O P I S T E C H N I C Z N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I S T E C H N I C Z N Y"

Transkrypt

1 O P I S T E C H N I C Z N Y 1

2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 4 2. Zakres opracowania 4 3. Stan istniejący ubezpieczeń linii brzegowej 4 4. Granice własności 5 5. Wycinka drzew i krzewów 5 6. Projektowana linia skarpy 5 7. Remont ubezpieczeń skarp 6 8. Ogólne wytyczne prowadzenia prac w pobliżu sieci uzbrojenia terenu 9 9. Postępowanie z odpadami budowlanymi Uwagi 9 2

3 1. Podstawa opracowania. Podstawę formalną opracowania stanowi umowa nr NZK/21/2011 zawarta pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2 a Ekosystem Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20C, Zielona Góra. 2. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy zabudowy wyrw oraz remontu ubezpieczeń skarp brzegowych na odcinku rzeki zwanym Nowa Odra w obrębie górnego i dolnego stanowiska jazu zlokalizowanego pod mostem drogowym w mieście Kędzierzyn Koźle. 3. Stan istniejący ubezpieczeń linii brzegowej. 3.1 Brzeg lewy powyżej jazu. Lewa Skarpa brzegowa koryta Nowej Odry o długość 178 m ograniczona jest z jednej strony jazem a z drugiej strony cyplem rozdzielczym na rozwidleniu rzeki. Na długości skarpy brzegowej, ze względu na konstrukcję ubezpieczeń oraz ich stan, można wydzielić trzy odcinki. Na odcinku pierwszym o długości ok 14 m od jazu, skarpa brzegowa ubezpieczona jest brukiem kamiennym a jej nachylenie zmienia się od ok. 1:0,5 do 1:1,5. Rzędna korony skarpy wynosi ok. 171,00. Na odcinku drugim o długości ok. 51 m, pomiędzy skarpą ubezpieczoną brukiem a pomostem betowym w osłonie ścianek stalowych, skarpa brzegowa podzielona jest półką o szerokości od 1,5m do 3,5m. Rzędna półki jest zmienna i wynosi od około 169,20 do 168,70. W trakcie wizji terenowej ustalono, że dolna część skarpy brzegowej poniżej półki od dna do rzędnej 167,50 ubezpieczona jest brukiem kamiennym. Ubezpieczenie z bruku znajduje się poniżej zwierciadła wody dolnej. Inwentaryzację ubezpieczenia z bruku przeprowadzono z pomocą nurków. Stan konstrukcji ubezpieczenia jest dobry. Powyżej zwierciadła wody do poziomu półki linia skarpy jest nierówna z licznymi nawisami porośniętymi gęstą trawą oraz lokalnymi osuwiskami do poziomu górnej krawędzi ubezpieczeń z bruku kamiennego. Skarpa brzegowa od górnej krawędzi ubezpieczeń z bruku kamiennego do poziomu półki wymaga 3

4 remontu. Powyżej półki powierzchnię skarpy porasta gęsta trawa, jej powierzchnia jest równa i nie wykazuje uszkodzeń. Na odcinku trzecim o długości ok. 120 m, pomiędzy pomostem betonowym a cyplem rozdzielczym skarpa brzegowa ubezpieczona jest narzutem kamiennym. Powierzchnia skarpy o nachyleniu ok. 1:2 jest regularna bez ubytków ubezpieczenia. Ubezpieczenie skarpy na powyższym odcinku nie wymaga remontu. 3.2 Brzeg prawy powyżej jazu. Skarpa brzegowa przy prawym przyczółku stopnia, ukształtowana w formie stożka, ubezpieczona jest na całej wysokości brukiem kamiennym. Nachylenie skarpy wynosi ok. 1:1 a korona skarpy ma rzędną ok. 173,80. Skarpa ta przechodzi płynnie w skarpę wału lewostronnego rzeki oraz w skarpę brzegową koryta. Pomiędzy stopą skarpy wału a skarpą brzegową wykształca się półka o szerokości od ok 4,0 do 6,0m. Rzędna półki zmienia się od 168,50 do 169,00. Linia skarpy koryta powyżej zwierciadła wody jest nieregularna z licznymi nawisami oraz osuwiskami. Poniżej zwierciadła wody, podobnie jak na brzegu lewym skarpa ubezpieczona jest brukiem kamiennym. Korona ubezpieczenia z bruku znajduje się na rzędnej ok. 167,50. Ubezpieczenie poniżej zwierciadła wody nie wymaga remontu. Powierzchnia półki oraz skarpy na całej długości porośnięta jest gęstą trawą oraz pojedynczymi krzewami. 3.3 Brzeg lewy poniżej jazu. Lewa skarpa brzegowa poniżej stopnia piętrzącego na długości ok. 25 m ubezpieczona jest płytami betonowymi o nachyleniu ok. 1:2. W dolnej oraz górnej linii płyt, na całej długości wykształcone są półki. Półka dolna ubezpieczenia prawdopodobnie stanowi oczep stalowej ścianki podpierającej. Rzędna dolnej półki płyt betonowych wynosi ok. 165,60. Górna krawędź ubezpieczenia z płyt betonowych znajduje się na rzędnej ok. 167,25 m npm. Poniżej ubezpieczenia z płyt betonowych skarpa brzegowa jest nieregularna, a na powierzchni skarpy widoczne są pozostałości narzutu kamiennego stanowiącego ubezpieczenie skarpy. W odległości ok. 55 m od przyczółka stopnia na długości 20 m nastąpiło osunięcie skarpy brzegowej do poziomu zwierciadła wody. Tren międzywala oraz niewielka część skarpy przy jej koronie porośnięta jest trawą. Pod stopą skarpy wału oraz wysokiego brzegu, wzdłuż koryta rzeki rośne szpaler drzew, które stopniowo na długości rzeki zbliżają się do skarpy brzegowej. Remont ubezpieczeń brzegowych na powyższym odcinku wymaga usunięcia pojedynczych drzew rosnących na koronie skarpy. Drzewa 4

5 rosnące na skarpie brzegowej zagrażają stateczności skarpy oraz stanowią przeszkodę ograniczającą swobodny przepływ wody przy przepływach wezbraniowych 3.4 Brzeg prawy poniżej jazu. Lewa skarpa brzegowa poniżej stopnia piętrzącego, podobnie jak skarpa lewa, ubezpieczona jest na długości ok. 30 m płytami betonowymi podpartymi stalową ścianką. Nachylenie skarpy na długości ubezpieczenia z betonowych płyt wynosi ok. 1:1,5. Poniżej ubezpieczenia z płyt betonowych, na długości ok. 172 m skarpa brzegowa ma nachylenie ok. 1:2. Powierzchnia skarpy jest nierówna, widoczne są pozostałości narzutu kamiennego stanowiącego ubezpieczenie skarpy. W odległości ok. 202 m od przyczółka jazu nachylenie skarpy zwiększa się przechodząc w osuwisko. Teren międzywala oraz górna część skarpy porośnięta jest gęstą trawą. Na skarpie brzegowej rosną pojedyncze drzewa zagrażające stateczności skarpy stanowiące przeszkodę przy przepływach wezbraniowych. 4. Granice własności. Projektowane prace remontowe zlokalizowane są na działkach 1/20, 1/26 obręb Koźle oznaczonych jako wody płynące oraz działce 2477/5 obręb Koźle. 5. Wycinka drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do robót związanych z remontem skarp na potrzeby ich prawidłowego wykonania należy usunąć drzewa rosnące na skarpach brzegowych na brzegu prawym poniżej jazu w ilości łącznej 7 szt. Są to zasadniczo samosiejki wierzby. Zgodnie z artykułem 62 ust. 3 pkt. 3 oraz artykułem 85a prawa wodnego, wycinka drzew może nastąpić jedynie na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora właściwego dla obszaru realizacji zamierzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Decyzja powyższa musi zostać uzgodniona z właściwym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 6. Projektowana linia skarpy. 6.1 Brzeg lewy i prawy powyżej stopnia. Remont lewej skarpy brzegowej obejmuje odcinek pomiędzy betonowym podestem a ubezpieczeniem z bruku przy przyczółku stopnia. Linię skarpy brzegowej wyznacza górna krawędź ubezpieczenia z bruku na rzędnej ok. 167,50. Powyżej tej linii, po usunięciu humusu, istniejący brzeg należy wyprofilować (wyskarpować) pod projektowane ubezpieczenie z 5

6 nachyleniem 1:2. W pobliżu przyczółka stopnia, należy ukształtować odcinek przejściowy, na którym nachylenie skarpy będzie zmienne w zakresie od 1:2 do nachylenia zgodnego z nachyleniem skarpy ubezpieczonej brukiem kamiennym. Łączna długość remontowanej skarpy wynosi 51 m. Linię skarpy prawej należy wyznaczyć w sposób analogiczny, jak linię skarpy lewej, przyjmując za linię stopy remontowanej skarpy górną krawędź ubezpieczeń z bruku kamiennego. 6.2 Brzeg lewy i prawy poniżej jazu. Linię skarpy brzegowej prawej i lewej poniżej stopnia, należy wyznaczyć na podstawie geometrii górnej krawędzi skarpy opisanej na planie sytuacyjnym arkusz nr 1. Przy wynoszeniu linii korony skarpy w terenie należy zwrócić szczególną uwagę na jak najlepsze jej dopasowanie do istniejącego terenu. W przypadku znacznych odstępstw w położeniu projektowanej linii korony skarpy względem linii istniejącej (większych niż 1,0 m) należy skorygować promienie lub ich długość w celu jak najlepszego dopasowania trasy nowego ubezpieczenia do istniejącej zdegradowanej linii brzegowej. Wyjątek stanowią miejsca, w których występują znaczne osuwiska lub nawisy, na obszarach których należy wykonać odtworzenie kstzłątu linii brzegowej poprzez wykonanie nasypów uzupełniających metodą czołową (zasadę wykonania przedstawiono na odpowiednich przekrojach). 7. Remont ubezpieczeń skarp. 7.1 Brzeg lewy powyżej stopnia. Remont lewej skarpy brzegowej na długości 51 m obejmuje odbudowę ubezpieczenia powyżej rzędnej 167,50 m npm. Na przedmiotowym odcinku, wzdłuż korony istniejącego ubezpieczenia z bruku kamiennego zaprojektowano palisadę drewnianą o średnicy 12,0cm i długości 2,5 m stanowiącą podparcie dla nowoprojektowanego ubezpieczenia skarpy powyżej rzędnej 167,50. W strefie tej, po uprzednim usunięciu humusu należy wykonać wykopy pod konstrukcję nowego ubezpieczenia skarpy. Skarpy pod ubezpieczenia należy splantować i dogęścić powierzchniowo. W miejscach osuwisk skarpy należy wykonać nasypy i wyrównać linię skarpy. Ubezpieczenie skarpy zaprojektowano z kamienia do robót hydrotechnicznych układanego na geowłókninie warstwą gr. 50 cm. Powierzchnię wykonanego narzutu kamiennego należy powierzchniowo zapiaszczyć metodą wpłukiwania oraz przykryć warstwą humusu o gr. 10 cm. Humus uwałować i obsiać mieszanką traw. Ubezpieczenie powyższe należy wykonać również na półce, wzdłuż korony skarpy, pasem szerokości 2,0 m. Na długości gdzie szerokość półki jest mniejsza niż 2,0m ubezpieczenie wykonać na całej jej szerokości do stopy skarpy wysokiego brzegu. 6

7 Wymagania dotyczące parametrów materiałów wykorzystywanych do budowy ubezpieczeń wg SST. 7.2 Brzeg prawy powyżej stopnia. Konstrukcję ubezpieczenia skarpy brzegu prawego powyżej stopnia przyjęto jak dla brzegu lewego. Całkowita długość ubezpieczenia wynosi 190,4 m. 7.3 Brzeg lewy poniżej stopnia. Remont lewej skarpy brzegowej poniżej stopnia na długości 166,0 m obejmuje budowę gurtów stabilizujących, budowę ubezpieczeń z koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz ubezpieczeń z narzutu kamiennego. Ze względu na konstrukcję ubezpieczeń remont skarpy podzielono trzy odcinki: odcinek 3L 4L o długości 20,0 m, odcinek 4L 5L o długości 126,0 m, odcinek 5L 6L o długości 20,0 m. Poniżej istniejących ubezpieczeń ciężkich skarpy w formie ekranu z płyt betonowych, występującego na długości ok. 18,0 m poniżej przyczółka jazu (odcinek 3L - 4L), zaprojektowano rozbiórkę istniejącego lecz wysoce zdekapitalizowanego bruku nowe ubezpieczenie skarpy z koszy siatkowo kamiennych o nachyleniu 1:2. Na styku z płytami betonowymi nachylenie projektowanej skarpy należy dopasowań do nachylenia skarpy istniejącej. Do rzędnej 165,70 m npm ubezpieczenie skarpy projektuje się wykonać z koszy siatkowo-kamiennych grubości 50 cm podpartych na całej długości w stopie skarpy dwoma koszami siatkowo-kamiennymi o wymiarach 100x100 cm. Powyżej zwierciadła wody, od rzędnej 165,70, ubezpieczenie skarpy zaprojektowano z materacy siatkowo-kamiennych o gr. 30 cm powierzchniowo zapiaszczonych i zabezpieczonych przed uszkodzeniami przez powierzchniowe humusowanie warstwą 20 cm. Humus należy uwałować i obsiać mieszanką traw. Kosze siatkowo-kamienne należy układać na geowłókninie. Po wykonaniu wykopów pod ubezpieczenia powierzchnie skarp powyżej zwierciadła wody należy przygotować przez plantowanie i powierzchniowe dogęszczenie. Ubezpieczenia skarpy z koszy siatkowo kamiennych dodatkowo podparto gurtami poprzecznymi zaprojektowanymi wzdłuż nachylenia skarpy a wykonanymi z koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 100x100 cm układanych na geowłókninie. Poniżej ubezpieczeń z koszy siatkowo-kamiennych, na długości 126,0 m (odcinek 4L-5L), zaprojektowano ubezpieczenia z narzutu kamiennego układanego na warstwie separacyjnej z geowłókniny igłowanej gramatury 400 g/m2. Grubość narzutu kamiennego od dna do rzędnej 165,70 wynosi 60 cm. W stopie skarpy ubezpieczenie należy podeprzeć narzutem 7

8 kamiennym gr. 60 cm, układanym pasem szerokości 2,0 m wzdłuż stopy skarpy. Powyżej rzędnej 165,70 grubość narzutu zmniejszono do 50 cm. Narzut kamienny powyżej zwierciadła wody tj. rzędnej 165,70 należy zapiaszczyć metodą wpłukiwania, przykryć warstwą humusu gr. 10 cm i obsiać mieszanką traw. Ubezpieczenie skarpy należy wywinąć pasem szerokości 2,0m na powierzchnię poziomą, poza koronę skarpy. Narzuty kamienne układać na powierzchni poziomej również należy układać na geowłókninie. Remont ubezpieczeń lewej skarpy brzegowej zakończono na odcinku 5L 6L długości 18,0m, ubezpieczeniem z koszy siatkowo-kamiennych o konstrukcji jak na początkowym odcinku 2L - 3L, wzmocnionym dwoma górtami. Wymagania dotyczące parametrów materiałów wykorzystywanych do budowy ubezpieczeń wg SST. 7.4 Brzeg prawy poniżej jazu. Remont prawej skarpy brzegowej poniżej stopnia, na długości 493,5 m obejmuje budowę gurtów stabilizujących, budowę ubezpieczeń z koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz ubezpieczeń z narzutu kamiennego. Ze względu na konstrukcję ubezpieczeń oraz technologię wykonywania robót ziemnych, remont skarpy podzielono cztery odcinki: odcinek 3P 4P o długości 20,0 m, odcinek 4P 5P o długości 171,5 m, odcinek 5P 6P o długości 282,0 m, odcinek 6P 7P o długości 20,0 m. Na odcinku 3P 4P zaprojektowano ubezpieczenia skarpy z koszy siatkowokamiennych podpartych górtami o konstrukcji jak na brzegu lewym. Na odcinku 4P 5P zaprojektowano ubezpieczenia z narzutu kamiennego o konstrukcji jak na brzegu lewym. Na odcinki 5P 6P istniejące skarpy brzegowe są bardzo strome i powstały w skutek osunięcia lub rozmycia. Na powyższym odcinku konieczne jest formowanie nasypu i odbudowa skarpy brzegowej ( odtworzenie linii brzegowej). Do odbudowy skarpy brzegowej założono formowanie nasypu metodą czołową. Koronę nasypu należy wynieść nad zwierciadło wody na nie mniej niż 1,0m i zagęszczać powierzchniowo. Nachylenie skarpy nasypu powinno być nie większe niż 1:3 a szerokość korony nasypu sięgać stopy skarpy nasypu docelowego. Po wykonaniu nasypu nadmiar gruntu należy zdjąć i ze skarpować pod ubezpieczenia konstrukcję ubezpieczeń. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z 8

9 warunkami wykonania i odbioru robót ziemnych. Minimalny stopień zagęszczenia nasypów wg SST. Remont skarpy na odcinku 6P 7P wymaga również formowania nasypu metodą czołową. Ubezpieczenia skarpy zaprojektowano z koszy siatkowo-kamiennych podpartych z obu stron gurtami. Konstrukcja ubezpieczeń jak na brzegu lewym odcinek 3L -4L. 8. Ogólne wytyczne prowadzenia prac w pobliżu sieci uzbrojenia terenu. Na długości projektowanego remontu skarp brzegowych koryta rzeki Nowa Odra zlokalizowane są dwa przejścia sieci uzbrojenia terenu biegnące pod korytem rzeki. Są to sieci wodociągowe w225 oraz nieopisana sieć wodociągowa składająca się z pięciu rurociągów o nieznanej średnicy. Ze względu na brak profili podłużnych przejścia powyższych sieci pod dnem koryta, roboty ziemne w pobliżu wymienionych sieci należy wykonywać z należytą ostrożnością, po wcześniejszym poinformowaniu właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu. Uwaga powyższa dotyczy remontu skarpy prawej powyżej stopnia piętrzącego. Zakres robót związanych z remontem skarpy nie przewiduje wykopów w dnie koryta rzeki. 9. Postępowanie z odpadami budowlanymi Odpady budowlane i gruz pochodzący z robót wyburzeniowych należy wywozić i utylizować zgodnie w wymogami stosownych w tym zakresie przepisów. Utylizacja odpadów leży po stronie wykonawcy robót. W przedmiarach robót przyjęto orientacyjne odległości wywozu, ostateczny dobór punktów utylizacji i określenie kosztów z tym związanych pozostawia się wykonawcy. 10. Uwagi. Zakres robót określonych projektem to roboty remontowe. Do projektu przyjęto pewne rozwiązania oparte na założeniach. Nie można, zatem wykluczyć konieczności 9

10 korekt i zamian projektowych w ramach nadzorów autorskich wynikających z innego niż przypuszczano stanu technicznego i wymiarów budowli istniejących. Nie można także wykluczyć różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji związanych z zakresem napraw, które mogą wyniknąć z innego niż założono stanu konstrukcji. Wszelkie prace powinny być prowadzone pod stałą kontrolą jakości wykonania poszczególnych etapów prac wraz z realizacją badań kontrolnych jakości, obejmujących badania jakości przygotowania podłoża, badania kontrolne zagęszczenia nasypów oraz pomiary grubości warstw narzutów. Z wykonanych badań winny zostać sporządzone stosowne operaty powykonawcze. Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac, dla których konieczne jest obniżenie poziomu zwierciadła wody na stanowisku dolnym jazu musi skonfrontować czas potrzebny na wykonanie robót z sytuacją meteorologiczną i w porozumieniu z zarządzającym stopniem dokonywać stosownych uzgodnień co do wielkości planowanych zrzutów. Prace podwodne winny być wykonywane przez zespół odpowiednio kwalifikowanych nurków po kierownictwem uprawnionego kierownika prac podwodnych. 10

11 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH 1. Rys. nr 1 Plan sytuacyjny arkusz 1, 2. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny arkusz 2 3. Rys. nr 3 Gurty z koszy siatkowo-kamiennych, 4. Rys. nr 4 Przekroje charakterystyczne brzeg lewy, 5. Rys. nr 5 Przekroje charakterystyczne brzeg prawy, 6. Rys. nr 6 Przekroje przedmiarowe nr 2, 3 i 4. Brzeg lewy, 7. Rys. nr 7 Przekroje przedmiarowe nr 1 i 5. Brzeg prawy, 8. Rys. nr 8 Przekroje przedmiarowe nr 6 i 7. Brzeg prawy, 9. Rys. nr 9 Przekroje przedmiarowe nr 8 i 9. Brzeg prawy, 10. Rys. nr 10 Przekroje przedmiarowe nr 10 i 11. Brzeg prawy, 11

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Cel i zakres opracowania... 2 1.3. Wykorzystane materiały... 2 2. Dane ogólne... 3 2.1. Położenie obiektu... 3 2.2. Stan prawny nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna 6 m - rzeka Skroda w km do 2+015, lewa skarpa.

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna 6 m - rzeka Skroda w km do 2+015, lewa skarpa. Znak sprawy: WZM.RI.333/79/6 Załącznik nr a do zam. publ. pn.: Zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i dna rzeki Skroda z częściową zabudową wyrw w km +960 do +05 obręb Rudka Skroda, gmina Mały Płock, powiat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Odtworzenie rowu na terenie Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie Inwestor: Adres budowy: Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 Żerków Teren MCT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI nazwa, lokalizacja obiektu: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI POSADOWICE I SĄTOK inwestor / zamawiający: GMINA BIERUTÓW, ul. Moniuszki 12, 56-420

Bardziej szczegółowo

D ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE

D ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE D.03.05.01 ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE l. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbiorników

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS Przedmiar robót Zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów wraz z przywróceniem wału do należytego stanu technicznego na odcinku od km 00+000 do km 00+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) Data: 25/02/2011

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1. STAN ISTNIEJĄCY Odcinek drogi gminnej nr 112706 D w Giebułtowie w gminie Mirsk przewidziany do przebudowy przebiega na terenie powiatu lwóweckiego od drogi powiatowej 2498D

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Remont wału przeciwpowodziowego Lewy wał rzeki Uszwicy- usuwanie szkód powodziowych w km 8+500-9+000 Kod CPV 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Dybki działki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Inwestor: Adres obiektu budowlanego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Miejscowość: Brzezna, Stadła, Podegrodzie ul. Głowackiego 56 Powiat: nowosądecki 30-085 Kraków Województwo: małopolskie Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa PPHU AdEko s.c. 30-612 Kraków ul. Witosa 35/4 tel/fax 0-12-659-90-75 Dokumentacja projektowa konserwacji rowu melioracyjnego na długości ~110 m od wylotu z przepustu pod drogą powiatową 2045K przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny 1. PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny Obiekt usytuowany jest na działkach: Nr obrębu Nr działki Właściciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ GRUNTOWEJ NR.40-06-04

PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ GRUNTOWEJ NR.40-06-04 PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY Data: 2013-09-05 Budowa: WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ NR 40-06-04 W KM 0+000--2+159,05 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie geodezyjne trasy. Zdjęcie warstwy humusu grubosci średnio 15cm

Odtworzenie geodezyjne trasy. Zdjęcie warstwy humusu grubosci średnio 15cm 11. Obliczenie ilości robót 11.1. ETAP I a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Odtworzenie geodezyjne trasy Wycinka drzew 0,15 km 19 szt. Zdjęcie warstwy humusu grubosci średnio 15cm 93+52+226+57+82+110

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4137S, ul. Skromnej w Bojszowach

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4137S, ul. Skromnej w Bojszowach POWIAT BIERUŃSKO LĘDZIŃSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4137S, ul. Skromnej w Bojszowach WYKONAŁ: ZATWIERDZIŁ: BIERUŃ 2013

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1 Podstawa opracowania. - Umowa na prace projektowe zawarta z Gminą Ustrzyki Dolne.

Opis techniczny. 1 Podstawa opracowania. - Umowa na prace projektowe zawarta z Gminą Ustrzyki Dolne. Opis techniczny Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu, zjazdu na parking oraz chodnika dla pieszych położonego przy ul. Dobrej k/szkoły na działkach ewidencyjnych nr 864, 868

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Strona tytułowa Zawartość opracowania Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan orientacyjny rys.0 Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu Etap 1 rys.1

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew 44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 NIP: 642-184-20-53 Tel. 508272103 OPERAT DENDROLOGICZNY Nazwa zadania : Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości opracowania str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. Część opisowa 1. Zakres robót str. 3 2. Opis techniczny str. 4-6 B. Część rysunkowa 1. Wypis z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI PASKI, NA DZ. NR 9;14;44;111;126 GMINA TERESIN

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI PASKI, NA DZ. NR 9;14;44;111;126 GMINA TERESIN nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI PASKI, NA DZ. NR 9;14;44;111;126 GMINA TERESIN odc. 1071,25 mb inwestor: Gmina Teresin ul. Zielona 20 Teresin Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 8 REMONT OGRODZENIA TERENU OD ULICY SOWIŃSKIEGO WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Pełna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Str. 3-5 1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 6-7 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Str. 8 12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT. Remont zespołu zamkowo-parkowego w m. Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych

ZGŁOSZENIE ROBÓT. Remont zespołu zamkowo-parkowego w m. Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych Egz. Nr 4 Roboczy ZGŁOSZENIE ROBÓT Remont zespołu zamkowo-parkowego w m. Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych Adres obiektu; DZ. NR 5/4, m. UNIEJÓW Inwestor; GMINA UNIEJÓW, UL. BŁ. BOGUMIŁA 13,

Bardziej szczegółowo

Likwidacja szkód powodziowych na wałach powodziowych Kanału Wonieskiego

Likwidacja szkód powodziowych na wałach powodziowych Kanału Wonieskiego Budowa : Zbiornik Wonieść Obiekt : Kanał Wonieski PRZEDMIAR ROBÓT Str: 1 A Kanał A.a Roboty przygotowawcze 1 KNR 201-0119-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,967 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Pracownia : Budownictwa Wodnego i Melioracji P - 2

Pracownia : Budownictwa Wodnego i Melioracji P - 2 - Działa od 1950 r. - Członek Izby Projektowania Budowlanego 22 846-11-52 tel/fax. 22 846-55-78 NIP 525-000 - 27-58 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA ul. Instalatorów 9 B I P R O M

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt

2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt Budowa : Sowy Obiekt : Most drewniany w km 30+228 rzeki Orli Adres : Sowy, gm. Pakosław Str: 1 A. STAN : Most Kod CPV : 45111210-3 A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe 1. KNR 210-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice 1 Nazwa robót : Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice. Lokalizacja robót : Odcinki drogi powiatowej nr 2922 D: od km 0+000 do km 1+524; (kilometraż roboczy remontowanego odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA rodzaj dokumentacji: zadanie: UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA DROGI UL. KLONOWEJ W BILCZY obiekt: nr działek: ulica Klonowa w Bilczy, gm. Morawica działki nr 2-19/201, obręb Bilcza nazwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Projektant: mgr inż. Arkadiusz Krzesak upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej upr. nr SLK/2182/PWOK/08

Opis techniczny Projektant: mgr inż. Arkadiusz Krzesak upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej upr. nr SLK/2182/PWOK/08 Opis techniczny I. Przedmiot opracowania: - Projekt wykonawczy dla inwestycji: Remont uszkodzonego muru kamiennego w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna Cięcina Górna (podmyty kamienny mur oporowy

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł zawodowy imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant Mgr inż. Marek Wąsowicz ZAP/0109/POOK/05

Funkcja Tytuł zawodowy imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant Mgr inż. Marek Wąsowicz ZAP/0109/POOK/05 Doraźne zabezpieczenia konstrukcji nabrzeży (umocnienia brzegowego) na Wyspie Puckiej w rejonie cypla Przekop Parnicki Kanał Rybny wraz ze wstępną kalkulacją kosztów proj. nr 02.2/11/2009 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy Gmina Dywity

Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy Gmina Dywity AUTODROM Dariusz Sieluk Różnowo 57e 11 001 Dywiity Tell.. Kom.. 604 537 476 Projekt wykonawczy BRANŻA: STADIUM: TEMAT: INWESTOR: DROGOWA EGZ. Nr PROJEKT WYKONAWCZY 1PDF Remont nawierzchni dróg osiedlowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12 SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.5 3. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm.

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm. Inwestor: Gmina Godów ul. 1 Maja 53 44-340 GODÓW Projektant: inż. Augustyn Konieczny ul. Rybnicka 50 44-240 ŻORY PROJEKT TECHNICZNY remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE Temat opracowania: Droga gminna Do piekarni na działce nr 2269 / 9 na długości 190,0 m Kod CPV: 45 22 0000 5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45 233 140 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III Inwestor: Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE INWESTOR: GMINA MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

- 7 - SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Wiadomości ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Lokalizacja inwestycji 2. Ogólny opis stanu technicznego 3. Rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m Rodzaj robót: Drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m Rodzaj robót: Drogowe Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych Budowa: Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km 4+930 m Rodzaj robót: Drogowe Zamawiający: Gmina Kobylin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW BD-02 Czyszczenie i odtworzenie rowów 22 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW BD-02 Czyszczenie i odtworzenie rowów 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przemysław

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przemysław Nazwa i adres Jednostki Projektowej: CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski 80-707 Gdańsk, ul. J. Pastoriusza 12/14 maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. Wł. Broniewskiego 15 58-400 KAMIENNA GÓRA Opracował:... Jelenia Góra, Lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej Na Polankę Do Ogorzałych w km 0+000 0+300. Lokalizacja Przysietnica dz. ew. nr 666, 564 Inwestor Gmina Stary Sącz Wspólny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Tabela - zbiorcze zestawienie robót ziemnych 3. Tabele robót ziemnych 4. Plan sytuacyjny lokalizacji przekrojów poprzecznych 5. Przekroje poprzeczne 1/5 Opis

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień:

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Nr WUOZ.III.GM-51-78/06 z dn. 19.05.2006 r., - UM Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej - notatka słuŝbowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż Arkadiusz Krzesak,... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż Arkadiusz Krzesak,... Sprawdzający: Przedmiar robót w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S kamienny mur oporowy na odcinku o długości ok. 45 mb, podmycie brzegu obok przyczółka mostu) w km 3+452 do km 3+497 w miejscowości Cięcina. Data: 2011-06-10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.05.01 ŚCIEśKI ROWEROWE Jelenia Góra 2006 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

VII. PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE DROGI

VII. PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE DROGI VII. PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE DROGI Odbudowa mostu o JNI 30004959 w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa Leszczyna w msc. Królówka (Gackowe Potoki) OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA PRZYDROśNYCH ROWÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH. w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Handlowa 6 tel fax.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH. w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Handlowa 6 tel fax. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. 85 748 12 00 fax. 85 748 12 01 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA W ZAKRESIE UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACJI

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

3. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Bochni Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2

3. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Bochni Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: Grupy: Klasy: 1. Przygotowanie terenu pod budowę: 2. Roboty budowlane w zakresie budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo