POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w STRZELINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w STRZELINIE"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w STRZELINIE Załącznik nr 1 do SIWZ Aktywizacja społeczna, zdrowotna, zawodowa i edukacyjna Beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn.: Aktywnośd szansą na zmiany 2.Grupy docelowe Uczestnikami projektu są następujące osoby: a) zagrożone wykluczeniem społecznym, b) w wieku aktywności zawodowej c) objęte świadczeniami pomocy społecznej, d) zamieszkałe na terenie powiatu, e) nie korzystające ze wsparcia w ramach PO KL w innych priorytetach i działaniach, Wszystkie osoby objęte działaniami projektu muszą spełniad ww. kryteria rekrutacyjne. Beneficjenci ostateczni to osoby w wieku lat; którzy podzieleni zostali na 3 podgrupy, nierówno liczne, bez zastosowania rozdzielnego kryterium grup: GRUPA 1: Osoby głównie usamodzielniane, - 10 osób GRUPA 2: Osoby głównie niepełnosprawne (z reguły z obniżoną sprawnością intelektualną i/ lub psychicznie chore) - 12 osób GRUPA 3: Osoby głównie bezrobotne 9 osób 3. Usługi szkoleniowe 3.1. Usługa szkoleniowa 1 Trening Kompetencji i umiejętności społecznych dla Grup 1,2 i 3

2 3.1.1 Założenia modułu: 1) Warsztaty składają się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności oraz umiejętności społecznych i życiowych. 2) Usługa szkoleniowa obejmuje 2 spotkania po 4 h dydaktyczne szkoleniowe na 1 grupę - łącznie Zamawiający przewiduje 8 godzin dydaktycznych dla każdej z 3 grup szkoleniowych. 3) Forma przeprowadzonych szkoleo warsztaty/dwiczenia. 4) Łączna liczba osób 31 w 3 grupach. 5) Łączna liczba certyfikatów 31 6) Liczba godzin dydaktycznych 8 h dla każdej grupy (łącznie 24 h). 7) Realizacja modułu w terminie do 31. sierpnia Zadania Wykonawcy: 1) obowiązki organizacyjne: a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie powiatu strzelioskiego z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipczart). Sala powinna mieścid minimalnie 20 osób. b) zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, suche ciastka) podczas szkoleo 2 razy dziennie; c) oznakowanie pomieszczeo, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego PCPR oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. d.) szkolenie stacjonarne na terenie Strzelina, lub okolic i wówczas Wykonawca zapewnia transport dla Uczestników zajęd. 2) Inne obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, odpowiedni dla każdej z grup do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, przygotuje również certyfikaty/zaświadczenia o ukooczeniu szkolenia, b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i dwiczeo w przedmiotowym zakresie. c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie

3 d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukooczeniu e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą 3.2. Usługa szkoleniowa 2 Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu Założenia modułu: 1. Tematyka: Praca z osobowością. Indywidualne wsparcie psychologiczne oraz przepracowanie problemów, z którymi borykają się Beneficjenci. Zamawiający informuje, że działania psychologiczne powinny byd ukierunkowane na: - zdiagnozowanie problemu indywidualnej osoby, - zidentyfikowanie trudności, z jakimi osoba sobie nie radzi, - określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu i/lub trudności związanych z jego rozwiązaniem, - wspólną pracą zmierzającą do rozwiązania trudności, - wzmocnienie osoby w realizowanych przez nią zmianach. 2. Pomoc udzielana przez psychologa powinna mied charakter wspierający, wzmacniający oraz stymulujący rozwój osobisty, w szczególności procesy emocjonalne oraz poznawcze. Organizacja pracy psychologa powinna sprzyjad swobodnemu kontaktowi uczestnika z psychologiem oraz stwarzad możliwości rozwiązywania na bieżąco problemów psychologicznych, 3. Usługa obejmuje co najmniej 4 h dydaktyczne dla 1 osoby (Forma przeprowadzonych szkoleo warsztaty indywidualne) 4. Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych co najmniej 4 h na osobę.(łącznie 124h dydaktyczne) 7. Realizacja modułu: w terminie do Zadania Wykonawcy: 1) obowiązki organizacyjne: a) Zapewnienie gabinetu/salki na terenie Strzelina, umożliwiającego przeprowadzenie zajęd; b) oznakowanie pomieszczeo, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego PCPR oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. c) szkolenie stacjonarne na terenie Strzelina, lub okolic - wówczas Wykonawca zapewnia transport dla Uczestników zajęd. 2) Inne obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca zapewni terapeutów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i dwiczeo w przedmiotowym zakresie. b) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie c) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukooczeniu d) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą 3.3. Usługa szkoleniowa 3 Trening pracy wraz z doradztwem zawodowym Założenia modułu: 1. Warsztaty składają się z nauki przygotowania CV, listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej, technik aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnych testów i rozmów pozwalających na doprecyzowanie orientacji/ reorientacji zawodowej. 2. Usługa szkoleniowa obejmuje 3 grupy szkoleniowe po 2 spotkania, na 1 grupę w wymiarze 2 h oraz 2 h zajęd indywidualnych dla każdego BO - łącznie Zamawiający przewiduje 4 godziny dydaktyczne dla 1 grupy szkoleniowej (12 h dla 3 grup) oraz 62 h zajęd indywidualnych. 3. Forma przeprowadzonych szkoleo warsztaty/dwiczenia oraz zajęcia indywidualne 4. Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych 12 h zajęd grupowych oraz 62 h zajęd indywidualnych. 7. Realizacja modułu w terminie do Zadania Wykonawcy: 1) obowiązki organizacyjne:

5 a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie powiatu strzelioskiego z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipczart). Sala powinna mieścid minimalnie 20 osób. b) zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, suche ciastka) podczas szkoleo 1 raz dziennie; c) oznakowanie pomieszczeo, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego PCPR oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. d) szkolenie stacjonarne na terenie Strzelina, lub okolic - wówczas Wykonawca zapewnia transport dla Uczestników zajęd. 2) Inne obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, przygotuje również prezentacje multimedialne, certyfikaty/zaświadczenia o ukooczeniu szkolenia, b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i dwiczeo w przedmiotowym zakresie. c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukooczeniu e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą 3.4. Usługa szkoleniowa 4 Szkolenia i kursy zawodowe Założenia modułu: 1) Moduł obejmuje usługę przeprowadzenia następujących szkoleo i kursów zawodowych: a) Kurs kucharski na poziomie podstawowym w wymiarze 60 h dydaktycznych/ osobę dla 12 osób niepełnosprawnych (przygotowywanie i przyrządzanie prostych potraw, praca w kuchni, estetyka przyrządzania i dekorowania potraw). Wykonawca zapewnia niezbędne produkty. Kurs na terenie Strzelina.

6 b) Kurs prawa jazdy kategorii B (częśd teoretyczna, częśd praktyczna, obowiązkowe badania lekarskie oraz opłata egzaminacyjna i 1 opłata poprawkowa w ramach kursu dla każdego z uczestników kursu) dla 14 osób. Kurs na terenie Strzelina. c) Kurs prawo jazdy kat. A (częśd teoretyczna, częśd praktyczna, obowiązkowe badania lekarskie oraz opłata egzaminacyjna i poprawkowa w ramach kursu dla każdego uczestnika kursu) dla 2 osób d) Kurs komputerowy w zakresie podstaw obsługi komputera w wymiarze 40 h dydaktycznych/os. dla 9 osób (w tym dla 3 osób niepełnosprawnych), jedna osoba na poziomie zaawansowanym) e) Kurs obsługi programu Auto Cad dla 1 osoby skoncentrowany na projektowanie ogrodów, lub obsługi programu równoważnego wraz zakupem programu komputerowego do projektowania ogrodów f) Kurs stylizacji paznokci dla 5 osób w wymiarze co najmniej 50 h/os. obejmujący co najmniej 4 metody pracy oraz zakup 5 kuferków z wyposażeniem (w skład wyposażenia wchodzi co najmniej: Primer, pilnik prosty 2 szt., klej w pędzelku, lampa 4-żarówkowa, żel i-fazowy, blok polerski, Nail Cleaner, żel Mega White lub równoważny, gilotyna do tipsów, waciki bezpyłowe, żel wybłyszczający w pędzelku, pędzelek do żelu, tipsy Style 150 szt.). Kurs może zostad przeprowadzony poza Strzelinem. W przypadku wyboru niestacjonarnej formy w cenie należy uwzględnid koszty dojazdu i /lub dojazdu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem. g) Kurs języka angielskiego dla 11 osób na 2 poziomach zaawansowania wraz z materiałami dydaktycznymi. (łącznie 80h/os; zajęcia max 4h w tygodniu; dla 2 grup; w miesiącach: maj czerwiec oraz wrzesieo - grudzieo). Kurs przeprowadzony na terenie Strzelina. h) Kurs obsługi kadr i płac oraz księgowości w wymiarze co najmniej 80 h/os. dla 2 osób. W przypadku przeprowadzenia kursu poza Strzelinem do ceny należy doliczyd zwrot kosztów dojazdu. i) Kurs opiekunki dziecięcej dla 5 osób w wymiarze 160 h/os. Tematyka kursu zgodna z Ustawą z dnia 14 lutego2011 o opiece nad dziedmi w wieku do 3 lat oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleo dla opiekunów. W przypadku przeprowadzenia kursu poza Strzelinem do ceny należy doliczyd zwrot kosztów dojazdu. j) Kurs obsługi kas fiskalnych w wymiarze 40 h/os dla 4 osób. W przypadku przeprowadzenia kursu poza Strzelinem do ceny należy doliczyd zwrot kosztów dojazdu. k) Kurs podstaw konserwacji terenów zielonych w wymiarze 40 h/os. dla 5 osób niepełnosprawnych. Wykonawca zapewni narzędzia i sprzęt konieczne do przeprowadzenia zajęd praktycznych (m.in. kopanie, grabienie, strzyżenie trawy, nawożenie, podlewanie, prace porządkowe). Kurs na terenie Strzelina.

7 l) Kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla 5 osób (65h/os; z badaniami lekarskimi w cenie kursu, zakooczony egzaminem UDT, oraz certyfikatem w języku obcym (do wyboru przez uczestnika: angielskim lub niemieckim). 2) Ze względu na specyfikę modułu Wykonawca może zlecid realizację kursów zawodowych uprawnionemu do realizacji określonych typów kursów podwykonawcy. 3) Forma przeprowadzonych szkoleo warsztaty/dwiczenia/kurs/wykład. 4) Liczba osób 31, UWAGA: częśd osób bierze udział w kilku kursach/ szkoleniach 5) Realizacja modułu: w terminie do ) W przypadku organizacji kursu /szkolenia poza miastem Strzelin - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom transportu ze Strzelina na miejsca szkolenia i z powrotem Zadania Wykonawcy: a) Wykonawca przedstawi szczegółowy program oraz harmonogram szkoleo, po ustaleniu terminów z Zamawiającym do 14 dni od dnia podpisania Umowy. b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów/podwykonawców z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i dwiczeo w przedmiotowym zakresie. c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach i związanych z nimi szczegółach na stronie d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukooczeniu e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych.

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych. Ostrzeszów, dn.10.04.2013r. PCPR.UE.0320.9.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w celu ustalenia wartości zamówienia przy realizacji projektu Aktywność naszą szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku Wicko 39 84-352 Wicko woj. Pomorskie NIP: 841-101-54-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów oraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo