PROJEKT SPRAWOZDANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 Parlament Europejski Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2014/2251(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu szklanego sufitu (2014/2251(INI)) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Sprawozdawczyni: Elissavet Vozemberg PR\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PR_INI SPIS TREŚCI Strona PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...3 UZASADNIENIE...8 PE v /13 PR\ doc

3 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu szklanego sufitu (2014/2251(INI)) Parlament Europejski, uwzględniając art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 8, 10, 19 i 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) przyjętą przez ONZ w 1979 r., uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równych szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przekształcona) 1, uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 września 2010 r. pt. Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn (COM(2010)0491), uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 marca 2010 r. zatytułowany Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami: Karta Kobiet (COM(2010)0078), uwzględniając europejski pakt na rzecz równości płci ( ) przyjęty przez Radę w dniu 7 marca 2011 r., uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 września 2014 r. pt. Europejska przestrzeń badawcza. Sprawozdanie z postępu prac za 2014 r. (COM(2014)0575), uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 lutego 1999 r. pt. Kobiety i nauka: jak zachęcić kobiety do wzbogacenia europejskich badań (COM(1999)0076), uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. pt. Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego (COM(2012)0392), uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 3 września 2014 r. pt. Polityka na rzecz równości płci w badaniach publicznych oraz w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród członków Grupy Helsińskiej (grupy doradczej Komisji ds. płci społecznej w dziedzinie badań naukowych i innowacji), uwzględniając dane statystyczne i wskaźniki dotyczące aspektu płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji (She Figures) z 2012 r., opublikowane przez Komisję w 2013 r., uwzględniając konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Europejskiej 1 Dz.U. L 204 z , s. 23. PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 przestrzeni badawczej sprawozdania z postępu prac za 2014 r., uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej , uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) 2, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie kobiet i nauki 3, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. Kobiety i nauka jak zachęcić kobiety do wzbogacenia europejskich badań 4, uwzględniając art. 52 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0000/2015), A. mając na uwadze, że równouprawnienie płci to podstawowa zasada Unii Europejskiej, zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej i należąca do jej celów i zadań; B. mając na uwadze, że równouprawnienie płci stanowi podstawowy warunek pełnego korzystania przez kobiety i dziewczęta z praw człowieka oraz ma zasadnicze znaczenie dla umocnienia ich pozycji oraz osiągnięcia zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa; mając na uwadze, że niewystarczający stopień wykorzystania kapitału ludzkiego zmniejsza potencjalne korzyści dla działalności w zakresie badań i innowacji oraz ogólnego rozwoju gospodarczego; C. mając na uwadze, że w świetle dostępnych danych statystycznych i badań kobiety są niewystarczająco reprezentowane na wyższych szczeblach hierarchii zawodowej, nawet w sektorach, w których stanowią one większość, takich jak sektor szkolnictwa; D. mając na uwadze, że odnotowano pewne pozytywne zmiany dotyczące kobiet naukowców, a w ostatnich latach ich odsetek rośnie szybciej, choć jest nadal istotnie niższy niż mężczyzn naukowców, przy czym największa dysproporcja dotyczy sektora przedsiębiorstw; E. mając na uwadze, że kariera naukowa dla kobiet nadal charakteryzuje się silną segregacją pionową, przy bardzo niskim odsetku kobiet piastujących najwyższe stanowiska akademickie; mając na uwadze, że według danych She Figures z 2012 r. wśród rektorów wyższych uczelni kobiety stanowią zaledwie 10%; F. mając na uwadze potrzebę promowania i wspierania zwiększenia przedsiębiorczości wśród kobiet; 1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015) Teksty przyjęte, P7_TA(2013) Dz.U. C 279 E z , s Dz.U. C 309 z , s. 57. PE v /13 PR\ doc

5 G. mając na uwadze, że przyczyny tej sytuacji są liczne i złożone, a zaliczają się do nich negatywne stereotypy i uprzedzenia oraz świadome i nieuświadomione uprzedzenia; H. mając na uwadze, że kobiety naukowcy częściej niż mężczyźni przyjmują na siebie więcej obowiązków związanych z rodzicielstwem i rodziną, zatem wszystkie proponowane środki muszą uwzględniać możliwość skutecznego pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego; I. mając na uwadze, że pomimo stałych wysiłków na rzecz propagowania równouprawnienia płci i równych szans kobiety nadal doświadczają nierównego dostępu do stanowisk naukowych, finansowania, publikacji i nagród akademickich; J. mając na uwadze, że Komisja zobowiązała się już do zapewnienia 40% udziału zbyt nisko reprezentowanej płci wśród członków wszystkich swoich grup ekspertów, zespołów i komitetów, a w szczególności do zastosowania tej zasady w szczegółowym programie Horyzont 2020; Równouprawnienie płci na stanowiskach akademickich 1. zauważa, że pomimo zachodzących w ostatnich latach pozytywnych zmian nadal nie osiągnięto równouprawnienia płci w dziedzinie nauki i w środowiskach akademickich, chociaż sytuacja ta różni się w poszczególnych państwach członkowskich, dziedzinach badań i na różnych szczeblach kariery naukowej; wskazuje na uderzająco niską obecność kobiet na najwyższych stanowiskach akademickich i decyzyjnych w ośrodkach naukowych i na wyższych uczelniach, co wskazuje na istnienie tak zwanego szklanego sufitu; 2. zwraca uwagę, że równouprawnienie płci jest jedną z zasad stanowiących podstawę UE, która musi być przestrzegana również w dziedzinie badań i w środowiskach akademickich; podkreśla, że należy wyeliminować wszelkie formy bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wobec kobiet; 3. wyraża ubolewanie, że kobiety mają w dalszym ciągu nierówny dostęp do stanowisk naukowych, finansowania i publikacji oraz że nadal utrzymuje się różnica w wynagrodzeniu w zależności od płci w dziedzinie nauki i w środowiskach akademickich pomimo obowiązywania przepisów dotyczących równego traktowania i niedyskryminacji na rynku pracy w UE i państwach członkowskich; Pozytywne środki 4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do analizy obowiązujących przepisów w celu ich właściwego wdrożenia, a w razie potrzeby przeprowadzenia ich przeglądu z myślą o wyegzekwowaniu zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn; zasada niedyskryminacji musi być stosowana do wszystkich rodzajów umów zatrudnienia i umów o finansowanie, a prawo do równego wynagrodzenia za równoważną pracę musi mieć zastosowanie do wszystkich elementów wynagrodzenia przyznawanego kobietom i mężczyznom, także do grantów i stypendiów; 5. zauważa, że oprócz egzekwowania przepisów osiągnięcie równouprawnienia płci wymaga też zniesienia barier kulturowych i instytucjonalnych, które narażają kobiety na PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację w karierze naukowej i udziale w procesach decyzyjnych; bariery te często wynikają ze stronniczości, uprzedzeń oraz świadomych lub nieuświadomionych stereotypów, a zmiany instytucjonalne mogą przyczynić się do ich usunięcia; 6. wzywa Komisję do wykorzystania dotychczasowych programów i inicjatyw oraz intensyfikacji pozytywnych kampanii skierowanych do dziewcząt i kobiet, które zachęcają je do wyboru kariery akademickiej i naukowej we wszystkich dziedzinach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii i sektora technologii, w których udział kobiet jest nadal poniżej średniej pomimo zachodzących w ostatnim czasie pozytywnych zmian; 7. apeluje do Komisji, państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron o wzmocnienie inicjatyw i programów zachęcających kobiety do kontynuowania ich karier naukowych i akademickich, takich jak programy coachingu i programy tworzenia sieci kontaktów, oraz wspierania uczestnictwa młodych kobiet naukowców w programach badawczych i przyznawania stypendiów, jak również wspierania indywidualnych karier kobiet naukowców oraz ich awansu na najwyższe stanowiska; kobiety należy też zachęcać do ubiegania się o stanowiska decyzyjne; Zachowanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym 8. podkreśla, że potrzeba skutecznego godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych stanowi główną przeszkodę w rozwoju karier naukowych i akademickich wśród kobiet oraz jedną z głównych przyczyn porzucania kariery przez kobiety; 9. wzywa Komisję, państwa członkowskie, organizacje finansujące prowadzenie badań naukowych i inne zainteresowane strony do opracowania programów, które będą aktywnie zachęcać kobiety do kontynuowania karier po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, oraz do zapewnienia finansowania programów ponownego wejścia na rynek pracy, jak również dopuszczenia większej elastyczności w uzyskiwaniu wyników naukowych przez kobiety po urodzeniu lub adopcji dziecka oraz do zapewnienia właściwych usług opieki nad dziećmi; środki te powinny dotyczyć również naukowców pracujących w ramach indywidualnych stypendiów oraz personelu zatrudnionego przy projektach badawczych finansowanych z funduszy zewnętrznych; Zmiany i projekty instytucjonalne 10. zauważa, że przezwyciężenie przeszkód dla równouprawnienia płci wymaga nie tylko zachęcania kobiet do wyboru kariery naukowej, lecz również zmian instytucjonalnych, w szczególności w odniesieniu do segregacji pionowej i udziału kobiet w gremiach decyzyjnych; 11. wzywa Komisję do wzmocnienia jej roli koordynacyjnej w zakresie inicjatyw dotyczących uwzględniania problematyki płci w europejskiej przestrzeni badawczej oraz do podnoszenia świadomości i oferowania właściwych szkoleń dla zainteresowanych stron, poświęconych znaczeniu uwzględniania problematyki płci w dziedzinie nauki i w środowiskach akademickich; 12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja finansuje tworzenie planów równości płci PE v /13 PR\ doc

7 przez projekty realizowane w ramach siódmego programu ramowego i programu Horyzont 2020 oraz realizuje wspólny projekt Komisji i Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rzecz stworzenia internetowego narzędzia na potrzeby planów równości płci, służącego wskazywaniu i wymianie najlepszych praktyk wśród zainteresowanych stron; podkreśla, że w proponowanych najlepszych praktykach należy uwzględnić niezależność wyższych uczelni i naukowych ośrodków badawczych oraz różnorodność ich struktur organizacyjnych w państwach członkowskich; Kroki naprzód 13. wzywa państwa członkowskie do tworzenia zachęt dla naukowych ośrodków badawczych i wyższych uczelni, motywujących je do wprowadzania i stosowania planów równości płci, uwzględniania aspektu płci w krajowych programach badawczych oraz ustanawiania całościowych strategii na rzecz zmian strukturalnych w celu przezwyciężenia istniejących luk w ośrodkach i programach badawczych; 14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozpatrzenia możliwości utworzenia planów równości płci jako warunku dostępu do publicznych źródeł finansowania badań, nauki i działalności akademickiej; 15. wzywa Komisję i Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do dalszego rozwijania dostępnej metodologii prowadzenia statystyk zdezagregowanych według płci w odniesieniu do wszystkich działań akademickich i naukowych, w uzupełnieniu statystyk dotyczących zasobów ludzkich, do oraz opracowania rzetelnych wskaźników pomiaru procesów zmian instytucjonalnych na poziomie krajowym i w europejskiej przestrzeni badawczej; 16. wzywa państwa członkowskie, sektor akademicki i wszystkie zainteresowane strony do wprowadzenia specjalnych programów w szkolnictwie wyższym, podkreślających znaczenie równouprawnienia płci; 17. wzywa Komisję do konsekwentnego sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w odniesieniu do wszystkich programów i środków zapewniających finansowanie działań naukowych, akademickich i badawczych; Zaangażowanie 18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego umacniania sieci kobiet naukowców na szczeblu krajowym, regionalnym i UE; 19. ponownie wskazuje na potrzebę zapewnienia wyższego udziału kobiet w podejmowaniu decyzji oraz zapewnienia równowagi płci w zespołach oceniających, komisjach selekcyjnych i wszystkich innych gremiach oraz mianowanych zespołach i komisjach, które podejmują decyzje dotyczące rekrutacji, finansowania, programów badawczych i publikacji; należy zachęcać naukowe ośrodki badawcze i wyższe uczelnie do wyznaczania docelowych wartości udziału kobiet w tych organach; 20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i rządom państw członkowskich. PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 UZASADNIENIE Szklany sufit Określenie szklany sufit zostało po raz pierwszy zastosowane w 1986 r. przez dziennikarzy Wall Street Journal. Opisuje on niewidzialne bariery (mające swoje źródło w uprzedzeniach), które ograniczają możliwości awansu zawodowego kobiet. Skala obliczeń dotyczących szklanego sufitu odzwierciedla poziom trudności, jakie stają się udziałem kobiet pragnących piąć się po szczeblach kariery zawodowej w taki sam sposób jak ich koledzy po fachu. Przede wszystkim z góry przewidziana rola społeczna kobiet wpływa nie tylko na ich życie osobiste, ale także na doświadczenia w miejscu pracy, stanowiąc źródło licznych i złożonych problemów. Badania pokazują, że umiejętności kobiet, metody i ogólne podejście do kwestii naukowych wydają się identyczne, jak te obserwowane u mężczyzn. W rezultacie dochodzi do niedostatecznej reprezentacji kobiet na wyższych szczeblach zawodowej hierarchii, nawet w sektorach, w których stanowią one większość, takich jak sektor szkolnictwa. Przyczyny takiego stanu rzeczy są liczne i skomplikowane, co pokazuje przegląd literatury i badania przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem sektora szkolnictwa. Ograniczając obecność kobiet w dziedzinie badań naukowych przez świadome i podświadome stereotypy odrzucamy istotny potencjał rozwijany na naszych uniwersytetach i deprecjonujemy wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki. Niewystarczający stopień wykorzystania tego kapitału ludzkiego zmniejsza potencjalne korzyści płynące z działalności w zakresie badań i innowacji oraz ogólnego rozwoju gospodarczego. Nauka i innowacja to obszary stale wymagające nowych pomysłów, a najlepsze pomysły bez wątpienia powstają w różnorodnym środowisku. Jednocześnie nierówne traktowanie i dyskryminacja kobiet stanowią rażące naruszenie ich podstawowych praw człowieka. Statystyka Publikowane co trzy lata od 2003 r. statystyki She Figures zawierają dane statystyczne i wskaźniki dotyczące zasobów ludzkich w sektorze badań i rozwoju technologicznego oraz dotyczące równouprawnienia płci w dziedzinie nauki. She Figures z 2012 r. pokazują, że pomimo postępu, różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w sektorze nauki nadal się utrzymują. Przykładowo, chociaż w 2010 r. w UE kobiety stanowiły 59% absolwentów studiów, jedynie 20% pracowników naukowych wyższego szczebla w UE było płci żeńskiej. O ile odsetek kobiet wśród naukowców wzrasta szybciej niż odsetek mężczyzn, w 2009 r. kobiety stanowiły jedynie 33% naukowców w krajach UE-27. Najmniejszą obecność kobiet odnotowano w sektorze przedsiębiorstw, gdzie jedynie 19% naukowców to kobiety, podczas gdy zarówno w sektorze szkolnictwa wyższego, jak i w sektorze publicznym odsetek ten PE v /13 PR\ doc

9 wyniósł 40%. Karierę akademicką kobiet nadal charakteryzuje wyraźna segregacja pionowa. Choć w 2010 r. odsetek studentek (55%) i absolwentek (59%) przewyższał odsetek studentów i absolwentów, jednak to więcej mężczyzn uczyło się na studiach doktoranckich i ukończyło je (odsetek studentek wyniósł 49%, a absolwentek studiów doktoranckich 46%). Ponadto kobiety stanowiły 44% nauczycieli akademickich stopnia C (lektorów), 37% stopnia B (wykładowców) i 20% stopnia A (starszych wykładowców). Niedostateczna reprezentacja kobiet jest jeszcze bardziej widoczna w dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii. Odsetek kobiet wzrósł z zaledwie 31% studentek pierwszego stopnia do 38% studentek studiów doktoranckich i 35% absolwentek studiów doktoranckich, ale utrzymał się na poziomie 32% nauczycieli akademickich stopnia C, 23% stopnia B i jedynie 11% stopnia A. Absolwentki często rezygnują z kariery naukowej po ukończeniu studiów doktoranckich. Udowodniono, że równowaga płci w zarządzie prowadzi do innowacyjnych pomysłów, większej konkurencyjności i poprawy wyników, a także lepszego ładu korporacyjnego. Więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych to także sygnał na zewnątrz, że dana spółka rozumie złożony charakter rynków światowych i jest gotowa stawić czoła konkurencji na szczeblu globalnym. Badania przeprowadzone niedawno w Stanach Zjednoczonych wskazują, że istnieje coraz więcej dowodów na to, jak dużą rolę w odchodzeniu kobiet ze ścieżki kariery naukowej odgrywa nierówne traktowanie ze względu na płeć. W 2012 r. w ramach randomizowanego badania podwójnie ślepą próbą, do wydziałów nauk ścisłych na uniwersytetach prowadzących aktywne badania naukowe złożono materiały aplikacyjne fikcyjnego studenta o przypadkowo przypisanym męskim lub żeńskim imieniu i stwierdzono, że zarówno męskie, jak i żeńskie wydziały oceniły kandydata płci męskiej jako znacznie bardziej kompetentnego i wykazującego się większym potencjałem do zatrudnienia, niż kobieta, która złożyła identyczne materiały aplikacyjne. Badanie z 2014 r. wykazało, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety dwukrotnie częściej byli gotowi zatrudnić mężczyznę do pracy wymagającej znajomości matematyki. (Joan C. Williams: The 5 Biases Pushing Women Out of STEM, Harvard Business Review, 5 marca 2015 r.). Bariery uniemożliwiające rozwój zawodowy kobiet Negatywne stereotypy i uprzedzenia utrzymujące się od starożytności po dzień dzisiejszy (stronniczość jest źródłem znacznej dyskryminacji). Macierzyństwo i inne zobowiązania rodzinne W małżeństwach, w których oboje małżonków jest aktywnych zawodowo, kobiety naukowcy częściej przyjmują na siebie więcej obowiązków związanych z rodzicielstwem, niż ich partnerzy, starając się także spełnić oczekiwania społeczeństwa i zazwyczaj obejmują niższe stanowiska. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobowiązania rodzinne to jeden z istotnych powodów rezygnacji absolwentek studiów doktoranckich z dalszej kariery zawodowej po zakończeniu nauki, ponieważ jest to czas na założenie rodziny. Jednak w porównaniu do mężczyzn naukowców, posiadanie dzieci będzie miało wpływ na produktywność kobiet i ich awans zawodowy. Według She Figures z 2012 r., w 2010 r. naukowcy byli bardziej skłonni do posiadania dzieci niż przedstawiciele innych zawodów, dlatego wszystkie środki muszą uwzględniać możliwość osiągania skutecznej równowagi PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 między życiem zarodowym a prywatnym. Dyskryminacja: rozróżnienie męskich i żeńskich zawodów W tradycyjnym postrzeganiu, niektóre zawody uznaje się w społeczeństwach za typowo męskie, inne zaś za typowo żeńskie. Takie stereotypy prowadzą do niewystarczającej reprezentacji kobiet w dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii. Odsetek kobiet na stanowiskach profesorskich był najwyższy na kierunkach humanistycznych i społecznych (odpowiednio 28,4% i 19,4%), najniższy zaś na kierunkach inżynierskich i technologicznych (7,9%). Luka płacowa Należy wziąć pod uwagę problem zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Luka płacowa widoczna jest także w kontekście karier naukowych i uniwersyteckich i stanowi jeden z czynników przyczyniających się do potencjalnej frustracji kobiet pracujących w tych dziedzinach w związku z powolnym rozwojem ich karier, a także mniejszym dostępem do finansowania badań i możliwości publikacji, wpływających na ich decyzję o rezygnacji z kariery. Nierówne wynagrodzenia za taką samą pracę uznaje się na gruncie prawa Unii za dyskryminację bezpośrednią: Zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości (...) stanowi istotny aspekt zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jest także podstawową i nieodzowną częścią wspólnotowego dorobku prawnego. (Dyrektywa 2006/54/WE). Brak ambicji (brak wizji i pewności siebie) Ryzyko ulegania stereotypowi sprawia, że kobiety są przekonane, iż mają mniejsze szanse na sukces w karierze akademickiej niż mężczyźni lub że są mniej kompetentne, co istotnie powoduje, że zachowują się jak osoby mniej kompetentne. Nierówny dostęp do zawodów i do finansowania Finansowanie i zasoby to niezwykle ważne kwestie. Według She Figures z 2012 r. spośród 22 krajów, dla których dostępne są dane za 2010 r., 17 odnotowało wyższy stopień skuteczności mężczyzn w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie badań. W trzech państwach członkowskich UE, w Islandii i Norwegii stopień skuteczności był wyższy dla kobiet. Według Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, spośród grantów przyznanych w 2007 r. kobiety z dużym sukcesem uzyskały blisko 50% grantów w dziedzinie nauk humanistycznych, jednak jeżeli chodzi o nauki biologiczne odsetek ten wyniósł jedynie około 35%. Niedawna analiza Europejskiej Nagrody dla Absolwentów Studiów Doktoranckich i Młodych Naukowców (European Posdoctoral and Young Investigators Award) pokazuje, że kobiety są zdobywczyniami znacznej części tych prestiżowych tytułów. W przypadku trzech takich programów kobiety wykazywały się niższym stopniem skuteczności (80 90% stopnia dotyczącego mężczyzn), ale w ramach niektórych działań Marie Curie w zakresie mobilności (Marie Curie Mobility Actions), kobiety uzyskały wyższy stopień skuteczności. Można uznać to za dowód na to, iż sporządzanie budżetu UE z uwzględnieniem aspektu płci PE v /13 PR\ doc

11 przynosi efekty. Brak doświadczonej kadry zarządzającej Dotychczasowe badania wykazały, że w komisjach rekrutacyjnych, w skład których wchodziła równa liczba kobiet i mężczyzn, także kobiety skłonne były wybierać mężczyzn, a nie kobiety, spośród kandydatów o równych kwalifikacjach. Molestowanie seksualne kobiet Dotychczasowe badania wykazały, że istotnym czynnikiem gwarantującym sukces w karierze akademickiej jest znalezienie mentora. Jednakże w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn istnieje większe prawdopodobieństwo, że to kobiety znajdą się w relacji mentorskiej z osobą płci przeciwnej. Należy wdrożyć surowe przepisy, aby zapobiegać molestowaniu seksualnemu kobiet. Aktualnie realizowane programy na rzecz propagowania równouprawnienia płci Równouprawnienie płci jest jednym z kluczowych priorytetów wzmocnionego partnerstwa w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego (EPB) i zagadnieniem przekrojowym w ramach programu Horyzont Inne inicjatywy to między innymi Grupa Helsińska ds. Płci Społecznej w Badaniach i Innowacjach, kampania rozpoczęta z inicjatywy KE Nauka: to kobieca rzecz!, strategia Zmiana instytucjonalna na rzecz propagowania równouprawnienia płci w ramach organizacji prowadzących badania naukowe i organizacji finansujących badania naukowe oraz finansowana ze środków KE grupa ekspertów pt. Innovation through Gender. Propozycje zmiany roli kobiet w nauce (środki mające na celu wyeliminowanie problemów) Niektóre środki dotyczące macierzyństwa w sytuacji gdy kobiety rodzą lub adoptują dziecko, należy ograniczyć ich zakładaną produktywność naukową przynajmniej na rok, czemu towarzyszyć powinna przerwa w pracy zawodowej, jeżeli to konieczne; czasowe ograniczenie ich działań w dziedzinie nauczania lub zarządzania projektami na okres urlopu macierzyńskiego; zapewnienie wysokiej jakości żłobków w miejscu pracy. Środki ogólne włączenie powszechnego równouprawnienia płci w działalności akademickiej i naukowej w celu wpisania aspektów związanych z płcią w: o struktury (prowadzenie statystyk zdezagregowanych według płci dla wszelkiej działalności akademickiej i naukowej i dążenie do uzyskania równowagi płci w stowarzyszeniach zawodowych, jak również w zakresie rotacji na stanowiskach); PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 o programy (włączanie treści dotyczących równouprawnienia płci i badanie wpływu płci na konkretne prace badawcze); o budżet: społeczeństwo musi finansować konkretne programy edukacyjne, aby podkreślać znaczenie równouprawnienia płci; nadzór nad procedurami rekrutacyjnymi: przyjęcie, awans, udzielanie urlopu naukowego, finansowanie projektów, stypendia itp.; zapewnianie podręczników i szkoleń dotyczących uwzględniania aspektu płci dla członków komisji rekrutacyjnych; systematyczna ocena postępów w zakresie równouprawnienia; pomoc mająca na celu zapewnienie poszanowania zasad równouprawnienia w działaniach związanych z wykorzystaniem środków publicznych (od kryteriów regulujących przyjęcie na akademie królewskie po komitety naukowe kongresów i nagrody krajowe lub kwalifikujące się stanowiska). Środki w zakresie działania pozytywnego pieniądze i/lub gwarantowane stanowiska, aby uzyskać równowagę liczbową pomiędzy kobietami a mężczyznami; aktywna rekrutacja kobiet (poszukiwanie potencjalnych kandydatek w sytuacji, gdy kobiety nie aplikują na dane stanowisko), w szczególności w odniesieniu do stanowisk wyższego szczebla; środki zaradcze ze strony rozmaitych organizacji i forów na rzecz poprawy lub radykalnej zmiany sytuacji na lepsze. Podejmując próbę rozwiązania problemu szklanych sufitów, które kobiety napotykają w dziedzinie nauki i w innych obszarach, należy zauważyć, że szkło to tylko szkło. W sprawozdaniu pokazane zostaną przykłady szklanych barier napotykanych w różnych sytuacjach i przez różne osoby jak również sposoby na ich zmniejszenie czy nawet zniszczenie poprzez przedsiębranie już dziś środków na rzecz walki z nierównym traktowaniem ze względu na płeć i poprzez pracę z osobami, które w przyszłości będą aktywne zawodowo, aby budować w nich pewność siebie, rozwijać umiejętności i zmieniać sposób postrzegania. Przykłady omówionych tematów: 1. Życie kobiety w dziedzinach związanych z nauką: przykłady ilustrujące statystyki przedstawione w badaniach. 2. Bariery, parytety i kampania #HeForShe: aktualnie stosowane metody radzenia sobie z tą sytuacją, mające na celu dokonanie zmian. 3. Wywieranie wpływu i budowanie pewności siebie musi rozpocząć się wcześniej: przykłady organizacji rozpoczynających pracę z młodszymi grupami wiekowymi i powody ku temu. PE v /13 PR\ doc

13 4. Szczególne zalecenia w zakresie działań, jakie możemy podejmować, aby dokonywać znaczących zmian itp. Wnioski (Efekty) Podsumowując, szklany sufit można zdefiniować jako barierę, którą napotykają kobiety jako grupa społeczna, a która uniemożliwia im dostęp do najważniejszych stanowisk w dziedzinie nauki, na uniwersytetach i na polu zawodowym. Dotychczas przeprowadzono wiele badań i ankiet Instytutu Gallopa (dawniej i w ostatnim czasie) w tym temacie i niemal wszystkie prowadzą do tego samego wniosku. Środki muszą być radykalne, a nie powierzchowne. Współpraca na poziomie zbiorowym jest niezmiernie istotna, a każdy z nas powinien wnieść w nią swój wkład, zarówno na poziomie jednostki, jak i zbiorowości. Nieustannie istnieje potrzeba silnej i zaangażowanej grupy kobiet. Państwa członkowskie powinny realizować strategie w zakresie najlepszych praktyk w obszarze rekrutacji i zatrudniania naukowców. Pojęcie równouprawnienia powinno pojawić się już w szkole, gdzie dzieci uczą się, że istnieje między nimi równość w każdym aspekcie ich życia. Szkolenia w zakresie różnorodności należy także wdrażać w szkołach, aby wspierać kobiety w zawodach związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką. Istotna jest potrzeba ciągłego egzekwowania przepisów dotyczących tej kwestii. Mężczyźni i kobiety różnią się od siebie, ale muszą być traktowani w równy sposób w odniesieniu do praw, jakie im przysługują, niezależnie od wieku, wyznania, sytuacji rodzinnej i wykształcenia. Powody takiego działania najlepiej podsumowała Nancy Hopkins: Zmiana każdego serca i umysłu z osobna jest zbyt powolna zmieńcie instytucję, a serca będą podążać w tym samym kierunku ( Changing hearts and minds one by one is much too slow change the institution and hearts will follow ). PR\ doc 13/13 PE v01-00

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Żory, 16 stycznia 2014 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Szymala Opracowano na podstawie Poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/2025(INI) 4.5.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2012/2046(INI) 4.5.2012 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie warunków pracy kobiet w sektorze usług (2012/2046(INI)) Komisja Praw Kobiet

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia WERSJA TYMCZASOWA 2004/0165(COD) 28.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

10081/15 mkk/nj/sw 1 DG B 3A

10081/15 mkk/nj/sw 1 DG B 3A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 czerwca 2015 r. (22.06) (OR. en) 10081/15 SOC 421 GENDER 13 PENS 5 NOTA Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2014/2160(INI) 6.3.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stosowania dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 12.01.2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów HR Excellence in Research jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2015 r. (OR. en) 14201/15 RECH 278 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) Do: Rada Nr poprz. dok.: 13930/15 RECH 272 Dotyczy: Projekt konkluzji

Bardziej szczegółowo

Kobiety i praca. Czarno na białym

Kobiety i praca. Czarno na białym Kobiety i praca. Czarno na białym Babę zesłał Bóg. Raz mu wyszedł taki cud! Historia vitae magistra est! Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da! Jeśli chcesz, by zostało coś powiedziane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach PO KL

Zasada równości szans w projektach PO KL Zasada równości szans w projektach PO KL Warszawa, 11 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Słownik GENDER Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. 8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

* * 73. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

* * 73. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji. 31.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 251 E/11 69. ponownie wzywa Komisję do opracowania planu działania dotyczącego równości osób LGBTI, analogicznego do planu działania na rzecz równości kobiet

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum Kraków, 16-18.12.2009 r. Lektura podstawowa Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Polityka równości płci Standard minimum. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Polityka równości płci Standard minimum. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Polityka równości płci Standard minimum Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Cele szkolenia Zrozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn czym jest,

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL opracowanie Standard minimum w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi element każdego wniosku o dofinansowanie, a jego spełnienie jest niezbędnym warunkiem

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/2135(INI) 11.11.2008 POPRAWKI 1-16 Filip Kaczmarek (PE414.227v01-00) w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI)) AM\752443.doc

Bardziej szczegółowo

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r.

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Jaka reforma nauki i szkół wyższych w Polsce? Maciej Żylicz III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Podstawy reformy zwiększyć nakłady na naukę i zmienić strukturę zarządzania nauką wprowadzić zasady

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2011/2049(INI) 6.5.2011 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sytuacji matek samotnie wychowujących dzieci (2011/2049(INI)) Komisja Praw Kobiet

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 19.5.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

" Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 Równość płci w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu " Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Konferencja Bogusława Niewęgłowska Społeczna odpowiedzialność według specjalistów zarządzania i ekonomistów Milton Friedman uważa, że odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Prowadząca: Dr Ewa Lisowska, SGH

Prowadząca: Dr Ewa Lisowska, SGH Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Rynek i płeć Dr Ewa Lisowska, SGH Zapoznanie z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku, jej uwarunkowaniami i sposobami przeciwdziałania nierównemu traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rybołówstwa Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 5.11.2013 2013/2150(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie przyjęcia szczególnych środków w zakresie wspólnej polityki

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 21.10.2016 2016/2903(RSP) WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 2007/2253(INI) 7.3.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI)) Komisja Kultury i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA

PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 24.3.2017 2016/0062(NLE) PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 grudnia 2016 r. (OR. en) 15312/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 grudnia 2016 r. Do: Delegacje MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT 118 SOC 780

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Równość szans perspektywa pracodawców. Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r.

Równość szans perspektywa pracodawców. Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r. Równość szans perspektywa pracodawców Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r. Plan prezentacji: Kontekst makro Oceny pracodawców i czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 28.2.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1032/2010, którą złożył Manuel Altemir Mergelina (Hiszpania), w sprawie dyskryminacji uczniów szkół europejskich

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Mając na uwadze że: a. W ramach 33 Konferencji przyjęto nowy regulamin; 1 b. W regulaminie przewidziano, że w ramach sesji zamkniętej określony zostanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (zwana dalej Fundacją) przyznaje w drodze konkursu stypendia naukowe stojącym

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

Różnorodność organów spółek giełdowych

Różnorodność organów spółek giełdowych Różnorodność organów spółek giełdowych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW Ring the bell for gender equality Warszawa, 3 marca 2015 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW obowiązujące zapisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 15.4.2015 2014/2236(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej.

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej. Załącznik do zarządzenia nr27/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2016 r. COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, jakie w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w odniesieniu do niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Konkurs zamknięty nr 11/POKL/9.5/2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo