Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

Transkrypt

1 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Data publikacji Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony Kalwaria Zebrzydowska: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w ramach którego Zamawiający przewiduje: do zaprojektowania i wykonania 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych z normą PN EN A2:2013 i oznakowanych znakiem CE w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowaniu 52 sztuk oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, - 14 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, - 9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, - 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców, - 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN EN A2:2013 i być oznakowane CE. W ramach zawartej umowy Wykonawca we własnym zakresie winien opracować profil geologiczny, odrębnie dla każdej oczyszczalni ścieków. Przy opracowaniu projektów budowlanych należy dopełnić obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne w szczególności z art. 28b. Ponadto Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonać skutecznego zgłoszenia budowy przydomowych oczyszczalni

2 w Starostwie Powiatowym w Wadowicach odrębnie dla każdej oczyszczalni. Po stronie Wykonawcy jest zakup na własny koszt dzienników budów oraz ich prowadzenie, odrębnie dla każdej oczyszczalni. Przedsięwzięcie powyższe jest dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w związku z powyższym przy opracowywaniu projektu należy uwzględnić poniższe warunki: Opis rozwiązań technicznych winien być poparty przekrojem urządzeń rozsączających z profilem geologicznym dla każdej oczyszczani ścieków. Urządzenia rozsączające ścieków winny znajdować się w warstwach przepuszczalnych gruntu lub ich powierzchnie chłonne będą dochodzić do takich pokładów i zapewnią stały odpływ ścieków. W każdej lokalizacji powinny być zapewnione powierzchnie chłonne odpowiednie dla kategorii gruntu stanowiącego odbiornik ścieków oczyszczonych. Niedopuszczalna jest wymiana gruntu lub tzw. zwiększona powierzchnia retencyjna chłonna przez zastosowanie dodatkowych warstw np. piasku, żwiru. Niedopuszczalne jest również zaprojektowanie oczyszczalni, z których ścieki będą infiltrowały w grunt z powierzchni terenu. Szczegółowo zakres zamówienia określony został w Programie funkcjonalno - użytkowym. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień a zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: (...) IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter. (...) znak postępowania: ZP Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

3 Pytanie 1: Zamawiający w Programie Funkcjonalnym wymaga zastosowania zbiorników oczyszczalni wykonanych ze stali zgodnej z EN858-1, czy zamawiający dopuści zbiorniki wykonane z PEHD? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników wykonanych z PEHD, ani z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP). Zamawiający wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni wykonane były ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN Pytanie 2: Zamawiający w Programie Funkcjonalnym wymaga zastosowania zbiorników oczyszczalni wykonanych ze stali zgodnej z EN858-1, czy zamawiający dopuści zbiorniki wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP), które to zostały wykreślone z PFU? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników wykonanych z PEHD, ani z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP). Zamawiający wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni wykonane były ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści technologię pracy oczyszczalni wymagającą zastosowania osadnika gnilnego lub osadnika wstępnego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania osadnika gnilnego lub osadnika wstępnego. Zamawiający podtrzymuje wymagania technologiczne dla oczyszczalni zawarte w pkt. 2.2, ppkt. 11 i 13 PFU. W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis zawarty w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, w następujący sposób: w pkt Oczyszczalnie ścieków ppkt. 4 PFU strona 14/69 jest zapis: Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni były wykonane ze stali zgodnej z EN858-1, a winno być: Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni były wykonane ze stali nierdzewnej chromowoniklowo-molibdenowej wg normy DIN Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kalwaria Zebrzydowska, r. znak postępowania: ZP Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr w dniu r. na: Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

4 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.): 1) modyfikuje zapisy programu funkcjonalno-użytkowego oraz udzielonych odpowiedzi w dniu r., zamieszczonych na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej Zamawiającego i BIP w dniu r., w związku z wniesionymi pytaniami do SIWZ, a mianowicie: Punkt 2.2.Oczyszczalnie ścieków strona 14/69 otrzymuje brzmienie: Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni spełniały wymagania normy PN-EN A1:2009 lub PN EN :2005+A2: ) Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT 5-40 mg O 2/l, ChZT- 150 mg O 2/l, zawiesina ogólna 50 mg/l, Azot ogólny 30 mg N/l, Fosfor ogólny 5 mg P/l. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU. 3) Zamawiający, na podstawie wymogów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do projektu umowy, stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ, w 1 po ust. 5 wprowadza ust. 6 i 7 o brzmieniu: 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium dla 10 % wskazanych przez Zamawiającego PBOŚ w terminie do 31 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 7. Raz na rok w okresie 5 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium dla 10 % wskazanych przez Zamawiającego PBOŚ w terminie 31 dni od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego w okresie trwałości przedsięwzięcia.. 4) Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w 22 ust. 1 pkt. 1 lit. a) poprzez jego wykreślenie, w którego miejsce wprowadza się zapis: a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Dodatkowo w 22 ust. 1 pkt. 1 po lit. d) wprowadza się zapis lit. e) o brzmieniu: e) W przypadku braku warunków i możliwości technicznych, geotechnicznych oraz geologicznych wykonania zamówienia, odstąpienie od umowy w tym wypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5) Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 6.7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 6.7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć: Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się raportami z badań zgodności z normą PN-EN A1:2009 lub PN EN A2:2013 wykonanymi w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); Wydaną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; W zakresie potwierdzenia energochłonności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta o łącznym zużyciu prądu przez określone w zamówieniu oczyszczalnie w kwh/dobę; Raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN-EN A1:2009 lub PN EN A2:2013 dla konkretnego typoszeregu urządzeń tj.: 1) wodoszczelności dla wszystkich oferowanych wielkości oczyszczalni;

5 2) wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni; 3) efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT, ChZT, zawiesiny ogólnej, N, P; 4) trwałości dla materiału, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia." 5 Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z: do r. do godz. 930 na: do r. do godz Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 10 Działu I pkt. 11 ppkt SIWZ, z:. W konsekwencji zmianie ulega zapis Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do r. do godziny 9.30 na: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do r. do godziny 9.30 oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt SIWZ, z: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania r. o godz w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22 na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania r. o godz w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr Treść wniesionych pytań wraz z odpowiedziami do postępowania: Pytanie 1: Proszę o określenie (rząd wielkości) poziomu wody gruntowej w miejscach lokalizacji budowanych oczyszczalni przydomowych w skrajnym niekorzystnym momencie, tzn. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni? Określenie poziomu wody gruntowej jest niezbędne do doboru oferowanej oczyszczalni zgodnie z normą PN EN A1:2009 (LUB W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Z NORMĄ PN EN A2:2013)(lub równoważnej do zaprojektowanej). Odpowiedź 1: Zamawiający zamieścił wraz programem funkcjonalno-użytkowym na stronie internetowej Zamawiającego i BIP dokumentację warunków gruntowo-wodnych, natomiast Wykonawca zgodnie z pkt. 3 str. 7/69 PFU Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać oraz zweryfikować otrzymane / pozyskane dokumenty oraz materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym dane wyjściowe do projektowania), jak również wykonać wszelkiego rodzaju badania i analizy niezbędne do prawidłowego zaprojektowania obiektów PBOŚ, w tym między innymi: a. niezależnie od pozyskanych od Zamawiającego wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego we zakresie niezbędnym dla prawidłowej, późniejszej realizacji robót; b. uzyskać niezbędne dokumenty / dane dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, mapy, opinie, analizy, opracowania, badania, etc. Pytanie 2: Czy zamawiający posiada badania poziomu wody gruntowej w terenie w skrajnie niekorzystnym momencie, tj. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni? Odpowiedź 2:

6 Nie posiada. Pytanie 3: Od listopada 2011 roku nie ma prawa być sprzedawana, montowana, oferowana do montażu oczyszczalnia przydomowa bez wykonanych badań wstępnych typu(zgodnie z normą PN EN A1:2009). Po dokonaniu badań w laboratorium notyfikowanym producent oczyszczalni nadaje dla oczyszczalni znak CE oraz wystawia deklarację zgodności z normą. Czy Zamawiający niezgodnie z normą PN EN A1:2009 (lub okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013) dopuszcza oznakowanie oczyszczalni znakiem B? Odpowiedź 3: Pytanie 4: Norma PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013) nakazuje wykonać badanie efektywności oczyszczania przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy wg procedury określonej załącznikiem B oraz tablicy 1 na stronie 17 normy(oraz zapisów normy: B.1 strona 22, tabela ZA.3, strona 28). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań efektywności oczyszczania wykonanego przez laboratorium notyfikowane wraz z kompletem informacji określonych normą PN EN A1:2009(lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)? Odpowiedź 4: Tak, podtrzymuje. Pytanie 5: Norma PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)nakazuje wykonać badanie wodoszczelności dla każdego modelu z rodziny (wielkości oczyszczalni) wg procedury opisanej w załączniku A normy oraz tablicy 1 na stronie 17 normy. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wodoszczelności dla oferowanych wielkości oczyszczalni dla 6RLM, 10 RLM, 15 RLM, wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy? Odpowiedź 5: Tak, podtrzymuje. Pytanie 6: Norma PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)nakazuje wykonać badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach wilgotnych (wg procedury opisanej w załączniku C.6 normy) w sytuacji, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona w warunkach mokrych (a takie występują na terenie Państwa Gmin). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego dla warunków wilgotnych wg procedury C.6 normy PN EN A1:2009? Odpowiedź 6: Tak, podtrzymuje. Pytanie 7: Czy w związku z faktem, że bezwarunkowo wymaganych badań wg normy PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)jest cztery (1. efektywności oczyszczania, 2. wodoszczelności, 3. wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach suchych i wilgotnych, 4. trwałości wszystkie badania wykonane przez laboratorium notyfikowane), to oferenci celem zabezpieczenia interesów Zamawiającego Gminy muszą dołączyć do oferty wszystkie cztery wymienione raporty z badań? Odpowiedź 7:

7 Tak. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN A1:2009(lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)? Odpowiedź 8: Pytanie 9: Badanie efektywności zgodnie z normą PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013)musi być wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportu efektywności, wykonanego w momencie badania oczyszczalni przez laboratorium akredytowane, które to laboratorium akredytowane już po dokonaniu badania efektywności zostało notyfikowanym? Odpowiedź 9: Pytanie 10: Badania wytrzymałości konstrukcyjnej określone normą PN EN A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN A2:2013) muszą być (zgodnie z normą) wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków suchych i dla warunków wilgotnych przez osobę prywatną lub laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane? Odpowiedź 10: Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników przepompowni z włazem o średnicy mniejszej niż 50 cm? Odpowiedź 11: Pytanie 12: Czy w przypadku zaprojektowanego systemu rozsączenia w formie tzw. studni chłonnej, Zamawiający dopuszcza wykonanie zastosowanie studni chłonnej, w której właz kontrolny będzie miał średnicę mniejszą niż 60 cm? Odpowiedź 12: Nie dopuszcza się zastosowania studni chłonnej. Pytanie 13: Przepompownie ścieków surowych określone są normą PN EN Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przepompowni ścieków surowych, które nie przeszły badań określonych ww normą? Odpowiedź 13: Pytanie 14: Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty raport z badań dla przepompowni ścieków surowych wykonanych przez laboratorium notyfikowane?

8 Odpowiedź 14: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w raportu do oferty, natomiast w przypadku konieczności pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania zastosowane przepompownie muszą spełniać wymagania zawarte w str. 15/69, 16/69 PFU. Pytanie 15: Przepompownie ścieków oczyszczonych określone są normą PN EN Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przepompowni ścieków oczyszczonych, które nie przeszły badań określonych ww normą? Odpowiedź 15: Pytanie 16: Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty raport z badań dla przepompowni ścieków oczyszczonych wykonanych przez laboratorium notyfikowane? Odpowiedź 16: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w raportu do oferty, natomiast w przypadku konieczności pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania zastosowane przepompownie muszą spełniać wymagania zawarte w str. 15/69, 16/69 PFU. Pytanie 17: Studnie chłonne jako element budowlany muszą być znakowane znakiem budowlanym B, oraz posiadać aprobatę techniczną. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowaniu mu studni chłonnych nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie jako element rozsączający ściek oczyszczony z oczyszczalni? Odpowiedź 17: Nie dopuszcza się zastosowania studni chłonnej. Pytanie 18: Zamawiający zażądał raportu z badania energochłonności dla wszystkich wielkości oczyszczalni. Zgodnie z normą PN EN A1:2009 (lub normą PN EN A2:2013) energochłonność jest badana przez laboratorium notyfikowane jedynie dla najmniejszej oczyszczalni. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie i wyrażenie żądania przedstawienia potwierdzenia energochłonności jedynie dla najmniejszej wielkości oczyszczalni, zgodnie z zapisami normy PN EN A1:2009 (lub PN EN A2:2013). Odpowiedź 18: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o łącznym zużyciu prądu przez określone w zamówieniu oczyszczalnie (w kwh/dobę). Pytanie 19: Czy udzielona przez wykonawcę gwarancja ma obejmować tylko roboty budowlane lub zbiorniki oczyszczalni, czy też również elementy oczyszczalni takie jak sterowniki, dmuchawy, systemy napowietrzania? Odpowiedź 19: Gwarancja podlegająca ocenie przez Zamawiającego, to gwarancja obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Pytanie 20: Zamawiający w programie funkcjonalno użytkowym wymaga, aby zamontowane oczyszczalnie przydomowe posiadały efektywność oczyszczania ścieków na poziomie BZT7: 94,3%. Zgodnie

9 z obowiązującym prawem jakość ścieku oczyszczonego określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieku do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami). Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga osiągnięcia efektu skuteczności dla zamontowanej oczyszczalni zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu powyżej, czyli w przypadku ścieku oddawanego do gruntu: Bzt5 40mg/l, Chzt 150mg/l, zawiesiny 50 mg/l. Odpowiedź 20: Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT 5-40 mg O 2/l, ChZT- 150 mg O /l, zawiesina ogólna 50 mg/l, Azot ogólny 30 mg N/l, Fosfor ogólny 5 mg P/l. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU. Pytanie 21: W zał. 10 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ spełniał normę PN-EN A2: , a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr C 359 z ukazał się nowy komunikat Komisji dotyczący publikacji tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Na początku komunikatu Komisja przypomina, że przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm. Dotyczy to m. in. sporządzania deklaracji właściwości użytkowych zamiast deklaracji zgodności WE oraz zmienionych zasad oznakowania CE wyrobu budowlanego. Jedną ze zmian zmianą jest podanie okresu przejściowego dla normy EN :2005+A2:2013, który biegnie od do , co oznacza, że w tym okresie można stosować normę zharmonizowaną EN :2005+A1:2009 lub nową normę z 2013 r. Ale na chwilę obecną nowej normy stosować właściwie nie można, dopóki nie zostaną powołane laboratoria notyfikowane w zakresie EN :2005+A2:2013 (w bazie NANDO nie ma takich laboratoriów). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ spełniał normę EN :2005+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS? Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający wymaga, aby PBOŚ spełniały wymogi normy PN EN A1:2009 lub PN EN :2005+A2:2013, a producent spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005P lub równoważny np. EMAS oraz aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania jakością w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009P lub równoważnej np. EMAS (str. 11/69 PFU). Pytanie nr 22: 2 Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników ze stali zgodnej z normą EN Norma ta odnosi się do zbiorników na separację cieczy lekkich, w tym olejów i benzyny, a nie zbiorników oczyszczalni ścieków. Norma dotycząca oczyszczalni ścieków określona jest według EN :2005+A1:2009. Prosimy o jasne określenie materiału z jakiego ma być zrobiony korpus zbiornika i wg jakiej normy będzie on wykonany? Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu

10 zamówienia. Pytanie 23: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu przetargowym POŚ które spełniają wymagania EN PN A2:2013. Według naszej wiedzy UE nie notyfikowała jeszcze jednostek badawczych do badań według aneksu A2 do ww. normy. Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego POŚ spełniające aktualne wymagania w tym zakresie tj. normy EN PN A1:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań wykonanym przez notyfikowaną jednostkę? Odpowiedź 23: Tak, dopuszcza. Pytanie 24: W pkt SIWZ Zamawiający pisze: Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy Zamawiający posiada wykaz właścicieli z ich zgodą na budowę na ich działce POŚ? Odpowiedź 24: Tak, posiada. Wykaz właścicieli zostanie udostępniony po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Pytanie 25: W pkt. 1 PFU Zamawiający wskazuje na konieczność przyjęcia do projektowania POŚ w ilości dostarczanych ścieków przez jednego mieszkańca = 160l/d. Czy Zamawiający dopuści przyjęcie innych wielkości ilości dostarczonych ścieków przez 1 mieszkańca/dobę, które odpowiadają aktualnie stosowanym normom. Odpowiedź 25: Tak, dopuszcza, lecz nie mniej niż 110 l/dobę/1 mieszkańca. Pytanie 26: W SIWZ Zamawiający wskazuje na ocenę redukcji trzech parametry ścieków (BZT 5, ChZT i Z) natomiast w PFU również azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Jakie są rzeczywiste wymagania Zamawiającego w stosunku do zaprojektowanych POŚ w zakresie raportu z badań wykonanych przez notyfikowaną jednostkę? Odpowiedź 26: Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty pełnych raportów z badań PBOŚ zgodnie z PFU, w tym w pkt SIWZ ppkt. 3) efektywności oczyszczania parametrów: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, N, P. W konsekwencji Zamawiający modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Pytanie 27: Na str. 11 oraz 13 PFU Zamawiający wymaga od producenta POŚ posiadania systemu ISO 9001 oraz ISO Postawienie tego wymagania jest warunkiem ograniczającym dostęp do uzyskania zamówienia i ma na celu ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ zarówno ISO serii 9000 jak i są instrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania systemu działania przedsiębiorstwa. Normy ISO w żaden sposób nie odnoszą się do produktu, który ma być świadczony w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przecież równowartość produktu a nie równoważność producenta. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego zapisu ze specyfikacji przetargowej jako naruszającego zasadę uczciwej konkurencji. Odpowiedź 27: Zamawiający zgodnie z PFU wymaga, aby producent spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005P lub równoważny np.

11 EMAS oraz aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania jakością w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009P lub równoważnej np. EMAS (str. 11/69 PFU). Pytanie 28: Na str. 14 PFU Zamawiający przedstawia wymagania co do skuteczności eliminacji parametrów ścieków w zakresie BZT5, ChZT, Z, Aog i Fog, które nie odpowiadają aktualnie obowiązującym aktom prawnym m.innymi ustawie Prawo wodne. Czy Zamawiający skoryguje podane na 14 str. PFU wymagania? Odpowiedź 28: Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT 5-40 mg O 2/l, ChZT- 150 mg O /l, zawiesina ogólna 50 mg/l, Azot ogólny 30 mg N/l, Fosfor ogólny 5 mg P/l. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU. Pytanie 29: Na str. 14 PFU, pkt 11, Zamawiający stawia wymaganie aby cały proces oczyszczania ścieków w POŚ odbywał się w jednym zbiorniku. Czy Zamawiający dopuści do postępowania również POŚ, które składają się z dwóch zbiorników, co jest absolutnie konieczne zwłaszcza w większych obiektach typoszeregu? Odpowiedź 29: Zamawiający nie dopuszcza POŚ składających się z dwóch zbiorników. Pytanie 30: Na str. 14 PFU, pkt. 11, Zamawiający stawia wymaganie, aby POŚ pracowała bez osadnika gnilnego lub wstępnego. Skutecznie działające POŚ zwłaszcza te którym stawia się wymagania w zakresie Aog i Pog posiadają bez wyjątku osadnik wstępny (gnilny). Czy Zamawiający dopuści do postępowania POŚ z osadnikiem gnilnym (wstępnym), które spełniające aktualnie wymagania w tym zakresie tj. wymagań normy EN PN A1:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań przez notyfikowaną jednostkę? Odpowiedź 30: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania PBOŚ z osadnikiem gnilnym (wstępnym). Pytanie 31: Proszę o udowodnienie faktu istnienia więcej niż 3 producentów oczyszczalni wg. opisu zamawiającego, a co za tym idzie faktu, że zamawiający nie ogranicza konkurencji w zakresie produktu. Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Pytanie 32: 2 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mu oczyszczalni zgodnych z opisem (a produkowanych jedynie przez firmę GMG Instal z miejscowości Kozy), ale jednocześnie nieposiadających kompletu wymaganych normą EN A1:2009 raportów. Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni nieposiadających pełnych raportów wymaganych normą EN A1:2009.

12 Pytanie 33: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mu oczyszczalni o wytrzymałości konstrukcyjnej potwierdzonej przez laboratorium notyfikowane dla warunków gruntowych wilgotnych, ale wykonanych z innego materiału niż stal. Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Pytanie 34: Zamawiający ma obowiązek opisać produkt korzystając z norm obowiązujących. Normą obowiązującą dla oczyszczalni przydomowych jest norma PN EN A1:2009. Wzywamy zamawiającą gminę do poprawienia niezgodnych z prawem zamówień publicznych zapisów ograniczających konkurencyjność. Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający wymaga, aby PBOŚ spełniały wymogi normy PN EN A1:2009 lub PN EN :2005+A2:20 Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kalwaria Zebrzydowska, r. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w ramach którego Zamawiający przewiduje: do zaprojektowania i wykonania 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych z normą PN EN A2:2013 i oznakowanych znakiem CE w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowaniu 52 sztuk oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, - 14 szt. oczyszczalni

13 obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, - 9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, - 4 szt. oczyszczalni obsługujących (...) Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) Data: :40:04 Rozmiar: 82.13k Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data: :40:18 Rozmiar: k Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami Data: :11:20 Rozmiar: 65.81M Załączniki 1-10 do SIWZ Data: :11:42 Rozmiar: k Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ Data: :47:35 Rozmiar: 1.4M Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ (projekt umowy) Data: :48:12 Rozmiar: k Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pełne brzmienie) Data: :52:31 Rozmiar: k Powiązane artykuły Wynik postępowania: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Liczba odwiedzin: 635 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Ochman Burmistrz Miasta Czas wytworzenia: :35:28 Czas publikacji: :52:41 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Zapytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice

Zapytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice Zapytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice Zamawiający określił, że w zakresie budowy wchodzą oczyszczalnie biologiczne. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów FZP.271.21.2014 Celestynów, dnia 07 października 2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wybudowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Koniecpol Koniecpol, 27.08.2013 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr postępowania ZP.271.9.2013

Gmina Koniecpol Koniecpol, 27.08.2013 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr postępowania ZP.271.9.2013 Gmina Koniecpol Koniecpol, 27.08.2013 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr postępowania ZP.271.9.2013 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Sulmierzyce dnia 5 września 2013r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.17.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ RGIZ.271.2.2013 Śniadowo, dn. 28.03.2013 r. 01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 115368 2013 z dnia 22.03.2013 r. na Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Oferenci biorący udział w postępowaniu.

Oferenci biorący udział w postępowaniu. Tuczępy, dn. 2013-09-13 Oferenci biorący udział w postępowaniu. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 z 5 2015-04-10 07:33 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 25144-2015 z dnia 2015-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stoszowice Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (miejscowość, data) (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

na terenie gminy Turek

na terenie gminy Turek GKI-GB.ZP.271.9.2012 Turek, dnia 22.08.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym na terenie gminy Turek Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kielce, dnia 03.07.2013 r. INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 225504-2014; data zamieszczenia: 04.07.2014

Numer ogłoszenia: 225504-2014; data zamieszczenia: 04.07.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209790-2014 z dnia 2014-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełmiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmiec w formacie zaprojektuj i wybuduj

Bardziej szczegółowo

Chotcza: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chotcza: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Chotcza: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html Sucha Beskidzka: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Data publikacji 2015-09-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Adres

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony. RBI.271.PN.10.2014 Lipinki, dnia 27 października 2014 r.

Przetarg nieograniczony. RBI.271.PN.10.2014 Lipinki, dnia 27 października 2014 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Wójtowa i Bednarka w ramach projektu pn. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Lipinki

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu z programu Finansowo - Księgowego INSERT GT Numer ogłoszenia: 77090-2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html Sucha Beskidzka: Modernizacja infrastruktury

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IFE Gmina Pałecznica ul. Św. Jakuba Pałecznica WYJAŚNIENIA DO SIWZ Pałecznica, dnia r.

znak sprawy: IFE Gmina Pałecznica ul. Św. Jakuba Pałecznica WYJAŚNIENIA DO SIWZ Pałecznica, dnia r. znak sprawy: IFE.271.2.2014 WYJAŚNIENIA DO SIWZ Gmina Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica Pałecznica, dnia 24.02.2014 r. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przygotowanie i wykonanie badania pt. Barometr społecznogospodarczy Małopolski" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 3 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 90936-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki Część I - opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku mieszkalno - użytkowego

Bardziej szczegółowo

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program dofinansowania budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w formie pożyczki dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej dofinansowany ze środków Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tel. (+48 18) 20 120 21, fax (+48 18) 20 153 51 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015

Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015 Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015 Data publikacji 2014-10-02 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia: 208811-2014;

Bardziej szczegółowo

Zakup odczynników do prowadzenia badań

Zakup odczynników do prowadzenia badań Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 7 Tel. 22 601 55 95 Fax. 22 601 55 57 E-mail a.wicki@policja.gov.pl WWW www.clk.policja.pl Warszawa: w Centralnym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks POŚ.271.22.2015 Józefów: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA PLACÓW ZABAW: PRZY PRZEDSZKOLU NR 2, PRZY UL. ASNYKA I PRZY UL. GODEBSKIEGO W JÓZEFOWIE Numer ogłoszenia: 142486-2015; data zamieszczenia: 12.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr postępowania: DWI.271.2.2012 Biała, dnia 16 kwietnia 2012 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa i montaż agregatu skraplającego do systemu wentylacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Produkcja materiału filmowego z konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie miasta i Gminy Wadowice w 2015r.

Wadowice: Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie miasta i Gminy Wadowice w 2015r. Wadowice: Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie miasta i Gminy Wadowice w 2015r. Data publikacji 2015-04-24 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Wadowice:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu - Ale akcja!

Świadczenie usług doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu - Ale akcja! Świadczenie usług doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu - Ale akcja! Świadczenie usług doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.34.2015 Zamówienie na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2224/13 WYROK z dnia 2 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl (http://bip.spnysa.nv.pl) Nysa: Wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78781-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sedziszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sedziszow.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sedziszow.pl Sędziszów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bugaj, Wojciechowice

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Wp II.271.8.1.2014 GMINA BYCZYNA Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Byczyna, dnia 09.09.2014 r. Wszyscy wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dot.: postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl Jeżowe: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa dwóch przełączników sieciowych RACK dla Sądu Okręgowego w Suwałkach. Zadanie II -Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Suwałkach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina. 1 z 5 2014-03-12 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.pl Ulan-Majorat: Dostawa komputerów, drukarek oraz

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników Komenda Wojewódzka Policji 70-515 Szczecin ul. Małopolska 47 Tel. (091) 8211479, 8211478 Fax. (091) 8211477 8215406 E-mail zamowieniakwp@wp.pl WWW www.szczecin.kwp.gov.pl treść ogłoszenia Szczecin: sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl Kraków: DOSTAWA OKŁADEK AKT SPRAW SĄDOWYCH DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

"Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa"

Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa "Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość

Bardziej szczegółowo

ED Częstochowa, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ED Częstochowa, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ED.042.7.2014 Częstochowa, 2014.06.25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czestochowa.pl Częstochowa:

Bardziej szczegółowo

Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Przysucha

Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Przysucha Wersja archiwalna Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Przysucha Przysucha: Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Przysucha Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 of 6 2016-06-29 08:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu sportowego: narty do biegów, rowery górskie, kijki nordic walking, narty i rowery dla osób niepełnosprawnych na potrzeby projektu Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/2/2015 - Usługa opracowania programu funkcjonalnoużytkowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu -Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminie Łęczyce- II PRZETARG

Ogłoszenie o zamówieniu -Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminie Łęczyce- II PRZETARG Wersja archiwalna Ogłoszenie o zamówieniu -Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminie Łęczyce- II PRZETARG INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kcer.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kcer.pl Nr sprawy: KCER.0781.15.4.AR.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kcer.pl Brwinów: Dostawa materiałów papierniczo - pismienniczych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ Nysa: Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Dostawa fabrycznie nowych tonerów, oryginalnych lub alternatywnych, dopuszczonych do stosowania przez producenta sprzętu i nie powodujących utraty uprawnień z tytułu gwarancji oraz pendrive 8

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Opracowanie koncepcji i realizacja przedsięwzięcia pn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/ Katowice: Zakup i dostawa odczynników chemicznych - wzorców narkotykowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl 1 z 5 2012-09-12 12:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Dostawa filtrów tkaninowych i absolutnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 148 przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne

Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa myjni dezynfektora - 1 sztuki dla Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Chęciny: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy Chęciny Numer ogłoszenia: 263853-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009. Kalwaria Zebrzydowska: Budowa i remont chodników dla pieszych wraz z kanalizacją w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska DRG-341/4/2009 Numer ogłoszenia 157146 2009; data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Przeprowadzenie kursów zawodowych w szkołach Powiatu Tarnowskiego w związku z realizacją projektu Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansa na rynku pracy; Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, Łęczna, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, Łęczna, woj. lubelskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z zał. Łęczna: Wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń.

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz udostępnienie go przez okres 24 m-cy 30 gospodarstwom domowym w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz odbiór zużytych tablic.

wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz odbiór zużytych tablic. z 5 2015-05-26 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Bardziej szczegółowo

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy DZ.381-1-19/12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę 38 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów miejskich

Bardziej szczegółowo

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-03-04 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaz-1203 Stalowa Wola: Wykonywanie prac geodezyjnych dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.3.2016 Zamówienie na wykonanie modernizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl 1 z 6 2015-10-02 11:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl Klembów: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Mikołów: Opracowanie dokumentacji projektowych: 1. budowy parkingu pomiędzy ul. Malinową i ul. Strażacką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu na potrzeby różnych jednostek

Dostawę sprzętu na potrzeby różnych jednostek Politechnika Białostocka 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A Tel. (085) 7469750 Fax. (085) 7469752 WWW www.pb.bialystok.pl Białystok: Politechniki Białostockiej Numer ogłoszenia: 101172-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 25054-2013 z dnia 2013-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Rydzew ( z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http: // bip.powiat-wieruszowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http: // bip.powiat-wieruszowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http: // bip.powiat-wieruszowski.pl Wieruszów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM z 5 2014-10-16 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-05-20 13:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl Waśniów: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: NO/ZP-55/2015 dostawa stanowisk do badania penetracji wobec aerozoli ciekłych oraz stałych Numer ogłoszenia: 130255-2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie"

ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie" Tuchomie, 2010-01-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo