REGULAMIN KONKURSU Zimowa talia kart MasterCard. Nazwa Konkursu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Zimowa talia kart MasterCard. Nazwa Konkursu"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zimowa talia kart MasterCard 1 Nazwa Konkursu 1. Konkurs nosi nazwę: Zimowa talia kart MasterCard i zwany jest dalej Konkursem. 2. Bank, o którym mowa w 2 poniżej wprowadza niniejszy Konkurs w celu zwiększenia atrakcyjności korzystania z wydawanych kart kredytowych i debetowych. 2 Nazwa podmiotu organizującego Konkurs Organizatorem Konkursu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP: , numerze Regon: , zwany dalej Bankiem. 3 Definicje 1. Elektroniczne kanały dostępu - formy kontaktu z Bankiem dla klientów indywidualnych, obejmujące serwis telefoniczny centrum telefoniczne, system bankowości internetowej R-Online, serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank, określone w Regulaminie świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów Indywidualnych (dalej: Regulamin EKD ); wykaz dyspozycji składanych za pośrednictwem poszczególnych kanałów zawiera Tabela funkcjonalności Elektronicznych kanałów dostępu (Tabela funkcjonalności EKD); 2. Karta debetowa karta płatnicza ze znakiem Mastercard wydana przez Bank służąca do dokonywania transakcji płatniczych, które są rozliczane przez Bank w ciężar rachunku bankowego, do którego została wydana; 3. Karta dodatkowa karta wydana Użytkownikowi; 4. Karta główna karta wydana Posiadaczowi; 5. Karta kredytowa karta kredytowa ze znakiem Mastercard, będąca instrumentem płatniczym, wydawana przez Bank na wniosek Posiadacza; 6. Karta NFC instrument płatniczy, wydawany Posiadaczowi, w postaci aplikacji płatniczej, instalowanej zdalnie przez Bank na Karcie SIM umieszczonej w telefonie NFC, na wniosek Posiadacza; 7. Klient - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bankowego, lokaty terminowej, umowę o wydanie karty debetowej, umowę o wydanie naklejki zbliżeniowej; 8. Konto Osobiste rachunek bankowy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, taki jak Konto Osobiste Aktywne, Konto Osobiste Wygodne, Konto Osobiste Komfortowe, Konto Osobiste Premium, prowadzony przez Bank na rzecz jednej osoby fizycznej lub wspólny prowadzony dla dwóch lub trzech osób fizycznych, służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w tym transakcji płatniczych; 9. Konto karty kredytowej rachunek prowadzony dla Posiadacza w złotych, służący do rozliczeń transakcji płatniczych, opłat, odsetek i prowizji należnych z tytułu posiadania Karty kredytowej, realizowania transakcji płatniczych oraz innych dyspozycji wydanych przez Posiadacza/Użytkownika; Konto karty jest rachunkiem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.); 10. Laureat Uczestnik, który dzięki wykonanym transakcjom w okresie trwania Konkursu, zakwalifikował się do odebrania Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej; 11. Limit kredytowy określona w Umowie kwota kredytu, udostępniona przez Bank Posiadaczowi na Koncie karty, do wysokości której Posiadacz i umocowany przez Posiadacza Użytkownik mogą składać zlecenia płatnicze; 1

2 12. Minikarta PayPass instrument płatniczy wydawany Posiadaczowi, na jego wniosek, umożliwiający dokonywanie transakcji zbliżeniowych; 13. Nagroda Dodatkowa nagroda przyznawana Laureatowi na zasadach opisanych w 9 poniżej; Nagroda Główna nagroda przyznawana Laureatowi na zasadach opisanych w 9 poniżej; 14. Numer PESEL - numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności podstawowy rejestr ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej; 15. Oferta warunki konkursu przesłane do Posiadacza Karty Kredytowej lub Posiadacza Konta Osobistego w postaci wiadomości tekstowej SMS, mail, listownie lub za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Prezentowana w oddziałach Banku, w bankomatach sieci własnej Banku oraz na Stronie internetowej Banku; 16. Organizacja Płatnicza Visa lub MasterCard; 17. Pełnomocnik osoba upoważniona przez Klienta do wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie; 18. Posiadacz Konta Osobistego Osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę Konta Osobistego i posiada Kartę debetową; w przypadku Kont Osobistych prowadzonych na rzecz więcej niż 1 osoby Posiadaczem jest osoba, której dane wskazane są na Wyciągu z Konta Osobistego udostępnianym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu bankowości internetowej R-Online, a w przypadku Wyciągów udostępnianych w formie papierowej i wysyłanych na Adres korespondencyjny osoba, której dane na Wyciągu widnieją w pierwszej linii w sekcji przeznaczonej na dane adresata Wyciągu; 19. Posiadacz Karty Kredytowej Osoba, która zawarła z Bankiem Umowę Karty Kredytowej; 20. Współposiadacz osoba fizyczna, która wspólnie z Posiadaczem zawarła z Bankiem Umowę Konta Osobistego i posiada Kartę debetową; 21. Raty w karcie funkcjonalność Karty kredytowej, która umożliwia rozłożenie na raty transakcji gotówkowej, Transakcji bezgotówkowej, Transakcji przelewu środków z karty kredytowej na zasadach opisanych w Regulaminie Kart Kredytowych; 22. Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank jeden z Elektronicznych Kanałów Dostępu (EKD); 23. Strona internetowa Banku strona System bankowości internetowej R-Online jeden z Elektronicznych Kanałów Dostępu (EKD); 25. Transakcja bezgotówkowa transakcja Kartą, w tym bez fizycznego przedstawienia karty, przelew z Konta karty kredytowej; 26. Transakcja gotówkowa wypłata gotówki lub płatność dokonana w bankomatach, urzędach pocztowych, bankach; 27. Transakcja przelewu środków z Konta karty kredytowej transakcja polegająca na przelaniu środków z Karty kredytowej na inny rachunek należący do Uczestnika; 28. Użytkownik karty dodatkowej osoba fizyczna powyżej 18. roku życia, która została upoważniona przez Posiadacza Karty kredytowej do dokonywania na jego rzecz Transakcji płatniczych określonych w Umowie Karty kredytowej i, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie dodatkowej; 29. Wyciąg - sporządzane przez Bank i doręczane Klientowi raz w miesiącu zestawienie zawierające informacje o zmianach stanu rachunku Konta osobistego w danym miesięcznym okresie; 30. Mastercard Mastercard Europe SPRL, międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca Banki wydające karty płatnicze ze znakiem Mastercard. 4 Czas trwania Konkursu Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 19 lutego 2015 r. włącznie i jest podzielony na następujące etapy: a. Etap 1 - od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r. włącznie; b. Etap 2 od dnia 20 grudnia 2014 r. do dnia 19 stycznia 2015 r. włącznie; c. Etap 3 od dnia 20 stycznia 2015 r. do dnia 19 lutego 2015 r. włącznie. 2

3 5 Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, biorące udział w tej akcji nie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą ( Uczestnicy ), spełniające łącznie poniższe warunki: 1) będące Posiadaczami Kart kredytowych wydanych przez Bank; terminowo obsługujące zadłużenie na Koncie karty kredytowej (brak bieżących zaległości oraz brak przekroczenia Limitu kredytowego); 2) będące Posiadaczami Konta Osobistego i posiadające Karty debetowe wydane przez Bank; 3) Posiadacze, Kont Osobistych, Posiadacze Kart kredytowych, którzy nie złożyli przed rozpoczęciem Konkursu lub w trakcie jej trwania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: a) pracownicy Banku; b) klienci, którzy złożyli przed rozpoczęciem Konkursu lub w trakcie jego trwania (zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych. 1. Czynności punktowane w Konkursie: 6 Zasady Konkursu Czynność Dokonanie transakcji bezgotówkowej Kartą kredytową lub Kartą debetową w stacjonarnym punkcie usługowo - handlowym Dokonanie transakcji bezgotówkowej Kartą kredytową lub Kartą debetową w Internecie Minimalna Punktacja punktowana kwota pojedynczej transakcji/miara 20 zł 1 pkt 20 zł 2 pkt Wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu Karty kredytowej 20 zł 1 pkt Przelew środków z Konta karty kredytowej 20 zł 1 pkt Rozłożenie transakcji dokonanej Kartą kredytowaną na Raty w karcie 500 zł 1 pkt 2. Karta kredytowa nie może być w okresie wypowiedzenia do dnia 31 marca 2015 r. Jeśli Karta kredytowa zostanie zamknięta w czasie trwania któregokolwiek z etapów Konkursu, punkty zebrane w ramach transakcji dokonanych tą kartą nie będą się wliczały do ostatecznie uzyskanej punktacji. 3. Konto Osobiste musi pozostać otwarte do dnia 31 marca 2015 r. Jeśli Karta debetowa zostanie zamknięta w czasie trwania któregokolwiek z etapów Konkursu, punkty zebrane w ramach transakcji dokonanych tą kartą nie będą się wliczały do ostatecznie uzyskanej punktacji. 4. Uczestnik otrzyma punkty za każdą czynność opisaną w 6 ust. 1 w każdym z etapów, z zastrzeżeniem 6 ust. 2-3, 5-8. Punktacja za wszystkie opisane powyżej czynności podlega sumowaniu w sposób opisany w 7 poniżej. 5. Uczestnik otrzyma jeden punkt ujemny za transakcję bezgotówkową, dla której punkt usługowo-handlowy 3

4 dokonał korekty lub zwrotu środków na Konto karty kredytowej lub Konto Osobiste Uczestnika, jeżeli Bank naliczył wcześniej za nią punkt. 6. Transakcje zaliczane do Konkursu muszą zostać wykonane w czasie trwania każdego z etapów i zaksięgowane najpóźniej do 7 dnia po zakończeniu etapu, w którym dana transakcja została wykonana. 7. W przypadku gdy jednego dnia zostanie dokonana więcej niż jedna transakcja w tym samym punkcie handlowo-usługowym lub sklepie punkty są naliczane tylko i wyłącznie jedną z nich zrealizowaną na najwyższą kwotę. 8. Z naliczania punktów wyłączone są transakcje typu Quasi Cash, czyli transakcji sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, waluty, transakcje u brokerów ubezpieczeniowych, w tym internetowe), przekazów pieniężnych (w tym internetowych), zakładów bukmacherskich, transakcji dokonanych w kasynach (w tym w kasynach internetowych). 7 Zasady naliczania punktów 1. Punkty są naliczane za wszystkie czynności wymienione w 6 ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem 6 ust. 2-3, W przypadku gdy Posiadacz Konta Osobistego jest również Posiadaczem Karty kredytowej lub, gdy Posiadacz Konta Osobistego posiada więcej niż jeden rachunek wspólny z Kartami debetowymi wydanymi przez różne Organizacje Płatnicze, lub gdy Posiadacz Karty kredytowej posiada więcej niż jedną Kartę kredytową wydaną przez różne Organizacje Płatnicze, to zostaje on zakwalifikowany do Konkursu dla kart wydanych przez Organizację Płatniczą, której karta została mu otwarta jako pierwsza. 3. Punkty za czynności wymienione powyżej są naliczane w następujący sposób: a. Uczestnicy posiadający: 1 Kartę kredytową, bez Konta Osobistego: Transakcje wykonywane przez Użytkowników Kart dodatkowych, Minikartą PayPass, Kartami NFC są zaliczane na konto Posiadacza Karty głównej. b. Uczestnicy posiadający: 2 i więcej Karty kredytowe, bez Konta Osobistego: Transakcje wykonywane przez Użytkowników Kart dodatkowych, Minikartami PayPass, Kartami NFC są zaliczane na konto Posiadacza Karty głównej. W przypadku, gdy Klient posiada więcej niż jedną główną Kartę kredytową, to punkty są naliczane na każdym koncie karty głównej oddzielnie i sumowane na koniec każdego etapu. c. Uczestnicy posiadający 1 Konto Osobiste inne niż Konto osobiste wspólne, do których nie ustanowiono Pełnomocników, bez Karty kredytowej: Transakcje wykonywane Kartą debetową są przyznawane na rzecz Posiadacza Konta Osobistego. d. Uczestnicy posiadający 1 Konto Osobiste wspólne lub, jeśli do Konta Osobistego ustanowiono Pełnomocnika, bez Karty Kredytowej: W przypadku ww. Kont Osobistych, transakcje wykonywane Kartami debetowymi przez Współposiadacza lub Pełnomocnika są zaliczane na rzecz Posiadacza. e. Uczestnicy posiadający 2 i więcej Kont Osobistych wspólnych lub, do których ustanowiono Pełnomocników, bez Karty kredytowej: W przypadku Kont Osobistych wspólnych, punkty za transakcje wykonywane Kartami debetowymi przez Współposiadacza lub Pełnomocnika są przyznawane na rzecz Posiadacza. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedno Konto Osobiste, przy którym jest on Posiadaczem, to punkty są naliczane na każdym Koncie osobistym oddzielnie i sumowane na koniec każdego etapu. f. Uczestnicy posiadający Konto/Konta Osobiste i Kartę/Karty kredytową/e: Transakcje wykonywane przez Użytkowników Kartami dodatkowymi, Minikartami PayPass, Kartami NFC są zaliczane na rzecz Posiadacza Karty głównej. W przypadku Kart kredytowych, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę główną, to punkty są naliczane na każdym Koncie Karty głównej oddzielnie i sumowane na koniec każdego etapu. W przypadku Kont Osobistych wspólnych, transakcje wykonywane Kartami debetowymi przez 4

5 Współposiadacza lub Pełnomocnika są przyznawane na rzecz Posiadacza. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedno Konto Osobiste, którego jest on Posiadaczem, to punkty są naliczane na każdym Koncie Osobistym oddzielnie i sumowane na koniec każdego etapu, Wszystkie punkty naliczone na Kontach Osobistych i Kartach głównych są sumowane i naliczane po Numerze PESEL Uczestnika. 8 Sposób i termin przekazanie wyników Laureatom Okres od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. przeznaczony jest na wyłonienie Laureatów Konkursu, a przekazanie nagród Laureatom Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. włącznie Nagrody 53 Laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie zgromadzonych w Etapach 1, 2 i 3 za czynności opisane w 6 ust. 1 powyżej otrzymają następujące Nagrody Główne przyznawane w kolejności od największej liczby punktów składające się z części rzeczowej 3 Laureatów z największą liczba punktów Tablet 8 : Samsung T700 Galaxy Tab S GB biały o wartości 1785 zł brutto; 5 Laureatów następnych w kolejności zebranych punktów Tablet 10 : Samsung Galaxy Tab T535 16GB Android 4.4 biały LTE o wartości 1599 zł brutto; 10 Laureatów następnych w kolejności zebranych punktów Tablet 7 : Samsung T235 Galaxy Tab GB 4G LTE biały o wartości 898 zł brutto; 3 Laureatów następnych w kolejności zebranych punktów bony do Media Markt o wartości 300 zł; 11 Laureatów następnych w kolejności zebranych punktów bonów do Media Markt o wartości 200 zł; 21 Laureatów następnych w kolejności zebranych punktów bonów do Media Markt o wartości 100 zł oraz części pieniężnej w wysokości wskazanej w ust. 5 poniżej Laureatów, którzy w poszczególnych Etapach wskazanych w 4 powyżej uzyskają największą liczbę punktów za czynności opisane powyżej 6 ust. 1 powyżej, otrzyma następujące Nagrody Dodatkowe składające się z części rzeczowej: a. Etap 1 bon o wartości 50 zł do sklepów Zara, b. Etap 2 bon elektroniczny o wartości 50 zł do perfumerii Douglas, c. Etap 3 bon o wartości 50 zł do sklepów Media Markt, oraz części pieniężnej w wysokości wskazanej w ust. 5 poniżej. 3. W przypadku, gdy dwóch Uczestników uzyska tę samą liczbę punktów, Nagroda Główna lub Nagroda Dodatkowa jest przyznawana temu Uczestnikowi, który dokonał transakcji bezgotówkowych na wyższą kwotę. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnego adresu korespondencyjnego widniejącego w systemie Banku. 5. Część pieniężna Nagrody Głównej albo Nagrody Dodatkowej wynosi równowartości 11,11% wartości części rzeczowej odpowiednio Nagrody Głównej albo Nagrody Dodatkowej wskazanej w ust. 1 i 2 powyżej i podlega przeznaczeniu przez Organizatora na podatek dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody Głównej albo Nagrody Dodatkowej na inne świadczenie, bądź równowartość pieniężną. 5

6 7. Uczestnikom nie przysługuje prawo cesji praw do Nagrody Głównej albo Nagrody Dodatkowej na osoby trzecie. 10 Sposób przekazania nagród 1. Wydanie Nagród Głównych i Nagród Dodatkowych nastąpi po ostatecznym rozliczeniu Konkursu, zgodnie z ust. 2,3,4 poniżej. 2. Wydanie Nagród Dodatkowych z Etapów a - bon o wartości 50 zł do sklepów Zara i c - bon o wartości 50 zł do sklepów Media Markt zostanie dokonane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny widniejący w systemach Banku. Przez wydanie Nagrody Dodatkowej rozumie się jej nadanie przez Pocztę Polską bez zwrotu takiego listu do Organizatora. Nadanie nagrody może nastąpić jedynie raz. 3. Wydanie Nagród Dodatkowych z Etapu 3 b - bon elektroniczny o wartości 50 zł do perfumerii Douglas zostanie dokonane za pośrednictwem smsa. Bank wyśle unikatowy kod na telefon komórkowy Uczestnika, wskazany w systemach Banku. Uczestnik jest odpowiedzialny za zaktualizowanie numerów komórkowych w Banku. 4. Wydanie Nagrody Głównej nastąpi przesyłką kurierską na adres korespondencyjny widniejący w systemach Banku. 5. Laureat odbierający Nagrodę Główną zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia potwierdzającego przyjęcie nagrody oraz wyrażenie zgody na pobranie i zaliczenie nagrody pieniężnej na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. 6. Podpisanie niniejszego oświadczenia oraz potwierdzenia odbioru przesyłki z Nagrodą Główną jest uważane za przyjęcie nagrody oraz wyrażenie zgody na pobranie i zaliczenie części pieniężnej nagrody na poczet podatku dochodowego. 7. W przypadku nieodebrania Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej przez Laureata uprawnionego do otrzymania nagrody do dnia r. traci on do niej prawo na rzecz Organizatora. 11 Sposób zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje powołana przez Bank wewnętrzna 3-osobowa Komisja. Skład Komisji Konkursu ustala Dyrektor Departamentu Kart Kredytowych. 12 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można składać najpóźniej do 31 stycznia 2016 r., w następujący sposób: a) osobiście - w każdym Oddziale Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b) telefonicznie przez Centrum Telefoniczne Raiffeisen Bank Polska S.A.; c) listownie na adres Banku, za pośrednictwem poczty ; 2. Klient powinien zgłosić reklamację najszybciej jak to możliwe po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. 3. Jeżeli na podstawie treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Bank występuje do Klienta z prośbą o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych informacji. 4. Bank rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku Bank poinformuje składającego reklamację o opóźnieniu w jej rozpatrywaniu oraz przyczynach wystąpienia opóźnienia. 5. Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na ostatnio 6

7 podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny. 6. Bank zastrzega sobie prawo do innej formy kontaktu z Klientem ze względu na specyfikę rozpatrywanej reklamacji: telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS na ostatni podany Bankowi przez Klienta numer telefonu komórkowego. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Klientem. 7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Klient może: a) skierować odwołanie bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji lub b) skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dotyczy roszczeń do wysokości złotych) lub c) zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub d) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. 8. Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz - w sferze dotyczącej konsumentów także nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 13 Postanowienia końcowe 1.Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej oraz w oddziałach Banku. 3. Bank może zmienić czas trwania Konkursu poprzez jego wydłużenie. 4. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) zbieranych w celu wykonania postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 20, Warszawa. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę i akceptacje warunki oraz zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Regulamin obowiązuje od dnia r. 7

REGULAMIN KONKURSU Sportowy zawrót głowy. Nazwa Konkursu

REGULAMIN KONKURSU Sportowy zawrót głowy. Nazwa Konkursu REGULAMIN KONKURSU Sportowy zawrót głowy 1 Nazwa Konkursu 1. Konkurs nosi nazwę: Sportowy Zawrót Głowy i zwany jest dalej Konkursem. 2. Organizator Konkursu wprowadza niniejszy Konkurs w celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wymarzone Zakupy. Nazwa Konkursu

REGULAMIN KONKURSU Wymarzone Zakupy. Nazwa Konkursu REGULAMIN KONKURSU Wymarzone Zakupy 1 Nazwa Konkursu 1. Konkurs nosi nazwę: Wymarzone Zakupy i zwany jest dalej Konkursem. 2. Organizator Konkursu wprowadza niniejszy Konkurs w celu zwiększenia atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami

Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami 1. Organizator oraz Cel Promocji 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami (zwanej dalej Promocją ) jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Zrób transakcje, odbierz bilet II

Regulamin sprzedaży premiowej Zrób transakcje, odbierz bilet II Regulamin sprzedaży premiowej Zrób transakcje, odbierz bilet II 1. Organizator oraz Cel Promocji 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Zrób transakcje odbierz bilet II (zwaną dalej Promocją ) jest Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Mobilny maj

Regulamin Promocji Mobilny maj 1 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji z nagrodami Mobilny maj. 2. Organizatorem Promocji Mobilny maj ( Promocja ) jest Bank Zachodni WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kibicuj z Visa

Regulamin Konkursu Kibicuj z Visa Regulamin Konkursu Kibicuj z Visa 1 Organizator Konkurs o nazwie Kibicuj z Visa (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Raiffeisen Bank Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja Warszawa, listopad 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń

Regulamin Programu Poleceń Regulamin Programu Poleceń 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Programu Poleceń (dalej: Regulamin) określa zasady Programu Poleceń (dalej: Program). 2. Organizatorem Programu Poleceń jest Credit Agricole

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne obowiązuje od 1.03.2017r. Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus dla Firm (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ I. Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ (zwanej dalej: Promocją)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ I. Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ (zwanej dalej: Promocją)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Mnożymy możliwości

REGULAMIN Konkursu Mnożymy możliwości 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, na dedykowanej platformie lojalnościowej, Mnożymy możliwości z nagrodami ( Regulamin, Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji ( Promocja ) dla członków rodzin wielodzietnych posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj skuter na Woodstocku (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wygraj skuter na Woodstocku zwanego dalej Konkursem jest spółka Złoty Melon sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ogrzej się z kartą MasterCard

Regulamin promocji Ogrzej się z kartą MasterCard Regulamin promocji Ogrzej się z kartą MasterCard Poznań, styczeń 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie"

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 04.07.2017 Spis treści Organizator... 2 Czas trwania... 2 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r.

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem zyskuj na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem zyskuj na Allegro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWO - RABATOWEGO PLUS STREFA DLA KLIENTÓW PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. Sanok, czerwiec 2016 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWO - RABATOWEGO PLUS STREFA DLA KLIENTÓW PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. Sanok, czerwiec 2016 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWO - RABATOWEGO PLUS STREFA DLA KLIENTÓW PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Sanok, czerwiec 2016 r. 1. Definicje Pojęciom użytym w regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Master of Cards. 1 Nazwa Konkursu

REGULAMIN KONKURSU Master of Cards. 1 Nazwa Konkursu REGULAMIN KONKURSU Master of Cards 1 Nazwa Konkursu 1. Konkurs nosi nazwę: Master of Cards i zwany jest dalej Konkursem. 2. Organizator Konkursu wprowadza niniejszy Konkurs w celu zwiększenia atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Zwrot pierwszej raty ( Regulamin )

Regulamin oferty Zwrot pierwszej raty ( Regulamin ) Regulamin oferty Zwrot pierwszej raty ( Regulamin ) Organizator 1. Organizatorem Oferty Zwrot pierwszej raty ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące:

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: - do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), oraz - od 1 lipca 2017 r. 1/5 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon

Regulamin Promocji. Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 1500 zł dla firm dla Posiadaczy Rachunku ikonto Biznes (Obowiązuje od dnia r.)

Regulamin promocji 1500 zł dla firm dla Posiadaczy Rachunku ikonto Biznes (Obowiązuje od dnia r.) Regulamin promocji 1500 zł dla firm dla Posiadaczy Rachunku ikonto Biznes (Obowiązuje od dnia 24.11.2017r.) 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Promocji określa warunki uczestnictwa i zasady akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 2%

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 2% REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 2% I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2 ( dalej: Sprzedaż premiowa) jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r. Regulamin Promocji Bonus Plus 2 dla Firm I. Postanowienia ogólne

obowiązuje od r. Regulamin Promocji Bonus Plus 2 dla Firm I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus 2 dla Firm obowiązuje od 6.12.2017 r. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus 2 dla Firm dla Abonentów korzystających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające obowiązuje od 18.08.2016 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Konto podwójnie zarabiające, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od 02.02.2017 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Warto polecać, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A.

Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A. Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Na dobry początek dla Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kosz słodyczy na święta (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym"

Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym" Wersja obowiązująca od 3.04.2017 r. Spis treści Definicje... 2 Czas trwania...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku. I. Organizator Konkursu

Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku. I. Organizator Konkursu Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku I. Organizator Konkursu 1. Konkurs 12 nagród na 12. urodziny mbanku, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu dla kart debetowych wydawanych przez mbank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK. Obowiązuje od r.

Regulamin Programu dla kart debetowych wydawanych przez mbank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK. Obowiązuje od r. Regulamin Programu dla kart debetowych wydawanych przez mbank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK Obowiązuje od 01.12.2016 r. 1 Organizator Programu 1. Program dla kart debetowych wydawanych

Bardziej szczegółowo