O P I S T E C H N I C Z N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I S T E C H N I C Z N Y"

Transkrypt

1 O P I S T E C H N I C Z N Y 1

2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 4 2. Zakres opracowania 4 3. Stan istniejący ubezpieczeń linii brzegowej 4 4. Granice własności 5 5. Wycinka drzew i krzewów 5 6. Projektowana linia skarpy 5 7. Remont ubezpieczeń skarp 6 8. Ogólne wytyczne prowadzenia prac w pobliżu sieci uzbrojenia terenu 9 9. Postępowanie z odpadami budowlanymi Uwagi 9 2

3 1. Podstawa opracowania. Podstawę formalną opracowania stanowi umowa nr NZK/21/2011 zawarta pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2 a Ekosystem Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20C, Zielona Góra. 2. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy zabudowy wyrw oraz remontu ubezpieczeń skarp brzegowych na odcinku rzeki zwanym Nowa Odra w obrębie górnego i dolnego stanowiska jazu zlokalizowanego pod mostem drogowym w mieście Kędzierzyn Koźle. 3. Stan istniejący ubezpieczeń linii brzegowej. 3.1 Brzeg lewy powyżej jazu. Lewa Skarpa brzegowa koryta Nowej Odry o długość 178 m ograniczona jest z jednej strony jazem a z drugiej strony cyplem rozdzielczym na rozwidleniu rzeki. Na długości skarpy brzegowej, ze względu na konstrukcję ubezpieczeń oraz ich stan, można wydzielić trzy odcinki. Na odcinku pierwszym o długości ok 14 m od jazu, skarpa brzegowa ubezpieczona jest brukiem kamiennym a jej nachylenie zmienia się od ok. 1:0,5 do 1:1,5. Rzędna korony skarpy wynosi ok. 171,00. Na odcinku drugim o długości ok. 51 m, pomiędzy skarpą ubezpieczoną brukiem a pomostem betowym w osłonie ścianek stalowych, skarpa brzegowa podzielona jest półką o szerokości od 1,5m do 3,5m. Rzędna półki jest zmienna i wynosi od około 169,20 do 168,70. W trakcie wizji terenowej ustalono, że dolna część skarpy brzegowej poniżej półki od dna do rzędnej 167,50 ubezpieczona jest brukiem kamiennym. Ubezpieczenie z bruku znajduje się poniżej zwierciadła wody dolnej. Inwentaryzację ubezpieczenia z bruku przeprowadzono z pomocą nurków. Stan konstrukcji ubezpieczenia jest dobry. Powyżej zwierciadła wody do poziomu półki linia skarpy jest nierówna z licznymi nawisami porośniętymi gęstą trawą oraz lokalnymi osuwiskami do poziomu górnej krawędzi ubezpieczeń z bruku kamiennego. Skarpa brzegowa od górnej krawędzi ubezpieczeń z bruku kamiennego do poziomu półki wymaga 3

4 remontu. Powyżej półki powierzchnię skarpy porasta gęsta trawa, jej powierzchnia jest równa i nie wykazuje uszkodzeń. Na odcinku trzecim o długości ok. 120 m, pomiędzy pomostem betonowym a cyplem rozdzielczym skarpa brzegowa ubezpieczona jest narzutem kamiennym. Powierzchnia skarpy o nachyleniu ok. 1:2 jest regularna bez ubytków ubezpieczenia. Ubezpieczenie skarpy na powyższym odcinku nie wymaga remontu. 3.2 Brzeg prawy powyżej jazu. Skarpa brzegowa przy prawym przyczółku stopnia, ukształtowana w formie stożka, ubezpieczona jest na całej wysokości brukiem kamiennym. Nachylenie skarpy wynosi ok. 1:1 a korona skarpy ma rzędną ok. 173,80. Skarpa ta przechodzi płynnie w skarpę wału lewostronnego rzeki oraz w skarpę brzegową koryta. Pomiędzy stopą skarpy wału a skarpą brzegową wykształca się półka o szerokości od ok 4,0 do 6,0m. Rzędna półki zmienia się od 168,50 do 169,00. Linia skarpy koryta powyżej zwierciadła wody jest nieregularna z licznymi nawisami oraz osuwiskami. Poniżej zwierciadła wody, podobnie jak na brzegu lewym skarpa ubezpieczona jest brukiem kamiennym. Korona ubezpieczenia z bruku znajduje się na rzędnej ok. 167,50. Ubezpieczenie poniżej zwierciadła wody nie wymaga remontu. Powierzchnia półki oraz skarpy na całej długości porośnięta jest gęstą trawą oraz pojedynczymi krzewami. 3.3 Brzeg lewy poniżej jazu. Lewa skarpa brzegowa poniżej stopnia piętrzącego na długości ok. 25 m ubezpieczona jest płytami betonowymi o nachyleniu ok. 1:2. W dolnej oraz górnej linii płyt, na całej długości wykształcone są półki. Półka dolna ubezpieczenia prawdopodobnie stanowi oczep stalowej ścianki podpierającej. Rzędna dolnej półki płyt betonowych wynosi ok. 165,60. Górna krawędź ubezpieczenia z płyt betonowych znajduje się na rzędnej ok. 167,25 m npm. Poniżej ubezpieczenia z płyt betonowych skarpa brzegowa jest nieregularna, a na powierzchni skarpy widoczne są pozostałości narzutu kamiennego stanowiącego ubezpieczenie skarpy. W odległości ok. 55 m od przyczółka stopnia na długości 20 m nastąpiło osunięcie skarpy brzegowej do poziomu zwierciadła wody. Tren międzywala oraz niewielka część skarpy przy jej koronie porośnięta jest trawą. Pod stopą skarpy wału oraz wysokiego brzegu, wzdłuż koryta rzeki rośne szpaler drzew, które stopniowo na długości rzeki zbliżają się do skarpy brzegowej. Remont ubezpieczeń brzegowych na powyższym odcinku wymaga usunięcia pojedynczych drzew rosnących na koronie skarpy. Drzewa 4

5 rosnące na skarpie brzegowej zagrażają stateczności skarpy oraz stanowią przeszkodę ograniczającą swobodny przepływ wody przy przepływach wezbraniowych 3.4 Brzeg prawy poniżej jazu. Lewa skarpa brzegowa poniżej stopnia piętrzącego, podobnie jak skarpa lewa, ubezpieczona jest na długości ok. 30 m płytami betonowymi podpartymi stalową ścianką. Nachylenie skarpy na długości ubezpieczenia z betonowych płyt wynosi ok. 1:1,5. Poniżej ubezpieczenia z płyt betonowych, na długości ok. 172 m skarpa brzegowa ma nachylenie ok. 1:2. Powierzchnia skarpy jest nierówna, widoczne są pozostałości narzutu kamiennego stanowiącego ubezpieczenie skarpy. W odległości ok. 202 m od przyczółka jazu nachylenie skarpy zwiększa się przechodząc w osuwisko. Teren międzywala oraz górna część skarpy porośnięta jest gęstą trawą. Na skarpie brzegowej rosną pojedyncze drzewa zagrażające stateczności skarpy stanowiące przeszkodę przy przepływach wezbraniowych. 4. Granice własności. Projektowane prace remontowe zlokalizowane są na działkach 1/20, 1/26 obręb Koźle oznaczonych jako wody płynące oraz działce 2477/5 obręb Koźle. 5. Wycinka drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do robót związanych z remontem skarp na potrzeby ich prawidłowego wykonania należy usunąć drzewa rosnące na skarpach brzegowych na brzegu prawym poniżej jazu w ilości łącznej 7 szt. Są to zasadniczo samosiejki wierzby. Zgodnie z artykułem 62 ust. 3 pkt. 3 oraz artykułem 85a prawa wodnego, wycinka drzew może nastąpić jedynie na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora właściwego dla obszaru realizacji zamierzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Decyzja powyższa musi zostać uzgodniona z właściwym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 6. Projektowana linia skarpy. 6.1 Brzeg lewy i prawy powyżej stopnia. Remont lewej skarpy brzegowej obejmuje odcinek pomiędzy betonowym podestem a ubezpieczeniem z bruku przy przyczółku stopnia. Linię skarpy brzegowej wyznacza górna krawędź ubezpieczenia z bruku na rzędnej ok. 167,50. Powyżej tej linii, po usunięciu humusu, istniejący brzeg należy wyprofilować (wyskarpować) pod projektowane ubezpieczenie z 5

6 nachyleniem 1:2. W pobliżu przyczółka stopnia, należy ukształtować odcinek przejściowy, na którym nachylenie skarpy będzie zmienne w zakresie od 1:2 do nachylenia zgodnego z nachyleniem skarpy ubezpieczonej brukiem kamiennym. Łączna długość remontowanej skarpy wynosi 51 m. Linię skarpy prawej należy wyznaczyć w sposób analogiczny, jak linię skarpy lewej, przyjmując za linię stopy remontowanej skarpy górną krawędź ubezpieczeń z bruku kamiennego. 6.2 Brzeg lewy i prawy poniżej jazu. Linię skarpy brzegowej prawej i lewej poniżej stopnia, należy wyznaczyć na podstawie geometrii górnej krawędzi skarpy opisanej na planie sytuacyjnym arkusz nr 1. Przy wynoszeniu linii korony skarpy w terenie należy zwrócić szczególną uwagę na jak najlepsze jej dopasowanie do istniejącego terenu. W przypadku znacznych odstępstw w położeniu projektowanej linii korony skarpy względem linii istniejącej (większych niż 1,0 m) należy skorygować promienie lub ich długość w celu jak najlepszego dopasowania trasy nowego ubezpieczenia do istniejącej zdegradowanej linii brzegowej. Wyjątek stanowią miejsca, w których występują znaczne osuwiska lub nawisy, na obszarach których należy wykonać odtworzenie kstzłątu linii brzegowej poprzez wykonanie nasypów uzupełniających metodą czołową (zasadę wykonania przedstawiono na odpowiednich przekrojach). 7. Remont ubezpieczeń skarp. 7.1 Brzeg lewy powyżej stopnia. Remont lewej skarpy brzegowej na długości 51 m obejmuje odbudowę ubezpieczenia powyżej rzędnej 167,50 m npm. Na przedmiotowym odcinku, wzdłuż korony istniejącego ubezpieczenia z bruku kamiennego zaprojektowano palisadę drewnianą o średnicy 12,0cm i długości 2,5 m stanowiącą podparcie dla nowoprojektowanego ubezpieczenia skarpy powyżej rzędnej 167,50. W strefie tej, po uprzednim usunięciu humusu należy wykonać wykopy pod konstrukcję nowego ubezpieczenia skarpy. Skarpy pod ubezpieczenia należy splantować i dogęścić powierzchniowo. W miejscach osuwisk skarpy należy wykonać nasypy i wyrównać linię skarpy. Ubezpieczenie skarpy zaprojektowano z kamienia do robót hydrotechnicznych układanego na geowłókninie warstwą gr. 50 cm. Powierzchnię wykonanego narzutu kamiennego należy powierzchniowo zapiaszczyć metodą wpłukiwania oraz przykryć warstwą humusu o gr. 10 cm. Humus uwałować i obsiać mieszanką traw. Ubezpieczenie powyższe należy wykonać również na półce, wzdłuż korony skarpy, pasem szerokości 2,0 m. Na długości gdzie szerokość półki jest mniejsza niż 2,0m ubezpieczenie wykonać na całej jej szerokości do stopy skarpy wysokiego brzegu. 6

7 Wymagania dotyczące parametrów materiałów wykorzystywanych do budowy ubezpieczeń wg SST. 7.2 Brzeg prawy powyżej stopnia. Konstrukcję ubezpieczenia skarpy brzegu prawego powyżej stopnia przyjęto jak dla brzegu lewego. Całkowita długość ubezpieczenia wynosi 190,4 m. 7.3 Brzeg lewy poniżej stopnia. Remont lewej skarpy brzegowej poniżej stopnia na długości 166,0 m obejmuje budowę gurtów stabilizujących, budowę ubezpieczeń z koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz ubezpieczeń z narzutu kamiennego. Ze względu na konstrukcję ubezpieczeń remont skarpy podzielono trzy odcinki: odcinek 3L 4L o długości 20,0 m, odcinek 4L 5L o długości 126,0 m, odcinek 5L 6L o długości 20,0 m. Poniżej istniejących ubezpieczeń ciężkich skarpy w formie ekranu z płyt betonowych, występującego na długości ok. 18,0 m poniżej przyczółka jazu (odcinek 3L - 4L), zaprojektowano rozbiórkę istniejącego lecz wysoce zdekapitalizowanego bruku nowe ubezpieczenie skarpy z koszy siatkowo kamiennych o nachyleniu 1:2. Na styku z płytami betonowymi nachylenie projektowanej skarpy należy dopasowań do nachylenia skarpy istniejącej. Do rzędnej 165,70 m npm ubezpieczenie skarpy projektuje się wykonać z koszy siatkowo-kamiennych grubości 50 cm podpartych na całej długości w stopie skarpy dwoma koszami siatkowo-kamiennymi o wymiarach 100x100 cm. Powyżej zwierciadła wody, od rzędnej 165,70, ubezpieczenie skarpy zaprojektowano z materacy siatkowo-kamiennych o gr. 30 cm powierzchniowo zapiaszczonych i zabezpieczonych przed uszkodzeniami przez powierzchniowe humusowanie warstwą 20 cm. Humus należy uwałować i obsiać mieszanką traw. Kosze siatkowo-kamienne należy układać na geowłókninie. Po wykonaniu wykopów pod ubezpieczenia powierzchnie skarp powyżej zwierciadła wody należy przygotować przez plantowanie i powierzchniowe dogęszczenie. Ubezpieczenia skarpy z koszy siatkowo kamiennych dodatkowo podparto gurtami poprzecznymi zaprojektowanymi wzdłuż nachylenia skarpy a wykonanymi z koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 100x100 cm układanych na geowłókninie. Poniżej ubezpieczeń z koszy siatkowo-kamiennych, na długości 126,0 m (odcinek 4L-5L), zaprojektowano ubezpieczenia z narzutu kamiennego układanego na warstwie separacyjnej z geowłókniny igłowanej gramatury 400 g/m2. Grubość narzutu kamiennego od dna do rzędnej 165,70 wynosi 60 cm. W stopie skarpy ubezpieczenie należy podeprzeć narzutem 7

8 kamiennym gr. 60 cm, układanym pasem szerokości 2,0 m wzdłuż stopy skarpy. Powyżej rzędnej 165,70 grubość narzutu zmniejszono do 50 cm. Narzut kamienny powyżej zwierciadła wody tj. rzędnej 165,70 należy zapiaszczyć metodą wpłukiwania, przykryć warstwą humusu gr. 10 cm i obsiać mieszanką traw. Ubezpieczenie skarpy należy wywinąć pasem szerokości 2,0m na powierzchnię poziomą, poza koronę skarpy. Narzuty kamienne układać na powierzchni poziomej również należy układać na geowłókninie. Remont ubezpieczeń lewej skarpy brzegowej zakończono na odcinku 5L 6L długości 18,0m, ubezpieczeniem z koszy siatkowo-kamiennych o konstrukcji jak na początkowym odcinku 2L - 3L, wzmocnionym dwoma górtami. Wymagania dotyczące parametrów materiałów wykorzystywanych do budowy ubezpieczeń wg SST. 7.4 Brzeg prawy poniżej jazu. Remont prawej skarpy brzegowej poniżej stopnia, na długości 493,5 m obejmuje budowę gurtów stabilizujących, budowę ubezpieczeń z koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz ubezpieczeń z narzutu kamiennego. Ze względu na konstrukcję ubezpieczeń oraz technologię wykonywania robót ziemnych, remont skarpy podzielono cztery odcinki: odcinek 3P 4P o długości 20,0 m, odcinek 4P 5P o długości 171,5 m, odcinek 5P 6P o długości 282,0 m, odcinek 6P 7P o długości 20,0 m. Na odcinku 3P 4P zaprojektowano ubezpieczenia skarpy z koszy siatkowokamiennych podpartych górtami o konstrukcji jak na brzegu lewym. Na odcinku 4P 5P zaprojektowano ubezpieczenia z narzutu kamiennego o konstrukcji jak na brzegu lewym. Na odcinki 5P 6P istniejące skarpy brzegowe są bardzo strome i powstały w skutek osunięcia lub rozmycia. Na powyższym odcinku konieczne jest formowanie nasypu i odbudowa skarpy brzegowej ( odtworzenie linii brzegowej). Do odbudowy skarpy brzegowej założono formowanie nasypu metodą czołową. Koronę nasypu należy wynieść nad zwierciadło wody na nie mniej niż 1,0m i zagęszczać powierzchniowo. Nachylenie skarpy nasypu powinno być nie większe niż 1:3 a szerokość korony nasypu sięgać stopy skarpy nasypu docelowego. Po wykonaniu nasypu nadmiar gruntu należy zdjąć i ze skarpować pod ubezpieczenia konstrukcję ubezpieczeń. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z 8

9 warunkami wykonania i odbioru robót ziemnych. Minimalny stopień zagęszczenia nasypów wg SST. Remont skarpy na odcinku 6P 7P wymaga również formowania nasypu metodą czołową. Ubezpieczenia skarpy zaprojektowano z koszy siatkowo-kamiennych podpartych z obu stron gurtami. Konstrukcja ubezpieczeń jak na brzegu lewym odcinek 3L -4L. 8. Ogólne wytyczne prowadzenia prac w pobliżu sieci uzbrojenia terenu. Na długości projektowanego remontu skarp brzegowych koryta rzeki Nowa Odra zlokalizowane są dwa przejścia sieci uzbrojenia terenu biegnące pod korytem rzeki. Są to sieci wodociągowe w225 oraz nieopisana sieć wodociągowa składająca się z pięciu rurociągów o nieznanej średnicy. Ze względu na brak profili podłużnych przejścia powyższych sieci pod dnem koryta, roboty ziemne w pobliżu wymienionych sieci należy wykonywać z należytą ostrożnością, po wcześniejszym poinformowaniu właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu. Uwaga powyższa dotyczy remontu skarpy prawej powyżej stopnia piętrzącego. Zakres robót związanych z remontem skarpy nie przewiduje wykopów w dnie koryta rzeki. 9. Postępowanie z odpadami budowlanymi Odpady budowlane i gruz pochodzący z robót wyburzeniowych należy wywozić i utylizować zgodnie w wymogami stosownych w tym zakresie przepisów. Utylizacja odpadów leży po stronie wykonawcy robót. W przedmiarach robót przyjęto orientacyjne odległości wywozu, ostateczny dobór punktów utylizacji i określenie kosztów z tym związanych pozostawia się wykonawcy. 10. Uwagi. Zakres robót określonych projektem to roboty remontowe. Do projektu przyjęto pewne rozwiązania oparte na założeniach. Nie można, zatem wykluczyć konieczności 9

10 korekt i zamian projektowych w ramach nadzorów autorskich wynikających z innego niż przypuszczano stanu technicznego i wymiarów budowli istniejących. Nie można także wykluczyć różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji związanych z zakresem napraw, które mogą wyniknąć z innego niż założono stanu konstrukcji. Wszelkie prace powinny być prowadzone pod stałą kontrolą jakości wykonania poszczególnych etapów prac wraz z realizacją badań kontrolnych jakości, obejmujących badania jakości przygotowania podłoża, badania kontrolne zagęszczenia nasypów oraz pomiary grubości warstw narzutów. Z wykonanych badań winny zostać sporządzone stosowne operaty powykonawcze. Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac, dla których konieczne jest obniżenie poziomu zwierciadła wody na stanowisku dolnym jazu musi skonfrontować czas potrzebny na wykonanie robót z sytuacją meteorologiczną i w porozumieniu z zarządzającym stopniem dokonywać stosownych uzgodnień co do wielkości planowanych zrzutów. Prace podwodne winny być wykonywane przez zespół odpowiednio kwalifikowanych nurków po kierownictwem uprawnionego kierownika prac podwodnych. 10

11 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH 1. Rys. nr 1 Plan sytuacyjny arkusz 1, 2. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny arkusz 2 3. Rys. nr 3 Gurty z koszy siatkowo-kamiennych, 4. Rys. nr 4 Przekroje charakterystyczne brzeg lewy, 5. Rys. nr 5 Przekroje charakterystyczne brzeg prawy, 6. Rys. nr 6 Przekroje przedmiarowe nr 2, 3 i 4. Brzeg lewy, 7. Rys. nr 7 Przekroje przedmiarowe nr 1 i 5. Brzeg prawy, 8. Rys. nr 8 Przekroje przedmiarowe nr 6 i 7. Brzeg prawy, 9. Rys. nr 9 Przekroje przedmiarowe nr 8 i 9. Brzeg prawy, 10. Rys. nr 10 Przekroje przedmiarowe nr 10 i 11. Brzeg prawy, 11

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 1 Strona pusta

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Łomża, październik 2012 r.

Zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Łomża, październik 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZANA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZABUDOWA WYRWY POWSTAŁEJ W SKARPIE BRZEGU LEWEGO I WYBOJU W DNIE RZEKI NURZEC W km 20+825 20+845 PONIŻEJ JAZU Z MOSTEM I ELEKTROWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

18/2011 [697] Aktualizacja projektu technicznego Remont stopnia Rakowiec dotyczy jazu. PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO

18/2011 [697] Aktualizacja projektu technicznego Remont stopnia Rakowiec dotyczy jazu. PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO SPIS TREŚCI 1.0. Dane ogólne 1.1.Cel i zakres opracowania 1.2.Lokalizacja 1.3. Uwarunkowania formalne 1.4. Warunki hydrologiczne. 1.4.1. Opis systemu wodnego 1.4.2. Charakterystyka stanów i przepływów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do dokumentacji projektowej p.n.:

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do dokumentacji projektowej p.n.: BIURO PROJEKTOWE mgr inż. architekt Marek Dzięglewski NIP:774-107-56-96 REGON:610-02-83-19 09-407 PŁOCK ul. Powstańców Styczniowych 17/8 tel: (024)263-62-51 fax: (024)263-62-19 abimarek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 3. Część formalno - prawna mk PERFEKT LISTOPAD 2006-1 SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin NAZWA I ADRES INWESTORA: NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin Wydział Inwestycji i Drogownictwa Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin ADRES:

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty ziemne ST 01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty ziemne ST 01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ziemne ST 01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 1

Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Załącznik nr 1a do SIWZ (załącznik nr 1a do umowy) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy ADRES: 01-248 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INWESTOR: GMINA WLEŃ Pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REMONT DROGI GMINNEJ UL. HENRYKA BRODATEGO WE WLENIU BRANŻA DROGOWA Opracowali: Andrzej Więcławski Tomasz

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Roboty ziemne w budownictwie Krzysztof Michalik ROBOTY ZIEMNE W BUDOWNICTWIE CHRZANÓW Copyright by ISBN 978-83-937513-7-2 Ksiązka adresowana jest do studentów kierunku budownictwo, kierunku architektura

Bardziej szczegółowo

BZP 300986-2013 OGŁOSZENIE Z DNIA 9.08.2013 O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

BZP 300986-2013 OGŁOSZENIE Z DNIA 9.08.2013 O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZP/PN/9/13Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr 000003 Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km 0+130 do0+260. Rodzaj zamówienia Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo