Dotacje w latach Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Dotacje w latach Wprowadzenie

2 Dotacje w latach Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje , Wstęp 3. Dotacje , Projekty 4. Złote zasady

3 1. VENTO CONSULTING, CZYLI KIM JESTEŚMY?

4 MISJA VENTO Świadczyć najlepsze usługi konsultingowe w Polsce i poprzez ciągłe doskonalenie radykalnie zwiększać zyski naszych klientów oraz całej polskiej gospodarki

5 VENTO CONSULTING Doradzamy liderom już od 5 lat Siedziba: Poznań Klienci: Cały kraj Doświadczona i wykwalifikowana kadra licząca ponad 40 konsultantów Ponad 1500 zadowolonych klientów Uznana pozycja specjalisty od pozyskiwania dotacji (TV Biznes, Fundusze Europejskie, itp.) Nagroda Lider Doradztwa Finansowego 2006 w Ogólnopolskim Konkursie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

6 2. DOTACJE WSTĘP

7 Dotacje Wstęp Refinansowanie, a nie Dofinansowanie Środki własne Realizacja Inwestycji zł Wypłata Dotacji zł Spłata Kredytu zł Kredyt zł zł --- Dotacja zł zł DOTYCZY 90% PRZYPADKÓW

8 Dotacje Wstęp Mechanizm Finansowania POZIOM FUNUDZY UNII EUROPEJSKIEJ EFS EFRR FS EFRROW EFR PO KL PROW PO ZRSRiNOR PO IG PO EWT 16 x RPO POZIOM DOTACJI W POLSCE PO RPW PO IiŚ NSRO

9 Dotacje Wstęp Źródła dotacji Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 85.6 mld Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 17,2 mld PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻYNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 0,7 mld RAZEM 103,5 mld

10 Dotacje Wstęp Źródła dotacji PROW Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): ok. 17,2 mld euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , z czego: - ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE - około 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne uzupełnia politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

11 Dotacje Wstęp Źródła dotacji NSRO Finansowanie Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia): Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach wyniesie około 85,56 mld euro. Z tej sumy: - 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, - 11,86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), - ~6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

12 Dotacje Wstęp NSRO Podział środków PO Infrastruktura i Środowisko mln euro 43% RPO mln euro 28% PO Rozwój Polski Wschodniej mln euro 3% PO Innowacyjna Gospodarka mln euro 11% PO Pomoc Techniczna; 608 mln euro 1% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 860 mln euro 1% PO Kapitał Ludzki mln euro 13%

13 Dotacje Wstęp Mapa pomocy regionalnej MAŁE ŚREDNIE DUŻE Warszawa 50 % 40% 30% woj. dolnośląskie, mazowieckie (z wyłączeniem Warszawy), pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 60% 50% 40% woj. kujawsko pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie 70% 60% 50%

14 2. DOTACJE PROJEKTY

15 Dotacje Projekty A) PO Innowacyjna Gospodarka

16 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (akronim: PO IG ) ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przeds iębiors twa poprzez: ws pieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki ws pieranie szeroko rozumianej innowacyjności

17 PO IG : środki finansowe Alokacja środków na PO IG Ogółem: euro, w tym: euro wkładu wspólnotowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 PO IG : Osie priorytetowe 2. Infrastruktura sfery B+R; 1 314,27 mln euro Cel: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce

19 PO IG : Osie priorytetowe 2. Infrastruktura sfery B+R; 1 314,27 mln euro Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

20 PO IG : Osie priorytetowe 3. Kapitał dla innowacji; 340 mln euro Cel: zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania

21 PO IG : Osie priorytetowe 3. Kapitał dla innowacji; 340 mln euro Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

22 PO IG : Osie priorytetowe 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; 3 309,7 mln euro Cel: podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce

23 PO IG : Osie priorytetowe 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; 3 309,7 mln euro Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

24 PO IG : Osie priorytetowe 5. Dyfuzja innowacji; 398,9 mln euro Cele: zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego tworzenie korzystnych warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

25 PO IG : Osie priorytetowe 5. Dyfuzja innowacji; 398,9 mln euro Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

26 PO IG : Osie priorytetowe 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; 410,6 mln euro Cel: wzmocnienie marki Polska przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.

27 PO IG : Osie priorytetowe 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; 410,6 mln euro Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawania nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

28 PO IG : Osie priorytetowe 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji; 778,2 mln euro Cel: poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

29 PO IG : Osie priorytetowe 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; 1 415,86 mln euro Cel: stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eusług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eusług w społeczeństwie.

30 PO IG : Przykłady działań Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

31 PO IG : Przykłady działań Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane w Polsce nie dłużej niż 3 lata) projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

32 PO IG : Przykłady działań Działanie 6.1: Paszport do eksportu obowiązkowe doradztwo obejmujące do 40 godzin nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy do wyboru co najmniej 1 z poniższych instrumentów: - udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy - udział w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; - uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

33 PO IG : Osie priorytetowe Uwaga! Celem Programu jest wzrost konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, a nie dzięki inwestycjom jakiegokolwiek typu. Wynika to także z zasady efektywnego wydatkowania środków: należy dążyć do koncentracji środków na możliwie najmniejszym zakresie działań, który jednocześnie ma odpowiednio największą szansę kreowania wartości dodanej.

34 PO IG : Wsparcie innowacji W ramach PO Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie wsparcie dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności, realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji centralnej. Na działania mające na celu bezpośrednio podniesienie innowacyjności przeznaczonych zostanie ok. 70% całkowitej alokacji na PO IG ok mln euro

35 SPO-WKP 2.3, lata a PO IG, lata W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, zbliżone charakterem do działania 2.3 SPO-WKP Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje, tzw. innowacyjność niska, będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych

36 SPO-WKP 2.3, lata a PO IG, lata W ramach PO IG przewidywane jest: Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (inwestycje powyżej 2 mln euro) Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 40 mln euro) Wsparcie dla prac badawczo rozwojowych zamawianych przez przedsiębiorców Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjalne innowacyjnym Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE

37 Dotacje Projekty B) REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

38 Regionalne Programy Operacyjne, lata (akronim: RPO ) Regionalne Programy Operacyjne mają na celu podnoszenie konkurencyjności regionów między innymi poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz budowę społeczeństwa informacyjnego. Wsparcie przeznaczone zostanie, m.in. na rozwój lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, projekty B+R realizowane przez przedsiębiorców, w tym MŚP, we współpracy z jednostkami naukowobadawczymi oraz powstawanie lokalnych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 24,6% całkowitej alokacji na 16 RPO ok ,43 mln euro

39 WLKP Regionalny Program Operacyjny, lata (akronim: WRPO ) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata został zatwierdzony przez Komisję Europejską. 6 września, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, dokument podpisała komisarz ds. polityki regionalnej UE Danuta Hübner. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim dobiegają końca prace nad ostateczną wersją Szczegółowego opisu priorytetów WRPO. Pierwsze nabory wniosków planuje się w I kwartale 2008, po ich rozstrzygnięciu do beneficjentów będą mogły trafić już pierwsze pieniądze.

40 Cel główny WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

41 WRPO Podział środków Priorytety WRPO I. Konkurencyjność przedsiębiorstw II. Infrastruktura komunikacyjna III. Środowisko przyrodnicze IV. Rewitalizacja obszarów problemowych V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego VI. Turystyka i środowisko kulturowe VII. Pomoc techniczna Ogółem Środki EFRR (mln ) 328, , ,821 54, ,284 61,470 39, ,793 Środki EFRR (%) 25,84 38,76 13,66 4,25 9,53 4,83 3,13 100,00

42 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 1: Konkurencyjność przedsiębiorstw (328,9 mln ) Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość (292,7 mln ) Społeczeństwo informacyjne (w tym: usługi i aplikacje dla MSP, e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci) (22,1 mln ) Transport (4,6 mln ) Energia (3,6 mln ) Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (5,8 mln )

43 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 2: Infrastruktura komunikacyjna (493,3 mln ) Społeczeństwo informacyjne, w tym: ITC, dostęp, bezpieczeństwo, badania, treści cyfrowe, usługi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja (80,5 mln ) Transport (drogi, kolej, transport miejski, lotniska) (401,6 mln ) Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (11,2 mln )

44 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 3: Środowisko przyrodnicze (173,8 mln ) Energia (w tym: odnawialne źródła energii) (40,9 mln ) Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (132,9 mln ) Priorytet 4: Rewitalizacja obszarów problemowych (54,1 mln ) Inwestycje w infrastrukturę społeczną (6,1 mln ) Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich (zintegrowane projekty) (47,9 mln )

45 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 5: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (121,3 mln ) Kultura (w tym: infrastruktura kulturalna) (26,4 mln ) Inwestycje w infrastrukturę społeczną (Infrastruktura edukacji i zdrowotna (121,3 mln ) Priorytet 6: Turystyka i środowisko kulturowe (61,5 mln ) Turystyka (35,1 mln ) Kultura (26,4 mln ) Priorytet 7: Pomoc techniczna (39,9 mln ) Pomoc techniczna (39,9 mln )

46 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych w zakresie BHP dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego) budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych dla środowiska

47 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób - ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

48 WRPO : Przykłady działań

49 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego) dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej) zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT) inwestycje w środki trwałe związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach

50 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP c.d. projekty w zakresie ochrony powietrza - inwestycje w istniejących obiektach spalania o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie mniejszej niż 50 MW projekty w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej projekty w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik projekty w zakresie systemów zarządzania środowiskowego Wartość projektów: do PLN. W szczególnych wypadkach, jeżeli projekt będzie spełniał kryteria inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym według kryteriów stosowanych dla działania 4.4 PO IG, możliwe jest zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych projektu do PLN.

51 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 osób - ich roczny dochód jest nie większy niż 50 mln euro

52 WRPO : Przykłady działań

53 WRPO : Przykłady działań

54 WRPO : Przykłady działań

55 WRPO : Przykłady działań Działanie 3.1: Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów) Projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszystkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w szczególności projekty służące recyklingowi odpadów (w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów), Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów (w tym także akcje promocyjne jako element większego projektu), Projekty dotyczące organizacji systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych, Projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji istniejących i rekultywacji wyeksploatowanych składowisk odpadów

56 WRPO : Przykłady działań Działanie 3.7: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Działanie realizowane będzie poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł energii pochodzących z siły wiatru, wody, słońca czy źródeł geotermalnych Zakłada wykorzystanie energii pochodzącej z biopaliw, biogazu oraz biomasy, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła Projekty powinny być ukierunkowane na budowę infrastruktury służącej produkcji energii odnawialnej oraz jej dystrybucji Projekty stosujące odnawialne źródła energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych, np. w elektroenergetyce (kogeneracja) Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii (produkcji energii oraz jej przesyłu) urządzenia produkujące energię o mocy od 0,5 do 50 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN)

57 Dotacje Projekty C) PO Kapitał Ludzki

58 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, lata (akronim: PO KL ) Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

59 PO Kapitał Ludzki 10 priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym Przewiduje się realizację projektów innowacyjnych, nastawionych na poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów na rynku pracy W ramach projektów możliwe będzie wspieranie nietypowych grup docelowych lub poszukiwanie rozwiązań nowych problemów na rynku pracy

60 PO KL komponent centralny PRIORYTET I: ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA - 506,2 mln Podniesienie potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, integracji i polityki społecznej. Upowszechnienie nowych ogólnopolskich i ponadregionalnych programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną Beneficjentami będą głównie urzędy centralne PRIORYTET II: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH 778,0 mln Podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców, e-learning, profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja osób w wieku produkcyjnym, doskonalenie zawodowe kadr medycznych

61 PO KL komponent centralny PRIORYTET III: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY , 2 mln Podniesienie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy Typy projektów Innowacyjne programy nauczania, materiały dydaktyczne, e- learning, wyposażenie szkół, zajęcia dodatkowe PRIORYTET IV: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - 960,3 mln Podwyższenie jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Stymulowanie podaży absolwentów kierunków ścisłych. Typy projektów Nowe kierunki studiów, programy nauczania, staże, szkolenia dla pracowników systemu B+R, promocja osiągnięć naukowych, wsparcie współpracy biznesu i nauki (B+R)

62 PO KL komponent centralny PRIORYTET V: DOBRE RZĄDZENIE 610,9 mln Podniesienie potencjału administracji rządowej i samorządowej oraz sektora organizacji pozarządowych (NGO) Typy projektów usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości usług w administracji, poprawa obsługi obywatela, szkolenia i studia podyplomowe dla administracji, doradztwo i wsparcie dla NGO, partnerstwo publiczno-społeczne PRIORYTET VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 2 256,9 mln Aktywizacja zawodowa osób niepozostających w zatrudnieniu lub poszukujących pracy, promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia

63 PO KL komponent regionalny PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1 552,9 mln Rozwijanie dialogu społecznego i włączenia partnerów społecznych do działań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej; wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego Typy projektów Szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, dotacje dla rozpoczynających dział. gosp., promocja elastycznych form zatrudnienia i mobilności zawodowej, świetlice socjoterapeutyczne, szkolenia kadr instytucji pomocy społecznej VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 1 703,4 mln Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju Typy projektów szkolenia dla przedsiębiorstw, kadr zarządzających i osób pracujących, doradztwo dla MŚP, outplacement, współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw, szkolenia dla kadr nauki

64 PO KL komponent regionalny PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 1 214,44 mln Wyrównywanie szans edukacyjnych. Zwiększenie potencjału zasobów ludzkich na wszystkich poziomach kształcenia. Typy projektów Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną, nowe programy nauczania, współpraca szkół i przedsiębiorstw Kursy i szkolenia zawodowe dla zainteresowanych ponoszeniem kwalifikacji Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej PRIORYTET X: POMOC TECHNICZNA 456,8 mln Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS.

65 SPO RZL i ZPORR Prior. II a PO KL rozszerzenie uprawnionych grup beneficjentów - generalnie projektodawcą będzie mógł być każdy legalnie działający podmiot w Polsce; nie będzie konieczne np. posiadanie statusu instytucji szkoleniowej wprowadzenie zasady cross financing, tj. możliwości jednoczesnego finansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; np. będzie możliwy zakup sprzętu o wartości ponad PLN w projektach szkoleniowych oraz finansowanie szkoleń w ramach projektów inwestycyjnych zwiększenie możliwości realizowania projektów dla bezrobotnych (dotychczas w większości zarezerwowane dla PUP/WUP)

66 Dotacje Projekty D) PO Infrastruktura i Środowisko

67 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, lata (akronim: PO IS ) Główny cel PO IS : podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

68 Priorytety PO IS I. Gospodarka wodno ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T VII. Transport przyjazny środowisku VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku XI. Bezpieczeństwo energetyczne XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego XV. Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego XVI. Pomoc techniczna Fundusz Spójności XVII. Konkurencyjność regionów

69 Finansowanie PO IS Na realizację Programu PO IS zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ,3 mln euro, w tym: - ze środków Funduszu Spójności ,06 mln euro (77%) - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln euro (23%)

70 Realizacja PO IS Tryb pozakonkursowy - obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: - duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską. - projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek; - Projekty indywidualne określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym; - Projekty pomocy technicznej Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu.

71 Dotacje Projekty E) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

72 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, lata (akronim: PROW ) PROW określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w okresie programowania PROW został przekazany do Komisji Europejskiej, celem rozpoczęcia procesu uzgodnień zapisów dotyczących działań w ramach programu PROW został przyjęty przez Komisję Europejską Łączna kwota środków na PROW to ok. 17,2 mld euro, z czego: - ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (Europejski Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - około 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne.

73 Osie priorytetowe PROW Priorytetowe kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE: Oś 1 ( gospodarcza ): Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego: 7 187,5 mln euro Oś 2 ( środowiskowa ): Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich: Oś 3 ( społeczna ): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Oś 4: LEADER.

74 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 1: 7 187,5 mln euro 4. Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie; 5. Ułatwianie startu młodym rolnikom; 6. Renty strukturalne; 7. Modernizacja gospodarstw rolnych; 8. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; 9. Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; 10. Uczestnictwo rolników w systemach ochrony jakości żywności; 11. Działania informacyjne i promocyjne; 12. Grupy producentów rolnych; 13. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

75 Działania w ramach osi priorytetowych PROW przykład: Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej: mln euro Pomoc na projekty dotyczące modernizacji lub budowy zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw W ramach działania wspierane będą inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka (z wyjątkiem produkcji masła), mięsa, owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych

76 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 2: mln euro 3. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW); 4. Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej; 5. Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe); 6. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne; 7. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

77 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 3: mln euro 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 4. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 5. Odnowa i rozwój wsi; 6. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

78 Wybrane działania w ramach osi priorytetowych PROW : oś 3 Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 345 mln euro Cel: podejmowanie/rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich Przykładowy zakres: podjęcie /rozwój działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych, dla ludności, sprzedaży hurtowej/detalicznej, usług turystycznych (sport, rekreacja, wypoczynek), rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych Maksymalna wysokość pomocy: 100 tys. PLN

79 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 4: 787,5 mln euro Lokalne strategie rozwoju; Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa; Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.

80 SPO RiMSŻoROW a PROW Lata Główne źródło finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach członkowskich UE: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), obejmujący: - Sekcję Orientacji: np. środki na programy operacyjne - Sekcję Gwarancji: np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ; płatności bezpośrednie

81 SPO RiMSŻoROW a PROW Lata wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Zadaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w UE. Ma ona uzupełniać politykę rynkową i politykę wspierania dochodóww ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa.

82 SPO RiMSŻoROW a PROW W wyniku utworzenia EFRROW nastąpiło: połączenie dotychczasowych instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych obecnie w dwóch programach Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowym Programie Operacyjnym Rolnictwo SPO, w jeden spójny Program dotychczasowa Inicjatywa Wspólnotowa LEADER+, która wymagała odrębnych dokumentów programowych została włączona do programów rozwoju obszarów wiejskich nastąpiło także oddzielenie polityki rozwoju obszarów wiejskich od polityki spójności

83 Pozostałe programy operacyjne, lata Program Rozwoju Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko mazurskiego): 2,27 mld euro Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca transgraniczna i transnarodowa): 7,75 mld euro Pomoc techniczna: 607,88 mln euro

84 Terminy naboru wniosków w ramach programów operacyjnych nie są jeszcze jednoznaczne określone uzależnione są od terminu akceptacji kształtu programów przez Komisję Europejską oraz powstania szczegółowych regulacji (wytycznych) odnośnie dystrybucji środków pomocowych trwają ustalenia i konkursy mające na celu wyłonienie instytucji obsługujących przyjmowanie, rozpatrywanie i koordynowanie wypłat wsparcia pierwsze nabory planowane są na I kwartał 2008

85 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Zanim rozpoczniesz starania o dotację, porozmawiaj z przedstawicielem instytucji zarządzającej funduszem lub doświadczonym konsultantem o Twoich szansach na ich uzyskanie Dowiedz się, jakie programy pasują do Twojej branży. Przygotuj się do działania, zanim zostaną ogłoszone szczegóły programu Nie bądź zbyt pewny siebie. W konkursach na unijne pieniądze jest zwykle więcej dobrych projektów niż pozwala na to budżet. Pamiętaj, że dofinansowane mogą być wyłącznie projekty, których rozpoczęcie planowane jest po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

86 4. ZŁOTE ZASADY

87 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Sprawdź kryteria przyznawania funduszy i upewnij się, że je rozumiesz oraz jesteś w stanie je spełnić. Nie warto tracić czasu i sił na coś, co nie pasuje do twojej firmy. Zorientuj się, czy konieczne jest współfinansowanie ze środków własnych. Jeśli tak, to zgromadź w porę odpowiednią sumę. Dotacja pokryje tylko 40-70% kosztów realizacji projektu. Dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych ma formę refundacji określonej części poniesionych kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych). Oznacza to, że dopiero po ich prawidłowym wykonaniu i rozliczeniu uzyska się refundację.

88 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Bądź skrupulatny przy dopełnianiu formalności i przekaż wszystkie informacje, o które jesteś proszony. Nie przekraczaj terminów. Minuta spóźnienia może być powodem odrzucenia wniosku! Nie rób nic tylko dla pieniędzy! Fundusze europejskie nie powinny być celem samym w sobie, a powinny wspomagać Twoją główną działalność i strategię. Wybierz taki projekt, który chciałbyś realizować, a nie taki, na który można uzyskać dotację.

89 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Upewnij się, że będziesz w stanie poświecić odpowiednio dużo czasu (lub wytypować pracownika twojej firmy) do kontaktów z przedstawicielami instytucji zarządzającej funduszem lub konsultantem Zawsze licz się z tym, że będziesz musiał dostarczać na bieżąco dane z postępu prac. Jeżeli nie osiągniesz zamierzonego rezultatu, donator może zażądać zwrotu dotacji Nie należy czekać, aż zostanie ogłoszony konkurs. Najważniejsze dokumenty, a przede wszystkim pomysł warto przygotować wcześniej. Od dnia ukazania się ogłoszenia do ostatecznego terminu przyjmowania wniosków pozostaje często tylko miesiąc

90 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Zaglądaj na internetowe strony instytucji, które ogłaszają konkursy. Tam znajdują się wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty.

91 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Infolinia PARP: Aktualności na temat dostępności środków zawsze przekażą Ci także profesjonalni konsultanci Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. Johann Wolfgang Goethe

92 ŻYCZYMY POWODZENIA I DZIĘKUJEMY!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 Prezentacja programów unijnych NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia tel.: (+4858) 66 18 300, 66 18 289, 66 18 515 fax (+4858) 621 78

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel i program szkolenia Uczestnicy: Osoby zainteresowane włączeniem sięw rozwój lokalny na obszarach wiejskich Cel: Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo