dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl"

Transkrypt

1 Budowa obiektowych aplikacji sieciowych dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Obiektowe technologie programowania rozproszonego o DCOM, o Java RMI, o Corba. Środowisko.Net, interfejs programowy Winsock.Net. Przykład programu klient-serwer UDP Echo (język C#).

3 Component Object Model (COM) COM+ Distributed Component Object Model (DCOM) 3

4 Co to jest COM+? COM+ jest rozszerzeniem technologii komponentowej COM (Component Object Model), umożliwiającą budowę usług z wykorzystaniem Microsoft Transaction Server (MTS). Obiekty COM+ służą do: buforowania danych (resource pooling), rozłączania aplikacji, publikowania zdarzeń (event publication), obsługi transakcji rozproszonych. Typy aplikacji COM+: serwer, proxy (klient), biblioteka. W środowisku.net obiekty COM+ są zdefiniowane w obszarze nazw System.EnterpriseServices. 4

5 Microsoft Transaction Server Microsoft Transaction Server (MTS) służy do: kolejkowania wiadomości, zarządzania pamięcią, zarządzania wątkami, zarządzania zdarzeniami.

6 Usługi COM+ Usługi COM+: Automatic Transaction Processing. BYOT (Bring Your Own Transaction), usługa pozwala na definiowanie dziedziczenia między transakcjami. Just-in-Time Activation, usługa aktywuje obiekt, gdy ten wywołuje metodę, deaktywuje go gdy metoda zwróci wartość. Loosely Coupled Events, usługa służy do zarządzania zdarzeniami. Object Construction, usługa przekazuje wartość typu string do tworzonego obiektu. Object Pooling, usługa kolejkuje obiekty. Private Components, chroni komponenty przed wywołaniem przez zewnętrzne procesy. Queued Components, odpowiada za asynchroniczne kolejkowanie wiadomości. Role-Based Security. SOAP Service. Synchronization, zarządza procesami współbieżnymi. Services without Components, pozwala aplikacjom korzystać z usług COM+ które nie mają zaimplementowanych ServicedComponent object lub nie mają skonfigurowanego katalogu COM+.

7 Distributed Component Object Model (DCOM) DCOM model, technologia firmy Microsoft służąca do budowy systemów rozproszonych (distributed systems). Obiekty DCOM mogą komunikować się między sobą poprzez sieci internetowe. DCOM jest rozszerzeniem modelu COM. Technologia COM/DCOM jest niezależna od języka implementacji. Język i kompilator MIDL (Microsoft Interface Definition Language) służy do specyfikowania interfejsów między serwerem a klientem, definiowania metod i obiektów COM/DCOM.

8 Distributed Component Object Model (DCOM) Podstawowe pojęcia modelu COM/DCOM: klient serwer - interfejs program, który wywołuje metody na serwerze COM/DCOM. program, który udostępnia obiekty COM/DCOM klientowi. wskazuje na grupę funkcji, które są wywoływane za pomocą obiektów COM/DCOM. klasa COM/DCOM obiekt COM/DCOM zwana ko-klasą, definiuje obiekt, który implementuje interfejsy COM/DCOM. instancja ko-klasy, klasa COM/DCOM. marshaling przekazywanie danych (parametrów) między klientem a serwerem COM/DCOM. Marshaling jest mechanizmem zbierania i formatowania danych w celu przesłania ich do innego procesu.

9 Klient, serwer, proxy Klient przekazuje (marshals) i odbiera (un-marshals) dane za pomocą obiektu proxy. Obiekt proxy dostarcza te same interfejsy co COM/DCOM serwer ale ich nie implementuje (implementacja jest na serwerze). Serwery są komponentami pasywnymi, tzn. odpowiadają tylko na żądania klienta. Klient: uruchamia, aktywuje serwer, żąda obiektu DCOM i interfejsu (podaje CLSID, IID), wywołuje metody na serwerze, zwalnia interfejsy, może zamknąć lub zdeaktywować serwer.

10 Obiekty COM/DCOM muszą być unikalne w skali świata. Globally Unique Identifier Liczby służące do numerowania obiektów COM/DCOM nazywają się UUID, Universally Unique Identifier (Open Software Foundation). GUID, Globally Unique Identifier (Microsoft). GUID jest liczbą z zakresu 0-2^128. Przykład GUID'a zapisanego w układzie szesnastkowym " F93A-11D0-BCE4-204C4F4F5020". Ponieważ, GUID jest 128 bitowym typem danych, w języku C++ do zapisu GUID ów stosuje się strukturę typedef struct _GUID { unsigned long Data1; unsigned short Data2; unsigned short Data3; unsigned char Data4[8]; } GUID;

11 Globally Unique Identifier Do identyfikacji klas i interfejsów stosuje się różne typu GUID ów: CLSID, Class ID, GUID jednoznacznie identyfikujący klasę DCOM którą klient chce użyć. IID, Interface ID, GUID identyfikujący interfejs. Program służący do generowania GUID ów nazywa się guidgen.exe. Program służący do rejestrowania obiektów COM/DCOM w rejestrach nazywa się regsvr32. Przykład. Rejestracja komponentu proxy stub marshalserverps.dll. \> regsvr32 marshalserverps.dll

12 Komponenty DCOM Komponenty biorące udział w komunikacji między klientem a serwerem DCOM. Komponenty DCOM do komunikacji wykorzystują protokół Remote Procedure Call R. Thurlow, RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification Version 2, RFC M. Eisler, RPCSEC_GSS Version 2, RFC GSS-API - Generic Security Services Application Programming Interface. Komponenty COM do komunikacji wykorzystują protokół LPC (Local Procedure Call). Service Control Manager (SCM) - służy do odnajdywania komponentów DCOM, uruchamia i zatrzymuje serwer COM/DCOM, wywołuje Interfejsy COM/DCOM, zarządza komunikacją między procesami. Np. SCM wykorzystuje do uruchomienia serwera interfejs IremoteActivation, wywołując na serwerze funkcje RPC RemoteActivate(). Uwaga: DCOM client stub - proxy, sever stub - stub Java RMI, Corba client stub - stub, sever stub - skeleton.

13 Protokół Remote Procedure Call A.R. Thurlow, RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification Version 2,RFC 5531, May Protokól RPC został opracowany w celu wykonywania rozproszonych obliczeń. B. J. Nelson, Remote procedure call. Tech. Rep. CSL-81-9, Xerox Palo Alto Research Center, Palo Alto, Calif Funkcje protokołu RPC: specyfikacja procedur RPC, obsługa mechanizmu kojarzenia zapytań i odpowiedzi, obsługa mechanizmu uwierzytelnienia klienta i serwera RPC. Portokół RPC korzysta w warstwie transportowej z protokołów TCP i UDP.

14 Protokół Remote Procedure Call Źródło. A.D. Birrell, B. J. Nelson, Implementing Remote Procedure Calls, XEROX CSL-83-7, October 1983.

15 Protokół Remote Procedure Call Źródło. A.D. Birrell, B. J. Nelson, Implementing Remote Procedure Calls, XEROX CSL-83-7, October 1983.

16 Protokół Remote Procedure Call OXID resolution: The process of obtaining the remote procedure call (RPC) binding information that is required to communicate with the object exporter. object exporter: An object container (for example, process, machine, thread) in an object server. Object exporters are callable using RPC interfaces, and they are responsible for dispatching calls to the objects they contain. object resolver: A service in an object server that supports instantiating objects, obtaining remote procedure call (RPC) binding information for object exporters, and managing object lifetimes. Źródło. MSDN, Distributed Component Object Model (DCOM) Remote Protocol Specification, 2012.

17 Klient żąda aktywowania obiektu na serwerze, wywołanie ORPC Źródło. MSDN, Distributed Component Object Model (DCOM) Remote Protocol Specification, 2012.

18 Klient żąda nowego interfejsu dla utworzonego obiektu na serwerze, wywołanie ORPC Źródło. MSDN, Distributed Component Object Model (DCOM) Remote Protocol Specification, REMQI_REQ: An ORPC call to the IRemUnknown::RemQueryInterface method on the Remote Unknown of the object exporter containing the existing object reference. ORPC_REQ: An ORPC call to the object exporter on the new interface identified by the IPID. REMREL_REQ: An ORPC call to the IRemUnknown::RemRelease method of the object exporter containing the existing object reference.

19 Klient pinguje serwer w celu utrzymania życia obiektu Źródło. MSDN, Distributed Component Object Model (DCOM) Remote Protocol Specification, 2012.

20 Java Remote Method Invocation

21 Java Remote Method Invocation Technologia Java RMI została opracowana tak, aby budowa aplikacji rozproszonych była podobna do budowy aplikacji niesieciowych, obowiązywała ta sama składnia i semantyka, można było posługiwać się lokalnymi obiektami Javy. Specyfikacja Java RMI Typowa aplikacja RMI składają się z dwóch komponentów serwera i klienta. Serwer tworzy obiekty i udostępnia je klientowi poprzez referencje. Klient może poprzez referencje wywoływać zdalnie metody danego obiektu. Java RMI jest mechanizmem pozwalającym klientowi i serwerowi komunikować się (przekazywać parametry do zdalnych obiektów i odbierać zwracane wartości przez zdalnie wywołane metody).

22 Wywoływanie metod na serwerze RMI W Java RMI definicja zachowania systemu w procesie generowania usługi sieciowej (remote service) jest określona za pomocą interfejsów Javy (Java interface). Implementacja zachowania systemu i usługi jest zapisana w klasie i wykonywana na serwerze. Aby klient RMI mógł wywołać metodę na serwerze RMI musi: zlokalizować zdalny obiekt, skomunikować się z nim, przekazać parametry, odebrać dane, pobrać definicję klas z serwerów. Server RMI odwołuje się do rejestrów aby skojarzyć (bind) zdalny obiekt z jego nazwą. Klient RMI szuka obiektów po ich nazwach w rejestrach serwera RMI aby wywołać metodę obiektu na serwerze. Klient i serwer RMI mogą pobrać np. z serwera WWW definicję klas. Źródło.

23 Lokalizacja obiektów Java RMI Klient odnajduje serwer i obiekty za pomocą: standardowych usług katalogowych (DNS) lub usług, Java Naming and Directory Interface, RMI Registry, port 1099.

24 Interfejsy Javy W Java RMI istnieją dwa typy klas które mogą implementować interfejs. Pierwszy typ implementuje zachowanie interfejsu, wówczas program wykonywalny jest uruchamiany na serwerze. Drugi typ klasy implementuje interfejs jako klasa proxy, klasa uruchamiana jest przez klienta.

25 Warstwy Java RMI Implementacja Java RMI zbudowana jest na trzech warstwach (abstraction layers): warstwa Stub and Skeleton. W tej warstwie przechwytywane są metody wywołane przez klienta i przekierowywane do serwera (remote RMI service). warstwa zdalnej referencji (Remote Reference Layer). W tej warstwie odbywa się interpretacja i zarządzanie referencjami do obiektów serwera utworzonymi przez klienta, budowane jest połączenie unicastowe (1-1). Aktywowanie nieaktywnych (uśpionych) obiektów serwera następuje za pomocą ROA (Remote Object Activation). warstwa transportowa, obsługa połączenia TCP między wirtualnymi maszynami Javy. Ponad protokołem TCP, RMI stosuje protokół JRMP (Java Remote Method Protocol). Opracowywana wersja RMI-IIOP implementuje protokoły OMG stosowane w Corbie Internet Inter-ORB Protocol i IIOP. W tej warstwie może też być zaimplementowana transmisja bezpołączeniowa w protokole UDP.

26 Szablon proxy Szablon proxy. Interfejs jest implementowany jako stub (klasa typu proxy), uruchamiany na hoście klienta, RealSubject jest klasą implementującą usługę na serwerze. Skeleton jest klasą pomocniczą, służy do obsługi komunikacji między stubem a obiektami serwera.

27 Co to jest WinSock? Windows Sockets jest implementacja gniazd BSD (University of California-Berkeley Sockets API) edycja WinSock wersja WinSock wersja 2.0. Windows Sockets jest interfejsem programowym warstwy transportowej modelu OSI pozwalającym budować aplikacje sieciowe oparte o protokoły rodziny TCP/IP. Windows Sockets 2 definiuje interfejsy komunikacyjne do obsługi wielu standardów i usług: DNS, NetWare Service Advertising Protocol (SAP) name provider, standard X.509 (PKI), Quality of service, transmisji w trybie multicast, multipoint.

28 .Net WinSock Obszar nazw System.Net.Sockets Klasa UdpClient, IPEndPoint Obiekty klasy UdpClient dostraczają usług w protokole User Datagram Protocol. Obiekt klasy IPEndPoint reprezentuje odbiorcę danych poprzez jego adres IP i numer portu.

29 .Net WinSock. Aplikacja UdpEchoClient. 1. Przypisanie wartości parametrom początkowym. Parametry: ServerName, ServerPort, SendMessage. String server = m40.math.uni.opole.pl ; // nazwa lub adres IP serwera int servport = 7; // port serwera byte[] SendMessage = Encoding.ASCII.GetBytes( Hello );//konwersja stringu Hello na tab. obiektów 2. Utworzenie obiektu Client. UdpClient client = new UdpClient(); 3. Wysłanie wiadomości żądanie Echa. client.send(sendmessage, SendMessage.Length, server, servport); 4. Utworzenie obiektu IPEndPoint. IPEndPoint remoteipendpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);

30 .Net WinSock. Aplikacja UdpEchoClient. 5. Odebranie odpowiedzi Echa. byte[] rcvpacket = client.receive(ref remoteipendpoint); 6. Zamknięcie obiektu Client. client.close();

31 1. Przypisanie wartości parametrom początkowym..net WinSock. Aplikacja UdpEchoServer. int servport = 7; UdpClient client = null; 2. Utworzenie obiektu client. client = new UdpClient(servPort); 3. Utworzenie obiektu IPEndPoint. IPEndPoint remoteipendpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); for (;;) // serwer odbiera datagramy w nieskończonej pętli. 4. Odebranie wiadomości żądanie Echa. byte[] bytebuffer = client.receive(ref remoteipendpoint); 5. Wysłanie odpowiedzi Echa (wysłanie wiadomości Echo replay). client.send(bytebuffer, bytebuffer.length, remoteipendpoint); Console.WriteLine("echoed {0} bytes.", bytebuffer.length);

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. oparte na obiektach

Systemy rozproszone. oparte na obiektach Systemy rozproszone oparte na obiektach Marek Libuda Jerzy Brzeziński Cezary Sobaniec Treścią wykładu są systemy rozproszone oparte na obiektach na przykładzie platform CORBA oraz Java RMI. Paradygmat

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 3

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 3 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 3 RMI i CORBA oraz XML i XSD dr inż. Tomasz Walkowiak RMI remote method invocation RMI umożliwia zdalne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00 Henryk Budzisz ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00 Koszalin 2009 Technologia COM Wprowadzenie COM Interfejsy Technologia COM w Visual C++ Globally Unique Identifiers (GUIDs) Biblioteka COM Tworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula

Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula 14 grudnia 2002 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Mechanizmy systemów Windows............................. 4 2 Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii OPC

Wprowadzenie do technologii OPC Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008 Copyright CAS 2008. The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly,

Bardziej szczegółowo

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Adresowanie węzłów w sieci Aby dwie aplikacje, zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

4. Usługi Web. Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2009. Serwis turystyczny ABC: Gdańsk PLN 3,27. Możesz tam lecieć za jedyne: PLN 1999

4. Usługi Web. Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2009. Serwis turystyczny ABC: Gdańsk PLN 3,27. Możesz tam lecieć za jedyne: PLN 1999 Spis treści: 1 Usługi Web (web services) - kontekst 2 Tworzenie i korzystanie z usług Web 3 Protokół SOAP 4 Opis usług WSDL 5 Odkrywanie Web Services: UDDI 6. Bezpieczeństwo usług Web www.xmethods.com

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowo-komunikacyjne

Programowanie sieciowo-komunikacyjne Programowanie sieciowo-komunikacyjne Krzysztof Grąbczewski Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 26 maja 2015 http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/psk/psk.pdf 1 / 176 Program

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy systemu

Wybrane elementy systemu Wybrane elementy systemu Cechy główne zarządzanie serwerem active Directory bezpieczeństwo pamięci masowe i systemy plików sieci i komunikacja usługi aplikacyjne symetryczna wieloprocesorowość (smp) interfejs

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2010 Spis treści: 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Elementy języka C#, BCL, typy uogólnione, obsługa XML

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Rozproszone technologie Web Services

Rozproszone technologie Web Services Rozproszone technologie Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Bartłomiej Świercz Rozproszone technologie Wstęp Serwery aplikacji i zdalne usługi Wstęp

Bardziej szczegółowo

CMIP Common Management Information Protocol. Jest protokołem do przesyłania informacji zarządzających sieciami telekomunikacyjnymi.

CMIP Common Management Information Protocol. Jest protokołem do przesyłania informacji zarządzających sieciami telekomunikacyjnymi. Wykład 12. (nazwa pliku wr_12b.pdf) Z A R Z Ą D Z A N I E S I E C I A M I T E L E K O M U N I K A C Y J N Y M I Temat wykładu: Protokoły- dokoń czenie. Platformy zarządzania CMIP Common Management Information

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo