wymagania Metody i techniki podstawowe efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: Blok tematyczny ponadpodstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wymagania Metody i techniki podstawowe efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: Blok tematyczny ponadpodstawowe"

Transkrypt

1 Plan wynikowy - zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) Imprimatur N. 2270/2011 Blok tematyczny I. Bóg na ludzkich drogach efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: 1. Wartość Ŝycia uzasadnia świętość Ŝycia ludzkiego; przedstawia związek wiary chrześcijańskiej z wyjaśnieniem sensu Ŝycia człowieka; 2. Kim jest człowiek? charakteryzuje relację Bóg - człowiek; uzasadnia świętość Ŝycia ludzkiego; przedstawia związek wiary chrześcijańskiej z wyjaśnieniem sensu Ŝycia człowieka; 3. Odwaga w myśleniu uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wymagania Metody i techniki podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: Uczeń: rozmowa kierowana, wie, Ŝe człowiek jest osobą; wie, Ŝe Pismo Święte ukazuje praca z tekstem, praca z rozumie, na czym polega wielkość i radość Ŝycia człowieka; obrazem, skojarzenia wartość Ŝycia ludzkiego; umie wyjaśnić, na czym słoneczko, wyjaśnia, dlaczego Ŝycie polega dar ze swego Ŝycia; niedokończone zdania, ludzkie powinno być chronione od trybunał poczęcia do naturalnej śmierci; opowiadanie, alternatywne tytuły, wie, czym Stwórca obdarzył człowieka; umie wyjaśnić znaczenie darów, którymi Bóg obdarzył praca z tekstem, praca z rozumie, Ŝe Bóg wyróŝnił go człowieka; obrazem, rozmowa spośród innych stworzeń; kierowana wie, do czego nas zobowiązuje bycie dzieckiem BoŜym i jaki to ma wpływ na kształtowanie relacji międzyludzkich; praca z tekstem, praca z wie, Ŝe człowiek moŝe w potrafi scharakteryzować obrazem, sieć relacji, sposób wolny dokonywać odwaŝne myślenie; rozmowa kierowana wyborów dotyczących swego Ŝycia; umie podać cechy odwaŝnego myślenia;

2 II. Słowo Boga do człowieka wytrwać w wierze i przezwycięŝać trudności z nią związane; rozumie, na czym polega mądre myślenie; umie wyjaśnić, na czym polega odwaga w myśleniu; 4. W poszukiwaniu sensu przedstawia związek wiary praca z tekstem, praca z zna pojęcie celu i sensu umie wyjaśnić, jak moŝna Ŝycia chrześcijańskiej z wyjaśnieniem obrazem, definicja, Ŝycia; nadać sens własnemu Ŝyciu; sensu Ŝycia człowieka; rozmowa kierowana rozumie, Ŝe cel nadaje sens Ŝyciu człowieka; wie, Ŝe ostatecznym celem Ŝycia jest szczęście wieczne; 5. NajwaŜniejsze pytania charakteryzuje relację burza pytań, praca z wie, Ŝe człowiek zadaje pytania, aby dostrzega związek między człowieka dotyczą Boga tekstem, praca z poznać prawdę; wiarą a pytaniami przedstawia argumenty, obrazem, rozmowa rozumie, Ŝe tylko Bóg moŝe egzystencjalnymi; które pomagają człowiekowi kierowana odpowiedzieć na wszystkie pytania zna drogi poznania prawdy o wytrwać w wierze i przezwycięŝać egzystencjalne stawiane przez człowieku; trudności z nią związane; człowieka; umie wymienić działania człowieka pozwalające na poznanie prawdy o sobie; 6. Aby znaleźć Boga, trzeba Go szukać charakteryzuje relację rozmowa kierowana, praca z tekstem wie, gdzie i w jaki sposób moŝe szukać i znaleźć Boga; rozróŝnia Objawienie naturalne i nadprzyrodzone; charakteryzuje związek między Pismem Świętym i wie, czym jest Objawienie BoŜe; potrafi wyjaśnić związek między Pismem Świętym a Tradycją; rozumie związek między Pismem Świętym a Tradycją; Tradycją; rozumie wpływ wewnętrznej postawy człowieka na owocność jego spotkania z Bogiem; 7. Biblia Słowo śycia charakteryzuje relację burza mózgów, praca z wie, czym jest natchnienie potrafi, posługując się Flp 2, 16 tekstem, praca z biblijne; przykładami z Pisma Świętego, uzasadnia wartość obrazem, szczepionka wie, co stanowi kanon Pisma uzasadnić potrzebę częstej lektury

3 modlitewnej i samodzielnej lektury antidotum Świętego; Pisma Świętego; Biblii; rozumie potrzebę przygotowania do właściwego rozwija postawę szacunku wobec słowa BoŜego; odczytania i interpretacji słowa BoŜego; 8. Historia formowania się opisuje proces formowania rozmowa kierowana, wie, Ŝe Biblia jest omawia formowanie się ksiąg Świętych Ksiąg się ksiąg biblijnych; praca z tekstem, mapa świadectwem BoŜego Objawienia; biblijnych; charakteryzuje relację myśli zna etapy formowania się ukazuje szczególne ksiąg biblijnych; znaczenie Biblii wśród świętych porównuje religie świata, potrafi wymienić języki, w ksiąg wielkich religii; określając specyfikę chrześcijaństwa; których spisywano księgi Biblii; 9. Twoje słowo jest lampą wskazuje przykłady opowiadanie, rozmowa wie, Ŝe w Biblii występują potrafi wskazać wybrane dla moich kroków i gatunków literackich w księgach kierowana, analiza tekstu róŝne gatunki literackie; gatunki literackie w księgach światłem na mojej ścieŝce biblijnych; biblijnego, tworzenie wskazuje przykłady biblijnych, wie, gdzie szukać Ps 119, 105 uzasadnia konieczność ilustracji do tekstu gatunków literackich w księgach informacji na ich temat; określenia gatunków literackich biblijnego, praca z biblijnych; uzasadnia konieczność dla właściwej interpretacji tekstów tekstem biblijnych; rozumie potrzebę poznania szaty literackiej Biblii dla jej określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów dokonuje interpretacji lepszego zrozumienia; biblijnych; literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych; rozwija zainteresowanie Pismem Świętym; 10. Świat i człowiek w BoŜych planach charakteryzuje relację burza mózgów, rozmowa kierowana, wie, Ŝe świat stworzony przez Boga jest dobry; potrafi zinterpretować biblijne opisy stworzenia świata i wyjaśnia pozorność konfliktu praca z obrazem, zna biblijne opisy stworzenia człowieka; nauki i wiary; uzupełnianie zdania świata i człowieka; rozumie, czym jest wie, Ŝe człowiek, stworzony przez Boga z miłości, jest powołany do szczęścia; błogosławieństwo; pogłębia osobistą więź z Bogiem Stworzycielem; 11. Człowiek odwrócił się charakteryzuje relację wysłuchanie piosenki, wie, w jaki sposób Pismo zna przyczyny i

4 od Boga charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji 12. Abraham ojciec wielu prezentuje najwaŝniejsze narodów i przyjaciel Boga wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; wyjaśnia, jak moŝna naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary; 13. Izaak oby Bóg się prezentuje najwaŝniejsze uśmiechnął wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; 14. Jakub praojciec plemion izraelskich prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; rozmowa kierowana, praca z tekstem oraz ilustracjami, pasek Święte wyjaśnia obecność i rozprzestrzenianie się zła na świecie; konsekwencje grzechów opisanych w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju; komiksowy, scenka lub potrafi wyjaśnić rolę Szatana dostrzega aktualność scenariusz w zerwaniu więzi człowieka z Bogiem; biblijnego przesłania na temat ludzkiego grzechu i miłosierdzia BoŜego; rozmowa kierowana, wie, kim był Abraham; rozumie, dlaczego Abraham elementy pantomimy, zna najwaŝniejsze jest nazywany ojcem wszystkich oglądanie obrazu lub wydarzenia z Ŝycia Abrahama; wierzących; fragmentu filmu, umie wyjaśnić, jak moŝna potrafi zinterpretować wypełnianie tabeli, naśladować Abrahama w wybrany tekst biblijny o Abrahamie; alternatywne tytuły, wyznawaniu wiary; prezentuje najwaŝniejsze układanie modlitwy wydarzenia z Ŝycia Abrahama; rozmowa kierowana, wie, kim był Izaak; rozumie potrzebę zgłębiania indywidualna praca z zna najwaŝniejsze sensu słowa BoŜego i wie, co tekstem biblijnym, wydarzenia z Ŝycia Izaaka; moŝe być w tym pomocne; formułowanie pytań lub rozumie wartość ofiary oraz prezentuje najwaŝniejsze refleksji, medytacyjne potrzebę ofiarności dla dobra wydarzenia z Ŝycia Izaaka; oglądanie obrazu wspólnoty ludzkiej; rozmowa kierowana, wie, kim był Jakub; potrafi zinterpretować treść praca z ilustracjami, zna najwaŝniejsze wybranych tekstów biblijnych o wyszukiwanie informacji wydarzenia z Ŝycia Jakuba; Jakubie; w tekście, analiza tekstu rozumie, Ŝe wewnętrzna prezentuje najwaŝniejsze biblijnego przemiana na lepsze jest wydarzenia z Ŝycia Jakuba; długotrwałym procesem umie wyjaśnić sens wymagającym cierpliwości i przemiany Jakuba w Izraela; wytrwałości; wyjaśnia, jak moŝna

5 III. Słowo Boga prowadzi lud BoŜy 15. Bóg prowadzi swój lud przedstawia podstawowe ku wolności wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku charakteryzuje relację 16. Czterdziestoletnia przedstawia podstawowe wędrówka wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku charakteryzuje relację 17. Ziemia obiecana przedstawia podstawowe potomkom Abrahama wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku postaciami Starego Testamentu; 18. StaroŜytni bohaterowie prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; naśladować Jakuba w wyznawaniu wiary; tworzenie definicji, praca umie zdefiniować pojęcia: potrafi odnieść pojęcie z podręcznikiem, niewola, wolność, przymierze; niewoli, wolności i przymierza do wyodrębnianie scen, zna poszczególne etapy Ŝycia duchowego współczesnego symboliczny rysunek, Ŝycia narodu izraelskiego od człowieka; praca z mapą, niewoli egipskiej po przymierze na przez śpiew piosenki pogadanka, śpiew Synaju; (modlitwę) kształtuje postawę piosenki zaufania do Boga; praca z mapą i z umie scharakteryzować Ŝycie potrafi wyjaśnić pojęcie obrazem, podróŝ w Izraelitów na pustyni; pustynia w mieście oraz pustynia wyobraźni, zestawienie tabelaryczne, umie wyjaśnić cechy ziemi obiecanej przez Boga; miejscem doświadczenia, wyborów i decyzji w Ŝyciu współczesnego pogadanka, praca z rozumie, Ŝe wędrówka człowieka; podręcznikiem Izraelitów przez pustynię była elementem jednoczącym wokół jednego Boga oraz nauką wierności; pogadanka, praca z umie opisać kraj, który Bóg podaje okoliczności przejścia podręcznikiem, uroczyste pragnie dać Izraelitom; przez Jordan oraz zdobycia czytanie Pisma umie wyjaśnić rolę Jozuego Jerycha; Świętego, dziennikarska podczas wejścia do Ziemi podejmuje refleksje nad relacja Obiecanej; swoimi pragnieniami, dąŝeniami; rozumie, Ŝe Bóg otacza wskazuje świętość jako cel opieką tych, którzy są Mu wierni; wędrówki człowieka; burza mózgów, praca z wie, kim był sędzia w podręcznikiem, czasach Starego Testamentu; pogadanka, słowa klucze rozumie, Ŝe powołanie lub praca z Pismem Świętym, asocjogram, sędziego było odpowiedzią Boga na wołanie narodu izraelskiego; umie uzasadnić, dlaczego Gedeona i Samuela moŝna nazwać bohaterami; potrafi podać przykłady z Ŝycia młodych ludzi ukazujące trud,

6 postaciami Starego Testamentu; wyjaśnia, jak moŝna naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary; 19. Czasy świetności i przedstawia podstawowe upadku wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; 20. Wysłańcy Boga: prezentuje najwaŝniejsze Eliasz, Izajasz, Jeremiasz wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; 21. Niewola babilońska przedstawia podstawowe wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku medytacja zna najwaŝniejsze fakty z Ŝycia Gedeona i Samuela; wyrzeczenie, odwagę w podąŝaniu za Chrystusem; podejmuje refleksję nad swoją postawą pójścia za Jezusem; praca z podręcznikiem, wie, jaką rolę w narodzie potrafi wyjaśnić określenie: pogadanka, gwiazda izraelskim spełniali królowie; król sługa jedynego Boga i pytań, praca z mapą, zna najwaŝniejsze fakty z poddanych ; niedokończone zdania Ŝycia królów: Saula, Dawida, umie wskazać, czego moŝe lub symboliczny rysunek Salomona; uczyć nas postawa królów umie podać przykłady izraelskich; realizacji postawy słuŝby w potrafi wymienić przyczyny codziennym Ŝyciu; rozpadu państwa izraelskiego; podejmuje refleksję nad miejscem Chrystusa w swoim Ŝyciu; uszeregowanie wie, do jakich zadań Bóg potrafi wymienić elementy promieniste, zestawienie powoływał proroków; wspólne dla działalności Eliasza, tabelaryczne, praca z umie wskazać najwaŝniejsze Izajasza i Jeremiasza; podręcznikiem, wydarzenia z Ŝycia proroków: umie podać przykłady pogadanka, śpiew Eliasza, Izajasza, Jeremiasza; odpowiedzi młodych ludzi na BoŜe piosenki, medytacja podejmuje refleksję nad wezwanie: Kogo mam posłać? obrazu odpowiedzią na pytanie: Kto lub co umie uzasadnić, dlaczego moŝe nadać kierunek mojemu Ŝyciu? wielu młodych ludzi jest gotowych dać Bogu odpowiedź: Oto ja, poślij mnie i zaangaŝować się w bezinteresowną pomoc drugiemu; praca z podręcznikiem, umie scharakteryzować potrafi wskazać elementy pogadanka, list lub sytuację Izraelitów w niewoli oraz świadczące o bogactwie Babilonii; zestawienie po jej zakończeniu; potrafi wyjaśnić, dlaczego tabelaryczne, słoneczko

7 IV. Słowo stało się Ciałem wie, co daje człowiekowi zawierzenie Bogu; okres niewoli miał duŝy wpływ na Ŝycie duchowe Izraelitów; umie powiązać ilustrację z treścią tekstu; 22. Dzielni Machabeusze przedstawia podstawowe wydarzenia naleŝące do pogadanka, uroczyste czytanie Pisma wie, jakie ograniczenia dotykają naród znajdujący się w umie wyjaśnić istotę śmierci siedmiu braci i ich matki; starotestamentalnej historii Świętego, wywiad, praca niewoli; potrafi wymienić miejsca, w zbawienia w porządku z podręcznikiem i mapą zna najwaŝniejsze fakty z których w obecnych czasach ludzie świata, meta plan, Ŝycia Machabeuszów; oddają Ŝycie za wiarę; prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; układanie modlitwy rozumie, Ŝe kaŝdy człowiek jest wezwany do dawania świadectwa; umie wskazać sposoby dawania świadectwa wiary we współczesnym świecie; postaciami Starego i Nowego Testamentu; wie, jak w czasach obecnych moŝna dawać świadectwo wiary; 23. Mądrość BoŜa przedstawia argumenty, praca z obrazem lub wie, czym jest mądrość; potrafi wyjaśnić, dlaczego które pomagają człowiekowi wspólne tworzenie umie wymienić cechy Hioba; postępowanie Hioba moŝe być wytrwać w wierze i przezwycięŝać plakatu, praca z rozumie, Ŝe prawdziwej przykładem mądrości; trudności z nią związane; podręcznikiem, mądrości naleŝy szukać w słowie umie wybrać z Księgi charakteryzuje relację zmodyfikowane BoŜym oraz na modlitwie; Koheleta fragment/sentencję, którą słoneczko, pogadanka zna modlitwę do Ducha postara się wprowadzić w Ŝycie; Świętego przed nauką oraz po nauce; 24. Ziemia Święta przedstawia podstawowe rozmowa kierowana, oczekiwanie na spełnienie proroctw wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku praca z podręcznikiem, praca z obrazem, metoda Jigsaw zna nazwy: Ziemia przedstawia podstawowe Obiecana, Kanaan, Ziemia Święta; wydarzenia naleŝące do umie scharakteryzować Ziemię Obiecaną; starotestamentalnej historii zbawienia sytuacja Izraela przed narodzeniem Chrystusa; umie dokonać interpretacji

8 25. Mesjasz On przyniesie narodom prawo Iz 42, Jezus Chrystus postacią historyczną 27. Głosić wszystkim narodom Dobrą Nowinę 28. Prawo Królestwa BoŜego literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych; przedstawia podstawowe rozmowa kierowana, wie, w jaki sposób objawił się potrafi wyjaśnić, na czym fakty Ŝycia i działalności Jezusa praca z podręcznikiem, Mesjasz; polega zbawcze dzieło Jezusa; Chrystusa w porządku praca z obrazem, umie wymienić cechy metoda wiersz Mesjasza, które objawiły się w charakteryzuje relację połówkowy, kolaŝ Chrystusie; prezentuje staroŝytne rozmowa kierowana, wie, Ŝe Jezus Chrystus jest omawia źródła świadectwa biblijne, patrystyczne i praca z podręcznikiem, postacią historyczną; chrześcijańskie i pozachrześcijańskie na temat burza mózgów, metoda umie przedstawić pozachrześcijańskie historyczności Jezusa; artykuł prasowy, podstawowe fakty z Ŝycia i potwierdzające historyczność przedstawia podstawowe metoda CV Jezus z działalności Jezusa w porządku postaci Jezusa; fakty Ŝycia i działalności Jezusa Nazaretu Chrystusa w porządku prezentuje specyfikę i orędzie poszczególnych Ewangelii; wyjaśnia, jak moŝna naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary; uzasadnia koncepcję szczęścia zawartą w Ośmiu Błogosławieństwach; wykazuje związek między Ŝyciem Błogosławieństwami i potrafi wymienić źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie na temat historyczności Jezusa; rozmowa kierowana, wie, czym jest Dobra umie scharakteryzować praca z podręcznikiem, Nowina; ewangelistów; praca z obrazem, umie wymienić imiona potrafi wymienić synektyka, porównanie, ewangelistów; podobieństwa i róŝnice pomiędzy kolaŝ, praca z kartami zna specyfike i orędzie poszczególnymi Ewangeliami; OH poszczególnych Ewangelii; rozwija postawę odwaŝnego głoszenia Ewangelii; rozmowa kierowana, wie, czym jest Prawo potrafi sparafrazować treść praca z podręcznikiem, Królestwa BoŜego; Ośmiu błogosławieństw; parafraza, program umie wyjaśnić znaczenie umie wyjaśnić korelacje chrześcijańskiego Ŝycia Ośmiu Błogosławieństw; między Dekalogiem a Ośmioma Błogosławieństwami;

9 Ŝyciem w łasce BoŜej; rozwija postawę odwaŝnego V. Słowo BoŜe rozszerzało się szukania Jezusa w codziennym Ŝyciu; 29. Jezus Syn BoŜy przedstawia podstawowe fakty Ŝycia i działalności Jezusa rozmowa kierowana, praca z podręcznikiem, wie, Ŝe Jezus jest Synem BoŜym; potrafi dokonać interpretacji literackiej i religijnej wybranych Chrystusa w porządku praca z obrazem, umie określić, kogo fragmentów biblijnych; metoda twórczego dostrzegali w Jezusie ci, którzy umie uzasadnić podstawowe uzasadnia podstawowe implikacje dla Ŝycia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i myślenia - oczy doświadczali Jego cudów; implikacje dla Ŝycie chrześcijanina, wynikające z Wcielenia i Odkupienia; Odkupienia; 30. Wiara bez uczynków uzasadnia znaczenie wiary i rozmowa kierowana, wie, Ŝe wiara bez uczynków potrafi wymienić czyny, do jest martwa jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; praca z podręcznikiem, jest martwa; których zostaliśmy powołani; praca z obrazem, metoda słowa klucze, umie wyjaśnić, czym jest wiara i do czego zobowiązuje; uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; mapa myśli rozwija postawę odwaŝnego przyznania się do wiary; 31. Bogarodzica Matka charakteryzuje istotę kultu rozmowa kierowana, wie, Ŝe Maryja jest Matką potrafi dokonać interpretacji Kościoła Maryi; praca z podręcznikiem, Kościoła; literackiej i religijnej wybranych praca z obrazem, wiersz umie podać przykłady kultu fragmentów biblijnych oraz tekstu diamentowy, metoda Maryi; Bogurodzicy ; linia czasu 32. Kościół Jeden duch opisuje na podstawie praca z tekstem, praca z wie, Ŝe miłość jest wartością umie wymienić cechy i jedno serce Dz 4, 32 tekstów biblijnych etapy obrazem, rozmowa stanowiącą fundament Kościoła; pierwotnego Kościoła; powstawania Kościoła; kierowana, myślące kapelusze rozumie, Ŝe Eucharystia buduje miłość i jedność Kościoła; umie wyjaśnić rolę Eucharystii w budowaniu więzi miłości; opisuje etapy powstawania Kościoła; 33. Wielcy Apostołowie wyjaśnia, jak moŝna praca z tekstem, praca z zna wybrane wydarzenia z rozumie, Ŝe wydarzenia z Święci Piotr i Paweł obrazem, klatka filmowa

10 naśladować postacie biblijne w Ŝycia św. Piotra i św. Pawła; Ŝycia apostołów zawaŝyły na ich wyznawaniu wiary; umie wymienić cechy rozwoju duchowym i przemianie omawianych apostołów; Ŝycia; postaciami Starego i Nowego umie podać rady, które przekazali nam omawiani święci; Testamentu; 34. Świat antyczny wobec ukazuje związek między analiza tekstu, odwołanie wie, jak rozwijał się Kościół w potrafi opisać spotkanie chrześcijaństwa chrześcijaństwem i dziedzictwem się do wyobraźni, staroŝytności; chrześcijaństwa z kulturą greckorzymską; świata antycznego; rozmowa kierowana, zna powody niechęci Greków wskazuje źródła odnoszące oglądanie filmu do nauki św. Pawła oraz przyczyny potrafi omówić trudności się do początków chrześcijaństwa (fragment) oraz staroŝytnych prześladowań prześladowania chrześcijan w Rzymie; związane z zetknięciem się róŝnych religii; chrześcijan; rozumie potrzebę wzajemnego szacunku wyznawców róŝnych religii; wskazuje źródła odnoszące się do początków chrześcijaństwa oraz staroŝytnych prześladowań chrześcijan; 35. Dynamiczny rozwój wyjaśnia zaangaŝowanie opowiadanie, oglądanie wie, w jaki sposób przebiegał potrafi opisać przyczyny i Kościoła w średniowieczu chrześcijan w tworzenie kultury; fotografii, analiza tekstu rozwój Kościoła w średniowieczu; przebieg reformy gregoriańskiej; opisuje Kościół poprzez jego biblijnego, nadawanie przymioty, wykorzystując wiedzę tytułów fragmentom wie, przez jakie działania przyczynia się do budowania rozumie, Ŝe katedra jest symbolem autorytetu; historyczną i opierając się na tekstu, referat lub Kościoła; wybranych tekstach biblijnych; prezentacja, rozmowa kierowana 36. Tragiczne rozdarcie prezentuje przyczyny i przebieg schizmy wschodniej; prezentacja fotografii, mini wykład z wyjaśnia róŝnice i podobieństwa katolicyzmu i pozostałych głównych wyznań chrześcijańskich oraz wskazuje perspektywy i granice ekumenizmu; uproszczoną ilustracją, wypełnianie tabeli, refleksja nad słowami Pisma Świętego, rozmowa kierowana wie, jakie wydarzenie określa zna przyczyny, które się mianem schizmy wschodniej; doprowadziły do rozłamu w rozumie potrzebę Kościele; ekumenicznej działalności Kościoła; potrafi wymienić kilka róŝnic między wyznaniem katolickim a wie, Ŝe jest współodpowiedzialny za jedność we wspólnotach, do których prawosławnym;

11 naleŝy; 37. O pracy i modlitwie wskazuje aktualność idei benedyktyńskiej; opowiadanie, rozmowa kierowana, analiza wie, kim był św. Benedykt oraz zna najwaŝniejsze potrafi wykazać aktualność i uniwersalny charakter wskazań wyjaśnia zaangaŝowanie tekstu, przygotowanie wydarzenia z jego Ŝycia; zawartych w regule zakonnej św. chrześcijan w tworzenie kultury; prezentacji: ilustracja, wie, dlaczego św. Benedykt Benedykta; hasło, tekst jest patronem Europy; umie powiedzieć, jaki był rozumie sens benedyktyńskiej zasady Ŝycia; wkład benedyktynów w rozwój Ŝycia religijnego, szkolnictwa, kultury rolnej w średniowiecznej Europie oraz w późniejszych czasach; 38. Bogate ubóstwo wskazuje aktualność idei pokaz, układanie pytań wie, kim był św. Franciszek z potrafi wykazać, Ŝe św. franciszkańskiej; do tekstu, gra AsyŜu oraz zna główne fakty z Franciszek kierował się miłością do wyjaśnia zaangaŝowanie biograficzna jego Ŝycia; Boga i ludzi; chrześcijan w tworzenie kultury; rozumie sens franciszkańskiego ubóstwa; podejmuje refleksję nad swoim podejściem do rzeczy materialnych; 39. Relacje między charakteryzuje problematykę rozmowa kierowana, wie, jak kształtowały się zna podstawowe typy relacji państwem a Kościołem stosunków państwa i Kościoła; analiza tekstu biblijnego, stosunki państwo-kościół w państwo-kościół; ocenia na podstawie alternatywne tytuły, średniowieczu; charakteryzuje problematykę wybranych tekstów źródłowych rysunki schematyczne, wie, jakie skutki ma dla niego stosunków państwa i Kościoła; oraz współczesnych dokumentów referowanie obecna relacja między państwem w oparciu o wybrane teksty Kościoła okoliczności powstania i opracowanego polskim a Kościołem katolickim; (Karty pracy) ocenia okoliczności działalność inkwizycji; zagadnienia, (uroczyste) powstania i działalność inkwizycji; czytanie fragmentów tekstu 40. Apostoł prawdy Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia zaangaŝowanie chrześcijan w tworzenie kultury; zmodyfikowane słowa klucze, praca z potrafi wyjaśnić znaczenie pojęcia teologia ; umie wskazać elementy charakteryzujące pozycję Kościoła przedstawia argumenty, podręcznikiem, konkurs, zna najwaŝniejsze fakty z w średniowieczu; które pomagają człowiekowi uroczyste czytanie Pisma Ŝycia św. Tomasza z Akwinu; umie odnieść tekst Pisma wytrwać w wierze i przezwycięŝać Świętego, pogadanka, potrafi podać przykłady Świętego (Mdr 7, 7-10) do Ŝycia

12 VI. Twoje Słowo na ścieŝkach mego Ŝycia trudności z nią związane; śpiew pieśni naśladowania św. Tomasza w św. Tomasza; codziennym Ŝyciu; 41. Chrzest naszej uzasadnia znaczenie chrztu rozmowa kierowana, Ojczyzny dla historii Polski; praca z podręcznikiem, opisuje związek Kościoła z Ŝyciem narodu polskiego; praca z obrazem, metoda szkielet ryby, metoda karty dyskusyjne 42. Święty Stanisław prezentuje tzw. spór o św. praca z podręcznikiem, patron ładu moralnego Stanisława i wyciąga wnioski pogadanka, kronika dotyczące relacji między społecznością świecką i kościelną; dokonuje interpretacji religijnej wybranych fragmentów biblijnych; 43. Patron młodzieŝy charakteryzuje istotę kultu pogadanka, praca z Święty Stanisław Kostka świętych; Pismem Świętym, uzasadnia znaczenie wiary i podręcznikiem oraz jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; mapą Europy, inscenizacja, śpiew piosenki potrafi uzasadnić znaczenie potrafi dokonać interpretacji chrztu dla historii Polski i Europy; literackiej i religijnej wybranych umie argumentować znaczenie chrztu dla chrześcijan dzisiaj; fragmentów biblijnych oraz tekstu Pieśni XXV Jana Kochanowskiego; zna najwaŝniejsze potrafi zinterpretować wydarzenia z Ŝycia św. fragment Pisma Świętego: Rz 8, Stanisława, biskupa; ; umie wyjaśnić, dlaczego św. umie odnieść tekst biblijny do Stanisława moŝemy nazwać swojego Ŝycia; patronem chrześcijańskiego ładu potrafi podać przykłady moralnego; obrony zasad moralnych w codziennym Ŝyciu; zna najwaŝniejsze fakty z potrafi wskazać na mapie Ŝycia św. Stanisława Kostki; Europy miejsca związane z Ŝyciem umie scharakteryzować św. Stanisława; postać tego Świętego; potrafi uzasadnić umie wyjaśnić dewizę stwierdzenie Jana Pawła II Ŝyciową św. Stanisława: Do mówiące o Świętym jako o patronie wyŝszych rzeczy jestem stworzony trudnych dróg Ŝycia polskiego, i dla nich winienem Ŝyć ; Ŝycia chrześcijańskiego; 44. Dziś oczekiwać Boga uzasadnia znaczenie Adwent człowieka modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; dokonuje interpretacji religijnej wybranych fragmentów biblijnych; wyjście do kościoła adoracja Najświętszego wie, Ŝe w Chrystusie odnajdzie odpowiedzi na temat rozumie potrzebę odnajdywania i zbliŝania się do Sakramentu, modlitewna istoty własnego istnienia; Chrystusa; refleksja na podstawie potrafi podjąć refleksję nad aktywnie uczestniczy w czytanych tekstów, słuchanie i śpiew pieśni codziennymi decyzjami, wyborami; adoracji i modlitewnej refleksji, podejmując się czytania tekstów

13 lub śpiewania pieśni; 45. Adwent w liturgii Kościoła charakteryzuje poszczególne okresy roku rozmowa kierowana, opowiadanie, uroczyste potrafi wyjaśnić, czym jest Adwent; zna tradycje związane z Mszą roratnią i rozumie jej liturgicznego; czytanie tekstu, śpiew, rozumie sens Adwentu oraz symbolikę; charakteryzuje liturgiczne i okienko informacyjne udziału w Roratach; paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach liturgicznych; wie, na czym powinno polegać nawrócenie, do którego wzywał Jan Chrzciciel; interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz postawy występujące podczas liturgii; 46. Pozwolić Bogu uzasadnia znaczenie refleksja na podstawie rozumie potrzebę religijnego wyjaśnia, przez jakie postawy narodzić się we własnym sercu modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; tekstu kolędy oraz pytań, praca z tekstem, przygotowania się do Świąt BoŜego Narodzenie i wie, w jaki i działania pozwala Bogu narodzić się we własnym sercu; charakteryzuje liturgię jako medytacyjne oglądanie sposób to zrobić; dialog Boga z człowiekiem (dar i odpowiedź); obrazu, porównanie treści obrazów podejmuje refleksję nad własną relacją z Jezusem, w świetle wybranych tekstów biblijnych oraz komentarzy; 47. Wigilia uzasadnia religijny wymiar uroczyste czytanie Pisma wie, co jest najwaŝniejsze w wyjaśnia wartość corocznego świąt BoŜego Narodzenia; Świętego, celebracja przeŝywaniu świąt BoŜego świętowania narodzin Jezusa; charakteryzuje liturgiczne i związana z Wigilią, Narodzenia; prezentuje symbolikę paraliturgiczne formy świętowania rozmowa, śpiew kolęd w poszczególnych okresach liturgicznych; zna zwyczaje związane z Wigilią i świętami BoŜego Narodzenia w rodzinie i rozumie elementów świątecznych związanych z BoŜym Narodzeniem; ich sens; 48. Ogień krzepnie, blask charakteryzuje liturgiczne i spotkanie przy Ŝłóbku (w zna w zarysie historię na wybranych przykładach ciemnieje, ma granice paraliturgiczne formy świętowania kościele), śpiew kolęd, powstawania kolęd; potrafi uzasadnić stwierdzenie, Ŝe Nieskończony... poszczególnych okresach pogadanka lub czytanie rozumie sens spotkań kolędy naleŝą do skarbca kultury liturgicznych; tekstu z podręcznika, złoŝenie darów przy modlitewnych związanych ze śpiewaniem kolęd; polskiej;

14 Ŝłóbku oraz wyjaśnienie wie, Ŝe kolędy są wyrazem ich znaczenia wiary i wzywają do jej ugruntowania; 49. Zatrzymaj się na uzasadnia znaczenie wyjście do kościoła podejmuje refleksję nad aktywnie włącza się w chwilę modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; modlitewna refleksja nad miejscem Boga w działaniem Boga w Ŝyciu człowieka w oparciu o wybrane modlitewną refleksję poprzez głośne czytanie tekstów lub dokonuje interpretacji naszym Ŝyciu, rachunek teksty biblijne; śpiewanie pieśni; religijnej wybranych fragmentów biblijnych; sumienia, śpiew pieśni wie, Ŝe sumienie ostrzega człowieka przed złem, a pociąga ku dobru; rozumie, Ŝe wyciszenie pomaga w lepszym poznaniu Boga oraz samego siebie; 50. Nawracajcie się i uzasadnia religijny wymiar refleksja nad własnym wie, co oznacza posypanie potrafi dokonać religijnej wierzcie w Ewangelię! Mk okresu Wielkiego Postu; Ŝyciem na podstawie głowy popiołem w Środę interpretacji tekstów biblijnych; 1, 15 charakteryzuje liturgiczne i tekstu z podręcznika, Popielcową; uzasadnia religijny wymiar paraliturgiczne formy świętowania wiersza, symbolicznego wie, ku jakim wartościom Wielkiego Postu; w poszczególnych okresach obrazu, praca z prowadzi go wiara chrześcijańska; liturgicznych; ilustracjami rozumie potrzebę interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz postawy występujące podczas liturgii; podejmowania wysiłku nawrócenia; 51. BoŜe słowa w naszej uzasadnia znaczenie praca z tekstem, praca z wie, co jest istotą rekolekcji; charakteryzuje właściwą codzienności modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; obrazem, rozmowa kierowana, refleksja na zna plan zbliŝających się rekolekcji szkolnych; postawę człowieka wobec słowa BoŜego (wyciszenie, otwarcie się charakteryzuje relację Bóg podstawie tekstu rozumie, Ŝe owoce rekolekcji na słowo BoŜe) oraz uzasadnia człowiek; biblijnego zaleŝą od jego wewnętrznej znaczenie jej elementów; postawy wobec słowa BoŜego; 52. Święto mojego uzasadnia religijny wymiar wyjście do kościoła wie, jaki zakres wydarzeń interpretuje symbolikę zbawienia świąt Wielkanocy; celebracja wydarzeń obejmuje Triduum Paschalne; wielkanocnej dekoracji kościoła

15 charakteryzuje liturgiczne i paschalnych, modlitewna wie, w jaki sposób dziś (ciemnica, Grób Pański); paraliturgiczne formy świętowania refleksja, wspólny śpiew świętujemy pamiątkę tych potrafi zinterpretować w poszczególnych okresach pieśni wydarzeń; fragment orędzia wielkanocnego w liturgicznych; podejmuje refleksję nad zbawczą ofiarą Jezusa w świetle kontekście zbliŝających się/ minionych świąt; wybranych tekstów biblijnych i komentarzy; 53. Duchu Ogniu, Duchu określa sposób obecności i praca z tekstem, praca z wie, co świadczy o obecności potrafi zinterpretować śarze, Duchu Światło działania Ducha Świętego w obrazem, układanie i działaniu Ducha Świętego; symbole stosowane do Kościele; modlitwy, symboliczny podejmuje refleksję nad wyobraŝenia Ducha Świętego; charakteryzuje relację Bóg rysunek, śpiew pieśni człowiek. własną relacją do Ducha Świętego. uzasadnia potrzebę głębszego poznania Ducha Świętego oraz umacniania więzi z Nim. «wróć

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające)

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa Lp. Temat lekcji Cele katechetyczne wymagania ogólne: Treści nauczania wymagania szczegółowe: Wiedza Umiejętności Metody i techniki Środki dydaktyczne Umiejętności z podstawy programowej 1. Spotkanie z

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y Zamość 2012 KOLEGIUM REDAKCYJNE ks. Adam K. Firosz, ks. Zygmunt Jagiełło, ks. Mariusz R. Trojanowski

Bardziej szczegółowo

ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ

ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ 99 PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 1 (14) Ks. Stanisław Dyk ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji (1070) niedziela, 7 października 2012 40 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji 15 Religia.tv

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ FILOZOFII Religijność 1 Alternatywna UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG nr29 czerwiec 2013 PROSTO Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE SPIS TREŚCI 4 WIZJONERZY 7 BYCIE KOBIETĄ OGROMNYM DAREM 11 KOBIETY W BIBLII - SILNA SŁABOŚĆ 13 PRAWOSŁAWNE

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Elementy chrystianologii moralnej Listu do Kolosan w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura św. Tomasza z Akwinu

Elementy chrystianologii moralnej Listu do Kolosan w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura św. Tomasza z Akwinu UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY ZAKŁAD TEOLOGII MORALNEJ I KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ ANDRZEJ T. KUBANOWSKI Nr albumu: 220416 Praca magisterska na kierunku Teologia Elementy chrystianologii

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE Metody wprowadzające Co mówi Pismo Święte o... Katechizowani poszukują w Piśmie Świętym fragmentów na podany przez katechetę temat, np.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej Jezus przychodzi do nas Przewodnik metodyczny Jezus przychodzi do nas Klasa II szkoły podstawowej Kielce 2009 Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej według podręcznika nr AZ-12-02/9-1,

Bardziej szczegółowo