OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia końcowe VI. Spis tabel i załączników I. Definicje 1. IDMnet - Internetowy Dom Mediowy Net S.A., z siedzibą przy ul. Jubilerskiej 10, Warszawa. 2. Agencja dom mediowy lub agencja reklamowa działające w imieniu Reklamodawcy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 3. Reklamodawca podmiot, którego produkt lub usługa jest przedmiotem reklamy. Reklamodawca może być jednocześnie podmiotem zlecającym Emisję reklam w IDMnet. 4. Kontrahent - podmiot zawierający umowę z IDMnet, tj. Reklamodawca lub Agencja. 5. Nadawca osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania. 6. Audycja - jest to ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji publicznie udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwanym dalej "katalogiem". 7. Program - uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie. 8. Reklama - przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja. 9. Kampania reklamowa (Kampania) Emisje reklam na podstawie Umowy o współpracę lub Zlecenia emisji reklamy. 10. Emisja reklamy nadanie Reklamy w Programie. 11. Sponsorowanie - każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego. 12. Telesprzedaż - przekaz handlowy zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. 13. Lokowanie produktu - przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub 1

2 nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi. 14. Sponsor - podmiot niebędący nadawcą ani producentem audycji, który pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie lub rozpowszechnianie usługi medialnej lub audycji w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego. 15. Wskazanie sponsorskie informacja o sponsorowaniu danej usługi medialnej lub Audycji przez Sponsora, zapisana na nośniku magnetycznym lub w postaci cyfrowej; wskazanie sponsorskie może zawierać tylko nazwę sponsora, jego firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego. 16. Umowa o współpracę (Umowa) umowa zawierana przez IDMnet z Kontrahentem, która określa szczegółowo warunki współpracy dotyczące zlecania emisji reklam i/lub sponsoringu i/lub lokowania produktu. 17. Zlecenie emisji reklamy (Zlecenie) - pisemne oświadczenie woli Kontrahenta o zakupie emisji reklam; obowiązujący druk zlecenia stanowi Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków współpracy. 18. Prime Time pasma godzinowe w programie zawierające się między godziną 18:00 a 22: Off Peak wszystkie pasma godzinowe z wyłączeniem pasm Prime Time. 20. Natural delivery faktyczny udział oglądalności wybranej grupy docelowej w pasmach Prime Time i Off Peak dla wybranego Programu, wyrażany w procentach. W przypadku więcej niż jednego Programu, Natural Delivery określane jest przez łączny udział widowni w pasmach Prime Time i Off Peak. II. Zasady zawierania i realizacji umów 1. Zasady ogólne 1. IDMnet współpracuje z Kontrahentami na podstawie (a) Umowy, w wykonaniu której Kontrahent w trakcie współpracy składa IDMnet Zlecenia emisji reklam, bądź też na podstawie (b) pojedynczych Zleceń emisji reklam - po ich każdorazowym przyjęciu przez IDMnet. 2. Stroną Umowy zawieranej z IDMnet bądź składającym Zlecenie emisji reklam może być Reklamodawca lub Agencja; Agencja i Reklamodawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy, także zawartej na skutek przyjęcia Zlecenia emisji reklam przez IDmnet. 3. Dokumenty wymagane przy zawieraniu Umowy, a w przypadku jej braku także przy składaniu przez Kontrahenta pierwszego Zlecenia emisji reklam: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, 2. dokument potwierdzający posiadanie koncesji/zezwolenia/innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności będącej przedmiotem Reklamy, 3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, 4. zaświadczenie o nadaniu NIP, 5. w przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem Agencji pełnomocnictwo, udzielone przez Reklamodawcę; osoba udzielająca pełnomocnictwa Agencji musi mieć udokumentowane prawo do reprezentowania Reklamodawcy, 2

3 6. w przypadku Kontrahentów zarejestrowanych poza granicami RP: dokumenty stwierdzające formę prawną, w jakiej działa Kontrahent, sposób jego reprezentacji, NIP UE uwierzytelnione przez uprawniony organ lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, certyfikat rezydencji podatkowej; 4. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia IDMnet o zmianach dotyczących dokumentów wymaganych przy zawieraniu Umowy/ składaniu pierwszego Zlecenia emisji reklam w szczególności dotyczących zmiany sposobu reprezentacji, formy prawnej czy wysokości kapitału zakładowego. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej muszą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Kontrahenta. W przypadku przedłożenia przez Kontrahenta ww. dokumentów w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, Kontrahent na żądanie IDMnet okaże oryginały tych dokumentów. 6. Formy zakupu Kampanii reklamowej. 1. Pakiet GRP 1. Przedmiotem Zlecenia jest określona w Zleceniu ilość GRP w danej grupie docelowej. 2. GRP wskaźnik określający widownię danej reklamy, wyraża odsetek grupy docelowej, który obejrzał reklamę; w celu określenia widowni całej Kampanii reklamowej, sumuje się punkty GRP wszystkich wyemitowanych reklam. Do pomiaru widowni stosowane są dane dostarczane przez Nielsen Audience Measurement, z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku. 3. Kontrahent określa w Zleceniu emisji reklamy ilość GRP w określonym przedziale czasowym (określa datę początkową i końcową Kampanii) dla danego produktu w wybranych Programach. IDMnet decyduje o alokacji spotów w obrębie wskazanych przez Kontrahenta Programów i pasm godzinowych. Kontrahent nie wskazuje udziału Programów wskazanych w pakiecie, Audycji czy pasm godzinowych (z wyjątkiem udziału Prime Time i Off Peak, które Kontrahent określa przed złożeniem Zlecenia, a IDMnet potwierdza możliwość realizacji Zlecenia wg wskazanego udziału w/w pasm). 4. CPP, czyli cena 1GRP jest ustalana indywidualnie z Działem sprzedaży IDMnet. Do bazowej wartości CPP doliczane są indeksy długości spotu, miesiąca Emisji, Prime Time u, opłaty za drugiego reklamodawcę/produkt/, logo innego Reklamodawcy oraz opłaty ze Emisję reklamy na wskazanej przez Kontrahenta pozycji w bloku reklamowym. 5. W przypadku CPP dla Reklam emitowanych w Prime Time dolicza się 40% wartości CPP ustalonego dla pasm Off Peak. Dopłata do pasm Prime Time w wysokości 40% ma zastosowanie w przypadku Zleceń, w których udział pasm Prime Time nie przekracza udziału wynikającego z Natural delivery. 6. W przypadku Zlecenia emisji reklamy w grupie docelowej Wszyscy w 1 programie, obowiązuje dopłata do CPP bazowego w wysokości 20%. W przypadku Zlecenia emisji reklamy w grupie docelowej Wszyscy w 2, 3 lub 4 programach obowiązuje dopłata w do CPP bazowego w wysokości 15%. W przypadku Zlecenia emisji reklamy w grupie docelowej Wszyscy w 5 programach obowiązuje dopłata w do CPP bazowego w wysokości 5%. W przypadku Zlecenia emisji reklamy w grupie docelowej Wszyscy w 1 programie, obowiązuje dopłata do CPP bazowego w wysokości 20%. 3

4 7. W przypadku Kampanii reklamowych piwa, do wartości kampanii będzie doliczona dopłata w wysokości 11,11%, będąca opłatą z tytułu reklamy napojów alkoholowych, wynikająca z art. 13(2)ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 8. Do rozliczenia Kampanii reklamowej zleconej w formie pakietu GRP będą miały zastosowanie dane usztywnione pochodzące z pomiaru Nielsen Audience Measurement, dla określonej w tym Zleceniu grupy docelowej, z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku. 9. W przypadku Kampanii reklamowej, dla której zrealizowana została ilość GRP niemniejsza niż wynikająca z wartości Zlecenia emisji reklamy oraz zostały zachowane proporcje wyemitowanych GRP w Prime Time i Off Peak, wartość faktury będzie równa wartości tego Zlecenia. 10. W przypadku Kampanii reklamowej, dla której została zrealizowana ilość GRP mniejsza niż wynikająca z wartości Zlecenia, wysokość wynagrodzenia określonego w fakturze zostanie obliczona według faktycznie zrealizowanej ilości GRP. 2. Cennik 1. Przedmiotem Zlecenia emisji reklamy jest określona w tym Zleceniu liczba Emisji reklamy. 2. Cennik jest publikowany odrębnie dla każdego miesiąca, pomiędzy 5. a 10. dniem miesiąca poprzedzającego na stronie 3. Kontrahent wskazuje wybrane Programy, Audycje i pasma godzinowe, w których zleca Emisję reklamy. 4. W przypadku zakupu cennikowego zastosowanie mają rabaty, ustalane indywidualnie z Działem Sprzedaży IDMnet. 5. Podstawą rozliczenia Kampanii reklamowej będzie faktycznie wyemitowana liczba Emisji reklamy zgodnie ze wskazaniami Kontrahenta. 6. W przypadku Kampanii reklamowych piwa, do wartości kampanii będzie doliczona dopłata w wysokości 11,11%, będąca opłatą z tytułu reklamy napojów alkoholowych, wynikająca z art. 13(2)ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 3. Pakiet spotów 1. Przedmiotem Zlecenia jest określona w Zleceniu liczba Emisji reklamy. 2. Cennik jest publikowany odrębnie dla każdego miesiąca, pomiędzy 5. a 10. dniem miesiąca poprzedzającego. 3. Kontrahent wskazuje wybrane Programy oraz udział pasm Prime Time i Off Peak, w których zleca Emisję reklamy. 4. IDMnet decyduje o wyborze pasm godzinowych oraz Audycji, przy których zostaną wyemitowane Reklamy zlecone Kontrahenta. 5. W przypadku zakupu Pakietu spotów zastosowanie mają rabaty, ustalane indywidualnie z Działem Sprzedaży IDMnet. 6. Podstawą rozliczenia Kampanii będzie faktycznie wyemitowana liczba Emisji reklamy we wskazanych przez Kontrahenta Programach oraz faktyczna realizacja zleconego podziału emisji na pasma Prime Time i Off Peak. 4

5 7. W przypadku kampanii reklamowych piwa, do wartości kampanii będzie doliczona dopłata w wysokości 10%, będąca opłatą z tytułu reklamy napojów alkoholowych, wynikająca z art. 13(2)ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 4. Zlecenie emisji reklamy powinno zawierać następujące postanowienia: 1. nazwę Reklamodawcy oraz reklamowanego produktu/usługi; 2. czas trwania Kampanii (data początkowa i końcowa Kampanii reklamowej); 3. długość materiału reklamowego; 4. wartości Kampanii reklamowej; 5. liczbę emisji lub ilość GRP; 6. liczbę emisji lub ilość GRP emitowanych w pasmach Prime Time i Off Peak 7. informację o innych podmiotach, produktach lub usługach prezentowanych w materiale reklamowym; 8. informację o Emisji reklam na wybranych pozycjach w blokach reklamowych. Tabela nr 1. Indeksy cenowe miesięczne. Indeksy cenowe miesięczne styczeń 0,65 luty 0,85 marzec 1,10 kwiecień 1,15 maj 1,20 czerwiec 1,10 lipiec 0,70 sierpień 0,70 wrzesień 1,20 październik 1,25 listopad 1,20 grudzień 0,90 Tabela nr 2. Indeksy cenowe - długość materiału reklamowego. Indeksy cenowe długości kopii 5" > 0,40 6"- 10" 0,55 11"- 15" 0,70 16"- 20" 0,90 21"- 30" 1,00 31"- 45" 1,50 46"- 60" 2,00 60" < 2,00 + 0,50 dla każdych kolejnych rozpoczętych 15" W przypadku emisji kilku materiałów reklamowych w ramach jednej Kampanii reklamowej do każdej reklamy będzie stosowany osobny przelicznik; czas trwania więcej niż jednego materiału reklamowego nie może być sumowany. Tabela nr 3. Wysokość dopłat za dodatkowe podmioty, produkty i usługi prezentowane w materiale reklamowym. Dopłaty za drugi podmiot/produkt/logotyp 5

6 Drugi Reklamodawca 20% Drugi produkt tego samego Reklamodawcy 10% Logotyp innego Reklamodawcy * 5% * dopłata 5% dotyczy ekspozycji każdego dodatkowego logotypu, jednakże suma dopłat nie przekroczy 20% Tabela nr 4. Wysokość dopłat za wskazanie miejsca emisji materiału reklamowego w bloku. Dopłaty za wskazanie miejsca emisji w bloku Pozycje 1/99 15% Pozycje 2/98 10% Każde inne wskazane miejsce w bloku poza w/w 5% Tzw. duo spoty : w przypadku dwóch lub więcej 10% materiałów reklamowych, indeks będzie naliczany do każdej kopii oddzielnie. W przypadku wskazania kolejności emisji materiałów, liczby oddzielającej ich spotów etc. III. Wynagrodzenie 1. Wartość wynagrodzenia jest określona w Umowie bądź Zleceniu emisji reklamy. 2. Wynagrodzenie jest płatne w całości na 7 dni roboczych przed pierwszą planowaną emisją na podstawie faktury proforma na rachunek bankowy wskazany przez IDMnet na tej fakturze. Każdy inny od opisanego termin płatności musi być uzgodniony z IDMnet. 3. Wszystkie kwoty wynagrodzenia będą powiększane o należny podatek VAT, o ile uregulowania wynikające z Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług nie stanowią inaczej. 4. IDMnet zobowiązuje się wystawić faktury VAT po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia w sposób wskazany w punkcie 2. powyżej.. 5. Kontrahent nie prawa dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia należnego IDMnet, ani dokonywać kompensaty wzajemnych rozliczeń bez pisemnej zgody IDMnet. 6. Opóźnienie płatności wynagrodzenia na rzecz IDMnet może skutkować w zależności od uznania IDMnet: 1. wstrzymaniem Emisji reklamy, 2. nie przyjęciem kolejnej Kampanii do realizacji, 3. uzależnieniem przystąpienia do realizacji kolejnego Zlecenia od uregulowania wynagrodzenia w formie przedpłaty tj. uiszczenia całej wartości Kampanii plus VAT na 7 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, 4. naliczeniem odsetek zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U r. poz. 403 z późn. zm.) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 7. Odstąpienie od realizacji Zlecenia emisji reklamy oraz procedura reklamacyjna 1. Odstąpienie od realizacji Zlecenia emisji reklamy przez IDMnet może nastąpić w wyniku zaistnienia ograniczeń niezależnych od Nadawcy lub IDMnet wynikających z przepisów prawa, orzeczenia sądu bądź aktu administracyjnego. W takim przypadku IDMnet może anulować Zlecenie bez wcześniejszego wypowiedzenia i 6

7 przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości, natomiast Kontrahentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania. 2. Odstąpienie od realizacji Zlecenia przez Kontrahenta może nastąpić na podstawie jego pisemnego wniosku i wiąże się z karą umowną naliczaną wg następujących zasad: 1. jeżeli Kontrahent anuluje Zlecenie nie później niż na 15 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, IDMnet zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 25% wartości Zlecenia; 2. jeżeli Kontrahent anuluje Zlecenie w okresie pomiędzy 14 a 8 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, IDMnet zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 50% wartości Zlecenia; 3. jeżeli Kontrahent anuluje zlecenie w okresie późniejszym niż 8 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, IDMnet zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 100% wartości Zlecenia; 4. jeżeli Zlecenie obejmuje dodatkowo (oprócz w/w punktów 1-3) koszt produkcji materiału emisyjnego, IDMnet zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wyprodukowanie materiału emisyjnego. 3. Procedura reklamacyjna obowiązuje w przypadkach nie dojścia do skutku Emisji bądź błędnej Emisji wynikających z winy IDMnet tj. niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W razie zaistnienia sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kontrahent może dochodzić odszkodowania nie przekraczającego wartości błędnie wyemitowanych reklam, bądź też wyrazić zgodę na ponowną Emisję reklam w ilości bądź liczbie nie przekraczających dwukrotności błędnie wyemitowanych reklam pod warunkiem, że IDMnet przedstawi Kontrahentowi taką propozycję. W przypadku skorzystania przez Kontrahenta z ponownej Emisji reklam IDMnet przysługuje prawo do wynagrodzenia za błędnie wyemitowane Reklamy. Kontrahent zachowuje prawo do odszkodowania, pod warunkiem złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty błędnie wyemitowanej Emisji reklamy. IV. Dostarczanie i przyjmowanie materiałów reklamowych do Emisji. 1. Dostarczanie materiałów reklamowych. 1. Zlecenie Emisji Kampanii reklamowej będzie realizowane pod warunkiem dostarczenia materiału reklamowego. 2. Materiał reklamowy musi spełniać wymagania techniczne, stanowiące Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków współpracy. 3. Treść materiału reklamowego musi być zgodna z prawem obowiązującym w Polsce. Nie może naruszać w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U r., poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Tekst jednolity: Dz. U r., poz. 1410), ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Terkst jednolity: Dz. U r., poz. 226 z późn. zm.), a także koncesji i zezwoleń udzielonych Nadawcy, ani dóbr osobistych osób trzecich. Ponadto musi być zgodna z obyczajami i zasadami etyki obowiązującymi w reklamie. 4. Kontrahent jest zobowiązany posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu reklamowanych produktów do obrotu w Polsce i przedłożyć je na żądanie IDMnet. 7

8 W przypadku, gdy przedmiotem Reklamy jest konkurs/loteria itp. Kontrahent jest zobowiązany posiadać stosowne zezwolenia na ich przeprowadzenie i przedłożyć je na żądanie IDMnet. 5. Materiał reklamowy jest dostarczany przez Reklamodawcę i na jego koszt, w terminie i do miejsca wskazanego przez IDMnet. Niedostarczenie materiału reklamowego nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia określonego w Zleceniu.. 6. IDMnet zachowuje prawo od odmowy przyjęcia materiału reklamowego do Emisji, jeśli nie jest on zgodny z pkt. 3 powyżej lub wymaganiami technicznymi wymienionymi w pkt. 2 powyżej bądź też gdy reklamowane produkty nie posiadają zaświadczeń o dopuszczeniu do obrotu w Polsce bądź też w przypadku konkursu/loterii itp. Kontrahent nie posiada stosowych zezwoleń, o których mowa w pkt. 4 powyżej.. IDMnet jest zobowiązany do powiadomienia Kontrahenta o odmowie przyjęcia materiału reklamowego i wskazania przyczyn tej odmowy. Jeżeli Kontrahent nie wskaże innego materiału reklamowego do Emisji, odpowiadającego wymaganiom określonym w punktach 2, 3 i 4 powyżej, w terminie określonym w punkcie 7 poniżej, IDMnet zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia w wysokości wartości Zlecenia. 7. Terminy dostarczenia materiału reklamowego określa Załącznik nr 5 do OWW TV IDMnet Termin montażu ramówek dziennych. O zmianach ww. terminów IDMnet będzie informował na stronie internetowej Zapisy pkt 7 powyżej mają również zastosowanie do przypadków dostarczenia materiału emisyjnego niezgodnego z Wymaganiami technicznymi lub odrzuconego z przyczyn wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej, co do którego Kontrahent zobowiązał się dostarczyć lub wskazać zamienny materiał emisyjny. W przypadku Emisji innego wskazanego przez Kontrahenta materiału reklamowego, IDMnet zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za Kampanię określonego w Zleceniu. 8. W przypadku dostarczenia przez Kontrahenta materiału emisyjnego nie spełniającego Wymagań technicznych, IDMnet może zaproponować odpłatne dostosowanie materiału emisyjnego do Wymagań technicznych (wysokość opłaty znajduje się w załączniku nr 3 Wymagania techniczne.). 9. IDMnet ponosi odpowiedzialność za przekazane mu przez Kontrahenta materiały reklamowe oraz za niedojście do skutku Emisji reklamy. Kontrahent zachowuje prawo do zwrotu kosztów za Emisję, która nie doszła do skutku z winy IDMnet. IDMnet nie ponosi odpowiedzialności za nie dojście do skutku Emisji z powodu działania siły wyższej, a także zaistnienia okoliczności niezależnych do IDMnet. 10. IDMnet jest zobowiązany do przechowywania materiałów reklamowych, nie dłużej niż przez 3 miesiące od ostatniej Emisji. Okres ten może zostać wydłużony w drodze odrębnej umowy między kontrahentem a IDMnet. 2. Prawa osób trzecich. 1. Kontrahent jest zobowiązany nabyć przed datą Emisji reklamy i utrzymać w trakcie jej Emisji wszystkie autorskie prawa majątkowe do Reklamy, utworów wykorzystanych i zawartych w Reklamie oraz pokrewne prawa majątkowe artystów wykonawców, w zakresie niezbędnym do Emisji Reklamy w przekazie zarówno naziemnym jak i satelitarnym. Złożenie przez Kontrahenta Zlecenia emisji reklam stanowi jednocześnie oświadczenie o posiadaniu ww. majątkowych praw autorskich i pokrewnych do Reklamy i wykorzystanych i zawartch w niej utworów w zakresie niezbędnym do Emisji Reklamy w przekazie zarówno naziemnym jak i satelitarnym. 8

9 2. Na potrzeby związane z realizacją Umowy bądź wykonaniem Zlecenia emisji reklamy Kontrahent udziela IDMnet licencji na korzystanie z utworów i artystycznych wykonań wykorzystywanych i zawartych w Reklamie na następujących polach eksploatacji: a) Utrwalanie, b) Zwielokrotnianie, c) nadawanie naziemne przy pomocy wizji i fonii, d) nadawanie satelitarne, e) rozprowadzanie w sieciach telewizji kablowych, f) rozpowszechnianie w Internecie. Licencja zostaje udzielona na terytorium wszystkich państw objętych Emisją reklamy. IDMnet może udzielać dalszych licencji na wykorzystanie utworów i artystycznych wykonań na ww. polach eksploatacji. 3. Kontrahent jest zobowiązany do dostarczenia metryki do każdego materiału reklamowego. Metryka zawiera informacje wymagane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi od nadawców Programów telewizyjnych. Wzór metryki stanowi Załącznik nr 4 do Ogólnych warunków współpracy. Kontrahent dostarczając metrykę, oświadcza, że przysługują mu prawa do wszystkich elementów wymienionych w dokumencie. Niedostarczenie metryki może skutkować niedopuszczeniem do Emisji materiału reklamowego. 4. Kontrahent zobowiązuje się, że materiał reklamowy będzie zgodny z prawem (cz. IV, ust. 1, pkt 3, cz. IV, ust. 2, pkt 1). Jeżeli treść materiału reklamowego spowoduje szkodę po stronie IDMnet lub Nadawcy, Kontrahent zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej wysokości, a w szczególności uiścić koszty związane z nałożonymi na IDMnet lub Nadawcę karami, uiszczonymi tantiemami, odszkodowaniami, a także do zapłaty odszkodowania za szkody wynikające z utraty koncesji przez Nadawcę. IDMnet zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Kontrahenta o skierowaniu roszczeń przeciwko IDMnet lub Nadawcy oraz udzielić mu wszelkich informacji, które Kontrahent uzna za użyteczne do udziału w negocjacjach i toczącym się postępowaniu przeciwko IDMnet lub Nadawcy. W przypadku wystąpienia uprawnionego podmiotu z roszczeniami przeciwko IDMnet i Nadawcy, Kontrahent zobowiązuje przystąpić do postępowania na własny koszt, dostarczyć wszelkich informacji i dokumentów, zgodnych z żądaniami poszkodowanego podmiotu; ponadto Kontrahent zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Nadawcę oraz spółkę IDMnet. 5. Jeżeli po stronie Kontrahenta występuje więcej niż jeden podmiot, są one solidarnie odpowiedzialne za treść materiału reklamowego oraz prawa osób trzecich. V. Postanowienia końcowe 1. IDMnet przy wykonywaniu Umowy bądź Zlecenia emisji reklamy zachowuje prawo do współpracy z innymi podmiotami, jeśli ta współpraca jest konieczna lub korzystna dla Kontrahenta. 2. Umowy, Zlecenia oraz OWW TV IDMnet podlegają prawu polskiemu. 3. Wszystkie spory wynikające z Umowy a także powstałe z realizacji Zleceń emisji reklamy rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwymi dla IDMnet. 9

10 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami wynikającymi z OWW TV IDMnet, a wynikającymi z zapisów Umowy o współpracę, bądź Zlecenia emisji reklamy pierwszeństwo mają zapisy Umowy, bądź ww. Zlecenia. 5. Zmiany w OWW TV IDMnet w trakcie obowiązywania Umowy, realizacji Zlecenia emisji reklamy muszą być przedłożone Kontrahentowi w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc od wejścia w życie nowych OWW TV IDMnet. Zmienione OWW TV IDMnet uważa się za zaakceptowane przez Kontrahenta, o ile nie zawiadomi on IDMnet o nieprzyjęciu zmian pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania nowych ogólnych warunków współpracy. W przypadku zgłoszenia przez Kontrahenta odrzucenia zmienionych ogólnych warunków współpracy skutkuje rozwiązaniem Umowy/skróceniem czasu realizacji Zlecenia emisji reklamy, przy zachowaniu przez IDMnet prawa do zrealizowanych Emisji reklam. 6. Poufność. 1. Kontrahent i IDMnet zobowiązane są do traktowania jako poufne wszelkich informacji dotyczących drugiej strony, uzyskanych w związku z zawarciem Umowy/realizacją Zlecenia emisji reklamy, a w szczególności warunków Umowy o współpracy, Zlecenia emisji reklamy, przekazywania informacji do środków masowego przekazu. 2. Udostępnienie informacji na temat drugiej strony wymagają pisemnego porozumienia obu stron. 3. Traktowanie informacji jako poufne oraz udostępnianie informacji stronom trzecim na ustalonych przez Kontrahenta i IDMnet warunkach dotyczy zarówno IDMnet jak i pracowników obu stron. 4. IDMnet zachowuje prawo do powoływania się na fakt zawarcia Umowy z Kontrahentem, w przypadkach w których zleca innym podmiotom usługi reklamowe na rzecz Kontrahenta. VI. Spis tabel i zalączników Tabela nr 1. Indeksy cenowe miesięczne, str. 5, Tabela nr 2. Indeksy cenowe - długość materiału reklamowego, str. 5, Tabela nr 3. Wysokość dopłat za dodatkowe podmioty, produkty i usługi prezentowane w materiale reklamowym, str. 6, Tabela nr 4. Wysokość dopłat za wskazanie miejsca emisji materiału reklamowego w bloku, str. 6 VII. Załączniki Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo dla Agencji Załącznik nr 2: Wzór Zlecenia Załącznik nr 3: Wymagania techniczne Załącznik nr 4: Metryka materiału reklamowego Załącznik nr 5: Termin montażu ramówek dziennych 10

11 Załącznik nr 1 do OWW IDMnet: Pełnomocnictwo dla Agencji Pełny wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie

12 Warszawa, dnia r. PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu i na rzecz spółki z siedzibą w przy ul. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:, REGON: (dalej zwana: Reklamodawcą ), niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa: Ja, niżej podpisany/a prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w przy ul. zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem, NIP, REGON (dalej zwany/a: Reklamodawcą ), niniejszym udzielam pełnomocnictwa: Z SIEDZIBĄ W PRZY UL. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:, REGON: zwanej dalej: Domem Mediowym do reprezentowania Reklamodawcy w kontaktach ze Spółką Internetowy Dom Mediowy Net S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: (zwaną dalej: IDM Net ), do zawierania w imieniu i na rzecz Reklamodawcy umów z IDM Net, a także dokonywania wszelkich czynności (w tym do składania oświadczeń woli w imieniu Reklamodawcy oraz odbierania oświadczeń woli do niego skierowanych) poprzedzających zawarcie tych umów oraz związanych z ich realizacją, w tym do dokonywania rozliczeń wynikających z umów. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony, przy czym może być odwołane w każdym czasie. Informację o odwołaniu pełnomocnictwa Reklamodawca jest obowiązany przekazać IDM Net. Dom Mediowy może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Do niniejszego pełnomocnictwa Reklamodawca przedkłada aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej* i oświadcza, iż dane zawarte w ww. dokumencie są aktualne. (podpis Reklamodawcy/podpis/y osób działających za Reklamodawcę imię, nazwisko, imienna pieczęć ) Pełnomocnictwo przyjmuję: (podpis Domu Mediowego podpis/y osób działających w imieniu Domu Mediowego imię, nazwisko, imienna pieczęć) *- niepotrzebne skreślić. 12

13 Załącznik nr 2 do OWW TV IDMnet : Wzór zlecenia Zlecenie emisji kampanii reklamowej nr Zamawiający: Przyjmujący zlecenie: Nazwa Kontrahenta Internetowy Dom Mediowy net S.A. Adres ul. Jubilerska 10 Kod pocztowi, miasto Warszawa NIP NIP: Data złożenia Zlecenia: Nawa reklamodawcy Nazwa produktu Czas trwania kampanii od: Kanały Grupa docelowa Długość spotu do: CPP bazowe Indeksy cenowe miesiąca: długości: Prime Time (GRP) udział PT: dopłata do CPP: Inne 0% Dopłaty ,0% ,0% ,0% ,0% Rabaty ,0% ,0% CPP wynikowe GRP Należność Do zapłaty z VAT podpis osoby składającej zlecenie podpis osoby przyjmującej zlecenie Kwota Wynagrodzenia będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy. Kontrahent dokona płatności wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy IDMnet wyszczególniony na fakturze, przy czym koszty przelewów bankowych i operacji z tym związanych w całości pokryje Kontrahent. Rozliczenie płatności wynagrodzenia i innych należności pomiędzy Stronami będzie przeprowadzane zgodnie z prawem polskim. Zleceniodawca oświadcza, że zna i akceptuje Ogólne warunki wspólpracy w TV IDMnet", Wymagania techniczne TV IDMnet. Niniejsze Zlecenie realizowane będzie zgodnie z Ogólnymi warunkami współpracy w TV IDMnet oraz Wymaganiami technicznymi TV IDMnet", których tekst Zleceniodawca otrzymał, zna i akceptuje. W przypadku zmiany wymienionych dokumentów w trakcie trwania współpracy dotyczącej zlecenia, Zleceniodawca ma obowiązek stosowania aktualnie obowiązujących Ogólnych warunków współpracy w TV IDMnet oraz Wymagań technicznych TV IDMnet, które dostępne są w Biurze RekIamy IDMnet. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MURATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, , al. Wyzwolenia 14 w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. Dane przekazuję dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych. 13

14 Załącznik nr 3 do OWW IDMnet: Wymagania techniczne DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW Materiały reklamowe dostarczane i przeznaczone do emisji w stacjach obsługiwanych przez brokera IDMNet powinny być zgodne z międzynarodowymi standardami oraz dobrymi praktykami tworzenia materiałów do emisji telewizyjnej. Wystarczy jeden materiał do emisji we wszystkich stacjach obsługiwanych przez IDMNet. Do każdego materiału dostarczonego do IDMNet powinna być dołączona Metryczka Praw Autorskich z pieczątką i podpisem wystawcy. Materiały powinny być dostarczane w formie pliku drogą cyfrową za pośrednictwem firm: IMD Poland Janusz Jaroszek Tel Mob Adtoox Alexander Jasinski Tel Mob Dostarczenie materiału poprzez IMD i Adtoox jest odpłatne. Koszt jest ustalany indywidualnie przez IMD i Adtoox z klientami. Firmy IMD i Adtoox mogą określić własne warunki i wymagania odnośnie otrzymywanych materiałów. 14

15 Załącznik nr 4 do OWW IDMnet: Metryka materiału reklamowego Reklamodawca: Nazwa filmu: Tytuł filmu: Wersja: Producent: Autor scenarusza: Reżyser filmu: Kompozytor muzyki wykorzystanej w filmie: Oryginalne utwory wykorzystane w reklamie: Czas trwania filmu (w sekundach): Czas filmu na nośniku (TC IN i TC OUT): Rok produkcji: 15

16 Załącznik nr 5 do OWW IDMnet: Termin montażu ramówek dziennych dzień roboczy przedział godzinowy standardowy montaż ekspresowy montaż (opłata last minute: do 10:00 do godz. 11:00 500zł+VAT) (opłata 1000zł+VAT) montowane dni montowane dni montowane dni poniedziałek 9:00-11:00 środa, czwartek wtorek 11:00- poniedziałek 17:00 środa, czwartek wtorek 9:00-11:00 piątek czwartek środa wtorek 11:00-17:00 czwartek, piątek środa 9:00-11:00 sobota piątek czwartek środa 11:00-17:00 piątek, sobota czwartek 9:00-11:00 niedziela, poniedziałek piątek, sobota 11:00- czwartek 17:00 niedziela, poniedziałek piątek 9:00-11:00 wtorek niedziela, poniedziałek 11:00- piątek 17:00 wtorek Powyższe terminy będą ulegać zmienie w przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przypadków, w których biuro IDMnet S.A. będzie nieczynne. Informacje o przyspieszeniach będą publikowanie na stronie IDMnet S.A. Usługa montażu w trybie "ekspresowym" i "last minute" jest świadczona pod warunkiem dostarczenia w terminie podanym w tabeli, zgodnego z wymaganiami technicznymi IDMnet S.A. 16

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o.

Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o. Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, działa jako biuro reklamy PRN Polska Sp. z o.o. (dalej:

Bardziej szczegółowo

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr../2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia... r. Zasady emisji filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku 1 Prawo do zawierania umów o emisję filmów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez INFONET.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo