Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200"

Transkrypt

1 Instrukcja obslugi DeskTop Theatre DTT2200 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia i nie s¹ wi¹ ¹ce dla firmy Creative Technology Ltd. adna czêœæ niniejszego dokumentu nie mo e byæ powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek œrodkami, elektronicznymi b¹dÿ mechanicznymi (w tym za poœrednictwem fotokopiowania lub rejestrowania), dla jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody firmy Creative Technology Ltd. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest licencjonowane i mo e byæ u ywane lub kopiowane tylko zgodnie z warunkami licencji. Kopiowanie oprogramowania na inny noœnik ni wymieniony w licencji jest niezgodne z prawem, z wyj¹tkiem sytuacji, na które zezwala umowa licencyjna. Licencjobiorca mo e wykonaæ jedn¹ kopiê zapasow¹ oprogramowania. Copyright 2000 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrze one. wersja 1.0 Sierpieñ Cambridge SoundWorks, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Cambridge SoundWorks jest zastrze onym znakiem towarowym, a PCWorks i DeskTop Theatre s¹ znakami towarowymi firmy Cambridge SoundWorks, Inc., Newton, MA. Sound Blaster jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Creative Technology, Ltd. Blaster jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Creative Technology Ltd. IBM jest zastrze onym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows i logo Windows s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne produkty s¹ znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi ich w³aœcicieli.

2 Informacje dotycz¹ce przepisów i bezpieczeñstwa W kolejnych podrozdzia³ach podano informacje dotycz¹ce ró nych krajów: UWAGA: Urz¹dzenie jest przeznaczone do instalacji przez u ytkownika w komputerach IBM AT lub kompatybilnych z nimi komputerach osobistych posiadaj¹cych certyfikaty lub znajduj¹cych siê w wykazie CSA/TUV/UL w obszarze dostêpnym dla u ytkownika okreœlonym przez producenta. Nale y sprawdziæ w instrukcji obs³ugi i/lub u producenta, czy komputer jest przystosowany do wspó³pracy z kartami rozszerzeñ instalowanymi przez u ytkownika. Zmiany Wszelkie modyfikacje wprowadzane przez u ytkownika, które nie zosta³y w sposób wyraÿny zatwierdzone przez w³aœciciela urz¹dzenia, mog¹ spowodowaæ utratê prawa do jego u ytkowania. OSTRZE ENIE: Wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu lub wilgoci grozi po arem lub pora eniem pr¹dem elektrycznym. ZASILACZ SIECIOWY Nie pod³¹czaæ ani nie od³¹czaæ zasilacza sieciowego mokrymi rêkoma. Nie wolno uszkadzaæ zasilacza sieciowego przez drapanie, przeróbki lub zginanie jego styków. U ywaæ wy³¹cznie zasilacza dostarczonego w zestawie. Nie wolno rozbieraæ zasilacza sieciowego. Uwagi: Stosowaæ wy³¹cznie zasilacz sieciowy dostarczony w zestawie, poniewa inne zasilacze mog¹ uszkodziæ g³oœniki. Je eli nie zamierzamy u ywaæ zasilacza sieciowego przez d³u szy czas, nale y go od³¹czyæ o d gniazda sieciowego. UWAGA: Aby zmniejszyæ niebezpieczeñstwo po aru lub pora enia pr¹dem elektrycznym nie wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie deszczu lub wilgoci. Napiêcie zasilania zasilacza sieciowego jest oznaczone na tabliczce znamionowej. Zasilacz sieciowy wolno pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazda sieciowego o odpowiednim napiêciu.? Jedynie wyci¹gniêcie z gniazda sieciowego wtyczki zasilacza ca³kowicie od³¹cza dop³yw pr¹du.? Aby zapobiec niebezpieczeñstwu po aru lub zwarcia nale y unikaæ wystawiania zasilacza na dzia³anie deszczu oraz nie umieszczaæ w pomieszczeniu o wysokiej wilgotnoœci.? Gniazdo sieciowe powinno byæ usytuowane w pobli u urz¹dzenia i byæ ³atwo dostêpne. Informacje o zgodnoœci Urz¹dzenie jest zgodne z nastêpuj¹c¹ dyrektyw¹ Rady: Dyrektywa 89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC),73/23/EEC(LVD). Wa na uwaga Numer seryjny urz¹dzenia DeskTop Theatre DTT2200 znajduje siê na obudowie subwoofera. Numer ten nale y spisaæ i zachowaæ dla w³asnego bezpieczeñstwa. 162

3 ZAPOZNAJ SIÊ Z INSTRUKCJ OBS UGI - Przed rozpoczêciem u ytkowania zestawu subwoofer aktywny/g³oœniki satelitarne DTT2200 nale y przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. ZACHOWAJ INSTRUKCJÊ - Instrukcji dotycz¹cej zasad bezpieczeñstwa i eksploatacji urz¹dzenia nie nale y wyrzucaæ, aby mo na by³o z niej w razie potrzeby skorzystaæ. NIE IGNORUJ OSTRZE EÑ - Nale y stosowaæ siê do wszelkich ostrze eñ znajduj¹cych siê na g³oœniku niskotonowym typu subwoofer i w instrukcji obs³ugi. POSTÊPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI - Nale y postêpowaæ zgodnie z wszelkimi zaleceniami dotycz¹cymi u ytkowania urz¹dzenia. CZYSZCZENIE - Przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenie nale y od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania. Nie nale y stosowaæ p³ynów do czyszczenia lub œrodków czyszcz¹cych w aerozolu. Do czyszczenia nale y u ywaæ wilgotnej œciereczki. DODATKI - Nie nale y stosowaæ dodatków nie zalecanych przez firmê Cambridge SoundWorks, gdy mog¹ one stanowiæ zagro enie. WODA I WILGOÆ - Nie nale y u ywaæ subwoofera w pobli u wody, np. w pobli u wanny, umywalki, zlewu lub w pralni, w wilgotnej piwnicy lub w pobli u basenu i w innych podobnych miejscach. AKCESORIA - Nie nale y umieszczaæ zestawu DTT2200 na niestabilnych stolikach na kó³kach, trójnogach, wspornikach lub sto³ach.. Subwoofer lub ZASADY BEZPIECZEÑSTWA g³oœniki satelitarne mog¹ upaœæ, powoduj¹c powa ne obra enia cia³a i uszkodzenie produktu. Nale y korzystaæ wy³¹cznie z wózków, stojaków, trójnogów, wsporników lub sto³ów zalecanych przez Cambridge SoundWorks lub sprzedawanych wraz z produktem. G³oœniki satelitarne lub subwoofer nale y montowaæ zgodnie z instrukcjami producenta i u ywaæ do tego celu akcesoriów zalecanych przez firmê Cambridge SoundWorks. WENTYLACJA - Szczeliny i otwory w obudowie s³u ¹ do wentylacji subwoofera, zapewniaj¹c jego niezawodn¹ pracê oraz zapobiegaj¹c jego przegrzaniu. Otworów tych nie wolno zatykaæ lub zakrywaæ. Nie nale y stawiaæ urz¹dzenia na ³ó ku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach, gdy mo e to spowoduje zablokowanie otworów wentylacyjnych. Subwoofer nie mo e byæ zabudowany, np. w biblioteczce lub na pó³ce, chyba e zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja wed³ug opisu w instrukcji. CIEP O - Subwoofer nale y ustawiaæ z dala od Ÿróde³ ciep³a, takich jak grzejniki, rejestratory ciep³a, kuchenki i inne produkty (w tym wzmacniacze) wytwarzaj¹ce ciep³o. RÓD A ZASILANIA - Subwoofer mo na pod³¹czaæ tylko do Ÿród³a zasilania, którego parametry okreœlono na naklejce. Jeœli nie s¹ znane parametry zasilania, nale y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ produktu lub miejscowym zak³adem energetycznym. W przypadku produktów, które bêd¹ zasilane z baterii lub z innych Ÿróde³ zasilania, nale y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi. BIEGUNOWOŒÆ - Subwoofer mo e byæ wyposa ony we wtyczkê z okreœlon¹ biegunowoœci¹ (posiadaj¹c¹ jeden wtyk szerszy od drugiego). Wtyczka ta pasuje do gniazdka tylko w jednym po³o eniu. Jest to funkcja zabezpieczaj¹ca. Jeœli nie mo na w³o yæ wtyczki do gniazdka, nale y j¹ odwróciæ. Jeœli wtyczka nadal nie pasuje, nale y wezwaæ elektryka, aby wymieni³ przestarza³y typ gniazdka. Nie nale y manipulowaæ przy wtyczce, aby omin¹æ zabezpieczenie polaryzacji wtyczki. OCHRONA PRZEWODU ZASILAJ CEGO - Przewody zasilaj¹ce nale y tak prowadziæ, aby nie chodziæ po nich, ani nie przygniataæ ich innymi przedmiotami. W szczególnoœci nale y zwróciæ uwagê na przewód w s¹siedztwie wtyczki, rozga³êÿnika i wyjœcia z subwoofera. BURZA - Aby dodatkowo zabezpieczyæ zestaw DTT2200 na czas burzy z wy³adowaniami albo w przypadku, gdy urz¹dzenie jest pozostawione bez nadzoru lub nie bêdzie u ywane przez d³u szy czas, nale y wyci¹gn¹æ przewód zasilaj¹cy z gniazdka. W ten sposób mo na zabezpieczyæ subwoofer przed skutkami wy³adowañ elektrycznych i przepiêæ w sieci. PRZECI ENIE - Nie nale y przeci¹ aæ gniazdek zasilaj¹cych, przed³u aczy lub rozga³êÿników pr¹dowych, gdy grozi to po arem lub pora eniem pr¹dem elektrycznym. OBCE PRZEDMIOTY LUB SUBSTANCJE P YNNE - Do otworów subwoofera nie wolno wk³adaæ adnych przedmiotów, gdy mog¹ one zetkn¹æ siê z czêœciami znajduj¹cymi siê pod napiêciem lub spowodowaæ zwarcie, staj¹c siê przyczyn¹ po aru lub pora enia pr¹dem elektrycznym. Nale y uwa aæ, aby do wewn¹trz urz¹dzenia nie dosta³a siê rozlana przypadkowo jakaœ substancja p³ynna. NAPRAWA - Nie wolno próbowaæ naprawiaæ subwoofera na w³asn¹ rêkê, poniewa zdjêcie obudowy mo e spowodowaæ pora enie pr¹dem elektrycznym lub groziæ innymi konsekwencjami. Wszelkie naprawy nale y zlecaæ wykwalifikowanemu personelowi. USZKODZENIA WYMAGAJ CE NAPRAWY - W nastêpuj¹cych przypadkach nale y od³¹czyæ subwoofer od gniazdka œciennego lub innego Ÿród³a zasilania i zleciæ naprawê wykwalifikowanemu personelowi: a) Jeœli uszkodzeniu uleg³ przewód zasilaj¹cy. b) Jeœli zosta³a rozlana ciecz lub do obudowy subwoofera dosta³ siê obcy przedmiot. c) Jeœli subwoofer zosta³ wystawiony na dzia³anie deszczu lub wody. d) Jeœli subwoofer nie dzia³a prawid³owo, mimo postêpowania zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi, lub jego parametry uleg³y wyraÿnej zmianie. e) Jeœli produkt upad³ lub zosta³ w jakikolwiek sposób uszkodzony. 163

4 CZÊŒCI ZAMIENNE - Jeœli konieczna jest wymiana czêœci, nale y upewniæ siê, e serwisant zastosowa³ czêœæ zamienn¹ zalecan¹ przez firmê Cambridge SoundWorks lub posiadaj¹c¹ parametry identyczne z czêœci¹ oryginaln¹. Zastosowanie innych czêœci mo e byæ przyczyn¹ po aru, pora enia pr¹dem elektrycznym lub innych zagro eñ. KONTROLA BEZPIECZEÑSTWA - Po zakoñczeniu naprawy zestawu DTT2200 nale y poprosiæ serwisanta o przeprowadzenie kontroli uk³adów zabezpieczaj¹cych w celu okreœlenia, czy zestaw DTT2200 nadaje siê do bezpiecznego u ytkowania. MONTOWANIE NA ŒCIANIE LUB SUFICIE - G³oœniki satelitarne zestawu DTT2200 nale y montowaæ na œcianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami firmy Cambridge SoundWorks. 164

5 DeskTop Theatre 5.1 DTT2200 Dziêkujemy za zakup zestawu DeskTop Theatre 5.1 DTT2200 firmy Cambridge SoundWorks. Ten multimedialny zestaw g³oœników ze wzmacniaczem 5.1 obs³uguje najlepsze spotykane dziœ technologie audio: EAX, DirectSound 3D, Dolby Digital 5.1 i dyskretny, czterokana³owy system obs³ugi gier, daj¹c wspania³e efekty w odtwarzaniu dÿwiêku. Zestaw DTT2200 jest wspania³ym uzupe³nieniem najnowszej karty muzycznej Sound Blaster Live! obs³uguj¹cej 5.1-kana³ow¹ reprodukcjê dÿwiêku. Dziêki oprogramowaniu zawartemu na dysku DVD mo na s³uchaæ 5.1-kana³owego dÿwiêku surround w systemie Dolby Digital. Spis treœci Zawartoœæ zestawu Rozmieszczenie g³oœników Monta stojaków Montowanie tylnych g³oœników satelitarnych na œcianach Regulator g³oœnoœci/prze³¹cznik zasilania Pod³¹czanie Ÿród³a dÿwiêku Pod³¹czanie g³oœników Eliminacja szumów i zniekszta³ceñ Dane techniczne EAX Pomoc techniczna Ograniczona gwarancja

6 Zawartoœæ zestawu SprawdŸ dok³adnie ka dy element zestawu. Jeœli brakuje jakiegoœ elementu lub element jest uszkodzony, nie nale y instalowaæ zestawu ani korzystaæ z niego. Nale y wówczas skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ zestawu. Zachowaj opakowanie na wypadek koniecznoœci transportu zestawu DTT2200. Uwaga Istnieje mo liwoœæ zamontowania statywu do tylnych g³oœników satelitarnych. Informacje na ten temat mo na znaleÿæ w witrynie internetowej ELEMENT OPCJONALNY Statywy G³oœniki satelitarne (5) Stojak na monitor (1) Subwoofer Regulator g³oœnoœci Stojak na biurko (5) Wkrêty i ko³ki rozporowe (2) Paski z podk³adkami gumowymi (2) Zasilacz 13,5 V 2,5 A (wtyczka ró ni siê w zale noœci od kraju) Liniowy przewód audio Triple Stereo Przewód g³oœnikowy o d³. 3 m (3) Przewód g³oœnikowy 5 m (2) Naklejki identyfikacyjne 166

7 Rozmieszczenie g³oœników Uwaga: Subwoofer nie jest ekranowany magnetycznie i dlatego nie nale y ustawiaæ go w pobli u monitora ani komputera. Ustaw przednie g³oœniki satelitarne po obu stronach monitora. Ustaw œrodkowy g³oœnik satelitarny jak najbli ej œrodka monitora. G³oœnik œrodkowy mo na ustawiæ na monitorze, korzystaj¹c z do³¹czonego stojaka na monitor. Aby uzyskaæ efekt mocniejszego odtwarzania basów, ustaw subwoofer w rogu na pod³odze. Tylne g³oœniki satelitarne montowane na œcianach za u ytkownikiem. Tylne g³oœniki satelitarne ustawione w rogach biurka. Tylne g³oœniki satelitarne montowane na statywach (jeœli zosta³y zakupione). 167

8 Monta stojaków Przyklej naklejkê 5identyfikacyjn¹ z ty³u g³oœnika. 1 PrzeprowadŸ przewód g³oœnikowy przez otwór w stojaku. Wciœnij czerwony zacisk 2g³oœnika. W³ó pozbawion¹ izolacji koñcówkê czerwonego przewodu do otworu i zwolnij zacisk, tak aby przewód zosta³ zablokowany. Powtórz powy sze czynnoœci dla czarnego zacisku i nieoznaczonego przewodu. W³ó element ³¹cz¹cy do 3 gniazda z ty³u obudowy g³oœnika. Element ³¹cz¹cy Montowanie tylnych g³oœników satelitarnych na œcianach 2 3 Tylne g³oœniki satelitarne nale y montowaæ tylko na œcianach o solidnej konstrukcji. Ustaw g³oœniki z ty³u i nieco ponad poziomem ucha. Wywieræ w œcianie 1 otwór o g³êbokoœci oko³o 2 cm (1 cal). W³ó ko³ek rozporowy do otworu, tak aby nie wystawa³ ze œciany. Wkrêæ wkrêt M5 x 25 mm w ko³ek rozporowy, tak aby wystawa³ on na oko³o 0,5 cm. Przyklej podk³adki 4 gumowe z ty³u ka dego g³oœnika tylnego. Oznacz przewód za 4 pomoc¹ naklejki identyfikacyjnej. Zawieœ tylne g³oœniki 5satelitarne na wystaj¹cych wkrêtach. 168

9 Regulator g³oœnoœci/prze³¹cznik zasilania Regulatora balansu przód/ty³ nie trzeba ustawiaæ kilka razy podczas jednej gry. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ w dziale Eliminacja szumów i zniekszta³ceñ na str Usuñ papier zabezpieczaj¹cy z jednej strony taœmy samoprzylepnej. 3 Usuñ pozosta³y papier zabezpieczaj¹cy. Regulator balansu przód/ty³ G³ówny regulator g³oœnoœci Przekrêæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby regulowaæ g³oœnoœæ i w³¹czyæ zasilanie. 2 Dociœnij mocno uchwyt z ods³oniêt¹ warstw¹ samoprzylepn¹ do regulatora g³oœnoœci. 4 Dociœnij mocno regulator g³oœnoœci do powierzchni monta owej. 169

10 Pod³¹czanie Ÿród³a dÿwiêku A Do karty muzycznej Sound Blaster Live! seria 5.1 Miniwtyczki jasnozielone (przód), czarne (ty³) i pomarañczowe (œrodek/ subwoofer) Odtwarzany jest dÿwiêk 5.1-kana³owy. Jasnozielona Czarna Pomarañczowa Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Czarna Pomarañczowa Jasnozielona B Do 4-kana³owej karty muzycznej Miniwtyczki jasnozielone (przód) i czarne (ty³) Odtwarzany jest dÿwiêk 4.1-kana³owy. Jasnozielona Czarna Czarna Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Jasnozielona C Do 2-kana³owej karty muzycznej Tylko wtyczki jasnozielone (przód) Odtwarzany jest dÿwiêk 2.1-kana³owy. Jasnozielona Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Jasnozielona D Do 2-kana³owego odtwarzacza stereo Tylko miniwtyczki jasnozielone Odtwarzany jest dÿwiêk 2.1-kana³owy. Jasnozielona Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Jasnozielona 170

11 Pod³¹czanie g³oœników G³oœnik przedni lewy G³oœnik œrodkowy G³oœnik przedni prawy Do Ÿród³a zasilania. Uwaga: Jeœli urz¹dzenie nie jest u ywane przez okres d³u szy ni kilka dni, nale y je od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania. Zasilacz Przewód po³¹czeniowy audio Do Ÿród³a sygna³u audio. Zobacz Pod³¹czanie Ÿród³a dÿwiêku na str G³oœnik tylny lewy Ustaw regulator poziomu basów zgodnie z w³asnymi preferencjami. G³oœnik tylny prawy Regulator g³oœnoœci 171

12 Eliminacja szumów i zniekszta³ceñ Zestaw DTT2000 charakteryzuje siê du ¹ czu³oœci¹ wejœciow¹, co mo e powodowaæ wzmacnianie szumów emitowanych przez niektóre Ÿród³a sygna³ów audio. Szumy te nie s¹ wynikiem wadliwego dzia³ania zestawu. Szumy mo na ograniczyæ, postêpuj¹c wed³ug poni szych wskazówek: Zdecyduj, który regulator g³oœnoœci ma byæ u ywany jako g³ówny regulator g³oœnoœci: regulator zestawu DTT2200 czy programowy regulator g³oœnoœci Ÿród³a dÿwiêku. Jeœli wybierzesz regulator zestawu DTT2200, najpierw ustaw wysoki poziom g³oœnoœci na programowym regulatorze Ÿród³a sygna³u (co najmniej 70% poziomu maksymalnego). Tam, gdzie istnieje wiêcej ni jeden programowy regulator g³oœnoœci, nale y ustawiæ wysoki poziom g³oœnoœci na wszystkich regulatorach. Nastêpnie zakoñcz regulacjê. Aby ustawiæ ogólny poziom g³oœnoœci, u ywaj regulatora g³oœnoœci zestawu DTT2200. Jeœli wybierzesz programowy regulator g³oœnoœci Ÿród³a sygna³u, najpierw ustaw wysoki poziom g³oœnoœci na tym regulatorze (co najmniej 70% poziomu maksymalnego). Nastêpnie dokonaj regulacji g³oœnoœci dÿwiêku za pomoc¹ regulatora zestawu DTT2200 do momentu, a szumy nie bêd¹ s³yszalne. Od³ó regulator g³oœnoœci zestawu DTT2200. Zamiast tego, do regulacji ogólnego poziomu g³oœnoœci u ywaj programowego regulatora g³oœnoœci Ÿród³a sygna³u. Ustaw regulator poziomu wyjœciowego karty muzycznej tak, aby szum nie by³ s³yszalny. Mo e to wymagaæ zastosowania metody prób i b³êdów. 172

13 Dane techniczne DTT2200 Wzmacniacz szeœciokana³owy G³oœnik satelitarny: Subwoofer: moc skuteczna: 5W na kana³ moc skuteczna: 17 W Niniejsze dane techniczne dotycz¹ zestawu DTT2200 zasilanego za pomoc¹ do³¹czonego zasilacza pr¹du sta³ego 13,5 V; 2,5 A. EAX Technologia EAX jest zbiorem wspania³ych, innowacyjnych technologii audio. Zosta³a ona opracowana przez œwiatowej klasy naukowców pracuj¹cych w firmie Creative i zawarta w prze³omowych technologiach internetowych Personal Digital Entertainment (PDE), zmieniaj¹c sposób doœwiadczania dÿwiêków. Technologia EAX oferuje zaawansowan¹, interaktywn¹, technikê audio oraz wysokiej jakoœci dÿwiêk dla nowej generacji przenoœnych urz¹dzeñ audio, aplikacji audio i us³ug internetowych. Dziêki piêciu zintegrowanym g³oœnikom satelitarnym ze wzmacniaczem i oddzielnemu subwooferowi zestaw DTT2200 firmy Cambridge Soundworks stanowi idealny, 5.1-kana³owy, podstawowy system kina domowego wykorzystuj¹cy technologiê EAX. Dziêki po³¹czeniu tego zestawu z kart¹ muzyczn¹ z potê nej rodziny SoundBlaster Live mo liwe jest s³uchanie wyj¹tkowego 5.1-kana³owego dÿwiêku 3D Positional Audio dla filmów i gier. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat technologii EAX, odwiedÿ witrynê internetow¹ EAX.creative.com. 173

14 Pomoc techniczna Przed skontaktowaniem siê z lini¹ pomocy European Help Line nale y zapoznaæ siê z dodatkiem Rozwi¹zywanie problemów. Witryna sieci Web firmy Creative udostêpnia najnowsze sterowniki i wskazówki dotycz¹ce rozwi¹zywania problemów. Czujemy siê zobowi¹zani do przekazywania naszym klientom najlepszych produktów jak równie zapewniania najlepszej pomocy technicznej. Aby szybko uzyskaæ skuteczn¹ pomoc techniczn¹, prosimy w pierwszej kolejnoœci korzystaæ z us³ug Creative Web Support. Jeœli produkt firmy Creative zosta³ wstêpnie zainstalowany w komputerze, podstawowym Ÿród³em pomocy technicznej jest dostawca komputera. Zakres pomocy technicznej przeznaczonej dla krajów europejskich i dostêpnej w witrynie sieci Web jest systematycznie aktualizowany i zawiera nastêpuj¹ce elementy: FAQ: Solve Your Own Problem: Download Drivers: Library : Your Problem: Telephone Support: Dostêp do najœwie szych informacji dotycz¹cych produktów firmy Creative, zawieraj¹cych równie rady, jak rozwi¹zywaæ problemy zawarte w czêsto zadawanych pytaniach Mo na podaæ s³owa kluczowe do przeszukiwania obszernej biblioteki produktów i informacji technicznych Szybki dostêp do najnowszych sterowników Creative Znajdowanie dokumentacji dla szerokiego zakresu produktów firmy Creative Mo na wype³niæ formularz sieci Web dotycz¹cy pomocy technicznej i przes³aæ go w celu uzyskania odpowiedzi Szczegó³y na temat kontaktów mo na uzyskaæ w sekcji European Help Line (Europejska Linia Pomocy) 175

15 W przypadku wyst¹pienia problemów Nale y zachowaæ rachunek i wszelkie elementy opakowania do czasu uzyskania ca³kowitej pewnoœci, e produkt spe³nia wszystkie wymagania. Jeœli wyst¹pi¹ problemy podczas instalowania lub u ywania produktu Creative, nale y sko ystaæ z dostêpnej w sieci Web pomocy technicznej i/lub zadzwoniæ do telefonicznego centrum pomocy technicznej. Prosimy o zanotowanie nastêpuj¹cych informacji technicznych, które mog¹ byæ wymagane przy udzielaniu pomocy technicznej: Model i numer seryjny produktu Creative Informacje o b³êdzie wyœwietlone na ekranie oraz jak do tego dosz³o Informacje na kartach adapterów, które mog¹ powodowaæ konflikt konfiguracji sprzêtowej, takie jak podstawowy adres We/Wy, linia IRQ, u ywane kana³y DMA Informacje dotycz¹ce p³yty g³ównej: producent systemu BIOS/wersja i producent chipsetu Typ i wersja systemu operacyjnego, tzn. DOS 6.0, Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 lub Windows NT Jeœli po uzyskaniu pomocy technicznej istnieje podejrzenie, e produkt firmy Creative jest wadliwy, to po sprawdzeniu daty zakupu produktu nale y wykonaæ odpowiedni¹ z wymienionych ni ej czynnoœci: Up³ynê³o mniej ni 30 dni od daty zakupu Up³ynê³o wiêcej ni 30 dni od daty zakupu Jeœli dowód zakupu wskazuje, e up³ynê³o mniej ni 30 dni od daty zakupu produktu, wówczas mo na zwróciæ dany produkt do punktu zakupu, gdzie powinna istnieæ mo liwoœæ wymiany produktu lub dokonania zakupu na sumê równowa n¹ wartoœci zwracanego produktu. 30-dniowy okres mo e nie mieæ zastosowania we wszystkich przypadkach, wiêc nale y sprawdziæ warunki zwrotu produktu w punkcie zakupu. Najpierw nale y skontaktowaæ siê z europejskim oddzia³em pomocy technicznej (numery kontaktowe mo na znaleÿæ w sekcji European Help Line), aby ustaliæ naturê problemu i szczegó³y procedury przyjêcia do naprawy. Firma Creative Labs wymaga, aby ka dy zwrócony do naprawy/wymiany produkt posiada³ numer autoryzacyjny. 176

16 Zwracanie produktu do naprawy Nale y skontaktowaæ siê z pomoc¹ techniczn¹, a nastêpnie, jeœli oka e siê to konieczne, skontaktowaæ siê z RMA w celu przydzielenia numeru autoryzacyjnego na naprawê/wymianê produktu. Sposób zwrócenia produktu do naprawy/wymiany zostanie okreœlony przez pomoc techniczn¹. Na adres podany przez pomoc techniczn¹ nale y zwróciæ tylko sprzêt. Nie ma potrzeby wysy³ania zwi¹zanego z nim oprogramowania, akcesoriów lub oryginalnego opakowania. Na wierzchu opakowania, w którym jest zwracany sprzêt, nale y napisaæ numer autoryzacyjny. Po otrzymaniu wadliwego sprzêtu firma Creative Labs dokona naprawy lub wymiany i odeœle produkt zpowrotem. Firma Creative mo e zamieniæ lub naprawiæ produkt wykorzystuj¹c nowe lub odzyskane czêœci, a zepsute czêœci stan¹ siê w³asnoœci¹ firmy Creative. Okres gwarancji na naprawiony/wymieniony sprzêt wynosi 90 dni od daty jego wys³ania przez firmê Creative lub tyle dni, ile zosta³o z pierwotnej gwarancji na produkt, w zale noœci, który okres czasu jest d³u szy. Aby unikn¹æ op³at w wypadku wysy³ania produktu do firmy Creative Labs spoza Unii Europejskiej (mo e to zaj¹æ nawet 30 dni), trzeba przed wys³aniem produktu wype³niæ stosowne dokumenty celne. 177

17 Ograniczona gwarancja Firma Creative Labs (Ireland) Limited ( Creative ) gwarantuje, ale tylko nabywcom oryginalnych produktów, e wyrób bêdzie wolny od usterek materia³ów i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu lub inny okres czasu okreœlony wyraÿnie przez firmê Creative lub wymagany przez w³aœciwe przepisy ( Okres gwarancyjny ). Jedynym zobowi¹zaniem firmy Creative i uprawnieniem nabywcy jest, wed³ug uznania firmy Creative, naprawa lub wymiana (na ten sam lub podobny model) jakiegokolwiek sprzêtu i innych elementów nie wype³niaj¹cych ograniczonej gwarancji wyjaœnionej powy ej, które zostan¹ zwrócone do autoryzowanego dystrybutora lub dilera produktów firmy Creative wraz z kopi¹ rachunku w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Czego ta gwarancja nie obejmuje Gwarancja ta przyznaje nabywcy szczególne uprawnienia. Zale nie od prawodawstwa danego kraju nabywcy mog¹ przys³ugiwaæ równie inne uprawnienia. Przepisy niektórych krajów nie dopuszczaj¹ ograniczeñ zawartych w tej gwarancji, zatem mog¹ one nie dotyczyæ nabywcy. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez w³aœciwe przepisy firma Creative odrzuca jakiekolwiek inne gwarancje lub warunki wyra one wprost lub domyœlnie, w tym warunki dotycz¹ce jakoœci, walorów handlowych lub przydatnoœci do okreœlonego celu w stosunku do u ytkowania tego produktu. Firma Creative nie ma te obowi¹zku dostarczania produktów dla ka dego œrodowiska operacyjnego - na przyk³ad, zapewniaj¹c pracê z przysz³ymi wersjami oprogramowania lub sprzêtu. Firma Creative lub jej licencjonodawcy w adnym wypadku nie bêd¹ odpowiedzialni za jakiekolwiek poœrednie, przypadkowe, specjalne lub ewentualne szkody, ani za utratê zysków, oszczêdnoœci lub danych, wynikaj¹cych lub wi¹ ¹cych siê z u ywaniem tego produktu, nawet jeœli firma Creative lub jej licencjonodawcy byli uprzedzeni o mo liwoœci wyst¹pienia takich szkód. Ta gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych na skutek wypadku, niew³aœciwego u ycia, zmian (dokonywanych przez osoby nie bêd¹ce pracownikami firmy Creative lub autoryzowanych punktów serwisowych), wilgoci, œrodowiska sprzyjaj¹cego korozji, transportu, wysokiego napiêcia lub nietypowych warunków pracy. Ta gwarancja nie obejmuje zwyk³ego zu ywania siê materia³u. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca siê sporz¹dzenie kopii zapasowej oprogramowania dostarczonego wraz z produktem firmy Creative. 178

18 Creative European Help Line CREATIVE LABS (IRELAND) LTD., Technical Support Department, Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland. Fax: United Kingdom Tel +44 (0) Germany Tel Ireland Tel France Tel Spain Tel +34 (91) Italy Tel Austria Tel +43 (01) Belgium Tel +32 (02) Denmark Tel Finland Tel +358 (09) Norway Tel Sweden Tel +46 (08) Holland Tel +31 (0) Switzerland Tel +41 (01) Portugal Tel Czech Republic Tel Poland Freephone Hungary Freephone Russia Tel Operating Hours / Heures d ouverture / Öffnungszeiten / Ore d ufficio / Horario de oficina / Openingstijden / Horário de abertura EUROPE Mon-Fri : Business Hours Sat-Sun & Public Holidays : Closed Lun. au vend. : Heures de bureau Sam., dim. et jours fériés : Fermé Mo-Fr : Geschäftszeiten Sa, So & gesetzl. Feiertage : Geschlossen Luned -venerd : Orario d ufficio Sabato, domenica e festivi : Chiuso Lunes-Viernes : Horario de oficina Sábados, domingos y festivos : Cerrado Maandag-Vrijdag : Kantooruren Zat.-Zon. & Nationale Feestdagen : Gesloten Segunda a sexta-feira : Horário de expediente Sábado, domingo e feriados : Fechado Internet To receive technical support via the Internet, please Web Site

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Kamera obserwacyjna Nokia. Instrukcja obs³ugi

Kamera obserwacyjna Nokia. Instrukcja obs³ugi Kamera obserwacyjna Nokia Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-6 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233. 9245046 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233. 9245046 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233 9245046 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-145 spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo