SCENARIUSZ ZAJĘĆ KLASA I GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘĆ KLASA I GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ KLASA I GIMNAZJUM Temat :Rodzaje dokumentów jako ważny element w pracy bibliotecznej. Warsztat informacyjny biblioteki. 1. Szczegółowe cele edukacyjne zamierzenie nauczyciela-bibliotekarza: Moim celem jest kształtowanie u uczniów postawy i nawyków racjonalnego konsumenta usług biblioteki rozumianej jako centrum informacji. W związku z tym muszę zapoznać uczniów czytelników i użytkowników informacji ze zbiorami dokumentów gromadzonych w bibliotece, z możliwościami zaspokojenia różnych potrzeb czytelniczych i informacyjnych, a także z organizacją biblioteki oraz zasadami (regulaminem) korzystania z jej zbiorów. 2. Opis osiągnięć uczniów jako rezultat przeprowadzonych zajęć. Po zrealizowanych zajęciach uczeń: - nazwie rodzaje zbiorów (dokumentów) gromadzonych i udostępnianych w bibliotece i oceni je w odniesieniu do swoich potrzeb, - zna organizację biblioteki, a więc jej działy, pomieszczenia i ich funkcje oraz zasady korzystania z biblioteki i jej zbiorów. Potrafi także sformułować swoje obowiązki jako użytkownika usług biblioteki oraz zna i akceptuje zasady regulaminu bibliotecznego. 3. MATERIAŁ NAUCZANIA. A. Uczeń użytkownikiem biblioteki. Rodzaje usług bibliotecznych. Ogólne funkcje zbiorów biblioteki (centrum informacji) w szkole: - podstawą pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami na lekcjach, - podstawą samodzielnej pracy uczniów poza lekcjami (zadania domowe, poszerzanie i pogłębianie wiadomości zdobytych na lekcjach, referaty), - materiałem do ćwiczeń w kształceniu uczniów jako użytkowników informacji, - podstawą rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, - warsztatem metodycznym dla nauczycieli i pomocą w ich pracy wychowawczej, - materiałem do pedagogizacji rodziców i pracy na rzecz środowiska, - źródłem informacji o regionie. B. Zbiory biblioteczne. Rodzaje dokumentów gromadzonych i udostępnianych w bibliotece: Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów: 1. Dokumenty piśmiennicze : a) Podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej ogólne i specjalne (encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, atlasy, roczniki statystyczne, tablice logarytmiczne, teksty źródłowe, informatory, poradniki, kalendarze, księgi adresowe ) oraz wydawnictwa informacji pośredniej (bibliografie, poradniki bibliograficzne, katalogi wydawnicze i księgarskie). b) Podręczniki dla uczniów, programy nauczania, podręczniki szkolne dla nauczycieli. c) Lektury podstawowe do języka polskiego. d) Lektury uzupełniające do języka polskiego. e) Książki pomocnicze do nauczania różnych przedmiotów zatwierdzone przez MEN, literatura popularnonaukowa i naukowa, książki poznawcze dla najmłodszych, literatura techniczna, szczególnie w szkołach zawodowych. f) Wybrane pozycje beletrystyki pozalekturowej dla dzieci i młodzieży, literatury pięknej. g) Wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa do księgozbioru podręcznego. h) Wydawnictwa o tematyce regionalnej i dotyczącej patrona szkoły. i) Wydawnictwa potrzebne do realizacji niektórych przedmiotów nauczania, jak teksty źródłowe, normy, opisy patentowe. j) Podstawowe wydawnictwa z pedagogiki, psychologii, dydaktyki, socjologii stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli. k) Literatura fachowa potrzeba w pracy bibliotekarza. l) Czasopisma dla młodzieży, dzienniki ogólnopolskie i lokalne, czasopisma popularnonaukowe, naukowe, techniczne, czasopisma dla nauczycieli

2 m) Wydawnictwa z zakresu wychowania przeznaczone dla rodziców. n) Niepublikowane dokumenty piśmiennicze: kronika, dyplomy, fotografie, wycinki prasowe. 2. Dokumenty niepiśmiennicze: a) Dokumenty oglądowe (wizualne): zbiory ilustracji, np. grafika, reprodukcje malarstwa, fotografie, mapy, plany rysunki techniczne, przezrocza, foliogramy, mikrofilmy, dyskietki komputerowe z grami i programami edukacyjnymi. b) Dokumenty dźwiękowe (audialne - słuchowe): płyty gramofonowe, magnetofonowe, płyty CD c) Dokumenty oglądowo słuchowe (audiowizualne): kasety video, filmy dźwiękowe, płyty CD d) Gry dydaktyczne i towarzyskie. Biblioteka mająca spore zbiory dokumentów drugiego i trzeciego rodzaju nazywana jest mediateką. Zakres pojęciowy: Dokument zaświadczenie na piśmie, pisemny ślad czynności prawnej, przedmiot będący dowodem, stwierdzający prawdziwość określonych okoliczności, faktów, stanów itp. Książka pewna liczba złożonych, zbroszurowanych i oprawionych arkuszy papieru, zadrukowanych tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; dzieło wydane lub przeznaczone do wydania w tej postaci; tekst wydrukowany na tych arkuszach. Czasopismo publikacja wydawana okresowo, w pewnych stałych terminach (od tygodnika do półrocznika). Płyta cienki krążek ze sztucznego tworzywa zawierający mechaniczny zapis dźwięku. Kaseta magnetofonowa i video pojemnik z taśma magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu. CD-ROM dysk kompaktowy służący tylko do odczytu informacji. Programy komputerowe ciąg logicznie powiązanych służących do realizacji algorytmu, zwykle pisany jest w odpowiednim języku programowania, np..basic, Pascal, C. Foliogram Plansza tablica, zwykle dużych rozmiarów, z rysunkiem, fotografią, dotycząca określonego tematu. 4. Czas realizacji zajęć. Skuteczna realizacja zajęć wymaga dwóch godzin. Jest to gruntowne zapoznanie się uczniów z nową dla nich biblioteką centrum informacji. 5. Organizacja i przebieg zajęć: Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece szkolnej i przez nią udostępnianych. Istotą tych zajęć jest to, aby każdy uczeń otrzymał do ręki egzemplarz podstawowych rodzajów dokumentów gromadzonych w bibliotece, aby umiał go nazwać oraz określić jego podstawową treść i funkcję. Działania nauczyciela, polecenia i zadania dla uczniów: - nauczyciel poleca zaprojektowanie nazw dla różnych rodzajów dokumentów bibliotecznych, - nauczyciel poleca dwuosobowym zespołom uczniów przyporządkować konkretne dokumenty biblioteczne do poszczególnych grup dokumentów, - nauczyciel informuje, jakiego rodzaju dokumenty gromadzi tutejsza biblioteka szkolna, jakie są ich ilości i warunki korzystania z nich. Możliwe formy aktywności uczniów : - uczniowie w niewielkich zespołach, wykonują zadanie, po czym w ogólnej dyskusji ustala się podstawowe nazwy rodzajów dokumentów bibliotecznych, - uczniowie wykonując polecenie nauczyciela, starają się ustalić, co dany dokument zawiera, co dokumentuje, - uczniowie w swobodnych wypowiedziach informują się wzajemnie o różnych dokumentach bibliotecznych, z jakimi dotąd się zetknęli, także w bibliotekach innych niż szkolna. Starają się ocenić ich przydatność, a także poziom trudności, na jakie mogliby napotkać przy korzystaniu z nich. 6. Wykaz niezbędnych środków i materiałów. Dokumenty gromadzone przez bibliotekę, kopie regulaminu biblioteki szkolnej, urządzenia audiowizualne i elektroniczne do korzystania z dokumentów audiowizualnych i multimedialnych, czyli naturalne środowisko dokumentów i urządzeń technicznych biblioteki i szkoły. 7. Podsumowanie i ustalenie podstawowych rodzajów dokumentów gromadzonych w bibliotece.

3 Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie II gimnazjum Temat : Budowa książki oraz jej funkcje społeczne. 1. Szczegółowe cele edukacyjne- Moim celem jest kształtowanie pozytywnego nastawienia uczniów do książki w jej bogactwie rodzajowym, funkcjonalnym, edytorskim. Chcę się przyczynić do tego, aby uczniowie włączyli książkę do swojego systemu wartości. 2. Opis osiągnięć uczniów jako rezultat przeprowadzonych zajęć: - uczeń odkrywa, że książka jest wspaniałym, niezależnym od czasu, przestrzeni, a nawet języka między nadawcą i odbiorcą, między autorem a czytelnikiem, między jednym a drugim człowiekiem, - uczeń dokona opisu zewnętrznego książki, - uczeń wymieni miejsca gromadzenia i upowszechniania książek i innych dokumentów czytelnikom, użytkownikom, - uczeń wymieni podstawowe funkcje społeczne, - zna budowę tekstu książki. 3. MATERIAŁ NAUCZANIA. Budowa książki: cechy fizyczne: postać kodeksu, oprawa, okładka; część tekstu: tytulatura, tekst wstępny, tekst główny: rozdziały, podrozdziały, akapity; aparat informacyjny książki : spis treści, przypisy, bibliografia; informacje pozatekstowe: ilustracje, mapy, fotografie itp. Kodeks jest to współczesna forma książki, powstająca z napisanych lub zadrukowanych i odpowiednio złożonych arkuszy papieru. Oprawa składa się: okładki, grzbietu, kapitałki, wyklejki. Okładka zabezpiecza książkę przed zniszczeniem i jest jak gdyby jej kartą wizytową, z którą stykamy się najpierw. Kapitałka jest to pasek specjalnego,zwykle kolorowego płótna, przyklejony do obu końców wkładu książki. Wyklejki są sporządzone z mocnego papieru białego, kolorowego, lub zadrukowanego w różne desenie. Budowa tekstu książki: Tytulatura - składa się z : tytuł grzbietowy, karta przedtytułowa, przedtytuł, karta tytułowa współtwórców książki, metryka książki. Tekst wstępny tworzą go : dedykacja, motto, przedmowa i spis treści. Tekst główny: rozdziały, podrozdziały, akapity, wyróżnienia. Tekst pomocniczy, czyli aparat informacyjny to: spis treści, przypisy, bibliografia, skorowidze, dodatki. Informacje pozatekstowe: ilustracje, mapy, fotografie. Funkcje społeczne książki: - przekaźnikowa utrwala dorobek intelektualny ludzkości, - integracyjna wiąże pokolenia, zbliża społeczeństwa, - oświatowa służy rozwojowi nauki, literatury, techniki, - oparcie dla działalności religijnej, społecznej, publicznej, - wychowawcza uczestniczy w wychowaniu estetycznym, - informacyjna, - rozrywkowa,

4 - terapeutyczna, - konsolacyjno-pocieszająca biblioterapia. 4. Realizacja scenariusza wymaga 2-3 ilości zajęć lekcyjnych lub innych modułów czasowych, np. wycieczka do księgarni, na kiermasz książki lub imprezę czytelniczą. 5. Organizacja i przebieg zajęć. Budowa książki i jej funkcje społeczne. Nauczyciel organizuje 3-osobowe zespoły, każdy jest wyposażony w książkę. Poleca uczniom przeanalizować budowę danej książki, według opisu budowy książki zapisanego na tablicy. Uczniowie ćwiczą opis książki, a następnie zapisują go na kartce, powodem jest sprawdzenia nauczyciela osiągnięcia wyznaczonego celu lekcji. 6. Wykaz niezbędnych środków i materiałów: - zestaw książek reprezentujących podstawowe rodzaje książek, - około 10 książek dostosowanych dla przeprowadzenia ćwiczeń związanych z budową książki, - krzyżówka 7. Podsumowanie lekcji i przypomnienie wiadomości nowo poznanych.

5 Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie I gimnazjum. Temat: Czasopismo jako źródło różnorodnej wiedzy. Cele nauczyciela: - uporządkowanie wiedzy uczniów o prasie i czasopiśmie, - kształtowanie nawyków czytelniczych związanych z określonymi, - wskazanie czasopism jako źródła aktualnej wiedzy. Cele operacyjne Uczeń po lekcji: - potrafi dokonać podziału czasopism według różnych kryteriów, - zna strukturę czasopism, potrafi łatwo się w niej orientować, - potrafi rozróżnić i scharakteryzować rodzaje tekstów zamieszczanych w prasie i czasopismach, - potrafi dokonać prawidłowego wyboru rodzaju czasopisma w zależności od aktualnej potrzeby kulturalnej rozrywki, aktualnej informacji, rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy. Czas trwania zajęć : 90 minut (2 jednostki lekcyjne). Treści i pojęcia: 1. Definicje podstawowych pojęć: - prasa- ogół wydawnictw drukowanych periodycznie( gazet i czasopism), odzwierciedlający zwykle aktualne procesy i zdarzenia polityczne, społeczne gospodarcze i kulturalne, w szerszym znaczeniu także audiowizualne środki masowego przekazu (radio i telewizja), - gazeta czasopismo o treści uniwersalnej zawierającej aktualne informacje, - czasopismo publikacja ciągła ukazująca się w regularnych odstępach czasu oraz publikacje ciągłe ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu, - wydawca to ktoś prowadzący działalność wydawniczą, instytucja albo firma uprawniona do wydawania czasopism, książek, broszur, albumów itd, np. Ossolineum, Czytelnik, Książka i Wiedza. - Periodyk wydawany nie częściej jeden raz w półroczu, ale nie rzadziej niż w roku (półroczniki, roczniki). 2. Kryteria podziału prasy i czasopism ze względu na: - częstotliwość ukazywania się: dzienniki (gazety), czasopisma, periodyki (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki,kwartalniki itd.), - ze względu na zasięg: zakładowe, lokalne, krajowe, międzynarodowe, - ze względu na adresata: dziecięce, młodzieżowe, kobiece, ogólne, specjalne), - ze względu na profil: popularne, dla hobbystów, fachowe, zawodowe), - ze względu na treść: sportowe, rozrywkowe, wyznaniowe, popularnonaukowe, naukowe, społeczne, polityczne 3. Budowa i struktura czasopisma : - karta tytułowa,

6 - tytulatura, - metryka (stopka redakcyjna), - działy, - stałe rubryki, - spis treści, - dodatki. 4. Gatunki dziennikarskie: - teksty informacyjne wzmianki, wiadomości, sprawozdania, - teksty publicystyczne artykuł (wstępny, redakcyjny, dyskusyjny, okolicznościowy), komentarz, felieton, recenzja, wywiad, polemika, kronika, list do redakcji, sprostowanie. 5. Potrzeby czytelnicze odbiorców prasy: - szybkość, aktualność, zwięzłość informacji, - komentarze i wyjaśnienia wydarzeń, - wiedza na temat świata, kultury, ludzi, - informacje dotyczące określonych zainteresowań, - rozrywka informacje, wywiady z ulubieńcami (aktorem, wykonawcą muzycznym, sportowcem, idolem) teksty literackie, krzyżówki, - ilustracje. Przygotowujący zajęcia powinien zadbać, by podczas zajęć był możliwie szeroki dostęp do różnego rodzaju czasopism. Przebieg zajęć: Wprowadzenie. Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje klasyfikacji czasopism według różnych kryteriów. Ustalenie budowy i struktury przykładowych tytułów gazet i tygodnika; zwrócenie uwagi na różnice. Praca w grupach. Wykorzystując zdobyte wiadomości zaprezentuj wybrane czasopismo. Podsumowanie lekcji, przypomnienie podstawowych treści.

7 Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie II gimnazjum. Temat: Rynek wydawniczy i informacja o nim. Czas : 90 minut (2 jednostki lekcyjne). Cele nauczyciela: - uporządkowanie wiedzy uczniów o wydawnictwie, - kształtowanie nawyków czytelniczych związanych z określonymi, - wskazanie wydawnictwa jako źródła aktualnej wiedzy. Cele operacyjne: Uczeń po lekcji: - zna etapy wydawnicze, - zna drogę książki w wydawnictwie, potrafi łatwo się w niej orientować, - wie na czym polega reklama wydawnicza, - potrafi wymienić kilka wydawnictw na obecnym rynku. Treści i pojęcia: 1. Definicje podstawowych pojęć: - wydawnictwo przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielcze lub firma prywatna wydająca książki - wydawca to ktoś prowadzący działalność wydawniczą, instytucja albo firma uprawniona do wydawania czasopism, książek, broszur, albumów itd, np. Ossolineum, Czytelnik, Książka i Wiedza. 2. Etapy wydawnicze: a) problemy produkcyjne techniczna strona jest dla wydawcy bardzo ważna, określenie cech wydawniczych książki po to, by podnieść jej wartość dla czytelnika. b) programowanie wydawnicze należy tu zaplanowanie charakteru wydawnictw, czyli typologia ustalenia nakładu, ustalenie ceny, tę część uzależnia polityka kulturalna państwa. Układanie planów wydawniczych wymaga wiedzy o prawidłowościach funkcjonalnych typów książki. Bez tego trudno określić potrzeby i cenę. Prognozowanie uzależnione jest od sojuszu z ekonomiką. c) prace nad tekstem tekstologia decyzje wydawcy co do wyglądu książki i typologia książki całokształt klasyfikacji wg: formy wydawniczej, celu, przeznaczenia czytelniczego. Redaktor naczelny rozdziela kompetencje dla poszczególnych redaktorów. Tekst często zyskuje na wartości. Ocenia potencjał faktograficzny. d) sztuka książkowa rozwinęła swoją teorię we Francji, ZSRR. Na sztukę książkową składa się: oprawa, obwoluta, wyklejka, ilustracje i czcionka. Wydawnictwo zawiera umowę z autorem w ten sposób nabywa prawa autora do wydania książki. 3. Droga książki w wydawnictwie. a) Umowa z autorem prawa autorskie. b) Redakcja krytyczna ocena ewentualnie poprawki i uwagi zgłoszone przez recenzentów. c) Adiustacja rewizja stylistyczna tekstu, sprawdzenie ścisłości podanych w maszynopisie faktów. d) Opracowanie techniczne ustalenia: format, technikę druku, stopień i krój czcionki (punkt typograficzny 0,376 mm), sposób opracowania graficznego kolumn, okładki, wykonanie ilustracji i reprodukcji. e) Drukarnia przeprowadzenie korekty, przekształcenie maszynopisu w książkę,

8 f) Zecernia przygotowanie składu drukarskiego, łamanie podzielenie składu drukarskiego na kolumny (strony), drukowanie arkuszy, składanie arkuszy, broszurowanie. g) Introligatornia oprawa. 4. Reklama wydawnicza: - zapowiedzi wydawnicze, - drukowane katalogi nowości, - katalogi tematyczne, - prospekty ulotki, - informacje w prasie, radio i telewizji, - pismo fachowe Nowe Książki, - subskrypcje (przedpłaty), - książki z rabatem (dla hurtowni). Głównym zadaniem wydawnictw jest dostarczenie na rynek starannie wydanych i wartościowych książek. Przebieg zajęć: Wprowadzenie. Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje przedstawienia etapów wydawniczych.. Ustalenie drogi książki w wydawnictwie. Praca w grupie. Wykorzystując zdobyte wiadomości uzasadnij swoją decyzję w sprawie wyboru określonej oferty wydawniczej. Podsumowanie lekcji, przypomnienie podstawowych treści.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w bibliotece ESW

Wyszukiwanie informacji w bibliotece ESW Wyszukiwanie informacji w bibliotece ESW Katalogi główne: alfabetyczny - informuje, czy poszukiwana książka jest w bibliotece oraz jakimi książkami danego autora dysponuje biblioteka, układ alfabetyczny

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE... 5 1. Zmiany w środowisku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych

4.2. Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych 4.2. Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych 4.2.1. Materiał nauczania Aby rozpocząć jakiekolwiek prace związane z ustaleniem precyzyjnych warunków technologicznych produkcji,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Alfred Czermiński Kazimierz Dendura Bogdan Nogalski Gdynia 1996 1. SEMINARIUM DYPLOMOWE 7 1.1. Cel seminarium dyplomowego 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

2. Informatyka w szkole

2. Informatyka w szkole Informatyka Europejczyka Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III Autor: Jolanta Pańczyk: Recenzent: mgr inż. Zdzisław Nowakowski 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem

PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem 1. W stronę przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo