2 Cel i zakres tematyczny konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Cel i zakres tematyczny konkursu"

Transkrypt

1 Regulamin pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo - tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską 1 Założenia wstępne 1. Organizatorem pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską (zwanego dalej konkursem ) jest Kancelaria Prezydenta RP (zwana dalej organizatorem ). 2. Tryb pracy Komisji Konkursowej (zwanej dalej komisją ) odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z Regulaminem Komisji Konkursowej. 3. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej 4. Obsługa organizacyjna konkursu należy do Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Biurem Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP. 2 Cel i zakres tematyczny konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac doktorskich z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych, poświęconych głównym wyzwaniom stojącym przed współczesną Polską. 2. Nagrody w konkursie mogą zostać przyznane w każdej z sześciu kategorii tematycznych: 1) Debata publiczna, 2) Tożsamość i kultura, 3) Społeczeństwo i polityka społeczna, 4) Gospodarka i polityka gospodarcza, 5) Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna, 6) Funkcjonowanie państwa i jego instytucji. 3. Zakwalifikowania nadesłanej do konkursu pracy doktorskiej do jednej z kategorii

2 tematycznych określonych w ust.2 dokonuje komisja po zapoznaniu się z tą pracą. 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich, na podstawie których nadano im stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2007 oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 października 2008 roku. 2. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich, którzy w dniu nadania im stopnia naukowego doktora nie ukończyli 35 roku życia. 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przesyłką poleconą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. na adres: Biuro Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, Warszawa, z dopiskiem konkurs polskie wyzwania, następujących dokumentów: a) 2 kopii pracy doktorskiej wraz z opinią i kompletem recenzji w formie dwustronnego wydruku oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD); b) streszczenia pracy doktorskiej (do 4 stron wydruku), c) kopii dokumentu potwierdzającego nadanie, w oparciu o zgłoszoną pracę doktorską, stopnia naukowego doktora wraz z datą nadania stopnia, nazwiskiem promotora oraz nazwą jednostki uprawnionej do nadania stopnia, d) curriculum vitae, zawierającego w szczególności dotychczasowe osiągnięcia naukowe i listę publikacji naukowych, e) wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), f) podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 5. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 3 decyduje data stempla pocztowego. 6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 7. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, nie będą podlegały ocenie. 8. Przystąpienie do konkursu uznaje się za akceptację niniejszego regulaminu.

3 4 Komisja 1. Najlepsze prace doktorskie zostaną wyłonione przez komisję, powołaną przez Sekretarza Stanu właściwego w sprawach kultury, nauki i dziedzictwa narodowego w Kancelarii Prezydenta RP, po uprzedniej akceptacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W skład komisji wchodzą samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w Polsce. 3. Komisja powołana jest na czas trwania danej edycji konkursu. 4. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 5 Sekretarz Stanu właściwy w sprawach kultury, nauki i dziedzictwa narodowego w Kancelarii Prezydenta RP powoła przedstawiciela organizatora konkursu w komisji (zwanego dalej przedstawicielem organizatora) oraz sekretarza komisji. 6. Regulamin Komisji Konkursowej wymieniony w 1 ust. 2 określa w szczególności: 1) tryb wyłaniania Przewodniczącego komisji, 2) kompetencje Przewodniczącego komisji, przedstawiciela organizatora i sekretarza konkursu, 3) tryb oceniania prac. 5 Kryteria oceny prac Ocena prac doktorskich, biorących udział w konkursie będzie przebiegać w szczególności według następujących kryteriów: 1) jakość zawartości merytorycznej, 2) innowacyjne ujęcie przedmiotu pracy, 3) jakość zastosowanych metod badawczych, 4) poprawność językowa.

4 6 Wyniki konkursu 1. Spośród uczestników konkursu o wynikach bezpośrednio informowani będą wyłącznie laureaci konkursu, osoby wyróżnione oraz nagrodzone nagrodą dodatkową, jak również władze macierzystej uczelni tych osób. 2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym celu uroczystości, o miejscu i terminie której osoby wskazane w ust. 1 zostaną powiadomione osobiście. 3. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie internetowej 7 Nagrody 1. Autorom najlepszych prac komisja, po uprzedniej akceptacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyzna nagrody główne w wysokości zł brutto. 2. W każdej z kategorii tematycznych wymienionych w 2 ust. 2 możliwe jest przyznanie nie więcej niż jednej nagrody głównej, o której mowa w ust Komisja, po uprzedniej akceptacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, może również przyznać wyróżnienia. 4. Komisja, po uprzedniej akceptacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, może przyznać nagrodę dodatkową w postaci sfinansowania publikacji pracy doktorskiej. 5. Autor jednej pracy doktorskiej może zostać nagrodzony lub wyróżniony w więcej niż jednej kategorii tematycznej, wymienionej w 2 ust Uwagi końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, przerwania lub odwołania konkursu. W takim wypadku informacje o zmianach w regulaminie konkursu, o jego odwołaniu bądź przerwaniu, zostaną zamieszczone na stronie

5 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU: Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy. Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

REGULAMIN 8. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH ITSelF WARSZAWA 2015

REGULAMIN 8. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH ITSelF WARSZAWA 2015 REGULAMIN 8. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH ITSelF WARSZAWA 2015 1 1. Organizatorem 8. Festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF, zwanego dalej Festiwalem, jest Akademia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Nagroda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za najlepszą pracę magisterską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Nagroda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za najlepszą pracę magisterską

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia.?!.l.l..~.'?.h:

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association Polska, zwane dalej IPMA Polska, z siedzibą: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa;

International Project Management Association Polska, zwane dalej IPMA Polska, z siedzibą: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa; International Project Management Association Polska, zwane dalej IPMA Polska, z siedzibą: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa; ogłasza IX edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym I. Postanowienia ogólne Regulamin ustala zasady i warunki organizacji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O GRANT ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2015. Preambuła. 1 Konkurs i jego organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU O GRANT ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2015. Preambuła. 1 Konkurs i jego organizatorzy REGULAMIN KONKURSU O GRANT ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2015 Preambuła Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma AbbVie Polska, widząc

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Pomysł na start, zwanego dalej "Konkursem" jest: Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu - Quality Project -

Regulamin konkursu - Quality Project - Regulamin konkursu - Quality Project - I. Organizator konkursu 1 Organizatorem konkursu Quality Project, zwanego dalej Konkursem jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan I. Organizator i przedmiot konkursu. 1. Polska Izba Hotelarstwa zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo i hasło promocyjne będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2015 Motto: Kwitnąca Wieś Opolska

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2015 Motto: Kwitnąca Wieś Opolska Załącznik 1 do uchwały Nr 528/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządu Województwa Opolskiego Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2015 Motto: Kwitnąca Wieś Opolska I. Kategorie konkursu Konkurs obejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska

Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (zwana dalej Fundacją) jest organizatorem I edycji konkursu EDUinspiracje Media (zwanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu European Language Label 2015

Regulamin konkursu European Language Label 2015 Regulamin konkursu European Language Label 2015 1. Ogólne informacje o konkursie a. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo