Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów"

Transkrypt

1 Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Załącznik na 1 do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011 Mówienie - odpowiednio, w zależności od kontekstu, rozpocząć rozmowę, podjąć stosowną w niej rolę komunikacyjną oraz zakończyć ją - poprawnie, płynnie i efektywnie dyskutować na tematy ogólne oraz akademickie - przeanalizować i zinterpretować przedstawione fakty oraz dane - zaplanować i sformułować wypowiedź na przedstawiony temat oraz odpowiedzieć na związane z nią pytania - zachować w rozmowie, dyskusji, wypowiedzi odpowiednią wymowę i intonację - stosować opis/parafrazę oraz techniki komunikacji pozawerbalnej w celu zrekompensowania błędów/braków językowych i podtrzymania rozmowy - zastosować elementy wiedzy o własnym kraju oraz danego kraju anglojęzycznego Pisanie - zaplanować oraz napisać logiczną i spójną, krótką i dłuższą pracę na zadany temat, zróżnicowaną pod względem formy i odbiorcy, zawierającą określone informacje do określonych osób, instytucji - zastosować odpowiednie środki językowe i styl zgodne z formą wypowiedzi, jej celem oraz stosowne do rodzaju odbiorcy - wypełniać formularze, kwestionariusze, podania i ankiety Czytanie

2 - określić przewodnią myśl tekstu oraz główne wątki poszczególnych jego części w odniesieniu do tekstu prostego jak i bardziej złożonego - zauważyć zależności pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i ustalić jego logiczną całość - wyodrębnić potrzebne informacje - odróżnić opinie od faktów - określić formę i funkcję tekstu, jego styl, zamierzenia oraz punkt widzenia adresata a także sprecyzować odbiorcę - formułować własne opinie, komentarze w odniesieniu do całości tekstu lub zawartych w nich informacji - określić na podstawie kontekstu znaczenie nieznanych słów, wyrażeń - wykorzystać elementy pozatekstowe, np. fotografie, tabele w celu lepszego zrozumienia treści tekstu - posługiwać się słownikami w czasie pracy z tekstem (jedno i dwujęzycznymi, synonimów i antonimów) - wykorzystać własną wiedzę i doświadczenie w celu lepszej percepcji czytanego tekstu Słuchanie - określić przewodnią myśl tekstu oraz główne wątki poszczególnych jego części w odniesieniu do tekstu prostego jak i bardziej złożonego - zauważyć zależności pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i ustalić jego logiczną całość - wyodrębnić potrzebne informacje - odróżnić opinie od faktów - określić formę i funkcję tekstu, jego styl, zamierzenia oraz punkt widzenia adresata a także sprecyzować odbiorcę - formułować własne opinie, komentarze w odniesieniu do całości tekstu lub zawartych w nich informacji - określić na podstawie kontekstu znaczenie nieznanych słów, wyrażeń - wykorzystać gesty, mimikę w celu lepszego zrozumienia treści tekstu - rozróżnić odmiany języka

3 - wykorzystać własną wiedzę i doświadczenie w celu lepszej percepcji czytanego tekstu Kultura krajów anglojęzycznych - wykorzystać, w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu, fakty z szeroko pojętej kultury krajów angielskiego obszaru językowego, które czynią komunikację językową łatwiejszą i bardziej efektywną - dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy kulturą kraju ojczystego i krajów anglojęzycznych - uszanować wynikające z tych różnic odmienne poglądy, systemy wartości, opinie - dostrzec cele integracji europejskiej oraz korzyści z niej płynące ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH DO OPANOWANIA SKŁADNIA 1. Zdania oznajmujące, przeczące i pytające w czasach: Simple Present Present Continuous Present Perfect Present Perfect Continuous Simple Past Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Simple Future Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous Future Simple in the Past Future Perfect in the Past

4 2. Zdania rozkazujące. 3. Zdania z podmiotami it i there. 4. Pytania typu Question Tags, Reply Questions oraz dopowiedzenia z inwersją typu: So do I, Nor/Neither do I. 5. Zdania z dwoma dopełnieniami. 6. Zdania w stronie biernej we wszystkich czasach; z czasownikami typu: see, hear, make, help; zdania typu: He is/was known to have been; Passive Gerund. 7. Pytania pośrednie. 8. Zdania w mowie zależnej (twierdzenia, pytania, rozkazy, równoważniki zdań, krótkie odpowiedzi, Question Tags); z różnymi czasownikami wprowadzającymi; następstwo czasów; zdania w mowie zależnej nie wymagające zmiany czasów; spójniki if, whether. 9. Zdania współrzędnie złożone. 10. Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, przydawkowe, okolicznikowe, przyczyny, przyzwolenia, skutku, sposobu, stopnia, warunku (typu 0, I, II, III i mieszane; inwersja w zdaniach warunkowych). 11. Zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami: wish, would rather, would sooner, would prefer, had better, suppose, supposing, if only, it s (high) time. 12. Konstrukcje bezokolicznikowe, imiesłowowe i gerundialne. 13. Konstrukcje: have/get something done, have somebody do something, get somebody to do something. 14. Zdania wykrzyknikowe. 15. Inwersja stylistyczna i inne. CZASOWNIK 1. Bezokolicznik, bezokolicznik przeszły i formy osobowe. 2. Czasowniki posiłkowe. 3. Czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, ciągłym, perfektywnym i perfektywnym ciągłym: can, could, may, might, must, will, shall, would, should, ought to, need, dare. 4. Tryb rozkazujący. 5. Czasowniki regularne i nieregularne. 6. Imiesłów czynny i bierny. 7. Czasowniki wyrażające stany i czynności różnice w użyciu czasów.

5 8. Czasowniki złożone Phrasal Verbs. 9. Budowa słowotwórcza czasownika. 10. Czasy gramatyczne: Simple Present Present Continuous Present Perfect Present Perfect Continuous Simple Past Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Simple Future Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous Future Simple in the Past Future Perfect in the Past 11. Tryb łączący. RZECZOWNIK 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna. 3. Forma dzierżawcza. 4. Rodzaj. 5. Rzeczowniki złożone. 6. Rzeczowniki użyte przymiotnikowo. 7. Budowa słowotwórcza rzeczownika. PRZEDIMEK 1. Przedimek określony, nieokreślony i zerowy. PRZYMIOTNIK

6 1. Stopniowanie regularne i nieregularne; konstrukcje typu: the...the, I m getting more and more impatient, as...as. 2. Użycie przymiotników z so, such, what, how. 3. Przymiotnik dzierżawczy. 4. Budowa słowotwórcza przymiotnika. 5. Przymiotnik złożony. 6. Miejsce przymiotnika w zdaniu. 7. Kolejność przymiotników w zdaniu. 8. Użycie przymiotnika z przedimkiem określonym. 9. Przymiotnik po czasownikach postrzegania. PRZYSŁÓWEK 1. Stopniowanie regularne i nieregularne. 2. Przysłówki too, enough. 3. Miejsce przysłówka w zdaniu. 4. Przysłówki o dwóch znaczeniowo różniących się formach (np.: hard hardly, late lately). ZAIMEK 1. Zaimek osobowy. 2. Zaimek dzierżawczy. 3. Zaimek zwrotny i emfatyczny. 4. Zaimek wskazujący. 5. Zaimek pytający. 6. Zaimek względny. 7. Zaimek wzajemny. 8. Zaimek nieokreślony. 9. Zaimek bezosobowy. LICZEBNIK 1. Liczebniki główne i porządkowe. PRZYIMEK 1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość.

7 2. Przyimki określające czas. 3. Przyimki przyczyny. 4. Przyimki sposobu. 5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach. SPÓJNIK 1. Spójniki: and, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, because, although, though, so, in spite of, despite, on condiion that, as long as, supposing, providing/provided that, so as, even though, even if, whereas, as if, as though. SŁOWNICTWO do opanowania na poziomie Intermediate z działów: Szkoła Człowiek Dom Praca Żywienie Życie rodzinne i towarzyskie Zakupy i usługi Podróżowanie i turystyka Kultura Sport Zdrowie Nauka i technika

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowoŝytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowoŝytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Termin egzaminu Egzamin odbywa się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego

Termin egzaminu Egzamin odbywa się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego CENTRUM JĘZYKOWO - TŁUMACZENIOWE Główne zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującymi zasadami Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny z języka obcego przeprowadzany jest na nowych zasadach. sprawdza

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY Program bazuje na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom B2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 2 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo