Elektroniczny System Administracji Szkołą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny System Administracji Szkołą"

Transkrypt

1 Elektroniczny System Administracji Szkołą z mobilną technologią Bluetooth 2010

2 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Informacje ogólne elsas to zespół programów umoŝliwiających pełną automatyzację większości procesów zarządzania placówką od strony administracji i nauczycieli.

3 Dziennik lekcyjny moŝliwości Elektroniczny system administracji szkołą elsas Dziennik lekcyjny zbiera informacje na temat postępów uczniów w zakresie: uzyskanych ocen cząstkowych i semestralnych zbieranie informacji na temat frekwencji na zajęciach zbierania informacji o zachowaniu ucznia na zajęciach (dzienniczek uwag) tematy przerobionych zajęć

4 Dziennik lekcyjny moŝliwości - oceny - statystyka - inne Elektroniczny system administracji szkołą elsas Na podstawie wprowadzonych danych(ocen, frekwencji na zajęciach) program umoŝliwia: tworzenie zestawień statystycznych: - średnich ocen z podsumowaniem w obrębie klas, kierunków nauczania, szkół, - frekwencji z podsumowaniem w obrębie klas, kierunków, szkół, - ilości uczniów z podziałem na rok urodzenia, województwa urodzenia, miejsca zamieszkania z podsumowaniem w obrębie kierunków nauczania, szkół - ranking klas (według średniej klasy, frekwencji) drukowanie kartek na wywiadówkę drukowanie świadectw

5 Dziennik lekcyjny moŝliwości - oceny Elektroniczny system administracji szkołą elsas PoniŜej ekran z wprowadzania ocen dla przedmiotu. Nauczyciel ma moŝliwość swobodnej deklaracji rubryk dla ocen wraz z ustawieniem ich kolejności. Program automatycznie prowadzi statystykę frekwencji na danym przedmiocie. Informując nauczyciela np. o nieobecności ucznia na zajęciach przez odznaczenie ucznia na liście. Lista osób uczestniczących w zajęcia jest w pełni konfigurowalna umoŝliwiając w ten sposób podział klasy na grupy lekcyjne.

6 Dziennik lekcyjny moŝliwości - oceny - statystyka Elektroniczny system administracji szkołą elsas PoniŜej ekran z podsumowania ocen w klasie z podliczeniem ilości frekwencji, ilości poszczególnych ocen otrzymanych przez ucznia, średniej ocen osiągniętej przez ucznia.

7 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Dziennik lekcyjny moŝliwości - oceny - statystyka - ciąg dalszy PoniŜej ekran z prostym zestawieniem ocen otrzymanych przez uczniów w wybranej klasie

8 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Dziennik lekcyjny moŝliwości - oceny - statystyka - ciąg dalszy PoniŜej ekran z zestawieniem semestralnym ocen z podziałem na kierunki i szkoły z wyszczególnieniem otrzymanych średnich ocen z kaŝdego przedmiotu

9 Dziennik lekcyjny moŝliwości - statystyka Elektroniczny system administracji szkołą elsas PoniŜej ekran z zestawieniem ilości uczniów w poszczególnych klasach, kierunkach, szkołach z podziałem na rok urodzenia, miejsce i województwo zamieszkania

10 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Dziennik lekcyjny moŝliwości - statystyka - kontrola nauczyciela System umoŝliwia nadzór nad pracą nauczyciela - tworząc zestawienia uwzględniające ilość wprowadzonych ocen, zrealizowanych tematów, czy podsumowując frekwencję na zajęciach u nauczyciela.

11 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Dziennik mobilny z technologią Wraz z systemem elsas dostarczane jest oprogramowanie na urządzania mobilne z obsługą JAVA oraz łączem Bluetooth wykorzystywanym do wymiany danych pomiędzy systemem elsas, a urządzeniem. Oprogramowanie umoŝliwia: - wprowadzanie frekwencji na zajęciach, - tematów zajęć, - ocen.

12 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Świadectwa Drukowanie świadectw jest szybkie i przyjemne - program sam ustala większość informacji na podstawie zebranych przez cały okres danych, ograniczając w ten sposób do minimum czas potrzebny do wydruku świadectw (m.in program sam nadaje numerację świadectwom oraz wybiera właściwy symbol świadectwa dla danej klasy). Świadectwa drukowane są na giloszach.

13 Księga zastępstw moŝliwości Elektroniczny system administracji szkołą elsas Księga zastępstw jest w pełni zintegrowana z dziennikiem lekcyjnym i planem zajęć umoŝliwiając tym samym szybkie tworzenie zastępstw. Po wprowadzeniu zastępstwa dla nauczyciela, system automatycznie powiadomi danego nauczyciela o wyznaczaniu dla niego zastępstwa - poprzez elektroniczną tablice ogłoszeniowa, a takŝe uaktualni w tym dniu plan zajęć dla nauczyciela. System prowadzi takŝe statystykę zastępstw odpracowanych przez nauczycieli. Księga zastępstw umoŝliwia eksport wszystkich danych do formatu wymiany danych XLS (współpraca np. z MS Excel oraz OpenOffice)

14 Księga zastępstw moŝliwości - ciąg dalszych Elektroniczny system administracji szkołą elsas PoniŜej ekran z propozycją osób do poprowadzenia zastępstwa w wybranej klasie. Osoby proponowane przez program nie mają w danej chwili Ŝadnych zajęć.

15 Księga zastępstw moŝliwości - ciąg dalszych Elektroniczny system administracji szkołą elsas PoniŜej ekran z podglądem planu zajęć dla nauczyciela zastępującego wraz z pokazaniem miejsca wyznaczonego zastępstwa. Klasa - godzina skrajna dla klasy

16 Arkusz organizacyjny moŝliwości Elektroniczny system administracji szkołą elsas Arkusz organizacyjny szkoły wspomaga zarządzania przydziałem godzin dla nauczycieli w zakresie: - przydziału godzin dla klas według planu nauczania,

17 Arkusz organizacyjny moŝliwości - z pełną obsługą klas międzywydziałowych, Elektroniczny system administracji szkołą elsas

18 Arkusz organizacyjny moŝliwości Elektroniczny system administracji szkołą elsas - wyliczania średnich ilości godzin zrealizowanych, niezrealizowanych według kalendarza z uwzględnieniem planu zajęć,

19 Arkusz organizacyjny moŝliwości - eksportu utworzonego arkusza do formatu plachty, Elektroniczny system administracji szkołą elsas

20 Arkusz organizacyjny moŝliwości Elektroniczny system administracji szkołą elsas -tworzenia zestawień statystycznych na podstawie przydzielonych godzin

21 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Plan zajęć Program wspomagający układanie planu zajęć. Po ułoŝeniu - plan zajęć jest łatwo dostępny poprzez stronę WWW. Program umoŝliwia łatwy eksport danych do MS Excel w wersji min. 8.0 ( 97). PoniŜej ekran z układania planu zajęć. Plan w pełni współpracuje z arkuszem organizacyjnym szkoły.

22 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Plan zajęć moŝliwości - ciąg dalszy Plan zajęć jest łatwo dostępny poprzez szkolną stronę WWW. PoniŜej ekran z wyszukiwania planu zajęć przez specjalnie przygotowaną do tego stronę.

23 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Sekretariat Program do obsługi sekretariatu umoŝliwia łatwe zarządzanie danymi osobowymi uczniów w zakresie: - zarządzania danymi, - prowadzenia księgi uczniów, - prowadzenia rejestrów wydanych dokumentów, - drukowania legitymacji szkolnych, - wydawania zaświadczeń, - drukowania arkuszy ocen, - wydawanie duplikatów dokumentów (np. świadectw) Nawigator elsas

24 Sekretariat moŝliwości - ciąg dalszy - duplikaty Elektroniczny system administracji szkołą elsas Program umoŝliwia szybkie utworzenie duplikatów dokumentów. Osoba otrzyma zawsze identyczne świadectwo z oryginałem bez względu na to kiedy zostało wydane.

25 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Sekretariat moŝliwości - ciąg dalszy - wydruki Program drukuje zaświadczenia dla uczniów, wypełnia arkusze ocen oraz legitymacje szkolne. PoniŜej ekran z wypełniania arkuszy ocen. Zestaw wzorów arkuszy jest dopasowywany oddzielnie dla kaŝdej szkoły.

26 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Rekrutacja moŝliwości System elektronicznego naboru kandydatów na nowy rok szkolny. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii RPC-XML - do systemu moŝna łatwo przyłączyć inne szkoły które korzystają z powyŝszej technologii - tworząc w ten sposób jedną wielką sieć elektronicznego naboru kandydatów. UmoŜliwiając tym samym przeprowadzania rekrutacji szybko i bezpiecznie - bez zbędnego wysiłku.

27 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Rekrutacja moŝliwości - zalety systemu - kandydat przychodząc do wybranej szkoły zawartej w systemie, moŝe złoŝyć swoje podania do dowolnej szkoły uczestniczącej w sieci elsas, - rejestracja nowego kandydata przy wykorzystaniu sieci internet, - łatwe zarządzanie danymi kandydatów (system automatycznie podlicza punkty uzyskane w procesie rekrutacji, drukuje listy kandydatów), - kaŝdy kandydat jest na bieŝąco informowany jest o postępie procesu rekrutacji (poinformowanie o przyjęciu, przypisaniu do klasy...), - w pełni zintegrowany z resztą systemu - po przyjęciu kandydata system automatycznie dokonuje przyjęcia do szkoły - m.in. nadaje numer w księdze uczniów.

28 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Rekrutacja moŝliwości - ekran z podliczenia punktów uzyskanych przez kandydatów

29 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Biblioteka moŝliwości - zalety systemu Obsługa biblioteki szkolnej w zakresie: - ewidencji księgozbioru - rejestracja wypoŝyczeń i zwrotów - dostępu do historii czytelnika - moŝliwość rezerwacji pozycji przez czytelnika

30 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Bezpieczeństwo - Szyfrowana komunikacja pomiędzy klientem WEB, a serwerem z wykorzystaniem certyfikatów SSL (kluczy RSA) - Administracyjny dostęp do systemu z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (PKI) - AES-256, - Hasła uŝytkowników na serwerze przechowywane są w formie zachaszowanej SHA/MD5, - System posiada politykę dostępu do konta - wymagającą złoŝonych i odpowiednio długich haseł (zgodnych z GIODO), - Serwer objęty jest zdalnym monitoringiem, - Wszelkie dane zgromadzone na serwerze są replikowane w trybie rzeczywistym (moŝliwość szybkiego odtworzenia kopii bezpieczeństwa).

31 Informacje serwer aplikacji dla systemu - wymagania - Procesor 2.5Ghz lub szybszy - Pamięć operacyjna min. 768MB, optimum 1GB RAM (Kingston), - Dysk twardy: 20GB lub większy (firmy WD - Caviar), - Płyta główna firmy Asus, Gigabyte lub Intel, - Karta sieciowa LAN (chipset: Realtek, Intel), - UPS na 10 minut pracy po zaniku napięcia w sieci. Elektroniczny system administracji szkołą elsas

32 Elektroniczny system administracji szkołą elsas Informacje koszty utrzymania KaŜdy system jest objęty całodobową opieką administratora. W cenę miesięcznej opłaty wchodzą: - najnowsze aktualizacje systemu, - dodatkowe funkcje w programie (np. wzory druków) - wdraŝane na Ŝyczenie uŝytkownika, - całodobowa opieka administratora nad systemem (m. in. kopie bezpieczeństwa), - pomoc techniczna przez telefon, i inne media, - utrzymanie domeny szkolnej w: - nazwa.szkoly.edu.pl, - nazwa.szkoly.eu.org. - bezpieczne - słuŝbowe konta dla wszystkich pracowników placówki w domenie szkoły, - miejsce na główna szkolną stronę WWW z obsługą CMS.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W WIĄZOWNIE ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Konta w dzienniku elektronicznym...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Omówienie zasad i obowiązków wynikających z korzystania z systemu dziennika elektronicznego Vulcan Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE VAN

Aplikacja Ramzes MOBILE VAN Ramzes MOBILE VAN - podręcznik uŝytkownika 1-1 Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z ałącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 1 - Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA... 7 WYMAGANIA OGÓLNE... 7 SERWER... 8 ZESTAW KOMPUTEROWY... 9 SKANER...

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Załącznik nr 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... Załącznik nr 1 Spis treści ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I STOSOWANIA KONTA...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 4 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 4 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej Nr 118 Im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie Warszawa, 2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIEM SZKOŁĄ mgr inż. Małgorzata Pokornowska Konopka awans na nauczyciela dyplomowanego II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli mpk@invar.net.pl WSTĘP Wdążeniu do ulepszania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA i INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. A. Mickiewicza 2 16-010 Wasilków Wasilków 2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo