OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia końcowe VI. Spis tabel i załączników I. Definicje 1. IDMnet - Internetowy Dom Mediowy Net S.A., z siedzibą przy ul. Jubilerskiej 10, Warszawa. 2. Agencja dom mediowy lub agencja reklamowa działające w imieniu Reklamodawcy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 3. Reklamodawca podmiot, którego produkt lub usługa jest przedmiotem reklamy. Reklamodawca może być jednocześnie podmiotem zlecającym Emisję reklam w IDMnet. 4. Kontrahent - podmiot zawierający umowę z IDMnet, tj. Reklamodawca lub Agencja. 5. Nadawca osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania. 6. Audycja - jest to ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji publicznie udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwanym dalej "katalogiem". 7. Program - uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie. 8. Reklama - przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja. 9. Kampania reklamowa (Kampania) Emisje reklam na podstawie Umowy o współpracę lub Zlecenia emisji reklamy. 10. Emisja reklamy nadanie Reklamy w Programie. 11. Sponsorowanie - każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego. 12. Telesprzedaż - przekaz handlowy zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. 13. Lokowanie produktu - przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub 1

2 nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi. 14. Sponsor - podmiot niebędący nadawcą ani producentem audycji, który pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie lub rozpowszechnianie usługi medialnej lub audycji w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego. 15. Wskazanie sponsorskie informacja o sponsorowaniu danej usługi medialnej lub Audycji przez Sponsora, zapisana na nośniku magnetycznym lub w postaci cyfrowej; wskazanie sponsorskie może zawierać tylko nazwę sponsora, jego firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego. 16. Umowa o współpracę (Umowa) umowa zawierana przez IDMnet z Kontrahentem, która określa szczegółowo warunki współpracy dotyczące zlecania emisji reklam i/lub sponsoringu i/lub lokowania produktu. 17. Zlecenie emisji reklamy (Zlecenie) - pisemne oświadczenie woli Kontrahenta o zakupie emisji reklam; obowiązujący druk zlecenia stanowi Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków współpracy. 18. Prime Time pasma godzinowe w programie zawierające się między godziną 18:00 a 22: Off Peak wszystkie pasma godzinowe z wyłączeniem pasm Prime Time. 20. Natural delivery faktyczny udział oglądalności wybranej grupy docelowej w pasmach Prime Time i Off Peak dla wybranego Programu, wyrażany w procentach. W przypadku więcej niż jednego Programu, Natural Delivery określane jest przez łączny udział widowni w pasmach Prime Time i Off Peak. II. Zasady zawierania i realizacji umów 1. Zasady ogólne 1. IDMnet współpracuje z Kontrahentami na podstawie (a) Umowy, w wykonaniu której Kontrahent w trakcie współpracy składa IDMnet Zlecenia emisji reklam, bądź też na podstawie (b) pojedynczych Zleceń emisji reklam - po ich każdorazowym przyjęciu przez IDMnet. 2. Stroną Umowy zawieranej z IDMnet bądź składającym Zlecenie emisji reklam może być Reklamodawca lub Agencja; Agencja i Reklamodawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy, także zawartej na skutek przyjęcia Zlecenia emisji reklam przez IDmnet. 3. Dokumenty wymagane przy zawieraniu Umowy, a w przypadku jej braku także przy składaniu przez Kontrahenta pierwszego Zlecenia emisji reklam: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, 2. dokument potwierdzający posiadanie koncesji/zezwolenia/innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności będącej przedmiotem Reklamy, 3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, 4. zaświadczenie o nadaniu NIP, 5. w przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem Agencji pełnomocnictwo, udzielone przez Reklamodawcę; osoba udzielająca pełnomocnictwa Agencji musi mieć udokumentowane prawo do reprezentowania Reklamodawcy, 2

3 6. w przypadku Kontrahentów zarejestrowanych poza granicami RP: dokumenty stwierdzające formę prawną, w jakiej działa Kontrahent, sposób jego reprezentacji, NIP UE uwierzytelnione przez uprawniony organ lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, certyfikat rezydencji podatkowej; 4. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia IDMnet o zmianach dotyczących dokumentów wymaganych przy zawieraniu Umowy/ składaniu pierwszego Zlecenia emisji reklam w szczególności dotyczących zmiany sposobu reprezentacji, formy prawnej czy wysokości kapitału zakładowego. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej muszą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Kontrahenta. W przypadku przedłożenia przez Kontrahenta ww. dokumentów w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, Kontrahent na żądanie IDMnet okaże oryginały tych dokumentów. 6. Formy zakupu Kampanii reklamowej. 1. Pakiet GRP 1. Przedmiotem Zlecenia jest określona w Zleceniu ilość GRP w danej grupie docelowej. 2. GRP wskaźnik określający widownię danej reklamy, wyraża odsetek grupy docelowej, który obejrzał reklamę; w celu określenia widowni całej Kampanii reklamowej, sumuje się punkty GRP wszystkich wyemitowanych reklam. Do pomiaru widowni stosowane są dane dostarczane przez Nielsen Audience Measurement, z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku. 3. Kontrahent określa w Zleceniu emisji reklamy ilość GRP w określonym przedziale czasowym (określa datę początkową i końcową Kampanii) dla danego produktu w wybranych Programach. IDMnet decyduje o alokacji spotów w obrębie wskazanych przez Kontrahenta Programów i pasm godzinowych. Kontrahent nie wskazuje udziału Programów wskazanych w pakiecie, Audycji czy pasm godzinowych (z wyjątkiem udziału Prime Time i Off Peak, które Kontrahent określa przed złożeniem Zlecenia, a IDMnet potwierdza możliwość realizacji Zlecenia wg wskazanego udziału w/w pasm). 4. CPP, czyli cena 1GRP jest ustalana indywidualnie z Działem sprzedaży IDMnet. Do bazowej wartości CPP doliczane są indeksy długości spotu, miesiąca Emisji, Prime Time u, opłaty za drugiego reklamodawcę/produkt/, logo innego Reklamodawcy oraz opłaty ze Emisję reklamy na wskazanej przez Kontrahenta pozycji w bloku reklamowym. 5. W przypadku CPP dla Reklam emitowanych w Prime Time dolicza się 40% wartości CPP ustalonego dla pasm Off Peak. Dopłata do pasm Prime Time w wysokości 40% ma zastosowanie w przypadku Zleceń, w których udział pasm Prime Time nie przekracza udziału wynikającego z Natural delivery. 6. W przypadku Zlecenia emisji reklamy w 1 programie, obowiązuje dopłata do CPP bazowego w wysokości 30%. W przypadku Zlecenia emisji w 2 programach obowiązuje dopłata w do CPP bazowego w wysokości 10% - dopłata ta nie ma zastosowania w przypadku Zleceń w grupie wszyscy W przypadku Kampanii reklamowych piwa, do wartości kampanii będzie doliczona dopłata w wysokości 11,11%, będąca opłatą z tytułu reklamy napojów alkoholowych, wynikająca z art. 13(2)ust. 4 ustawy z dnia 26 3

4 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 8. Do rozliczenia Kampanii reklamowej zleconej w formie pakietu GRP będą miały zastosowanie dane usztywnione pochodzące z pomiaru Nielsen Audience Measurement, dla określonej w tym Zleceniu grupy docelowej, z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku. 9. W przypadku Kampanii reklamowej, dla której zrealizowana została ilość GRP niemniejsza niż wynikająca z wartości Zlecenia emisji reklamy oraz zostały zachowane proporcje wyemitowanych GRP w Prime Time i Off Peak, wartość faktury będzie równa wartości tego Zlecenia. 10. W przypadku Kampanii reklamowej, dla której została zrealizowana ilość GRP mniejsza niż wynikająca z wartości Zlecenia, wysokość wynagrodzenia określonego w fakturze zostanie obliczona według faktycznie zrealizowanej ilości GRP. 2. Cennik 1. Przedmiotem Zlecenia emisji reklamy jest określona w tym Zleceniu liczba Emisji reklamy. 2. Cennik jest publikowany odrębnie dla każdego miesiąca, pomiędzy 5. a 10. dniem miesiąca poprzedzającego na stronie 3. Kontrahent wskazuje wybrane Programy, Audycje i pasma godzinowe, w których zleca Emisję reklamy. 4. W przypadku zakupu cennikowego zastosowanie mają rabaty, ustalane indywidualnie z Działem Sprzedaży IDMnet. 5. Podstawą rozliczenia Kampanii reklamowej będzie faktycznie wyemitowana liczba Emisji reklamy zgodnie ze wskazaniami Kontrahenta. 6. W przypadku Kampanii reklamowych piwa, do wartości kampanii będzie doliczona dopłata w wysokości 11,11%, będąca opłatą z tytułu reklamy napojów alkoholowych, wynikająca z art. 13(2)ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 3. Pakiet spotów 1. Przedmiotem Zlecenia jest określona w Zleceniu liczba Emisji reklamy. 2. Cennik jest publikowany odrębnie dla każdego miesiąca, pomiędzy 5. a 10. dniem miesiąca poprzedzającego. 3. Kontrahent wskazuje wybrane Programy oraz udział pasm Prime Time i Off Peak, w których zleca Emisję reklamy. 4. IDMnet decyduje o wyborze pasm godzinowych oraz Audycji, przy których zostaną wyemitowane Reklamy zlecone Kontrahenta. 5. W przypadku zakupu Pakietu spotów zastosowanie mają rabaty, ustalane indywidualnie z Działem Sprzedaży IDMnet. 6. Podstawą rozliczenia Kampanii będzie faktycznie wyemitowana liczba Emisji reklamy we wskazanych przez Kontrahenta Programach oraz faktyczna realizacja zleconego podziału emisji na pasma Prime Time i Off Peak. 7. W przypadku kampanii reklamowych piwa, do wartości kampanii będzie doliczona dopłata w wysokości 10%, będąca opłatą z tytułu reklamy napojów alkoholowych, wynikająca z art. 13(2)ust. 4 ustawy z dnia 26 października

5 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 4. Zlecenie emisji reklamy powinno zawierać następujące postanowienia: 1. nazwę Reklamodawcy oraz reklamowanego produktu/usługi; 2. czas trwania Kampanii (data początkowa i końcowa Kampanii reklamowej); 3. długość materiału reklamowego; 4. wartości Kampanii reklamowej; 5. liczbę emisji lub ilość GRP; 6. liczbę emisji lub ilość GRP emitowanych w pasmach Prime Time i Off Peak 7. informację o innych podmiotach, produktach lub usługach prezentowanych w materiale reklamowym; 8. informację o Emisji reklam na wybranych pozycjach w blokach reklamowych. Tabela nr 1. Indeksy cenowe miesięczne. Indeksy cenowe miesięczne styczeń 0,70 luty 0,80 marzec 1,10 kwiecień 1,20 maj 1,25 czerwiec 1,10 lipiec 0,65 sierpień 0,65 wrzesień 1,15 październik 1,25 listopad 1,25 grudzień 0,90 Tabela nr 2. Indeksy cenowe - długość materiału reklamowego. Indeksy cenowe długości kopii 5" > 0,40 6"- 10" 0,55 11"- 15" 0,70 16"- 20" 0,90 21"- 30" 1,00 31"- 45" 1,50 46"- 60" 2,00 60" < 2,00 + 0,50 dla każdych kolejnych rozpoczętych 15" W przypadku emisji kilku materiałów reklamowych w ramach jednej Kampanii reklamowej do każdej reklamy będzie stosowany osobny przelicznik; czas trwania więcej niż jednego materiału reklamowego nie może być sumowany. Tabela nr 3. Wysokość dopłat za dodatkowe podmioty, produkty i usługi prezentowane w materiale reklamowym. 5

6 Dopłaty za drugi podmiot/produkt/logotyp Drugi Reklamodawca 20% Drugi produkt tego samego Reklamodawcy 10% Logotyp innego Reklamodawcy * 5% * dopłata 5% dotyczy ekspozycji każdego dodatkowego logotypu, jednakże suma dopłat nie przekroczy 20% Tabela nr 4. Wysokość dopłat za wskazanie miejsca emisji materiału reklamowego w bloku. Dopłaty za wskazanie miejsca emisji w bloku Pozycje 1/99 15% Pozycje 2/98 10% Każde inne wskazane miejsce w bloku poza w/w 5% III. Wynagrodzenie 1. Wartość wynagrodzenia jest określona w Umowie bądź Zleceniu emisji reklamy. 2. Wynagrodzenie jest płatne w całości na 7 dni roboczych przed pierwszą planowaną emisją na podstawie faktury proforma na rachunek bankowy wskazany przez IDMnet na tej fakturze. Każdy inny od opisanego termin płatności musi być uzgodniony z IDMnet. 3. Wszystkie kwoty wynagrodzenia będą powiększane o należny podatek VAT, o ile uregulowania wynikające z Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług nie stanowią inaczej. 4. IDMnet zobowiązuje się wystawić faktury VAT po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia w sposób wskazany w punkcie 2. powyżej.. 5. Kontrahent nie prawa dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia należnego IDMnet, ani dokonywać kompensaty wzajemnych rozliczeń bez pisemnej zgody IDMnet. 6. Opóźnienie płatności wynagrodzenia na rzecz IDMnet może skutkować w zależności od uznania IDMnet: 1. wstrzymaniem Emisji reklamy, 2. nie przyjęciem kolejnej Kampanii do realizacji, 3. uzależnieniem przystąpienia do realizacji kolejnego Zlecenia od uregulowania wynagrodzenia w formie przedpłaty tj. uiszczenia całej wartości Kampanii plus VAT na 7 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, 4. naliczeniem odsetek zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U r. poz. 403 z późn. zm.) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 7. Odstąpienie od realizacji Zlecenia emisji reklamy oraz procedura reklamacyjna 1. Odstąpienie od realizacji Zlecenia emisji reklamy przez IDMnet może nastąpić w wyniku zaistnienia ograniczeń niezależnych od Nadawcy lub IDMnet wynikających z przepisów prawa, orzeczenia sądu bądź aktu administracyjnego. W takim przypadku IDMnet może anulować Zlecenie bez wcześniejszego wypowiedzenia i przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości, natomiast Kontrahentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania. 2. Odstąpienie od realizacji Zlecenia przez Kontrahenta może nastąpić na podstawie 6

7 jego pisemnego wniosku i wiąże się z karą umowną naliczaną wg następujących zasad: 1. jeżeli Kontrahent anuluje Zlecenie nie później niż na 15 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, IDMnet zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 25% wartości Zlecenia; 2. jeżeli Kontrahent anuluje Zlecenie w okresie pomiędzy 14 a 8 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, IDMnet zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 50% wartości Zlecenia; 3. jeżeli Kontrahent anuluje zlecenie w okresie późniejszym niż 8 dni roboczych przed pierwszą planowaną Emisją, IDMnet zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 100% wartości Zlecenia; 4. jeżeli Zlecenie obejmuje dodatkowo (oprócz w/w punktów 1-3) koszt produkcji materiału emisyjnego, IDMnet zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wyprodukowanie materiału emisyjnego. 3. Procedura reklamacyjna obowiązuje w przypadkach nie dojścia do skutku Emisji bądź błędnej Emisji wynikających z winy IDMnet tj. niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W razie zaistnienia sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kontrahent może dochodzić odszkodowania nie przekraczającego wartości błędnie wyemitowanych reklam, bądź też wyrazić zgodę na ponowną Emisję reklam w ilości bądź liczbie nie przekraczających dwukrotności błędnie wyemitowanych reklam pod warunkiem, że IDMnet przedstawi Kontrahentowi taką propozycję. W przypadku skorzystania przez Kontrahenta z ponownej Emisji reklam IDMnet przysługuje prawo do wynagrodzenia za błędnie wyemitowane Reklamy. Kontrahent zachowuje prawo do odszkodowania, pod warunkiem złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty błędnie wyemitowanej Emisji reklamy. IV. Dostarczanie i przyjmowanie materiałów reklamowych do Emisji. 1. Dostarczanie materiałów reklamowych. 1. Zlecenie Emisji Kampanii reklamowej będzie realizowane pod warunkiem dostarczenia materiału reklamowego. 2. Materiał reklamowy musi spełniać wymagania techniczne, stanowiące Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków współpracy. 3. Treść materiału reklamowego musi być zgodna z prawem obowiązującym w Polsce. Nie może naruszać w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U r., poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Tekst jednolity: Dz. U r., poz. 1410), ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Terkst jednolity: Dz. U r., poz. 226 z późn. zm.), a także koncesji i zezwoleń udzielonych Nadawcy, ani dóbr osobistych osób trzecich. Ponadto musi być zgodna z obyczajami i zasadami etyki obowiązującymi w reklamie. 4. Kontrahent jest zobowiązany posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu reklamowanych produktów do obrotu w Polsce i przedłożyć je na żądanie IDMnet. W przypadku, gdy przedmiotem Reklamy jest konkurs/loteria itp. Kontrahent jest zobowiązany posiadać stosowne zezwolenia na ich przeprowadzenie i przedłożyć je na żądanie IDMnet. 7

8 5. Materiał reklamowy jest dostarczany przez Reklamodawcę i na jego koszt, w terminie i do miejsca wskazanego przez IDMnet. Niedostarczenie materiału reklamowego nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia określonego w Zleceniu.. 6. IDMnet zachowuje prawo od odmowy przyjęcia materiału reklamowego do Emisji, jeśli nie jest on zgodny z pkt. 3 powyżej lub wymaganiami technicznymi wymienionymi w pkt. 2 powyżej bądź też gdy reklamowane produkty nie posiadają zaświadczeń o dopuszczeniu do obrotu w Polsce bądź też w przypadku konkursu/loterii itp. Kontrahent nie posiada stosowych zezwoleń, o których mowa w pkt. 4 powyżej.. IDMnet jest zobowiązany do powiadomienia Kontrahenta o odmowie przyjęcia materiału reklamowego i wskazania przyczyn tej odmowy. Jeżeli Kontrahent nie wskaże innego materiału reklamowego do Emisji, odpowiadającego wymaganiom określonym w punktach 2, 3 i 4 powyżej, w terminie określonym w punkcie 7 poniżej, IDMnet zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia w wysokości wartości Zlecenia. 7. Terminy dostarczenia materiału reklamowego określa Załącznik nr 5 do OWW TV IDMnet Termin montażu ramówek dziennych. O zmianach ww. terminów IDMnet będzie informował na stronie internetowej Zapisy pkt 7 powyżej mają również zastosowanie do przypadków dostarczenia materiału emisyjnego niezgodnego z Wymaganiami technicznymi lub odrzuconego z przyczyn wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej, co do którego Kontrahent zobowiązał się dostarczyć lub wskazać zamienny materiał emisyjny. W przypadku Emisji innego wskazanego przez Kontrahenta materiału reklamowego, IDMnet zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za Kampanię określonego w Zleceniu. 8. W przypadku dostarczenia przez Kontrahenta materiału emisyjnego nie spełniającego Wymagań technicznych, IDMnet może zaproponować odpłatne dostosowanie materiału emisyjnego do Wymagań technicznych (wysokość opłaty znajduje się w załączniku nr 3 Wymagania techniczne.). 9. IDMnet ponosi odpowiedzialność za przekazane mu przez Kontrahenta materiały reklamowe oraz za niedojście do skutku Emisji reklamy. Kontrahent zachowuje prawo do zwrotu kosztów za Emisję, która nie doszła do skutku z winy IDMnet. IDMnet nie ponosi odpowiedzialności za nie dojście do skutku Emisji z powodu działania siły wyższej, a także zaistnienia okoliczności niezależnych do IDMnet. 10. IDMnet jest zobowiązany do przechowywania materiałów reklamowych, nie dłużej niż przez 3 miesiące od ostatniej Emisji. Okres ten może zostać wydłużony w drodze odrębnej umowy między kontrahentem a IDMnet. 2. Prawa osób trzecich. 1. Kontrahent jest zobowiązany nabyć przed datą Emisji reklamy i utrzymać w trakcie jej Emisji wszystkie autorskie prawa majątkowe do Reklamy, utworów wykorzystanych i zawartych w Reklamie oraz pokrewne prawa majątkowe artystów wykonawców, w zakresie niezbędnym do Emisji Reklamy w przekazie zarówno naziemnym jak i satelitarnym. Złożenie przez Kontrahenta Zlecenia emisji reklam stanowi jednocześnie oświadczenie o posiadaniu ww. majątkowych praw autorskich i pokrewnych do Reklamy i wykorzystanych i zawartch w niej utworów w zakresie niezbędnym do Emisji Reklamy w przekazie zarówno naziemnym jak i satelitarnym. 2. Na potrzeby związane z realizacją Umowy bądź wykonaniem Zlecenia emisji reklamy Kontrahent udziela IDMnet licencji na korzystanie z utworów i 8

9 artystycznych wykonań wykorzystywanych i zawartych w Reklamie na następujących polach eksploatacji: a) Utrwalanie, b) Zwielokrotnianie, c) nadawanie naziemne przy pomocy wizji i fonii, d) nadawanie satelitarne, e) rozprowadzanie w sieciach telewizji kablowych, f) rozpowszechnianie w Internecie. Licencja zostaje udzielona na terytorium wszystkich państw objętych Emisją reklamy. IDMnet może udzielać dalszych licencji na wykorzystanie utworów i artystycznych wykonań na ww. polach eksploatacji. 3. Kontrahent jest zobowiązany do dostarczenia metryki do każdego materiału reklamowego. Metryka zawiera informacje wymagane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi od nadawców Programów telewizyjnych. Wzór metryki stanowi Załącznik nr 4 do Ogólnych warunków współpracy. Kontrahent dostarczając metrykę, oświadcza, że przysługują mu prawa do wszystkich elementów wymienionych w dokumencie. Niedostarczenie metryki może skutkować niedopuszczeniem do Emisji materiału reklamowego. 4. Kontrahent zobowiązuje się, że materiał reklamowy będzie zgodny z prawem (cz. IV, ust. 1, pkt 3, cz. IV, ust. 2, pkt 1). Jeżeli treść materiału reklamowego spowoduje szkodę po stronie IDMnet lub Nadawcy, Kontrahent zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej wysokości, a w szczególności uiścić koszty związane z nałożonymi na IDMnet lub Nadawcę karami, uiszczonymi tantiemami, odszkodowaniami, a także do zapłaty odszkodowania za szkody wynikające z utraty koncesji przez Nadawcę. IDMnet zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Kontrahenta o skierowaniu roszczeń przeciwko IDMnet lub Nadawcy oraz udzielić mu wszelkich informacji, które Kontrahent uzna za użyteczne do udziału w negocjacjach i toczącym się postępowaniu przeciwko IDMnet lub Nadawcy. W przypadku wystąpienia uprawnionego podmiotu z roszczeniami przeciwko IDMnet i Nadawcy, Kontrahent zobowiązuje przystąpić do postępowania na własny koszt, dostarczyć wszelkich informacji i dokumentów, zgodnych z żądaniami poszkodowanego podmiotu; ponadto Kontrahent zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Nadawcę oraz spółkę IDMnet. 5. Jeżeli po stronie Kontrahenta występuje więcej niż jeden podmiot, są one solidarnie odpowiedzialne za treść materiału reklamowego oraz prawa osób trzecich. V. Postanowienia końcowe 1. IDMnet przy wykonywaniu Umowy bądź Zlecenia emisji reklamy zachowuje prawo do współpracy z innymi podmiotami, jeśli ta współpraca jest konieczna lub korzystna dla Kontrahenta. 2. Umowy, Zlecenia oraz OWW TV IDMnet podlegają prawu polskiemu. 3. Wszystkie spory wynikające z Umowy a także powstałe z realizacji Zleceń emisji reklamy rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwymi dla IDMnet. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami wynikającymi z OWW TV IDMnet, a wynikającymi z zapisów Umowy o współpracę, bądź Zlecenia emisji reklamy pierwszeństwo mają zapisy Umowy, bądź ww. Zlecenia. 9

10 5. Zmiany w OWW TV IDMnet w trakcie obowiązywania Umowy, realizacji Zlecenia emisji reklamy muszą być przedłożone Kontrahentowi w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc od wejścia w życie nowych OWW TV IDMnet. Zmienione OWW TV IDMnet uważa się za zaakceptowane przez Kontrahenta, o ile nie zawiadomi on IDMnet o nieprzyjęciu zmian pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania nowych ogólnych warunków współpracy. W przypadku zgłoszenia przez Kontrahenta odrzucenia zmienionych ogólnych warunków współpracy skutkuje rozwiązaniem Umowy/skróceniem czasu realizacji Zlecenia emisji reklamy, przy zachowaniu przez IDMnet prawa do zrealizowanych Emisji reklam. 6. Poufność. 1. Kontrahent i IDMnet zobowiązane są do traktowania jako poufne wszelkich informacji dotyczących drugiej strony, uzyskanych w związku z zawarciem Umowy/realizacją Zlecenia emisji reklamy, a w szczególności warunków Umowy o współpracy, Zlecenia emisji reklamy, przekazywania informacji do środków masowego przekazu. 2. Udostępnienie informacji na temat drugiej strony wymagają pisemnego porozumienia obu stron. 3. Traktowanie informacji jako poufne oraz udostępnianie informacji stronom trzecim na ustalonych przez Kontrahenta i IDMnet warunkach dotyczy zarówno IDMnet jak i pracowników obu stron. 4. IDMnet zachowuje prawo do powoływania się na fakt zawarcia Umowy z Kontrahentem, w przypadkach w których zleca innym podmiotom usługi reklamowe na rzecz Kontrahenta. VI. Spis tabel i zalączników Tabela nr 1. Indeksy cenowe miesięczne, str. 5, Tabela nr 2. Indeksy cenowe - długość materiału reklamowego, str. 5, Tabela nr 3. Wysokość dopłat za dodatkowe podmioty, produkty i usługi prezentowane w materiale reklamowym, str. 6, Tabela nr 4. Wysokość dopłat za wskazanie miejsca emisji materiału reklamowego w bloku, str. 6 VII. Załączniki Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo dla Agencji Załącznik nr 2: Wzór Zlecenia Załącznik nr 3: Wymagania techniczne Załącznik nr 4: Metryka materiału reklamowego Załącznik nr 5: Termin montażu ramówek dziennych 10

11 Załącznik nr 1 do OWW IDMnet: Pełnomocnictwo dla Agencji Dokument jest w procesie tworzenia. 11

12 Załącznik nr 2 do OWW TV IDMnet : Wzór zlecenia Zlecenie emisji kampanii reklamowej nr Zamawiający: Przyjmujący zlecenie: Nazwa Kontrahenta Internetowy Dom Mediowy net S.A. Adres ul. Jubilerska 10 Kod pocztowi, miasto Warszawa NIP NIP: Data złożenia Zlecenia: Nawa reklamodawcy Nazwa produktu Czas trwania kampanii od: Kanały Grupa docelowa Długość spotu do: CPP bazowe Indeksy cenowe miesiąca: długości: Prime Time (GRP) udział PT: dopłata do CPP: Inne 0% Dopłaty ,0% ,0% ,0% ,0% Rabaty ,0% ,0% CPP wynikowe GRP Należność Do zapłaty z VAT podpis osoby składającej zlecenie podpis osoby przyjmującej zlecenie Kwota Wynagrodzenia będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy. Kontrahent dokona płatności wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy IDMnet wyszczególniony na fakturze, przy czym koszty przelewów bankowych i operacji z tym związanych w całości pokryje Kontrahent. Rozliczenie płatności wynagrodzenia i innych należności pomiędzy Stronami będzie przeprowadzane zgodnie z prawem polskim. Zleceniodawca oświadcza, że zna i akceptuje Ogólne warunki wspólpracy w TV IDMnet", Wymagania techniczne TV IDMnet. Niniejsze Zlecenie realizowane będzie zgodnie z Ogólnymi warunkami współpracy w TV IDMnet oraz Wymaganiami technicznymi TV IDMnet", których tekst Zleceniodawca otrzymał, zna i akceptuje. W przypadku zmiany wymienionych dokumentów w trakcie trwania współpracy dotyczącej zlecenia, Zleceniodawca ma obowiązek stosowania aktualnie obowiązujących Ogólnych warunków współpracy w TV IDMnet oraz Wymagań technicznych TV IDMnet, które dostępne są w Biurze RekIamy IDMnet. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MURATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, , al. Wyzwolenia 14 w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. Dane przekazuję dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych. 12

13 Załącznik nr 3 do OWW IDMnet: Wymagania techniczne DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW Materiały reklamowe dostarczane i przeznaczone do emisji w stacjach obsługiwanych przez brokera IDMNet powinny być zgodne z międzynarodowymi standardami oraz dobrymi praktykami tworzenia materiałów do emisji telewizyjnej. Wystarczy jeden materiał do emisji we wszystkich stacjach obsługiwanych przez IDMNet. Do każdego materiału dostarczonego do IDMNet powinna być dołączona Metryczka Praw Autorskich z pieczątką i podpisem wystawcy. Materiały powinny być dostarczane w formie pliku drogą cyfrową za pośrednictwem firm: IMD Poland Janusz Jaroszek Tel Mob Adtoox Alexander Jasinski Tel Mob Dostarczenie materiału poprzez IMD i Adtoox jest odpłatne. Koszt jest ustalany indywidualnie przez IMD i Adtoox z klientami. Firmy IMD i Adtoox mogą określić własne warunki i wymagania odnośnie otrzymywanych materiałów. 13

14 Załącznik nr 4 do OWW IDMnet: Metryka materiału reklamowego Reklamodawca: Nazwa filmu: Tytuł filmu: Wersja: Producent: Autor scenarusza: Reżyser filmu: Kompozytor muzyki wykorzystanej w filmie: Oryginalne utwory wykorzystane w reklamie: Czas trwania filmu (w sekundach): Czas filmu na nośniku (TC IN i TC OUT): Rok produkcji: 14

15 Załącznik nr 5 do OWW IDMnet: Termin montażu ramówek dziennych dzień roboczy przedział godzinowy standardowy montaż ekspresowy montaż (opłata last minute: do 10:00 do godz. 11:00 500zł+VAT) (opłata 1000zł+VAT) montowane dni montowane dni montowane dni poniedziałek 9:00-11:00 środa, czwartek wtorek 11:00- poniedziałek 17:00 środa, czwartek wtorek 9:00-11:00 piątek czwartek środa wtorek 11:00-17:00 czwartek, piątek środa 9:00-11:00 sobota piątek czwartek środa 11:00-17:00 piątek, sobota czwartek 9:00-11:00 niedziela, poniedziałek piątek, sobota 11:00- czwartek 17:00 niedziela, poniedziałek piątek 9:00-11:00 wtorek niedziela, poniedziałek 11:00- piątek 17:00 wtorek Powyższe terminy będą ulegać zmienie w przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przypadków, w których biuro IDMnet S.A. będzie nieczynne. Informacje o przyspieszeniach będą publikowanie na stronie IDMnet S.A. Usługa montażu w trybie "ekspresowym" i "last minute" jest świadczona pod warunkiem dostarczenia w terminie podanym w tabeli, zgodnego z wymaganiami technicznymi IDMnet S.A. 15

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom I Ogólne warunki współpracy z Reklamodawcą 1. Usługa emisji Reklam/Wskazań sponsorskich odbywa się na podstawie Zleceń podpisanych przez Reklamodawcę i ROTALCom.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Wzory Zleceń Zlecenie reklamowe cennikowe Warszawa, wydruk z dnia:. Zleceniodawca: NIP: 00-00-000-00 KRS:1234567 kapitał

Bardziej szczegółowo

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr../2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia... r. Zasady emisji filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku 1 Prawo do zawierania umów o emisję filmów

Bardziej szczegółowo

TVN MEDIA OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

TVN MEDIA OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW TVN MEDIA OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW 1. WSTĘP. 1.1. Preambuła. 1.1.1. Ogólne Warunki Zawierania Umów (OWZU) określają zasady zawierania i realizacji umów (dalej Umowy ) przez TVN Media sp. z o.o. (TVN

Bardziej szczegółowo

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem Cennik emisji spotów reklamowych na antenie ważny od 3 czerwca 2013 roku Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N 10:00 Przed Magazynem 10:15 Przed Magazynem - - - - - - 150 10:30 Przed Magazynem 10:45 Przed

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH Załącznik do Uchwały Nr /2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2015 ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE!

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! Obowiązujące od dnia 1stycznia 2014 roku. Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.)

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.) REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.) Od poniedziałku do piątku (ceny netto dotyczą spotu o długości 30 sekund). Godz. Pasmo Pn Wt Śr Cz Pt 7:30 Przed INFORMACJAMI PORANNYMI 150 150 150 150 150 OFF

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w sprawie produkcji lub emisji materiałów reklamowych lub promocyjnych w programie Telewizja Master

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w sprawie produkcji lub emisji materiałów reklamowych lub promocyjnych w programie Telewizja Master OGÓLNE WARUNKI UMÓW w sprawie produkcji lub emisji materiałów reklamowych lub promocyjnych w programie Telewizja Master Terminy użyte poniżej, oznaczają: OWU - postanowienia ogólne 1. ogólne warunki umów

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp. OFERTA HANDLOWA REKLAMA TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.pl www.kielce.tvp.pl facebook.com/tvpkielce

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programie Radiowym Muzo.fm

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programie Radiowym Muzo.fm Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programie Radiowym Muzo.fm POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 1. WSTĘP. 1.1 Preambuła. Polityka handlowa (Polityka) reguluje opcje i warunki zakupu czasu antenowego i widowni oraz sponsorowania audycji, lokowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA

Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA 1. 1. Agencja Reklamy Polskiego Radia, zwana dalej Agencją Reklamy, świadczy usługę emisji radiowych spotów reklamowych i reklam internetowych, zwanych dalej reklamami, we wszystkich Programach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN

REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Bardziej szczegółowo

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 1. WSTĘP. 1.1 Preambuła. Polityka handlowa (Polityka) reguluje opcje i warunki zakupu czasu antenowego i widowni oraz sponsorowania audycji, lokowania

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży czasu reklamowego w RMF FM CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU

Cennik sprzedaży czasu reklamowego w RMF FM CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP. 3 2. OGÓLNE INFORMACJE O CENNIKACH. 3 2.1. RODZAJE CENNIKÓW. 3 2.1.1. CENNIK CZASÓW EMISJI. 3 2.1.2. CENNIK RATINGOWY (GRP). 3 2.2. PODATEK

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych w serwisie internetowym ModelDoggy

Ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych w serwisie internetowym ModelDoggy Ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych w serwisie internetowym ModelDoggy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych znajdują zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w internecie na stronie: www.regionalnatvonline.pl

Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w internecie na stronie: www.regionalnatvonline.pl Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w internecie na stronie: www.regionalnatvonline.pl Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r.

CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r. CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r. Od poniedziałku do piątku (ceny netto dotyczą spotu o długości 30 sekund). Godz. Pasmo Pn Wt Śr Cz Pt 7:30 Przed INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji w TVP S.A. Oddział Katowice CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH zawarta w... w dniu... r. pomiędzy: 1. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu Skarbem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych

Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015 Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Śrem, 10 września 2015 roku Szanowni Państwo, 25 października 2015 roku odbędą się w Polsce wybory

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych 1 Definicje Wydawca Silver Store sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 35C, 50 011 Wrocław, NIP: 899-274-88-74,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Łodzi

ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Łodzi ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Łodzi Łódź 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży w TVP S.A. Oddział w Łodzi, zwanych dalej Zasadami, określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW 201 tel. 012 261 52 52 fa: 012 42 61 20 www.krakow.tvp.pl CENNIK EMISJI FILMÓW REKLAMOWYCH tel. 012 42 60 99, fa 012 42 61 20 Zasięg Godzina Cena emisji Dzień tygodnia (w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET IDMnet. Najbardziej multimedialna grupa w Polsce. Stacje reprezentowane przez IDMnet to łącznie: ponad 11 mln widzów miesięcznie (65%) A16-49

PAKIET IDMnet. Najbardziej multimedialna grupa w Polsce. Stacje reprezentowane przez IDMnet to łącznie: ponad 11 mln widzów miesięcznie (65%) A16-49 Najbardziej multimedialna grupa w Polsce PAKIET IDMnet Stacje reprezentowane przez IDMnet to łącznie: ponad 11 mln widzów miesięcznie (65%) A16-49 2,83% udziału w widowni w grupie A16-49 w maju 2,97% udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet obowiązuje od 1 stycznia 2016

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet obowiązuje od 1 stycznia 2016 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet obowiązuje od 1 stycznia 2016 Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH REGULAMIN REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH TELEBIM CZECHOWICE-DZIEDZICE skrzyżowanie ulic Węglowa i Katowicka Regulamin określa zasady wg, których emitowane są spoty reklamowe na telebimie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

Umowy nr. 1 Przedmiot Umowy

Umowy nr. 1 Przedmiot Umowy Umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:..,..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Zasady Współpracy. w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry

Zasady Współpracy. w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry Zasady Współpracy w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry 1. Definicje 1.1 Dzień Roboczy każdy dzień powszedni z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo