Program: Podziel się sekretem swoich oczu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program: Podziel się sekretem swoich oczu"

Transkrypt

1 Program: Podziel się sekretem swoich oczu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Podziel się sekretem swoich oczu, zwanego również dalej Programem jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr , NIP , kapitał zakładowy zł., zwana dalej Organizatorem. 2. Regulamin Programu Podziel się sekretem swoich oczu, zwany dalej Regulaminem określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników Programu i Organizatora. 3. Program trwa od 28 października 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. 4. Program skierowany jest do osób pełnoletnich, które a) skorzystały z co najmniej jednej usługi oferowanej przez Organizatora w dowolnej Klinice Organizatora i spełniają warunki, o których mowa w pkt. 5 poniżej i innych postanowieniach niniejszego Regulaminu, b) otrzymały spersonalizowaną informację listową wraz z Kuponami Poleceń, ową lub przesłaną za pośrednictwem SMS o możliwości polecania usług korekcji wzroku świadczonych przez Organizatora, c) potwierdziły przystąpienie do Programu poprzez kompletne wypełnienie danych osobowych na Kuponie Poleceń stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i przekazanie go Osobie Poleconej lub poprzez wysłanie kompletnie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora tj. w sekcji: Polecaj zwanych dalej Pacjentami. Lista Klinik Organizatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. W Programie mogą wziąć udział Pacjenci - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie. 6. Pacjenci, którzy przystąpią do Programu oraz spełnią warunki opisane w niniejszym Regulaminie, zwani dalej Osobami Polecającymi otrzymają premię uzależnioną od rodzaju usługi Organizatora, z której skorzystała Osoba Polecona. 7. Program Podziel się sekretem swoich oczu polega na polecaniu przez Osobę Polecającą usług medycznych z zakresu korekcji wzroku oferowanych przez Organizatora, których pełna lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu innym osobom, zwanym dalej Osobami Poleconymi i otrzymywaniu Premii przez Osobę Polecającą w przypadku gdy Osoba Polecona skorzystała z jednej z usług medycznych Organizatora wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 8. Osobami Polecającymi oraz Osobami Poleconymi nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin pracownika Organizatora rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo, małżonków i zstępnych

2 rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora. 9. Osoby Polecone, które zostaną zaproszone przez Osoby Polecające i przystąpią do Programu oraz spełnią warunki opisane w niniejszym Regulaminie, będą uprawnione do wizyty kwalifikacyjnej do wybranego zabiegu spośród zabiegów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu w preferencyjnej cenie 179 zł. 10. Osoby Polecone, które zostaną zaproszone przez Osoby Polecające i przystąpią do Programu oraz spełnią warunki opisane w niniejszym Regulaminie, będą uprawnione do otrzymania 10 % rabatu na wykonanie zabiegu korekcji wzroku w wybranym wariancie opisanym w załączniku nr 2 do Regulaminu, o ile zabieg ten zostanie wykonany w czasie trwania Programu. Jeżeli wykonanie zabiegu korekcji wzroku okazałoby się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wówczas Osoba Polecona i Organizator uzgodnią inny termin zabiegu. 11. Udział w Programie Podziel się sekretem swoich oczu jest dobrowolny. 12. Program nie może być łączony z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora w tym samym czasie. 2 Definicje 1. Osoba Polecająca Pacjent, który: a) skorzystał z minimum jednej usługi oferowanej przez Organizatora w dowolnej Klinice Organizatora i wyraził, na piśmie, zgodę, o której mowa w 5 poniżej oraz zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, b) otrzymał spersonalizowaną informację listową wraz z Kuponami Poleceń, ową lub przesłaną za pośrednictwem SMS o możliwości polecania usług korekcji wzroku świadczonych przez Organizatora i wymienionych w załączniku nr 2 c) potwierdził udział w Programie poprzez rejestrację online lub przekazanie wypełnionego Kuponu Poleceń przynajmniej jednej Osobie Poleconej. 2. Osoba Polecona osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nigdy nie korzystała z usług Organizatora i która na skutek polecenia przez Osobę Polecającą a) skorzystała z jednej z usług z zakresu korekcji wzroku świadczonych przez Organizatora objętych Programem, których pełną listę stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i udzieliła Upoważnienia o którym mowa w 4 ust.2 poniżej, b) potwierdziła udział w Programie poprzez rejestrację online lub przekazanie wypełnionego Kuponu Poleceń pracownikowi recepcji Kliniki Organizatora. 3. Polecenie zgłoszenie do Programu Podziel się sekretem swoich oczu Osoby Polecanej przez Osobę Polecającą za pośrednictwem jednej z dwóch metod zgłoszenia udziału: poprzez Kupon Poleceń lub rejestrację online. 4. Skuteczne Polecenie - Polecenie zakończone wizytą kwalifikacyjną Osoby Poleconej do zabiegu i jej zakwalifikowaniem do zabiegu lub poddaniem się przez Osobę Poleconą zabiegowi korekcji wzroku w wariancie opisanym w załączniku nr 2 do Regulaminu w jednej z Klinik Organizatora w terminie obowiązywania Programu, tj. nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. Jeżeli wykonanie zabiegu korekcji wzroku okazałoby się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wówczas Osoba Polecona i Organizator uzgodnią inny termin zabiegu.

3 5. Premia - kwota dla Osób Polecających za każde Skuteczne Polecenie gromadzona jest na Karcie Upominkowej Douglas w wysokości zdefiniowanej postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3 Warunki udziału w Programie 1. Każda Osoba Polecająca i każda Osoba Polecona, aby mogły wziąć udział w Programie, poza innymi warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie powinna również potwierdzić przystąpienie do Programu poprzez kompletne wypełnienie danych osobowych na Kuponie Poleceń stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub poprzez wysłanie kompletnie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora tj. w sekcji: Dołącz do Programu, 2. Pełne uzupełnienie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest warunkiem koniecznym do nabycia prawa do Premii i powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia o którym mowa w paragrafie 4 pkt. 2 poniżej. 3. Brak uzupełnienia danych w wyznaczonym terminie skutkować będzie utratą prawa do uczestnictwa w Programie przez osobę, która danych tych nie uzupełniła, w szczególności brakiem przyznania Premii i Karty Podarunkowej Douglas, na której gromadzone są Premie uzyskane przez Osobę Polecającą w czasie trwania Programu. 4. Dołączenie do Programu może nastąpić w dowolnym dniu jego trwania i odbywać się w jeden z poniższych sposobów: a) Osoba Polecająca: przekazanie Osobie Poleconej przez Osobę Polecającą wypełnionych wymaganymi danymi osobowymi Kuponów Poleceń umożliwiających przyznawanie, weryfikację i rozliczanie Premii w Programie, poprzez wypełnienie formularza poleceń na stronie i potwierdzenia udziału w Programie, b) Osoba Polecana: poprzez wypełnienie na Kuponie Poleceń wszystkich niezbędnych pól formularza oraz przekazanie jej w dniu planowanej wizyty lub usługi pracownikowi recepcji w Klinice Organizatora, poprzez aktywowanie wysłanego przez Osobę Polecająca linka do formularza poleceń, prawidłowe wypełnienie przez Osobę Polecającą i Osobę Poleconą dedykowanego formularza na stronie i zatwierdzenie udziału w Programie Podziel się sekretem swoich oczu, 5. W czasie trwania Programu, Osoba Polecająca może wskazać dowolną liczbę Osób Poleconych. 6. Za każde Skuteczne Polecenie Osoba Polecająca otrzyma każdorazowo Premię, która gromadzona jest na Karcie Upominkowej Douglas. 7. Premia wynosi: za Polecenie zakończone wizytą kwalifikacyjną Osoby Poleconej 50 zł brutto, za Polecenie zakończone poddaniem się Osoby Poleconej zabiegowi korekcji wzroku 250 zł brutto, przy czym za dalsze reoperacje będące skutkiem wykonanego zabiegu, Osobie Polecającej nie przysługuje prawo do Premii. 8. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich

4 oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, a dotyczących w szczególności oferty Organizatora lub warunków Programu. 9. Osoba Polecająca przystępując do Programu zobowiązana jest do zachowań zgodnych z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz j.t.), w szczególności wysłanie przez Osobę Polecającą linka do formularza poleceń znajdującego się na stronie internetowej Osobie Polecanej wymaga uprzedniego uzyskania przez Osobę Polecającą zgody Osoby Polecanej. 4 Premie za Polecenia i ich rozliczenie 1. Usługa wizyty kwalifikacyjnej i usługa w postaci zabiegu korekcji wzroku powinna zostać zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia Programu Podziel się sekretem swoich oczu, nie później jednak niż do 30/04/2017 r. 2. O ewentualnej Premii, Osoba Polecająca zostanie każdorazowo powiadomiona przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości i/lub SMS. Wiadomość zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty Skutecznego Polecenia na adres lub numer telefonu komórkowego wskazany przez Osobę Polecającą w zgłoszeniu do Programu. Optegra, powiadamiając Osobę Polecającą o Premii, nie ujawni żadnych danych Osoby Poleconej, a jedynie przekaże informację o rodzaju usługi Organizatora, z której korzystała Osoba Polecona i która była podstawą do naliczenia Premii, pod warunkiem uprzedniego uzyskania stosownego Upoważnienia od Osoby Poleconej. Wzór Upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 3. Premie, jakie uzyskała Osoba Polecająca w ramach udziału w Programie są gromadzone na Karcie Upominkowej Douglas. Zgromadzone środki można zrealizować w dowolnej drogerii sieci Douglas w całej Polsce lub na stronie 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Karty Upominkowej Douglas reguluje odrębny regulamin Karty Upominkowej Douglas dostępny na stronie 5. Karta Upominkowa Douglas zostanie doręczona listownie Osobie Polecającej w terminie 14 dni od rejestracji pierwszego Skutecznego Polecenia. 6. Doręczenie nastąpi na adres podany przez Osobę Polecającą wskazany w zgłoszeniu udziału w Programie. 7. Rozliczanie Premii odbywać się będzie w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do Skutecznego Polecenia i Osoba Polecająca nabyła prawo do Premii zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, poprzez doładowanie odpowiednią kwotą Premii Karty Upominkowej Douglas. 8. Od łącznego przychodu uzyskanego z Programu Podziel się sekretem swoich oczu na koniec roku podatkowego Uczestnik ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Optegra formularza PIT- 8C, przy czym Osoba Polecająca zobowiązana jest udostępnić wszelkie dane niezbędne do wypełnienia ww. formularza. 9. Premia za Skuteczne Polecanie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem i wyłącznie Osobie Polecającej spełniającej warunki przewidziane Regulaminem, bez możliwości przekazania jej równowartości innemu podmiotowi lub zamiany na inną formę świadczenia.

5 10. W przypadku braku zakwalifikowania Osoby Poleconej do zabiegu, Osoba polecona otrzymuje zwrot kosztów wizyty kwalifikacyjnej, a Osobie Polecającej w takim przypadku nie przysługuje prawo do Premii. 5 Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Programu, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Programu, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora. 2. Dane osobowe Uczestników Programu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr , NIP , kapitał zakładowy zł. 3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także może żądać ich usunięcia. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie. 6 Reklamacje 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Programu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Programu powinny być kierowane pisemnie na adres z tytułem: Reklamacja Program Podziel się sekretem swoich oczu. Wysłanie reklamacji na ww. adres oznacza zgodę Uczestnika składającego reklamację na przekazywanie przez Organizatora Uczestnikowi wszelkiej korespondencji związanej z procedurą reklamacji na adres, z którego reklamacja została wysłana. 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe Uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) powody reklamacji, d) żądanie określonego zachowania przez Organizatora. 4. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres , z którego wysłana została reklamacja. 5. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu.

6 7 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady udziału w Programie Podziel się sekretem swoich oczu. 2. Informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek materiałach, w szczególności w materiałach informacyjnych nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 3. Przystąpienie do Programu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub rezygnacji z udziału w Programie, Osoba Polecająca powinna zakończyć działania związane z Polecaniem usług Organizatora. 4. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zmienione przez Organizatora w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmian w Regulaminie na stronie internetowej Organizatora tj. Dla oceny praw i obowiązków Osoby Polecającej, Osoby Polecanej i Organizatora właściwe są postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu, w którym doszło do Skutecznego Polecenia. 5. Organizator ma prawo zakończyć Program w każdej chwili bez podawania przyczyn. Wówczas Program zostanie zakończony po upływie 14 dni od dnia umieszczenia przez Organizatora stosownej informacji o zakończeniu Programu na stronie internetowej 6. Osoba Polecająca i Osoba Polecana będą mogły skorzystać z Programu na zasadach określonych w Regulaminie. 7. Treść Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Programu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 8. Udział w Programie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

7 Załącznik nr 1 Kliniki Okulistyczne Optegra w Polsce: Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr Poznań ul. Wenecjańska Wrocław ul. Powstańców Śląskich Kraków ul. Kapelanka Szczecin ul. Mickiewicza 140 Załącznik nr 2 Lista Usług Optegra Mikrosoczewkowa korekcja wzroku Nazwa Wizyta kwalifikacyjna - Pakiet badań Premium Zabieg Lentivu Usuwanie wad wzroku Nazwa Kwalifikacja do zabiegu usuwania wady wzroku Laserowa korekcja wzroku FemtoLASIK Wavefront - jedno oko Laserowa korekcja wzroku EBK - jedno oko Laserowa korekcja wzroku LASEK Wavefront - jedno oko

8 Nazwa Laserowa korekcja wzroku LASEK - jedno oko Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki Operacje zaćmy z wszczepieniem soczewki torycznej monofokalnej lub multifokalnej lub trifokalnej. Stożek rogówki Nazwa Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego stożka rogówki Terapia stożka rogówki Cross-Linking Wszczepienie pierścienia wewnątrzrogówkowego ICRS

9 Załącznik nr 3 Kupon Poleceń

10 Załącznik nr 4 UPOWAŻNIENIE Oświadczam, iż w związku z przystąpieniem przeze mnie do Programu Podziel się sekretem swoich oczu organizowanego przez Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr , NIP , kapitał zakładowy zł. dalej: Organizator, upoważniam Organizatora do udzielenia osobie, która poleciła mnie w ramach Programu tj. Osobie Polecającej informacji dotyczących zrealizowanej przeze mnie usługi tj. wizyty kwalifikacyjnej lub zabiegu korekcji wzroku w jednej z Klinik Organizatora. Imię i Nazwisko: Miejscowość, data, podpis:.

Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym

Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym (zwanej dalej: Program) jest Zachodniopomorska SKOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują

Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Aktywni zyskują zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu poleceń w Sumpto

Regulamin programu poleceń w Sumpto Regulamin programu poleceń w Sumpto I. 1. Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie: a) Organizator Sumpto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

("Regulamin"). 1. Postanowienia ogólne.

(Regulamin). 1. Postanowienia ogólne. ("Regulamin"). 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu "Okrzyk dopingujący Joannę Jędrzejczyk", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku

Regulamin Programu Ambasador wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Otwórz się na premię

Regulamin programu Otwórz się na premię Regulamin programu Otwórz się na premię 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Program program lojalnościowy Otwórz się na premię prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "WIELKI TEST ZABAWEK", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo

REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo Definicje: Regulamin: każdorazowo użyte w niniejszym dokumencie słowo regulamin z dużej litery oznacza niniejszy regulamin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell

Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Testuj z Merrell", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu testowego "Blogosfera"

Regulamin programu testowego Blogosfera Regulamin programu testowego "Blogosfera" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie testowym "Blogosfera" (dalej Program ). 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Polecaj-zarabiaj. Fotowoltaika innogy Polska. dla osób fizycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Polecaj-zarabiaj. Fotowoltaika innogy Polska. dla osób fizycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Rekomendacyjnego Polecaj-zarabiaj. Fotowoltaika innogy Polska. dla osób fizycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Rekomendacyjnego o nazwie Polecaj-zarabiaj. Fotowoltaika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji PARTNER CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji "Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin )

REGULAMIN Akcji Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin ) REGULAMIN Akcji "Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin )

REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin ) REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem niniejszej akcji (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bilet do Term Uniejów od firmy Zimny zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pt. Sposób użycia

Regulamin Konkursu Pt. Sposób użycia Regulamin Konkursu Pt. Sposób użycia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą THE WALKING DEAD na FOX (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Wysyłkowej Odbierz walentynkowy prezent od Iwostin 1. ORGANIZACJA AKCJI WYSYŁKOWEJ

Regulamin Akcji Wysyłkowej Odbierz walentynkowy prezent od Iwostin 1. ORGANIZACJA AKCJI WYSYŁKOWEJ Regulamin Akcji Wysyłkowej Odbierz walentynkowy prezent od Iwostin 1. ORGANIZACJA AKCJI WYSYŁKOWEJ Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Zmywarki marki Siemens z wyjątkowym prezentem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa zmywarek marki Siemens wskazanych w 3 pkt. 13 Regulaminu o nazwie Zmywarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) I. 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Zatrzymaj lato z Raffaello

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem, obowiązujące w Kantorze Walutowym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu Organizatorowi w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży, w Czasie Trwania

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Elseve. Odżywienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY aplikacja i konkurs Poznaj naszych ekspertów. Postanowienia ogólne

WARUNKI I ZASADY aplikacja i konkurs Poznaj naszych ekspertów. Postanowienia ogólne WARUNKI I ZASADY aplikacja i konkurs Poznaj naszych ekspertów Postanowienia ogólne 1. Konkurs Poznaj naszych ekspertów ( Konkurs ) jest organizowany przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Oszczędzaj z nagrodą (dalej Promocja ) nie

Bardziej szczegółowo