BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI Opoczno ul. Piotrkowska 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI Opoczno ul. Piotrkowska 18 Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24, DZ. NR EWID. 106/3 I CZĘŚCIOWO NA DZ. NR EWID. 103 i 105/1. ZLECENIODAWCA: ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9, ŁÓDŹ SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I.Podstawa opracowania II.Oświadczenie projektantów wraz z uprawnieniami budowlanymi i wpisami do samorządu zawodowego III. Szkic sytuacyjny IV. Opis techniczny do inwentaryzacji V. Ekspertyza techniczna budowlana: 1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy 2. Opis przedmiotu ekspertyzy technicznej 3. Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana 4. Wnioski i zalecenia 5. Uwagi końcowe 6. Załączniki: nr. 1 fotografie stanu istniejącego nr 1 12 nr. 2 rysunki inwentaryzacji budynku od nr I-01 do I-05 VI. Projekt rozbiórki budynku AUTORZY PROJEKTU: 1) W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM 2) W ZAKRESIE KONSTR.-BUD. dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri upr. bud. nr 185/00/WŁ inŝ. Józef Kucharski upr. bud. nr 8388/72/89 OPOCZNO, MAJ 2013 R

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STRONA INFORMACYJNA STR. 1 SPIS ZAWAROŚCI PROJEKTU STR. 2 UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW STR. 3 8 PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY STR. 9 SZKIC SYTUACYJNY STR. 10 MAPA LOKALIZACYJNA SKALA 1:500 STR. 11 OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI STR EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA STR DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA USZKODZEŃ STR RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA STR. 24 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA STR. 25 PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA STR. 26 PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA STR. 27 ELEWACJE - INWENTARYZACJA STR. 28 OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI STR INFORMACJA BIOZ STR

3 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI Opoczno ul. Piotrkowska 18. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ustęp 4 Prawo Budowlane oświadczamy, Ŝe projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowa 24, dz. nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 została sporządzona zgodnie z obowiązu- jącymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Architektura: dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Konstrukcja: inŝ. Józef Kucharski OPOCZNO - MAJ 2013r.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Umowa nr 42/PU/2013 z dn zawarta między Biurem Projektowym Joseph Al-Khouri z siedzibą w Opocznie przy ul. Piotrkowska 18 a Województwem Łódzkiem reprezentowanym przez Panią GraŜynę Białobrzewską Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. 2. Ekspertyza techniczna budowlana oraz Inwentaryzacja opracowana przez dr inŝ. arch. J.Al-Khouri oraz J.Kucharskiego w II 2013r. 3. Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.nr 156/2006, poz z późniejszymi zmianami) 4. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych (...) ( Dz.U.nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 5. Polskie normy budowlane, przepisy, zasady wiedzy technicznej oraz literatura techniczna: 5.1. Normy budowlane: a)pn-82/b ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe b)pn-82/b ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne c)pn-b-03264:2002,,konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone(...) ; d)pn-en ISO 6946:1999,,Obliczenia współczynnika przenikania ciepła (...) ; e)pn-b-03150:2000,,konstrukcje drewniane oraz PN-B-03150/Az1 f)pn-80/b ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem + aneks PN-80/B /A z 1 + eurokod 1 PN-EN :2005; g)pn-77/b ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem + eurokod 1 PN-EN : Literatura techniczna: a)praca,, Ekspertyzy konstrukcji budowlanych, autor: prof. Dr inŝ. Jerzy Łempicki, wyd. Arkady 1972 b)artykuł,, O metodologicznych aspektach ekspertyz budowlanych, autorzy: prof. dr inŝ. Kazimierz Czapliński, prof. Dr inŝ. Jan Suwalski, InŜynieria i Budownictwo Nr 7/2004; c)ksiąŝka,,wzmacnianie konstrukcji budowlanych,autorzy:e.masłowski, D.SpiŜowska, wyd. Arkady d)ksiąŝka,,wady i usterki w budynkach, autorzy: R.Oswald, R.Abel, tłum. z języka niemieckiego K.Dąbrowski, Instalator Polski 2000r. PROJEKTANCI: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski OPOCZNO, MAJ 2013R.

5

6

7 IV. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH NR 106/3 I CZĘŚCIOWO NA DZ. NR EWID. 103 i 105/1, PRZY UL. ZAMKOWA 24 W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI IV.1. Charakterystyka budynku Budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papą na lepiku. Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. IV.2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu inwentaryzacji budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowa 24 w Piotrkowie Trybunalskim, na dz. nr ewid. nr 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 jest: wizje lokalne ze stycznia 2013 IV.3. Usytuowanie budynku Budynek gospodarczy usytuowany jest na działce nr 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ul. Zamkowa 24. Wejścia główne do budynku od strony południowej. IV.4. Dane ogólne całego budynku Powierzchnia zabudowy - 163,00 m 2 Powierzchnia uŝytkowa - 131,10 m 2 Kubatura - 520,00 m 3 IV.5. WyposaŜenie w instalacje -elektryczna z istniejącgo przyłącza energetycznego -wentylacja grawitacyjna. IV.6. Dane konstrukcyjno-materiałowe Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku gospodarczego zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowa 24, na dz. nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1. Budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papą na lepiku. Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków z betonu lekkiego na zap. cem.-wap. 1. Fundamenty Fundamenty w postaci ścian fundamentowych wykonanych z betonu. Głębokość posadowienia fundamentów wynosi 1,10 od poziomu 0,00 projektu inwentaryzacji.

8 2. Ściany przyziemia Ściany nośne zewn. parteru około gr. 40 cm murowane z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany nośne wewn. parteru gr. 26 cm i 40 cm z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany działowe parteru gr. około 15 cm murowane z cegły dziurawki na zap. cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Uwaga! Grubość ścian podano w stanie wykończeniowym. 3. NadproŜa NadproŜa okienne typu "Kleina", wykonane z cegły ceramicznej pełnej. 4. Stropodach Stropodach jednospadowy, o konstrukcji prefabrykowanej Ŝelbetowej z płyt korytkowych gr. 6 cm opartych na dźwigarach stalowych IPE 600, pokryty papą na lepiku. 5. Kominy Wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, otynkowane. IV.7. Elementy wykończeniowe 1. Stolarka Stolarka okienna stalowa, drzwiowa drewniana. 2. Podłogi i posadzki Podłogi i posadzki zgodnie z warstwami podanymi na przekroju A-A. 3. Elewacje Tynki zwykłe, gładkie z licznymi ubytkami co obrazują foto nr 1 5. Opracował: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski OPOCZNO, MAJ 2013R.

9 V. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA V.1. Przedmiot, cel i ekspertyzy technicznej 1. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest istniejący stan techniczny budynku gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zamkowa 24 dz. nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1. 2. Celem ekspertyzy technicznej jest projekt rozbiórki w/w budynku 3. Zakres ekspertyzy technicznej obejmuje realizację projektu rozbiórki w/w budynku. V.2. Opis przedmiotu ekspertyzy technicznej Opis techniczny budynku gospodarczego zawarty jest w punktach 6 i 7 opisu technicznego do inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną ( foto nr 1 12). Opis przedmiotu orzeczenia o stanie technicznym opiera się na oględzinach własnych a takŝe na inwentaryzacji arch.-bud. opracowanej przez autorów ekspertyzy wraz z dokumentacją fotograficzną ( vide foto nr 1 12). V.3. Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana A. Ocena stanu technicznego: 1. Ocena stanu technicznego fundamentów Fundamenty w postaci ścian fundamentowych wykonanych z betonu. Głębokość posadowienia fundamentów wynosi 1,10 od poziomu 0,00 projektu inwentaryzacji. Na podstawie wykonanych odkrywek fundamentów a takŝe w oparciu o oględziny części nadziemnej fundamentów (ścian fund.), stwierdzamy widoczne zarysowania pionowe i ukośne. Fundamenty nie posiadaja izolacji pionowej i poziomej. Stwierdza się stan techniczny fundamentów jako stan niezadowalający 2. Ocena stanu technicznego ścian Ściany nośne zewn. parteru gr. 37 cm murowane z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany nośne wewn. parteru gr. 24 cm i 40 cm z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany działowe parteru gr. około 12 cm murowane z cegły dziurawki na zap. cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. W pomieszczeniach występują zawilgocenie oraz objawy destrukcji ścian. Wewnątrz budynku występują liczne pęknięcia ( fot. nr 8-12), powstałe prawdopodobnie wskutek nierównomiernego osiadania fundamentów oraz zniszczenia podpory murowanej oparcia dźwigara stalowego co obrazują fot. nr 6, Podczas oględzin stwierdzono powierzchniową i wgłębną korozję bloczków z betonu lekkiego i zaprawy. Wewnątrz pomieszczeń zaobserwowano zawilgocenia i przebarwienia tynku w cześci podsufitowej, podokiennej oraz na naroŝach ścian ze znamionami zagrzybienia murów ( foto nr 11 i 12 ).

10 Stwierdza się stan techniczny ścian jako stan przedawaryjny 3. Ocena stanu technicznego nadproŝy NadproŜa okienne typu "Kleina", wykonane z cegły ceramicznej pełnej posiadają zarysowania i odkształcenia. Stwierdza się stan techniczny nadproŝy jako stan mało zadowalający 4. Ocena stanu technicznego stropodachu Stropodach jednospadowy, o konstrukcji prefabrykowanej Ŝelbetowej z płyt korytkowych gr. 6 cm opartych na dźwigarach stalowych IPE 600, pokryty papą na lepiku, o znacznym zuŝyciu. Widoczne są liczne braki obróbek blacharskich oraz uszkodzenia gzymsu. Brak rynien i rur spustowych ( co obrazują foto nr 3 5), wskutek czego występują ślady zalewania ścian budynku co objawia się zawilgoceniem i przebarwieniem tynków w cześci podsufitowej ( foto 11). Stwierdza się stan techniczny stropodachu jako stan niezadowalający 5. Ocena stanu technicznego kominu nad pom. 4 i 5 Wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, otynkowany, bez obróbek blacharskich, co powoduje powstanie zacieków na kominach na sufitów pom. j.w. Stwierdza się stan techniczny kominów jako stan mało zadowalający 6. Ocena stanu technicznego stolarki Występują uszkodzenia eksploatacyjne stolarki okiennej. Ubytki powłok malarskich ram okiennych oraz skorodowane kraty stalowe ( fot. nr 4). W otworach drzwiowych ościeŝnica częściowo zuŝyta. Stwierdza się stan techniczny stolarki jako stan awaryjny 7. Ocena stanu technicznego podłóg i posadzek Podłogi i posadzki zgodnie z warstwami podanymi na przekroju A-A i B-B. Podłogi w budynku stanowi wylewka betonowa z licznymi pęknięciami o rozwarciu ok. 1-1,5mm oraz zarysowaniami. B. Diagnoza budowlana: Stwierdza się stan techniczny podłóg jako stan niezadowalający Po przeanalizowaniu skutków istniejącego stanu technicznego budynku autorzy ekspertyzy technicznej stawiają tezę, Ŝe przyczynami istniejącego stanu opisanego w p.v.3.a są: 1. Nierównomierne osiadanie fundamentów oraz zalania wodami opadowymi ścian zewnętrznych, co jest przyczyną licznych pęknięć i zarysowań ścian. Oparcia/podpory belek stalowych zostały wykonane z bloczków z betonu lekkiego zamiast poduszek betonowych o zbyt niskiej wytrzymałości na docisk, co jest powodem zniszczenia strefy podporowej ścian murowanych. 2. Uszkodzenia pokrycia dachowego oraz brak rynien i rur spustowych są przyczynami stałego i licznego zalania wodami opadowymi sufitów i ścian powodującego ich destrukcję ze śladami zagrzybiania włącznie. W/w zacieki są powodem uszkodzenia równieŝ tynków wewn. i malowania.

11 3. Brak warstwy szczepnej (obrzutki szprycu ) tynków zewnętrznych oraz zalewania wodami opadowymi są przyczyną licznych odpadnięć tynków co obrazują fot. nr Niedostateczne zagęszczenie ( ubicie ) podsypek pod podłogami oraz brak dylatacji pionowej podkładów betonowych są przyczynami pęknięć i zarysowań podłóg betonowych. V.4. Wnioski i zalecenia V.4.1. Wnioski Opierając się na ocenie stanu istniejącego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i przydatności do uŝytkowania budynku w świetle art. 5 u.2, w związku z art. 61 ustawy Prawo Budowlane stwierdzamy co następuję: 1. Stan techniczny budynku powoduje moŝliwość wystąpienia zagroŝenia bezpieczeństwa ludzi, takŝe mienia znajdującego się w budynku lub w jego otoczeniu oraz nie spełnia wymagania bezpieczeństwa uŝytkowania. 2. Stopień uszkodzeń trwałych elementów podstawowych budynku ( fundamentów, ścian, dachu ) znacznie przekraczają normatywny stopień zuŝycia naturalnego (>70% wartości odtworzenia budynku ), co oznacza nieopłacalność remontu. Wnioskuję się o rozbiórkę budynku i przeznaczenie terenu pod zabudowę zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrków Trybunalski. V.4.2. Zalecenia Dla zapewnienia bezpiecznego uŝytkowania budynku w świetle art. 5 oraz art. 61 Prawa Budowlanego zalecamy: 1. Zabezpieczyć budynek przed dostępem osób nieupowaŝnionych oraz ogrodzić i oznakować teren tablicami informacyjnymi. 2. Opracować projekt rozbiórki budynku i uzyskać pozwolenie na roboty rozbiórkowe zgodnie z treścią art. 31 Prawa Budowlanego. V.5. Uwagi końcowe 1. Roboty budowlane rozbiórkowe naleŝy wykonać zgodnie z przepisami BHP w budownictwie określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. ( Dz.U.Nr 47, poz. 401).

12 V.6. Załączniki 1. Fotografie stanu istniejącego nr 1 12 załącznik nr 1 2. Rysunki inwentaryzacji budynku w skali 1:100 załącznik nr 2 Autorzy ekspertyzy technicznej: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski Opoczno, Maj 2013r.

13 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 1 widok ogólny budynku Fot. nr 2 widok ogólny budynku

14 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 3 widok ogólny budynku strona południowa Fot. nr 4 widok fragmentu ściany frontowej (południowej)

15 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 5 widok elewacji frontowej Fot. nr 6 widok zniszczonej ściany/podpory dźwigara stalowego

16 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 7 widok uszkodzonej ściany pomiędzy pom. 2 i 3 Fot. nr 8 widok zniszczenia ściany/podparcia dźwigara stalowego

17 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 9 widok zniszczenia ściany/podpory dźwigara stalowego Fot. nr 10 widok pęknięcia ściany w pom. nr 4

18 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 11 widok rys, destrukcji ścian i stropu Fot. nr 12 widok rys, destrukcji ścian i stropu

19

20

21

22

23

24 VI. OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI Uwaga!!! W wyniku rozbiórki budynków gospodarczych nie ulegnie zniszczeniu dalsza ich część na działce sąsiedniej o nr ewid. 106/4. Wykonana rozbiórka nie wywoła ujemnego wpływu na pozostałą część budynków gospodarczych. VI.1. Charakterystyka obiektu Budynek gospodarczy, wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany nośne z bloczków z betonu lekkiego na zap. cem.-wap., stropodach z płyt korytkowych opraty na dźwigarach stalowych IPE 600, pokrycie dachu z papy na lepiku, stolarka okienna stalowa, drzwiowa drewniana, tynki cementowo wapienne, posadzka - betonowa oraz jako grunt rodzimy. VI.2. Kolejność rozbiórki roboty przygotowawcze rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych demontaŝ stolarki drzwiowej i okiennej rozbiórka obróbek blacharskich rozbiórka pokrycia dachu rozbiórka konstrukcji stropodachu rozbiórka ścian przyziemia rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów VI.3. Technologia rozbiórki ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Zabezpieczenie terenu robót poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic ostrzegawczych. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ I SIECI INSTALACYJNYCH Do rozbiórki sieci i instalacji moŝna przystąpić po stwierdzeniu Ŝe instalacje te zostały odłączone od sieci miejskiej. DEMONTAś STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ Podczas demontaŝu ościeŝnic sprawdzić czy na skutek osiadania ściany ościeŝnice nie stanowią częściowej podpory ścian. ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH Zdemontować i ostroŝnie opuścić na ziemię ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHU Papę nalepiku demontować i opuszczać na ziemię przy pomocy zsypów (rynien zsypowych). ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI STROPODACHU Elementy konstrukcyjne demontować w kolejności: 1) płyty korytkowe

25 2) dźwigary stalowe, przy pomocy dźwigu o odpowiednich parametrach wynikających z planu BIOZ. ROZBIÓRKA ŚCIAN PRZYZIEMIA Usunąć tynk. Ściany z bloczków z betonu lekkiego rozbierać warstwami z lekkich rusztowań oraz sukcesywnie usuwać z budynku materiały rozbiórkowe. ROZBIÓRKA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW Ściany fundamentowe rozbierać tak jak ściany nadziemia, fundamenty Ŝelbetowe wyburzyć mechanicznie ( przy uŝyciu odpowiedniego sprzętu). Uwaga!!! Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na wysypisko w miejsca uzgodnione z odpowiednimi słuŝbami Miasta Piotrków Tryb. VI.4. Uwagi końcowe 1. Roboty budowlane rozbiórkowe naleŝy wykonać zgodnie z przepisami BHP w budownictwie określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. ( Dz.U.Nr 47, poz. 401). 2. Projekt rozbiórki wykonano w 3 egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zleceniodawca a jeden egzemplarz pozostaje w archiwum autorów projektu rozbiórki. Autorzy projektu rozbiórki: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski

26 Opoczno, Maj 2013r.

27 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (ZWANEJ BIOZ ) PRZY ROZBIÓRCE BUDYNKU GOSPODARCZEGO (PODSTAWA: ART. 20 U. 1 P. 1 B PRAWA BUD ORAZ 2 ROZPORZĄDZ. MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA R.) Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK GOSPODARCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24 DZ. NR EWID. 106/3 I CZĘŚCIOWO DZ. NR EWID. 103 i 105/1 Inwestor: ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9, ŁÓDŹ Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE JOSEPH AL- KHOURI UL. PIOTRKOWSKA 18, OPOCZNO

28 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksową realizację rozbiórki budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 połoŝonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej. 2. Działki sąsiednie są zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowymi i budynkami gospodarczymi. 3. Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagroŝenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ( ponad 5,0 m ), roboty wykonywane przy uŝyciu dźwigu, roboty prowadzone w temperaturze 10 0 C, 5. Teren prac rozbiórkowych (po uzyskaniu decyzji właściwego organu na rozbiórkę) naleŝy odpowiednio oznakować oraz naleŝy zabezpieczyć przed zagroŝeniami w strefie przylegających chodników. 6. Roboty rozbiórkowe naleŝy prowadzić metodami niezagraŝającymi bezpieczeństwu istniejących budynków sąsiada, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 7. Organizacja i technologia robót rozbiórkowych powinna odbywać się zgodnie z przepisami BHP w budownictwie w szczególności z rozdziałem 18 określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. (DZ. U. Nr 47, poz. 401). 8. Przed przystąpieniem do realizacji w/w szczególnie niebezpiecznych robót kierownik budowy powinien zapewnić przeprowadzenie instruktaŝu dla pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 9. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikających z realizacji w/w robót budowlanych naleŝy wykonać je zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności: plac budowy naleŝy wydzielić ogrodzeniem, rusztowania muszą być wykonane zgodnie z instrukcją rusztowań metalowych. Opracował :

29 INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY O OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o poniŝszą informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlaneigo i warunki prowadzenia robót budowlanych, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeŝeli 1) w trakcie rozbiórki wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych niŝej 2) przewidywane roboty rozbiórkowe mają trwać dłuŝej niŝ 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. W planie naleŝy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót rozbiórkowych: 1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagraŝających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 3) stwarzających zagroŝenie promieniowaniem jonizującym, 4) prowadzonych w pobliŝu lini wysokiego napięcia lub czynnych lini komunikacyjnych, 5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilającymi z linii napowietrznych, 8) wykonywanych w kasetonach, z atmosferą wytrwarzaną ze spręŝonego powietrza, 9) wymagających uŝycia materiałów wybuchowych, 10)prowadzonych przy montaŝu i demontaŝu cięŝkich elementów prefabrykowanych.

30 1. Zakres robót rozbiórkowych dla całego zamirzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych w technologii tradycyjnej 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Działka jest zabudowana budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki. 3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z uwagi na wysokość budynku mogą wystąpić zagroŝenia bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie takie jak upadek z wysokości. 4. Wskazania dotyczące przewidywalnych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót rozbiórkowych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas występowania... roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości, moŝliwość upadku materiałów z wysokości, zagroŝenie występuje w czasie całego czasu trwania rozbiórki pokrycia dachu i rozbiórki konstrukcji dachu. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Kierownik jest zobowiązany przeszkolić pracowników w zakresie BHP wykonywanych robót 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych roboty rozbiórkowe naleŝy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegając przepisów BHP w szczególności: pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być wyposaŝeni w odzieŝ ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposaŝyć plac rozbiórki w sprzęt gaśniczy, oznaczyć strefę niebezieczną upadku materiału z wysokości, stosować daszki ochronne, zapoznać robotników z zagroŝeniami szczegółowy instruktaŝ stanowiskowy wykonany przez kierownika budowy.

31 Wypisy z przepisów BHP Roboty na wysokości Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób, o których mowa w 15 ust.2 2. Przepis ust. 1 stosuje się do przejść do tych stanowisk oraz klatek schodowych Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których moŝliwy jest dostęp ludzi, naleŝy zabezpieczyć przed moŝliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, októrej mowa w 15 ust Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciąŝenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą połoŝenia Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniŝej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w 15 ust. 2., 137. Pozostawione w ścianach podczas wykonywania robót otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dźwigów,powinny być zabezpieczone balustrdą, o której mowa w 15 ust Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powino mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuŝ zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciąŝenie dynamiczne spadającej osoby W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niŝ 1,5 m Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeŝeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposaŝona w prowadnicę pionową, umoŝliwiającą załoŝęnie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. 2. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamujacym moŝe być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niŝ 0,4 m.

32 Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleŝnie od lin nośnych drabiny, krzesła lub podestu. 2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób umoŝliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczona przed odchyleniem się większym niŝ o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchyleniem się lin powinny umoŝliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego 4. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. Roboty rozbiórkowe Roboty zozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŝy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŝy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŝeli zachodzi moŝliwość przewrócenia części kondygnacji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 2. Roboty naleŝy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niŝej połoŝonych kondygnacjach jest zabronione Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŝy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 2. Ryny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną. 2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokośi obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 PROJEKT BUDOWLANY Oświadczenie projektantów Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK WARSZTATOWY OZNACZONY LITERĄ H NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/77

BUDYNEK WARSZTATOWY OZNACZONY LITERĄ H NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/77 PROJEKT ROZBIÓRKI 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU NA POTRZEBY UTWORZENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODLASKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, działki

Bardziej szczegółowo

TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA - KOTŁOWNIA KONTENEROWA ZASILANA BIOGAZEM I GAZEM ZIEMNYM 26-600 RADOM UL. WITOSA 94 DZ. NR EWID. 3/4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/19 05-400 Otwock Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO. Alicja Gorbat

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO. Alicja Gorbat TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO Alicja Gorbat Zagrożenia w budownictwie Charakterystyczne cechy budownictwa: 1. Zmienność stanowisk pracy w czasie 2. Prowadzenie robót budowlano-montażowych

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT WYMIANA STOLARKI OKIENEJ W BUDYNKU PATOMORFOLOGII I KUCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA ADRES WOJEWÓDZKIEGO w Zamościu Zamość, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" 14-200 IŁAWA, UL. OSTRÓDZKA 53, TEL. 0/89-648-76-41 PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA INEKO 14-200 IŁAWA, UL. OSTRÓDZKA 53, TEL. 0/89-648-76-41 PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" 14-200 IŁAWA, UL. OSTRÓDZKA 53, TEL. 0/89-648-76-41 JERZY KUJAWSKI 1 PROJEKT BUDOWLANY Projekt Budowlany: Zmiana Sposobu UŜytkowania części pomieszczeń budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego; Adaptacja budynku administracyjno-socjalnego na siedzibę Obwodu Drogowego na działce nr 975 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ TEMAT: RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY W KAZIMIERZU BISKUPIM NA CELE KULTURALNE PRZEBUDOWA KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo