Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer"

Transkrypt

1 pllindex. php?ogloszenie=show &pozycj a= Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krzeszowice Zadanie 1: Trening kompetencji społecznych oraz wsparcie dla dzieci/osób niepełnosprawnych Obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, prezentacje multimedialne, certyfikaty/zaświadczenia... Termin składania ofert: Krzeszowice: Usługi szkoleniowe dla Uczestników Projektu Systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Krzeszowice Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENE O UDZELENU ZAMÓWENA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA : ZAMAWAJĄCY 1.1) NAZWA ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 43, Krzeszowice, woj. małopolskie, tel , faks ) RODZAJ ZAMAWAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA : PRZEDMOT ZAMÓWENA 11.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla Uczestników Projektu Systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Krzeszowice. 11.2)Rodzaj zamówienia: Usługi. 11.3)Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno - logistyczna usługi zadań, w ramach projektu systemowego pn. Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Krzeszowice. Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznym, z których każde stanowi odrębne zadanie: Zadanie 1: Trening kompetencji społecznych oraz wsparcie dla dzieci/osób niepełnosprawnych Obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, prezentacje multimedialne, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, b) Wykonawca zapewni trenerów z kompetencjami do realizacji zadań (prowadzenia warsztatów i ćwiczeń) w lz :45

2 &pozycja=.. przedmiotowym zakresie, c) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia, zawierające informacje o jego temacie oraz wymiarze godzin, d) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia - dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem, e) Wykonawca poinformuje uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, f) po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, dziennik zajęć, informacje o wykonaniu usługi szkoleniowej. Wyjazd dla 70 osób w podziale na 2 grupy: - Grupa to 18 UP oraz 17 dzieci/osób niepełnosprawnych (w tym 8 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) - Grupa to 18 UP oraz 17 dzieci/osób niepełnosprawnych ( w tym 4 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) Pięciodniowy wyjazd, na którym odbędzie się 30h szkolenie Treningu kompetencji społecznych dla Uczestników projektu i co najmniej 30h zajęć grupowych dla dzieci/osób niepełnosprawnych. Wymagany termin realizacji szkolenia do 31 lipca 2013r. Zakres merytoryczny dla UP: Wskazane jest, aby zajęcia Treningu Kompetencji Społecznych prowadzone były metodami aktywizującymi dającymi możliwość przećwiczenia umiejętności w zakresie kompetencji społecznych i zmiany postawy życiowej. Ponieważ grupy są dość liczne - dla utrzymania dynamiki zajęć i maksymalnego zaangażowania uczestników wskazane jest, aby zajęcia prowadziło dwóch trenerów. Rekomendacje co do zawartości merytorycznej:. Umiejętność autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku Umiejętność komunikacji interpersonalnej' Kształtowanie asertywnej postawy nteligencja emocjonalna- identyfikowanie, nazywanie, wyrażanie, przyjmowanie emocji, budowanie więzi emocjonalnych z innymi. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i sytuacją zmiany. Umiejętność współpracy z innymi i rozwiązywania konfliktów. Umiejętność stawiania sobie celów, planowania, podejmowania decyzji i automotywowania się do działania Wsparcie dla dzieci/ osób niepełnosprawnych A. GRUPA 1 Pierwsza grupa osób niepełnosprawnych to dorośli w przedziale wiekowym od lat. Większość spośród tej grupy to osoby upośledzone umysłowo w różnym stopniu, często ze sprzężoną niepełnosprawnością. Wskazane są: 1. grupowe formy aktywności nastawione na ćwiczenie umiejętności życiowych, budowanie relacji, 2. trening umiejętności społecznych w aranżowanych i realnych sytuacjach życia codziennego, 3. indywidualne formy pracy prowadzone przez specjalistów, którzy mają wykształcenie i doświadczenie w zakresie neurologopedii lub logopedii, rehabilitacji ruchowej, terapii behawioralno- poznawczej, psychologii, oligofrenopedagogice, tyflopedagogice, 4. wielu spośród tych osób to niepełnosprawni ruchowo, na wózkach, w pełni zależni w podstawowych potrzebach fizjologicznych od drugiej osoby, dlatego konieczne będzie zapewnienie wykwalifikowanej opieki. B GRUPA 2 Zaproponowana druga grupa to niepełnosprawne dzieci w wieku od 3-19 lat. Z uwagi na rozpiętość wiekową proponuje się podział na dwie podgrupy: 1/ dzieci w wieku 3-9 lat; 2/ dzieci w wieku lat. Dla każdej z tych podgrup proponuje się: 1. grupową formę pracy, której celem byłoby budowanie więzi, uspołecznianie, 2. formy indywidualne dopasowane do potrzeb konkretnych dzieci. Rekomenduje się indywidualne zajęcia z logopedą, rehabilitantem, terapeutą behawioralno- poznawczym, terapeutą zaburzeń integracji sensomotorycznej, psychologiem. Obowiązki organizacyjne 1. Przeprowadzenie szkoleń dla grup uczestników wskazanych 2z :45

3 pllindex. php?ogloszenie=show &pozycja=., przez Zamawiającego. 2. Zapewnienie ośrodka szkoleniowego o standardzie co najmniej 2- gwiazdkowym lub równoważnym zapewniającego zakwaterowanie, wyżywienie oraz sale dydaktyczne na terenie Beskidu Śląskiego, Sądeckiego, Żywieckiego, Tatr lub Podhala. 3. Zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym dla wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach. Pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienką ( w tym dla 10 osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Temperatura w pomieszczeniach noclegowych - max. 230 C. 4. Sale dydaktyczne z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipczart). Krzesła tapicerowane, temperatura w salach C. 5. Ośrodek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków ( śniadania, obiad dwudaniowy, deser, kolacja), catering podczas zajęć ( kawa, herbata, napoje, ciastka coctailowe). 7. Wykonawca uwzględni rodzaj diety wynikającej z uwarunkowań jednostki chorobowej uczestnika wyjazdu. 8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rodzaju diety, co najmniej trzy dni wcześniej przed przyjazdem grupy do ośrodka. 9. Zapewnienie kierownika grupy, który będzie prowadził stały nadzór nad grupą oraz będzie organizował czas wolny uczestnikom wyjazdu. Kierownik grupy zapewnia opiekę organizacyjną od momentu wyjazdu grupy z Krzeszowic do momentu powrotu grupy do Krzeszowic. 10. Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 11. Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania pobytu oraz podczas przejazdu w obie strony. 12. Wykonawca poniesie koszty opłaty uzdrowiskowej! klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu, 13. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002r Nr 101, poz. 926 z późno zmianami). Dane osobowe uczestników wskazanych przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Wykonawcę w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 14. Oznakowanie ośrodka i pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci plakatów. 15. Zorganizowanie transportu zbiorowego dla uczestników wyjazdu z miejscowości Krzeszowice z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca realizacji usługi w dniu rozpoczęcia oraz z powrotem w dniu zakończenia pobytu oraz transport na potrzeby organizowanych przez Wykonawcę wycieczek oraz innych planowanych działań! zajęć/spotkań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych. Wymagania: a. autokar musi być wyposażony w sprawną klimatyzację, z aktualnym przeglądem technicznym, b. zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli autokaru/ów przez odpowiednie służby i inspekcje przed rozpoczęciem podróży, c. Wykonawca zleci kontrolę autokaru/ów przed wyjazdem w drogę powrotną odpowiednim służbom kontroli i inspekcjom, d. w przypadku awarii autokaru lub w razie wykazania przez organy kontroli niesprawności autokar/ów, Wykonawca w ciągu 1 godziny podstawi sprawny pojazd zastępczy, e. do grupy podczas transportu nie może być dołączona inna grupa bądź inne osoby, f. autokar powinien być podstawiony minimum 45 minut przed wyjazdem. 16. Wykonawca w trakcie 3 z :45

4 &pozycja=.. realizacji zamówienia dokona rezerwacji pokoju/pokoi i zapewni wyżywienie nieodpłatnie na czas trwania wyjazdu dla 2 pracowników kontrolujących wykonanie zamówienia wyznaczonych przez Zamawiającego. 17. Zorganizowanie wieczorku integracyjnego wraz z poczęstunkiem. Zapoznanie się uczestników wyjazdu z lokalną tradycją i kulturą - zorganizowanie ogniska/ grilla, przyśpiewki, kuchnia regionalna itp. 18. Zorganizowanie wycieczki autokarowej - zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych. Podczas wycieczki Wykonawca zapewni przewodnika oraz opłaci bilety wstępu. 19. Zorganizowanie zajęć z kreowania własnego wizerunku, zajęcia z wizażystą/kosmetyczką. Teoria. Część praktyczna - zabiegi kosmetyczne lub fryzjerskie dla każdego uczestnika projektu tj. 36 osób Zamawiający informuje, że do organizowanej usługi będzie stosował prawo opcji. Podane ilości osób są wielkościami, które Zamawiający maksymalnie skieruje na wyjazd. Zamawiający zakłada, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ilość osób może ulec zmianie o 4 osoby. Zadanie 2: Grupa wsparcia Obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca przygotuje ramowy program dla każdej grupy, certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Grupach Wsparcia, a ich kopie przekaże Zamawiającemu, b) Wykonawca zapewni psychologa z doświadczeniem w prowadzeniu grup wsparcia z kompetencjami do realizacji zadań w przedmiotow,ym zakresie, c) Wykonawca wystawi uczestnikom zajęć zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu Grupy Wsparcia zawierające informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, d) Wykonawca przeprowadzi ewaluację przeprowadzonych zajęć - dokona oceny za pomocą ankiet ewaluacyjnych, e) Wykonawca Obejmie wszystkich uczestników zajęć ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków, f) po zakończeniu usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, informacje o wykonaniu usługi przeprowadzenia Grup Wsparcia, oraz 1 komplet materiałów z przeprowadzonych zajęć. Liczba uczestników : Tą formą pomocy jaką są grupy wsparcia proponuje się objąć wszystkich uczestników projektu- 36 osób. Aby grupy mogły działać sprawnie i realizować zakładane cele proponuje się podział uczestników na 4 grupy +/- 9- osobowe. Wskazane byłoby, aby kryterium doboru do grup wsparcia był rodzaj problemów opiekuna wynikający z wieku dziecka niepełnosprawnego oraz wieku samego uczestnika grupy wsparcia Liczba godzin : maksymalnie 9 spotkań ( średnio 2-3 razy w miesiącu) po 2 godziny zegarowe dla każdej grupy. Wymagany termin realizacji szkolenia do 30 listopada 2013r Zakres merytoryczny:. czas dla siebie i własnych zainteresowań, dzielenie się doświadczeniem, praca nad autowizerunkiem, odreagowywanie stresu, budowanie pozytywnej samooceny, pewności siebie, wsparcie psychologiczne, wzmacnianie pewności siebie' dla rodziców małych dzieci wymiana doświadcze'ń w obszarze problemów wychowawczych, uczenie się od innych, budowanie relacji, uczenie się odreagowywania stresu, akceptacja nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka potrzeba spotkania ze specjalistami takimi jak np.: psycholog, prawnik ( kwestie prawne związane z niepełnosprawnością), lekarz. Obowiązki organizacyjne 1. Przeprowadzenie grup wsparcia dla uczestników wskazanych przez Zamawiającego. 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i socjalnych na terenie Krzeszowic, sala dydaktyczna adekwatna do wielkości grupy, z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, z CDdpowiednimoświetleniem, ogrzewaniem i wentylacja, dostępem do toalety i bieżącej wody. 3. Zapewnienie cateringu na czas spotkania grupy 4z :45

5 pllindex.php?ogloszenie=show &pozycja=.. wsparcia (ciepły poskek, kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, woda, ciastka coctailowe). 4. Oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjlilego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci plakatów, Zadanie 3 : Spotkania z coachem - przeprowadzenie indywidualnych spotkań z coachem - średnio- 5 spotkań po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, - zapewnienie wykwalifikowanej kadry, - zapewnienie sali, w której odbędzie się spotkanie, - odpowiednie zabezpieczenie i przygotowanie miejsca, w którym będzie świadczona usługa, w zakresie niezbędnym do jej realizacji, - zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, - prowadzenie dokumentacji: dziennika oraz indywidualnej karty pracy zawierającej m.in. datę spotkania, temat, podpis UP, - dostarczenie protokołu przebiegu coachingu, - przeprowadzenie ewaluacji/raportów z przeprowadzonych spotkań - bezzwłoczne informowanie Zamawiającego w formie telefonicznej o każdej nieobecności uczestnika projektu, - ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, - zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania spotkania coachingowego ( poczęstunek, napoje, kawa, herbata ). Liczba uczestników: opcjonalnie dla 26 osób. Zamawiający zastrzega, że dokona zapłaty za faktycznie zrealizowaną ilość usług. Liczba godzin dydaktycznych średnio 5 spotkań /1 UP po 2 godziny zegarowe. Wymagany termin realizacji coachingu: r Zakres merytoryczny: O zakresie decyduje sam coachowany, tematem m(])żebyć m. in.. wsparcie skierowane na poprawę funkcjonowania rodzin, w których żyje osoba niepełnosprawna. wzbudzenie autorefleksji i motywacji odnośnie własnego rozwoju, zmiana blokujących przekonań, budowanie pozytywnej samooceny, formułowanie celów życiowych i zaplanowanie kroków ich realizacji, przepracowanie tematu przyszłości niepełnosprawnej osoby, praca nad umiejętnością stawiania celów,' pewnością siebie, przeciwdziałanie odwlekaniu i trudnościom w podejmowaniu decyzji, wsparcie psychologiczne Zadanie 4: Trening kompetencji rodzicielskich Obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, prezentacje multimedialne, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, b) Wykonawca zapewni trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, c) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia, zawierające informacje o jego temacie oraz wymiarze godzin, d) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia - dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. e) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków, f) Wykonawca zorganizuje dowóz uczestników szkolenia na trasie: miejscowość zamieszkania - miejsce szkolenia - miejscowość zamieszkania każoego dnia szkolenia, g) po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, dziennik zajęć, informacja wykonaniu usługi szkolenioy.'ej. Liczba uczestników szkolenia wynosi 26 osób, z podziałem na dwie grupy grupa 13 osób, grupa 13 osób Liczba godzin dydaktycznych: 2 5z :45

6 pl/index. php?ogloszenie=show &pozycj a=.. moduły X 16h - szkolenie stacjonarne Wymagany termin realizacji szkolenia do 31 października 2013r Zakres merytoryczny dla grupy' Właściwa postawa rodzicielska, spójność postaw rodziców Umiejętność komunikowania się z dzieckiem na terenie Krzeszowic' Umiejętność wyrażania uczuć wobec dziecka oraz radzenia sobie z jego negatywnymi emocjami i agresją,. Umiejętność właściwego karania i nagradzania dziecka, konsekwencja w postępowaniu z dzieckiem' Umiejętność' spędzania czasu wolnego z dzieckiem i rozwijającej zabawy. Umiejętność motywowania dziecka do uczenia się Postawa akceptacji w stosunku do dziecka, uwzględniająca jego ograniczenia i potrzeby związane z niepełnosprawnością Zajęcia powinny mieć charakter warsztatów ćwiczących umiejętności, z podstawową wiidzą teoretyczną. Wskazane jest, aby były prowadzone przez dwóch trenerów mających doświadczenie Vi pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla rodziców. Wskazane jest wprowadzenie modułu kształcącego u rodziców umiejętność stosowania techniki masażu ( np. Shantal Sr:lecial Care) jako sposobu m.in. wyciszania, redukowania napięcia mięśniowego, nadpobudliwości i l reakcji agresywnych. Zakres merytoryczny dla grupy:. Zniwelowanie niepokoju związanego z ~roską o przyszłość dziecka Planowanie przyszłości dziecka niepełnosprawnego. Radzenie sobie z emocjami, w tym negatywnymi, dorosłego niepełnosprawnego, jego złością i agresją Radzenie sobie z potriebami dorosłego niepełnosprawnego dziecka W pracy z ta grupą rodziców należy wprowadzić moduł ks~tałtujący umiejętności wykorzystania masażu w oddziaływaniach na dziecko niepełnosprawne. 1 Obowiązki organizacyjne 1. Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie gminy Krzeszowice umożliwiającej realizację ww. zajęć z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipc,art). Sala powinna mieścić minimalnie 20 osób. Krzesła tapicerowane, temperatura w sali C. 2. Zap,ewnienie jednego posiłku (obiadu 2-daniowego+deseru) dla każdego uczestnika szkolenia oraz doda kowo serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciastka) podczas szkoleń - ~ razy dziennie. 3. Oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci plakatów,informacji )Wspólny Słownik zamówień (CPV): , D.00-2., SEKCJA : PROCEDURA 111.1)TRYB UDZELENA ZAMÓWENA: Przetarg nieograniczony 11.2) NFORMACJE ADMNSTRACYJNE zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ~rodków Unii Europejskiej: tak, projekuprogram: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Promocja ntegracji qpołecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 6z :45

7 &pozycja=.. przez ośrodki pomocy społecznej.. SEKCJA V: UDZELENE ZAMÓWENA V.1) DATA UDZELENA ZAMÓWENA: V.2) LCZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. V.3) LCZBA ODRZUCONYCH OFERT: O. V.4) NAZWA ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZELONO ZAMÓWENA: Firma SELF MADE Ewa Siatka, Niepołomice, Niepołomice, kraj/woj. małopolskie. V.S) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): ,00 PLN. V.6) NFORMACJA O CENE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNŻSZĄ NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: ,00 Oferta z najniższą ceną: ,00 Oferta z najwyższą ąeną: ,00 Waluta: PLN. 7z :45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów, szkolenia uwierz w siebie oraz

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.pl (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych Strona1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych Koszalin: Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych objętych indywidualnym programem integracyjnym.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2012-01-19 14:40 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 444812-2011 z dnia 2011-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Założenia projektu systemowego Droga do aktywności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 1979-2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 1979-2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2015-01-08 08:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Usługa przeprowadzenia kursów dla

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo