wymagania Metody i techniki podstawowe efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: Blok tematyczny ponadpodstawowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wymagania Metody i techniki podstawowe efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: Blok tematyczny ponadpodstawowe"

Transkrypt

1 Plan wynikowy - zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) Imprimatur N. 2270/2011 Blok tematyczny I. Bóg na ludzkich drogach efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: 1. Wartość Ŝycia uzasadnia świętość Ŝycia ludzkiego; przedstawia związek wiary chrześcijańskiej z wyjaśnieniem sensu Ŝycia człowieka; 2. Kim jest człowiek? charakteryzuje relację Bóg - człowiek; uzasadnia świętość Ŝycia ludzkiego; przedstawia związek wiary chrześcijańskiej z wyjaśnieniem sensu Ŝycia człowieka; 3. Odwaga w myśleniu uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wymagania Metody i techniki podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: Uczeń: rozmowa kierowana, wie, Ŝe człowiek jest osobą; wie, Ŝe Pismo Święte ukazuje praca z tekstem, praca z rozumie, na czym polega wielkość i radość Ŝycia człowieka; obrazem, skojarzenia wartość Ŝycia ludzkiego; umie wyjaśnić, na czym słoneczko, wyjaśnia, dlaczego Ŝycie polega dar ze swego Ŝycia; niedokończone zdania, ludzkie powinno być chronione od trybunał poczęcia do naturalnej śmierci; opowiadanie, alternatywne tytuły, wie, czym Stwórca obdarzył człowieka; umie wyjaśnić znaczenie darów, którymi Bóg obdarzył praca z tekstem, praca z rozumie, Ŝe Bóg wyróŝnił go człowieka; obrazem, rozmowa spośród innych stworzeń; kierowana wie, do czego nas zobowiązuje bycie dzieckiem BoŜym i jaki to ma wpływ na kształtowanie relacji międzyludzkich; praca z tekstem, praca z wie, Ŝe człowiek moŝe w potrafi scharakteryzować obrazem, sieć relacji, sposób wolny dokonywać odwaŝne myślenie; rozmowa kierowana wyborów dotyczących swego Ŝycia; umie podać cechy odwaŝnego myślenia;

2 II. Słowo Boga do człowieka wytrwać w wierze i przezwycięŝać trudności z nią związane; rozumie, na czym polega mądre myślenie; umie wyjaśnić, na czym polega odwaga w myśleniu; 4. W poszukiwaniu sensu przedstawia związek wiary praca z tekstem, praca z zna pojęcie celu i sensu umie wyjaśnić, jak moŝna Ŝycia chrześcijańskiej z wyjaśnieniem obrazem, definicja, Ŝycia; nadać sens własnemu Ŝyciu; sensu Ŝycia człowieka; rozmowa kierowana rozumie, Ŝe cel nadaje sens Ŝyciu człowieka; wie, Ŝe ostatecznym celem Ŝycia jest szczęście wieczne; 5. NajwaŜniejsze pytania charakteryzuje relację burza pytań, praca z wie, Ŝe człowiek zadaje pytania, aby dostrzega związek między człowieka dotyczą Boga tekstem, praca z poznać prawdę; wiarą a pytaniami przedstawia argumenty, obrazem, rozmowa rozumie, Ŝe tylko Bóg moŝe egzystencjalnymi; które pomagają człowiekowi kierowana odpowiedzieć na wszystkie pytania zna drogi poznania prawdy o wytrwać w wierze i przezwycięŝać egzystencjalne stawiane przez człowieku; trudności z nią związane; człowieka; umie wymienić działania człowieka pozwalające na poznanie prawdy o sobie; 6. Aby znaleźć Boga, trzeba Go szukać charakteryzuje relację rozmowa kierowana, praca z tekstem wie, gdzie i w jaki sposób moŝe szukać i znaleźć Boga; rozróŝnia Objawienie naturalne i nadprzyrodzone; charakteryzuje związek między Pismem Świętym i wie, czym jest Objawienie BoŜe; potrafi wyjaśnić związek między Pismem Świętym a Tradycją; rozumie związek między Pismem Świętym a Tradycją; Tradycją; rozumie wpływ wewnętrznej postawy człowieka na owocność jego spotkania z Bogiem; 7. Biblia Słowo śycia charakteryzuje relację burza mózgów, praca z wie, czym jest natchnienie potrafi, posługując się Flp 2, 16 tekstem, praca z biblijne; przykładami z Pisma Świętego, uzasadnia wartość obrazem, szczepionka wie, co stanowi kanon Pisma uzasadnić potrzebę częstej lektury

3 modlitewnej i samodzielnej lektury antidotum Świętego; Pisma Świętego; Biblii; rozumie potrzebę przygotowania do właściwego rozwija postawę szacunku wobec słowa BoŜego; odczytania i interpretacji słowa BoŜego; 8. Historia formowania się opisuje proces formowania rozmowa kierowana, wie, Ŝe Biblia jest omawia formowanie się ksiąg Świętych Ksiąg się ksiąg biblijnych; praca z tekstem, mapa świadectwem BoŜego Objawienia; biblijnych; charakteryzuje relację myśli zna etapy formowania się ukazuje szczególne ksiąg biblijnych; znaczenie Biblii wśród świętych porównuje religie świata, potrafi wymienić języki, w ksiąg wielkich religii; określając specyfikę chrześcijaństwa; których spisywano księgi Biblii; 9. Twoje słowo jest lampą wskazuje przykłady opowiadanie, rozmowa wie, Ŝe w Biblii występują potrafi wskazać wybrane dla moich kroków i gatunków literackich w księgach kierowana, analiza tekstu róŝne gatunki literackie; gatunki literackie w księgach światłem na mojej ścieŝce biblijnych; biblijnego, tworzenie wskazuje przykłady biblijnych, wie, gdzie szukać Ps 119, 105 uzasadnia konieczność ilustracji do tekstu gatunków literackich w księgach informacji na ich temat; określenia gatunków literackich biblijnego, praca z biblijnych; uzasadnia konieczność dla właściwej interpretacji tekstów tekstem biblijnych; rozumie potrzebę poznania szaty literackiej Biblii dla jej określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów dokonuje interpretacji lepszego zrozumienia; biblijnych; literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych; rozwija zainteresowanie Pismem Świętym; 10. Świat i człowiek w BoŜych planach charakteryzuje relację burza mózgów, rozmowa kierowana, wie, Ŝe świat stworzony przez Boga jest dobry; potrafi zinterpretować biblijne opisy stworzenia świata i wyjaśnia pozorność konfliktu praca z obrazem, zna biblijne opisy stworzenia człowieka; nauki i wiary; uzupełnianie zdania świata i człowieka; rozumie, czym jest wie, Ŝe człowiek, stworzony przez Boga z miłości, jest powołany do szczęścia; błogosławieństwo; pogłębia osobistą więź z Bogiem Stworzycielem; 11. Człowiek odwrócił się charakteryzuje relację wysłuchanie piosenki, wie, w jaki sposób Pismo zna przyczyny i

4 od Boga charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji 12. Abraham ojciec wielu prezentuje najwaŝniejsze narodów i przyjaciel Boga wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; wyjaśnia, jak moŝna naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary; 13. Izaak oby Bóg się prezentuje najwaŝniejsze uśmiechnął wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; 14. Jakub praojciec plemion izraelskich prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; rozmowa kierowana, praca z tekstem oraz ilustracjami, pasek Święte wyjaśnia obecność i rozprzestrzenianie się zła na świecie; konsekwencje grzechów opisanych w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju; komiksowy, scenka lub potrafi wyjaśnić rolę Szatana dostrzega aktualność scenariusz w zerwaniu więzi człowieka z Bogiem; biblijnego przesłania na temat ludzkiego grzechu i miłosierdzia BoŜego; rozmowa kierowana, wie, kim był Abraham; rozumie, dlaczego Abraham elementy pantomimy, zna najwaŝniejsze jest nazywany ojcem wszystkich oglądanie obrazu lub wydarzenia z Ŝycia Abrahama; wierzących; fragmentu filmu, umie wyjaśnić, jak moŝna potrafi zinterpretować wypełnianie tabeli, naśladować Abrahama w wybrany tekst biblijny o Abrahamie; alternatywne tytuły, wyznawaniu wiary; prezentuje najwaŝniejsze układanie modlitwy wydarzenia z Ŝycia Abrahama; rozmowa kierowana, wie, kim był Izaak; rozumie potrzebę zgłębiania indywidualna praca z zna najwaŝniejsze sensu słowa BoŜego i wie, co tekstem biblijnym, wydarzenia z Ŝycia Izaaka; moŝe być w tym pomocne; formułowanie pytań lub rozumie wartość ofiary oraz prezentuje najwaŝniejsze refleksji, medytacyjne potrzebę ofiarności dla dobra wydarzenia z Ŝycia Izaaka; oglądanie obrazu wspólnoty ludzkiej; rozmowa kierowana, wie, kim był Jakub; potrafi zinterpretować treść praca z ilustracjami, zna najwaŝniejsze wybranych tekstów biblijnych o wyszukiwanie informacji wydarzenia z Ŝycia Jakuba; Jakubie; w tekście, analiza tekstu rozumie, Ŝe wewnętrzna prezentuje najwaŝniejsze biblijnego przemiana na lepsze jest wydarzenia z Ŝycia Jakuba; długotrwałym procesem umie wyjaśnić sens wymagającym cierpliwości i przemiany Jakuba w Izraela; wytrwałości; wyjaśnia, jak moŝna

5 III. Słowo Boga prowadzi lud BoŜy 15. Bóg prowadzi swój lud przedstawia podstawowe ku wolności wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku charakteryzuje relację 16. Czterdziestoletnia przedstawia podstawowe wędrówka wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku charakteryzuje relację 17. Ziemia obiecana przedstawia podstawowe potomkom Abrahama wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku postaciami Starego Testamentu; 18. StaroŜytni bohaterowie prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; naśladować Jakuba w wyznawaniu wiary; tworzenie definicji, praca umie zdefiniować pojęcia: potrafi odnieść pojęcie z podręcznikiem, niewola, wolność, przymierze; niewoli, wolności i przymierza do wyodrębnianie scen, zna poszczególne etapy Ŝycia duchowego współczesnego symboliczny rysunek, Ŝycia narodu izraelskiego od człowieka; praca z mapą, niewoli egipskiej po przymierze na przez śpiew piosenki pogadanka, śpiew Synaju; (modlitwę) kształtuje postawę piosenki zaufania do Boga; praca z mapą i z umie scharakteryzować Ŝycie potrafi wyjaśnić pojęcie obrazem, podróŝ w Izraelitów na pustyni; pustynia w mieście oraz pustynia wyobraźni, zestawienie tabelaryczne, umie wyjaśnić cechy ziemi obiecanej przez Boga; miejscem doświadczenia, wyborów i decyzji w Ŝyciu współczesnego pogadanka, praca z rozumie, Ŝe wędrówka człowieka; podręcznikiem Izraelitów przez pustynię była elementem jednoczącym wokół jednego Boga oraz nauką wierności; pogadanka, praca z umie opisać kraj, który Bóg podaje okoliczności przejścia podręcznikiem, uroczyste pragnie dać Izraelitom; przez Jordan oraz zdobycia czytanie Pisma umie wyjaśnić rolę Jozuego Jerycha; Świętego, dziennikarska podczas wejścia do Ziemi podejmuje refleksje nad relacja Obiecanej; swoimi pragnieniami, dąŝeniami; rozumie, Ŝe Bóg otacza wskazuje świętość jako cel opieką tych, którzy są Mu wierni; wędrówki człowieka; burza mózgów, praca z wie, kim był sędzia w podręcznikiem, czasach Starego Testamentu; pogadanka, słowa klucze rozumie, Ŝe powołanie lub praca z Pismem Świętym, asocjogram, sędziego było odpowiedzią Boga na wołanie narodu izraelskiego; umie uzasadnić, dlaczego Gedeona i Samuela moŝna nazwać bohaterami; potrafi podać przykłady z Ŝycia młodych ludzi ukazujące trud,

6 postaciami Starego Testamentu; wyjaśnia, jak moŝna naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary; 19. Czasy świetności i przedstawia podstawowe upadku wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; 20. Wysłańcy Boga: prezentuje najwaŝniejsze Eliasz, Izajasz, Jeremiasz wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; postaciami Starego Testamentu; 21. Niewola babilońska przedstawia podstawowe wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku medytacja zna najwaŝniejsze fakty z Ŝycia Gedeona i Samuela; wyrzeczenie, odwagę w podąŝaniu za Chrystusem; podejmuje refleksję nad swoją postawą pójścia za Jezusem; praca z podręcznikiem, wie, jaką rolę w narodzie potrafi wyjaśnić określenie: pogadanka, gwiazda izraelskim spełniali królowie; król sługa jedynego Boga i pytań, praca z mapą, zna najwaŝniejsze fakty z poddanych ; niedokończone zdania Ŝycia królów: Saula, Dawida, umie wskazać, czego moŝe lub symboliczny rysunek Salomona; uczyć nas postawa królów umie podać przykłady izraelskich; realizacji postawy słuŝby w potrafi wymienić przyczyny codziennym Ŝyciu; rozpadu państwa izraelskiego; podejmuje refleksję nad miejscem Chrystusa w swoim Ŝyciu; uszeregowanie wie, do jakich zadań Bóg potrafi wymienić elementy promieniste, zestawienie powoływał proroków; wspólne dla działalności Eliasza, tabelaryczne, praca z umie wskazać najwaŝniejsze Izajasza i Jeremiasza; podręcznikiem, wydarzenia z Ŝycia proroków: umie podać przykłady pogadanka, śpiew Eliasza, Izajasza, Jeremiasza; odpowiedzi młodych ludzi na BoŜe piosenki, medytacja podejmuje refleksję nad wezwanie: Kogo mam posłać? obrazu odpowiedzią na pytanie: Kto lub co umie uzasadnić, dlaczego moŝe nadać kierunek mojemu Ŝyciu? wielu młodych ludzi jest gotowych dać Bogu odpowiedź: Oto ja, poślij mnie i zaangaŝować się w bezinteresowną pomoc drugiemu; praca z podręcznikiem, umie scharakteryzować potrafi wskazać elementy pogadanka, list lub sytuację Izraelitów w niewoli oraz świadczące o bogactwie Babilonii; zestawienie po jej zakończeniu; potrafi wyjaśnić, dlaczego tabelaryczne, słoneczko

7 IV. Słowo stało się Ciałem wie, co daje człowiekowi zawierzenie Bogu; okres niewoli miał duŝy wpływ na Ŝycie duchowe Izraelitów; umie powiązać ilustrację z treścią tekstu; 22. Dzielni Machabeusze przedstawia podstawowe wydarzenia naleŝące do pogadanka, uroczyste czytanie Pisma wie, jakie ograniczenia dotykają naród znajdujący się w umie wyjaśnić istotę śmierci siedmiu braci i ich matki; starotestamentalnej historii Świętego, wywiad, praca niewoli; potrafi wymienić miejsca, w zbawienia w porządku z podręcznikiem i mapą zna najwaŝniejsze fakty z których w obecnych czasach ludzie świata, meta plan, Ŝycia Machabeuszów; oddają Ŝycie za wiarę; prezentuje najwaŝniejsze wydarzenia Ŝycia wybranych postaci starotestamentalnych; układanie modlitwy rozumie, Ŝe kaŝdy człowiek jest wezwany do dawania świadectwa; umie wskazać sposoby dawania świadectwa wiary we współczesnym świecie; postaciami Starego i Nowego Testamentu; wie, jak w czasach obecnych moŝna dawać świadectwo wiary; 23. Mądrość BoŜa przedstawia argumenty, praca z obrazem lub wie, czym jest mądrość; potrafi wyjaśnić, dlaczego które pomagają człowiekowi wspólne tworzenie umie wymienić cechy Hioba; postępowanie Hioba moŝe być wytrwać w wierze i przezwycięŝać plakatu, praca z rozumie, Ŝe prawdziwej przykładem mądrości; trudności z nią związane; podręcznikiem, mądrości naleŝy szukać w słowie umie wybrać z Księgi charakteryzuje relację zmodyfikowane BoŜym oraz na modlitwie; Koheleta fragment/sentencję, którą słoneczko, pogadanka zna modlitwę do Ducha postara się wprowadzić w Ŝycie; Świętego przed nauką oraz po nauce; 24. Ziemia Święta przedstawia podstawowe rozmowa kierowana, oczekiwanie na spełnienie proroctw wydarzenia naleŝące do starotestamentalnej historii zbawienia w porządku praca z podręcznikiem, praca z obrazem, metoda Jigsaw zna nazwy: Ziemia przedstawia podstawowe Obiecana, Kanaan, Ziemia Święta; wydarzenia naleŝące do umie scharakteryzować Ziemię Obiecaną; starotestamentalnej historii zbawienia sytuacja Izraela przed narodzeniem Chrystusa; umie dokonać interpretacji

8 25. Mesjasz On przyniesie narodom prawo Iz 42, Jezus Chrystus postacią historyczną 27. Głosić wszystkim narodom Dobrą Nowinę 28. Prawo Królestwa BoŜego literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych; przedstawia podstawowe rozmowa kierowana, wie, w jaki sposób objawił się potrafi wyjaśnić, na czym fakty Ŝycia i działalności Jezusa praca z podręcznikiem, Mesjasz; polega zbawcze dzieło Jezusa; Chrystusa w porządku praca z obrazem, umie wymienić cechy metoda wiersz Mesjasza, które objawiły się w charakteryzuje relację połówkowy, kolaŝ Chrystusie; prezentuje staroŝytne rozmowa kierowana, wie, Ŝe Jezus Chrystus jest omawia źródła świadectwa biblijne, patrystyczne i praca z podręcznikiem, postacią historyczną; chrześcijańskie i pozachrześcijańskie na temat burza mózgów, metoda umie przedstawić pozachrześcijańskie historyczności Jezusa; artykuł prasowy, podstawowe fakty z Ŝycia i potwierdzające historyczność przedstawia podstawowe metoda CV Jezus z działalności Jezusa w porządku postaci Jezusa; fakty Ŝycia i działalności Jezusa Nazaretu Chrystusa w porządku prezentuje specyfikę i orędzie poszczególnych Ewangelii; wyjaśnia, jak moŝna naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary; uzasadnia koncepcję szczęścia zawartą w Ośmiu Błogosławieństwach; wykazuje związek między Ŝyciem Błogosławieństwami i potrafi wymienić źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie na temat historyczności Jezusa; rozmowa kierowana, wie, czym jest Dobra umie scharakteryzować praca z podręcznikiem, Nowina; ewangelistów; praca z obrazem, umie wymienić imiona potrafi wymienić synektyka, porównanie, ewangelistów; podobieństwa i róŝnice pomiędzy kolaŝ, praca z kartami zna specyfike i orędzie poszczególnymi Ewangeliami; OH poszczególnych Ewangelii; rozwija postawę odwaŝnego głoszenia Ewangelii; rozmowa kierowana, wie, czym jest Prawo potrafi sparafrazować treść praca z podręcznikiem, Królestwa BoŜego; Ośmiu błogosławieństw; parafraza, program umie wyjaśnić znaczenie umie wyjaśnić korelacje chrześcijańskiego Ŝycia Ośmiu Błogosławieństw; między Dekalogiem a Ośmioma Błogosławieństwami;

9 Ŝyciem w łasce BoŜej; rozwija postawę odwaŝnego V. Słowo BoŜe rozszerzało się szukania Jezusa w codziennym Ŝyciu; 29. Jezus Syn BoŜy przedstawia podstawowe fakty Ŝycia i działalności Jezusa rozmowa kierowana, praca z podręcznikiem, wie, Ŝe Jezus jest Synem BoŜym; potrafi dokonać interpretacji literackiej i religijnej wybranych Chrystusa w porządku praca z obrazem, umie określić, kogo fragmentów biblijnych; metoda twórczego dostrzegali w Jezusie ci, którzy umie uzasadnić podstawowe uzasadnia podstawowe implikacje dla Ŝycia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i myślenia - oczy doświadczali Jego cudów; implikacje dla Ŝycie chrześcijanina, wynikające z Wcielenia i Odkupienia; Odkupienia; 30. Wiara bez uczynków uzasadnia znaczenie wiary i rozmowa kierowana, wie, Ŝe wiara bez uczynków potrafi wymienić czyny, do jest martwa jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; praca z podręcznikiem, jest martwa; których zostaliśmy powołani; praca z obrazem, metoda słowa klucze, umie wyjaśnić, czym jest wiara i do czego zobowiązuje; uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; mapa myśli rozwija postawę odwaŝnego przyznania się do wiary; 31. Bogarodzica Matka charakteryzuje istotę kultu rozmowa kierowana, wie, Ŝe Maryja jest Matką potrafi dokonać interpretacji Kościoła Maryi; praca z podręcznikiem, Kościoła; literackiej i religijnej wybranych praca z obrazem, wiersz umie podać przykłady kultu fragmentów biblijnych oraz tekstu diamentowy, metoda Maryi; Bogurodzicy ; linia czasu 32. Kościół Jeden duch opisuje na podstawie praca z tekstem, praca z wie, Ŝe miłość jest wartością umie wymienić cechy i jedno serce Dz 4, 32 tekstów biblijnych etapy obrazem, rozmowa stanowiącą fundament Kościoła; pierwotnego Kościoła; powstawania Kościoła; kierowana, myślące kapelusze rozumie, Ŝe Eucharystia buduje miłość i jedność Kościoła; umie wyjaśnić rolę Eucharystii w budowaniu więzi miłości; opisuje etapy powstawania Kościoła; 33. Wielcy Apostołowie wyjaśnia, jak moŝna praca z tekstem, praca z zna wybrane wydarzenia z rozumie, Ŝe wydarzenia z Święci Piotr i Paweł obrazem, klatka filmowa

10 naśladować postacie biblijne w Ŝycia św. Piotra i św. Pawła; Ŝycia apostołów zawaŝyły na ich wyznawaniu wiary; umie wymienić cechy rozwoju duchowym i przemianie omawianych apostołów; Ŝycia; postaciami Starego i Nowego umie podać rady, które przekazali nam omawiani święci; Testamentu; 34. Świat antyczny wobec ukazuje związek między analiza tekstu, odwołanie wie, jak rozwijał się Kościół w potrafi opisać spotkanie chrześcijaństwa chrześcijaństwem i dziedzictwem się do wyobraźni, staroŝytności; chrześcijaństwa z kulturą greckorzymską; świata antycznego; rozmowa kierowana, zna powody niechęci Greków wskazuje źródła odnoszące oglądanie filmu do nauki św. Pawła oraz przyczyny potrafi omówić trudności się do początków chrześcijaństwa (fragment) oraz staroŝytnych prześladowań prześladowania chrześcijan w Rzymie; związane z zetknięciem się róŝnych religii; chrześcijan; rozumie potrzebę wzajemnego szacunku wyznawców róŝnych religii; wskazuje źródła odnoszące się do początków chrześcijaństwa oraz staroŝytnych prześladowań chrześcijan; 35. Dynamiczny rozwój wyjaśnia zaangaŝowanie opowiadanie, oglądanie wie, w jaki sposób przebiegał potrafi opisać przyczyny i Kościoła w średniowieczu chrześcijan w tworzenie kultury; fotografii, analiza tekstu rozwój Kościoła w średniowieczu; przebieg reformy gregoriańskiej; opisuje Kościół poprzez jego biblijnego, nadawanie przymioty, wykorzystując wiedzę tytułów fragmentom wie, przez jakie działania przyczynia się do budowania rozumie, Ŝe katedra jest symbolem autorytetu; historyczną i opierając się na tekstu, referat lub Kościoła; wybranych tekstach biblijnych; prezentacja, rozmowa kierowana 36. Tragiczne rozdarcie prezentuje przyczyny i przebieg schizmy wschodniej; prezentacja fotografii, mini wykład z wyjaśnia róŝnice i podobieństwa katolicyzmu i pozostałych głównych wyznań chrześcijańskich oraz wskazuje perspektywy i granice ekumenizmu; uproszczoną ilustracją, wypełnianie tabeli, refleksja nad słowami Pisma Świętego, rozmowa kierowana wie, jakie wydarzenie określa zna przyczyny, które się mianem schizmy wschodniej; doprowadziły do rozłamu w rozumie potrzebę Kościele; ekumenicznej działalności Kościoła; potrafi wymienić kilka róŝnic między wyznaniem katolickim a wie, Ŝe jest współodpowiedzialny za jedność we wspólnotach, do których prawosławnym;

11 naleŝy; 37. O pracy i modlitwie wskazuje aktualność idei benedyktyńskiej; opowiadanie, rozmowa kierowana, analiza wie, kim był św. Benedykt oraz zna najwaŝniejsze potrafi wykazać aktualność i uniwersalny charakter wskazań wyjaśnia zaangaŝowanie tekstu, przygotowanie wydarzenia z jego Ŝycia; zawartych w regule zakonnej św. chrześcijan w tworzenie kultury; prezentacji: ilustracja, wie, dlaczego św. Benedykt Benedykta; hasło, tekst jest patronem Europy; umie powiedzieć, jaki był rozumie sens benedyktyńskiej zasady Ŝycia; wkład benedyktynów w rozwój Ŝycia religijnego, szkolnictwa, kultury rolnej w średniowiecznej Europie oraz w późniejszych czasach; 38. Bogate ubóstwo wskazuje aktualność idei pokaz, układanie pytań wie, kim był św. Franciszek z potrafi wykazać, Ŝe św. franciszkańskiej; do tekstu, gra AsyŜu oraz zna główne fakty z Franciszek kierował się miłością do wyjaśnia zaangaŝowanie biograficzna jego Ŝycia; Boga i ludzi; chrześcijan w tworzenie kultury; rozumie sens franciszkańskiego ubóstwa; podejmuje refleksję nad swoim podejściem do rzeczy materialnych; 39. Relacje między charakteryzuje problematykę rozmowa kierowana, wie, jak kształtowały się zna podstawowe typy relacji państwem a Kościołem stosunków państwa i Kościoła; analiza tekstu biblijnego, stosunki państwo-kościół w państwo-kościół; ocenia na podstawie alternatywne tytuły, średniowieczu; charakteryzuje problematykę wybranych tekstów źródłowych rysunki schematyczne, wie, jakie skutki ma dla niego stosunków państwa i Kościoła; oraz współczesnych dokumentów referowanie obecna relacja między państwem w oparciu o wybrane teksty Kościoła okoliczności powstania i opracowanego polskim a Kościołem katolickim; (Karty pracy) ocenia okoliczności działalność inkwizycji; zagadnienia, (uroczyste) powstania i działalność inkwizycji; czytanie fragmentów tekstu 40. Apostoł prawdy Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia zaangaŝowanie chrześcijan w tworzenie kultury; zmodyfikowane słowa klucze, praca z potrafi wyjaśnić znaczenie pojęcia teologia ; umie wskazać elementy charakteryzujące pozycję Kościoła przedstawia argumenty, podręcznikiem, konkurs, zna najwaŝniejsze fakty z w średniowieczu; które pomagają człowiekowi uroczyste czytanie Pisma Ŝycia św. Tomasza z Akwinu; umie odnieść tekst Pisma wytrwać w wierze i przezwycięŝać Świętego, pogadanka, potrafi podać przykłady Świętego (Mdr 7, 7-10) do Ŝycia

12 VI. Twoje Słowo na ścieŝkach mego Ŝycia trudności z nią związane; śpiew pieśni naśladowania św. Tomasza w św. Tomasza; codziennym Ŝyciu; 41. Chrzest naszej uzasadnia znaczenie chrztu rozmowa kierowana, Ojczyzny dla historii Polski; praca z podręcznikiem, opisuje związek Kościoła z Ŝyciem narodu polskiego; praca z obrazem, metoda szkielet ryby, metoda karty dyskusyjne 42. Święty Stanisław prezentuje tzw. spór o św. praca z podręcznikiem, patron ładu moralnego Stanisława i wyciąga wnioski pogadanka, kronika dotyczące relacji między społecznością świecką i kościelną; dokonuje interpretacji religijnej wybranych fragmentów biblijnych; 43. Patron młodzieŝy charakteryzuje istotę kultu pogadanka, praca z Święty Stanisław Kostka świętych; Pismem Świętym, uzasadnia znaczenie wiary i podręcznikiem oraz jej przymiotów w Ŝyciu człowieka; mapą Europy, inscenizacja, śpiew piosenki potrafi uzasadnić znaczenie potrafi dokonać interpretacji chrztu dla historii Polski i Europy; literackiej i religijnej wybranych umie argumentować znaczenie chrztu dla chrześcijan dzisiaj; fragmentów biblijnych oraz tekstu Pieśni XXV Jana Kochanowskiego; zna najwaŝniejsze potrafi zinterpretować wydarzenia z Ŝycia św. fragment Pisma Świętego: Rz 8, Stanisława, biskupa; ; umie wyjaśnić, dlaczego św. umie odnieść tekst biblijny do Stanisława moŝemy nazwać swojego Ŝycia; patronem chrześcijańskiego ładu potrafi podać przykłady moralnego; obrony zasad moralnych w codziennym Ŝyciu; zna najwaŝniejsze fakty z potrafi wskazać na mapie Ŝycia św. Stanisława Kostki; Europy miejsca związane z Ŝyciem umie scharakteryzować św. Stanisława; postać tego Świętego; potrafi uzasadnić umie wyjaśnić dewizę stwierdzenie Jana Pawła II Ŝyciową św. Stanisława: Do mówiące o Świętym jako o patronie wyŝszych rzeczy jestem stworzony trudnych dróg Ŝycia polskiego, i dla nich winienem Ŝyć ; Ŝycia chrześcijańskiego; 44. Dziś oczekiwać Boga uzasadnia znaczenie Adwent człowieka modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; dokonuje interpretacji religijnej wybranych fragmentów biblijnych; wyjście do kościoła adoracja Najświętszego wie, Ŝe w Chrystusie odnajdzie odpowiedzi na temat rozumie potrzebę odnajdywania i zbliŝania się do Sakramentu, modlitewna istoty własnego istnienia; Chrystusa; refleksja na podstawie potrafi podjąć refleksję nad aktywnie uczestniczy w czytanych tekstów, słuchanie i śpiew pieśni codziennymi decyzjami, wyborami; adoracji i modlitewnej refleksji, podejmując się czytania tekstów

13 lub śpiewania pieśni; 45. Adwent w liturgii Kościoła charakteryzuje poszczególne okresy roku rozmowa kierowana, opowiadanie, uroczyste potrafi wyjaśnić, czym jest Adwent; zna tradycje związane z Mszą roratnią i rozumie jej liturgicznego; czytanie tekstu, śpiew, rozumie sens Adwentu oraz symbolikę; charakteryzuje liturgiczne i okienko informacyjne udziału w Roratach; paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach liturgicznych; wie, na czym powinno polegać nawrócenie, do którego wzywał Jan Chrzciciel; interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz postawy występujące podczas liturgii; 46. Pozwolić Bogu uzasadnia znaczenie refleksja na podstawie rozumie potrzebę religijnego wyjaśnia, przez jakie postawy narodzić się we własnym sercu modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; tekstu kolędy oraz pytań, praca z tekstem, przygotowania się do Świąt BoŜego Narodzenie i wie, w jaki i działania pozwala Bogu narodzić się we własnym sercu; charakteryzuje liturgię jako medytacyjne oglądanie sposób to zrobić; dialog Boga z człowiekiem (dar i odpowiedź); obrazu, porównanie treści obrazów podejmuje refleksję nad własną relacją z Jezusem, w świetle wybranych tekstów biblijnych oraz komentarzy; 47. Wigilia uzasadnia religijny wymiar uroczyste czytanie Pisma wie, co jest najwaŝniejsze w wyjaśnia wartość corocznego świąt BoŜego Narodzenia; Świętego, celebracja przeŝywaniu świąt BoŜego świętowania narodzin Jezusa; charakteryzuje liturgiczne i związana z Wigilią, Narodzenia; prezentuje symbolikę paraliturgiczne formy świętowania rozmowa, śpiew kolęd w poszczególnych okresach liturgicznych; zna zwyczaje związane z Wigilią i świętami BoŜego Narodzenia w rodzinie i rozumie elementów świątecznych związanych z BoŜym Narodzeniem; ich sens; 48. Ogień krzepnie, blask charakteryzuje liturgiczne i spotkanie przy Ŝłóbku (w zna w zarysie historię na wybranych przykładach ciemnieje, ma granice paraliturgiczne formy świętowania kościele), śpiew kolęd, powstawania kolęd; potrafi uzasadnić stwierdzenie, Ŝe Nieskończony... poszczególnych okresach pogadanka lub czytanie rozumie sens spotkań kolędy naleŝą do skarbca kultury liturgicznych; tekstu z podręcznika, złoŝenie darów przy modlitewnych związanych ze śpiewaniem kolęd; polskiej;

14 Ŝłóbku oraz wyjaśnienie wie, Ŝe kolędy są wyrazem ich znaczenia wiary i wzywają do jej ugruntowania; 49. Zatrzymaj się na uzasadnia znaczenie wyjście do kościoła podejmuje refleksję nad aktywnie włącza się w chwilę modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; modlitewna refleksja nad miejscem Boga w działaniem Boga w Ŝyciu człowieka w oparciu o wybrane modlitewną refleksję poprzez głośne czytanie tekstów lub dokonuje interpretacji naszym Ŝyciu, rachunek teksty biblijne; śpiewanie pieśni; religijnej wybranych fragmentów biblijnych; sumienia, śpiew pieśni wie, Ŝe sumienie ostrzega człowieka przed złem, a pociąga ku dobru; rozumie, Ŝe wyciszenie pomaga w lepszym poznaniu Boga oraz samego siebie; 50. Nawracajcie się i uzasadnia religijny wymiar refleksja nad własnym wie, co oznacza posypanie potrafi dokonać religijnej wierzcie w Ewangelię! Mk okresu Wielkiego Postu; Ŝyciem na podstawie głowy popiołem w Środę interpretacji tekstów biblijnych; 1, 15 charakteryzuje liturgiczne i tekstu z podręcznika, Popielcową; uzasadnia religijny wymiar paraliturgiczne formy świętowania wiersza, symbolicznego wie, ku jakim wartościom Wielkiego Postu; w poszczególnych okresach obrazu, praca z prowadzi go wiara chrześcijańska; liturgicznych; ilustracjami rozumie potrzebę interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz postawy występujące podczas liturgii; podejmowania wysiłku nawrócenia; 51. BoŜe słowa w naszej uzasadnia znaczenie praca z tekstem, praca z wie, co jest istotą rekolekcji; charakteryzuje właściwą codzienności modlitwy jako centrum Ŝycia chrześcijanina; obrazem, rozmowa kierowana, refleksja na zna plan zbliŝających się rekolekcji szkolnych; postawę człowieka wobec słowa BoŜego (wyciszenie, otwarcie się charakteryzuje relację Bóg podstawie tekstu rozumie, Ŝe owoce rekolekcji na słowo BoŜe) oraz uzasadnia człowiek; biblijnego zaleŝą od jego wewnętrznej znaczenie jej elementów; postawy wobec słowa BoŜego; 52. Święto mojego uzasadnia religijny wymiar wyjście do kościoła wie, jaki zakres wydarzeń interpretuje symbolikę zbawienia świąt Wielkanocy; celebracja wydarzeń obejmuje Triduum Paschalne; wielkanocnej dekoracji kościoła

15 charakteryzuje liturgiczne i paschalnych, modlitewna wie, w jaki sposób dziś (ciemnica, Grób Pański); paraliturgiczne formy świętowania refleksja, wspólny śpiew świętujemy pamiątkę tych potrafi zinterpretować w poszczególnych okresach pieśni wydarzeń; fragment orędzia wielkanocnego w liturgicznych; podejmuje refleksję nad zbawczą ofiarą Jezusa w świetle kontekście zbliŝających się/ minionych świąt; wybranych tekstów biblijnych i komentarzy; 53. Duchu Ogniu, Duchu określa sposób obecności i praca z tekstem, praca z wie, co świadczy o obecności potrafi zinterpretować śarze, Duchu Światło działania Ducha Świętego w obrazem, układanie i działaniu Ducha Świętego; symbole stosowane do Kościele; modlitwy, symboliczny podejmuje refleksję nad wyobraŝenia Ducha Świętego; charakteryzuje relację Bóg rysunek, śpiew pieśni człowiek. własną relacją do Ducha Świętego. uzasadnia potrzebę głębszego poznania Ducha Świętego oraz umacniania więzi z Nim. «wróć

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11)

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK PONAD I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH 1. Wartość życia -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

Rozkład Materiału - zgodny z nową Podstawą programową

Rozkład Materiału - zgodny z nową Podstawą programową Rozkład Materiału - zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) Imprimatur N. 2270/2011

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji 2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - Wymieniam siedem darów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii W Gimnazjum Nauczyciel: mgr Bogusława Kowalska Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy - zgodny z nową Podstawą programową. Klasa I gimnazjum

Plan wynikowy - zgodny z nową Podstawą programową. Klasa I gimnazjum Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Blok tematycz ny I. Bóg na ludzkich drogach Plan wynikowy - zgodny z nową Podstawą programową Temat 1. Wartość życia 2. Kim jest człowiek? 3. Odwaga w myśleniu Religia -

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia ludzkiego;

Ocena dopuszczająca Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia ludzkiego; Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK TEMATYCZNY TEMAT EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM.AFIEDLERA W DĘBNIE

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM.AFIEDLERA W DĘBNIE PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM.AFIEDLERA W DĘBNIE Program nauczania religii pt. Iść za Jezusem, nr AZ-3-02/3 z 27.II.2002 Podręcznik: Klasa i gimnazjum nr AZ-33-02/3-0, Słowo blisko

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Liczba godzin Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Temat/cele lekcji 1. Katecheza w szkole moim wyborem. Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania nr AZ-3-02/13 pt. Rozradowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl. I gimnazjum

Kryteria oceniania kl. I gimnazjum Kryteria oceniania kl. I gimnazjum Lp. Temat lekcji Wymagania Umiejętności z podstawy programowej. Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 2. Kim jestem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.)

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.) PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.) Lp. Temat lekcji Wymagania Umiejętności z podstawy Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający programowej.

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw:

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw: Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4 Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 I. MODLITWY: - przykazanie miłości, - Dekalog, - osiem błogosławieństw, - Aniele Boży, I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE RELIGIA- KLASA IV Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia wszelkiej współpracy, - przychodzi na zajęcia nieprzygotowany (brak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Szkoła: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku Przedmiot: Religia Kl. I Na podstawie programu: Pójść za Jezusem Chrystusem Podręcznik: Spotykam Twoje słowo Rok szk. 2013/14 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: II TECHNIKUM NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP.T-11/12 Lp 1. Dział programu I. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię Poziomy wymagań Konieczny K

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I

Wymagania edukacyjne z religii kl. I Wymagania edukacyjne z religii kl. I Drogi Pierwszoklasisto! Dwa razy w tygodniu będziemy spotykać się na lekcjach katechezy. Na nasze spotkania będziesz przynosił zeszyt w kratkę i podręcznik. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania z religii dla kl I opracowane według programu PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.

Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania z religii dla kl I opracowane według programu PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r. Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania z religii dla kl I opracowane według programu PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.) Rozdział I. Bóg na ludzkich drogach. Wiążesz właściwe uczestnictwo w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Uczeń: 1. Opanował materiał przewidziany programem w

Uczeń: 1. Opanował materiał przewidziany programem w I. Szukam 1. Zna i rozue prawdy o pojęcie godności sobie 2. Definiuje tern: II. Spotykam Boga III. Słucham Boga poza 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykonał pracę

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podręcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował maksymalny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania Samodzielnie potrafi zdobywać wiadomości Odnosi

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII - KLASA I GIMNAZJUM opracowane według programu: Pójść za Jezusem (AZ 3-01/10z r.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII - KLASA I GIMNAZJUM opracowane według programu: Pójść za Jezusem (AZ 3-01/10z r. Monika Plewik WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII - KLASA I GIMNAZJUM opracowane według programu: Pójść za Jezusem (AZ 3-01/10z9.06.2010r.) SEMESTR I 1. Bóg na ludzkich drogach. -wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia. Nauczyciel: ks. Aleksander Michalak T E M A T

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia. Nauczyciel: ks. Aleksander Michalak T E M A T S T YC Z E Ń G R U D Z I E Ń L I S T O P A D P A Ź D Z I E R N I K W R Z E S I E Ń SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia MIESIĄC Nr lekcji Liczba godzin Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII 1) KLASA IV 2) KLASA V 3) KLASA VI 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV 1. Właściwie stosuje do omawianych zagadnień podstawowe wiadomości katechizmowe np.: Objawienie

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz dokumentem

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI

I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI Celujący: Uczeń: posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie i twórczo wykorzystać, posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

7. Bóg daje ja wybieram

7. Bóg daje ja wybieram 7. Bóg daje ja wybieram 1. CELE LEKCJI WYMAGANIA OGÓLNE wprowadzenie w problematykę powołania życiowego i chrześcijańskiego powołania do świętości. 2. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE uczeń: po lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I GIMNAZJUM. Cele katechetyczne WYMAGANIA Treści podstawy programowej

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I GIMNAZJUM. Cele katechetyczne WYMAGANIA Treści podstawy programowej PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I GIMNAZJUM ROZDZIAŁ I Szukam prawdy o sobie Temat jednostki lekcyjnej Cele katechetyczne WYMAGANIA Treści podstawy programowej ponad 1.1 Kim jestem? ukazanie wielkości człowieka

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII w KLASACH I Gimnazjum w Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII w KLASACH I Gimnazjum w Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII w KLASACH I Gimnazjum w Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I gimnazjum do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr AZ-31-01/10-RA-6/13 Spotkanie ze Słowem

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I gimnazjum do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr AZ-31-01/10-RA-6/13 Spotkanie ze Słowem KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I gimnazjum do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr AZ-31-01/10-RA-6/13 Spotkanie ze Słowem pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria w zakresie

Bardziej szczegółowo