PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM.AFIEDLERA W DĘBNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM.AFIEDLERA W DĘBNIE"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM.AFIEDLERA W DĘBNIE Program nauczania religii pt. Iść za Jezusem, nr AZ-3-02/3 z 27.II.2002 Podręcznik: Klasa i gimnazjum nr AZ-33-02/3-0, Słowo blisko Ciebie, P. Tomasik Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa Dział programu Głód słuchania słów Pańskich. Posłał Słowo, aby ich uleczyć. Temat lekcji Numer lekcji Zapoznanie uczniów z PSO 1 Podstawowe Wymagania Uczeń zna wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu religia oraz rozumie zasady panujące w ramach tego przedmiotu. Po co żyć? 2 Uczeń rozumie pojęcie sensu życia. Kim jest dla mnie Bóg? 3 Świat mówi o Bogu. 4-5 Uczeń rozumie pojęcie wiary. Uczeń zna własne wyobrażenie Boga. Uczeń zna i rozumie pojęcie Objawienia naturalnego. Ponadpodstawowe Uczeń kierując się wyznawanymi wartościami moralnymi akceptuje zasady regulujące relacje na katechezie. Uczeń dostrzega potrzebę poszukiwania sensu życia w Chrystusie. Uczeń zadaje sobie pytanie o miejsce Boga w swoim życiu. Uczeń dostrzega w pięknie świata jedną z dróg poznania Boga. Treści i umiejętności z podstawy programowej Konsekwencje wiary w jednego Boga oraz trudności wynikające z wyznawania wiary. Uczeń uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka, ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężenia, przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierzei przezwyciężać trudności z nią związane. Konsekwencje wiary w jednego Boga oraz trudności wynikające z wyznawania wiary. Uczeń uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka, ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężenia, przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierzei przezwyciężać trudności z nią związane. Konsekwencje wiary w jednego Boga oraz trudności wynikające z wyznawania wiary. Uczeń uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka, ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężenia, przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierzei przezwyciężać trudności z nią związane. Uczeń opisuje proces formowania się ksiąg biblijnych. Uczeń rozumie przyczyny trudności, jakie mogą poja- Świat Biblii. 6 Uczeń dostrzega odrębność świata, w którym powstała Biblia. wić się przy czytaniu Biblii. Czym jest Biblia? 7-9 Uczeń zna kontekst powstawania ksiąg biblij- Uczeń rozumie konieczność Gatunki literackie w Biblii. Języki biblijne 1

2 Świat stworzony przez Boga jest dobry. Człowiek stworzony do szczęścia. Skąd na świecie wzięło się zło? Nowy początek ludzkości. 13 nych. Uczeń rozumie biblijny opis stworzenia świata. Uczeń rozumie, że Bóg powołał człowieka do szczęścia. Uczeń rozumie naturę zła. Uczeń odczytuje postawę oskarżającą Boga, oraz przedstawia prawdziwy obraz Boga. Uczeń dostrzega moralny aspekt opowiadania o potopie. przełamywania swoich stereotypów w spojrzeniu na Biblię. Uczeń dostrzega dobroć Boga w dziele stworzenia świata i człowieka. Uczeń dostrzega wielką godność człowieka. Uczeń dostrzega słabość człowieka i na tym tle nieodzowność interwencji Boga w zbawieniu. Uczeń rozumie, czym jest sprawiedliwość i księgi w nich napisane. Natchnienie biblijne. Uczeń opisuje proces formowania się ksiąg biblijnych, charakteryzuje związek między Pismem Świętym a Tradycją, wskazuje przykłady gatunków literackich w księgach biblijnych, uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów biblijnych. pięknej. pięknej. pięknej. 2

3 Pycha i rozłam. 14 Powtórzenie wiadomości 15 Sprawdzian wiadomości 16 Ojciec naszej wiary. 17 Bóg wyzwala. 18 Uczeń zna przyczyny konfliktów między ludźmi, i ich skutki. Uczeń dostrzega, że problemy wiary, z jakimi borykał się Abraham są bliskie naszemu życiu. Uczeń dostrzega, że Bóg realnie interweniuje w życiu człowieka i potrafi z najtrudniejszej i miłosierdzie Boga. Uczeń rozumie, czym jest grzech pychy, i w jaki sposób go przezwyciężać. Uczeń rozumie, że trudności w wierze możemy przezwyciężać poprzez postawę zaufania Bogu. Uczeń rozumie, że Dekalog jest istotnym elementem pięknej. pięknej. 3

4 Bóg walczy. 19 Uczeń zna biblijne pojęcie cudu. Bohaterstwo w obronie ludu. 20 sytuacji wyprowadzić dobro. zbawczego działania Boga. Uczeń rozumie role sędziów w Bożym planie zbawienia. 4 Uczeń dostrzega prawdę o Bogu zbawiającym i szanującym wolność człowieka. Uczeń dostrzega postawę bohaterstwa w wierze. wydarzenia należące do starotestamental-

5 Ufność w Panu. 21 Podzielony naród. 22 Uczeń zna i rozumie właściwą postawę wobec grzechu i przebaczenia. Uczeń rozumie pojęcie wierności swojej wierze. Uczeń umie przeciwstawić się zasadzie cel uświęca środki. Uczeń dostrzega konieczność obrony swojej wiary. nej pięknej, przedstawia podstawowe wyda- 5

6 Prorok jak ogień. 23 Słowa przestrogi i pociechy. 24 Uczeń wie, kim byli prorocy. Uczeń zna pojęcie bałwochwalstwa. Uczeń zna posłannictwo czterech proroków większych. Uczeń rozumie konieczność głoszenia prawdy Bożej, mimo trudów i przeciwności. Uczeń dostrzega, że głos Boga dociera do nas przez słowa i czyny innych ludzi. rzenia życia wybranych postaci starote- 6

7 Niewola i nowy powrót. 25 Marność nad marnościami. 26 Uczeń rozumie zmiany w świadomości religijnej Izraelitów po okresie niewoli babilońskiej. Uczeń rozumie pytania stawiane przez autora księgi Koheleta. Uczeń dostrzega wyższość wartości religijnych i moralnych nad wartością życia. Uczeń potrafi pośród znikomości świata odnajdywać w Bogu sens życia ludzkiego. stamentalnych, 7

8 Skąd cierpienie? 27 Pieśń miłości. 28 Wierność wśród ucisku. 29 Uczeń zna przyczyny cierpienia i rozumie, że jest ono częścią ludzkiego życia. Uczeń zna interpretacje Pieśni nad pieśniami. Uczeń zna historię powstania machabejskiego. Uczeń rozumie sens cierpienia i dostrzega jego wymiar zbawczy. Uczeń rozumie wartość miłości we wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Uczeń rozumie, że właśnie w sytuacjach kryzysowych sprawdza się wartość wiary człowieka. literackiej i religijnej wybranych fragmen- 8

9 Słowo Ciałem się stało. Powtórzenie wiadomości 30 Sprawdzian wiadomości 31 Wielkie oczekiwanie. 32 Uczeń zna biblijne zapowiedzi zbawienia. Jezus historii. 33 Jezus ewangelii. 34 Uczeń zna źródła poza chrześcijańskie świadczące o historyczności osoby Chrystusa. Uczeń zna biblijny przekaz prawdy o Chrystusie. Nowe prawo. 35 Uczeń rozumie treść Kazania na górze. Bóg z Boga. 36 Uczeń dostrzega w przekazie biblijnym bóstwo osoby Jezusa. Odkupiciel człowieka. 37 Uczeń rozumie sens tajemnicy Odkupienia. Uczeń rozumie, że w Chrystusie spełniły się wszystkie starotestamentalne proroctwa. Uczeń rozumie, że Chrystus jest postacią historyczną. Uczeń rozumie cel napisania ewangelii. Uczeń dostrzega konieczność konfrontacji życia a treścią Kazania na górze. Uczeń pragnie zgłębiać tajemnicę osoby Jezusa Chrystusa. Uczeń przyjmuje postawę wdzięczności za dar Odku- tów Orędzie poszczególnych Ewangelii. Uczeń dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych, dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego i Nowego Testamentu. Świadectwa historyczne Jezusa. Uczeń prezentuje starożytne świadectwa biblijne, patrystyczne i pozachrześcijańskie na temat historyczności Jezusa. Orędzie poszczególnych Ewangelii. Uczeń prezentuje specyfikę i orędzie poszczególnych Ewangelii. Osiem Błogosławieństw jako podstawa życia w łasce Bożej. Uczeń uzasadnia koncepcję szczęścia zawartą w ośmiu Błogosławieństwach, wykazuje związek między życiem Błogosławieństwami i życiem w łasce Bożej. Orędzie poszczególnych Ewangelii. Uczeń prezentuje specyfikę i orędzie poszczególnych Ewangelii. Orędzie poszczególnych Ewangelii. Życie, nauczanie i zbawczy charakter dzieła Jezu- 9

10 Słowo Boże rozszerzało się. Zmartwychwstanie. 38 Jezus mojej wiary. 39 Matka Jezusa-Matka Kościoła. 40 Powtórzenie wiadomości 41 Sprawdzian wiadomości 42 Narodziny Kościoła. 43 Opoka Kościoła 44 Uczeń rozumie, że fakt zmartwychwstania jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Uczeń zna cechy wiary. Uczeń rozumie, że wiara jest osobistą relacją z Bogiem. Uczeń rozumie, że Maryja jest matką towarzyszącą nam na drogach wiary. Uczeń zna życie Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. Uczeń zna postać św. Piotra i rozumie pojęcie władzy prymatu w Kościele. pienia. Uczeń rozumie znaczenie zmartwychwstania w swoim życiu wiary. Uczeń dostrzega konieczność przejścia od wiary dziecinnej do wiary świadomej. Uczeń dostrzega w postawie Maryi wzór do naśladowania. Uczeń rozumie rolę wspólnoty Kościoła w naszej drodze do Boga. Uczeń dostrzega, że św. Piotr jest dla nas przykładem; jak Jezus umacnia naszą słabość w drodze ku spełnianiu naszego powoła- sa Chrystusa, uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia. Orędzie poszczególnych Ewangelii. Życie, nauczanie i zbawczy charakter dzieła Jezusa Chrystusa, uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia. Definicja wiary i jej przymioty. Konsekwencje wiary w jednego Boga oraz trudności wynikające z wyznania wiary. Uczeń uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka, ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężania, przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierze i przezwyciężać, trudności z nią związane, przedstawia związek wiary chrześcijańskiej z wyjaśnieniem sensu życia człowieka. Powstanie i przymioty Kościoła. Biblijne obrazy Kościoła. Struktura i ustrój Kościoła. Uczeń na podstawie tekstów biblijnych opisuje etapy powstania Kościoła, ocenia na podstawie wiadomości z biblijnej nauki o Kościele życie współczesnych chrześcijan, opisuje ustrój hierarchiczny Kościoła, wyjaśnia pojęcia Stolica Apostolska, papież, kuria rzymska, nuncjusz, konferencja episkopatu, metropolia, metropolita, diecezja, biskup, parafia, proboszcz. Struktura i ustrój Kościoła. Uczeń opisuje ustrój hierarchiczny Kościoła, wyjaśnia pojęcia Stolica Apostolska, papież, kuria rzymska, nuncjusz, konferencja episkopatu, metropolia, metropolita, diecezja, biskup, 10

11 Apostoł Narodów. 45 Uczeń zna życie i działalność św. Pawła. Eksplozja ewangelizacji. 46 Uczeń zna przyczyny i sukcesy ewangelizacji. Starożytne spory o Jezusa. 47 Wobec wyzwania Barbarzyńców 48 Uczeń zna pojęcie herezji. Uczeń zna i rozumie pojęcie schizmy. Uczeń zna okoliczności powstania zakonu benedyktynów. Wymienia zasługi klasztoru na polu nauki, kultury, i rolnictwa. Chrystianizacja Polski. 49 Uczeń zna proces chrystianizacji Polski. Wobec wyzwania feudalizmu 50 Tragedia rozłamu. 51 Uczeń zna przyczyny, przebieg i skutki reformy gregoriańskiej. Uczeń zna przyczyny dramatu schizmy wschodniej. Wobec wyzwania ubogich. 52 Uczeń zna charyzmat i dzieło św. Franciszka. 11 nia. Uczeń dostrzega konieczność głoszenia Ewangelii mimo trudności. Uczeń rozumie, że pierwsi chrześcijanie są wzorem wiary. Uczeń rozumie, że każdy rozłam jest raną na ciele Kościoła. Uczeń rozumie postulat neutralności światopoglądowej państwa. Uczeń dostrzega konieczność ekumenizmu. Uczeń rozumie, że dobra materialne nie mogą być uznawane za najwyższą wartość. parafia, proboszcz. Początki chrześcijaństwa, pierwsze prześladowania chrześcijan. Uczeń ukazuje związek między chrześcijaństwem i dziedzictwem świata antycznego, wskazuje źródła odnoszące się do początków chrześcijaństwa oraz starożytnych prześladowań chrześcijan. Początki chrześcijaństwa, pierwsze prześladowania chrześcijan. Uczeń ukazuje związek między chrześcijaństwem i dziedzictwem świata antycznego, wskazuje źródła odnoszące się do początków chrześcijaństwa oraz starożytnych prześladowań chrześcijan. Życie, nauczanie i zbawczy charakter dzieła Jezusa Chrystusa. Uczeń uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia. Działalność św. Benedykta i dzieło podjęte przez benedyktynów. Uczeń wskazuje aktualność idei benedyktyńskiej i franciszkańskiej. Początki chrześcijaństwa w Polsce. Rola działalności i kultu św. Stanisława. Uczeń uzasadnia znaczenie chrztu dla historii Polski, prezentuje tzw. spór o św. Stanisława i wyciąga wnioski dotyczące relacji między społecznością świecką i kościelną. Reforma gregoriańska. Schizma wschodnia. Uczeń prezentuje przyczyny i przebieg schizmy wschodniej, charakteryzuje problematykę stosunków państwa i Kościoła. Renesans życia umysłowego XII i XIII wieku, spór o ewangeliczne ubóstwo, inkwizycja, powstanie uniwersytetów, dorobek św. Tomasza z Akwinu. Uczeń wskazuje aktualność idei benedyktyńskiej

12 Przywróć im życie według Twego Słowa (katechezy związane z uroczystościami lub okresem liturgicznym) Wobec wyzwania rozumu. 53 Uczeń zna filozofię i naukę epoki renesansu. Spór o inkwizycję 54 Uczeń zna fakty i mity dotyczące inkwizycji. Wobec wyzwania renesansu. 55 Uczeń zna życie i działalność Thomasa Mora. Przedmurze chrześcijaństwa. 56 Uczeń zna rys biograficzny św. Jadwigi Św. Dominik Savio. 59 Uczeń zna postać i życie św. Dominika Savio. Adwentowe oczekiwanie. 60 Uczeń wie, czym charakteryzuje się okres adwentu. Uczeń rozumie relacje między nauką i wiarą. Uczeń rozumie, czym jest tolerancja religijna. Uczeń dostrzega konieczność postępowania zgodnego z głosem sumienia. Uczeń dostrzega, że św. Jadwiga może być wzorem postępowania dla dzisiejszych rządzących. Uczeń pragnie naśladować świętość Dominika Savio. Uczeń rozumienie, że adwent trwa całe życie. i franciszkańskiej. Renesans życia umysłowego XII i XIII wieku, spór o ewangeliczne ubóstwo, inkwizycja, powstanie uniwersytetów, dorobek św. Tomasza z Akwinu. Pozorność konfliktu nauki i wiary. Uczeń wyjaśnia pozorność konfliktu nauki i wiary. Renesans życia umysłowego XII i XIII wieku, spór o ewangeliczne ubóstwo, inkwizycja, powstanie uniwersytetów, dorobek św. Tomasza z Akwinu. Uczeń na podstawie wybranych tekstów źródłowych oraz współczesnych dokumentów Kościoła okoliczności powstania i działalności inkwizycji. Podstawowe pojęcia etyczne: powinność moralna, sumienie, prawo naturalne, prawo Boże, wartości i ich hierarchia. Uczeń charakteryzuje relację Bóg-człowiek, charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek. Święta Pańskie, miesiące i święta maryjne, uroczystości wybranych świętych, zwłaszcza patronów Polski i świętych polskich. Uczeń charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. Święta Pańskie, miesiące i święta maryjne, uroczystości wybranych świętych, zwłaszcza patronów Polski i świętych polskich. Uczeń charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. Struktura roku liturgicznego. Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów liturgicznych. Uczeń interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów liturgicznych, charakteryzuje litur- 12

13 Boże Narodzenie. 61 Wielki Post. 62 Uczeń rozumie sens Świąt Bożego Narodzenia. Uczeń potrafi scharakteryzować okres Wielkiego Postu. Święte Triduum Paschalne. 63 Uczeń zna liturgię Triduum Paschalnego. Święta mojego zbawienia. 64 Uczeń rozumie sens Zmartwychwstania i potrafi wyjaśnić znaczenie symboli życia pojawiających się w liturgii Wigilii Paschalnej. 13 Uczeń rozumie rolę Tajemnicy Wcielenia w życiu chrześcijanina. Uczeń rozumie, że Bóg daje nam szansę przemiany życia. Uczeń rozumie zbawczy sens Dni Paschalnych. Uczeń dostrzega w liturgii Wielkanocy syntezę naszej wiary i pragnie w niej uczestniczyć. giczne i para liturgiczne formy świętowania w różnych okresach liturgicznych. Struktura roku liturgicznego. Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów liturgicznych. Uczeń interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów liturgicznych, charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne formy świętowania w różnych okresach liturgicznych, uzasadnia religijny wymiar Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz okresu Wielkiego Postu. Struktura roku liturgicznego. Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów liturgicznych. Uczeń interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów liturgicznych, charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne formy świętowania w różnych okresach liturgicznych, uzasadnia religijny wymiar Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz okresu Wielkiego Postu. Struktura roku liturgicznego. Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów liturgicznych. Uczeń interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów liturgicznych, charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne formy świętowania w różnych okresach liturgicznych, uzasadnia religijny wymiar Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz okresu Wielkiego Postu. Struktura roku liturgicznego. Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów liturgicznych. Uczeń interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów liturgicznych, charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne formy świętowania w różnych okresach liturgicznych, uzasadnia religijny wymiar Świąt Bożego Naro-

14 Duch Prawdy. 65 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Liturgia Uroczystości Św. Apostołów Piotra i Pawła Uczeń zna Dary Ducha Świętego. Posiada podstawową wiedzę na temat sakramentu bierzmowania. Uczeń rozumie znaczenie obecności Chrystusa w Eucharystii. Liturgia Uroczystości Św. Apostołów Piotra i Pawła. Uczeń dostrzega związek Zesłania Ducha Świętego z potrzebą przezwyciężania zła na świecie. Uczeń potrafi okazać wdzięczność Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Uczeń pragnie naśladować apostołów w ich wierności i miłości do Chrystusa. dzenia i Wielkanocy oraz okresu Wielkiego Postu. Działanie Ducha świętego w Kościele. Dary Fucha Świętego. Uczeń określa sposób obecności i działania Ducha Świętego w Kościele. Święta Pańskie, miesiące i święta maryjne, uroczystości wybranych świętych, zwłaszcza patronów Polski i świętych polskich. Święta Pańskie, miesiące i święta maryjne, uroczystości wybranych świętych, zwłaszcza patronów Polski i świętych polskich. Uczeń charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. 14

Numer Wymagania Treści i umiejętności z podstawy progra- Dział programu Temat lekcji lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe mowej

Numer Wymagania Treści i umiejętności z podstawy progra- Dział programu Temat lekcji lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe mowej Beata Gościńska, Beata Piszczatowska PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NR 23 IM. IRENY SENDLEROWEJ WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Program nauczania religii pt. Pójść za Jezusem Chrystusem, nr AZ-3-01/10 z 9

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Liczba godzin Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Temat/cele lekcji 1. Katecheza w szkole moim wyborem. Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji 2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - Wymieniam siedem darów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE. Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia. ludzkiego;

PODSTAWOWE. Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia. ludzkiego; EDUKACYJNE Przedmiot: Religia Klasa VII szkoły podstawowej Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK YCZNY I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała 1. zna życie św. Rafała

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły j ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄ CY NIEDOSTATECZ NY I. SPOTYKAM BOGA 2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Rozszerzające Dopełniające. -umie wyjaśnić, na czym polega. życia; człowieka;

Rozszerzające Dopełniające. -umie wyjaśnić, na czym polega. życia; człowieka; Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla klasy VII Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) PODSTAWOWE Konieczne Podstawowe (dopuszczający) (dostateczny) 1 Wartość życia. -wie, że człowiek jest osobą; -rozumie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl. I gimnazjum

Kryteria oceniania kl. I gimnazjum Kryteria oceniania kl. I gimnazjum Lp. Temat lekcji Wymagania Umiejętności z podstawy programowej. Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 2. Kim jestem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkład materiału nauczania Do przedmiotu: Religia Dla klasy: III gimnazjum Tygodniowa liczba godzin 2 Środki dydaktyczne: podręcznik dla ucznia: W miłości Boga. Podręcznik do nauki religii dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.)

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.) PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.) Lp. Temat lekcji Wymagania Umiejętności z podstawy Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający programowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia. Nauczyciel: ks. Aleksander Michalak T E M A T

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia. Nauczyciel: ks. Aleksander Michalak T E M A T S T YC Z E Ń G R U D Z I E Ń L I S T O P A D P A Ź D Z I E R N I K W R Z E S I E Ń SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Klasa I gimnazjum religia MIESIĄC Nr lekcji Liczba godzin Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

ponadpodstawowe Uczeń: - zna wymagania ponadpodstawowe, - uzasadnia własną motywację uczęszczania na religię.

ponadpodstawowe Uczeń: - zna wymagania ponadpodstawowe, - uzasadnia własną motywację uczęszczania na religię. Plan wynikowy w zakresie kl. 7 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Szukam was Wersja zgodna z Programem nauczania religii Pójść za Jezusem Chrystusem nr AZ-3-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa Modlitwa różańcowa; II. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH Plan wynikowy w zakresie 7 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Jezus uczy i zbawia. Wersja zgodna z Programem nauczania religii Pójść za Jezusem Chrystusem nr AZ-3-01/10

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA. Szukam was. Plan wynikowy nauczania religii dla klasy I gimnazjum. Program nr AZ-3-01/10 Pójść za Jezusem Chrystusem

W DRODZE DO WIECZERNIKA. Szukam was. Plan wynikowy nauczania religii dla klasy I gimnazjum. Program nr AZ-3-01/10 Pójść za Jezusem Chrystusem W DRODZE DO WIECZERNIKA Szukam was Plan wynikowy nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nr AZ-3-01/10 Pójść za Jezusem Chrystusem Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 2 Temat Katecheza wstępna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WIARA WSPÓLNOTY CHRYSTUS UCZY NAS WIARY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ na rok szkolny 2010/2011

WIARA WSPÓLNOTY CHRYSTUS UCZY NAS WIARY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ na rok szkolny 2010/2011 WIARA WSPÓLNOTY CHRYSTUS UCZY NAS WIARY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ na rok szkolny 2010/2011 opracował Dariusz Skibicki na podstawie obowiązującego programu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11)

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK PONAD I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH 1. Wartość życia -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Przedmiot: Religia Klasa 7 Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) PODSTAWOWE

Plan wynikowy. Przedmiot: Religia Klasa 7 Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) PODSTAWOWE Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa 7 Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK YCZNY I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH II. SŁOWO BOGA DO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Szkoła: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku Przedmiot: Religia Kl. I Na podstawie programu: Pójść za Jezusem Chrystusem Podręcznik: Spotykam Twoje słowo Rok szk. 2013/14 Opracował:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga.

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga. Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERIAŁU W KLASACH II LO I. NA POCZATKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ I MIESIĄC TEMAT.Bóg stwarza LICZBA GODZIN TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY drogi

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania nr AZ-3-02/13 pt. Rozradowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA Przewidywane osiągnięcia: Katechizowany: - dzieli się doświadczeniami i oczekiwaniami katechetycznymi; - przyjął zasady współpracy; - zapoznał się z zasadami oceniania podczas religii;

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia ludzkiego;

Ocena dopuszczająca Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia ludzkiego; Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK TEMATYCZNY TEMAT EFEKTY

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -33-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw:

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw: Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4 Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 I. MODLITWY: - przykazanie miłości, - Dekalog, - osiem błogosławieństw, - Aniele Boży, I. Znajomość

Bardziej szczegółowo