Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

Transkrypt

1 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Data publikacji Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony Kalwaria Zebrzydowska: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w ramach którego Zamawiający przewiduje: do zaprojektowania i wykonania 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych z normą PN EN A2:2013 i oznakowanych znakiem CE w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowaniu 52 sztuk oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, - 14 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, - 9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, - 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców, - 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN EN A2:2013 i być oznakowane CE. W ramach zawartej umowy Wykonawca we własnym zakresie winien opracować profil geologiczny, odrębnie dla każdej oczyszczalni ścieków. Przy opracowaniu projektów budowlanych należy dopełnić obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne w szczególności z art. 28b. Ponadto Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonać skutecznego zgłoszenia budowy przydomowych oczyszczalni

2 w Starostwie Powiatowym w Wadowicach odrębnie dla każdej oczyszczalni. Po stronie Wykonawcy jest zakup na własny koszt dzienników budów oraz ich prowadzenie, odrębnie dla każdej oczyszczalni. Przedsięwzięcie powyższe jest dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w związku z powyższym przy opracowywaniu projektu należy uwzględnić poniższe warunki: Opis rozwiązań technicznych winien być poparty przekrojem urządzeń rozsączających z profilem geologicznym dla każdej oczyszczani ścieków. Urządzenia rozsączające ścieków winny znajdować się w warstwach przepuszczalnych gruntu lub ich powierzchnie chłonne będą dochodzić do takich pokładów i zapewnią stały odpływ ścieków. W każdej lokalizacji powinny być zapewnione powierzchnie chłonne odpowiednie dla kategorii gruntu stanowiącego odbiornik ścieków oczyszczonych. Niedopuszczalna jest wymiana gruntu lub tzw. zwiększona powierzchnia retencyjna chłonna przez zastosowanie dodatkowych warstw np. piasku, żwiru. Niedopuszczalne jest również zaprojektowanie oczyszczalni, z których ścieki będą infiltrowały w grunt z powierzchni terenu. Szczegółowo zakres zamówienia określony został w Programie funkcjonalno - użytkowym. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień a zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: (...) IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter. (...) znak postępowania: ZP Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

3 Pytanie 1: Zamawiający w Programie Funkcjonalnym wymaga zastosowania zbiorników oczyszczalni wykonanych ze stali zgodnej z EN858-1, czy zamawiający dopuści zbiorniki wykonane z PEHD? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników wykonanych z PEHD, ani z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP). Zamawiający wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni wykonane były ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN Pytanie 2: Zamawiający w Programie Funkcjonalnym wymaga zastosowania zbiorników oczyszczalni wykonanych ze stali zgodnej z EN858-1, czy zamawiający dopuści zbiorniki wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP), które to zostały wykreślone z PFU? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników wykonanych z PEHD, ani z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP). Zamawiający wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni wykonane były ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści technologię pracy oczyszczalni wymagającą zastosowania osadnika gnilnego lub osadnika wstępnego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania osadnika gnilnego lub osadnika wstępnego. Zamawiający podtrzymuje wymagania technologiczne dla oczyszczalni zawarte w pkt. 2.2, ppkt. 11 i 13 PFU. W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis zawarty w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, w następujący sposób: w pkt Oczyszczalnie ścieków ppkt. 4 PFU strona 14/69 jest zapis: Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni były wykonane ze stali zgodnej z EN858-1, a winno być: Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni były wykonane ze stali nierdzewnej chromowoniklowo-molibdenowej wg normy DIN Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kalwaria Zebrzydowska, r. znak postępowania: ZP Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

4 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.): 1) modyfikuje zapisy programu funkcjonalno-użytkowego oraz udzielonych odpowiedzi w dniu r., zamieszczonych na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej Zamawiającego i BIP w dniu r., w związku z wniesionymi pytaniami do SIWZ, a mianowicie: Punkt 2.2.Oczyszczalnie ścieków strona 14/69 otrzymuje brzmienie: Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni spełniały wymagania normy PN-EN A1:2009 lub PN EN :2005+A2: ) Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT 5-40 mg O 2/l, ChZT- 150 mg O 2/l, zawiesina ogólna 50 mg/l, Azot ogólny 30 mg N/l, Fosfor ogólny 5 mg P/l. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU. 3) Zamawiający, na podstawie wymogów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do projektu umowy, stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ, w 1 po ust. 5 wprowadza ust. 6 i 7 o brzmieniu: 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium dla 10 % wskazanych przez Zamawiającego PBOŚ w terminie do 31 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 7. Raz na rok w okresie 5 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium dla 10 % wskazanych przez Zamawiającego PBOŚ w terminie 31 dni od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego w okresie trwałości przedsięwzięcia.. 4) Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w 22 ust. 1 pkt. 1 lit. a) poprzez jego wykreślenie, w którego miejsce wprowadza się zapis: a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Dodatkowo w 22 ust. 1 pkt. 1 po lit. d) wprowadza się zapis lit. e) o brzmieniu: e) W przypadku braku warunków i możliwości technicznych, geotechnicznych oraz geologicznych wykonania zamówienia, odstąpienie od umowy w tym wypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5) Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 6.7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 6.7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć: Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się raportami z badań zgodności z normą PN-EN A1:2009 lub PN EN A2:2013 wykonanymi w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); Wydaną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; W zakresie potwierdzenia energochłonności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta o łącznym zużyciu prądu przez określone w zamówieniu oczyszczalnie w kwh/dobę; Raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN-EN A1:2009 lub PN EN A2:2013 dla konkretnego typoszeregu urządzeń tj.: 1) wodoszczelności dla wszystkich oferowanych wielkości oczyszczalni;

5 2) wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni; 3) efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT, ChZT, zawiesiny ogólnej, N, P; 4) trwałości dla materiału, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia." 5 Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z: do r. do godz. 930 na: do r. do godz Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 10 Działu I pkt. 11 ppkt SIWZ, z:. W konsekwencji zmianie ulega zapis Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do r. do godziny 9.30 na: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do r. do godziny 9.30 oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt SIWZ, z: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania r. o godz w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22 na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania r. o godz w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr Treść wniesionych pytań wraz z odpowiedziami do postępowania: Pytanie 1: Proszę o określenie (rząd wielkości) poziomu wody gruntowej w miejscach lokalizacji budowanych oczyszczalni przydomowych w skrajnym niekorzystnym momencie, tzn. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni? Określenie poziomu wody gruntowej jest niezbędne do doboru oferowanej oczyszczalni zgodnie z normą PN EN A1:2009 (LUB W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Z NORMĄ PN EN A2:2013)(lub równoważnej do zaprojektowanej). Odpowiedź 1: Zamawiający zamieścił wraz programem funkcjonalno-użytkowym na stronie internetowej Zamawiającego i BIP dokumentację warunków gruntowo-wodnych, natomiast Wykonawca zgodnie z pkt. 3 str. 7/69 PFU Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać oraz zweryfikować otrzymane / pozyskane dokumenty oraz materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym dane wyjściowe do projektowania), jak również wykonać wszelkiego rodzaju badania i analizy niezbędne do prawidłowego zaprojektowania obiektów PBOŚ, w tym między innymi: a. niezależnie od pozyskanych od Zamawiającego wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego we zakresie niezbędnym dla prawidłowej, późniejszej realizacji robót; b. uzyskać niezbędne dokumenty / dane dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, mapy, opinie, analizy, opracowania, badania, etc. Pytanie 2: Czy zamawiający posiada badania poziomu wody gruntowej w terenie w skrajnie niekorzystnym momencie, tj. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni? Odpowiedź 2:

6 Nie posiada. Pytanie 3: Od listopada 2011 roku nie ma prawa być sprzedawana, montowana, oferowana do montażu oczyszczalnia przydomowa bez wykonanych badań wstępnych typu(zgodnie z normą PN EN A1:2009). Po dokonaniu badań w laboratorium notyfikowanym producent oczyszczalni nadaje dla oczyszczalni znak CE oraz wystawia deklarację zgodności z normą. Czy Zamawiający niezgodnie z normą PN EN A1:2009 (lub okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013) dopuszcza oznakowanie oczyszczalni znakiem B? Odpowiedź 3: Pytanie 4: Norma PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013) nakazuje wykonać badanie efektywności oczyszczania przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy wg procedury określonej załącznikiem B oraz tablicy 1 na stronie 17 normy(oraz zapisów normy: B.1 strona 22, tabela ZA.3, strona 28). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań efektywności oczyszczania wykonanego przez laboratorium notyfikowane wraz z kompletem informacji określonych normą PN EN A1:2009(lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)? Odpowiedź 4: Tak, podtrzymuje. Pytanie 5: Norma PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)nakazuje wykonać badanie wodoszczelności dla każdego modelu z rodziny (wielkości oczyszczalni) wg procedury opisanej w załączniku A normy oraz tablicy 1 na stronie 17 normy. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wodoszczelności dla oferowanych wielkości oczyszczalni dla 6RLM, 10 RLM, 15 RLM, wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy? Odpowiedź 5: Tak, podtrzymuje. Pytanie 6: Norma PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)nakazuje wykonać badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach wilgotnych (wg procedury opisanej w załączniku C.6 normy) w sytuacji, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona w warunkach mokrych (a takie występują na terenie Państwa Gmin). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego dla warunków wilgotnych wg procedury C.6 normy PN EN A1:2009? Odpowiedź 6: Tak, podtrzymuje. Pytanie 7: Czy w związku z faktem, że bezwarunkowo wymaganych badań wg normy PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)jest cztery (1. efektywności oczyszczania, 2. wodoszczelności, 3. wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach suchych i wilgotnych, 4. trwałości wszystkie badania wykonane przez laboratorium notyfikowane), to oferenci celem zabezpieczenia interesów Zamawiającego Gminy muszą dołączyć do oferty wszystkie cztery wymienione raporty z badań? Odpowiedź 7:

7 Tak. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN A1:2009(lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)? Odpowiedź 8: Pytanie 9: Badanie efektywności zgodnie z normą PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)musi być wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportu efektywności, wykonanego w momencie badania oczyszczalni przez laboratorium akredytowane, które to laboratorium akredytowane już po dokonaniu badania efektywności zostało notyfikowanym? Odpowiedź 9: Pytanie 10: Badania wytrzymałości konstrukcyjnej określone normą PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013) muszą być (zgodnie z normą) wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków suchych i dla warunków wilgotnych przez osobę prywatną lub laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane? Odpowiedź 10: Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników przepompowni z włazem o średnicy mniejszej niż 50 cm? Odpowiedź 11: Pytanie 12: Czy w przypadku zaprojektowanego systemu rozsączenia w formie tzw. studni chłonnej, Zamawiający dopuszcza wykonanie zastosowanie studni chłonnej, w której właz kontrolny będzie miał średnicę mniejszą niż 60 cm? Odpowiedź 12: Nie dopuszcza się zastosowania studni chłonnej. Pytanie 13: Przepompownie ścieków surowych określone są normą PN EN Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przepompowni ścieków surowych, które nie przeszły badań określonych ww normą? Odpowiedź 13: Pytanie 14: Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty raport z badań dla przepompowni ścieków surowych wykonanych przez laboratorium notyfikowane?

8 Odpowiedź 14: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w raportu do oferty, natomiast w przypadku konieczności pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania zastosowane przepompownie muszą spełniać wymagania zawarte w str. 15/69, 16/69 PFU. Pytanie 15: Przepompownie ścieków oczyszczonych określone są normą PN EN Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przepompowni ścieków oczyszczonych, które nie przeszły badań określonych ww normą? Odpowiedź 15: Pytanie 16: Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty raport z badań dla przepompowni ścieków oczyszczonych wykonanych przez laboratorium notyfikowane? Odpowiedź 16: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w raportu do oferty, natomiast w przypadku konieczności pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania zastosowane przepompownie muszą spełniać wymagania zawarte w str. 15/69, 16/69 PFU. Pytanie 17: Studnie chłonne jako element budowlany muszą być znakowane znakiem budowlanym B, oraz posiadać aprobatę techniczną. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowaniu mu studni chłonnych nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie jako element rozsączający ściek oczyszczony z oczyszczalni? Odpowiedź 17: Nie dopuszcza się zastosowania studni chłonnej. Pytanie 18: Zamawiający zażądał raportu z badania energochłonności dla wszystkich wielkości oczyszczalni. Zgodnie z normą PN EN A1:2009 (lub normą PN EN A2:2013) energochłonność jest badana przez laboratorium notyfikowane jedynie dla najmniejszej oczyszczalni. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie i wyrażenie żądania przedstawienia potwierdzenia energochłonności jedynie dla najmniejszej wielkości oczyszczalni, zgodnie z zapisami normy PN EN A1:2009 (lub PN EN A2:2013). Odpowiedź 18: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o łącznym zużyciu prądu przez określone w zamówieniu oczyszczalnie (w kwh/dobę). Pytanie 19: Czy udzielona przez wykonawcę gwarancja ma obejmować tylko roboty budowlane lub zbiorniki oczyszczalni, czy też również elementy oczyszczalni takie jak sterowniki, dmuchawy, systemy napowietrzania? Odpowiedź 19: Gwarancja podlegająca ocenie przez Zamawiającego, to gwarancja obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Pytanie 20: Zamawiający w programie funkcjonalno użytkowym wymaga, aby zamontowane oczyszczalnie przydomowe posiadały efektywność oczyszczania ścieków na poziomie BZT7: 94,3%. Zgodnie

9 z obowiązującym prawem jakość ścieku oczyszczonego określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieku do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami). Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga osiągnięcia efektu skuteczności dla zamontowanej oczyszczalni zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu powyżej, czyli w przypadku ścieku oddawanego do gruntu: Bzt5 40mg/l, Chzt 150mg/l, zawiesiny 50 mg/l. Odpowiedź 20: Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT 5-40 mg O 2/l, ChZT- 150 mg O /l, zawiesina ogólna 50 mg/l, Azot ogólny 30 mg N/l, Fosfor ogólny 5 mg P/l. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU. Pytanie 21: W zał. 10 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ spełniał normę PN-EN A2: , a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr C 359 z ukazał się nowy komunikat Komisji dotyczący publikacji tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Na początku komunikatu Komisja przypomina, że przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm. Dotyczy to m. in. sporządzania deklaracji właściwości użytkowych zamiast deklaracji zgodności WE oraz zmienionych zasad oznakowania CE wyrobu budowlanego. Jedną ze zmian zmianą jest podanie okresu przejściowego dla normy EN :2005+A2:2013, który biegnie od do , co oznacza, że w tym okresie można stosować normę zharmonizowaną EN :2005+A1:2009 lub nową normę z 2013 r. Ale na chwilę obecną nowej normy stosować właściwie nie można, dopóki nie zostaną powołane laboratoria notyfikowane w zakresie EN :2005+A2:2013 (w bazie NANDO nie ma takich laboratoriów). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ spełniał normę EN :2005+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS? Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający wymaga, aby PBOŚ spełniały wymogi normy PN EN A1:2009 lub PN EN :2005+A2:2013, a producent spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005P lub równoważny np. EMAS oraz aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania jakością w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009P lub równoważnej np. EMAS (str. 11/69 PFU). Pytanie nr 22: 2 Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników ze stali zgodnej z normą EN Norma ta odnosi się do zbiorników na separację cieczy lekkich, w tym olejów i benzyny, a nie zbiorników oczyszczalni ścieków. Norma dotycząca oczyszczalni ścieków określona jest według EN :2005+A1:2009. Prosimy o jasne określenie materiału z jakiego ma być zrobiony korpus zbiornika i wg jakiej normy będzie on wykonany? Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu

10 zamówienia. Pytanie 23: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu przetargowym POŚ które spełniają wymagania EN PN A2:2013. Według naszej wiedzy UE nie notyfikowała jeszcze jednostek badawczych do badań według aneksu A2 do ww. normy. Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego POŚ spełniające aktualne wymagania w tym zakresie tj. normy EN PN A1:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań wykonanym przez notyfikowaną jednostkę? Odpowiedź 23: Tak, dopuszcza. Pytanie 24: W pkt SIWZ Zamawiający pisze: Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy Zamawiający posiada wykaz właścicieli z ich zgodą na budowę na ich działce POŚ? Odpowiedź 24: Tak, posiada. Wykaz właścicieli zostanie udostępniony po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Pytanie 25: W pkt. 1 PFU Zamawiający wskazuje na konieczność przyjęcia do projektowania POŚ w ilości dostarczanych ścieków przez jednego mieszkańca = 160l/d. Czy Zamawiający dopuści przyjęcie innych wielkości ilości dostarczonych ścieków przez 1 mieszkańca/dobę, które odpowiadają aktualnie stosowanym normom. Odpowiedź 25: Tak, dopuszcza, lecz nie mniej niż 110 l/dobę/1 mieszkańca. Pytanie 26: W SIWZ Zamawiający wskazuje na ocenę redukcji trzech parametry ścieków (BZT 5, ChZT i Z) natomiast w PFU również azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Jakie są rzeczywiste wymagania Zamawiającego w stosunku do zaprojektowanych POŚ w zakresie raportu z badań wykonanych przez notyfikowaną jednostkę? Odpowiedź 26: Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty pełnych raportów z badań PBOŚ zgodnie z PFU, w tym w pkt SIWZ ppkt. 3) efektywności oczyszczania parametrów: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, N, P. W konsekwencji Zamawiający modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Pytanie 27: Na str. 11 oraz 13 PFU Zamawiający wymaga od producenta POŚ posiadania systemu ISO 9001 oraz ISO Postawienie tego wymagania jest warunkiem ograniczającym dostęp do uzyskania zamówienia i ma na celu ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ zarówno ISO serii 9000 jak i są instrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania systemu działania przedsiębiorstwa. Normy ISO w żaden sposób nie odnoszą się do produktu, który ma być świadczony w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przecież równowartość produktu a nie równoważność producenta. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego zapisu ze specyfikacji przetargowej jako naruszającego zasadę uczciwej konkurencji. Odpowiedź 27: Zamawiający zgodnie z PFU wymaga, aby producent spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005P lub równoważny np.

11 EMAS oraz aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania jakością w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009P lub równoważnej np. EMAS (str. 11/69 PFU). Pytanie 28: Na str. 14 PFU Zamawiający przedstawia wymagania co do skuteczności eliminacji parametrów ścieków w zakresie BZT5, ChZT, Z, Aog i Fog, które nie odpowiadają aktualnie obowiązującym aktom prawnym m.innymi ustawie Prawo wodne. Czy Zamawiający skoryguje podane na 14 str. PFU wymagania? Odpowiedź 28: Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT 5-40 mg O 2/l, ChZT- 150 mg O /l, zawiesina ogólna 50 mg/l, Azot ogólny 30 mg N/l, Fosfor ogólny 5 mg P/l. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU. Pytanie 29: Na str. 14 PFU, pkt 11, Zamawiający stawia wymaganie aby cały proces oczyszczania ścieków w POŚ odbywał się w jednym zbiorniku. Czy Zamawiający dopuści do postępowania również POŚ, które składają się z dwóch zbiorników, co jest absolutnie konieczne zwłaszcza w większych obiektach typoszeregu? Odpowiedź 29: Zamawiający nie dopuszcza POŚ składających się z dwóch zbiorników. Pytanie 30: Na str. 14 PFU, pkt. 11, Zamawiający stawia wymaganie, aby POŚ pracowała bez osadnika gnilnego lub wstępnego. Skutecznie działające POŚ zwłaszcza te którym stawia się wymagania w zakresie Aog i Pog posiadają bez wyjątku osadnik wstępny (gnilny). Czy Zamawiający dopuści do postępowania POŚ z osadnikiem gnilnym (wstępnym), które spełniające aktualnie wymagania w tym zakresie tj. wymagań normy EN PN A1:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań przez notyfikowaną jednostkę? Odpowiedź 30: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania PBOŚ z osadnikiem gnilnym (wstępnym). Pytanie 31: Proszę o udowodnienie faktu istnienia więcej niż 3 producentów oczyszczalni wg. opisu zamawiającego, a co za tym idzie faktu, że zamawiający nie ogranicza konkurencji w zakresie produktu. Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Pytanie 32: 2 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mu oczyszczalni zgodnych z opisem (a produkowanych jedynie przez firmę GMG Instal z miejscowości Kozy), ale jednocześnie nieposiadających kompletu wymaganych normą EN A1:2009 raportów. Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni nieposiadających pełnych raportów wymaganych normą EN A1:2009.

12 Pytanie 33: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mu oczyszczalni o wytrzymałości konstrukcyjnej potwierdzonej przez laboratorium notyfikowane dla warunków gruntowych wilgotnych, ale wykonanych z innego materiału niż stal. Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Pytanie 34: Zamawiający ma obowiązek opisać produkt korzystając z norm obowiązujących. Normą obowiązującą dla oczyszczalni przydomowych jest norma PN EN A1:2009. Wzywamy zamawiającą gminę do poprawienia niezgodnych z prawem zamówień publicznych zapisów ograniczających konkurencyjność. Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający wymaga, aby PBOŚ spełniały wymogi normy PN EN A1:2009 lub PN EN :2005+A2:20 Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kalwaria Zebrzydowska, r. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w ramach którego Zamawiający przewiduje: do zaprojektowania i wykonania 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych z normą PN EN A2:2013 i oznakowanych znakiem CE w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowaniu 52 sztuk oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, - 14 szt. oczyszczalni

13 obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, - 9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, - 4 szt. oczyszczalni obsługujących (...) Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) Data: :40:04 Rozmiar: 82.13k Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data: :40:18 Rozmiar: k Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami Data: :11:20 Rozmiar: 65.81M Załączniki 1-10 do SIWZ Data: :11:42 Rozmiar: k Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ Data: :47:35 Rozmiar: 1.4M Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ (projekt umowy) Data: :48:12 Rozmiar: k Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pełne brzmienie) Data: :52:31 Rozmiar: k Powiązane artykuły Wynik postępowania: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Liczba odwiedzin: 635 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Ochman Burmistrz Miasta Czas wytworzenia: :35:28 Czas publikacji: :52:41 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Sygn. akt KIO 1140/12

Sygn. akt KIO 1140/12 WYROK z dnia 19 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2012 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowa Wieś Lęborska: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na roboty budowlane - " Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Garczegorze Numer ogłoszenia: 229091-2010; data zamieszczenia: 24.08.2010"

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych Instrukcja udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie z siedzibą: ul. Maszewska 18, 72 100 Goleniów SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE... 1 a. Przepisy

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH RACHUNKI NA MINUS, PORTFEL NA PLUS. Czy jesteś osobą odpowiedzialną za administrację w jednostce budżetowej? Czy jednostka, którą zarządzasz, korzysta

Bardziej szczegółowo

Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Budowa biogazowni rolniczej w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: pn: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK.02.02.00-18-105/09 przetarg nr 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa biogazowni rolniczej w formule

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel.13 46 45 315, faks13 46 45 315. NIP:

Bardziej szczegółowo

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Numer ogłoszenia: 89305-2014 ; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotował: Mariusz Hlebowicz Słowo wstępne. Czynności Zamawiającego poprzedzające wszczęcie procedury o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu NFOŚiGW nr A/29/1/2015 z dnia 02.07.2015 r. t.j. Regulaminu udzielania zamówień przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361101-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo