EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie"

Transkrypt

1 EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje po raz piąty konkurs: EuroIndeks, który skierowany jest do uczniów klas maturalnych ze szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego i województw sąsiadujących. Partnerem jest I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. To ostatnia edycja konkursu w takiej formule, od przyszłego roku będziemy mieli zaszczyt zaprosić Państwa na Olimpiadę EuroIndeks, która swoim zasięgiem obejmie maturzystów z całej Polski. Terminy: - do deklaracja chęci uczestnictwa w konkursie EuroIndeks przesłana na adres Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego wewnętrzne eliminacje w szkołach (po otrzymaniu zgłoszenia szkoły otrzymają instrukcje do przeprowadzenia eliminacji) - do przesłanie wyników z eliminacji szkolnych - do szkoły otrzymają informacje dotyczące przebiegu II etapu oraz IIIfinałowego - III etap konkursu - finał, 4 kwietnia 2008r. Adres do korespondencji: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin ul. Cukrowa 8, pok.213 tel. (091) fax (091) prosimy o dopisek na kopercie EuroIndeks

2 R E G U L A M I N K O N K U R S U EuroIndeks - Konkurs wiedzy o gospodarce Unii Europejskiej zwany dalej Konkursem jest inicjatywą Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (WZiEU) zwanego dalej Wydziałem. Partnerem w Konkursie jest Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, zwane dalej Partnerem. Patronat merytoryczny nad Konkursem sprawuje Wydział. Konkurs przeprowadzany jest w roku akademickim (szkolnym) 2007/2008. Nagrody przyznawane są na rok akademicki 2008/2009. Cele Konkursu 1. Zainicjowanie i aktywowanie współpracy między nauczycielami i uczniami Szkół Średnich a Wydziałem w zakresie kształcenia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarczej Unii Europejskiej. 2. Upowszechnianie idei studiowania kierunków ekonomicznych wśród uczniów szkół średnich i ułatwienie najzdolniejszym podjęcia studiów. 3. Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania wiedzy ekonomicznej, jako dziedziny niezbędnej do funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Zakres Konkursu 1. Konkurs obejmuje zagadnienia z dziedziny ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej i integracji Polski z UE. 2. Przykładowe zagadnienia publikowane są na witrynie internetowej i Z A K R E S M A T E R I A Ł U I. Problematyka dotycząca integracji gospodarczej 1. Geneza międzynarodowej integracji europejskiej. 2. Cele i formy integracji europejskiej. 3. Zarys procesów integracyjnych w Europie po II Wojnie Światowej. 4. Unia Europejska: cele, zadania, organy, budżet. 5. Proces kształtowania unii gospodarczej i walutowej przyczyny tworzenia unii gospodarczej i walutowej oraz zasady jej funkcjonowania, kryteria udziału w strefie Euro, dostosowania polityki gospodarczej Polski do członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. 6. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i osób. 7. Proces integracji Polski z Unią Europejską geneza i negocjacje. 8. Finansowanie działalności Unii Europejskiej skutki dla Polski. 9. Wymiar społeczny członkostwa Polski w UE polityka socjalna, rynek pracy. 10. Korzyści wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. 11. Zagrożenia wynikające z integracją Polski z Unią Europejską. 12. Ewolucja dalszych procesów integracyjnych. 13. Miejsce Unii Europejskiej w gospodarce światowej.

3 II. Materiał dotyczący wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości oraz geografii (gospodarczej) dla szkół średnich. ORGANIZACJA KONKURSU Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu. Konkurs przebiega w trzech etapach. 1) I etap Konkursu, obejmujący zakres tematyczny przygotowany przez głównego organizatora Konkursu, polega na przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji w szkołach. Dyrektorzy Szkół Średnich delegują co najwyżej 4 reprezentantów do dnia roku. 2) II etap Konkursu obejmuje weryfikację zgłoszonych kandydatów na podstawie testu przeprowadzonego w siedzibie Organizatora. Liczba uczestników w drugim etapie jest nieograniczona. Wszyscy zostaną powiadomieni do o zakwalifikowaniu się do II etapu. W przypadku, gdy liczba uczestników nie przekroczy 5 osób II etap będzie jednocześnie etapem III finałem Konkursu. 3) III etap finał Konkursu odbędzie się w formie turnieju w siedzibie Organizatora. 4) Podczas finału Konkursu uczestnicy będą odpowiadali na pytania formułowane przez Kapitułę Konkursu. 5) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu finału, który odbędzie się w siedzibie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 6) W konkursie mogą brać udział tegoroczni uczniowie klas maturalnych. Finansowanie Konkursu Głównym źródłem wspierania Konkursu są środki Wydziału i Partnera. Organizatorzy ubiegają się również o pozyskanie środków finansowych od sponsorów i innych organizacji wspierających. Konkurs jest przedsięwzięciem non profit. Kapituła Konkursu 1. Kapituła Konkursu powołana jest przez Dziekana Wydziału i jest odpowiedzialna za poziom merytoryczny i organizację Konkursu. 2. Członkami Kapituły mogą być pracownicy naukowi, nauczyciele i pracownicy oświaty oraz autorytety z dziedziny nauk ekonomicznych, ewentualnie przedstawiciele sponsorów Konkursu. 3. W skład Kapituły wchodzi min. 5 osób: - przewodniczący, - kierownik organizacyjny, - członkowie Kapituły. 4. Przewodniczącego powołuje Dziekan Wydziału. 5. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan może zdecydować o zmianie składu Kapituły 6. Kapituła: a. opracowuje szczegółowe Zasady organizacji Konkursu, b. udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu, c. ustala listy laureatów i uczestników wyróżnionych, oraz kolejność lokat, d. przyznaje uprawnienia i nagrody, e. ustala ostateczną listę prezentacji w ramach III etapu Konkursu. 7. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych przy obecności przynajmniej połowy członków Kapituły. 8. Decyzje Kapituły we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników Konkursu są ostateczne. 3

4 9. Kapituła ma siedzibę na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie. Wydział oraz Partner wspiera Kapitułę w działaniach organizacyjnych. 10. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący przy współpracy z kierownikiem organizacyjnym. 11. Przewodniczący: a. czuwa nad całokształtem prac Kapituły, b. zwołuje posiedzenia Kapituły, c. przewodniczy tym posiedzeniom, d. reprezentuje Kapitułę na zewnątrz, e. czuwa nad prawidłowością i zgodnością działalności Kapituły z Regulaminem. 12. Kierownik organizacyjny jest odpowiedzialny z organizację techniczną Konkursu. UPRAWNIENIA I NAGRODY I. Warunkiem otrzymania nagrody jest: 1. Zajęcie premiowanego miejsca w Konkursie. 2. Uzyskanie świadectwa maturalnego (dojrzałości) zgodnie z harmonogramem składania dokumentów na studia stacjonarne. 3. Złożenie deklaracji i niezbędnych dokumentów w Dziekanacie ds. studiów stacjonarnych WZiEU, w terminie składania dokumentów na studia stacjonarne. II. W wyjątkowych sytuacjach laureat nagrody może złożyć dokumenty we wrześniu, po uzyskaniu zgody Rektora US. Laureat powinien w tym celu złożyć stosowne podanie w terminie składania dokumentów na studia stacjonarne. III. Wydział przyznaje maksymalnie 5 indeksów WZiEU na studia stacjonarne. IV. Laureaci Konkursu przyjmowani są niezależnie od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych wynikających z postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2008/2009. V. Kapituła przyzna nagrody na podstawie wyników III etapu Konkursu. VI. W przypadku rezygnacji laureata ze studiów na WZiEU nagroda nie może być przekazana innej osobie. VII. W przypadku niezadowalającego poziomu merytorycznego kandydatów Kapituła może nie przyznać nagród lub przyznać ich mniejszą liczbę. Przepisy końcowe 1. Kapituła zatwierdza sprawozdanie z przeprowadzonego Konkursu w ciągu 2 miesięcy po jego zakończeniu i przedstawia je Dziekanowi Wydziału. 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Kapitułę tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji Konkursu. 4

5 Prosimy o przesłanie na adres Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ EuroIndeks 2008 do DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE EuroIndeks 2008 Szkoła:... Pieczęć szkoły Podpis dyrektora szkoły 5

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski.

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Zespół Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 ISBN 978-83-88700-21-7 Polskie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity)

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe Regulamin Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 Grafika w Logo 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej Konkursem) jest

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015)

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015) Załącznik do Zarządzenia nr ARES-000-1/15 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 1.04.2015 r. REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo