystkimi regułami aktywnymi od samego początku walidacji (4) Sprawdzić czy wszystkie arkusze są wolne od błędów. W przypadku wykazania błędów należy poprawić dane str. 29

30 UWAGA! Użytkownik może przeprowadzić pełną walidację wszystkich danych w Generatorze lub też przeprowadzić walidację tylko danych, które nie przeszły poprzednio walidacji np. z uwagi na brakujące dane. Ponowny proces walidacji wszystkich danych w Generatorze może zabrać wiele czasu, dlatego o ile to możliwe zalecane jest skorzystanie z walidacji tylko tych danych, które uprzednio nie przeszły pozytywnie walidacji. str. 30

31 4.2.5 Eksport i Import Danych Użytkownik po wprowadzeniu danych we wszystkich arkuszach i uzyskaniu poprawnego wyniku walidacji ma możliwość przeprowadzenia eksportu danych do pliku CSV lub XML o strukturze wymaganej przez SIIS, które mogą być następnie załadowane do SIIS. Pliki domyślnie zapisywane są w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik Generator. Funkcje eksportu i importu danych dostępne są z poziomu zakładki Eksport i Import Danych. Po wybraniu zakładki Eksport i import danych (1) użytkownik otrzymuje dostęp do funkcji: (2) - Importu danych z: (2A) - pliku CSV z danymi z SIIS lub danymi przygotowanymi do eksportu do SIIS. (2B) Raportu z ładowania danych do SIIS pliku CSV lub XML Import raportu z ładowania pliku CSV poprzedzony jest importem pliku CSV z danymi. Błędy zidentyfikowane przez SIIS w trakcie ładowania będą oznaczone na poszczególnych arkuszach i komórkach, a ich opisy w kolumnie Komunikat SIIS z importu CSV. Import raportu z ładowania pliku XML poprzedzony jest importem pliku XML z danymi do zakładki XML. Błędy zidentyfikowane przez SIIS w trakcie ładowania będą oznaczone w poszczególnych wierszach na zakładce XML (patrz rozdział 4.1.3) (2C) - Raportu z poprawności danych w SIIS Raport z poprawności danych jest ładowany do zakładki BIZ. Zgłoszenia, które zostały naniesione na poszczególne arkusze będą oznaczane w kolumnie A zakładki BIZ jako OZN (patrz rozdział 4.1.4) Eksportu danych (5) do SIIS z możliwością (3) Wskazania preferowanego formatu pliku eksportu z Generatora do SIIS - CSV lub XML (4) Określenia zakresu eksportowanych danych do pliku. Kompletu danych tj. danych do inwentaryzacji i projektów EU Wyłącznie danych dla inwentaryzacji Wyłącznie danych dla projektów EU Wyłącznie danych dla jednego wybranego projektu EU UWAGA! Struktura pliku CSV lub XML wymagana przez SIIS jest dość złożona i samodzielne tworzenie takiej struktury danych jest zalecane jedynie dla dużych Przedsiębiorców lub osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i dużo wolnego czasu. str. 31

32 str. 32

33 4.3 Asystent Uzupełniania Asystent Uzupełniania ma za zadanie umożliwić manualne uzupełnienie lub poprawę pól niewypełnionych lub oznaczonych jako błędne, po uprzednim uzupełnieniu pól w Panelu Sterowania i przeprowadzeniu procesu walidacji danych. Panel Asystenta Uzupełniania można uruchomić poprzez użycie przycisku w arkuszu START. Po użyciu przycisku pojawi się okno Menu Generatora, umożliwiające aktywację asystenta Uzupełniania na wybranym arkuszu. Aby używać Asystenta Uzupełniania należy uprzednio załadować plik pomocniczy Słownik. UWAGA! Pominięcie kroku ładowania Słownika uniemożliwia poprawne działanie Generatora Aktywacja Asystenta Uzupełniania Asystenta Uzupełniania można aktywować dla kolumn wypełnianych danymi słownikowymi, dla których nagłówki oznaczone są kolorem granatowym. Aktywacja Asystenta jest możliwa poprzez wybranie odpowiedniej komórki arkusza, a następnie wybranie przycisku aktywującego Asystenta na panelu kontrolnym. Asystent Uzupełniania zmienia swój wygląd i zakres w zależności od wybranej komórki do uzupełnienia lub poprawy. Może zostać, wyświetlona lista jednokolumnowa lub lista obejmujące więcej niż jedną kolumnę np. w przypadku wybrania nazwy miejscowości. UWAGA! W przypadku uruchomienia asystenta dla kolumn adresowych zalecamy uprzednie ograniczenie możliwości wyboru miejscowości poprzez podanie znanych informacji lokalizacyjnych np. województwa, gminy lub powiatu. W przypadku braku ograniczenia ładowanie listy może być długotrwałe i uciążliwe dla użytkownika. str. 33

34 4.3.2 Filtrowanie Dla danych adresowych Asystent, w przypadku uruchomienia go na danym polu dokonuje automatycznego filtrowania na podstawie danych zawartych w komórkach wyższego rzędu. Np. przy wybraniu łańcucha Kocz lista zostanie ograniczona do zestawu miejscowości zawierających ten łańcuch znaków. str. 34

35 4.3.3 Sortownie Asystent umożliwia sortowanie listy po jednej wybranej kolumnie. Aby zmienić sortownie należy wybrać odpowiedni radiobutton i następnie użyć przycisk Sortuj po wybranej kolumnie. str. 35

36 4.3.4 Uzupełnianie, poprawa, nadpisanie danych Dwukrotne kliknięcie na wybranym elemencie listy spowoduje uzupełnienie aktualizowanego pola oraz pól z nim powiązanych tzn. wyższych poziomów podziału terytorialnego i identyfikatorów TERYT. Taki sam efekt można uzyskać wybierając element z listy i klikając na przycisk Wybierz i dostosuj powiązane. Poniżej przedstawiono efekt wypełnienia wybranych pól. str. 36

37 UWAGA! Wpisanie wartości w kolumnach województwo, powiat i gmina dla danego wiersza ogranicza listę wyboru pojawiającą się w przypadku, gdy aktualizujemy pole, które jest niżej niż uzupełnione pola. Zatem uzupełnienie nazwy miejscowości czy nazwy gminy nie jest brane pod uwagę, jako czynnik filtrujący przy uzupełnianiu nazwy powiatu. str. 37

38 4.3.5 Sterowanie Asystentem Po uzupełnieniu, korekcie lub nadpisaniu wartości w aktualizowanym polu można przejść do: Następnego, pustego lub oznaczonego, jako błędne w procesie walidacji, wymaganego pola (podwójna czerwona strzałka w prawo). Poprzedniego, pustego lub oznaczonego, jako błędne w procesie walidacji, wymaganego pola (podwójna czerwona strzałka w lewo). Następnego, pola obsługiwanego przez Asystenta niezależnie od jej wypełnienia czy oznaczenia (pojedyncza zielona strzałka w prawo). Poprzedniego, pola obsługiwanego przez Asystenta niezależnie od jej wypełnienia czy oznaczenia (pojedyncza zielona strzałka w lewo) Kończenie pracy z Asystentem uzupełniania Po zakończeniu pracy z Asystentem na danym arkuszu można go zamknąć i przejść do kolejnego arkusza. Aby zamknąć asystenta należy kliknąć na przycisk Wyjdź. str. 38

39 5 Przygotowanie i import danych do Generatora Dane do Generatora można pozyskać z systemów paszportyzacji sieci, systemów ewidencji sieci, ewidencji posiadanych zasobów sieciowych, systemów bilingowych, zestawień aktywnych klientów, systemów zarządzania relacjami z klientami, systemów nadzoru sieci, aplikacji do zarządzania siecią i jej elementami lub innych. Dane w postaci tabelarycznej można zaimportować/skopiować do pustego pliku Excel. Następnie należy takie dane dostosować do formatu i układu wymaganego w Generatorze np. poprzez usunięcie danych osobowych, numerów mieszkań, informacji o adresach IP, adresach MAC, stanie portów, informacji pomocniczych, przebiegu kabli dostępowych, pozycji na MDF/DDF, informacji o wzmacniaczach, zajętości sieci dostępowej i innych niewymaganych w wezwaniu i instrukcjach. Po wstępnym przygotowaniu danych np. o węzłach, interfejsach, zasięgach sieci, odcinkach kablowych należy takie dane skopiować do Generatora na odpowiedni arkusz i odpowiednie pola. Kopiowanie pomiędzy arkuszami można dokonać zaznaczając komórki do skopiowania i używając funkcji kopiuj i wklej lub skrótów CTRL-C, CTRL-V. Po przeniesieniu danych do arkuszy Generatora należy uzupełnić brakujące dane korzystając z funkcji w Panelu sterowania Generatora lub manualnie z pomocą lub bez Asystenta uzupełniania danych. Dane przed eksportem do plików CSV lub XML należy poddać ostatecznej walidacji. UWAGA! Częstym problemem w trakcie kopiowania danych lub przenoszenia jest domyślna zamiana wartości wyglądających jak numeryczne jako wartości numeryczne. Może to skutkować np. obcinaniem zer wiodących w kodach TERC, SIMC, ULIC lub obcinaniem zer na końcu współrzędnych geograficznych wymaganych w układzie DD.DDDD. str. 39

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r.

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r. 1 1. Czym jest PEFS 2007? PEFS 2007 (Podsystem Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Element systemu Nabór Optivum dla szkół ponadgimnazjalnych Kanał: Gimnazjum Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Kazimierska 15 51-657 Wrocław tel. (071) 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AkcyzaEU Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2007 2 Huzar-Software AkcyzaEU 3 1. WSTĘP...5 UMOWA LICENCYJNA...6

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo