Dotacje w latach Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Dotacje w latach Wprowadzenie

2 Dotacje w latach Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje , Wstęp 3. Dotacje , Projekty 4. Złote zasady

3 1. VENTO CONSULTING, CZYLI KIM JESTEŚMY?

4 MISJA VENTO Świadczyć najlepsze usługi konsultingowe w Polsce i poprzez ciągłe doskonalenie radykalnie zwiększać zyski naszych klientów oraz całej polskiej gospodarki

5 VENTO CONSULTING Doradzamy liderom już od 5 lat Siedziba: Poznań Klienci: Cały kraj Doświadczona i wykwalifikowana kadra licząca ponad 40 konsultantów Ponad 1500 zadowolonych klientów Uznana pozycja specjalisty od pozyskiwania dotacji (TV Biznes, Fundusze Europejskie, itp.) Nagroda Lider Doradztwa Finansowego 2006 w Ogólnopolskim Konkursie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

6 2. DOTACJE WSTĘP

7 Dotacje Wstęp Refinansowanie, a nie Dofinansowanie Środki własne Realizacja Inwestycji zł Wypłata Dotacji zł Spłata Kredytu zł Kredyt zł zł --- Dotacja zł zł DOTYCZY 90% PRZYPADKÓW

8 Dotacje Wstęp Mechanizm Finansowania POZIOM FUNUDZY UNII EUROPEJSKIEJ EFS EFRR FS EFRROW EFR PO KL PROW PO ZRSRiNOR PO IG PO EWT 16 x RPO POZIOM DOTACJI W POLSCE PO RPW PO IiŚ NSRO

9 Dotacje Wstęp Źródła dotacji Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 85.6 mld Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 17,2 mld PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻYNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 0,7 mld RAZEM 103,5 mld

10 Dotacje Wstęp Źródła dotacji PROW Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): ok. 17,2 mld euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , z czego: - ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE - około 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne uzupełnia politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

11 Dotacje Wstęp Źródła dotacji NSRO Finansowanie Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia): Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach wyniesie około 85,56 mld euro. Z tej sumy: - 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, - 11,86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), - ~6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

12 Dotacje Wstęp NSRO Podział środków PO Infrastruktura i Środowisko mln euro 43% RPO mln euro 28% PO Rozwój Polski Wschodniej mln euro 3% PO Innowacyjna Gospodarka mln euro 11% PO Pomoc Techniczna; 608 mln euro 1% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 860 mln euro 1% PO Kapitał Ludzki mln euro 13%

13 Dotacje Wstęp Mapa pomocy regionalnej MAŁE ŚREDNIE DUŻE Warszawa 50 % 40% 30% woj. dolnośląskie, mazowieckie (z wyłączeniem Warszawy), pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 60% 50% 40% woj. kujawsko pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie 70% 60% 50%

14 2. DOTACJE PROJEKTY

15 Dotacje Projekty A) PO Innowacyjna Gospodarka

16 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (akronim: PO IG ) ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przeds iębiors twa poprzez: ws pieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki ws pieranie szeroko rozumianej innowacyjności

17 PO IG : środki finansowe Alokacja środków na PO IG Ogółem: euro, w tym: euro wkładu wspólnotowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 PO IG : Osie priorytetowe 2. Infrastruktura sfery B+R; 1 314,27 mln euro Cel: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce

19 PO IG : Osie priorytetowe 2. Infrastruktura sfery B+R; 1 314,27 mln euro Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

20 PO IG : Osie priorytetowe 3. Kapitał dla innowacji; 340 mln euro Cel: zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania

21 PO IG : Osie priorytetowe 3. Kapitał dla innowacji; 340 mln euro Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

22 PO IG : Osie priorytetowe 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; 3 309,7 mln euro Cel: podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce

23 PO IG : Osie priorytetowe 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; 3 309,7 mln euro Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

24 PO IG : Osie priorytetowe 5. Dyfuzja innowacji; 398,9 mln euro Cele: zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego tworzenie korzystnych warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

25 PO IG : Osie priorytetowe 5. Dyfuzja innowacji; 398,9 mln euro Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

26 PO IG : Osie priorytetowe 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; 410,6 mln euro Cel: wzmocnienie marki Polska przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.

27 PO IG : Osie priorytetowe 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; 410,6 mln euro Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawania nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

28 PO IG : Osie priorytetowe 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji; 778,2 mln euro Cel: poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

29 PO IG : Osie priorytetowe 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; 1 415,86 mln euro Cel: stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eusług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eusług w społeczeństwie.

30 PO IG : Przykłady działań Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

31 PO IG : Przykłady działań Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane w Polsce nie dłużej niż 3 lata) projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

32 PO IG : Przykłady działań Działanie 6.1: Paszport do eksportu obowiązkowe doradztwo obejmujące do 40 godzin nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy do wyboru co najmniej 1 z poniższych instrumentów: - udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy - udział w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; - uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

33 PO IG : Osie priorytetowe Uwaga! Celem Programu jest wzrost konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, a nie dzięki inwestycjom jakiegokolwiek typu. Wynika to także z zasady efektywnego wydatkowania środków: należy dążyć do koncentracji środków na możliwie najmniejszym zakresie działań, który jednocześnie ma odpowiednio największą szansę kreowania wartości dodanej.

34 PO IG : Wsparcie innowacji W ramach PO Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie wsparcie dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności, realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji centralnej. Na działania mające na celu bezpośrednio podniesienie innowacyjności przeznaczonych zostanie ok. 70% całkowitej alokacji na PO IG ok mln euro

35 SPO-WKP 2.3, lata a PO IG, lata W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, zbliżone charakterem do działania 2.3 SPO-WKP Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje, tzw. innowacyjność niska, będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych

36 SPO-WKP 2.3, lata a PO IG, lata W ramach PO IG przewidywane jest: Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (inwestycje powyżej 2 mln euro) Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 40 mln euro) Wsparcie dla prac badawczo rozwojowych zamawianych przez przedsiębiorców Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjalne innowacyjnym Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE

37 Dotacje Projekty B) REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

38 Regionalne Programy Operacyjne, lata (akronim: RPO ) Regionalne Programy Operacyjne mają na celu podnoszenie konkurencyjności regionów między innymi poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz budowę społeczeństwa informacyjnego. Wsparcie przeznaczone zostanie, m.in. na rozwój lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, projekty B+R realizowane przez przedsiębiorców, w tym MŚP, we współpracy z jednostkami naukowobadawczymi oraz powstawanie lokalnych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 24,6% całkowitej alokacji na 16 RPO ok ,43 mln euro

39 WLKP Regionalny Program Operacyjny, lata (akronim: WRPO ) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata został zatwierdzony przez Komisję Europejską. 6 września, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, dokument podpisała komisarz ds. polityki regionalnej UE Danuta Hübner. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim dobiegają końca prace nad ostateczną wersją Szczegółowego opisu priorytetów WRPO. Pierwsze nabory wniosków planuje się w I kwartale 2008, po ich rozstrzygnięciu do beneficjentów będą mogły trafić już pierwsze pieniądze.

40 Cel główny WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

41 WRPO Podział środków Priorytety WRPO I. Konkurencyjność przedsiębiorstw II. Infrastruktura komunikacyjna III. Środowisko przyrodnicze IV. Rewitalizacja obszarów problemowych V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego VI. Turystyka i środowisko kulturowe VII. Pomoc techniczna Ogółem Środki EFRR (mln ) 328, , ,821 54, ,284 61,470 39, ,793 Środki EFRR (%) 25,84 38,76 13,66 4,25 9,53 4,83 3,13 100,00

42 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 1: Konkurencyjność przedsiębiorstw (328,9 mln ) Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość (292,7 mln ) Społeczeństwo informacyjne (w tym: usługi i aplikacje dla MSP, e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci) (22,1 mln ) Transport (4,6 mln ) Energia (3,6 mln ) Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (5,8 mln )

43 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 2: Infrastruktura komunikacyjna (493,3 mln ) Społeczeństwo informacyjne, w tym: ITC, dostęp, bezpieczeństwo, badania, treści cyfrowe, usługi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja (80,5 mln ) Transport (drogi, kolej, transport miejski, lotniska) (401,6 mln ) Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (11,2 mln )

44 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 3: Środowisko przyrodnicze (173,8 mln ) Energia (w tym: odnawialne źródła energii) (40,9 mln ) Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (132,9 mln ) Priorytet 4: Rewitalizacja obszarów problemowych (54,1 mln ) Inwestycje w infrastrukturę społeczną (6,1 mln ) Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich (zintegrowane projekty) (47,9 mln )

45 Kategorie interwencji w priorytetach WRPO : Priorytet 5: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (121,3 mln ) Kultura (w tym: infrastruktura kulturalna) (26,4 mln ) Inwestycje w infrastrukturę społeczną (Infrastruktura edukacji i zdrowotna (121,3 mln ) Priorytet 6: Turystyka i środowisko kulturowe (61,5 mln ) Turystyka (35,1 mln ) Kultura (26,4 mln ) Priorytet 7: Pomoc techniczna (39,9 mln ) Pomoc techniczna (39,9 mln )

46 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych w zakresie BHP dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego) budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych dla środowiska

47 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób - ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

48 WRPO : Przykłady działań

49 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego) dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej) zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT) inwestycje w środki trwałe związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach

50 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP c.d. projekty w zakresie ochrony powietrza - inwestycje w istniejących obiektach spalania o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie mniejszej niż 50 MW projekty w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej projekty w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik projekty w zakresie systemów zarządzania środowiskowego Wartość projektów: do PLN. W szczególnych wypadkach, jeżeli projekt będzie spełniał kryteria inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym według kryteriów stosowanych dla działania 4.4 PO IG, możliwe jest zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych projektu do PLN.

51 WRPO : Przykłady działań Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 osób - ich roczny dochód jest nie większy niż 50 mln euro

52 WRPO : Przykłady działań

53 WRPO : Przykłady działań

54 WRPO : Przykłady działań

55 WRPO : Przykłady działań Działanie 3.1: Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów) Projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszystkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w szczególności projekty służące recyklingowi odpadów (w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów), Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów (w tym także akcje promocyjne jako element większego projektu), Projekty dotyczące organizacji systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych, Projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji istniejących i rekultywacji wyeksploatowanych składowisk odpadów

56 WRPO : Przykłady działań Działanie 3.7: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Działanie realizowane będzie poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł energii pochodzących z siły wiatru, wody, słońca czy źródeł geotermalnych Zakłada wykorzystanie energii pochodzącej z biopaliw, biogazu oraz biomasy, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła Projekty powinny być ukierunkowane na budowę infrastruktury służącej produkcji energii odnawialnej oraz jej dystrybucji Projekty stosujące odnawialne źródła energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych, np. w elektroenergetyce (kogeneracja) Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii (produkcji energii oraz jej przesyłu) urządzenia produkujące energię o mocy od 0,5 do 50 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN)

57 Dotacje Projekty C) PO Kapitał Ludzki

58 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, lata (akronim: PO KL ) Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

59 PO Kapitał Ludzki 10 priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym Przewiduje się realizację projektów innowacyjnych, nastawionych na poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów na rynku pracy W ramach projektów możliwe będzie wspieranie nietypowych grup docelowych lub poszukiwanie rozwiązań nowych problemów na rynku pracy

60 PO KL komponent centralny PRIORYTET I: ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA - 506,2 mln Podniesienie potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, integracji i polityki społecznej. Upowszechnienie nowych ogólnopolskich i ponadregionalnych programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną Beneficjentami będą głównie urzędy centralne PRIORYTET II: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH 778,0 mln Podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców, e-learning, profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja osób w wieku produkcyjnym, doskonalenie zawodowe kadr medycznych

61 PO KL komponent centralny PRIORYTET III: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY , 2 mln Podniesienie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy Typy projektów Innowacyjne programy nauczania, materiały dydaktyczne, e- learning, wyposażenie szkół, zajęcia dodatkowe PRIORYTET IV: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - 960,3 mln Podwyższenie jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Stymulowanie podaży absolwentów kierunków ścisłych. Typy projektów Nowe kierunki studiów, programy nauczania, staże, szkolenia dla pracowników systemu B+R, promocja osiągnięć naukowych, wsparcie współpracy biznesu i nauki (B+R)

62 PO KL komponent centralny PRIORYTET V: DOBRE RZĄDZENIE 610,9 mln Podniesienie potencjału administracji rządowej i samorządowej oraz sektora organizacji pozarządowych (NGO) Typy projektów usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości usług w administracji, poprawa obsługi obywatela, szkolenia i studia podyplomowe dla administracji, doradztwo i wsparcie dla NGO, partnerstwo publiczno-społeczne PRIORYTET VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 2 256,9 mln Aktywizacja zawodowa osób niepozostających w zatrudnieniu lub poszukujących pracy, promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia

63 PO KL komponent regionalny PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1 552,9 mln Rozwijanie dialogu społecznego i włączenia partnerów społecznych do działań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej; wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego Typy projektów Szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, dotacje dla rozpoczynających dział. gosp., promocja elastycznych form zatrudnienia i mobilności zawodowej, świetlice socjoterapeutyczne, szkolenia kadr instytucji pomocy społecznej VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 1 703,4 mln Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju Typy projektów szkolenia dla przedsiębiorstw, kadr zarządzających i osób pracujących, doradztwo dla MŚP, outplacement, współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw, szkolenia dla kadr nauki

64 PO KL komponent regionalny PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 1 214,44 mln Wyrównywanie szans edukacyjnych. Zwiększenie potencjału zasobów ludzkich na wszystkich poziomach kształcenia. Typy projektów Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną, nowe programy nauczania, współpraca szkół i przedsiębiorstw Kursy i szkolenia zawodowe dla zainteresowanych ponoszeniem kwalifikacji Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej PRIORYTET X: POMOC TECHNICZNA 456,8 mln Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS.

65 SPO RZL i ZPORR Prior. II a PO KL rozszerzenie uprawnionych grup beneficjentów - generalnie projektodawcą będzie mógł być każdy legalnie działający podmiot w Polsce; nie będzie konieczne np. posiadanie statusu instytucji szkoleniowej wprowadzenie zasady cross financing, tj. możliwości jednoczesnego finansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; np. będzie możliwy zakup sprzętu o wartości ponad PLN w projektach szkoleniowych oraz finansowanie szkoleń w ramach projektów inwestycyjnych zwiększenie możliwości realizowania projektów dla bezrobotnych (dotychczas w większości zarezerwowane dla PUP/WUP)

66 Dotacje Projekty D) PO Infrastruktura i Środowisko

67 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, lata (akronim: PO IS ) Główny cel PO IS : podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

68 Priorytety PO IS I. Gospodarka wodno ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T VII. Transport przyjazny środowisku VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku XI. Bezpieczeństwo energetyczne XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego XV. Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego XVI. Pomoc techniczna Fundusz Spójności XVII. Konkurencyjność regionów

69 Finansowanie PO IS Na realizację Programu PO IS zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ,3 mln euro, w tym: - ze środków Funduszu Spójności ,06 mln euro (77%) - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln euro (23%)

70 Realizacja PO IS Tryb pozakonkursowy - obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: - duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską. - projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek; - Projekty indywidualne określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym; - Projekty pomocy technicznej Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu.

71 Dotacje Projekty E) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

72 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, lata (akronim: PROW ) PROW określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w okresie programowania PROW został przekazany do Komisji Europejskiej, celem rozpoczęcia procesu uzgodnień zapisów dotyczących działań w ramach programu PROW został przyjęty przez Komisję Europejską Łączna kwota środków na PROW to ok. 17,2 mld euro, z czego: - ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (Europejski Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - około 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne.

73 Osie priorytetowe PROW Priorytetowe kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE: Oś 1 ( gospodarcza ): Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego: 7 187,5 mln euro Oś 2 ( środowiskowa ): Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich: Oś 3 ( społeczna ): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Oś 4: LEADER.

74 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 1: 7 187,5 mln euro 4. Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie; 5. Ułatwianie startu młodym rolnikom; 6. Renty strukturalne; 7. Modernizacja gospodarstw rolnych; 8. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; 9. Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; 10. Uczestnictwo rolników w systemach ochrony jakości żywności; 11. Działania informacyjne i promocyjne; 12. Grupy producentów rolnych; 13. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

75 Działania w ramach osi priorytetowych PROW przykład: Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej: mln euro Pomoc na projekty dotyczące modernizacji lub budowy zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw W ramach działania wspierane będą inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka (z wyjątkiem produkcji masła), mięsa, owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych

76 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 2: mln euro 3. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW); 4. Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej; 5. Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe); 6. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne; 7. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

77 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 3: mln euro 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 4. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 5. Odnowa i rozwój wsi; 6. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

78 Wybrane działania w ramach osi priorytetowych PROW : oś 3 Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 345 mln euro Cel: podejmowanie/rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich Przykładowy zakres: podjęcie /rozwój działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych, dla ludności, sprzedaży hurtowej/detalicznej, usług turystycznych (sport, rekreacja, wypoczynek), rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych Maksymalna wysokość pomocy: 100 tys. PLN

79 Działania w ramach osi priorytetowych PROW : Oś 4: 787,5 mln euro Lokalne strategie rozwoju; Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa; Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.

80 SPO RiMSŻoROW a PROW Lata Główne źródło finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach członkowskich UE: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), obejmujący: - Sekcję Orientacji: np. środki na programy operacyjne - Sekcję Gwarancji: np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ; płatności bezpośrednie

81 SPO RiMSŻoROW a PROW Lata wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Zadaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w UE. Ma ona uzupełniać politykę rynkową i politykę wspierania dochodóww ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa.

82 SPO RiMSŻoROW a PROW W wyniku utworzenia EFRROW nastąpiło: połączenie dotychczasowych instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych obecnie w dwóch programach Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowym Programie Operacyjnym Rolnictwo SPO, w jeden spójny Program dotychczasowa Inicjatywa Wspólnotowa LEADER+, która wymagała odrębnych dokumentów programowych została włączona do programów rozwoju obszarów wiejskich nastąpiło także oddzielenie polityki rozwoju obszarów wiejskich od polityki spójności

83 Pozostałe programy operacyjne, lata Program Rozwoju Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko mazurskiego): 2,27 mld euro Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca transgraniczna i transnarodowa): 7,75 mld euro Pomoc techniczna: 607,88 mln euro

84 Terminy naboru wniosków w ramach programów operacyjnych nie są jeszcze jednoznaczne określone uzależnione są od terminu akceptacji kształtu programów przez Komisję Europejską oraz powstania szczegółowych regulacji (wytycznych) odnośnie dystrybucji środków pomocowych trwają ustalenia i konkursy mające na celu wyłonienie instytucji obsługujących przyjmowanie, rozpatrywanie i koordynowanie wypłat wsparcia pierwsze nabory planowane są na I kwartał 2008

85 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Zanim rozpoczniesz starania o dotację, porozmawiaj z przedstawicielem instytucji zarządzającej funduszem lub doświadczonym konsultantem o Twoich szansach na ich uzyskanie Dowiedz się, jakie programy pasują do Twojej branży. Przygotuj się do działania, zanim zostaną ogłoszone szczegóły programu Nie bądź zbyt pewny siebie. W konkursach na unijne pieniądze jest zwykle więcej dobrych projektów niż pozwala na to budżet. Pamiętaj, że dofinansowane mogą być wyłącznie projekty, których rozpoczęcie planowane jest po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

86 4. ZŁOTE ZASADY

87 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Sprawdź kryteria przyznawania funduszy i upewnij się, że je rozumiesz oraz jesteś w stanie je spełnić. Nie warto tracić czasu i sił na coś, co nie pasuje do twojej firmy. Zorientuj się, czy konieczne jest współfinansowanie ze środków własnych. Jeśli tak, to zgromadź w porę odpowiednią sumę. Dotacja pokryje tylko 40-70% kosztów realizacji projektu. Dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych ma formę refundacji określonej części poniesionych kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych). Oznacza to, że dopiero po ich prawidłowym wykonaniu i rozliczeniu uzyska się refundację.

88 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Bądź skrupulatny przy dopełnianiu formalności i przekaż wszystkie informacje, o które jesteś proszony. Nie przekraczaj terminów. Minuta spóźnienia może być powodem odrzucenia wniosku! Nie rób nic tylko dla pieniędzy! Fundusze europejskie nie powinny być celem samym w sobie, a powinny wspomagać Twoją główną działalność i strategię. Wybierz taki projekt, który chciałbyś realizować, a nie taki, na który można uzyskać dotację.

89 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Upewnij się, że będziesz w stanie poświecić odpowiednio dużo czasu (lub wytypować pracownika twojej firmy) do kontaktów z przedstawicielami instytucji zarządzającej funduszem lub konsultantem Zawsze licz się z tym, że będziesz musiał dostarczać na bieżąco dane z postępu prac. Jeżeli nie osiągniesz zamierzonego rezultatu, donator może zażądać zwrotu dotacji Nie należy czekać, aż zostanie ogłoszony konkurs. Najważniejsze dokumenty, a przede wszystkim pomysł warto przygotować wcześniej. Od dnia ukazania się ogłoszenia do ostatecznego terminu przyjmowania wniosków pozostaje często tylko miesiąc

90 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Zaglądaj na internetowe strony instytucji, które ogłaszają konkursy. Tam znajdują się wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty.

91 Złote zasady ubiegania się o środki pomocowe UE Infolinia PARP: Aktualności na temat dostępności środków zawsze przekażą Ci także profesjonalni konsultanci Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. Johann Wolfgang Goethe

92 ŻYCZYMY POWODZENIA I DZIĘKUJEMY!

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM 1 2 3 Wykorzystywanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym - Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów terytorialnych Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo