Załącznik A Regulamin Projektu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS- MAXIMUS Edycja 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik A Regulamin Projektu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS- MAXIMUS Edycja 2014/2015"

Transkrypt

1 Załącznik A Regulamin Projektu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS- MAXIMUS Edycja 2014/ Postanowienia ogólne 1. Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, zwany dalej organizatorem, organizuje i realizuje Projekt Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS-MAXIMUS, zwany dalej Projektem. 2. Organizator powołuje komisje: - Komisję Kwalifikującą do przeprowadzenia I i II etapu kwalifikacji - Komisję Organizacyjną do rozpatrywania kwestii organizacyjnych. 3. Komisje zostają powołane w składzie: 1) Pełnomocnik Dziekana WFiB Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ds. Organizacji Studenckich i Projektu VIS-MAXIMUS, 2) Przedstawiciel Władz ze strony Organizatora, 3) Przedstawiciel Działu marketingu ze strony Organizatora, 4) Przedstawiciel Biura Rekrutacji ze strony Organizatora, 5) Przedstawiciel Pionu dydaktycznego ze strony Organizatora. 4. Przewodniczącym Komisji Kwalifikującej jest Pełnomocnik Dziekana WFiB Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ds. Organizacji Studenckich i Projektu VIS-MAXIMUS. 2 Kandydaci 1. Aplikowanie do Projektu jest dobrowolne. 2. Do Projektu mogą aplikować uczniowie ostatnich klas (najwyższe roczniki) ze szkół z województwa wielkopolskiego: a. trzyletnich liceów ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, b. trzyletnich liceów profilowanych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c. czteroletnich techników, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 3 Kwalifikacja do Projektu przebiega w 2 etapach: -Etap I: praca własna kandydata -Etap II: rozmowa kwalifikująca Etapy kwalifikacji 4 Przebieg kwalifikacji 1

2 I. ETAP I 1. Do I etapu kwalifikacji mogą przystąpić wszyscy uczniowie zgodnie z 2 pkt.2., którzy dokonają rejestracji na stronie w dniach r r.. 2. Uczniowie przystępujący do I etapu kwalifikacji przygotowują samodzielnie, indywidualne (nie zespołowe) prace na zadany temat. 3. Temat samodzielnej indywidualnej pracy brzmi: Studia i zaangażowanie społeczne. Jak i dlaczego chcę i mogę wspierać innych oraz jaki to może mieć wpływ na moją przyszłą karierę zawodową. 4. Forma pracy i rodzaj pracy są dowolne, zgodne z intencjami, zainteresowaniami, charakterem, osobowością i wolą kandydatów. 5. Przygotowane prace należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 12 czerwca 2014r. a) prace, które mogą być dostarczone drogą elektroniczną, na adres: z dopiskiem: Projekt Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS-MAXIMUS b) prace, które muszą być dostarczone przesyłką tradycyjną, na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości Poznań z dopiskiem: Projekt Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS-MAXIMUS c) prace, które muszą być dostarczone osobiście, na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Biuro Podawczo-odbiorcze pok. 16 Al. Niepodległości Poznań z dopiskiem: Projekt Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS- MAXIMUS 6. Kandydat jest zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia według wzorów dostępnych na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w zakładce Projekt VIS-MAXIMUS (na żądanie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w formie pisemnej): 1) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (akceptacja obowiązkowa w formularzu zgłoszeniowym) 2) oświadczenie o zgodzie na otrzymywanie informacji handlowej, w tym materiałów promocyjnych drogą elektroniczną (akceptacja obowiązkowa w formularzu zgłoszeniowym) 3) oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie pracy na potrzeby przeprowadzenia Projektu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS-MAXIMUS (akceptacja obowiązkowa w formularzu zgłoszeniowym) 4) akceptacja Regulaminu Projektu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS-MAXIMUS (akceptacja obowiązkowa w formularzu zgłoszeniowym) 5) w przypadku kandydatów niepełnoletnich oświadczenie opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo kandydata w Projekcie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS-MAXIMUS (należy obowiązkowo dostarczyć wraz z pracą do I 2

3 etapu kwalifikacji; formularz dostępny na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w zakładce Projekt VIS-MAXIMUS) Regulamin Projektu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu VIS-MAXIMUS i obowiązujące formularze dostępne są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w zakładce Projekt VIS-MAXIMUS oraz w kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pokój 10, przy al. Niepodległości 2, Poznań, oraz w Biurze Rekrutacji Wyższej szkoły Bankowej, budynek przy ulicy Ratajczaka 5/7. 7. Wszystkie dostarczone prace, z zastosowaniem 4 pkt. 1-6, zostaną poddane ocenie Komisji Kwalifikującej. 8. Komisja Kwalifikująca ocenia prace wg następujących kryteriów: a) oryginalność: ma dowodzić, że kandydat ma wyjątkową, odbiegającą od standardów osobowość; b) nowatorstwo: ma dowodzić, że kandydat jest zdolny do tworzenia rzeczy nowych, nieznanych, przyszłościowych; c) konsekwencja: : ma wskazywać na spójność tematyczną w zakresie przedstawionej wizji tematu pracy; d) logika: ma dowodzić logicznego myślenia; e) staranność: ma dowodzić starannego, rzetelnego podejścia kandydata do wykonania pracy, jego sumienności i zaangażowania w wykonanie pracy; f) czytelność: ma zapewnić Komisji Kwalifikującej możliwość jasnego i właściwego odczytania intencji kandydata w zakresie przygotowanej pracy; ma zapobiegać trudnościom z interpretacją intencji kandydata; g) warsztat: ma dowodzić przygotowania merytorycznego kandydata do wykonania pracy w zakresie zaproponowanego przez kandydata pomysłu na przedstawienie tematu oraz formy i rodzaju wykonania; h) zawartość: ma wskazywać na spójność i proporcjonalność w zakresie rodzaju, jakości i ilości użytych środków wyrazu w stosunku do pomysłu na przedstawienie tematu oraz formy i rodzaju wykonania. 9. Każda oceniana praca może zdobyć od 0 do 100 punktów. 10. Komisja Kwalifikująca przyznaje punkty wg następującej skali punktów: a) w ramach każdego kryterium zgodnie z 4, pkt. 8, Komisja Kwalifikująca przyznaje jednogłośnie od 0 do 10 punktów dla każdej ocenianej pracy; każda praca po jednogłośnej ocenie Komisji Kwalifikującej w oparciu o kryteria zgodnie z 4, pkt. 8, może zdobyć od 0 do 80 pkt.; b) Przewodniczący Komisji Kwalifikującej może przyznać każdej ocenianej pracy dodatkowo punkty bonusowe Przewodniczącego Komisji Kwalifikującej w ilości od 0 do 10 punktów wg kryteriów zgodnie z 4, pkt. 8; c) pozostali członkowie Komisji Kwalifikującej mogą przyznać jednogłośnie każdej ocenianej pracy dodatkowo punkty bonusowe Komisji Kwalifikującej w ilości od 0 do 10 punktów wg kryteriów zgodnie z 4, pkt. 8; 11. Kandydaci, których prace zdobędą min. 60 punktów w I etapie kwalifikacji, przechodzą do II etapu kwalifikacji. 12. Kandydaci, którzy przejdą do II etapu kwalifikacji zostaną o tym poinformowani indywidualnie drogą w terminie do r. i zaproszeni do II etapu kwalifikacji. II. ETAP II 13. II etap kwalifikacji jest rozmową kandydata z członkami Komisji Kwalifikującej. 14. II etap kwalifikacji odbywa się w siedzibie Organizatora, w dniach r. Dokładną datę rozmowy w ramach 3

4 II etapu kwalifikacji każdy kandydat otrzyma indywidualnie drogą mailową wraz z zaproszeniem do II etapu kwalifikacji. 15. Czas trwania rozmowy kwalifikującej z kandydatem wynosi do 20 minut. 16. W II etapie kwalifikacji Komisja Kwalifikująca ocenia kandydatów w indywidualnych rozmowach z kandydatami z zakresu: edukacja, plany na studia, plany kariery zawodowej, plany na przyszłość, doświadczenia w zakresie własnych działań w ramach wolontariatów, wiedza bieżąca. 17. Podczas rozmowy kwalifikującej kandydat może zdobyć od 0 do 40 punktów. 18. Komisja Kwalifikująca przyznaje punkty wg następującej skali punktów: a) w ramach tematyki zgodnie z 4, pkt. 17, czterej Członkowie Komisji Kwalifikującej, z wyłączeniem Przewodniczącego Komisji Kwalifikującej, proponują indywidualnie od 0 do 10 punktów; b) w drodze przeprowadzonej wewnętrznej dyskusji i za ostateczną decyzją Przewodniczącego Komisji Kwalifikującej, kandydat może zdobyć od 0 do 40 pkt. 5 Wyniki kwalifikacji 1. Punkty kandydatów, którzy przeszli oba etapy kwalifikacji, zdobyte w I i II etapie kwalifikacji sumują się; po II etapie każdy kandydat może zdobyć od 60 do 140 punktów. 2. Spośród wszystkich kandydatów, którzy przejdą I i II etap kwalifikacji, Komisja Kwalifikująca wybiera max. 10 kandydatów z największą liczbą zdobytych punktów, przy czym może zdecydować o wyłonieniu mniejszej liczby kandydatów albo niewyłanianiu ich wcale według swojego uznania w zależności od ogólnego poziomu wszystkich uczestników biorących udział w Projekcie i oczekiwań Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W przypadku wyłonienia mniejszej liczby kandydatów albo niewyłaniania ich wcale Komisja Kwalifikująca może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wewnętrznej kwalifikacji do Projektu, czyli do przeprowadzenia kwalifikacji wśród studentów WFiB w Poznaniu. 3. Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Projektu odbywa się po zakończeniu II etapu kwalifikacji. O wynikach II etapu kwalifikacji, kandydaci, którzy zostaną przyjęci do projektu Wyższej Szkoły Bankowej VIS-MAXIMUS zostaną poinformowani drogą mailową do dnia Na każdym etapie postępowania Komisja Kwalifikacyjna działa zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz własnym najlepszym przekonaniem i uznaniem jej członków. 6 Postępowanie poaplikacyjne 1. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces aplikacji do Projektu (tj. kandydaci, o których mowa w 5 pkt. 2 powyżej), nabywają roszczenie o podpisanie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu umowy o współpracy, według wzoru dostępnego do osobistego wglądu u Pełnomocnika ds. Organizacji Studenckich i Projektu VIS-MAXIMUS (po uprzednim kontakcie: tel ). Podstawowe założenia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (to jest prawa i obowiązki jej stron pod warunkiem jej zawarcia) przedstawione są w 6 pkt niniejszego regulaminu poniżej, a w formie szczegółowej określone są w załączniku do umowy Szczegółowe obowiązki stron, dostępnym do osobistego wglądu u Pełnomocnika 4

5 ds. Organizacji Studenckich i Projektu VIS-MAXIMUS (po uprzednim kontakcie: tel ). Roszczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powyżej wygasa w dniu zamknięcia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 87/2013 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dn. 31 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 2. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces aplikacji do Projektu (tj. kandydaci, o których mowa w 5 pkt. 2 powyżej), od dnia podpisania umowy o współpracy są zobowiązani do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i szkoleniowych organizowanych przez Organizatora dla kandydatów zakwalifikowanych do Projektu. 3. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces aplikacji do Projektu (tj. kandydaci, o których mowa w 5 pkt. 2 powyżej), stają się Uczestnikami Projektu i studentami I roku studiów I stopnia trybu stacjonarnego lub niestacjonarnego na wybranym przez siebie kierunku studiów na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z wyborem dokonanym w formularzu zgłoszeniowym do Projektu, w kolejnym roku akademickim 2014/15, pod warunkiem spełnienia wymagań postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 87/2013 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dn. 31 maja 2013r w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 4. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces aplikacji do Projektu (tj. kandydaci, o których mowa w 5 pkt. 2 powyżej), jako studenci I roku studiów I stopnia trybu stacjonarnego lub niestacjonarnego na wybranym przez siebie kierunku studiów na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z wyborem dokonanym w formularzu zgłoszeniowym do Projektu, w kolejnym roku akademickim 2014/15, stają się Uczestnikami Projektu. 5. W ramach Projektu Uczestnicy Projektu otrzymują: a) indeks Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz z opłaconym czesnym za I i II rok studiów I stopnia przez dwa pierwsze lata studiowania (2014/15 I rok studiów, 2015/16 II rok studiów) na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; b) Stypendium za aktywny udział w projekcie na I i II roku studiów I stopnia przez dwa pierwsze lata studiowania (2014/15 I rok studiów, 2015/16 II rok studiów) na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 6. Studenci III roku studiów pozostają Uczestnikami Projektu i posiadają indeks Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz z opłaconym czesnym za III rok studiów I stopnia przez jeden kolejny rok studiowania (2016/17 III rok studiów) na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w ramach nagrody za właściwe wypełnianie warunków niniejszego regulaminu i podpisanej umowy z 6 pkt. 10, w trakcie ich uczestnictwa w Projekcie na ich I i II roku studiów (2014/15 I rok studiów, 2015/16 II rok studiów). Ocena zaangażowania w projekt oraz decyzja o przyznanie nagrody w postaci opłaconego czesnego za II rok studiów I stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu podejmowana jest na podstawie wyników arkusza ewaluacyjnego, wypełnianego przez Pełnomocnika ds. Organizacji Studenckich i Projektu VIS-MAXIMUS podczas indywidualnych okresowych rozmów oceniających prowadzonych z każdym z uczestników Projektu. 7. Brak zerwania umowy z 6 pkt. 10 przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu przez I i II rok studiów (2014/15 I rok studiów, 2015/16 II rok studiów) Uczestnika Projektu jest równoznaczny z właściwym wypełnianiem warunków niniejszego regulaminu i umowy z 6 pkt. 10 przez Uczestnika Projektu. Zasady rozwiązywania i zerwania umowy z 6 pkt. 10 określa szczegółowo sama umowa. 5

6 8. W ramach Projektu Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: a) reprezentowania Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: imprezy wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez Organizatora; b) udzielania pomocy studentom Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: pomoc informacyjna w zakresie sytuacji naukowej i socjalnej oraz pomoc organizacyjna we wszystkich sprawach związanych z organizacją toku studiów. c) uczestnictwa we wszystkich szkoleniach przeznaczonych dla uczestników Projektu "VIS-MAXIMUS". d) opracowywania i realizowania własnych działań zgodnych z celem umowy po zatwierdzeniu ich przez Pełnomocnika Dziekana ds. Organizacji Studenckich i Projektu VIS-MAXIMUS. 9. Organizacją, koordynowaniem i rozdzielaniem zadań zgodnie z 6, pkt. 5, zajmuje się Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Studenckich i Projektu VIS- MAXIMUS. 10. Szczegóły dot. 6, pkt. 5 i 8, określa osobna umowa o współpracy zawarta między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu i Uczestnikiem Projektu, podpisana po pozytywnym przejściu przez proces rekrutacyjny. Umowa o współpracy ważna jest wyłącznie z pod warunkiem podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. 11. Organizator i Uczestnicy Projektu mogą odstąpić od współpracy na zasadach określonych w umowie, o której mowa w 6, pkt Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania kwalifikacji. Informacje takie zamieszczane będą na stronie 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej. 6

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2015/2016

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2015/2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poziomie kształcenia drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o liceum. Rozdział II Cele i zadania liceum. Rozdział III Sposób wykonywania zadań dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE ESK 2016 Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo