UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT. Contract no.../...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT. Contract no.../..."

Transkrypt

1 UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT Contract no.../... zawarta w dniu w...iu pomiędzy: X...spółka z o.o. ul.... zwanego w dalszej części X a... zwanym dalej Wykonawcą Przedmiot umowy 1 1. Niniejsza Umowa dotyczy usług transportowych towarowych, które będą świadczone w kraju przez Wykonawcę na rzecz X, przy użyciu pojazdów pozostających w dyspozycji Wykonawcy i zgodnie z wymaganiami i wskazówkami X, w tym w zakresie transportu krajowego oraz międzymagazynowego. Typ pojazdów samochodów używanych do transportu został określony w załączniku nr 1 do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dla X w ramach niniejszej umowy transport według dyspozycji i zleceń transportowych X. Transport dotyczyć będzie towarów wskazanych przez X, w szczególności towarów z tworzyw sztucznych transportowanych od X do klientów X lub transportu opakowań zwrotnych (tj. palety, wózki transportowe, pojemniki, kartony, worki) na trasie od klienta X do X. 3. a. Transport międzymagazynowy w rozumieniu niniejszej umowy jest krajowym transportem związanym z przewożeniem towarów między fabryką X a: - fabrykami znajdującymi się na terenie... położonych w b. Transport krajowy w rozumieniu niniejszej umowy jest krajowym transportem związanym z przewożeniem towarów wskazanych przez X w inne miejsca niż wskazane w pkt 3a, w szczególności do... z siedzibą w Umowa obowiązuje od dnia do dnia Po tym czasie będzie automatycznie przedłużona o kolejny rok, chyba że jedna ze Stron zadecyduje inaczej i oświadczy w formie pisemnej przed upływem jej terminu obowiązywania, pod rygorem nieważności, że wypowiada umowę z upływem ww terminu. concluded on... in... by and between: X...spółka z o.o. ul.... hereinafter referred to as X and... hereinafter referred to as the Contractor 1 The Subject of the Contract 1. This Contract concerns transport services of goods rendered domestically by the Contractor for the benefit of X. The Contractor shall utilize vehicles available at Contractor s disposal and according to X's requirements and indications. The type of the vehicles used by the Contractor transport services shall be defined in the Appendix no.1 to the Contract. 2. Under this Contract, the Contractor is obliged to perform for X transport services pursuant to X's orders and instructions. The transport shall be rendered for the goods indicated by X especially plastic goods from X to X's clients or the packages (like palletes, trolleys, cartons, sacks) from X's clients to X. 3. a. The Intrawarehouse transport as understood under this Contract is domestic transport related to the transport of goods between the plant of X and: - the plants situated within the... which are... situated at street. b. The domestic transport according to this Contract is the domestic transport related to the transport of goods indicated by X to other places than indicated in point 3a,among others to... with its site in The Contract is valid since... until When this period expires, the Contract is automatically extended for another year unless either of the Parties has earlier decided otherwise during the validity term and declared by written notification, otherwise to be treated as null and void, to terminate the Contract once this period has expired Transport realizowany będzie przez samochody ciężarowe wskazane przez X spośród typów wskazanych w załączniku nr 1. Wybór poszczególnego pojazdu do transportu należy do Wykonawcy The transport shall be performed with lorries indicated by X out of the types of lorry listed in Appendix no.1.the choice of the individual vehicle for the transport is Contractor's 1

2 2. Czas gotowości Wykonawcy do realizacji transportu: 24 godziny od poniedziałku do piątku (włącznie) oraz wg potrzeb X w soboty i niedziele przy zachowaniu ustalonej stawki. 3. Zamówienia na transport będą zgłaszane do Wykonawcy w dniu poprzedzającym dzień, na który samochody będą zamówione do realizacji transportu, w formie pisemnej, emialem lub faxem. X wskaże miejsce dostawy i termin oraz godzinę dostawy. Wykonawca zobowiązany jest przygotować samochody do transportu na godzinę wskazaną przez X. Miejscem załadunku będzie w każdym przypadku fabryka X, adres: ul.... chyba że X wskaże inne miejsce. 4. Wykonawca po rozładowaniu towaru musi otrzymać pieczątkę wraz z podpisem odbiorcy na karcie ewidencji godzin pracy kierowcy, oraz podpisany przez odbiorcę dowód wydania towaru. 5. Wykonawca organizuje transport samodzielnie i na swoją odpowiedzialność, i ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty przy pomocy których wykonuje umowę, lub którymi się posługuje lub którym powierzył wykonanie umowy. 6. Wykonawca nie może realizować umowy przez osoby trzecie, chyba że za pisemną pod rygorem nieważności zgodą X. decision. 2. Standby time binding Contractor to carry out transport services: 24 hours from Monday to Friday (inclusive) and according to X's necessities at weekends at the same remuneration rate. 3. Transport orders will be notified to Contractor on the day preceding the day the vehicles are ordered for the transport services. The orders shall be made in written, by or by fax. X shall appoint the place of delivery and the term and hour of delivery. Contractor shall be obliged to prepare the vehicles for the time indicated by X. The loading place shall be in every case the plant of X, address: ul.... unless X indicates a different place. 4. After offloading Contractor has to receive a stamp with a signature on the driver s working hour sheet, and the delivery protocol signed by the receiver of the good. 5. Contractor organizes the transport independently and on his own responsibility, and is responsible for the deeds of any third persons who help him in rendering the transport services or whom he uses to realize the Contract or whom he lets organizing transport services. 6. Contractor is not entitled to realize the Contract by the third persons unless X has given its consent in written; otherwise the consent shall be deemed as null and void. 3 3 Wymogi techniczne dotyczące pojazdów 1. Warunkiem świadczenia usług w ramach realizacji transportu krajowego oraz międzymagazynowego jest zastosowanie przez Wykonawcę odpowiednich technicznie pojazdów. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za towary powierzone przez X od momentu załadowania na własne środki transportowe do momentu rozładowania towarów na terenie odbiorcy. 3. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki z należytą zawodową starannością wymaganą od przewoźników w transporcie krajowym, a także zgodnie z postanowieniami konwencji TIR, i innych obowiązujących przepisów prawa. 4 X zobowiązana jest do zapewnienia możliwości transportu Wykonawcy zgodnie z umową i w tym celu zobowiązuje się, że w imieniu Wykonawcy skontaktuje się z partnerami bezpośrednio związanymi z odbiorem transportu w przypadku Technical requirements for the vehicles 1. The condition for service rendition in domestic and intrawarehouse transport is the application of technically appropriate vehicles by Contractor. 2. Contractor bears responsibility for the goods entrusted by X from the moment of loading of the goods to his transport vehicles to the moment goods are offloaded at recipient s premises. 3. Contractor performs his duties with due professional diligence as required from a forwarder in domestic transport service and pursuant to the provisions of TIR convention and other binding laws. 4 X is obliged to ensure the possibility of transporting pursuant to the Contract and is obliged to contact the partners directly related to the goods receipt in case of any difficulties with loading and offloading of the goods. 2

3 jakichkolwiek trudności z załadunkiem lub rozładunkiem towaru. 5 Ponoszenie odpowiedzialności z tytułu szkód 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub ubytki towarów, w tym za kradzież, uszkodzenie lub utratę przewożonego towaru do wartości towaru określonej w fakturze vat. 2. W przypadku wszelkiego rodzaju uszkodzeń, zniszczeń, ubytków lub utraty w tym kradzieży towaru w całości lub jego części (pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem), Wykonawca musi pokryć straty z tym związane (pełna kwota wartości utraconego towaru), w ciągu 30 dni od daty zdarzenia, biorąc za podstawę rekompensaty wartość jednostkową wymienioną na fakturze vat wystawionej przez właściciela towaru. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrekompensuje wartości skradzionego, utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego podczas transportu towaru w terminie wskazanym w ust. 2, X ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w oparciu o pisemne oświadczenie doręczone Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z sumą gwarancyjną nie niższą niż... (sto tysięcy) PLN za każde zdarzenie oraz pokryć wszystkie koszty związane z tą umową ubezpieczenia, w szczególności składki za ubezpieczenie. Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć do X kopię w/w umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy. 5. Każdy przypadek kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru wymaga raportu rzeczoznawcy z towarzystwa ubezpieczeniowego obsługującego Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną i w pełni działającą polisę OCP (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika) na kwotę nie mniejszą niż (sto tysięcy) PLN za każde zdarzenie i pokryć wszelkie wynikające stąd koszty. 6 Płatności z tytułu zrealizowanych zleceń 1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu usług świadczonych przez Wykonawcę obliczone będzie wg stawki 40 zł netto za godzinę pracy w przypadku transportu w ramach transportu międzymagazynowego. 2. W przypadku zleceń krajowych do fabryki... w... i innych miejsc w krajowym transporcie wynagrodzenie będzie obliczone wg stawek zawartych w załączniku nr 2. 5 Responsibility for damages 1. Contractor bears responsibility for all damages or decreases of goods, among others for the theft, damage or loss of goods, to the value stated in the vat invoice. 2. In case of any loss, damages, decreases, among them the theft of goods in whole or partially (between loading and offloading), Contractor has to cover the related loss (full value of the lost goods) within 30 days from the event. The unit value given in the invoice issued by the owner of the goods constitutes the set-off value. 3. In case Contractor shall not set off the value of goods which are stolen, lost, destroyed or damaged in transport within the timeframe given in par. 2, X is entitled to terminate the Contract immediately without notification term upon the written notice delivered to Contractor. 4. Contractor is obliged to be in the possession of civil liability insurance throughout the validity of the Contract to the guaranteed amount not smaller than PLN 1...,...0 per each event and to cover all the costs related to the insurance contract, particularly insurance premiums. Contractor is further obliged to provide X with a copy of the a/m contract within 7 days since the conclusion of this Contract. 5. Every instance of theft, loss, destruction or damage of goods shall require a report drawn up by an expert from the insurance company providing services for the Contractor. 6. Contractor is obliged to be in the possession of Forwarder s Civil Liability Policy which is updated and fully operational and concluded to the amount not smaller than PLN per each event and to cover all the related costs. 6 Payments for the executed orders 1. The inclusive remuneration for the services rendered by Contractor shall be based on the net rate of PLN 40 per one working hour in case of intrawarehouse transport. 2. In case of orders to... with its site in... and other places in a domestic transport the remuneration for the services rendered by Contractor shall be based upon the rates indicated in the Appendix no X shall pay the VAT invoices issued by Contractor according to the agreed net 3

4 3. X opłaca faktury VAT wystawione przez Wykonawcę według uzgodnionych stawek netto. rates. 4. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wykonawcę dokonywane są po otrzymaniu odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 90 dni od dnia jej doręczenia. 5. Wykonawcy nie przysługuje zapłata ani zwrot jakichkolwiek kosztów opłat, kar czy innych należności, w tym z tytułu mandatów. Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę z jego materiałów własnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdów oraz do ubezpieczenia pojazdów, przy pomocy których wykonywać będzie Umowę. W razie uszkodzenia, zniszczenia czy innych szkód wyrządzonych tym pojazdom, odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi wyłącznie Wykonawca. X nie jest zobowiązana do pokrycia jakichkolwiek kosztów czy szkód związanych z tymi pojazdami, w tym kosztów naprawy lub utraty ich wartości. 4. Payments for services rendered by Contractor shall be made after receipt of a relevant VAT invoice issued by Contractor, within 90 days since the day of the receipt. 5.Contractor is not entitled to any reimbursement or payment of fees, penalties or other charges, including fines. The contract will be performed by the Contractor with his own materials. 6. Contractor is obliged to ensure proper technical state of vehicles and vehicle insurance of veghicles which shall be used to perform the Contract. In case of damage, destruction or other damage to these vehicles, the responsibility for this state of affairs is borne entirely by Contractor. X is not obliged to reimburse any costs or damages associated with these vehicles, including the costs of repair or loss of value. 7 Strony zgadzają się traktować wszelkie informacje wynikające z dokumentacji, zebrane w wyniku wykonywania tej umowy jako poufne i zobowiązują się nie rozpowszechniać ich publicznie, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. Strony zgadzają się również nie podawać do wiadomości publicznej oraz traktować jako poufne wszelkie sprawy, z którymi zostały zapoznane w wyniku nawiązanych kontaktów, a także powziąć wszelkie niezbędne kroki wobec personelu i potencjalnych podwykonawców w celu zachowania poufności. 8 Każda ze Stron może zostać zwolniona z obowiązków umownych w związku z nieprzewidzianą siłą wyższą, jak trzęsienie ziemi, powódź, itp. pod warunkiem, że szczegółowo opisze drugiej Stronie przeszkodę, jaka została napotkana, a także dostarczy informacje listem poleconym wraz z określeniem okresu, podczas którego dana Strona nie będzie w stanie wykonać obowiązków. 7 The Parties agree to consider all the information stemming from documentation gathered in relation to the execution of the Contract as secret and are obliged not to disclose it publicly both during the duration of the Contract and after its expiry. The Parties further agree not to publicize and to keep secret all the issues they have been acquainted with in course of mutual contacts and to undertake all necessary steps to ensure the personnel and potential subcontractors maintained secret. 8 Each Party shall be released from their contractual obligations in relation to unforeseeable act of force majeure such as earthquake, flood, etc. provided that they shall describe in detail to the other Party the obstacle which occurred as well as deliver information by registered mail defining the period this Party will not be able to execute their duties. Wypowiedzenie umowy 9 1. Strony mają prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez pisemne oświadczenie podpisane przez wypowiadającą Stronę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, bez względu na przyczynę. 2. W przypadkach istotnych naruszeń zapisów niniejszej Umowy przez Wykonawcę, X upoważniona jest do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem 9 Termination of the Contract 1. The Parties are entitled to terminate this Contract by means of a written notification signed by the terminating Party within a two-week termination notice period sent by the registered mail against the confirmation thereof, no matter the reason of the termination. 2. In case of significant breaches of the provisions of this Contract by Contractor, X is entitled to terminate the Contract with an immediate effect. The notification shall be 4

5 natychmiastowym. Wypowiedzenie będzie wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. sent by the registered mail against the confirmation thereof Wykonawca zapłaci na rzecz X karę umowną w następujących przypadkach: - za odstąpienie od umowy przez X z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto obliczonego wg wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy w okresie poprzedzających 12 miesięcy kalendarzowych lub okresie wykonywania umowy, jeśli byłby krótszy niż 12 miesięcy. - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji usługi transportowej w wysokości... PLN. 2. X zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Kary umowne określone w ust.1 kumulują się w wypadku zaistnienia przesłanek ich naliczenia. 3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie pokrywała szkody poniesionej przez X, X przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających kwotę kar umownych na zasadach ogólnych. 4.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze sposobem realizacji umowy i posiada niezbędne zawodowe doświadczenie i przygotowanie, w tym zawodowe, finansowe i techniczne do wykonania prac zgodnie z niniejszą umową. 6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować X o każdej zmianie adresu w innym wypadku korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana przez Strony za skuteczną Contractor shall pay the penalty to X in the following circumstances: - in case of termination of the Contract by X for the reasons the Contractor is responsible for, in the amount of 10% gross of the average monthly remuneration calculated upon the remuneration paid to the Contractor within the period of preceding 12 calendar months or within the period of validity of the Contract in case this period has been shorter, -... PLN for every begun hour of delay in realization of the transport service. 2. X is entitled to set the penalties defined in clause 1 off every invoice delivered by Contractor. Penalties defined in clause 1 may be accumulated in case the basis to charge them has arisen. 3. In case the penalties will not cover the damage suffered by X, X shall be entitled to claim damages which are in excess of the amount of penalties upon the general rules. 4. For matters not governed under this Contract, Civil Code regulations are applicable. 5. Contractor declares to have acknowledged to the way of relaization of the Contract, and that posesses a necessary professional experience and capacity, among others professional, financial and technical, to perform work under this Contract. 6. Contractor is obliged to inform X of any change of address, otherwise the correspondence sent to the previous address shall be considered by the Parties as effective Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby X. 13 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Polska wersja językowa jest wiążąca. Any changes and amendments to this Contract require to be done in writing or else become null and void. 12 Any dispute arising from the execution of the Contract will be processed by civil court of law having jurisdiction over the X's seat. 13 This Contract has been drawn up in two identical copies, one copy for each Party. The Polish language version is binding. 5

6 X Wykonawca X Contractor Data.. Data Date.. Date 6

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1.... w dalszej części określanym jako ZLECEN I O D A W C A, 2. Mobile Accounting & Consulting Barbara

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, włącznie z umowami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Wersja 2.1 (a)/21 września 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998/ 1081 JS Amsterdam Tel: +31

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Regulamin PL korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Rozdział I Postanowienia Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo