DORZECZE BIALEJ. Spotka Komunalna Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORZECZE BIALEJ. Spotka Komunalna Sp. z o.o."

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCi DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn r. Ldz.JRP/1117/PZ/P/VIII/9/2011/1639 Zainteresowani udziatem w poste,powaniu nr POIS /08 - VIII Dotyczy: postepowan/a o udzielenie zamowienia publicznego orowadzoneao w trvbie przetargu nieoaraniczonego na,,budowa sled wododa_gowej wraz z przvfqczami oraz sieci kanalizacii sanitarnej z przvkanalikami dla mieiscowosci Bistuszowa, Uniszowa, Rvalice, z oddnkiem sieci wodociaaowei o dl. ok mb w obr. Gm, Tuchow. Budowa kanalizacii sanitarnej dla mieiscowosci Bistuszowa, Uniszowa, Rvalice" podczas Proiektu on...uporzadkowanie gosoodarki wodno - sciekowei zlewni rzeki Biata w ramach programu Czvstv Dunaiec" realizowanv w ramach Programu Ooeracvinego Infrastruktura i Srodowisko podnumerem POIS /08. Nr oostspowania POIS /08 - VIII Zamawiaja.cy: Spolka Komunalna,,Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje pytania dotycz^ce wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieograniczonego POIS /08-VIII,,Budowa sieci wodociqgowej wraz z przytqczami oraz sled kanalizacji sanitarnej z przykanallkami dla miejscowosci Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice, z oddnkiem sled wododqgowej o dl ok mb w obr. Gm. Tuchow. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice" oraz udzielone na nie odpowiedzi: Pytanie 1 W zwia.zku z wykresleniem zapisu,,2.1.5 Tasma magnetyczna t^czona na zacisk", prosimy o potwierdzenie, ze rury cisnieniowe PEIOO-RC powinny posiadac, fabrycznie wmontowany przewod sygnalizacyjny do lokalizacji trasy przebiegu przewodow? Odpowiedz: Rury cisnieniowe PEIOO-RC powinny posiadac fabrycznie wmontowany przewod sygnalizacyjny do lokalizacji trasy przebiegu przewodow. Pytanie 2 Brak w dokumentacji projektowej zestawienia elementow rurocia.gu ttocznego dla,,cze;sci A" i,,cze;sci B". Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o brakuja_ce zestawienia w^zlow lub tez podanie rodzaju i ilosci ksztattek (lukow, kolan, trojnikow itp.) oraz ilosci i wymiarow blokow oporowych dla poszczegolnych srednic rurocia.gu tbcznego. Odpowiedz: Zamawiaj^cy analizuje pytanie. W niedlugim czasie udzieli odpowiedzi. Spotko Komunalna "Dorzecze Bialej" Sp. z o.o.. ul. Jana III Sobieskiego 69C, Tuchow, tel. +AB , wsvw.dorzeczebiolej.pl REGON: NIP: , KRS: Tuchdw C^zkowice Ryglke Rzeplennllt Shzyzewskl

2 Pytanie 3 Stwierdzamy brak robot zwiaszanych z wl^czeniem kolektora grawitacyjnego Fi 315 mm do studni osadczej 51. W zwia.zku z tym prosimy o uzupelnienie przedmiaru robot o ten zakres robot. Odpowiedz: Zakres robot zwi^zanych z wykonaniem pc4a,czenia pomi^dzy studni^ osadcza,,,s1" a przepompownia,,po" kolektorem grawitacyjnym fi 315mm PVC o dlugosci 2 m oraz roboty zwia,zane zabudowa. studni osadczej,,s1" na istniej^cym kanale fi 315mm nalezy uwzglecjnic w jednostce obmiarowej dotycz^cej przepompowni sciekow,,po" kod pozycji Dl-1. Pytanie 4 W zwia.zku z uwag, zamieszczona na rys. 6,,0peratu wodno-prawnego na przekroczenie ciekow wodnych" (CZEjSC A) o tresci:,,w przypadku przekroczen metoda. przekopu wykonac trwale ubezpieczenia dna i skarp rowu na dlugosci 5 m ponizej i powyzej przejscia np. plytami,,mala krata" 0,6x0,9 m na podbudowie piaskowo-zwirowej o grubosci 5 cm, przytwierdzonymi palikami o dlugosci 0,5 m. Ubezpieczenia rozpocze^c i zakonczyc palisada/' prosimy o uzupelnienie projektu o brakujace rysunki szczegolowe ubezpieczeh lub o podanie ilosci poszczegolnych prac do wykonania ubezpieczenia na kazdym przekroczeniu rowu. Odpowiedz: Miejsca i liczba przekraczanych rowow metoda. rozkopu zostala podana w tabeli w Cz^sci III.2.1 SIWZ - Zakres rzeczowy do realizacji w ramach Kontraktu VIII, cze.sc A. Przekroczenia te nalezy wykonac zgodnie z uwag$ na rys. 6,,0peratu wodno-prawnego na przekroczenie ciekow wodnych" (CZ^SC A) o tresci:,,w przypadku przekroczen metods przekopu wykonac trwale ubezpieczenia dna i skarp rowu na dlugosci 5 m ponizej i powyzej przejscia np. plytami,,mala krata" 0,6x0,9 m na podbudowie piaskowo-zwirowej o grubosci 5 cm, przytwierdzonymi palikami o dlugosci 0,5 m. Ubezpieczenia rozpocz^c i zakonczyc palisada.". Wymiary rowow podano w cze^sci rysunkowej - profile. Pytania 5 Ze wzgle.du na brak rysunkow zagospodarowania terenu wszystkich przepompowni sciekow pompowni wodociagowych, stacji podnoszenia cisnienia oraz lokalnego punktu tlocznego prosto o uzupelnienie dokumentacji projektowej o brakujace rysunki lub tez o podanie ilosci poszczegolnych prac do wykonania zagospodarowania terenu, ogrodzenia i dojazdu do tych obiektow. Odpowiedz: Dokumentacja projektowa Cze.sc A: Zagospodarowanie terenu przepompowni PO nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w Projekcie wykonawczym - Rysunki szczegolowe (str. 504) oraz opisem technicznym. Zagospodarowanie pompowni od PI do P7 wykonac zgodnie z zala_czonym do odpowiedzi opisem technicznym pkt (Zal-l_opis) oraz zgodnie z zal^czonymi rysunkami (planami zagospodarowania przepompowni sciekow) dla PI -=- P7 (Zal-2_rys). Na rysunkach (planach zagospodarowania przepompowni sciekow PI -=- P7) srednice i kierunki wyjscia ruroci^gow tlocznych s^ nieaktualne, aktuaine sa. w projekcie budowlanym (firmy Azymut) w Cze.sci A. Oswietlenie terenow przepompowni wg SIWZ - branza elektryczna. v

3 Dokumentacia projektowa Czqsc B: Zagospodarowanie lokalnego punktu tlocznego,,lpt1" analogicznie jak dla przepompowni P2 - Cze.sc A. Dokumentacia projektowa Cze.sc C: Zagospodarowanie terenu stacji podnoszenia cisnienia,,h16" nalezy wykonac wspolnie z zagospodarowaniem terenu dla zbiornikow wody, zgodnie z rysunkiem nr 119 w,,projekcie budowlanym Tom X, Etap I, Siec wodociagowa - obiekty na sieci" oraz zgodnie z opisem technicznym pkt. 2.3 w,,projekcie budowlanym Tom VII, Etap I, Siec wodociagowa - cze.sc opisowa". Tereny utwardzone wykonac z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wysokosci 8cm, podbudowe. wykonac z naste.puja.cych warstw: podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm, piasek stabilizowany cementem gr. 10cm. Zagospodarowanie terenu stacji podnoszenia cisnienia,,h15" praz pompowni,,p1" wykonac zgodnie z rysunkiem nr 106 i 79 w,,projekcie budowlanym Tom X, Etap I, Siec wodociagowa - obiekty na sieci" oraz zgodnie z opisem technicznym pkt. 2.3 w,,projekcie budowlanym Tom VII, Etap I, Siec wodociagowa - cz^sc opisowa". Tereny utwardzone wykonac z kostki brukowej jak dla stacji podnoszenia cisnienia,,h16" i zbiornikow. W przypadku stacji podnoszenia cisnienia,,h15" odczytana ze skali rysunku powierzchnia do utwardzenia wynosi 21m2, obwod ogrodzenia (t^cznie z bramaj 20m. Pozostaty ogrodzony teren nalezy obsiac trawa.. W przypadku pompowni,,p1" odczytany ze skali rysunku obwod ogrodzenia (l^cznie z brama.) wynosi 16m. Ogrodzony teren nalezy obsiac trawa.. Z powazaniem Otrzymuja,: Adresat A/a Zastepca Petnomocnika ds. Raallzacji P'Ojektu (MAO) UmcwanrPO^OI.01, /08 mgr inz.

4

5

6 Obrzeze betonowe skala 1:20 grurt oxlzlmy 11cm z (arwwgo kjmmnto MiD. mechinlczn* 28cm 2 suiki powlekinq Shipkiinit>ialQwei0SOmjlowaiie wys l,gm-na adiiniona - otaiana PolbtuL p 8cm na podiypce i tnowo-pmkowej g Bmmi mjtalowa izer. 2,5m. wys. 1,5m Prztpompowna i HYDROMARKO - 7 SteTov.'nica z syijnalmchiwietlnjj 8 Sadna DNIOO - HOF1T BIURO PROJEKT6W INiVNIEIUl $RODOWISKA I MELIORACJI "EKOPROJEKT" Sp. E o. o. w Zidonej G6ne Slet kanalizacji kkkowcj z przylqczatni do bud. w gminic Ryglicc *"*" Gatnt: Ryglicr Pawiu: Urnowikl iw o: lopa tik it Projckl budowliny NAXWA BVSUNKtl Plan zagospodarowania przepompowni Sciekdw - z 2. o If Z w s c S. o n

7 S'iAROSTWO POW1ATOWE vrtarnowie Tam6w. ul. Narutowicza 38 tel.cenlr i! CN O) ^* *f i

8 Obrzeie betonowe skala 1.20 grunt rodzlmy!1cm Kruaiywo z lamanajc slao mscnanicinie 28cm Stupki z miy wkkjnci WYS 1,5m nialpwme wyi l,sm-na fundamencie PowerzchruiL ad«fmona Polbruk gr Scm na podsypcecemeniowti-piaikowe) gr.1,sm, wy> 1,5m Pf2gpompowna iciakbw lyp HYDROMARKO.? 7 Sterownica f iygnalijacftiwttlnjl' BIURO PROJEKT6W 1N±VNIERII SRODOWISKA I MELIORACJ1 "EKOPROJEKT" Sp. i o. o. w Z.ielonej G6m SieC kanali/acji kiekowej z pr/ylqr/ami do bud. w gminie Ryglicc Powiitr Urnowtti Prajekt buctowlioy Wojtw6dllwo: nnlopojlliit Plan zagospodarowania przepompowni sciekow WVKONAWCV OrRACOWANU PROJIKTOWAL SPICJALNOSC/NRIJPR. mitiucyjno- inzyn 3S/91ZG insla Ucyj n<v m ly n«13,7 SKAL* 1:50 RVS.NR 9.3 o ztw w 9c e "i woo *tr inl. M. T-uiMlnl i ni la In cy i n o- i 23/2000/GW

9 STAROSTWO POWIATOWE wtarnowie Tamow, ul. Narutowicza 38!<!. centr

10 PEHD 0200 PVC O B n G f i s I s- I -I" AS si 01 2 j, 00 [ -

11 n3 I n ou) o ocl te o te H 5' X) 1 : ;* * co T 9 3IMONXV1 «amoxvlhod OAUSOXVIS

12 t 0200PVC If is E9 legho'-w^'fl g EZDIAVOJIUBN '[n 'M9UJEJ, ()()[-( OMXSOHVXS

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWASTRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o UNIAEUROPEJSKA PLNDUS2 SPOJNOSCI Tuchow, dn. 15.05.2012r. Ldz. JRP/353/PZ/P/XV-2/05/2012/657 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZNAK: ZGGŚ-2222sc/14/2007 Bodzentyn, dnia 20.12.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT \ zagospodarowania. Ostrowice dziatka nr 134/7. Adres budowy: Ostrowice dziatka nr 134/7. Inwestor: Gmina Ostrowice.

PROJEKT \ zagospodarowania. Ostrowice dziatka nr 134/7. Adres budowy: Ostrowice dziatka nr 134/7. Inwestor: Gmina Ostrowice. PROJEKT \ zagospodarowania terenu Ostrowice dziatka nr 134/7 Obiekt: PLAC ZABAW Adres budowy: Ostrowice dziatka nr 134/7 Inwestor: Gmina Ostrowice 78-506 Ostrowice Zawartosc projektu: 1. Zaswiadczenia

Bardziej szczegółowo

- Odc. 2 1121,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa)

- Odc. 2 1121,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa) Wrocław, dnia 09.08.2010 r. wg rozdzielnika FZP.PG.71-81/89140/ 93621/10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej we Wrocławiu na odcinku od

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2. dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia : 21.05.2010r., 24.05.2010r., 25.05.2010r.

KOMUNIKAT NR 2. dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia : 21.05.2010r., 24.05.2010r., 25.05.2010r. JRP/341/06/10 Myślenice, dnia 31.05.2010r. KOMUNIKAT NR 2 dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia : 21.05.2010r., 24.05.2010r., 25.05.2010r. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2

Bardziej szczegółowo

ZP/3/2008 Malbork dn. 02.09.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/3/2008 Malbork dn. 02.09.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wersja archiwalna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Wrocław, dnia 25.06.2008 r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 4. Odpowiedź: Potwierdzamy, że specyfikacje techniczne nr archiwalny59941dotyczą oczyszczalni ścieków Krzyszkowice.

KOMUNIKAT NR 4. Odpowiedź: Potwierdzamy, że specyfikacje techniczne nr archiwalny59941dotyczą oczyszczalni ścieków Krzyszkowice. Myślenice, dnia 26.03.2010r. KOMUNIKAT NR 4 JRP/341/03/10 Dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia: 18.03.2010r., 19.03.2010r. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiAB/S/MJ/7331/4/07 UNP: 7568/WUiAB/- VII/O7 Szczecin, dnia 26 czerwca 2007r. Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe - uzupełniające - Budowa hali sportowej Oleśnica ul. Wileńska

Informacje dodatkowe - uzupełniające - Budowa hali sportowej Oleśnica ul. Wileńska Załącznik nr 28 do SIWZ Informacje dodatkowe - uzupełniające - Budowa hali sportowej Oleśnica ul. Wileńska Pytanie nr 1 : Proszę o przekazanie rysunków rozdzielnicy węzła cieplnego TW (rys.e08) i rozdzielnicy

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo