STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP"

Transkrypt

1 STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP

2 W NUMERZE M.IN.: WROCŁAWSKIE PODGLĄDANIE STOLIC DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LOWER SILESIAN CHAMBER OF COMMERCE Wroc aw, ul widnicka 39 tel , fax Biuro DIG czynne od poniedzia ku do pi tku w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Cz onkowie Prezydium: Wies aw Dreko, Wojciech Kraus, Jerzy Lipi ski, Gra yna Marciniak, T Tadeusz Matusewicz, Ryszard Milan, Pawe Rosienkiewicz, Czes aw So tysiak, Janusz T Trzci ski, Bogdan ak Biuro DIG: Jowita Cetnar-Kupracz Koordynator projektów mi dzynarodowych Ewa Eliasiewicz-Skoberla Legalizacja dokumentów, Obs uga S du Arbitra owego str. 3 HUMAN PARTNER SOLIDNY PARTNER DLA BIZNESU str. 4 SPOSÓB NA EFEKTYWNE DORADZTWO I SZKOLENIA I KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW INTERNACJONALIZACJA W BRANDENBURSKICH KLASTRACH AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ DZIECI ROZMOWA Z PREZESEM IDEA BROKER SP. Z O.O. str. 5 str. 8 9 str. 10 str. 11 str. 12 ULATWIENIA W TRANSAKCJACH INTERNETOWYCH str. 13 Marta Just Specjalista ds. administracyjno-biurowych tel Sylwia Lasota Szef Projektów Unijnych realizowanych z EFS Julita Markiewicz-Patkowska atkowska Zast pca dyr. Izby Joanna W giel Fundusze Unii Europejskiej Iwona Wielgo Koordynator Dzia u Promocji, Spotka i Szkole Redakcja Miesi cznika DIG-info Adam Karolczuk, tel ZDANIEM KIG MAPA 2050 MITY I KOSZTY UNIJNEGO PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO Stan niepewności światowej gospodarki i zawirowania w strefie euro wyznaczają zna cząco odmienne, niż do tej pory, warunki dla pracowania strategii rozwoju Wspólnoty. Zna czącą jej częścią jest przyjęty zbiór rozwią zań i sygnalizowanych zamiarów w ramach szeroko rozumianej polityki energetyczno kli matycznej. Znajduje się w niej szereg odwo łań założeń związanych z ochroną środowi ska naturalnego i jego zasobów. Część z po stulatów, choć spowoduje drastyczny wzrost kosztów produkcji, znajduje racjonal ne uzasadnienie. Część zaś, wcale niebaga telna, nie broni się w logice optymalizowania działań na rzecz ochrony środowiska natural nego. Już w pierwotnie przyjętych rozstrzygnięciach nie ustrzeżono się wielu błędów prowadzących do nierów nomiernego rozłożenia kosztów pomiędzy państwa członkowskie. Dodatkowo, sygnalizowany zamiar za ostrzenia wymogów klimatycznych jeszcze pogłębi powyższą dysproporcję. Bez należytej rozwagi we wprowadzaniu nowych założeń klimatycznych, zacho wującej proporcje w wysiłkach i kosztach, jak również naukowego zbadania zasadności wprowadzania czę ści wymogów, dyskryminacja gospodarek części kra jów UE pogłębi się z wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi. Sygnalizowany zamiar wprowadzenia ENERGY ROAD MAP 2050 przynosi wiele wyzwań, na miarę głębokich przemian filozofii bezpieczeństwa energe tycznego, w najprościej rozumianym problemie ryzy ka braku paliw energii dla wielu krajów Wspólno ty. W pierwszym rzędzie dotyczy to państw ze zna czącym udziałem paliw stałych w produkcji energii elektrycznej, w tym przede wszystkim Polski. Dla tych państw zrównoważony rozwój oznacza konieczność sięgania po wysokosprawne technologie wytwarzania energii elektrycznej, produkcję rozproszoną z wyko rzystaniem dorobku elektroniki i biotechnologii, z ekonomiką prosumencką, z przebudową infrastruk tury sieciowej, w tym zarządzania energią. Z tak rozumianych wyzwań pożytki wnieść mogą dokończenie na str. 3 2

3 WROC AWSKIE PODGL DANIE STOLIC Od 22 do 24 września w obecnej Europejskiej Sto licy Kultury Tallinie, stolicy Estonii, odbyło się spo tkanie nieformalnej sieci ECOC, zrzeszającej przed stawicieli byłych, obecnych i przyszłych ESK. Doświad czeniami dzielili się m.in. reprezentanci Turku, Liver poolu, Stavanger, Linzu, Essen, Pecsu, Mariboru, Mar sylii, Koszyc, Rygi, Pilzna, oraz oczywiście Wrocławia i San Sebastian (2016). W pierwszym dniu omawiano tematykę strategii komunikacyjnej, zagrożeń w dziedzinie marketingu i finansowania oraz błędów popełnianych podczas przy gotowań do obchodów ESK. Dyskutowali też o możli wościach pozyskiwania sponsorów i sposobach zaan gażowania partnerów z sektora kultury. Drugi dzień upłynął pod znakiem mediów społecz nych, polityki oraz problemów, z którymi borykają się wszystkie stolice kultury podczas tzw. open calls, czyli otwartych zaproszeń do nadsyłania projektów i propozycji kulturalnych. Z kolei od 3 do 6 października z inicjatywy amba sadora RP w Tallinie, Grzegorza M. Poznańskiego, odbyła się konferencja członków organizacji Europe an Union National Institutes for Culture (EUNIC), na rodowych instytutów kultury krajów UE oraz przed stawicieli ESK. Spotkanie stanowiło jedno z wydarzeń prezydencji Polski w Unii, zaś jego tematem było hasło European Capitals of Culture strength of the cities to promote and develop cultural relations. EUNIC to sieć 30 narodowych instytutów z 25 kra jów członkowskich UE, promujących kulturę za gra nicą, funkcjonującą w ponad 150 krajach, zatrudnia jącą ok. 25 tys. osób w ponad 2000 oddziałach. Podczas sesji roboczej w audytorium Muzeum Sztu ki, prowadzonej przez Ambasadora Grzegorza M. Po znańskiego, udział wzięli: Jean Philippe Gammel przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, minister Rein Lang, Ze non Butkiewicz przedstawiciel Ministra Kultury i Dzie dzictwa Narodowego, dyrektor Departamentu Naro dowych Instytutów Kultury RP; Ragnar Siil podse kretarz stanu Ministerstwa Kultury Estonii; Riitta He inämaa dyrektorka Instytutu Fińskiego w Tallinie i kierownik oddziału EUNIC w Tallinie; Mikko Leisti dyrektor programowy Europejskiej Stolicy Kultury Helsinki 2000; Ralf Eppeneder dyrektor oddziału Goethe Institut w Talllinie; Triin Männik dyrektorka programowa ESK Tallin 2011; Suvi Innillä, dyrektor ka ds. komunikacji ESK Tur ku 2011; Aiva Rozenberga dyrektorka programowa ESK Ryga 2014, profesor Adam Chmielewski dyrektor Insty tucji Kultury Wrocław Dyskutowano o tym, w jakim stopniu europejskie stolice kultury są zaangażowane w promocję i rozwój stosunków międzynarodowych w obszarze kultury, a także o zagadnieniach rozwoju regionalnych i mię dzynarodowych stosunków kulturalnych. Ponadto omawiano doświadczenia pozytywne i negatywne europejskich stolic kultury, jak również to, w jakiej mierze miasta mogą współdziałać z siecią EUNIC w promocji wspólnej kultury i dziedzictwa europejskie go. Ważny był też wątek roli agend UE, rządów kra jowych oraz samorządów regionalnych w planowa niu rozwoju kultury. kraje i firmy energetyczne o niskiej emisyjności CO 2, przemysł pracujący na rzecz energetyki OZE i jądro wej, a także producenci energooszczędnych techno logii i produktów. W dużo gorszej sytuacji będą kraje i firmy o wysokiej emisyjności CO 2, górnictwo i zwią zany z nim przemysł oraz kraje o warunkach klima tycznych i zasobach niesprzyjających rozwojowy ener getyki odnawialnej. Bez rozważenia zasadności proponowanego za ostrzenia wymogów klimatycznych, w tym przede wszystkim polityki dekarbonizacji jako celu samego w sobie, należy oczekiwać: znaczącego zaburzenia rynku energii, zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego, niepewności co do strategicznych kierunków roz woju energetyki ze skutkami dla wielu gałęzi gospo darki, negatywnych skutków społecznych, alokacji w skali świata produktów bez kosztów ograniczeń emisji. Dla części krajów UE o znaczącym udziale paliw stałych w produkcji energii elektrycznej, w tym przede wszystkim Polski, może to oznaczać: znaczący wzrost kosztów wytwarzania i cen ener gii, trwałe pogorszenie konkurencyjności gospodar ki, wzrost bezrobocia, spadek dochodów mieszkańców, ubóstwo energetyczne. Biorąc pod uwagę powyższe, koniecznym staje się tworzenie ENERGY ROAD MAP 2050, które będzie przebiegało w oparciu o: przeprowadzanie konsultacji proponowanych przez unijne instytucje polityk klimatyczno energe tycznych, z pełną reprezentacją środowisk gospodar czych Unii Europejskiej, wypracowanie podziału kosztów realizacji no wych unijnych celów pomiędzy poszczególne kraje członkowskie w równych proporcjach odnoszonych do ich PKB liczonego na głowę mieszkańca, rozdział korzyści wynikających z realizacji przez UE strategii energetyczno klimatycznej z zachowa niem stosownych proporcji i dotyczy to nie tylko zmian na rynku pracy (np. ilości powstających dodatkowych nowych miejsc pracy w przeliczeniu na tysiąc miesz kańców), ale także zmian jakościowych, odejście od polityki dekarbonizacji jako celu sa mego w sobie, z równoczesnym zachowaniem oceny skuteczności jej zastosowania do wymogów klimatycz nych, odstąpienie od wymuszeń technologii CCS do cza su potwierdzenia jej zasadności. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycz nego krajów członkowskich z uwzględnieniem cha rakteru ich zasobów naturalnych należałoby uze wnętrznić i wskazać możliwość wykorzystania zapisu w Traktacie Założycielskim stanowiącym o tym, że działania i decyzje UE nie mogą szkodzić żadnemu z państw członkowskich. Polska jako kraj najskuteczniej realizujący posta nowienia Protokołu z Kioto, biorąc pod uwagę uwa runkowania historyczne i gospodarcze, z bogactwem paliw stałych, przedkłada to stanowisko z przekona niem o jego potrzebie i przydatności adresując je do polityków UE. 3

4 NAJLEPSZE FIRMY SZKOLENIOWE W POLSCE HUMAN PARTNER SOLIDNY PARTNER DLA BIZNESU Dwie firmy członkowskie Human Partner Sp. z o.o. oraz PROFES znalazły się w tegorocznym gronie 29 najlepszych firm szkoleniowych w kraju. Ranking Najlepszych firm szkoleniowych w Polsce przygotowała redakcja ogólnopolskiego magazynu ekonomicznego Home & Market. Ranking obejmuje takie kategorie, jak wielkość przychodów firmy szkoleniowej, liczba trenerów oraz liczba klientów korporacyjnych. W kategorii Trenerzy wrocławska firma PROFES znalazła się na 10 miejscu, natomiast Human Partner na 24 pozycji. Ranking wskazuje, że rynek szkoleniowy w Polsce będzie się wciąż rozwijał, mimo spowolnienia gospodarczego. Dzięki możliwości dofinansowania ze środków UE nadal będzie zapotrzebowanie na szkolenia dla pracowników przedsiębiorców. Coraz więcej pracodawców zaczyna pojmować uzupełnianie kwalifikacji pracowników w katego rii zysków, a nie kosztów. Ranking Home & Market jest przygotowywany co roku przez zespół redakcyjny. Specjalny kwe stionariusz jest wysyłany do ponad 300 firm szkoleniowych z całego kraju. Następnie dane są weryfikowane w redakcji mie sięcznika. Najwięcej firm umieszczonych w rankingu jest w województwa mazowieckiego, na drugim miejscu z dolnośląskiego. Kamila Kowalska, Wiceprezes Za rządu Human Partner Sp. z o.o. Human Partner Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo szkole niową działającą w branży od 2005 r. Świadczymy usługi przede wszystkim dla małych, średnich i dużych firm oraz ad ministracji publicznej. Specja lizujemy się w przygotowaniu oraz realizacji projektów z za kresu rozwoju zasobów ludz kich, współfinansowanych ze środków UE. Obecnie doświad czenie firmy to tysiące zreali zowanych godzin szkolenio wych i doradczych, tysiące przeszkolonych osób oraz kilka naście z sukcesem ukończo nych projektów szkoleniowych. Oferujemy otwarte i zamknięte szkolenia rozwijające kompe tencje społeczne i menedżer skie. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje między innymi: zarządzanie przez cele, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektem, doskonalenie umiejętności menedżerskich, budowanie zespołów, przywództwo. Wysoki poziom szkoleń gwa rantuje doświadczona kadra tre nerów praktyków, posiadają cych licencje na stosowanie na rzędzi rozwojowych oraz będą cych członkami wielu prestiżo wych organizacji trenerskich (Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Matrik, ICC Po land). Trenerzy Human Partner prowadzą zajęcia również w ję zyku angielskim czy francuskim. Projektując i realizując szko lenia dla pracodawców, bazuje my na własnej diagnozie oraz na sprawdzonych i efektywnych metodach pracy naszych trene rów i konsultantów. Do samych programów szkoleń menedżer skich podchodzimy kreatywnie, szukając najbardziej adekwat nych rozwiązań dla klientów. Po zakończeniu wykonania usługi, Human Partner wykonuje bada nie ewaluacyjne, oceniające przyrost wiedzy uczestników, ja ZDANIEM KIG MNIEJ NA FUNDUSZ PRACY KIG pozytywnie odnosi się do propo zycji ministra Jolanty Fedak zmierzającej do obniżenia bądź też czasowego zamro żenia pobierania składek na Fundusz Pra cy. Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy to kluczowy element wspierania rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym stopniowego zwiększania aktywności za wodowej Polaków poprzez pojawienie się nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy na dal uważają, iż wysokie koszty pracy są główną barierą ograniczającą ich zdolność do zwiększania zatrudnienia. Fundusz kość świadczonej usługi na rzecz Klienta. Dodatkowo, firma Human Partner Sp. z o.o. oferuje doradz two w zakresie pozyskiwania środków finansowych na szko lenia pracowników z Europej skiego Funduszu Społecznego (EFS). Konsultanci doradzają, jak prawidłowo przygotować projekt szkoleniowy z EFS, wdrożyć oraz rozliczyć dofinansowanie zgod nie z obowiązującymi wytyczny mi Ministerstwa Rozwoju Regio nalnego. Human Partner Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem DIG oraz Polskiej Izby Firm Szkolenio wych (PIFS). W codziennej prak tyce biznesowej stosujemy Ko deks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Ko deks Dobrych Praktyk określa zasady współistnienia na rynku powinien być wykorzystywany na akty wizację bezrobotnych, jeśli więc działania publiczne nie są w stanie wykorzystać środków finansowych będących aktualnie w posiadaniu Funduszu, jego dalsze po bieranie nie ma uzasadnienia. W ocenie KIG pozostawienie wolnych środków po stronie przedsiębiorców w sposób bardziej efektywny przyczyni się do wzrostu go spodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy czy też zwiększenia nakładów na inwestycje. Poprawa sytuacji budżetowej powinna zostać osiągnięcia poprzez ograniczanie zbędnych wydatków publicznych, przy jednoczesnym tworzeniu odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarczego, który w sposób wymierny przekłada się na zwiększanie dochodów budżetowych. HUMAN PARTNER Sp. z o.o Wałbrzych, ul. Moniuszki 1 3 tel fax konkurujących ze sobą firm członków PIFS, zasady rywaliza cji o klienta a także normy etycz ne dla całej branży szkoleń. Fir ma jest laureatem konkursów ogólnopolskich. W ubiegłym roku uzyskała certyfikat Przed siębiorstwo Fair Play, natomiast w tym roku tytuł Solidna Firma 2010 w plebiscycie gospodar czym pod patronatem przedsta wicielstwa Komisji Europejskiej. Pozytywnie nie można jednak ocenić propozycji objęcia umów o dzieło obo wiązkową pełną składką ubezpiecze niową. Wypłacalności systemu emerytal nego w Polsce zagrożona jest głównie z uwagi na brak faktycznego upowszech nienia. Dalsze odkładanie w czasie re form, które będą miały na celu objęcie powszechnym ubezpieczeniem społecz nym rolników, mundurowych czy też in nych grup uprzywilejowanych, pogłębi ne gatywny bilans FUS, nawet w przypadku, gdy składkami objęte zostaną umowy cywilne. W ocenie KIG tego typu postula ty mają charakter doraźny, zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych powin ny zakładać natomiast działania, które zapewnia jego samofinansowanie w dłuż szej perspektywie. 4

5 SPOSÓB NA EFEKTYWNE DORADZTWO I SZKOLENIA PROFES dzia ła na polskim i dolnośląskim rynku ponad 18 lat. To obecnie wiodąca w kra ju firma dorad czo szkolenio wa. Doskonali procesy zarzą dzania oraz roz wija kompeten cje kadry zarzą dzającej i zespo łów pracowni ków. Rozwi¹zania wdra ane przez PROFES to po³¹czenie twardych elementów, takich jak doskonalenie procesów i standaryzacja pracy z obszarami miêkkimi doskonaleniem umiejêtnoœci, wzrostem wiedzy i œwiadomoœci, zmian¹ postaw na rzecz zwiêkszania motywacji i zaanga owania pracowników. Wdro enia zmian wewn¹trz przedsiêbiorstw s¹ wspierane poprzez warsztaty i szkolenia. Takie po³¹czenie skutkuje wysok¹ efektywnoœci¹ dzia³añ i satysfakcj¹ klientów. Dziêki œcis³ej wspó³pracy z miêdzynarodow¹ firm¹ konsultingow¹ KAIZEN Institute Consulting Group, w 2004 roku zosta³ utworzony przy PROFES KAIZEN Institute Polska. Dziêki temu PROFES Wrocław ul. Koreańska 13 tel fax PROFES realizuje równie projekty usprawniaj¹ce procesy produkcyjne i logistyczne. Dzia³ania te realizowane s¹ zgodnie z japoñsk¹ filozofi¹ ci¹g³ego doskonalenia Kaizen. GURU KAIZEN W POLSCE Już w listopadzie z jedynym w tym roku wykładem w Polsce, wystąpi Guru Kaizen Masaaki Imai. Będzie to miało miejsce podczas VIII Międzynarodowe go Kongresu GEMBA KAIZEN (23 24 listopada br.). Masaaki Imai podzieli się swoimi obser wacjami z wizyt w amerykań skich i europejskich firmach i zwróci uwagę na elementy, któ re są istotne we wdrażaniu Ka izen. GEMBA KAIZEN to cykliczne wydarzenie, które od 8 lat gro madzi we Wrocławiu osoby za interesowane doskonaleniem procesów zarządzania zgodnie z filozofią i narzędziami Kaizen. Tym razem motywem prze wodnim Kongresu jest Total Productive Maintenance. Szczegółowo zostaną więc przedstawione narzędzia służą ce do efektywnego zarządzania parkiem maszynowym i utrzy maniem ruchu. Oprócz licznych case study prezentujących wdrożone roz wiązania, uczestnicy odwiedzą również firmy i zobaczą rozwią zania stosowane na produkcji. W tym roku goście Kongresu mogą wybierać aż spośród 10 firm: Fiat Auto Poland, Whirlpo ol Polska, Electrolux Polska, General Electric, Kraft Foods Polska, Mahle Polska, Leoni Kabel Polska, Delfo Polska, Ta kata Petri Polska czy VELUX Polska. Organizatorem Kongresu jest KAIZEN Institue Polska oraz PROFES. Szczegółowe informa cje institute.pl 5

6 TEORETYCY DĄŻĄ DO IDEAŁU NA PAPIERZE, Bartek Ślazyk: Kocham wolność, podróże i duże wyzwania, które zaprowadziły mnie na szczyt Wayna Picchu w Peru, skąd rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków na świecie. Projekt Wspierania Przedsię biorczości PWP jest bardzo dy namicznie rozwijającą się grupą biznesową, której pomy słodawcą i głównym koordyna torem jest Bartłomiej Ślazyk doświadczony przedsiębiorca i trener biznesu. PWP jest specjalnym projek tem, dzięki któremu osoby przedsiębiorcze nawiązują nowe znajomości, pozyskują klientów i współpracowników. To pierw szy w Polsce innowacyjny pro gram, działający na zasadzie konkretnych prowizji za pomoc. Tworzy sieć pośredników, współpracowników, wzajemnie się wspierających, korzystają cych ze swych produktów i usług. Udostępnia przedsiębior com najskuteczniejsze narzędzia marketingowe, promując firmy poprzez media społecznościowe, współpracując z najlepszymi marketerami w kraju. Wiele o PWP piszą i mówią media, co również pozytywnie wpływa na wizerunek firm człon kowskich. PWP proponuje tak że wartościowe szkolenia prak tyków biznesu. Od niedawna prowadzona jest platforma ewi dencji współpracy. W ciągu trzech miesięcy odnotowano ich niemal 160. To dopiero początek najsku teczniejszej organizacji pośred nictwa w Polsce. Działamy po to, aby mieć rezultaty, a nie spędzać czas na jałowych dyskusjach podkreśla twórca projektu. Na spotkania przychodzą tłu my przedsiębiorców, których przyciągają skuteczne metody działania. Dodatkowo powstaje grupa konsumencka, z której zakupów generowane są fundu sze na zorganizowanie konkur sów z nagrodami i działania cha rytatywne. Projekt działa już w kilku mia stach Polski: Wrocławiu, Krako wie, Warszawie, Poznaniu. Kilka spotkań odbyło się też w Lubli nie. W październiku 2011 rozpo czyna się przygoda PWP w Ka towicach. Propozycje współpra cy płyną z wielu miast, które cze kają na rozpoczęcie spotkań PWP. Na ostatnim, wrześniowym spotkaniu organizowanym we Wrocławiu w siedzibie DIG było niemal 50 ludzi biznesu z Dol nego Śląska. Przyjechali nawet przedsiębiorcy z Krakowa, któ rzy właśnie na spotkaniu PWP w Małopolsce nawiązali współpra cę. Widać, że w tym niepewnym dla wielu firm okresie przedsię biorcze osoby biorą sprawy w swoje ręce, poszukują kontak tów, wzajemnie się wspierają. Każdy dokłada swoje najlepsze talenty, dzięki temu powstaje świetnie się uzupełniający ze spół, widoczny jest efekt syner gii. W PWP każdy aktywny part ner może wprowadzać swoje pomysły, które niemal natych miast są realizowane. Dzięki temu z miesiąca na miesiąc pro jekt rośnie w siłę = 11 i znacznie więcej! Przedsiębiorcy uczą się od sie bie nawzajem. W spotkaniach uczestniczą świetni specjaliści, np. od marketingu w mediach społecznościowych, prezentacji, sprzedaży, reklamy, wizerunku etc. Organizowane są spotkania robocze, na których omawia się bieżące kwestie i prowadzi szko lenia. Partnerzy i ich talenty oraz kontakty to siła tej organizacji. Projekt Wspierania Przedsiębior czości PWP, czerpie, m.in. z za sad kaizen, będących domeną japońskich korporacji, m.in. To yoty. Oto niektóre z nich: 1. Bierz pomysły od wszyst kich. Każdy partner ma możliwość przedstawiania swoich koncep cji i wpływania na kształt projek tu. 2. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia. Mimo że organizacja dyna micznie rośnie, zawsze można coś skorygować i zrobić lepiej. Wdrażane są pomysły partnerów czasami wręcz natychmiast. 3. Odrzucaj ustalony stan rzeczy. Wiele osób mnie pyta, kto pracuje w Polsce w taki sposób jak wy? Odpowiadam nikt, nie ma takiej organizacji, nie ma ta kich projektów, które właśnie wprowadzamy w życie (np. pro jekt grup konsumenckich w dzia łaniach charytatywnych. Nieba wem obejmie również stowarzy szenia i kluby sportowe. To bę dzie prawdziwa rewolucja w fi nansowaniu takich organizacji). Ustalonego stanu rzeczy, szcze gólnie w naszym kraju, nie mo żemy akceptować. Jak widać, wiele rozwiązań nie działa dla dobra polskiej przedsiębiorczo ści. Trzeba wprowadzać nowe, sprawdzone w krajach znacznie lepiej rozwiniętych niż nasz. Dla tego m.in. filozofia kaizen, dla tego również zasady pracy naj lepszych organizacji z USA podkreśla twórca PWP. 4. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne. Koncentrowanie się na roz wiązaniach, nie przeciwnościach to podstawa efektywnego dzia łania. Nasz organizacja skupia się na ich rozwiązywaniu. Żeby wszystkim żyło się lepiej, nie są potrzebne wymówki, lecz sposo by rozwiązań i ich realizacja. Je śli skupiamy energię na możli wościach, łatwiej i sprawniej dokończenie obok 6

7 ALE TO PRAKTYCY SĄ NAJSKUTECZNIEJSI! idziemy do przodu. Odrzucenie wymówek to klucz do sukcesu mówi Bartłomiej Ślazyk. 5. Wybieraj proste rozwiąza nia, nie czekając na te ideal ne. Wiele razy obserwuję, jak komplikuje się najprostsze rze czy rozważa, nie przechodząc, po prostu, do działania. Mam szczególną alergię na filozofów teoretyków, którzy w najprost szych rzeczach widzą problemy. Do ideału możemy się zbliżyć, stosując założenia w praktyce. Wtedy, po czasie, najlepiej wie my, jakie elementy skorygować. Teoretycy będą wciąż dążyć do ideału na papierze. Praktycy, mimo że popełniają błędy, są najskuteczniejsi. Nie interesują mnie sukcesy w teorii. Moją odpowiedzialnością jest realna pomoc przedsiębiorcom w osiąganiu większych zysków to prosty cel PWP, szczególnie w okresie dużej niepewności na rynku. Nasza organizacja to pro ste rozwiązania i czytelne zasa dy: poznaj biznesy innych part nerów, zarekomenduj produkty i usługi innych dostaniesz za to wynagrodzenie, korzystaj z produktów i usług partnerów, rób zakupy w grupie konsu menckiej, wspieraj innych. Na ucz innych swojego biznesu i uczciwie wypłacaj prowizje, a zdobędziesz grupę lojalnych współpracowników darmo wych przedstawicieli handlo wych. Kiedyś usłyszałem takie zda nie: Geniusze wszystko uprasz czają, głupcy komplikują. Nie czuję przynależności do tej pierwszej grupy, lecz również nie chcę być w drugiej. Proste są też zasady dotrzymuj słowa, termi nów, zobowiązań. Nie trzeba kończyć kilku fakultetów, aby je wprowadzać w życie. Kolejna: Co dajesz, wraca do ciebie. Gdy pomagamy innym, często od wdzięczają się nam tym samym. Jeśli ktoś mnie skontaktował z inną osobą, przesyłam mu ko pię korespondencji, aby nie mu siał marnować czasu, dzwonić, dopytywać się o wszystkie na sze ustalenia na mejlu. To pro ste rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić masę czasu. Ulep szanie zaczynamy od siebie. Gdyby każdy posprzątał swoje podwórko, świat byłby czysty to taka kolejna, prościutka zasa da, którą wprowadzamy w życie. Jesteśmy po to, aby wszystkim żyło się lepiej po prostu. Jesteśmy idealnym rozwiąza niem, odpowiedzią na kryzys. Nie mamy zamiaru martwić się i rozważać, co będzie. Zastana wiamy się, co zrobić, aby mimo wszystko nie tylko nie obniżać poziomu życia naszych rodzin, ale go podnosić. Tu nie ma miej sca na rozpamiętywanie i szuka nie winnych. Pewne aspekty są poza naszym wpływem. Koncen trujemy się na elementach, na które wpływ mamy. Według mnie, światowy kryzys jest po zytywnym zjawiskiem. Rynek oczyści się z miernoty, bylejako ści. Przetrwają najlepsi: ci, któ rzy są otwarci na wiedzę, rozwój, którzy się doskonalą. Mamy do czynienia z kolejną zasadą ka izen, mówiącą: Problemy stwa rzają możliwości. 6. Użyj sprytu zamiast pie niędzy. Ta zasada zasada kaizen też została wprowadzana w PWP. Często wewnątrz grupy działa się na zasadzie wymiany barterowej. Jeśli partner potrzebuje jakiegoś produktu lub usługi, często nie musi płacić. Wymienia się po prostu z inną firmą. PWP orga nizuje spotkania w prestiżowych hotelach, płacąc minimalne kwo ty. W zamian promuje i reko mendujemy dany hotel. Wielo kroć z jego usług korzystają póź niej partnerzy. Wyraźnie to było widać np. w Krakowie, gdzie wie le ważnych wydarzeń, które or ganizowały firmy partnerskie i ich znajomi, odbywało się w Hotelu Hilton Garden Inn, w któ rym prowadził spotkania Projekt Wspierania Przedsiębiorczości. Podobnie jest z agencjami ho stess najczęściej korzysta się z usług partnerskich agencji: Czar ny Mat, Attler Art, Wróblewska Biznes Event, reklamowymi (Ve raprint, Cando), tworzącymi pre zentacje multimedialne Grey berry z Krakowa, działania pro mocyjne w internecie Marcin Godlewski, obsługa fotograficz na Pracownia Fotografii Revo Art Marcin Kwiek, Andrzej Sasak etc. Firmy te nie uiszczają skła dek partnerskich, promują się na naszych spotkaniach i po, a ko rzyści odnoszą wszyscy. 7. Ulepszanie nie ma końca. Z miesiąca na miesiąc PWP wprowadza niewielkie ulepsze nia, jednak te drobne kroczki powodują stabilny, wyraźny wzrost. Najwięksi i najskutecz niejsi menedżerowie tego świa ta wciąż się uczą, ulepszają, nie spoczywają na laurach. Warto wzorować się właśnie na nich. PWP to też idea łączenia mło dych przedsiębiorców z do świadczonymi ludźmi biznesu. Projekt został parterem Świato wego Tygodnia Przedsiębiorczo ści. Znajduje się w tak prestiżo wym gronie, jak m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Ja gielloński czy Uniwersytet Eko nomiczny w Krakowie. Bartek Ślazyk przedsiębiorca z po nad 14 letnim doświadczeniem w bizne sie, współtwórca jednej z czołowych w kra ju firm z branży dodatków spożywczych, a także przedsiębiorstwa budowlanego. Pasjonat podróży zwiedził Chiny, Hongkong, Norwegię, Ekwador, Peru, Bo liwię, Paragwaj i Brazylię. Zajmuje się tworzeniem grup konsu menckich, jako trener biznesu wykorzy stuje praktyczną wiedzę z dziedziny sprzedaży, profesjonalnej obsługi klien ta, zarządzania zasobami ludzkimi, mar ketingu. Prowadził szkolenia m.in. dla BRE Banku, Polskiej Izbie Hotelarstwa, urzę dów pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego i wielu innych. Projekt Wspierania Przedsi biorczo ci PWP Koordynator krajowy - Bart omiej lazyk tel

8 POLACY S NARODEM, KTÓRY Prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Analiza obecnego stanu sektora MŚP w Polsce, weryfikacja mocnych i słabych stron małych i średnich firm, zadania sa morządu i administracji centralnej w za kresie wspierania przedsiębiorczości, fi nansowanie i perspektywy rozwoju small biznesu, omówienie specyfiki firm rodzin nych, klastry jako droga wdrożenia inno wacji, porównanie polityk państw Unii Eu ropejskiej i Sąsiedztwa Wschodniego względem rynku MŚP, a także możliwości korzystania przedsiębiorstw z dorobku na ukowego, czyli o współpracy sektora na uki, MŚP i samorządu terytorialnego to wiodące tematy podczas I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsię biorstw, który odbył się w Katowicach 6 i 7 października br. Dwa dni eksperckich debat, inauguracja z udziałem władz państwowych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników. Tak prezentowało się jed no z największych w Europie Środkowo Wschodniej spotkań biznesowych dla sek tora MŚP. Jak podkreślają organizatorzy, to pierwsze tej rangi wydarzenie po ponad dwu dziestu dwóch latach od transformacji ustro jowej dedykowane MŚP. To czas kiedy możemy się wspólnie za stanowić nad przyszłością małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, Europie i na świecie powitał gości Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, będącej głównym organizato rem przedsięwzięcia. Według najnowszych danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Polsce zarejestrowanych jest obecnie 1,7 mln firm. To o 1,2 mln więcej niż w 1991 roku. Z tego aż 99 proc. należy do sektora MŚP, natomiast 96 proc. to przedsiębiorstwa mi kro. Dla porównania, w UE firmy mikro sta nowią 92 proc. ogółu przedsiębiorstw wskazała podczas sesji otwierającej Bożena Lublińska Kasprzak, prezes PARP. Jak wynika z badań, Polska jest na szó stym miejscu w Europie jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych działalności. Ostatnie dwadzieścia trzy lata pokazały, że Polacy są narodem, który przedsiębior czość ma we krwi i jeśli stworzone są choć by minimalne sprzyjające warunki, chętnie inwestują we własny biznes. Potwierdzają to przeprowadzone przez PARP analizy. Aż 60 proc. młodych ludzi w Polsce w wieku do 30. roku życia deklaruje chęć pracy na wła sny rachunek, jednak w rzeczywistości tylko 30 proc. z nich zakłada firmę. Ambicja spo tyka się tu bowiem z niechęcią do podejmo wania ryzyka dodaje prezes PARP. Z raportu Agencji wynika, że ponad poło wa miejsc pracy stworzonych przez przed siębiorstwa w latach była zasługą małych firm. MŚP wytwarzają połowę krajo wego PKB i zatrudniają ponad 60 proc. pra cowników w Polsce. Są elastyczne i w sytu acjach kryzysowych najszybciej dostosowują się do zmian. O roli MŚP w walce z kryzy sem mówił też podczas Kongresu premier Donald Tusk, który w trakcie sesji inaugura cyjnej podkreślił, że sektor MŚP jest najso lidniejszym fundamentem gospodarki tak polskiej, jak i europejskiej. Mali i średni przedsiębiorcy są solą tej ziemi. Nisko chylę głowę przed waszym wy siłkiem. Kiedy mówi się o głębokim rynku wewnętrznym albo o dużych zasobach, któ re umożliwiły przeprowadzenie Polski przez tę pierwszą falę kryzysu bez szczególnego uszczerbku, to mówi się tak naprawdę o wysiłku małych i średnich firm mówił pre mier. Dodał też, że polscy przedsiębiorcy, w szczególności mali i średni, stanowiąc tar czę przed zagrożeniami doby współczesnej, muszą także liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jednym z głównych zadań polskiego rzą du jest między innymi ochrona małych i śred nich przedsiębiorstw przed egoizmem więk szych firm. Odpowiedzialny rząd musi brać to pod uwagę i umieć twardo stanąć po stro nie małych i średnich przedsiębiorców, a tak że po stronie pracobiorców wskazywał D. Tusk. Bożena Lublińska Kasprzak zauważa, że słabością polskich firm jest brak strategicz nego myślenia i planów inwestycyjnych. Bardzo wiele polskich przedsiębiorstw to nowoczesne, korzystające z nowoczesnych środków przekazu, dobrze zarządzane firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszy rok działalności przeżywa 77 proc. polskich firm, natomiast po 5 latach na rynku pozostaje już tylko 30 proc. z nich. Poważną słabość wy kazuje 65 proc. małych i średnich przedsię biorstw nie planując działalności inwesty cyjnej. Na to nakłada się brak strategiczne Premier Donald Tusk i Tadeusz Do nocik. go myślenia. Ponad 50 proc. polskich przed siębiorców nie myśli strategicznie i nie po siada żadnego rodzaju strategii firmy do wodziła pani prezes. Jedną z kluczowych poddanych pod dys kusję kwestii był temat finansowania. Należy wzmocnić dostęp do finansowa nia dla MŚP oraz dostęp do rynków lokal nych, w tym ułatwić przedsiębiorcom wstęp na rynek zamówień publicznych, który cią gle jest bardzo utrudniony stwierdził Jerzy Samborski, prezes Unicorn SME Union Pol ska. Podczas dedykowanego panelu omówio no także projekt budżetu Unii Europejskiej na lata oraz zapowiadane przez dokończenie obok 8

9 PRZEDSI BIORCZO MA WE KRWI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmia ny w zasadach przyznawania wsparcia pol skim przedsiębiorcom w ramach funduszy unijnych po 2014 roku. Jak wskazywali eksperci, mali i średni przedsiębiorcy to wielka grupa, której brak przedstawicielstwa. Potrzebujemy strategicznego, horyzon talnego spojrzenia na rolę MŚP, jaką ten sek tor spełnia w państwie, generując miejsca pracy i ponad 50 proc. dochodu narodowe go. Stąd też potrzeba funkcjonowania takie go resortu w Polsce oraz w strukturach Unii Europejskiej, który będzie odpowiedzialny wyłącznie za sektor małych i średnich przed siębiorstw dodał J. Samborski. Paneliści apelowali też do samych przed siębiorców, by nauczyli się egzekwować re alne instrumenty wsparcia od władz samo rządowych. Zgodzono się również co do opinii, że w polskiej administracji publicznej ciągle brakuje ducha innowacyjnego myśle nia o przedsiębiorczości. Zdaniem Henri Malosse, Przewodniczącego Grupy Praco dawców w Europejskim Komitecie Ekono miczno Społecznym, na poziomie europej skim nie jest wcale lepiej. W Unii Europej skiej, podobnie jak w Polsce, brakuje prze konania, że największymi przedsiębiorstwa mi są tak naprawdę małe i średnie firmy. Zdaniem doradcy prezydenta RP prof. Michała Kuleszy, w Polsce borykamy się z poważnymi problemami w zakresie fatalne go stylu sprawowania władzy i niskiej jako ści zarządzania publicznego. Tymczasem powodzenie sektora MŚP jest w znacznym stopniu pochodną prawidłowego funkcjono wania całego państwa. Zła legislacja, ogromna szczegółowość przepisów oraz wprowadzające w błąd na zewnictwo to największe zagrożenia dla pol skich przedsiębiorców komentował w trak cie jednej z kongresowych sesji prof. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. O tym, że konieczne są zmiany, mówił też zastępca prezesa Związku Rzemiosła Polskie go, Jan Klimek: O stabilności sektora MŚP nie może być mowy, dopóki nie wyeliminuje się niepew ności towarzyszącej przedsiębiorcom każde go dnia ich działalności przekonywał. Prezes PARP zwróciła także uwagę, że dużo ważniejsza niż nowe programy jest ko nieczność poprawy koordynacji i współpra cy pomiędzy różnymi instytucjami realizują cymi działania na rzecz MŚP. O odwrócenie sposobu myślenia mniej programów, wię cej rozwiązywania rzeczywistych problemów przedsiębiorców apelował również prezes KIG, Andrzej Arendarski. Biorący udział w sesji inauguracyjnej Kon gresu prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, podkreślił zna czenie innowacji, jako warunku wzrostu go spodarczego. Małe i średnie biznesy wytwarzają dziś ok. 60 proc. unijnego PKB i generują blisko 70 proc. miejsc pracy w całej Unii. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie kwestii ich do stępu do kapitału czy stworzenie europejskie go systemu patentowego powiedział. Przewodniczący PE wskazał silne strony MŚP, takie jak elastyczność, ostrożność w podejmowaniu decyzji, skuteczność oraz szybkie reagowanie na zmieniające się wa Wicepremier Waldemar Pawlak otwiera targi BIZNES EXPO. runki (w odróżnieniu od dużych firm, w któ rych trudno na podejmowanie natychmiasto wych działań). Powyższe cechy stanowią o przewadze małych i średnich przedsiębiorstw w odnie sieniu do dużych podmiotów. Z jednej stro ny ostrożni, bo nie chcą ryzykować, z dru giej MŚP podejmują dobre decyzje w odpo wiednim momencie, co niewątpliwie stano wi ich siłę zaznaczył J. Buzek. Były premier RP ocenił też, że skłonność do innowacyjnego myślenia jest naturalną skłonnością polskich przedsiębiorców, jed nak wciąż nie przekłada się to na działania, co należy zmienić. Wyraził również przeko nanie, że nie ma możliwości osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego bez efek tywnej współpracy nauki, biznesu i samo rządu terytorialnego. Ten złoty trójkąt wskazany w haśle prze wodnim Kongresu musi nauczyć się współ pracować we wspólnym interesie dodał. Do stałego rozwoju działalności, korzysta nia z innowacji oraz czerpania ze wsparcia, jakie oferują małym i średnim firmom pro gramy unijne, przekonywał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, któ ry wspólnie z Olgierdem Dziekońskim, Se kretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, oraz Tadeuszem Donocikiem, Prezesem RIG w Katowicach, oficjalnie otworzył towarzy szące Kongresowi Targi usług i produktów dla MŚP BIZNES EXPO. Swoją ofertę dla sektora małych i średnich firm przez dwa dni prezentowało blisko siedemdziesięciu wy stawców z całej Polski, w tym m. in. Gettin Noble Bank, Idea Bank, Lotos, Tauron, Raif feisen Bank, Bank Zachodni WBK, Google czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z oczekiwaniami dwudniowy cykl spotkań przyniósł szereg rekomendacji. O tym, jaką receptę na rozwój sektora MŚP wystawili wspólnie eksperci i przedsiębior cy, dowiemy się tuż przed końcem listopa da, kiedy to na ręce władz RP zostaną prze kazane wypracowane propozycje zmian, mające na celu zniwelowanie barier w pro wadzeniu działalności gospodarczej przez małe i średnie firmy. Jako organizator I Europejskiego Kon gresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zobowiązujemy się w ciągu miesiąca od jego zakończenia, przekazać stosowne rekomen dacje rządowi zapowiedział Tadeusz Do nocik. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komo rowski. Wydarzenie odbyło się tak że pod Patronatem Polskiej Prezy dencji w Radzie Unii Europejskiej. Europejski Kongres MŚP należy do głównych przedsięwzięć, włączo nych do ogólnoeuropejskiej kampa nii na rzecz rozwoju przedsiębior czości pod nazwą EUROPEJSKI TY DZIEŃ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZED SIĘBIORSTW

10 INTERNACJONALIZACJA W BRANDENBURSKICH KLASTRACH Rządy krajów związkowych Berlin i Bran denburgia uchwaliły 21 czerwca br. Wspólną strategię innowacyjności Krajów Związkowych Berlin i Brandenburgia (in nobb). Centralna częścią Strategii innobb jest, na bazie rozwijanych w latach poprzed nich wspólnych dziedzin przyszłościowych, rozwój następujących pięciu klastrów: gospodarki zdrowotnej technologii energetycznych transportu, mobilności i logistyki mediów/ict/gospodarki kreatywnej optyki. Ma to na celu wspieranie koncentracji i dalszej intensyfikacji rozwoju gospodarcze go w regionie stołecznym Niemiec, w szcze gólności w dziedzinach opartych na wiedzy. W celu wspierania rozwoju klastrów tworzo na jest efektywna struktura organizacyjna z udziałem ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH [Agencji Przyszłości Brandenburgii], TSB Innovationsagentur Berlin GmbH [Agen cji Innowacyjności Berlina TSB] oraz Berlin Partner GmbH, obejmująca poszczególne zarządy klastrów oraz zadania ogólne. Zarzą dy klastrów [Clustermanagements] opraco wują w duchu zrównoważonego, trwałego rozwoju klastrów masterplany dla każdego klastra i są odpowiedzialne za ich realizację. Temat internacjonalizacji jest integralną częścią Strategii innobb i był też prioryte tem Szczytu innowacyjności Berlina i Bran denburgii, który odbył się 22 sierpnia w Ber linie. Dlaczego wybrano akurat ten temat? Glo balizacja jest procesem bardzo komplekso wym. Oznacza on rosnące, obejmujące cały świat powiązania we wszystkich dziedzinach (gospodarce, polityce, kulturze, środowisku, komunikacji, itd.). To zagęszczenie global nych stosunków obejmuje pojedyncze oso by, społeczeństwa, instytucje i państwa. Podział pracy, w szczególności w gospodar ce, oraz złożoność i wymagania wobec za dań rosną bardzo szybko. To wymaga, aby przedsiębiorstwa coraz ściślej współpraco wały, przenosiły części złożonych zadań lub wypełniały te zadania poprzez współpracę. Może to być realizowane w ramach jednego regionu lub też w coraz większym stopniu w skali międzynarodowej. Małe i średnie przed siębiorstwa interesują we współpracy mię dzynarodowej różne elementy: poszerzenie kompetencji technologicz nych, wejście na nowe, zagraniczne rynki, obniżenie kosztów, skrócenie fazy prac rozwojowych, tworzenie nowych dziedzin działalno ści, ulepszenie procesów w firmie. Te interesujące dla przedsiębiorstw ele menty mogą być zrealizowane następujący mi drogami: nawiązanie relacji handlowych (eksport), tworzenie organizacji sprzedaży, ewentualne udzielenie licencji, franszyza, zawiązanie spółki joint venture, otwarcie i utrzymywanie jednego lub kil ku oddziałów, utworzenie za granicą zakładów produk cyjnych lub spółek zależnych. Tym samym internacjonalizacja przedsię biorstw obejmuje ich wszystkie potencjalne działania zagraniczne na całym świecie. Część stanowi przy tym europeizacja, czy li działalność na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, ale chodzi przy tym również o kwestie korzystania z programów unijnych, które przede wszystkim mają za zadanie in tensyfikację współpracy między podmiota mi z obszaru UE, jak np. 7. Program Ramo wy rozwoju badań naukowych czy też Pro gram Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Z perspektywy bardziej ogólnej ciekawe jest, że wykonane opracowania wykazują pozytywny związek między działalnością eks portową a innowacjami w przedsiębior stwach. Według tych opracowań przedsię biorstwa innowacyjne wykazują większą skłonność czy też wyższy udział eksportu niż firmy mniej innowacyjne. I odwrotnie, ba riery w innowacyjności, jak niska wydajność i niskie nakłady na prace badawczo rozwo jowe, wpływają negatywnie na eksport w fir mach. Oznacza to, że usuwanie barier inno wacyjności wspiera zgodnie z powyższym skłonność firm do eksportu tak samo jak usuwanie barier handlowych zwiększa inno wacyjność. Między innymi to jest motywacją dla rządów krajów związkowych, aby obie te dziedziny dalej wzmacniać. Celem opracowania tego tematu od maja do lipca bieżącego roku odbyły się spotka nia inauguracyjne, tzw. Dialogów strategicz nych w sprawie internacjonalizacji w po szczególnych klastrach. Nie są to jednokrot ne spotkania, lecz zaplanowane na dłuższą metę procesy ciągłego wsparcia klastrów w Berlinie i Brandenburgii. Włączone są do tego procesu perspektywicznie nie tylko uczest niczące w klastrach firmy, uczelnie i instytu cje badawcze, ale również np. izby gospo darcze, właściwe organy administracji oraz placówki sieci Enterprise Europe Network Berlin Brandenburg. Dialogi strategiczne zidentyfikowały naj pierw istniejące działania międzynarodowe w poszczególnych klastrach oraz priorytety do rekomendowanych działań. Opracowano następujące zalecenia do podejmowanych działań: (dalszy) rozwój strategii internacjona lizacji w klastrach, tworzenie świadomości znaczenia in ternacjonalizacji, rozwój kompetencji w tym zakresie, zwiększanie międzynarodowej rozpo znawalności, pozyskiwanie nowych partne rów, rozbudowa międzynarodowych koope racji i wchodzenie na nowe rynki, lepsze wykorzystanie unijnych progra mów wsparcia oraz zwiększenie wpływu na tworzenie eu ropejskich warunków ramowych. Poszczególne klastry mogą we własnym zakresie wykorzystywać te rekomendacje oraz rozwijać, np. poprzez: nowe zorganizowanie obecności na wiodących międzynarodowych imprezach targowych, wykorzystanie różnych wydarzeń w Ber linie i Brandenburgii w charakterze między narodowej witryny wystawowej, podwyższenie efektywności wyjazdów delegacji, silniejsze włączenie MSP w procesy in ternacjonalizacji, wzmocnienie informacji o oraz obec ności na platformach europejskich, wzmocnienie informacji o oraz uczest nictwa w wiodących projektach europejskich, wzmocnienie kooperacji ponadregional nej, lepsze wykorzystanie programów eu ropejskich, a także mocniejsze włączenie multiplikatorów. Zależnie od stanu zaawansowania prac pakiety działań są obecnie konkretyzowane w odniesieniu do poszczególnych klastrów i realizowane. Platformę po temu tworzą kon ferencje na temat poszczególnych obszarów działania, podczas których zainteresowane podmioty mogą dyskutować i wypracowy wać wspólne inicjatywy na przyszłość. Kontakt Kathrin Lehmann Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Brandenburgia tel kathrin.lehmann mwe.brandenburg.de 10

11 29 LISTOPADA GODZ SOFITEL WROCŁAW OLD TOWN POMÓŻ I TY! Zapraszamy na VI Aukcję Charytatywną Kancelarii BSO Prawo & Podatki, którą dedy kujemy dzieciom z Kliniki Transplantacji Szpiku Onkolo gii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. dobroci, zatroszczmy się o miej sce, w którym dzieci będą mo gły na najwyższym światowym poziomie odzyskiwać zdrowie. Razem pomożemy urzeczywist nić marzenia dzieci o zdrowiu i normalnym życiu. Mirosław Hermaszewski (z prawej) z kolekcją 41 kart z podpisami astronautów. Tegoroczna Aukcja odbędzie się w Hotelu Sofitel Wrocław Old Town. Na licytację czeka już po nad 20 przedmiotów, a wśród nich rzeźby, grafiki, obrazy, książki, ale także sportowe oka zy, m.in. piłka z podpisem wło darza Wrocławia, Rafała Dutkie wicza (fot. powyżej), i szczegól ny rarytas podpisana przez siatkarzy, brązowych medali stów Mistrzostw Europy, piłka siatkowa! Przedmioty aukcyjne można na bieżąco oglądać na stronie oraz w serwisie facebook.com już teraz warto wybrać coś dla sie bie! Zapraszamy do osobistego udziału w Aukcji i licytacji przed miotów. Dajmy wyraz naszej patronat honorowy Odlana w brązie rzeźba Be atyzwolańskiej Hołod dar autorki. Obraz Zbigniewa Lengrena dar Grzegorza Dzika, który wylicytował go w 2008 r. patronat medialny Statuetka Krasnala Dobro dzieja dar Urzędu Miasta Wrocławia. Jeden z symboli Aukcji, który co roku przeka zywany jest przez dotych czasowego Przyjaciela Dzie ci i Krasnali kolejnemu zwy cięzcy licytacji. Licytację przedmiotów popro wadzi Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Capitol, a wieczór uświetni występ solist ki tego teatru Bogny Woźniak. Tych z Państwa, którzy nie będą mogli osobiście uczestni czyć w licytacji przedmiotów, zachęcamy do wpłat na konto Fundacji Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową : Mil lennium Bank Przypominamy, że osoby i fir my, które dokonają darowizny na rzecz Fundacji, mają prawo do dokonania odliczenia od podsta wy opodatkowania przekazanych kwot. Książki od prof. Jana Miod ka. patronat artystyczny Szachy dar Richarda von Weizsäckera 11

12 NAJWIĘKSZY SUKCES ZAWODOWY DOPIERO PRZEDE MNĄ Rozmowa z prezesem Idea Broker Sp. z o.o., Kamilem Pogodą Jak pan ocenia zmiany na rynku brokerskim w ciągu ostatnich lat? Duża konkurencja na rynku brokerów ubezpieczeniowych wywołuje konieczność wprowa dzania coraz to nowych rozwią zań, które w pełni zabezpieczają klientów i jest to dobre. Jestem przekonany, że dziś nie wystar czy być tylko terminowym. Bro kerzy prześcigają się w poszuki waniu nowych rozwiązań, kon kurencja jest większa, nie wszy scy wytrzymują to tempo. Rynek nie tylko brokerski się zmienia, zmiany dotyczą także zakładów ubezpieczeń. Coraz więcej wy magań, coraz trudniej znaleźć ochronę ubezpieczeniową dla określonych branż, jak np. pa pier, meble, inne. Ważna jest in nowacyjność, pomysłowość, dy namizm, czyli te cechy, którymi wyróżnia się Idea Broker. Daje się również zauważyć coraz wię cej młodych ludzi w tym bizne sie. Z jakimi wyzwaniami zmaga się Idea Broker? Bardzo dobre pytanie. Jak już powiedziałem, dużym wyzwa niem jest znalezienie pokrycia ubezpieczeniowego dla określo nych branż. Zakłady ubezpieczeń potrafią odmówić i to jest pole do działania dla dobrych broke rów. Przyglądamy się uważnie instytucji coverholderow w ra mach Lloyd s. Wyzwaniem są dla nas firmy leasingowe, które powoli stają się dużymi operatorami finanso wymi. Sięgają już nie tylko do portfela ubezpieczeń komunika cyjnych, ale szerzej majątko wych. Uważamy to jednak za normalną kolej rzeczy i mamy pomysły na zagospodarowanie takich pól działania, na które fir my te dotychczas w mniejszym stopniu zwracały uwagę. Bardzo ważna dla nas jest kon kurencja. Cieszy fakt, że określo ne przedsiębiorstwa brokerskie na naszym trudnym rynku osią gają znakomite rezultaty. Rozwi jają się, pokazują nowe możliwo ści, pobudzają. Myślę, że działa nia Idea Broker znakomicie wpi sują się w ten scenariusz. Ogromne znaczenie ma moż liwość wykorzystania pomocy unijnej dla celów biznesowych. Szczególnie dla mnie jest to bar dzo ważny element działania, bo naturalnie oprócz pieniędzy, które pozyskujemy, dajemy ja sny sygnał, że pracujemy do brze, jesteśmy transparentni, płacimy wszystkie obciążenia na rzecz państwa itd. Serce się ra duje, jeżeli staje się to rozwiąza niem systemowym. Myślę, że broker czy w ogóle pośrednik, który znajdzie dobrą drogę, uzy ska niezbędną przewagę konku rencyjną. Jakie cele postawił pan sobie na ten rok jako prezes firmy i w jaki sposób firma je realizuje? Gdybym miał skorzystać z pomocy liczb, barierą, którą za mierzamy przekroczyć jako spół ka, jest przypis składki w wyso kości 30 mln zł. To możliwy do osiągnięcia scenariusz w per spektywie najbliższych miesięcy. Z pewnością działania idące w kierunku innowacyjności w za kresie naszych produktów, świadczonych usług, będą sta nowiły priorytet w naszej pracy. Chcemy robić więcej i szybciej, dlatego też rozwiązania informa tyczne, nad którymi pracujemy, muszą być odpowiednie. Idea Broker chce być obecna szerzej niż dotychczas. Buduje my naszą strukturę w Warsza wie, która jest kolejnym ogni wem rozwoju przedsiębiorstwa. Z pewnością w dalszym ciągu będziemy stawiać na dobre re lacje z uczestnikami rynku finan sowego, z naszymi znakomity mi partnerami, dzięki którym żyjemy i oddychamy. Co pan uważa za swój największy dotychczasowy sukces? Bardzo doceniam fakt, że two rzymy organizację, która w sys temowy, przemyślany sposób realizuje swoje cele i pozwala na osiąganie coraz lepszych rezul tatów. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ czuję się czę ścią tego organizmu i jestem współodpowiedzialny za jego sukces lub porażkę. Cieszę się, że mogę realizować zadania, któ re sam nakreślam. Doceniam, jak ważne jest kończenia projek tów, których się podejmuję, bo każdy zrealizowany projekt sta nowi źródło radości i motywacji do kolejnych działań. Osobistą satysfakcję sprawia mi również to, że jesteśmy co raz częściej zauważeni przez uczestników rynku finansowego. Między innymi mamy przyjem ność uczestniczenia we wszyst kich ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez zakłady ubezpieczeń. Ma to znaczenie także dla naszej kadry. Mocno na to pracujemy. Wielką wartością jest dla mnie zespół ludzi, współ pracowników. To bez wątpienia jedni z najlepszych specjalistów, z jakimi mam przyjemność pra cować. Jestem jednak przekona ny, że największy sukces zawo dowy dopiero przede mną. Cieszę się też, że dokonałem dużej zmiany w sposobie życia. Dwa lata temu zacząłem biegać na nartach. Wpłynęła na to ro dzina, która również biega, oraz niewątpliwie Justyna Kowalczyk. Dlatego aby trzymać określony poziom sportowy, który umożli wia mi swobodne przemieszcza nie się na nartach, zacząłem czę ściej trenować, dbać o zdrowie, wprowadzać więcej sportu do życia mojej rodziny i od razu wi dać poprawę, mogę wręcz po wiedzieć, że żyje się lepiej. To jest mój wielki sukces! Niebawem Idea Broker organizuje konferencję co to będzie za wydarzenie?* Cieszę się, że o tym wspomi namy. Pod koniec października we Wrocławiu gościmy przed siębiorców nie tylko z Polski, a kolejna konferencja nosi nazwę Przedsiębiorco, zapłać mniej za ubezpieczenie i poświęco na jest w głównej mierze dzia łalności prewencyjnej. Chcemy wspólnie z partnerskimi zakłada mi ubezpieczeń podzielić się z przedsiębiorcami wiedzą z tego zakresu. Wymagania zakładów i składki rosną. Jak zahamować te tendencje? Czy chcemy pozosta wić przedsiębiorców samych sobie? Czy zależy nam na tym, aby przy odnowieniu ubezpie czenia zaskakiwać ich kolejną zwyżką składki i ograniczonym zakresem ubezpieczenia? Ile przedsiębiorca jeszcze wytrzy ma? Wierzę, że wszystkim stro nom zależy na współdziałaniu w pełnym zakresie, aby takie zja wiska przynajmniej ograniczać. Chcę w tym miejscu podzię kować naszym partnerom: PZU, ERGO HESTIA, TUiR WARTA, CHARTIS EUROPE, TU EURO PA, Gazecie Ubezpieczeniowej, Telewizji TEDE, Izbie Gospodar czej Ubezpieczeń i Obsługi Ry zyka oraz izbom gospodarczym. Dziękujemy za rozmowę. * Termin konferencji zbiega się z terminem zredagowania miesięcz nika, dlatego relacja z tego wyda rzenia znajdzie się w następnym numerze DIG info Wrocław ul. Slężna 148 Tel

13 PRZEDSIĘBIORCO, SPODZIEWAJ SIĘ UŁATWIEŃ W TRANSAKCJACH INTERNETOWYCH I TRANSGRANICZNYCH Stworzenie jednolitego ryn ku wewnętrznego jest jednym z najważniejszych celów istnie nia Unii Europejskiej. Jest to działanie długofalowe obec nie, mimo 50 lat integracji, wciąż istnieją liczne bariery uniemożliwiają usługodaw com, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, rozszerzanie swojej działalno ści na inne kraje europejskie. Pojawienie się internetu z jed nej strony dało usługodawcom nowe możliwości, jednak z dru giej brak odpowiednich rozwią zań prawnych i technicznych wewnątrz UE powoduje, iż han del internetowy jest ciągle nie wystarczająco rozwinięty. Z tego powodu istotne jest podejmowa nie na poziomie unijnym inicja tyw sprzyjających rozwojowi po nadgranicznych transakcji inter netowych. Dokumentem strategicznym określającym działania Komisji Europejskiej w zakresie transak cji internetowych i trans granicz nych jest Europejska Agenda Cyfrowa (http://ec.europa.eu/ information_society/digital agenda ). W myśl zapisów Agendy KE podjęła między innymi działania dotyczące oceny wpływu i aktu alizacji dyrektywy o handlu elek tronicznym (DYREKTYWA 2000/31/WE PARLAMENTU EU ROPEJSKIEGO I RADY z 8 czerwca 2000 r. w sprawie nie których aspektów prawnych usług społeczeństwa informa cyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach ryn ku wewnętrznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z , L 178). Dyrektywa o handlu elektro nicznym ma na celu zlikwido wanie przeszkód dla tworzenia podmiotów świadczących usłu gi społeczeństwa informacyjne go i transgranicznego świadcze nia usług on line na rynku we wnętrznym, a tym samym za gwarantowania pewności prawa zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom. Zakres dyrektywy obejmuje nie tylko handel elek troniczny (między samymi przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami i konsumen tami) w dosłownym znaczeniu (w tym apteki on line), lecz rów nież gazety on line, usługi finan sowe on line, usługi zawodów regulowanych itp. Dyrektywa, której celem jest maksymalna harmonizacja, nie spełnia po kładanych w niej oczekiwań, ponieważ sektor handlu elektro nicznego i usług nadal doświad cza ograniczeń i przeszkód w swoim rozwoju, takich ograniczony dostęp do sze rokopasmowego problem z logistyką do problem wysokich kosztów dostawy przy zakupach zagra ograniczenia w możliwo ściach dostaw do obszarów wiej problemy prawne z rekla problemy z obciążenia kosztami po specyficzne problemy z zagadnienia bezpieczeń stwa zagadnienia podatkowe, w tym regulacje niespójność regulacji praw nych pomiędzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi UE. Konsultacje społeczne doty czące dyrektywy zostały prze prowadzone w 2010 roku. Wy niki konsultacji zostaną uwzględ nione w trakcie rozważań Komi sji mających na celu przyjęcie w 2011 roku ko munikatu w sprawie handlu elektroniczne go, w którym uwzględnione zostaną m.in. skutki dyrektywy handlu elektro nicznym. Jednocześnie konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie rynku wewnętrznego, gdzie jed nym z głównych zagadnień bę dzie tematyka e commerce, okażą się kluczowym dokumen tem podczas Polskiej Prezyden cji w obszarze handlu elektro nicznego. Wspomniane konklu zje będą stanowiły próbę podsu mowania przez państwa człon kowskie ostatnich działań w pro cesie pogłębiania rynku we wnętrznego i wytyczenia kierun ków dalszych prac. Barbara Buryta Źródło: Europejska Agenda Cyfrowa w pra cach i planach polskich in stytucji rządowych, MSWiA 201, PARLA MENT EUROPEJSKI, KO MUNIKAT DLA POSŁÓW (IMCO/CM/03/2011) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska 2 tel , fax

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo