Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200"

Transkrypt

1 Instrukcja obslugi DeskTop Theatre DTT2200 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia i nie s¹ wi¹ ¹ce dla firmy Creative Technology Ltd. adna czêœæ niniejszego dokumentu nie mo e byæ powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek œrodkami, elektronicznymi b¹dÿ mechanicznymi (w tym za poœrednictwem fotokopiowania lub rejestrowania), dla jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody firmy Creative Technology Ltd. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest licencjonowane i mo e byæ u ywane lub kopiowane tylko zgodnie z warunkami licencji. Kopiowanie oprogramowania na inny noœnik ni wymieniony w licencji jest niezgodne z prawem, z wyj¹tkiem sytuacji, na które zezwala umowa licencyjna. Licencjobiorca mo e wykonaæ jedn¹ kopiê zapasow¹ oprogramowania. Copyright 2000 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrze one. wersja 1.0 Sierpieñ Cambridge SoundWorks, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Cambridge SoundWorks jest zastrze onym znakiem towarowym, a PCWorks i DeskTop Theatre s¹ znakami towarowymi firmy Cambridge SoundWorks, Inc., Newton, MA. Sound Blaster jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Creative Technology, Ltd. Blaster jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Creative Technology Ltd. IBM jest zastrze onym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows i logo Windows s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne produkty s¹ znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi ich w³aœcicieli.

2 Informacje dotycz¹ce przepisów i bezpieczeñstwa W kolejnych podrozdzia³ach podano informacje dotycz¹ce ró nych krajów: UWAGA: Urz¹dzenie jest przeznaczone do instalacji przez u ytkownika w komputerach IBM AT lub kompatybilnych z nimi komputerach osobistych posiadaj¹cych certyfikaty lub znajduj¹cych siê w wykazie CSA/TUV/UL w obszarze dostêpnym dla u ytkownika okreœlonym przez producenta. Nale y sprawdziæ w instrukcji obs³ugi i/lub u producenta, czy komputer jest przystosowany do wspó³pracy z kartami rozszerzeñ instalowanymi przez u ytkownika. Zmiany Wszelkie modyfikacje wprowadzane przez u ytkownika, które nie zosta³y w sposób wyraÿny zatwierdzone przez w³aœciciela urz¹dzenia, mog¹ spowodowaæ utratê prawa do jego u ytkowania. OSTRZE ENIE: Wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu lub wilgoci grozi po arem lub pora eniem pr¹dem elektrycznym. ZASILACZ SIECIOWY Nie pod³¹czaæ ani nie od³¹czaæ zasilacza sieciowego mokrymi rêkoma. Nie wolno uszkadzaæ zasilacza sieciowego przez drapanie, przeróbki lub zginanie jego styków. U ywaæ wy³¹cznie zasilacza dostarczonego w zestawie. Nie wolno rozbieraæ zasilacza sieciowego. Uwagi: Stosowaæ wy³¹cznie zasilacz sieciowy dostarczony w zestawie, poniewa inne zasilacze mog¹ uszkodziæ g³oœniki. Je eli nie zamierzamy u ywaæ zasilacza sieciowego przez d³u szy czas, nale y go od³¹czyæ o d gniazda sieciowego. UWAGA: Aby zmniejszyæ niebezpieczeñstwo po aru lub pora enia pr¹dem elektrycznym nie wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie deszczu lub wilgoci. Napiêcie zasilania zasilacza sieciowego jest oznaczone na tabliczce znamionowej. Zasilacz sieciowy wolno pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazda sieciowego o odpowiednim napiêciu.? Jedynie wyci¹gniêcie z gniazda sieciowego wtyczki zasilacza ca³kowicie od³¹cza dop³yw pr¹du.? Aby zapobiec niebezpieczeñstwu po aru lub zwarcia nale y unikaæ wystawiania zasilacza na dzia³anie deszczu oraz nie umieszczaæ w pomieszczeniu o wysokiej wilgotnoœci.? Gniazdo sieciowe powinno byæ usytuowane w pobli u urz¹dzenia i byæ ³atwo dostêpne. Informacje o zgodnoœci Urz¹dzenie jest zgodne z nastêpuj¹c¹ dyrektyw¹ Rady: Dyrektywa 89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC),73/23/EEC(LVD). Wa na uwaga Numer seryjny urz¹dzenia DeskTop Theatre DTT2200 znajduje siê na obudowie subwoofera. Numer ten nale y spisaæ i zachowaæ dla w³asnego bezpieczeñstwa. 162

3 ZAPOZNAJ SIÊ Z INSTRUKCJ OBS UGI - Przed rozpoczêciem u ytkowania zestawu subwoofer aktywny/g³oœniki satelitarne DTT2200 nale y przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. ZACHOWAJ INSTRUKCJÊ - Instrukcji dotycz¹cej zasad bezpieczeñstwa i eksploatacji urz¹dzenia nie nale y wyrzucaæ, aby mo na by³o z niej w razie potrzeby skorzystaæ. NIE IGNORUJ OSTRZE EÑ - Nale y stosowaæ siê do wszelkich ostrze eñ znajduj¹cych siê na g³oœniku niskotonowym typu subwoofer i w instrukcji obs³ugi. POSTÊPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI - Nale y postêpowaæ zgodnie z wszelkimi zaleceniami dotycz¹cymi u ytkowania urz¹dzenia. CZYSZCZENIE - Przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenie nale y od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania. Nie nale y stosowaæ p³ynów do czyszczenia lub œrodków czyszcz¹cych w aerozolu. Do czyszczenia nale y u ywaæ wilgotnej œciereczki. DODATKI - Nie nale y stosowaæ dodatków nie zalecanych przez firmê Cambridge SoundWorks, gdy mog¹ one stanowiæ zagro enie. WODA I WILGOÆ - Nie nale y u ywaæ subwoofera w pobli u wody, np. w pobli u wanny, umywalki, zlewu lub w pralni, w wilgotnej piwnicy lub w pobli u basenu i w innych podobnych miejscach. AKCESORIA - Nie nale y umieszczaæ zestawu DTT2200 na niestabilnych stolikach na kó³kach, trójnogach, wspornikach lub sto³ach.. Subwoofer lub ZASADY BEZPIECZEÑSTWA g³oœniki satelitarne mog¹ upaœæ, powoduj¹c powa ne obra enia cia³a i uszkodzenie produktu. Nale y korzystaæ wy³¹cznie z wózków, stojaków, trójnogów, wsporników lub sto³ów zalecanych przez Cambridge SoundWorks lub sprzedawanych wraz z produktem. G³oœniki satelitarne lub subwoofer nale y montowaæ zgodnie z instrukcjami producenta i u ywaæ do tego celu akcesoriów zalecanych przez firmê Cambridge SoundWorks. WENTYLACJA - Szczeliny i otwory w obudowie s³u ¹ do wentylacji subwoofera, zapewniaj¹c jego niezawodn¹ pracê oraz zapobiegaj¹c jego przegrzaniu. Otworów tych nie wolno zatykaæ lub zakrywaæ. Nie nale y stawiaæ urz¹dzenia na ³ó ku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach, gdy mo e to spowoduje zablokowanie otworów wentylacyjnych. Subwoofer nie mo e byæ zabudowany, np. w biblioteczce lub na pó³ce, chyba e zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja wed³ug opisu w instrukcji. CIEP O - Subwoofer nale y ustawiaæ z dala od Ÿróde³ ciep³a, takich jak grzejniki, rejestratory ciep³a, kuchenki i inne produkty (w tym wzmacniacze) wytwarzaj¹ce ciep³o. RÓD A ZASILANIA - Subwoofer mo na pod³¹czaæ tylko do Ÿród³a zasilania, którego parametry okreœlono na naklejce. Jeœli nie s¹ znane parametry zasilania, nale y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ produktu lub miejscowym zak³adem energetycznym. W przypadku produktów, które bêd¹ zasilane z baterii lub z innych Ÿróde³ zasilania, nale y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi. BIEGUNOWOŒÆ - Subwoofer mo e byæ wyposa ony we wtyczkê z okreœlon¹ biegunowoœci¹ (posiadaj¹c¹ jeden wtyk szerszy od drugiego). Wtyczka ta pasuje do gniazdka tylko w jednym po³o eniu. Jest to funkcja zabezpieczaj¹ca. Jeœli nie mo na w³o yæ wtyczki do gniazdka, nale y j¹ odwróciæ. Jeœli wtyczka nadal nie pasuje, nale y wezwaæ elektryka, aby wymieni³ przestarza³y typ gniazdka. Nie nale y manipulowaæ przy wtyczce, aby omin¹æ zabezpieczenie polaryzacji wtyczki. OCHRONA PRZEWODU ZASILAJ CEGO - Przewody zasilaj¹ce nale y tak prowadziæ, aby nie chodziæ po nich, ani nie przygniataæ ich innymi przedmiotami. W szczególnoœci nale y zwróciæ uwagê na przewód w s¹siedztwie wtyczki, rozga³êÿnika i wyjœcia z subwoofera. BURZA - Aby dodatkowo zabezpieczyæ zestaw DTT2200 na czas burzy z wy³adowaniami albo w przypadku, gdy urz¹dzenie jest pozostawione bez nadzoru lub nie bêdzie u ywane przez d³u szy czas, nale y wyci¹gn¹æ przewód zasilaj¹cy z gniazdka. W ten sposób mo na zabezpieczyæ subwoofer przed skutkami wy³adowañ elektrycznych i przepiêæ w sieci. PRZECI ENIE - Nie nale y przeci¹ aæ gniazdek zasilaj¹cych, przed³u aczy lub rozga³êÿników pr¹dowych, gdy grozi to po arem lub pora eniem pr¹dem elektrycznym. OBCE PRZEDMIOTY LUB SUBSTANCJE P YNNE - Do otworów subwoofera nie wolno wk³adaæ adnych przedmiotów, gdy mog¹ one zetkn¹æ siê z czêœciami znajduj¹cymi siê pod napiêciem lub spowodowaæ zwarcie, staj¹c siê przyczyn¹ po aru lub pora enia pr¹dem elektrycznym. Nale y uwa aæ, aby do wewn¹trz urz¹dzenia nie dosta³a siê rozlana przypadkowo jakaœ substancja p³ynna. NAPRAWA - Nie wolno próbowaæ naprawiaæ subwoofera na w³asn¹ rêkê, poniewa zdjêcie obudowy mo e spowodowaæ pora enie pr¹dem elektrycznym lub groziæ innymi konsekwencjami. Wszelkie naprawy nale y zlecaæ wykwalifikowanemu personelowi. USZKODZENIA WYMAGAJ CE NAPRAWY - W nastêpuj¹cych przypadkach nale y od³¹czyæ subwoofer od gniazdka œciennego lub innego Ÿród³a zasilania i zleciæ naprawê wykwalifikowanemu personelowi: a) Jeœli uszkodzeniu uleg³ przewód zasilaj¹cy. b) Jeœli zosta³a rozlana ciecz lub do obudowy subwoofera dosta³ siê obcy przedmiot. c) Jeœli subwoofer zosta³ wystawiony na dzia³anie deszczu lub wody. d) Jeœli subwoofer nie dzia³a prawid³owo, mimo postêpowania zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi, lub jego parametry uleg³y wyraÿnej zmianie. e) Jeœli produkt upad³ lub zosta³ w jakikolwiek sposób uszkodzony. 163

4 CZÊŒCI ZAMIENNE - Jeœli konieczna jest wymiana czêœci, nale y upewniæ siê, e serwisant zastosowa³ czêœæ zamienn¹ zalecan¹ przez firmê Cambridge SoundWorks lub posiadaj¹c¹ parametry identyczne z czêœci¹ oryginaln¹. Zastosowanie innych czêœci mo e byæ przyczyn¹ po aru, pora enia pr¹dem elektrycznym lub innych zagro eñ. KONTROLA BEZPIECZEÑSTWA - Po zakoñczeniu naprawy zestawu DTT2200 nale y poprosiæ serwisanta o przeprowadzenie kontroli uk³adów zabezpieczaj¹cych w celu okreœlenia, czy zestaw DTT2200 nadaje siê do bezpiecznego u ytkowania. MONTOWANIE NA ŒCIANIE LUB SUFICIE - G³oœniki satelitarne zestawu DTT2200 nale y montowaæ na œcianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami firmy Cambridge SoundWorks. 164

5 DeskTop Theatre 5.1 DTT2200 Dziêkujemy za zakup zestawu DeskTop Theatre 5.1 DTT2200 firmy Cambridge SoundWorks. Ten multimedialny zestaw g³oœników ze wzmacniaczem 5.1 obs³uguje najlepsze spotykane dziœ technologie audio: EAX, DirectSound 3D, Dolby Digital 5.1 i dyskretny, czterokana³owy system obs³ugi gier, daj¹c wspania³e efekty w odtwarzaniu dÿwiêku. Zestaw DTT2200 jest wspania³ym uzupe³nieniem najnowszej karty muzycznej Sound Blaster Live! obs³uguj¹cej 5.1-kana³ow¹ reprodukcjê dÿwiêku. Dziêki oprogramowaniu zawartemu na dysku DVD mo na s³uchaæ 5.1-kana³owego dÿwiêku surround w systemie Dolby Digital. Spis treœci Zawartoœæ zestawu Rozmieszczenie g³oœników Monta stojaków Montowanie tylnych g³oœników satelitarnych na œcianach Regulator g³oœnoœci/prze³¹cznik zasilania Pod³¹czanie Ÿród³a dÿwiêku Pod³¹czanie g³oœników Eliminacja szumów i zniekszta³ceñ Dane techniczne EAX Pomoc techniczna Ograniczona gwarancja

6 Zawartoœæ zestawu SprawdŸ dok³adnie ka dy element zestawu. Jeœli brakuje jakiegoœ elementu lub element jest uszkodzony, nie nale y instalowaæ zestawu ani korzystaæ z niego. Nale y wówczas skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ zestawu. Zachowaj opakowanie na wypadek koniecznoœci transportu zestawu DTT2200. Uwaga Istnieje mo liwoœæ zamontowania statywu do tylnych g³oœników satelitarnych. Informacje na ten temat mo na znaleÿæ w witrynie internetowej ELEMENT OPCJONALNY Statywy G³oœniki satelitarne (5) Stojak na monitor (1) Subwoofer Regulator g³oœnoœci Stojak na biurko (5) Wkrêty i ko³ki rozporowe (2) Paski z podk³adkami gumowymi (2) Zasilacz 13,5 V 2,5 A (wtyczka ró ni siê w zale noœci od kraju) Liniowy przewód audio Triple Stereo Przewód g³oœnikowy o d³. 3 m (3) Przewód g³oœnikowy 5 m (2) Naklejki identyfikacyjne 166

7 Rozmieszczenie g³oœników Uwaga: Subwoofer nie jest ekranowany magnetycznie i dlatego nie nale y ustawiaæ go w pobli u monitora ani komputera. Ustaw przednie g³oœniki satelitarne po obu stronach monitora. Ustaw œrodkowy g³oœnik satelitarny jak najbli ej œrodka monitora. G³oœnik œrodkowy mo na ustawiæ na monitorze, korzystaj¹c z do³¹czonego stojaka na monitor. Aby uzyskaæ efekt mocniejszego odtwarzania basów, ustaw subwoofer w rogu na pod³odze. Tylne g³oœniki satelitarne montowane na œcianach za u ytkownikiem. Tylne g³oœniki satelitarne ustawione w rogach biurka. Tylne g³oœniki satelitarne montowane na statywach (jeœli zosta³y zakupione). 167

8 Monta stojaków Przyklej naklejkê 5identyfikacyjn¹ z ty³u g³oœnika. 1 PrzeprowadŸ przewód g³oœnikowy przez otwór w stojaku. Wciœnij czerwony zacisk 2g³oœnika. W³ó pozbawion¹ izolacji koñcówkê czerwonego przewodu do otworu i zwolnij zacisk, tak aby przewód zosta³ zablokowany. Powtórz powy sze czynnoœci dla czarnego zacisku i nieoznaczonego przewodu. W³ó element ³¹cz¹cy do 3 gniazda z ty³u obudowy g³oœnika. Element ³¹cz¹cy Montowanie tylnych g³oœników satelitarnych na œcianach 2 3 Tylne g³oœniki satelitarne nale y montowaæ tylko na œcianach o solidnej konstrukcji. Ustaw g³oœniki z ty³u i nieco ponad poziomem ucha. Wywieræ w œcianie 1 otwór o g³êbokoœci oko³o 2 cm (1 cal). W³ó ko³ek rozporowy do otworu, tak aby nie wystawa³ ze œciany. Wkrêæ wkrêt M5 x 25 mm w ko³ek rozporowy, tak aby wystawa³ on na oko³o 0,5 cm. Przyklej podk³adki 4 gumowe z ty³u ka dego g³oœnika tylnego. Oznacz przewód za 4 pomoc¹ naklejki identyfikacyjnej. Zawieœ tylne g³oœniki 5satelitarne na wystaj¹cych wkrêtach. 168

9 Regulator g³oœnoœci/prze³¹cznik zasilania Regulatora balansu przód/ty³ nie trzeba ustawiaæ kilka razy podczas jednej gry. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ w dziale Eliminacja szumów i zniekszta³ceñ na str Usuñ papier zabezpieczaj¹cy z jednej strony taœmy samoprzylepnej. 3 Usuñ pozosta³y papier zabezpieczaj¹cy. Regulator balansu przód/ty³ G³ówny regulator g³oœnoœci Przekrêæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby regulowaæ g³oœnoœæ i w³¹czyæ zasilanie. 2 Dociœnij mocno uchwyt z ods³oniêt¹ warstw¹ samoprzylepn¹ do regulatora g³oœnoœci. 4 Dociœnij mocno regulator g³oœnoœci do powierzchni monta owej. 169

10 Pod³¹czanie Ÿród³a dÿwiêku A Do karty muzycznej Sound Blaster Live! seria 5.1 Miniwtyczki jasnozielone (przód), czarne (ty³) i pomarañczowe (œrodek/ subwoofer) Odtwarzany jest dÿwiêk 5.1-kana³owy. Jasnozielona Czarna Pomarañczowa Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Czarna Pomarañczowa Jasnozielona B Do 4-kana³owej karty muzycznej Miniwtyczki jasnozielone (przód) i czarne (ty³) Odtwarzany jest dÿwiêk 4.1-kana³owy. Jasnozielona Czarna Czarna Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Jasnozielona C Do 2-kana³owej karty muzycznej Tylko wtyczki jasnozielone (przód) Odtwarzany jest dÿwiêk 2.1-kana³owy. Jasnozielona Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Jasnozielona D Do 2-kana³owego odtwarzacza stereo Tylko miniwtyczki jasnozielone Odtwarzany jest dÿwiêk 2.1-kana³owy. Jasnozielona Liniowy przewód wejœciowy audio Triple Stereo Jasnozielona 170

11 Pod³¹czanie g³oœników G³oœnik przedni lewy G³oœnik œrodkowy G³oœnik przedni prawy Do Ÿród³a zasilania. Uwaga: Jeœli urz¹dzenie nie jest u ywane przez okres d³u szy ni kilka dni, nale y je od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania. Zasilacz Przewód po³¹czeniowy audio Do Ÿród³a sygna³u audio. Zobacz Pod³¹czanie Ÿród³a dÿwiêku na str G³oœnik tylny lewy Ustaw regulator poziomu basów zgodnie z w³asnymi preferencjami. G³oœnik tylny prawy Regulator g³oœnoœci 171

12 Eliminacja szumów i zniekszta³ceñ Zestaw DTT2000 charakteryzuje siê du ¹ czu³oœci¹ wejœciow¹, co mo e powodowaæ wzmacnianie szumów emitowanych przez niektóre Ÿród³a sygna³ów audio. Szumy te nie s¹ wynikiem wadliwego dzia³ania zestawu. Szumy mo na ograniczyæ, postêpuj¹c wed³ug poni szych wskazówek: Zdecyduj, który regulator g³oœnoœci ma byæ u ywany jako g³ówny regulator g³oœnoœci: regulator zestawu DTT2200 czy programowy regulator g³oœnoœci Ÿród³a dÿwiêku. Jeœli wybierzesz regulator zestawu DTT2200, najpierw ustaw wysoki poziom g³oœnoœci na programowym regulatorze Ÿród³a sygna³u (co najmniej 70% poziomu maksymalnego). Tam, gdzie istnieje wiêcej ni jeden programowy regulator g³oœnoœci, nale y ustawiæ wysoki poziom g³oœnoœci na wszystkich regulatorach. Nastêpnie zakoñcz regulacjê. Aby ustawiæ ogólny poziom g³oœnoœci, u ywaj regulatora g³oœnoœci zestawu DTT2200. Jeœli wybierzesz programowy regulator g³oœnoœci Ÿród³a sygna³u, najpierw ustaw wysoki poziom g³oœnoœci na tym regulatorze (co najmniej 70% poziomu maksymalnego). Nastêpnie dokonaj regulacji g³oœnoœci dÿwiêku za pomoc¹ regulatora zestawu DTT2200 do momentu, a szumy nie bêd¹ s³yszalne. Od³ó regulator g³oœnoœci zestawu DTT2200. Zamiast tego, do regulacji ogólnego poziomu g³oœnoœci u ywaj programowego regulatora g³oœnoœci Ÿród³a sygna³u. Ustaw regulator poziomu wyjœciowego karty muzycznej tak, aby szum nie by³ s³yszalny. Mo e to wymagaæ zastosowania metody prób i b³êdów. 172

13 Dane techniczne DTT2200 Wzmacniacz szeœciokana³owy G³oœnik satelitarny: Subwoofer: moc skuteczna: 5W na kana³ moc skuteczna: 17 W Niniejsze dane techniczne dotycz¹ zestawu DTT2200 zasilanego za pomoc¹ do³¹czonego zasilacza pr¹du sta³ego 13,5 V; 2,5 A. EAX Technologia EAX jest zbiorem wspania³ych, innowacyjnych technologii audio. Zosta³a ona opracowana przez œwiatowej klasy naukowców pracuj¹cych w firmie Creative i zawarta w prze³omowych technologiach internetowych Personal Digital Entertainment (PDE), zmieniaj¹c sposób doœwiadczania dÿwiêków. Technologia EAX oferuje zaawansowan¹, interaktywn¹, technikê audio oraz wysokiej jakoœci dÿwiêk dla nowej generacji przenoœnych urz¹dzeñ audio, aplikacji audio i us³ug internetowych. Dziêki piêciu zintegrowanym g³oœnikom satelitarnym ze wzmacniaczem i oddzielnemu subwooferowi zestaw DTT2200 firmy Cambridge Soundworks stanowi idealny, 5.1-kana³owy, podstawowy system kina domowego wykorzystuj¹cy technologiê EAX. Dziêki po³¹czeniu tego zestawu z kart¹ muzyczn¹ z potê nej rodziny SoundBlaster Live mo liwe jest s³uchanie wyj¹tkowego 5.1-kana³owego dÿwiêku 3D Positional Audio dla filmów i gier. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat technologii EAX, odwiedÿ witrynê internetow¹ EAX.creative.com. 173

14 Pomoc techniczna Przed skontaktowaniem siê z lini¹ pomocy European Help Line nale y zapoznaæ siê z dodatkiem Rozwi¹zywanie problemów. Witryna sieci Web firmy Creative udostêpnia najnowsze sterowniki i wskazówki dotycz¹ce rozwi¹zywania problemów. Czujemy siê zobowi¹zani do przekazywania naszym klientom najlepszych produktów jak równie zapewniania najlepszej pomocy technicznej. Aby szybko uzyskaæ skuteczn¹ pomoc techniczn¹, prosimy w pierwszej kolejnoœci korzystaæ z us³ug Creative Web Support. Jeœli produkt firmy Creative zosta³ wstêpnie zainstalowany w komputerze, podstawowym Ÿród³em pomocy technicznej jest dostawca komputera. Zakres pomocy technicznej przeznaczonej dla krajów europejskich i dostêpnej w witrynie sieci Web jest systematycznie aktualizowany i zawiera nastêpuj¹ce elementy: FAQ: Solve Your Own Problem: Download Drivers: Library : Your Problem: Telephone Support: Dostêp do najœwie szych informacji dotycz¹cych produktów firmy Creative, zawieraj¹cych równie rady, jak rozwi¹zywaæ problemy zawarte w czêsto zadawanych pytaniach Mo na podaæ s³owa kluczowe do przeszukiwania obszernej biblioteki produktów i informacji technicznych Szybki dostêp do najnowszych sterowników Creative Znajdowanie dokumentacji dla szerokiego zakresu produktów firmy Creative Mo na wype³niæ formularz sieci Web dotycz¹cy pomocy technicznej i przes³aæ go w celu uzyskania odpowiedzi Szczegó³y na temat kontaktów mo na uzyskaæ w sekcji European Help Line (Europejska Linia Pomocy) 175

15 W przypadku wyst¹pienia problemów Nale y zachowaæ rachunek i wszelkie elementy opakowania do czasu uzyskania ca³kowitej pewnoœci, e produkt spe³nia wszystkie wymagania. Jeœli wyst¹pi¹ problemy podczas instalowania lub u ywania produktu Creative, nale y sko ystaæ z dostêpnej w sieci Web pomocy technicznej i/lub zadzwoniæ do telefonicznego centrum pomocy technicznej. Prosimy o zanotowanie nastêpuj¹cych informacji technicznych, które mog¹ byæ wymagane przy udzielaniu pomocy technicznej: Model i numer seryjny produktu Creative Informacje o b³êdzie wyœwietlone na ekranie oraz jak do tego dosz³o Informacje na kartach adapterów, które mog¹ powodowaæ konflikt konfiguracji sprzêtowej, takie jak podstawowy adres We/Wy, linia IRQ, u ywane kana³y DMA Informacje dotycz¹ce p³yty g³ównej: producent systemu BIOS/wersja i producent chipsetu Typ i wersja systemu operacyjnego, tzn. DOS 6.0, Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 lub Windows NT Jeœli po uzyskaniu pomocy technicznej istnieje podejrzenie, e produkt firmy Creative jest wadliwy, to po sprawdzeniu daty zakupu produktu nale y wykonaæ odpowiedni¹ z wymienionych ni ej czynnoœci: Up³ynê³o mniej ni 30 dni od daty zakupu Up³ynê³o wiêcej ni 30 dni od daty zakupu Jeœli dowód zakupu wskazuje, e up³ynê³o mniej ni 30 dni od daty zakupu produktu, wówczas mo na zwróciæ dany produkt do punktu zakupu, gdzie powinna istnieæ mo liwoœæ wymiany produktu lub dokonania zakupu na sumê równowa n¹ wartoœci zwracanego produktu. 30-dniowy okres mo e nie mieæ zastosowania we wszystkich przypadkach, wiêc nale y sprawdziæ warunki zwrotu produktu w punkcie zakupu. Najpierw nale y skontaktowaæ siê z europejskim oddzia³em pomocy technicznej (numery kontaktowe mo na znaleÿæ w sekcji European Help Line), aby ustaliæ naturê problemu i szczegó³y procedury przyjêcia do naprawy. Firma Creative Labs wymaga, aby ka dy zwrócony do naprawy/wymiany produkt posiada³ numer autoryzacyjny. 176

16 Zwracanie produktu do naprawy Nale y skontaktowaæ siê z pomoc¹ techniczn¹, a nastêpnie, jeœli oka e siê to konieczne, skontaktowaæ siê z RMA w celu przydzielenia numeru autoryzacyjnego na naprawê/wymianê produktu. Sposób zwrócenia produktu do naprawy/wymiany zostanie okreœlony przez pomoc techniczn¹. Na adres podany przez pomoc techniczn¹ nale y zwróciæ tylko sprzêt. Nie ma potrzeby wysy³ania zwi¹zanego z nim oprogramowania, akcesoriów lub oryginalnego opakowania. Na wierzchu opakowania, w którym jest zwracany sprzêt, nale y napisaæ numer autoryzacyjny. Po otrzymaniu wadliwego sprzêtu firma Creative Labs dokona naprawy lub wymiany i odeœle produkt zpowrotem. Firma Creative mo e zamieniæ lub naprawiæ produkt wykorzystuj¹c nowe lub odzyskane czêœci, a zepsute czêœci stan¹ siê w³asnoœci¹ firmy Creative. Okres gwarancji na naprawiony/wymieniony sprzêt wynosi 90 dni od daty jego wys³ania przez firmê Creative lub tyle dni, ile zosta³o z pierwotnej gwarancji na produkt, w zale noœci, który okres czasu jest d³u szy. Aby unikn¹æ op³at w wypadku wysy³ania produktu do firmy Creative Labs spoza Unii Europejskiej (mo e to zaj¹æ nawet 30 dni), trzeba przed wys³aniem produktu wype³niæ stosowne dokumenty celne. 177

17 Ograniczona gwarancja Firma Creative Labs (Ireland) Limited ( Creative ) gwarantuje, ale tylko nabywcom oryginalnych produktów, e wyrób bêdzie wolny od usterek materia³ów i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu lub inny okres czasu okreœlony wyraÿnie przez firmê Creative lub wymagany przez w³aœciwe przepisy ( Okres gwarancyjny ). Jedynym zobowi¹zaniem firmy Creative i uprawnieniem nabywcy jest, wed³ug uznania firmy Creative, naprawa lub wymiana (na ten sam lub podobny model) jakiegokolwiek sprzêtu i innych elementów nie wype³niaj¹cych ograniczonej gwarancji wyjaœnionej powy ej, które zostan¹ zwrócone do autoryzowanego dystrybutora lub dilera produktów firmy Creative wraz z kopi¹ rachunku w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Czego ta gwarancja nie obejmuje Gwarancja ta przyznaje nabywcy szczególne uprawnienia. Zale nie od prawodawstwa danego kraju nabywcy mog¹ przys³ugiwaæ równie inne uprawnienia. Przepisy niektórych krajów nie dopuszczaj¹ ograniczeñ zawartych w tej gwarancji, zatem mog¹ one nie dotyczyæ nabywcy. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez w³aœciwe przepisy firma Creative odrzuca jakiekolwiek inne gwarancje lub warunki wyra one wprost lub domyœlnie, w tym warunki dotycz¹ce jakoœci, walorów handlowych lub przydatnoœci do okreœlonego celu w stosunku do u ytkowania tego produktu. Firma Creative nie ma te obowi¹zku dostarczania produktów dla ka dego œrodowiska operacyjnego - na przyk³ad, zapewniaj¹c pracê z przysz³ymi wersjami oprogramowania lub sprzêtu. Firma Creative lub jej licencjonodawcy w adnym wypadku nie bêd¹ odpowiedzialni za jakiekolwiek poœrednie, przypadkowe, specjalne lub ewentualne szkody, ani za utratê zysków, oszczêdnoœci lub danych, wynikaj¹cych lub wi¹ ¹cych siê z u ywaniem tego produktu, nawet jeœli firma Creative lub jej licencjonodawcy byli uprzedzeni o mo liwoœci wyst¹pienia takich szkód. Ta gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych na skutek wypadku, niew³aœciwego u ycia, zmian (dokonywanych przez osoby nie bêd¹ce pracownikami firmy Creative lub autoryzowanych punktów serwisowych), wilgoci, œrodowiska sprzyjaj¹cego korozji, transportu, wysokiego napiêcia lub nietypowych warunków pracy. Ta gwarancja nie obejmuje zwyk³ego zu ywania siê materia³u. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca siê sporz¹dzenie kopii zapasowej oprogramowania dostarczonego wraz z produktem firmy Creative. 178

18 Creative European Help Line CREATIVE LABS (IRELAND) LTD., Technical Support Department, Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland. Fax: United Kingdom Tel +44 (0) Germany Tel Ireland Tel France Tel Spain Tel +34 (91) Italy Tel Austria Tel +43 (01) Belgium Tel +32 (02) Denmark Tel Finland Tel +358 (09) Norway Tel Sweden Tel +46 (08) Holland Tel +31 (0) Switzerland Tel +41 (01) Portugal Tel Czech Republic Tel Poland Freephone Hungary Freephone Russia Tel Operating Hours / Heures d ouverture / Öffnungszeiten / Ore d ufficio / Horario de oficina / Openingstijden / Horário de abertura EUROPE Mon-Fri : Business Hours Sat-Sun & Public Holidays : Closed Lun. au vend. : Heures de bureau Sam., dim. et jours fériés : Fermé Mo-Fr : Geschäftszeiten Sa, So & gesetzl. Feiertage : Geschlossen Luned -venerd : Orario d ufficio Sabato, domenica e festivi : Chiuso Lunes-Viernes : Horario de oficina Sábados, domingos y festivos : Cerrado Maandag-Vrijdag : Kantooruren Zat.-Zon. & Nationale Feestdagen : Gesloten Segunda a sexta-feira : Horário de expediente Sábado, domingo e feriados : Fechado Internet To receive technical support via the Internet, please Web Site

Pomoc techniczna. Knowledgebase

Pomoc techniczna. Knowledgebase Pomoc techniczna Zapewnianie Państwu najlepszych produktów jak również najlepszych usług traktujemy jako zobowiązanie i oferujemy Państwu bogaty wybór opcji usługi eservice oraz stanowiącą jej dopełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG

INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL PL Korzystanie z urz¹dzenia niezgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Octa-Switch MK3

Instrukcja obsługi Octa-Switch MK3 Instrukcja obsługi Octa-Switch MK3 Okej, masz więc osiem pedałów z efektami, których nieustannie używasz. Wykorzystujesz je w różnych utworach, a także w przeróżnych kombinacjach, jednak stepowanie nie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH

BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH Instrukcja obs³ugi IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 1. POWITANIE Dziêkujemy za zakup tego produktu i równoczeœnie gratulujemy trafnego wyboru.

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

Aby ubiegać się o przyznanie odszkodowania, poszkodowany użytkownik (dalej określany jako "Użytkownik") musi spełnić poniższe warunki:

Aby ubiegać się o przyznanie odszkodowania, poszkodowany użytkownik (dalej określany jako Użytkownik) musi spełnić poniższe warunki: Regulamin Urządzenia podłączone do produktów firmy Megabajt Sp. z o.o. (dalej określanej jako "Megabajt") są objęte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA 01 PRZEZNACZENIE Wentylatory BLYSS s¹ przeznaczone do wentylacji pomieszczeñ (izb mieszkalnych, kuchni, wêz³ów sanitarnych oraz biur, sklepów lub gara y). PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88 ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków SERIA P WYŚWIETLACZE CENOWE DO PYLONÓW Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii zmieniające Zarządzenie Nr 45/2011 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 4 października 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

VLD 51/038. Instrukcja obs³ugi _PL_ Konsole monta owe nale y zamawiaæ oddzielnie

VLD 51/038. Instrukcja obs³ugi _PL_ Konsole monta owe nale y zamawiaæ oddzielnie PI-VLD RE-VLD Konsole monta owe nale y zamawiaæ oddzielnie pl Instrukcja obs³ugi 2/8 Polski Zastosowanie - Liniowy napêd rygluj¹cy do blokowania i odblokowania standardowych okuæ przesuwnych - Monta wewn¹trz

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W Adapter AD-47W umo liwia pod³±czenie bezprzewodowego zestawu s³uchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego urz±dzenia. Przez tak pod³±czony zestaw

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 66 - Szafka wisz¹ca 1D Indeks wyrobu: PRO-014-6601 Data : 550mm 280mm 550mm W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o enia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Projektora LED

Instrukcja Projektora LED www.maxled.tv SPIS TREŒCI 1. Instrukcja bezpieczeñstwa... 2. Œrodki bezpieczeñstwa... 3. Nale y przestrzegaæ... 4. Interfejsy... 5. SPDIF... 6. Opis zewnêtrzny... 7. Obs³uga pilota... 8. Strona g³ówna...

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo