WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Wp II GMINA BYCZYNA Rynek 1 tel./fax Byczyna Byczyna, dnia r. Wszyscy wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna - Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn w formule zaprojektuj-wybuduj Działając na podstawie 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania wraz z odpowiedziami przedstawiono poniżej. Pytanie 1 Czy zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem firm, które wykażą posiadanie referencji osobno na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy lub rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji i osobno na budowę oczyszczalni ścieków? Zapis w SIWZ jest niezrozumiały i narusza zasady konkurencji za względu na specyfikę branż (osobno projektowanie i wykonanie). W związku z powyższym wnoszę o zmianę zapisu w SIWZ jako naruszającego zasady równości a także podanie wartości osobno na projektowanie i wykonawstwo. Odpowiedź 1: Art. 21 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. powinien być związany Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu 52 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, a więc przedmiot zamówienia obejmuje zarówno zaprojektowanie jak i wykonanie 52 przydomowych oczyszczalni. 1

2 Nie wiem, czym kieruje się Wykonawca wymagając podzielenia sposobu dokonania oceny spełnienia warunków na te dotyczące projektowania i te dotyczące wykonania robót, skoro do zadań Wykonawcy będzie należało i zaprojektowanie i budowa/montaż 52 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak Wykonawca zamierza zrealizować zamówienia nie posiadając sam doświadczenia w tym zakresie, czy nie wchodząc np. w konsorcjum z firmą posiadającą takie doświadczenie? Poniżej fragmenty wyroków dotyczących opisu przedmiotu zamówienia czy sposobu dokonania oceny spełnienia warunków Sygn. akt: KIO/UZP 434/09 WYROK z dnia 21 kwietnia 2009 r. Zgodnie z treścią ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Przy czym ustawodawca nie określił co rozumie pod pojęciem "niezbędne". W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że określenie warunków udziału w postępowaniu zależy od rodzaju prowadzonego postępowania, stopnia jego skomplikowania, zakresu wymaganych wiadomości, czy umiejętności specjalnych i jest konkretyzowane przez zamawiających w poszczególnych postępowaniach. Zatem warunki udziału w postępowaniu winny być formułowane w sposób odpowiadający co do wielkości, charakteru, złożoności oraz rodzaju przedmiotowi zamówienia, objętego postępowaniem. Sygn. akt: KIO 1286/11 WYROK z dnia 30 czerwca 2011 roku Brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu lub utrudnienie spowodowane opisem przedmiotu zamówienia nie jest wystarczającym powodem do uznania, że Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści wykazaniem się wiedzą i doświadczeniem na projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 40 szt. Odpowiedź 2. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcą wykazania się: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu 50 przydomowych oczyszczalni ścieków każda z nich. I takie warunki Zamawiający podtrzymuje, są związane z przedmiotem zamówienia oraz określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 3 Na jakiej podstawie Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni z elementami spawania lub łączenia inna metodą skoro norma PN-EN nie wyklucza takich rozwiązań a co więcej narzuca badania wytrzymałościowe. 2

3 Odpowiedź 3. Zamawiający ze względu na: cechy jakościowe oraz warunki zabudowy teren zurbanizowany, oraz z uwagi na konieczność stworzenia łatwego dostępu serwisowego oczekuje montażu oczyszczalni w systemie jednozbiornikowym. Pytanie nr 4 Proszę odpowiedzieć z czego wynika obowiązek zastosowania wymienionych w programie funkcjonalno użytkowym technologii oczyszczalni, skoro norma PN EN A1:2009 nie narzuca rodzaju technologii. Norma mówi o tym, aby różne technologie oczyszczalni do 50 RLM spełniły wymagania normy. W związku z tym wnoszę o dopuszczenie innych równoważnych technologii oczyszczalni np. na bazie osadu czynnego, osadu czynnego z złożem biologicznym spełniających wymagania normy PN EN A1:2009. Odpowiedź 4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący spełnienie jego oczekiwań. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób aby spełniał wymagania i jego potrzeby. Nie zgadza się na inne rozwiązania technologiczne inne niż te opisane w SWIZ. Wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP 26 kwietnia 2007 r. UZP/ZO/0-484/07 Określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego a jego realizacja nie stoi w sprzeczności z określaniem przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający potrzeby zamawiającego. Jego określenia w sposób obiektywny z zachowaniem zasad ustawowych nie jest natomiast jednoznaczne z koniecznością zapewnienia zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży i w odniesieniu do wszystkich produktów oferowanych na rynku. Pytanie nr 5 Na jakiej podstawie Zamawiający żąda posiadania przez producenta oczyszczalni normy ISO 9001 i 1400? Żądanie w/w normy jest warunkiem ograniczającym dostęp do uzyskania zamówienia i ma na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ normy ISO serii podobnie jak normy ISO serii 9000 są instrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania problemów środowiskowych oraz stanowiących skuteczne i proste narzędzia ciągłej poprawy i doskonalenia systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Normy te nie odnoszą się do produktu, który ma być świadczony w przedmiotowym postępowaniu, ale do właściwości przedsiębiorcy. Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu (wyrobu) a nie równoważność producenta. W związku z tym wnoszę o wykreślenie powyższego zapisu jako naruszającego zasadę konkurencyjności bowiem dotyczy cech wykonawcy a nie oferowanego produktu. 3

4 Odpowiedź 5. Usunięto z SIWZ zapis: Zamawiający wymaga, aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego PN-EN ISO14001:2004 Systemy Zarządzania Środowiskowego. Certyfikat ISO należy dołączyć do oferty. Pytanie nr 6. Czy oczyszczalnia ma mieć możliwość wyjęcia wszystkich elementów podlegających konserwacji bez wcześniejszej konieczności opróżnienia urządzenia. Odpowiedź 6. Zamawiający nie żąda aby urządzenia zamontowane w oczyszczalni podlegające konserwacji można było konserwować bez wcześniejszego opróżnienia urządzenia. Niemniej jednak zgodnie z pkt. 5 PFU urządzenie musi mieć możliwość opróżnienia z zgromadzonego osadu, oraz w sytuacji gdy zostaną zastosowane w oczyszczalni przewody do napowietrzania, wymaga się zastosowania szybkozłączy do montażu elementów linii napowietrzania. A tym samym urządzenie musi mieć możliwość dostępu serwisowego do podstawowych elementów działania. Pytanie nr 7. Jakie minimalne obciążenia powinna wytrzymywać pokrywa urządzenia? Odpowiedź 7. Wytrzymałość pokrywy urządzenia winna być dostosowana do warunków panujących na konkretnej nieruchomości objętej zamówieniem. Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie metalowych elementów wewnątrz zbiornika w środowisku agresywnym? Odpowiedź 8. NIE, zgodnie z PFU pkt. 5 nie dopuszcza się stosowania metalowych obejm zaciskowych wewnątrz zbiornika. Pytanie nr 9 Czy dopuszcza się pompy inne niż mamutowe? Odpowiedz 9. Zamawiający nie narzucił obowiązku stosowania pomp mamutowych. 4

5 Pytanie nr 10 Czy oczyszczalnia powinna mieć wewnętrzny moduł kontrolny nadzorujący prawidłowa pracę pomp i napowietrzania? Odpowiedź 10. Zgodnie z PFU pkt. 5 zaprojektowana oczyszczalnia musi być wyposażona w urządzenie sterownicze z wskaźnikiem błędu, ponadto urządzenie sterownicze musi być wyposażone w modem GSM do przesyłania informacji do serwera zbiorczego (stacji monitorującej) o prawidłowości parametrów pracy, występujących błędach i awariach, oraz posiadać program komputerowy z pełnym osprzętem do odbioru i przetwarzania informacji z modemów GSM. Pytanie 11.Czy oczyszczalnia ma mieć możliwość wyjęcia wszystkich elementów podlegających konserwacji bez wcześniejszej konieczności opróżnienia urządzenia? Odpowiedź 11. Pytanie powtórzone, odpowiedź zgodna z udzieloną odpowiedzią na pytanie 6. Pytanie nr 12. Czy oczyszczalnia powinna mieć możliwość zwiększenia stopnia oczyszczania o usuwanie fosforu? Odpowiedź 12. Zamawiający nie żąda zapewnienia możliwości zwiększenia stopnia oczyszczania o usuwanie fosforu. Pytanie nr 13. Czym kieruje się Zamawiający określając pojemność osadnika wstępnego, gdy przetarg realizowany jest w systemie zaprojektuj, wybuduj? Odpowiedź 13. Zamawiający zgodnie z PFU pkt. 5 żąda aby całkowita, MINIMALNA pojemność osadnika wstępnego wynosiła dla RLM od 1 do 6 2,8 m 3.. Zdaniem Zamawiającego ustalona minimalna pojemność osadnika gwarantuje prawidłowa 5

6 pracę oczyszczalni ponadto uprawdopodobnia możliwość przyjęcia większego ładunku obciążeń, gwarantuje większą stabilność pracy PBOŚ, niską częstotliwość wywozu osadów, zabezpiecza złoże poprzez zmniejszenie zagęszczania ścieków. Objętość zbiornika dostosowana została z uwzględnieniem dwóch oczywistych spraw: możliwości zwiększenia ilości mieszkańców w poszczególnych domach korzystających z oczyszczalni, oraz mniejszą częstotliwością usuwania nadmiernego osadu w oczyszczalniach o większych gabarytach. Pytanie 14 Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy; jeśli tak, to proszę o podanie wiążących terminów: 1. wykonania dokumentacji projektowej 2. realizacji I etapu robót budowlanych 3. realizacji II etapu robót budowlanych Odpowiedź 14. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów przedsięwzięcia. Pytanie 15. Jaką klasę przejezdności powinny gwarantować urządzenia? Odpowiedź 15. Zarówno oczyszczalnia jak i studnia chłonna winny odpowiadać warunkom panującym na konkretnych działkach ujętych w realizowanym projekcie. Pytanie nr 16 Czy oczyszczalnia powinna posiadać zintegrowany punkt poboru prób? Odpowiedź 16. Komora do poboru próbek ma się znajdować wewnątrz zbiornika oczyszczalni. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o pojemności osadnika wstępnego co najmniej 1,9 m3 przy zachowaniu wszystkich wymogów stawianych przez dokumentację przetargową? 6

7 Odpowiedź 17. Nie, ze względu na cechy jakościowe, warunki zabudowy, późniejszy dostęp serwisowy oraz późniejsza eksploatacje urządzeń, Zamawiający określił w PFU minimalną pojemność osadnika wstępnego na poziomie 2,8 m 3 (dla od 1 do 6 RLM), która jego zdaniem gwarantuje późniejszą prawidłową pracę oczyszczalni. Pytanie nr 18 Czy pokrywa powinna być ryglowana, wodoszczelna? Odpowiedź 18. Zamawiający oczekuje, iż zaprojektowane urządzenia będą zapewniały bezpieczeństwo użytkownikom jak i środowisku naturalnemu, a co za tym idzie pokrywa winna spełniać warunek bezpiecznego odizolowania środowiska i warunków pracy oczyszczalni od warunków zewnętrznych. Pytanie nr 19 Na czym ma polegać według Zamawiającego dostosowywanie się urządzenia przepływowego (obrotowego złoża biologicznego) do zmiennych ilości ścieków? Odpowiedź 19. Zamawiający poprzez dostosowywanie się urządzenia rozumie wrażliwość technologii na nierównomierność w dopływie ścieków i problemy z tym związane tj. obumieranie mikroorganizmów i pogorszenie efektów oczyszczania. Zamawiający określił w STWIOR dwie różne technologie działania przydomowych oczyszczalni ścieków, określił warunki dla tych technologii, w związku z powyższym oferowane urządzenie musi posiadać odporność na chwilowe przeciążenia hydrauliczne, oraz okresowy brak dopływu ścieków tryb urlopowy i/lub tryb oszczędnościowy Pytanie nr 20 Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pomp ślimakowych, wirnikowych? Odpowiedź 20. Tak. Pod warunkiem, iż zastosowane urządzenia będą dostosowane do rodzaju i wielkości zaprojektowanych oczyszczalni. 7

8 Pytanie nr 21 Czy napowietrzanie powinno być drobnopęcherzykowe? Odpowiedź 21. W przypadku zastosowania technologii SBR dla projektowanych oczyszczalni, należy zastosować napowietrzanie drobnopęcherzykowe. Pytanie nr 22 Czy oczyszczalnia powinna mieć sterownik z możliwością optymalizacji pracy oczyszczalni oraz indywidualizacji pracy przy różnych RLM? Odpowiedź 22. Zamawiający nie wymaga dodatkowego sterownika mającego hipotetyczny wpływ na optymalizację pracy oczyszczalni oraz indywidualnej pracy przy rożnych RLM. Pytanie nr 23 Czy koszty eksploatacyjne w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający? Odpowiedź 23. Koszty eksploatacji ponosić będą użytkownicy oczyszczalni Pytanie nr 24 Czy oczyszczalnia ma mieć możliwość wyjęcia wszystkich elementów podlegających konserwacji bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia? Odpowiedź 24. Zamawiający nie wymaga aby istniała konieczność wyjęcia wszystkich elementów podlegających konserwacji bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia. Wymaga natomiast łatwego dostępu serwisowego. Pytanie nr 25 Czy Zamawiający w związku z określonym czasem potrzebnym na uzyskanie map geodezyjnych, wykonania projektu, pozwoleń wodnoprawnych dopuszcza wykonawstwo na bieżąco (po uzyskaniu mapy, pozwolenia 8

9 wodnoprawnego i projektu dla danej nieruchomości) bez konieczności oczekiwania na wszystkie projekty, uzgodnienia i polecenia? Odpowiedź 25. Zamawiający posiada wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne dla 12 lokalizacji wylotów z oczyszczalni, dla których przewidziano konieczność odprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi, rowy melioracyjnego. Zamawiający udostępni w/w decyzje na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Zamawiający dopuści wykonawstwo na bieżąco po zaaprobowaniu dla danej nieruchomości, bez konieczności oczekiwania na wszystkie projekty. Aszch/ 9

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Data publikacji 2015-01-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony Kalwaria

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/06/2015-145 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 01.04.2015 r. Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1140/12

Sygn. akt KIO 1140/12 WYROK z dnia 19 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2012 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej - szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej Szkolenia są realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ (Frequently Asked Questions) FAQ (Frequently Asked Questions) najczęściej zadawane pytania związane z kluczowymi zagadnieniami przeprowadzonych szkoleń (zanotowane przez trenera) wraz z odpowiedziami Ustawa Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 20 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2322/14 WYROK z dnia 20 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2. dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia : 21.05.2010r., 24.05.2010r., 25.05.2010r.

KOMUNIKAT NR 2. dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia : 21.05.2010r., 24.05.2010r., 25.05.2010r. JRP/341/06/10 Myślenice, dnia 31.05.2010r. KOMUNIKAT NR 2 dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia : 21.05.2010r., 24.05.2010r., 25.05.2010r. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 sierpnia 2014 r. Protokolant: Rafał Komoń

WYROK. z dnia 7 sierpnia 2014 r. Protokolant: Rafał Komoń WYROK z dnia 7 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 i 7 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Styczeń 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Maj 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Maj 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Maj 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Czerwiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu SIWZ. Omówienie orzecznictwa KIO dotyczącego Zamawiających z sektora górniczego Adw.

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu SIWZ. Omówienie orzecznictwa KIO dotyczącego Zamawiających z sektora górniczego Adw. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu SIWZ Omówienie orzecznictwa KIO dotyczącego Zamawiających z sektora górniczego Adw. Grzegorz Mazurek KIO 2258/13 wyrok z dnia 4 października 2013r. Zarys stanu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2200/14 KIO 2208/14 KIO 2212/14. z dnia 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK. Sygn. akt: KIO 2200/14 KIO 2208/14 KIO 2212/14. z dnia 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 2200/14 KIO 2208/14 KIO 2212/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Marek Szafraniec Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotował: Mariusz Hlebowicz Słowo wstępne. Czynności Zamawiającego poprzedzające wszczęcie procedury o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych 12 września 2012 rok I. Cel projektowanej ustawy Celem projektowanych założeń jest rozszerzenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego Urząd Zamówień Publicznych PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2642/13. KIO 2644/13 WYROK z dnia 27 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk

Sygn. akt: KIO 2642/13. KIO 2644/13 WYROK z dnia 27 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Sygn. akt: KIO 2642/13 KIO 2644/13 WYROK z dnia 27 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 października 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 października 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1930/14 WYROK z dnia 2 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 24 lutego 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 24 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 340/12 WYROK z dnia 24 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier-Dolańska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo