SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów Priorytet VII Promocja integracjispołecznej, Działanie7.1 Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. GOPS Kwiecień 2013r. Projekt systemowy pt: Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna, Skrzyszów współfinansowany przez Unię

2 Rozdział 1. Uwagi ogólne 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz na zasadach przepisów wykonawczych do ustawy. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b. Strona internetowa Zamawiającego bip.gops.gminatarnow.pl c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego Rozdział 2. Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiającym w niniejszym postępowaniu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, Tarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej, Pleśna 240 i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, Skrzyszów 642 w imieniu i na rzecz których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi:gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowiena podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu UWIERZ W SIEBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI W GMINACH TARNÓW / PLEŚNA / SKRZYSZÓW z dnia r.oraz pełnomocnictwa z dnia r. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy adresowaćdo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19, Tarnów faks: godziny urzędowania: strona internetowa: bip.gops.gmina.tarnow.pl Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 przedmiotowej ustawy (powyżej EUR). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi zł, co stanowi równowartość ,60 EUR Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szkolenia są skierowane do osób zamieszkujących w Gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów,w wieku aktywności Projekt systemowy pt:: Uwiaerz w siebie - program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów. współfinansowany przez Unię

3 zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Kursy komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Uwaga 1: Ilekroć w niniejszym Rozdziale SIWZ Zamawiający wskazuje na obowiązek przygotowania przez Wykonawcę określonych dokumentów i materiałów (np. materiałów szkoleniowych) Wykonawca zobowiązany jest przygotować poszczególne dokumenty/materiały na etapie realizacji zamówienia (dotyczy tylko wybranego Wykonawcy). Zamawiający nie wymaga dołączenia ww.dokumentów/materiałów do oferty. Uwaga 2: Ilekroć w niniejszym rozdziale SIWZ mowa jest o godzinach Zamawiający ma na myśli godzinę dydaktyczną, trwającą 45 min. Zamówienie obejmuje realizację następujących usług szkoleniowych: 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich w roku 2013 a. Realizacja 40 godzintreningu kompetencji i umiejętności społecznych (5 dni szkoleniowych) w 4grupach po 25 30uczestników projektu każdatj. łącznie 106 uczestników projektu. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Tarnów, Pleśna i Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie lub Pleśnej lub Skrzyszowie w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Najpóźniej 14 (czternaście) dniprzed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierującego danego uczestnika na szkolenie. c. Trening kompetencji i umiejętności społecznych powinien obejmować warsztaty składające się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywnościi umiejętności społecznych oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę grupy zagadnienia kompetencji życiowych (zarządzanie budżetem domowym, pisma urzędowe), kompetencji rodzicielskich (relacje między małżonkami, wychowanie dzieci). d. Termin realizacji szkolenia od dnia zawarcia umowy do r. W przypadku, gdyby umowa w sprawie niniejszego Zamówienia nie została zawarta do dnia 1 sierpnia 2013 roku termin roku ulega automatycznemu wydłużeniu o odpowiednią ilość dni. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia: zapewnić salę szkoleniową na terenie miasta Tarnowa z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart. Sala powinna mieścić minimalnie 30 osób, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, według faktycznej liczby uczestników.+3kpl., które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów (według faktycznej liczby uczestników.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (3kpl.), zapewnić jeden obiad dwudaniowy z napojem każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże) podczas szkoleń 2 razy dziennie, Projekt systemowy pt: Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna, Skrzyszów współfinansowany przez Unię

4 oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. wykonać szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierające informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkolenia dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, dzienniki zajęć, prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie www. inwestycjawkadry.pl, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 2. Kursy: kucharz, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, prawo jady kategorii B, opiekun osób starszych, kurs pielęgnacji terenów zielonych, dalej zwane: szkoleniami w roku a. Szkolenia obejmują: kurs zawodowy kucharza w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 32 uczestników, kurs zawodowy sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 32 uczestników, kurs prawa jazdy kategorii B w wymiarze 30 h dydaktycznych zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych dla14uczestników, kurs opiekuna osób starszych w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 21 uczestników, kurs pielęgnacji terenów zielonych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 7 uczestników projektu tj. łącznie 106 uczestników projektu. (UWAGA: wskazana liczba uczestników kursów jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy w trybie określonym w ppkt b) poniżej).uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa, Pleśna i Skrzyszów, rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie lub Pleśnej lub Skrzyszowie, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami,zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Zamawiający przedstawi Wykonawcy imienne listy uczestników każdego z kursów wchodzących w zakres usługi nie później niż do dnia roku, przy czym łączna liczba uczestników kursów nie przekroczy 106. W przypadku, gdyby umowa w sprawie niniejszego Zamówienia nie została zawarta do dnia 1 sierpnia 2013 roku termin roku ulega automatycznemu wydłużeniu o odpowiednią ilość dni. Projekt systemowy pt:: Uwiaerz w siebie - program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów. współfinansowany przez Unię

5 c. Przekazany Wykonawcy imienny wykaz uczestników zawierał będzie wskazanie właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.. d. Termin realizacji szkolenia: od dnia zawarcia umowy do r. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkoleń: zapewnić realizację szkoleń na tereniewojewództwa małopolskiego, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia: według faktycznej liczby uczestników + 15kpl. po jednym dotyczącym każdego z kursów), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów (według faktycznej liczby uczestników) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (15kpl. dla każdego z Zamawiających po jednym dotyczącym każdego z kursów), dokonać zwrotu kosztów przejazdu uczestników do i z miejsca szkolenia w każdym dniu szkolenia wg zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (zwrot kosztów przejazdu do ceny biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie) lub zapewnić własnymi środkami transportu transport uczestnikom szkolenia na trasie Tarnów miejsce szkolenia Tarnów, w przypadku realizacji szkoleń poza terenem miasta Tarnowa, oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. wykonać szczegółowy program oraz harmonogram szkoleń, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, zapewnić obiad dwudaniowy z napojem każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże) podczas szkoleń 2 razy dziennie (UWAGA: nie dotyczy części praktycznej kursuprawo jazdy kategorii B, kursu Kucharz orazkursupielęgnacji terenów zielonych), wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkoleń dokonać oceny szkoleń za pomocą ankiet ewaluacyjnych. przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkoleń oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkoleń, dzienniki zajęć, prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówieniaa Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). Projekt systemowy pt: Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna, Skrzyszów współfinansowany przez Unię

6 d. W przypadkach, gdy obowiązujące przepisy wymagają posiadania uprawnień do realizacji kursów zawodowych, o których mowa powyżej, dany kurs może być realizowany przez podmiot (Wykonawcę, podwykonawcę), który posiada odpowiednie uprawnienia. 3. Indywidualne spotkania doradcze z prawnikiem w roku a. Realizacja po 1 godzinie zajęć dla 106 uczestników projektu(tj. łącznie 106 godzin). Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa, Pleśna, Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Tarnowielub Pleśnej lub Skrzyszowie w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Najpóźniej czternaście dnipo zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierującego uczestnika na zajęcia. c. Indywidualne spotkania rozwojowe obejmują indywidulane zajęcia o charakterze poradnictwa prawnego w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa umów w obrocie konsumenckim. d. Termin realizacji zajęć w okresie: od dnia zawarcia umowy (jednak po otrzymaniu od Zamawiającego listy uczestników) do roku. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związanez organizacją i realizacją usługi: zapewnić salę szkoleniową / gabinet / pokój na terenie Miasta Tarnowa przystosowany do prowadzenia usług doradczych, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastkadrożdżowe świeże), zapewnić uczestnikom odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką doradztwa,według faktycznej liczby uczestników.+ 3kpl., które po zakończeniu doradztwa przejdą w posiadanie absolwentów (106 kpl.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (3kpl.), oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia usług doradczych w przedmiotowym zakresie, udokumentować każdą usługę doradczą kartą usługi doradczej oraz wszystkie usługi doradcze zbiorczą kartą czasu pracy doradcy, wystawić uczestnikom zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu doradztwa zawierające informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, ubezpieczyć każdego z uczestników, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z doradztwem oraz w drodze do i z miejsca realizacji usługi, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem doradztwa, przeprowadzić ewaluację szkolenia dokonać oceny usługi za pomocą ankiet ewaluacyjnych zatwierdzonych przez Zamawiającego. przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności karty usług doradczych, karty czasu pracy doradców oraz ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia. prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie www. inwestycjawkadry.pl ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Projekt systemowy pt:: Uwiaerz w siebie - program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów. współfinansowany przez Unię

7 Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich w roku 2014 a. Realizacja 40 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych (5 dni szkoleniowych) w 4.grupachszkoleniowych składających się z uczestników projektu każdatj. łącznie dla 106 uczestników projektu (UWAGA: wskazana liczba uczestników / grup szkoleniowych jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników / grup szkoleniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do roku, przy czym łączna liczba uczestników nie może być wyższa niż 106). Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa, rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie lubpleśnej lub Skrzyszowie w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Najpóźniej czternaście dniprzed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierującego uczestnika na szkolenie. c. Trening kompetencji i umiejętności społecznych powinien obejmować warsztaty składające się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę grupy zagadnienia kompetencji życiowych (zarządzanie budżetem domowym, pisma urzędowe), kompetencji rodzicielskich (relacje między małżonkami, wychowanie dzieci). d. Termin realizacji szkolenia w okresie: od do r. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia: zapewnić salę szkoleniową na terenie miasta Tarnowa z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart. Sala powinna mieścić minimalnie 30 osób, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, dla każdego uczestnika kpl.+3 kpl.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (3kpl.), zapewnić obiad dwudaniowyz napojem każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże) podczas szkoleń 2 razy dziennie, oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonać szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, Projekt systemowy pt: Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna, Skrzyszów współfinansowany przez Unię

8 ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkolenia dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych zatwierdzonych przez Zamawiającego, przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, dzienniki zajęć, prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie www. inwestycjawkadry.pl, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 5. Kursy: kucharza i organizacji przyjęć, prawo jazdy kategorii B, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, techniki wykończenia wnętrz (dalej zwane szkoleniami)- w roku a. Szkolenia obejmują: realizację kursów zawodowych kucharza i organizacji przyjęćw wymiarze 60 h dydaktycznych dla 40 uczestników, kursu prawa jazdy kategorii B w wymiarze 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych dla 15 uczestników, kursu sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej w wymiarze 40 h dla 30 uczestników oraz kursu techniki wykończenia wnętrz w wymiarze 80 h dydaktycznych dla 21 uczestników tj. łącznie dla 106 uczestników projektu.(uwaga: wskazana liczba uczestników kursów jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy w trybie określonym w ppkt b) poniżej).uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w gminie Tarnów, Pleśna, Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie lub Pleśnej lub Skrzyszowie w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Zamawiający przedstawi Wykonawcy imienne listy uczestników każdego z kursów wchodzących w zakres usługi nie później niż do dnia roku przy czym łączna liczba uczestników kursów nie przekroczy 106.Przekazany Wykonawcy imienny wykaz uczestników zawierał będzie wskazanie właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że niektóre kursy nie zostaną zrealizowane, ze względu na brak zainteresowanych uczestników. c. Termin realizacji szkoleń: od do r. d. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związanez organizacją i realizacją szkoleń: zapewnić realizację szkoleń na tereniewojewództwa małopolskiego, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia: dla każdego uczestnika+12kpl. po jednym dotyczącym każdego z kursów), które po zakończeniu szkoleń przejdą w posiadanie absolwentów i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (12kpl. dla każdego z Zamawiających po jednym dotyczącym każdego z kursów), Projekt systemowy pt:: Uwiaerz w siebie - program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów. współfinansowany przez Unię

9 dokonać zwrotu kosztów przejazdu uczestników do i z miejsca szkoleń w każdym dniu szkolenia wg zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (zwrot kosztów przejazdu do ceny biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie) lub zapewnić własnymi środkami transportu transport uczestnikom szkolenia na trasie Tarnów miejsce szkolenia Tarnów, w przypadku realizacji szkoleń poza terenem miasta Tarnowa, oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. wykonać szczegółowy program oraz harmonogram każdego szkolenia, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, zapewnić obiad dwudaniowy z napojem każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże) podczas szkoleń 2 razy dziennie (UWAGA: nie dotyczy części praktycznej kursu Prawo jazdy kategorii B, kursu Kucharz i organizacja przyjęć oraz kursu Techniki wykończenia wnętrz), wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierające informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkoleń dokonać oceny szkoleń za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, dzienniki zajęć, prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie www. inwestycjawkadry.pl, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). d. W przypadkach, gdy obowiązujące przepisy wymagają posiadania uprawnień do realizacji kursów zawodowych, o których mowa powyżej, dany kurs może być realizowany przez podmiot (Wykonawcę, podwykonawcę), który posiada odpowiednie uprawnienia. 6. Trening pracy w roku 2014 a. Realizacja 24 godzin zajęć dla 106 uczestników projektu (3 dni szkoleniowe) w 4 grupach szkoleniowych składających się z 25-30uczestników projektu każda. (UWAGA: wskazana liczba uczestników / grup szkoleniowych jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników / grup szkoleniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do roku, przy czym łączna liczba uczestników nie może być wyższa niż 106). Projekt systemowy pt: Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna, Skrzyszów współfinansowany przez Unię

10 b. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Tarnów, Pleśna, Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. c. Najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. d. Trening obejmuje zajęcia w zakresie przygotowania CV, listu motywacyjnego, rozmowy z pracodawcą, trening pracy w grupie, techniki aktywnego poszukiwania pracy. e. Termin realizacji zajęć w okresie: od r. do r. f. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia: zapewnić salę szkoleniową na terenie miasta Tarnowa, z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart. Sala powinna mieścić minimalnie 30 osób, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić obiad dwudaniowy z napojem każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże), zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, dla każdego uczestnika +3 kpl.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi 3 kpl.), oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonać szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkolenia dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). Projekt systemowy pt:: Uwiaerz w siebie - program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów. współfinansowany przez Unię

11 7. Grupowy warsztat psychoterapeutycznyw roku 2014 a. Realizacja 40 godzin zajęć dla 106 uczestników projektu (5 dni szkoleniowych) w 4 grupach szkoleniowych składających z uczestników projektu każda. (UWAGA: wskazana liczba uczestników / grup szkoleniowych jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników / grup szkoleniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do roku, przy czym łączna liczba uczestników nie może być wyższa niż 106).Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Tarnów, Pleśna, Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowielub Pleśnej lub Skrzyszowie w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. c. Trening obejmuje zajęcia w zakresie integracji emocjonalnej, rozwoju osobowości, komunikacji interpersonalnej, aktywności społecznej i życiowej. d. Termin realizacji zajęć w okresie: od do roku. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia: zapewnić salę szkoleniową na terenie Miasta Tarnowa, z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart. Sala powinna mieścić minimalnie 30 osób zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić obiad dwudaniowykażdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże), zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, dla każdego uczestnika.+ 3kpl.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (3 kpl.), oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonać szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkolenia dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania Projekt systemowy pt: Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna, Skrzyszów współfinansowany przez Unię

12 zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 8. Zespoły ćwiczeń psychoruchowych w roku 2014 a. Realizacja 40 godzin zajęć dla 106 uczestników projektu (5 dni szkoleniowych) w 4 grupach szkoleniowych składających się z uczestników projektu. (UWAGA: wskazana liczba uczestników / grup szkoleniowych jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników / grup szkoleniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do roku, przy czym liczba uczestników nie może być wyższa niż 106).Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Tarnów, Pleśna, Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowielub Pleśnej lub Skrzyszowie w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierującego uczestnika na szkolenie c. Trening obejmuje zajęcia w zakresie psychorozwoju / zajęcia usprawniające fizycznie i fizykoterapię oraz elementy relaksacji. d. Termin realizacji zajęć w okresie: od rokudo roku. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia: zapewnić salę szkoleniową na terenie Miasta Tarnowa umożliwiającą realizację zajęć teoretycznych i ruchowych, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić obiad dwudaniowy z napojem oraz serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże), zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, dla każdego uczestnika.+3 kpl.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (3 kpl.), oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonać szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeńw przedmiotowym zakresie, wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkolenia dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, Projekt systemowy pt:: Uwiaerz w siebie - program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów. współfinansowany przez Unię

13 prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia,a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 9. Trening pamięci w 2014 roku a. Realizacja 40 godzin zajęć dla 106 uczestników projektu (5 dni szkoleniowych) w 4 grupach szkoleniowych składających się z uczestników projektu. (UWAGA: wskazana liczbauczestników / grup szkoleniowych jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników / grupszkoleniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do roku, przy czym łączna liczba uczestników nie może być wyższa niż 106).Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Tarnów, Pleśna, Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierującego uczestnika na szkolenie. c. Trening obejmuje zajęcia w zakresie rozwoju pamięci, szybkiego myślenia, analizy, czytania i zapamiętywania. d. Termin realizacji zajęć w okresie: od r r. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia: zapewnić salę szkoleniową na terenie Miasta Tarnowa,z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart. Sala powinna mieścić minimalnie 30 osób zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić obiad dwudaniowy z napojem każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże), zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, według faktycznej liczby uczestników +3 kpl.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów (wg faktycznej liczby uczestników) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (3 kpl.), oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczać znaki: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonać szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, zapewnić prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, Projekt systemowy pt: Uwierz w siebie program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna, Skrzyszów współfinansowany przez Unię

14 ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzić ewaluację szkolenia dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przedłożyć listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie szkolenia w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dokonać wpisu o szkoleniu na stronie ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ologowania zaświadczeń, list, materiałów dydaktycznych symbolami: logo UE z podpisem Unia Europejska, logo EFS, PO KL. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia oraz udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnićw cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 10. Kurs komputerowy w 2014 roku a. Realizacja 40 godzin zajęć dla 106 uczestników projektu (5 dni szkoleniowych) w 4 grupach szkoleniowych po 25-30uczestników projektu każda. (UWAGA: wskazana liczba uczestników / grup szkoleniowych jest liczbą planowaną. Ostateczną liczbę uczestników / grup szkoleniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do roku, przy czym łączna liczba uczestników nie może być wyższa niż 106).Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Tarnów, Pleśna, Skrzyszów rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie lub Pleśnej lub Skrzyszowie, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, zagrożone wykluczeniem społecznym. b. Najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników ze wskazaniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierującego uczestnika na szkolenie. c. Kurs obejmuje zajęcia w zakresie podstaw obsługi komputera, pracy w środowisku WINDOWS, praktyczne aspekty korzystania z Internetu, konta portalowe, poczta elektroniczna, elektroniczne systemy finansowe, systemy informacyjne i rejestracyjne, e-urząd, korzystanie z bezpłatnego oprogramowania dostępnego w sieci Internet. d. Termin realizacji zajęć w okresie: od do roku. e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia: zapewnić salę szkoleniową mieszczącą co najmniej 25 osób na terenie miasta Tarnowa wyposażoną w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet, zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania szkolenia, zapewnić obiad dwudaniowy z napojem każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, soki, ciastka w tym ciastka drożdżowe świeże), zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia, według faktycznej liczby uczestników +3 kpl.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów (według faktycznej liczby uczestników.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (3 kpl.), Projekt systemowy pt:: Uwiaerz w siebie - program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów. współfinansowany przez Unię

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30989-2014 z dnia 2014-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mochowo Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik mgr Alina Majerska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /-/ mgr Alina Majerska

ZATWIERDZAM Kierownik mgr Alina Majerska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /-/ mgr Alina Majerska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Okno na świat w gminie Mochowo - kontynuacja Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZKOLENIA W PROJEKCIE PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ W GMINIE NAWOJOWA. Nawojowa, Marzec 2013r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZKOLENIA W PROJEKCIE PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ W GMINIE NAWOJOWA. Nawojowa, Marzec 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZKOLENIA W PROJEKCIE PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ W GMINIE NAWOJOWA TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGA NUMER SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na aktywność w gminie Daleszyce Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywność w gminie Szczutowo Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NAZWA PPOSTĘPOWANIA : Szkolenia w projekcie - Aktywność mój atut. Zembrzyce, 4 czerwiec 2013r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NAZWA PPOSTĘPOWANIA : Szkolenia w projekcie - Aktywność mój atut. Zembrzyce, 4 czerwiec 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA PPOSTĘPOWANIA : Szkolenia w projekcie - Aktywność mój atut TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGA NUMER SPRAWY : GOPS-341.3.2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Klub Integracji Społecznej - równe szanse Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Kołbiel dn 06/07/2011 r ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli ul Szkolna 1 05-340 Kołbiel ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych/kursów na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

Gmina Kondratowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Kondratowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gmina Kondratowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Start

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (zamówienie poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (zamówienie poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Do Zaproszenia do złożenia oferty (zamówienie poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 1. Zamawiający Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45 minut.

Uwaga: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45 minut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Uwaga: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny.

Opis przedmiotu zamówienia. Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny. 2. Uwagi ogólne: a)

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZADANIE 1 Trening Interpersonalny dla 24 osób. Wymagane zagadnienia w programie treningu: 1. Trening Interpersonalny Rozwijający umiejętności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klodawa.wlkp.pl Kłodawa: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, TRENINGÓW I WARSZTATÓW DLA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

na zamówienie o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2000 euro do euro

na zamówienie o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2000 euro do euro ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łagiewniki 09.06.2011r 58210 Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości powyżej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność! 2.Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwagi: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45

Bardziej szczegółowo

GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Kurs - podstawy obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 32a, Paczków, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 32a, Paczków, woj. opolskie, tel , faks Paczków: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Aktywnie i Razem Numer ogłoszenia: 74303-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-21 18:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania_2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w STRZELINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w STRZELINIE Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w STRZELINIE Załącznik nr 1 do SIWZ Aktywizacja społeczna, zdrowotna, zawodowa i edukacyjna Beneficjentów ostatecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 2/2014. o przeprowadzenie szkolenia

UMOWA nr 2/2014. o przeprowadzenie szkolenia Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt- UMOWA nr 2/2014 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność! 2.Informacje

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.skawina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.skawina. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.skawina.net/page/bip Skawina: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks Tłuszcz: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 406038-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Opis przedmiotu zamówienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Opis przedmiotu zamówienia Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości.

Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości. Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 19.09.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start12367 Głowaczów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.sulejow.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.sulejow.biuletyn.net Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.sulejow.biuletyn.net Sulejów: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia w BZP: 135489-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106686-2011 data 10.05.2011

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja MGOPS.POKL.252.1.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zamawiający: Gmina Kondratowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stara Biała https://bip.starabiala.pl/przetarg/2088/przetarg-nieograniczony Przetarg nieograniczony Szczegóły zamówienie na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl Bodzanów: Wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: zadanie nr 1 - prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Szansa na lepsze jutro współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu Szansa na lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Biłgoraj: Usługa obejmująca organizację i realizację kursów dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu Powrót do pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu

GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Kurs e-learningowy Numer ogłoszenia: 210152-2012;

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie nr 187744-2012 z dnia 2012-06-05 r.! " # $ % & % & ' ( Białystok: Warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (interpersonalne) oraz inne rozwijające umiejętności miękkie dla uczestników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wielopole Skrzyńskie: Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102624-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów rozwoju

Bardziej szczegółowo

Żytno, dnia 09.02.2015 r

Żytno, dnia 09.02.2015 r Żytno, dnia 09.02.2015 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t., z późn.zm.) W związku

Bardziej szczegółowo

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego przez Unię Europejską Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Page 1 of 5 Janowiec Wielkopolski: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa Numer ogłoszenia: 113412-2012; data zamieszczenia: 11.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego w IV kwartale, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe EFS POKL. na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Zapytanie ofertowe EFS POKL. na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE Kotuń, dnia 08-05-2012 Zapytanie ofertowe EFS POKL na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, 1 z 5 2011-11-04 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Krościenko Wyżne, 08.05.2012 r. POKL.2610.1.2012 Wg rozdzielnika Zaproszenie do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Lubartowska 74 A, I p. 20-094 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 01 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl REGON 430353642; NIP 712-016-65-05;

Bardziej szczegółowo

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych. Znak OPS 8110/POKL/ZP/ 6 /14 Kamionka Wielka, 2014-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków tel. /075/ 74 13 375 www.gmopsbolkow.pl e-mail: gmopsbolkow@o2.

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków tel. /075/ 74 13 375 www.gmopsbolkow.pl e-mail: gmopsbolkow@o2. BOLKÓW: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ REALIZOWA- NYCH PRZEZ GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOL- KOWIE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE SZANSĄ NA PRACĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa:

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: UMOWA nr POKL.RS... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Artur Grygiencza Kierownik Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Iławski model wsparcia rodziny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Iławski model wsparcia rodziny Zamawiający: Gmina Miejska Iława - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie ul. Grunwaldzka 6A 14-200 Iława Tel: 89 648 21 24 Faks: 89 649 97 11 Mail: sekretariat@mops.ilawa.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. 41 254-30-92 Suchedniów, 30.03.2015 I. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

GOPS.4212.POKL.14 Zagnaosk, 01 sierpnia 2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GOPS.4212.POKL.14 Zagnaosk, 01 sierpnia 2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT GOPS.4212.POKL.14 Zagnaosk, 01 sierpnia 2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na podstawie Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych art. 4, pkt. 8 wartośd zamówienia poniżej 30 tys. euro Gmina Zagnaosk/Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo