Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA"

Transkrypt

1 1. 1. Agencja Reklamy Polskiego Radia, zwana dalej Agencją Reklamy, świadczy usługę emisji radiowych spotów reklamowych i reklam internetowych, zwanych dalej reklamami, we wszystkich Programach Polskiego Radia S.A. i w Portalu polskieradio.pl. 2. Przyjęcie reklamy do emisji wymaga zawarcia odpowiedniej umowy na emisję reklamy. 3. Poza umowami, o których mowa w ust. 2, mogą byd zawierane umowy ramowe określające zasady współpracy stron przy realizacji kampanii reklamowej. Umowy ramowe zawierane są w szczególności w przypadku dłuższych (co najmniej kilkumiesięcznych) kampanii reklamowych. 4. Na podstawie umowy ramowej reklamodawca może otrzymad stosowny rabat lub inne preferencje na usługi emisyjne wynegocjowane przez strony. 5. Realizacja umowy ramowej następuje w drodze wykonania umów cząstkowych, zawieranych na podstawie zleceo cząstkowych na emisję reklamy, składanych przez reklamodawców Agencja Reklamy może przyjmowad zlecenia na emisję reklamy od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, bezpośrednio lub za pośrednictwem agencji reklamowych, domów mediowych lub brokerów radiowych. 2. Na podstawie ustaleo negocjacyjnych z reklamodawcą Agencja Reklamy przygotowuje ofertę zawarcia umowy, o której mowa w 1 ust. 2 lub ust. 5. Oferta zawiera mediaplan, tj. szczegółowy plan emisji reklamy, kalkulację ceny uwzględniającą ewentualne dopłaty i rabaty, terminy płatności oraz inne warunki realizacji umowy. 3. Reklamodawca może ofertę przyjąd, odrzucid bądź zaproponowad zmiany. W przypadku zgłoszenia propozycji zmian strony prowadzą negocjacje w celu ustalenia ostatecznego kształtu oferty. 4. Po akceptacji oferty przez reklamodawcę strony zawierają umowę, której projekt przygotowuje Agencja Reklamy Reklamodawca obowiązany jest do przedłożenia, w zależności od statusu reklamodawcy, następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo dokumentu potwierdzającego uzyskanie koncesji przez podmiot gospodarczy nieposiadający osobowości prawnej i niewpisany do ewidencji działalności gospodarczej, 2) zaświadczenia o nadaniu NIP, 3) innego dokumentu urzędowego, który określa osoby upoważnione do składania oświadczeo woli w imieniu reklamodawcy, 4) innego dokumentu, z którego wynika forma prawna działalności reklamodawcy i sposób jego reprezentacji, 2. W przypadku, gdy reklamodawca reprezentowany jest przez agencję reklamową, dom mediowy, brokera radiowego lub pełnomocnika, obowiązany jest do dostarczenia oryginału pełnomocnictwa określającego zakres umocowania ww. podmiotów oraz stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 1, dotyczących zarówno reklamodawcy, jak i agencji reklamowej, domu mediowego, brokera radiowego lub pełnomocnika. 3. Reklamodawca obowiązany jest do niezwłocznego informowania o zmianie siedziby lub adresu, sposobu reprezentacji oraz formy prawnej prowadzonej działalności, a także dostarczenia dokumentów potwierdzających te zmiany. Obowiązek reklamodawcy dotyczy również zmian Strona 1

2 odnoszących się do agencji reklamowej, domu mediowego, brokera radiowego lub pełnomocnika, z których pośrednictwa korzysta reklamodawca. Skutki zaniechania powyższego obowiązku obciążają reklamodawcę Cenę podstawową emisji reklamy radiowej wyznacza wartośd netto emisji reklamy o długości 30 sekund, podana w cenniku emisji reklam w poszczególnych Programach Polskiego Radia S.A. W przypadku reklamy o czasie trwania innym niż 30 sekund, cena podstawowa ustalana jest przy zastosowaniu mnożników ceny, określonych w cenniku. 2. Ceny i formy reklam internetowych określa cennik reklam www. Reklamy internetowe sprzedawane są według liczby emisji lub na czas. Ocena realizacji internetowej kampanii reklamowej, w tym w szczególności ilośd emisji poszczególnych form reklamowych dokonywana będzie w oparciu o dane generowane przez adserwer lub inny system służący Polskiemu Radiu - SA do obliczania ruchu w sieci Internet. 3. Cena podstawowa, o której mowa w ust. 1 i 2, może byd powiększona o określone w cenniku dopłaty: 1) za emisję pojedynczej reklamy lub wyłącznośd branżową, 2) za określenie miejsca reklamy w bloku reklamowym. 3) za reklamę umieszczoną w specjalnym bloku reklamowym w przypadku reklam radiowych i w specjalnie wyodrębnionym miejscu w przypadku reklam www, 4. Agencja Reklamy zastrzega sobie prawo wyłączenia z obowiązującej oferty usług, o których mowa w ust. 3 lub włączenia do niej innych pozycji zwiększających cenę podstawową. 5. Cena ustalona zgodnie z ust. 1, ust. 2 i ust. 3 może byd pomniejszona o rabaty określone w cenniku lub wynegocjowane przez strony. 6. Agencja Reklamy informuje reklamodawców o sposobie obliczania ceny emisji reklamy. 7. Za datę rozpoczęcia emisji uważa się wyemitowanie pierwszej reklamy spośród wszystkich objętych daną umową, niezależnie od tego na ile etapów podzielona jest realizacja umowy. 8. Polskie Radio SA ponosi odpowiedzialnośd wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Ewentualne odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Polskie Radio SA szkody nie może przekroczyd wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z umową Przy ustalaniu ceny emisji reklamy bierze się pod uwagę cennik obowiązujący w dniu zawarcia umowy, o której mowa w 1 ust. 2 lub ust. 5. Ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartośd wynagrodzenia należnego Polskiemu Radiu SA. będzie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Agencja Reklamy obowiązana jest informowad reklamodawców o planowanej zmianie cennika na 14 dni przed jego wejściem w życie. 3. Cena emisji reklamy rozliczanej w ramach umowy barterowej, określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy lub w dniu realizacji świadczenia, w zależności od postanowieo umowy Reklamy nadawane są w Programach Polskiego Radia S.A. w wyodrębnionych blokach lub pojedynczo w przerwach między audycjami. 2. Blok reklamowy oznaczony jest w sposób dźwiękowy na początku i na koocu emisji. Strona 2

3 3. Oznaczenie bloku reklamowego zawiera słowo reklama lub ogłoszenie. 4. W przypadku emisji pojedynczej reklamy, stosuje się do niej postanowienia ust. 2 i ust Reklamy emitowane w Portalu polskieradio.pl umieszczane są w przeznaczonych na to miejscach serwisu i oznaczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. poprzez oznaczenie słowami: reklama, ogłoszenie płatne, sponsor, link sponsorowany lub równoznacznymi Polskie Radio SA odmawia nadania reklamy sprzecznej z przepisami prawa. 2. Polskie Radio SA może odmówid emisji reklamy, jeżeli jej treśd lub forma jest sprzeczna z linią programową Polskiego Radia S.A. lub uzasadnionym interesem Polskiego Radia SA, bądź z zadaniami radiofonii publicznej określonymi w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.) Reklama powinna byd poprawna językowo i zrozumiała dla odbiorcy. 2. Zakazane jest wykorzystywanie w reklamie głosu lub wizerunku osób, które prowadziły w programach radiowych lub telewizyjnych audycje informacyjne lub publicystyczne bądź audycje dla dzieci, w okresie krótszym niż 3 miesiące przed nadaniem reklamy. 9. Polskie Radio S.A. nie może udostępnid więcej niż 35% czasu wykorzystywanego na reklamy w okresie jednego roku na reklamę towarów lub usług jednego reklamodawcy Z zastrzeżeniem ust. 2 materiały reklamowe powinny byd dostarczone przez reklamodawcę mailem: - w formacie mp3, nie później niż do godziny na dzieo przed planowanym terminem pierwszej emisji reklamy dotyczy reklam radiowych, - w formacie określonym w cenniku reklam www, na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem pierwszej emisji reklamy w przypadku reklam internetowych. 2. W przypadku planowanej pierwszej emisji reklamy w poniedziałek lub dzieo poświąteczny, materiały dźwiękowe, o których mowa w ust. 1, powinny byd dostarczone przez reklamodawcę nie później niż do godziny w piątek lub odpowiednio w ostatni dzieo roboczy przed świętami. 3. W przypadku dostarczenia materiału, o którym mowa w ust. 1, w terminie krótszym, niż określony w ust. 1 lub ust. 2, Agencja Reklamy ma prawo odmówid emisji reklamy w ustalonym terminie lub zmienid termin rozpoczęcia emisji w porozumieniu z reklamodawcą. 4. Wraz z materiałem, o którym mowa w ust. 1, reklamodawca obowiązany jest dostarczyd metryczkę reklamy z oświadczeniem producenta o dysponowaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do reklamy oraz o tym, że przekazana do emisji reklama nie narusza niczyich autorskich praw osobistych. 5. W razie wątpliwości co do charakteru reklamowanego towaru lub możliwości rozpowszechniania jego reklamy, Agencja Reklamy ma prawo żądad dokumentu poświadczającego prawną dopuszczalnośd reklamowania towaru, w tym decyzję administracyjną o dopuszczeniu towaru do obrotu w Polsce, jeżeli jej uzyskanie przez reklamodawcę jest wymagane przez przepisy prawa. Strona 3

4 6. Niedotrzymanie przez reklamodawcę któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5, powoduje odmowę emisji reklamy do czasu uzupełnienia braku. 11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli prawnej, językowej lub technicznej okaże się, że przekazana do emisji reklama zawiera wady uniemożliwiające jej nadanie, Agencja Reklamy zwraca reklamę do korekty, zaś ustalone terminy emisji reklamy mogą ulec zmianie Reklama emitowana jest w terminach ustalonych w umowie, o której mowa w 1 ust. 2 lub ust Jeżeli z powodu ważnych przyczyn programowych lub technicznych nadanie reklamy w terminie ustalonym w umowie, o której mowa w 1 ust. 2 lub ust. 5, nie jest możliwe, Polskie Radio S.A. obowiązane jest wyemitowad reklamę w innym terminie ustalonym z reklamodawcą Reklamodawca ponosi odpowiedzialnośd za treśd reklam oraz zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeo w przypadku naruszenia praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich albo dóbr osobistych podmiotów lub osób przedstawionych w emitowanej reklamie. 2. Reklamodawca jest ponadto zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Polskiego Radia S.A. w związku z treścią wyemitowanej reklamy. 3. Reklamy nie mogą byd sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Polskie Radio SA zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści (lub treści strony docelowej w przypadku reklam internetowych) wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich Jeżeli reklamodawca odstąpi od umowy, o której mowa w 1 ust. 2 lub ust. 5, w trakcie trwania kampanii reklamowej, obowiązany jest do zapłaty za już dokonane emisje reklamy. 2. Polskie Radio S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania którejkolwiek z umów, o których mowa w 1, w przypadku, gdy do zaprzestania świadczenia usługi emisji reklamy będącej przedmiotem umowy wezwie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji lub inna uprawniona instytucja Rozliczenie należności za kampanię reklamową w danym miesiącu dokonywane jest w ciągu 7 dni od dnia ostatniej emisji reklamy w tym miesiącu. Terminy płatności określa umowa, o której mowa w 1 ust. 2 lub ust Polskie Radio S.A. może zobowiązad reklamodawcę do dokonania wpłaty całości lub części należności za kampanię reklamową oraz dostarczenia dowodu wpłaty przed dniem pierwszej emisji reklamy. Polskie Radio S.A. może uzależnid każdą kolejną emisję reklamy od uprzedniego jej opłacenia. Terminy płatności określa umowa, o której mowa w 1 ust. 2 lub ust Wpłaty należności za emisję reklamy, wynikającej z otrzymanej faktury, należy dokonad przelewem na konto Polskiego Radia S.A. 4. Zapłatę należności uważa się za dokonaną z dniem uznania rachunku Polskiego Radia S.A. kwotą należności. Strona 4

5 16. Polskie Radio S.A. oraz reklamodawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków umów, o których mowa w 1, w szczególności wysokości zastosowanych rabatów, w okresie trwania umów oraz trzech lat od ich zakooczenia Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów, o których mowa w 1, możliwe jest wyłącznie za zgodą drugiej strony. 2. Spory powstające w związku z realizacją umów, o których mowa w 1, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Polskiego Radia S.A. Strona 5

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2013 Spis treści Wstęp... 3 Definicje podstawowych pojęd zawartych w niniejszym Regulaminie:...... 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD 1 DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy Regulamin Emisji Reklam regulujący wszelkie czynności związane ze składaniem i realizacją zamówień na realizację

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o.

Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o. Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, działa jako biuro reklamy PRN Polska Sp. z o.o. (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o.

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. 1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie Definicje: 1. Cennik dostępny na stronie internetowej www.inframedia.pl. 2. Czasopismo czasopismo Infrastruktura:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o. I. Deklaracja wydawcy Trader.com (Polska) Sp. z o.o. jest właścicielem ogłoszeniowych serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam

Regulamin zamawiania emisji reklam Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamy internetowej Evolution Media Net Warszawa, styczeń 2013 r. Niniejszy dokument porządkuje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Direct Language Hub - www.dlhub.eu

Direct Language Hub - www.dlhub.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną str. 1 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo